X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51497
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Dominika Antończyk
Stopień: nauczyciel
Posiadane kwalifikacje:
• Uniwersytet Śląski, Wydział: Etnologii i Nauki o Edukacji w Cieszynie, studia magisterskie kierunek: Pedagogika, specjalność: Praca socjalna
i opiekuńczo-wychowawcza
• Uniwersytet Śląski, Wydział: Etnologii i Nauki o Edukacji w Cieszynie, studia podyplomowe kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
• Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu, Wydział Pedagogiczny,
studia podyplomowe kierunek: Surdopedagogika i tyflopedagogika
• Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu, Wydział Pedagogiczny,
studia podyplomowe kierunek: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Stopień awansu : nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: mgr Alina Kuźmińska
Okres trwania stażu: 1.09.2019 – 23.08.2023

Wstęp
Poniższe sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego z dnia
10 września 2019 r.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwającego 2 lata 9 miesięcy, natomiast został przedłużony o zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Staż ukończyłam z dniem 23.08.2023 r.
Przystępując do pracy nad planem rozwoju zawodowego starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do aktywnej i twórczej pracy.
Przed jego opracowaniem dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności
i kompetencji, a następnie opierając się na powinnościach i wymaganiach zawartych
w §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r., opracowałam plan dalszego rozwoju zawodowego.
Praca nauczyciela jest moim powołaniem. Będąc po studniach w 2009 roku, podjęłam się pracy w ramach wolontariatu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, chcąc w ten sposób poznać specyfikę pracy od środka z dziećmi
z różnymi niepełnosprawnościami. Rok później zatrudniłam się jako pomoc nauczyciela
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Pracowałam tam 5 lat, utwierdzając się w przekonaniu, że dokonałam słusznego wyboru
i czuję się spełniona, pracując zawodowo z dziećmi niepełnosprawnymi. W międzyczasie dokształcałam się, ukończyłam studia podyplomowe, aby mieć pełne kwalifikacje zawodowe do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Od 1.09.2016 r. pracuję w Szkole Podstawowej im R. Dworczaka i dr A. Wróbel
w Syryni jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzę również zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenia ze względu na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, zespół Aspergera, afazję ruchową, niedowidzenie i niedosłuch.
Biorę czynny udział w pracach dydaktyczno-wychowawczych oraz wydarzeniach szkolnych. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się
o stopień nauczyciela mianowanego. Zawód nauczyciela jest moim powołaniem i pasją. Swoją pracę staram się zawsze wykonywać rzetelnie, uwzględniając dobro uczniów,
z którymi pracuję. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego wyznaczył mi cele
i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Dlatego starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami. Wysiłek włożony w realizację zadań przyniósł mi satysfakcję, przede wszystkim dlatego że zabiegałam o dobro dziecka, a nie koncentrowałam się wyłącznie na realizacji przepisów prawa.
Przez cały okres stażu starałam się doskonalić siebie i swój warsztat pracy dla dobra uczniów. Każdego roku odkrywałam nowe, ciekawsze metody, które inspirowały mnie do podejmowania nowych wyzwań. Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, dążenie do ukształtowania ich wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków, stwarzanie warunków do ich jak największej samodzielności życiowej. Opracowany plan rozwoju stanowił kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie był podstawą do podejmowania nowych działań, w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Realizacja podjętych działań pozwoliła mi wzbogacić wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, dzięki czemu przyczyniła się do podniesienia jakości mojej pracy, a tym samym i szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju opracowałam na podstawie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r. Wykonanie zadań przewidzianych w moim planie rozwoju zawodowego, uzyskane efekty oraz rodzaj zgromadzonej dokumentacji przedstawiam poniżej.

REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNE Z WYMAGANIEM

§7 ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
Zadania
1. Planowanie i udział w pracy profilaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i dydaktycznej.
Forma realizacji:
• zaktualizowałam z pedagogiem szkolnym program profilaktyczno-wychowawczy;
• opracowywałam IPET-y i WOPFU;
• opracowałam i realizowałam plan pracy nauczyciela wspomagającego;
• dbałam o bezpieczeństwo ucznia w szkole wolnej od agresji i przemocy;
• przeciwdziałałam wszelkim formom agresywnych zachowań, kształtując pozytywny stosunek do uczniów i nauczycieli;
• prowadziłam lekcje dotyczące przeciwdziałaniu przemocy i agresji w szkole;
• kształtowałam bezpieczną szkołę, promującą edukację włączającą;
• kształtowałam postawy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia;
• utrwalałam zasady i techniki udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach oraz brania odpowiedzialności za działania w sytuacji zagrożenia;
• prowadziłam zajęcia dotyczące radzenia sobie z emocjami;
• przeprowadzałam zajęcia integrujące zespół klasowy;
• uświadomiłam i wyczuliłam uczniów z jakimi niebezpieczeństwami mogą się zetknąć podczas ferii zimowych lub wakacji;
• przeprowadziłam zajęcia dotyczące prawidłowego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi;
• propagowałam zdrowy styl życia i zdrowego odżywiania się;
• sumiennie pełniłam dyżury nauczycielskie, dbając o dobro i bezpieczeństwo dzieci podczas przerw;
• aktywnie realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze podczas zajęć, wycieczek i wyjść szkolnych;
• organizowałam działania profilaktyczne wynikające z potrzeb uczniów w formie warsztatów i spotkań ze specjalistami.
Efekty:
 opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego zgodnie z przepisami oraz potrzebami uczniów, rodziców i szkoły;
 sporządzone IPET-y oraz WOPFU;
 prowadzenie działań wzbogacających ofertę placówki;
 eliminowanie niewłaściwych zachowań;
 poprawa bezpieczeństwa u uczniów;
 zapobieganie różnym niebezpieczeństwom;
 podniesienie efektywności nauczania;
 efektywne wypełnienie funkcji wychowawczej szkoły;
 podniesienie poziomu świadomości uczniów dbania o swoje zdrowie.

2. Zrealizowanie innowacji pedagogicznej.
Forma realizacji:
• przeprowadziłam w roku szkolnym 2019/2020 w klasie IV innowację pedagogiczną pt. „Oswoić niepełnosprawność”. Celem innowacji pedagogicznej było:
 zintegrowanie zespołu klasowego oraz uświadomienie uczniom potrzeby utworzenia w szkole klasy integracyjnej;
 przybliżenie problematyki niepełnosprawności oraz uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie wartości akceptacji, tolerancji
i chęci niesienia pomocy innym;
 przekazanie uczniom wartości i norm społecznych, które wielokrotnie spychane są na drugi plan w otaczającym nas świecie.
Realizację treści zawartych w innowacji zaczęłam od uświadomienia uczniów jakie zadania i korzyści niesie ze sobą integracja. Uczniowie dowiedzieli się również w jakim celu powstała klasa integracyjna. Zapoznali się czym jest niepełnosprawność.
Kolejnym krokiem była organizacja zajęć w ramach godziny wychowawczej
w każdym miesiącu począwszy od września 2019 do maja 2020, podczas których uczniowie mieli okazję poznać różnego rodzaju niepełnosprawności. Kalendarz zajęć został stworzony zgodnie z obowiązującymi w świecie poszczególnymi dniami niepełnosprawności.
W działaniach mogli wziąć udział również uczniowie pozostałych klas, którzy w ramach aktywności wirtualnej mogli np.: zaświecić na niebiesko, ubrać dwie różne skarpetki.
Efekty:
 zwiększenie świadomości uczniów oraz uwrażliwienie ich na potrzeby osób niepełnosprawnych.

3. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.
Forma realizacji:
• ukończyłam studia podyplomowe Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna;
• brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
o Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego Eko Tur 15.10.2019 seminarium,
o Nauczyciel wspomagający – czyli to? PODN 16.10.2019 szkolenie,
o Szkolenie dla doradców zawodowych edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III DGA.S.A.7-9.11.2019 szkolenie,
o Uczeń z afazją i zaburzeniami słuchu centralnego w przedszkolu i szkole AHU 29.11.2019 szkolenie,
o Pozytywna dydaktyka w relacji nauczyciel – uczeń PODN 06.02.2020 konferencja,
o Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Eko Tur 25.02.2020 seminarium,
o SPE w nauczaniu zdalnym: Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu Nowa Era 19.05.2020 szkolenie,
o Projekty na SPEcjalne zamówienie. Jak realizować projekty z uczniami ze SPE Nowa Era 09.11.2020 szkolenie,
o Jak organizować edukację uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w świetle aktualnych przepisów prawa WOM 09.12.2020 szkolenie,
o Podsumowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na odległość Eko Tur 24.09.2020 seminarium,
o Jak być blisko na odległość? Wyzwania edukacji zdalnej PODN 09.11.2021 forum edukacyjne,
o Integracja Sensoryczna część I i II Podstawy SI w pracy z dzieckiem WOM 22.02.2021 seminarium,
o w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w stymulacji kryzysowej wywołanej pandemią WOM 08.06.2021 seminarium,
o Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2021/22, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej – I część Eko Tur 30.09.2021 seminarium,
o Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2021/22, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej – II część Eko Tur 28.10.2021 seminarium
o Jak napisać dobre sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Jolanta Wasilewska 24.01.2023 webinarium.
• brałam udział w zajęciach otwartych o charakterze rewalidacyjnym;
• w celu poszerzenia wiedzy odwiedzałam również strony internetowe poświęcone pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
o www.autyzmwszkole.pl
o www.autystyczni.pl
o www.chomikuj.pl
o www.e-pedagogika.pl
o www.pedagogika-specjalna.edu.pl
o www.profesor.pl
o www.specjalni.pl
o www.synapsis.pl
o www.trudności rozwojowe.pl
• analizowałam fachową literaturę:
o Święcicka J. Uczeń z zespołem Aspergera Impuls 2014;
o Edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkołach różnego typu – materiały konferencyjne, Fundacja Synapsis, Warszawa 2012.
• należałam do grup nauczycieli na Facebook’u:
o Pedagog specjalny w szkole,
o Pedagog wspomagający w szkole,
o Awans zawodowy nauczyciela,
o Awans z Beatą. Mianowany od A do Z.
Efekty:
 efektywne prowadzenie zajęć;
 doskonalenie i wzbogacenie warsztatu pracy;
 promowanie własnego warsztatu pracy;
 podniesienie efektywności nauczania w stosunków do uczniów mających problemy
w nauce;
 gromadzenie bazy materiałów edukacyjnych;
 wykorzystywanie ciekawych pomocy dydaktycznych;
 możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

4. Prowadzenie dokumentacji.
Formy realizacji:
• przygotowywałam dokumenty dla uczniów z niepełnosprawnością IPET – Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, WOPFU – Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia;
• terminowo dokonywałam wpisów w dziennikach elektronicznych Synergia Librus nauczyciela wspomagającego jak i dziennikach rewalidacyjnych;
• przygotowałam program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla każdego ucznia;
• prowadziłam indywidualne teczki uczniów w ramach zajęć rewalidacyjnych;
• sporządzałam protokoły ze spotkań z rodzicami, uczniami z opinią i orzeczeniem;
• systematycznie sporządzałam sprawozdania z pracy nauczyciela wspomagającego
i z rewalidacji;
• protokołowałam notatki służbowe ze spotkań z uczniami i rodzicami w interwencjach wychowawczych lub dydaktycznych.
Efekty:
 prowadzona szczegółowa dokumentacja;
 zrealizowane zadania szczegółowo udokumentowałam.

Ponadto w czasie trwania stażu dodatkowo zrealizowałam zadania nr 5 i 6.
5. Konstruowanie własnych pomocy dydaktycznych.
Forma realizacji:
• opracowałam własne pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne;
• tworzyłam karty pracy, historyjki obrazkowe.
Efekty:
 wzbogacenie warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne;
 efektywne prowadzenie zajęć rewalidacji;
 uatrakcyjnienie zajęć;
 wspomaganie uczniów w obowiązkach szkolnych.

6. Działania w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID-19.
Forma realizacji:
• współpracowałam z rodzicami poprzez konsultacje telefoniczne i elektroniczne dzienniki Synergia Librus i platformę Teams;
• organizowałam wsparcie ze strony pedagoga;
• koordynowałam współpracę nauczycieli klas prowadzących zajęcia w danej klasie
z rodzicami;
• przygotowywałam propozycję zajęć (ćwiczeń) do wykonywania przez dzieci w czasie opieki domowej;
• przygotowywałam dodatkowe materiały edukacyjne ułatwiające zrozumienie danego tematu lekcji;
• prowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami poprzez aplikację Microsoft Teams;
• prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
• wspomagałam uczniów w czasie nauki zdalnej sprawdzając czy posiadają sprzęt
i możliwość dostępu do zajęć prowadzonych na odległość.
Efekty:
 wspomaganie rodzica i ucznia w nowej trudnej sytuacji;
 umożliwienie uczniom realizację treści programowych;
 przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawieszenia zajęć z powodu epidemii.

§7 ust. 2. pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Zadania
1. Poznanie środowiska dzieci.
Forma realizacji:
• systematycznie prowadziłam obserwacje podczas pełnionych dyżurów na przerwach, wycieczkach szkolnych, imprezach szkolnych i wyjściach do kina;
• zapoznawałam się z potrzebami, zainteresowaniami i problemami uczniów poprzez obserwację własną, wnioski z rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami
i pedagogiem szkolnym;
• na lekcjach stosowałam ankiety, mające na celu zbadanie konkretnego zjawiska pojawiającego się w zespole klasowym oraz ocenianie samopoczucia uczniów;
• pozyskiwałam informacje o uczniu od wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem;
• brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, gdzie były omawiane aktualne problemy dzieci i młodzieży;
• zebrałam informacje od rodziców na temat trudnych zachowań uczniów oraz ich źródeł;
• współpracowałam z rodzicami w sytuacjach trudnych.
Efekty:
 poznanie środowiska uczniów;
 integracja szkoły z rodzicami;
 dostarczenie przez rodziców informacji o dziecku;
 podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz kształtowanie pożądanych postaw;
 wrażliwość na potrzeby innych.

2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi.
Forma realizacji:
• systematycznie współpracowałam ze specjalistami;
• korzystałam z ich wiedzy i doświadczenia specjalistów;
• przygotowywałam opinie dla uczniów kierowanych na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na Policję i do Sądu;
• prowadziłam rozmowy i omawiałam sytuacje wychowanków z asystentem rodziny
z ramienia z OPS rozwiązując wspólnie zaistniałe problemy.
Efekty:
 rozmowy prowadzone z asystentem rodziny uwypukliły zaistniałe problemy rodzinne
i pozwoliły zobaczyć i poznać je z zupełnie innej strony, dając całościowy ogląd problemu;
 wzajemna pomoc i rozwiazywanie problemów;
 nawiązanie nowych znajomości.

3. Dostosowanie działań do potrzeb psychofizycznych dzieci.
Forma realizacji:
• analizowałam opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, dostosowując metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;
• opracowałam IPET-y zgodne z aktualnym orzeczeniem uczniów;
• opracowałam wspólnie z nauczycielami przedmiotów dostosowania wymagań edukacyjnych;
• stosowałam różnorodne metody i formy pracy uwzględniając wiek, rozwój psychofizyczny oraz zainteresowania dziecka;
• wspomagałam uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• przygotowywałam dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne;
• prowadziłam zajęcia wspierające dla uczniów mających trudności w nauce;
• prowadziłam zajęcia rewalidacyjne dla uczniów słabosłyszących, słabowidzących oraz z afazją i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
• współpracowałam z pedagogiem szkolnym, logopedą, nauczycielami wspomagającymi i nauczycielami uczącymi w danej klasie;
• reagowałam na zaistniałe trudności wychowawcze.
Efekty:
 realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniu uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego;
 wyrównywanie szans edukacyjnych;
 wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów wymagających wsparcia;
 podniesienie efektów nauki w ich przypadku;
 świadome i efektywne udzielanie pomocy uczniom.
Ponadto w czasie trwania stażu dodatkowo zrealizowałam zadanie nr 4.
4. Integracja zespołu klasowego.
Forma realizacji:
 współorganizowałam imprezy klasowe i szkolne:
o Dzień Chłopca,
o Dzień Wszystkich Świętych,
o Andrzejki,
o Mikołajki,
o Wigilijka klasowa,
o Dzień Kobiet,
o Piknik klasowy.
 współorganizowałam wycieczki klasowe:
o wyjazd do Planetarium w Chorzowie,
o wyjazd do Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
o wyjazd do kina z okazji mikołajek.
Efekty:
 integracja zespołu klasowego i grona rodziców;
 zaangażowanie rodziców w życie szkoły i klasy;
 zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju;
 twórcze działania w rożnych dziedzinach;
 możliwość rozwoju własnych umiejętności organizacyjnych.

§7 ust. 2. pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
Zadania
1. Udział w formach doskonalenia warsztatu pracy.
Formy realizacji:
• brałam udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania przy wykorzystaniu technologii w edukacji typu stacjonarnego i zdalnego;
Efekty:
 rozwijanie kompetencji cyfrowej nauczycieli i uczniów;
 wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej.

2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
Formy realizacji:
• wykorzystywane przeze mnie w pracy metody aktywizujące to m.in.:
o gry dydaktyczne – gry planszowe, domino, dobieranki, memory obrazkowe, dooble,
o burza mózgów,
o dyskusja panelowa,
o aktywny wykład,
o metody oglądowe,
o metoda graficznego zapisu,
o praca w parach,
o drama,
o rybi szkielet,
o stacje zadaniowe,
o projekt,
o debata,
o zabawy badawcze,
o trening umiejętności społecznych.
Efekty:
 podniesienie efektywności pracy uczniów na lekcji;
 zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny;
 uatrakcyjnienie zajęć, brak monotonii w zajęciach;
 uaktywnianie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania
i inicjatywy poznawczej;
 wdrażanie uczniów do efektywnego poszukiwania informacji;
 wzrost koncentracji uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości i percepcji wzrokowej;
 umożliwienie uczniom odniesienia sukcesów;
 uczenie pracy zespołowej.

Ponadto w czasie trwania stażu dodatkowo zrealizowałam zadanie nr 3.
3. Organizacja zajęć poza sala lekcyjną
Formy realizacji
• w ramach zajęć zorganizowałam wyjście do lokalnego zakładu stolarskiego,
• współorganizowałam ognisko klasowe,
• współorganizowałam wyjście do miejsc historycznych znajdujących się w naszej okolicy:
o wyjście na Kopiec, Grób Bordynowskiej Pani,
o wyjście na Grodzisko,
o wyjście na stary cmentarz
• prowadziłam również lekcje na placu szkolnym w ramach lekcji wychowawczych lub na zajęciach rewalidacyjnych, gdzie uczniowie mogli obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, integrować się z grupa klasową,
Efekty
 uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
 nabywanie i rozwój własnych umiejętności organizacyjnych,
 możliwość nawiązania dobrych relacji nauczyciel-uczeń,
 integracja zespołu klasowego,
 realizacja zadań z zakresu preorientacji zawodowej,
 budzenie szacunku dla ludzkiej pracy.

§7 ust. 2. pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Zadania
1. Monitoring i ewaluacja oraz ocena pracy własnej.
Forma realizacji:
Przez cały okres stażu, prowadziłam rozmowy z dyrektorem i opiekunem stażu i innymi nauczycielami, aby móc określić mocne i słabe strony własnej pracy. Bardzo często prowadziłam rozmowy z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami współorganizującymi proces kształcenia, aby omówić skuteczności podjętych przeze mnie działań dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Prowadziłam również indywidualne konsultacje z opiekunem stażu celem dokonania korekty i modyfikacji stosowanych metod.
Przygotowywałam również sprawozdania z realizacji pracy nauczyciela wspomagającego jak i z zajęć rewalidacyjnych. W pierwszym miesiącu zajęć rewalidacyjnych przeprowadzałam diagnozę wstępną ucznia, rozpoznając jego potrzeby. W ostatnim miesiącu zajęć dokonywałam ewaluacji w oparciu o wyniki diagnozy wstępnej. Wyniki analizowałam
i wyciągałam wnioski.
Efekty:
 dokonując ewaluacji własnej pracy mogłam wykorzystać jej wyniki do doskonalenia warsztatu pracy;
 przeprowadzone rozmowy wskazywały mi zagadnienia nad którymi muszę popracować lub zmodyfikować, ewentualnie wprowadzić korekty;
 poznanie swoich mocnych i słabych stron;
 uatrakcyjnienie zajęć.

Ponadto w czasie trwania stażu dodatkowo zrealizowałam zadanie nr 2.
2. Analizowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w zespole klasowym.
Forma realizacji:
• prowadziłam rozmowy z rodzicami, uczniami i nauczycielami, obserwowałam uczniów w różnych sytuacjach, a wyniki wykorzystałam w celu:
o wdrażania zadań ukierunkowanych na integrację zespołu klasowego;
o wdrażania uczniów do bezpiecznych zachowań;
o wdrażania działań mających na celu pomoc uczniom mającym trudności
w nauce;
o rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Efekty:
 rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;
 integracja zespołu klasowego;
 podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród uczniów;
 eliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego;
 nawiązanie współpracy z rodzicami.

§7 ust. 2. pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Zadania
1. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Forma realizacji:
Na początku mojej drogi ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie współpracy z opiekunem stażu.
Początkowo nasza współpraca polegała na opracowaniu planu rozwoju zawodowego oraz wytyczeniu poszczególnych etapów. W obecności opiekuna stażu prowadziłam szereg zajęć, które następnie omawiałyśmy i analizowałyśmy, wskazując mocne i słabe strony mojej pracy.
Obserwowałam również zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu, z których czerpałam wiele ciekawych rozwiązań. Podczas tych zajęć mogłam zaobserwować jakie metody stosuje nauczyciel z dużym doświadczeniem pedagogicznym, co pozwoliło mi zmodyfikować własne zajęcia i je urozmaicić. Porównywałam sposoby pracy i możliwości rozwiązań metodycznych stosowanych podczas zajęć prowadzonych przez opiekuna
z własnymi przemyśleniami. Zawsze mogłam liczyć na wsparcie i możliwość omówienia napotkanych przeze mnie trudności, a także podzielić się sukcesami. W końcowym etapie otrzymałam pomoc podczas sporządzania sprawozdania z odbytego stażu.
Efekty:
 ewaluacja przeprowadzonych przeze mnie zajęć wskazała mi mocne i słabe strony mojej pracy;
 wzbogaciłam i doskonaliłam własny warsztat pracy;
 czerpałam z wiedzy i doświadczenia innego nauczyciela;
 cenne uwagi opiekuna stażu motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności;
 rozmowy z opiekunem stażu umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi.

2. Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
Forma realizacji:
• dyrektor placówki został zaproszony na prowadzone przeze mnie zajęcia grupowe
i rewalidacyjne. Po ich realizacji zostały omówione pod względem merytorycznym
i metodycznym;
• prowadziłam i omawiałam otwarte zajęcia rewalidacyjne.
Efekty:
 wyciągnęłam wnioski i uświadomiłam sobie mocne i słabe strony prowadzonych przeze mnie zajęć;
 analizowałam aktywność i reakcje uczniów;
 promowałam własny warsztat pracy;
 dokonałam obiektywnej oceny moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy.

3. Przeprowadzenie zajęć otwartych i warsztatów dla nauczycieli.
Forma realizacji:
• byłam współorganizatorem wraz z pedagogiem szkolnym warsztatów dla nauczycieli;
• opracowałam ulotki dla nauczycieli dotyczącej spektrum Autyzmu;
• poprowadziłam lekcje otwarte w obecności innych nauczycieli.
Efekty:
 poszerzenie wiedzy nauczycieli dotyczącej spektrum Autyzmu;
 zacieśnianie współpracy z innymi nauczycielami;
 omówienie lekcji otwartych z innymi nauczycielami.

4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.
Formy pracy:
• na konferencjach, radach pedagogicznych i posiedzeniach zespołów przekazywałam wiedzę, zdobytą w czasie szkoleń zewnętrznych i samokształcenia;
• omawiałam wybrane zagadnienia i problemy zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły;
• systematycznie przedstawiałam sprawozdania z prowadzonych działań wynikających z planu pracy nauczyciela wspomagającego;
• dzieliłam się wnioskami z obserwacji z prowadzonych zajęć rewalidacyjnych
z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
• wspomagałam w pracy innych nauczycieli, upowszechniając samodzielnie stworzone materiały edukacyjne;
• dzieliłam się wiedzą i materiałami pomocnymi w realizacji konkretnych tematów;
• przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, karty pracy i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom.
Efekty:
 poszerzyłam wiedzę nauczycieli na temat pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 dzieliłam się własnym doświadczeniem, metodami i formami pracy, które dały mi wielką satysfakcję;
 współpraca z nauczycielami.

5. Współpraca wewnątrzszkolna.
Forma realizacji:
• współorganizowałam pracę zespołów nauczycielskich;
• byłam członkiem zespołów m.in.: ds. „Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej” i ds. „Programu Profilaktyczno-Wychowawczego”;
• przygotowywałam IPET-y i Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia z orzeczeniem;
• organizowałam spotkania zespołów z rodzicami uczniów z niepełnosprawnościami;
• omawiałam opinie i orzeczenia uczniów wystawione przez poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim podczas spotkań zespołów;
• prowadziłam pogadanki dla nauczycieli dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• pomagałam nauczycielom w tworzeniu dokumentacji dla uczniów: programów, dostosowań, opinii;
• przekazywałam nauczycielom informacje o odbywających się szkoleniach.
Efekty:
 wspólna realizacja zadań pozwoliła mi podzielić się z innymi nauczycielami posiadaną wiedzą dotycząca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na ucznia;
 szerzyłam dobre praktyki wśród nauczycieli;
 wskazywałam na ciekawe, innowacyjne rozwiązania,
 omówienie postępów uczniów w nauce oraz sukcesów i porażek wychowawczych.

Ponadto w czasie trwania stażu dodatkowo zrealizowałam zadanie nr 6.
6. Dzielenie się zdobytą wiedzą na forum zewnętrznym.
Formy realizacji
• dzieliłam się materiałami dydaktycznymi za pośrednictwem grup tematycznych na Facebooku tj. nauczyciele specjalni, nauczyciel wspomagający;
• uzupełniałam dwukrotnie ankiety studentów pedagogicznych;
• opublikowałam sprawozdanie na stronie internetowej www.edux.pl
Efekty:
 publikowanie materiałów dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
 wspieranie innych nauczycieli poprzez prezentowanie skutecznych metod pracy;
 współpraca z innymi specjalistami w celu rozwijania kompetencji zawodowych;
 satysfakcja zawodowa i osobista.

§7 ust. 2. pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadania
1. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach.
Forma realizacji:
• zapoznałam się z orzeczeniami oraz opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów w naszej szkole;
• zindywidualizowałam metody i formy pracy ze względu na potrzeby i możliwości indywidualne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• włączyłam uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie szkoły, a także różne uroczystości szkolne;
• obserwowałam uczniów w środowisku szkolnym.
Efekty:
 poznałam zachowania i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 dostosowałam metody i formy pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami.
Forma realizacji:
• prowadziłam obserwacje postaw i zachowań uczniów podczas zajęć i przerw;
• przeprowadziłam we współpracy z pedagogiem szkolnym ankiety wśród uczniów dotyczących współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
• czytałam literaturę z zakresu współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych;
• rozwiązywałam trudne sytuacje konfliktowe pojawiające się w klasie.

Efekty:
 zbadanie w szkole problemu realnych zagrożeń w tym uzależnienia od Internetu, cyberprzemocy, nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych czy tytoniu;
 poszerzyłam wiedzę na temat współczesnych problemów cywilizacyjnych tj. cukrzyca i nadwaga;
 prowadzenie mediacji pomiędzy stronami skonfliktowanymi;
 odbudowanie więzi koleżeńskich.

3. Przeprowadzenie działań związanych z profilaktyką dopalaczy, używek oraz uzależnień od komputera i Internetu.
Formy realizacji:
• przygotowywałam i realizowałam corocznie w listopadzie „Program Działań Profilaktyczno-Wychowawczych” w klasach IV-VIII;
• przeprowadziłam lekcje wychowawcze w każdej klasie na temat uzależnienia od alkoholu, tytoniu, dopalaczy i narkotyków;
• z uwagi na niepokojące sygnały rodziców lub wychowawców klas IV-VIII przeprowadzałam lekcje dotyczących palenia e-papierosów i picia napojów energetyzujących;
• przeprowadziłam lekcje w klasach IV-VIII dotyczące współczesnych zagrożeń np. cyberprzemocy, wulgaryzmów, dopalaczy, używek i innego rodzaju uzależnień;
• treści jakie również poruszałam na lekcjach wychowawczych dotyczyły zdrowego stylu życia;
• przeprowadziłam zajęcia związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu;
• przeprowadziłam lekcje z uczniami na temat wpływu i nadużywania komputera, tabletu, telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego;
• we współpracy z Powiatową Komendą Policji zostały przeprowadzone pogadanki pt. „Cyberprzemoc zagrożenia w Internecie” oraz „Odpowiedzialność karna”;
• tworzyłam bezpieczne środowisko dla osób z niepełnosprawnościami, aby miały możliwość realizacji obowiązku szkolnego na terenie naszej placówki;
• przeprowadziłam rozmowy indywidualnie z rodzicami uczniów zagrożonych demoralizacją, narażonymi na sytuacje niebezpieczne i trudne.
Efekty:
 niwelowanie zachowań niebezpiecznych wśród uczniów;
 troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów;
 podniesienie świadomości uczniów w zakresie niebezpieczeństw wynikających
z sięgania po używki;
 wdrożenie uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu;
 odziaływanie prozdrowotne;
 radzenie sobie z trudnymi emocjami;
 kształtowanie pożądanych społecznie postaw;
 osobom sceptycznie nastawionym do osób niepełnosprawnych uświadomienie, że uczeń niepełnosprawny jest tak samo ważny w świecie, jak ten bez trudności;
 współpraca z różnymi instytucjami pozwoliła mi na poszerzenie horyzontów oraz wskazała różne formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą.

4. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Forma realizacji:
• prowadziłam obserwacje uczniów podczas zajęć i przerw;
• uczestniczyłam w zebraniach i spotkaniach indywidualnych z rodzicami;
• przeprowadzałam indywidualne rozmowy z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym, oraz innymi nauczycielami wspomagającymi.
Efekty:
 spotkania z rodzicami dały mi możliwość poznania problemów, z którymi niejednokrotnie borykają się rodzice samodzielnie;
 dostarczenie przez rodziców informacji o dziecku, co może wpłynąć na rodzaj oddziaływań.

5. Pedagogizacja rodziców.
Forma realizacji:
• współorganizowałam z pedagogiem szkolnym spotkania rodziców ze specjalistami
w celu omówienia wielospecjalistycznych ocen pracy funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w szkole;
• prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców w trakcie nauki zdalnej, zajęcia rewalidacyjne prowadzone były on-line były zajęciami otwartymi. Rodzice na bieżąco mieli możliwość rozmowy na temat metod i form pracy podczas nauki zdalnej;
• utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów telefoniczny, bądź osobisty w celu omówienia spraw bieżących związanych ze wspomaganiem procesu dydaktycznego oraz wychowawczego ucznia.
Efekty:
 tworzenie klimatu współpracy partnerskiej dla dobra uczniów;
 wyzwalanie świadomości rodziców, że ich współdziałanie ze szkołą w sprawach dziecka jest ważne dla jego sukcesu;
 zwiększenie efektywności mojej pracy poprzez wypracowanie wspólnego z rodzicami frontu działania.

Ponadto w czasie trwania stażu dodatkowo zrealizowałam zadania od nr 6 do 12.
6. Prowadzenie gazetki szkolnej poświęconej aktualnym problemom
i wydarzeniom.
Formy realizacji:
• przygotowywałam ścienną szkolną gazetkę pedagogiczną, w której na bieżąco pojawiały się informacje o różnych niepełnosprawnościach, zaburzeniach, bądź chorobach przewlekłych, z którymi coraz częściej są obarczeni uczniowie w naszej szkole. Wiadomości były poświęcone danej niepełnosprawności powiązanej
z obchodami w danym miesiącu kalendarzowym.
Efekty:
 poszerzenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat różnych niepełnosprawności, jak np.: osoby z problemami słuchu, wzroku, afazją, AIDS, Zespołem Tourret’a, osoby przewlekle chore (z cukrzycą, padaczką, chorobami tarczycy), Zespołem Downa, Autyzmem i Zespołem Aspergera;
 zwiększenie świadomości uczniów oraz uwrażliwienie ich na osoby niepełnosprawne.

7. Udział w happeningach organizowanych na terenie szkoły.
Forma realizacji:
• zorganizowanie Dnia Autyzmu i Dnia Osób z Zespołem Downa;
• współorganizowałam w klasie korowodu świętych;
• brałam udział w akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski:
o Dzień Ziemi,
o Dzień Pluszowego Misia,
o Dzień Uśmiechu,
o Szkolny Dzień Postaci z Bajek,
o Spotkanie opłatkowe.
• coroczne wspólnie śpiewanie hymnu państwowego podczas uroczystości państwowych i szkolnych;
• udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”;
• udział w innowacji „Niepodległość uskrzydla”.
Efekty:
 kształtowanie społecznie pożądanych postaw;
 wdrożenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;
 budowanie pozytywnego wizerunku placówki;
 kształtowanie postaw patriotycznych i proekologicznych u dzieci.

8. Włączenie uczniów w działalność charytatywną.
Formy realizacji:
• przyczyniłam się do organizacji akcji charytatywnych na rzecz osób starszych
i chorych mieszkańców wsi poprzez kiermasz ciast, zbiórkę żywności długoterminowej, sprzedaż palm wielkanocnych, kiermasz bożonarodzeniowy;
• pomagałam każdego roku w zbiórce karmy i koców dla schroniska w Raciborzu.
Efekty:
 kształtowanie pożądanych postaw;
 budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych;
 samorealizacja, satysfakcja z niesienia pomocy.

9. Realizacja programów zewnętrznych.
Formy realizacji:
• realizowałam Międzynarodowy program „Białej wstążki” – kampania przeciw przemocy.
Efekty:
 zwrócenie uwagi na problem przemocy;
 podniesienie świadomości uczniów w zakresie niebezpieczeństw wynikających
z sięgania po używki;
 budzenie ciekawości poznawczej;
 wygrana wśród uczennic w konkursie plastycznym.

10. Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
Forma realizacji:
• brałam udział w projekcie Erazmus + „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo”;
• wzięłam udział w szkoleniu „Zasady pierwszej pomocy”’
• utrwalałam zasady i techniki udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach oraz brania odpowiedzialności za działania w sytuacji zagrożenia.
Efekty:
 poszerzenie wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

11. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia.
Forma realizacji:
• prowadziłam zajęcia na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia;
• wspólnie z uczniami przygotowywałam zdrowe kanapki;
• uświadomiłam dzieciom jak szkodliwe skutki przynosi zbyt długie oglądanie telewizji, korzystanie z tabletu czy komputera;
• prowadziłam zajęcia ruchowe.
Efekty:
 podniesienie świadomości prozdrowotnej uczniów;
 wdrażanie uczniów do troski o swoje zdrowie i kondycję fizyczną;
 dzielenie się swoją pasją do sportu.

12. Prowadzenie działań proekologicznych.
Forma realizacji:
• prowadziłam zajęcia edukacyjne na lekcjach wychowawczych uświadamiające potrzebę dbania o środowisko naturalne;
• przygotowałam prezentację w PowerPoint z informacjami o sposobach dbania
o środowisko naturalne poprzez segregację odpadów;
• uświadomiłam jak ważna w życiu człowieka jest woda;
• stworzyła prezentację w PowerPoint na temat „Dzień Wody”;
• uczestniczyłam w obchodach „Dnia Ziemi”;
• współorganizowałam wyjście do syryńskiego lasu;
• współorganizowałam zbiórkę baterii i makulatury.
Efekty:
 poszerzyłam wiedzę i doświadczenie uczniów z zakresu ochrony środowiska naturalnego;
 podniesienie świadomości ekologicznej i wyrobienie prawidłowych postaw
i nawyków proekologicznych;
 ułatwienie zrozumienia zasad współistnienia człowieka i systemu przyrodniczego;
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego człowieka za stan i przyszłość środowiska naturalnego;
 wyrobienie nawyków segregacji śmieci i bycia „eko”;
 doskonalenie warsztatu pracy.

§7 ust. 2. pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zadania
1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Formy realizacji:
• zapoznałam się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w szkole: Statutem, Programem Profilaktyczno-Wychowawczym, Regulaminem Rady Pedagogicznej;
• rzetelnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej;
• uczestniczyłam w posiedzeniach zespołów do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Programu Profilaktyczno-Wychowawczego;
• przygotowywałam dokumenty szkolne;
• współpracowałam z gronem pedagogicznym.
Efekty:
 zapoznałam się ze zmianami dokonywanymi w dokumentach szkolnych wynikających ze zmian w uchwałach i rozporządzeniach,
 znajomość dokumentacji oraz przepisów z funkcjonowaniem szkoły dała mi poczucie bezpieczeństwa pracy w szkole, że podjęte przeze mnie działania są słuszne, a także pozwoliła mi na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania.
2. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Formy realizacji:
• zapoznałam się z przepisami z zakresu prawa oświatowego:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – O systemie oświaty.
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Efekty:
 poszerzyłam wiedzę z zakresu prawa oświatowego;
 przestrzegałam i właściwe stosowałam w praktyce przepisy prawa oświatowego;
 prowadziłam dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami;
 przestrzegałam i stosowałam właściwe obowiązujące przepisy regulują codzienną pracę nauczyciela;
 poprawnie napisałam plan i sprawozdanie ze stażu;
 prawidłowo prowadziłam dokumentację szkolną.

Ponadto w czasie trwania stażu dodatkowo zrealizowałam zadania od nr 3 do 8.
3. Pomoc rodzicom uczniów mających trudności w nauce.
Formy realizacji:
• organizowałam pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących uczniów;
• indywidualizowałam pracę z uczniem na lekcji;
• konsultowałam problemy z innymi specjalistami i opiekunem stażu;
• organizowałam spotkania z rodzicami uczniów na których służyłam pomocą
w rozwiązywaniu problemów dziecka;
• organizowałam i koordynowałam spotkania rodziców z pedagogiem szkolnym, wychowawca klasy i specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Efekty:
 efektywna pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
 lepsze wyniki edukacyjne uczniów;
 świadomie, efektywnie i racjonalnie zaangażowałam rodziców w pomoc własnym dzieciom.

4. Praca w zespołach przedmiotowych i problemowo-zadaniowych.
Formy realizacji:
• praca w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i programu profilaktyczno-wychowawczego.
Efekty:
 aktywny udział w pracach zespołów;
 efektywna realizacja zadań wynikających z obowiązków szkolnych;
 integracja nauczycieli;
 wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

5. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
Formy realizacji:
• udział w szkoleniu dotyczącym procedur przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
Efekty:
 aktywne uczestnictwo w komisji egzaminacyjnej ósmoklasisty;
 dbałam o prawidłowy przebieg egzaminu;
 poznałam przebieg i procedury przeprowadzania egzaminu.

6. Organizacja wyjść i wycieczek.
Formy realizacji:
• współorganizowałam wycieczki i wyjścia;
• gromadziłam zgody rodziców dotyczące udziału uczniów w wycieczce;
• przedstawiłam uczniom regulamin wycieczki;
• rozwinęłam własne umiejętności organizacyjne.
Efekty:
 rozbudzenie u uczniów ciekawości poznawczej;
 organizowanie czas wolnego od nauki;
 wdrożenie uczniów do bezpiecznego i kulturalnego zachowania się podczas wycieczki lub wyjścia.

7. Praca nad dokumentami szkoły.
Formy realizacji:
• byłam członkiem zespołu opracowującego program profilaktyczno-wychowawczy szkoły.
Efekty:
 opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego zgodnie z przepisami oraz potrzebami uczniów, rodziców i szkoły;
 efektywniejszy proces dydaktyczno-wychowawczy.

8. Działania w okresie epidemii COVID-19.
Formy realizacji:
• działałam w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii;
• zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego;
• brałam udział w szkoleniach, naradach, pracach zespołów w związku z ustaleniem sposobu monitorowania uczniów w kształceniu zdalnym;
• zmodyfikowałam plan pracy nauczyciela wspomagającego i surdopedagoga
i tyflopedagoga uwzględniając specyfikę pracy zdalnej.
Efekty:
 realizowałam zalecenia sformułowane w rozporządzeniu MEN;
 umożliwiłam realizacje treści programowych;
 wspomagałam uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we właściwym korzystaniu z metod i form nauki zdalnej;
 wspomagałam uczniów w trudnej sytuacji.

§7 ust. 2. pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,
z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Zadania
1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Forma realizacji:
• przez cały okres stażu w codziennej pracy regularnie wykorzystywałam narzędzia multimedialne i informatyczne. Wykorzystywałam komputer, laptop, do przygotowywania materiałów dydaktycznych;
• sporządzałam dokumenty (WOPFU, IPET, plan pracy, program rewalidacji, sprawozdania, scenariusze, opinie, wyniki ewaluacji, dyplomy, podziękowania);
• utworzyłam folder, w którym kompletuje pliki potrzebne w mojej pracy zawodowej;
• przygotowałam prezentację multimedialne;
• korzystałam z programów i różnych aplikacji przydatnych nauczycielowi wspomagającemu (np. Wordwall, Canva);
• korzystałam z interaktywnych programów terapeutycznych mTalent;
• korzystałam w swojej pracy z platformy Librus, na której wysyłałam wiadomości dla uczniów i ich rodziców;
• wykorzystywałam filmy edukacyjne i profilaktyczne z serwisu internetowego YouTube.
Efekty:
 wdrożyłam uczniów do bezpiecznego i efektywnego korzystania z multimediów;
 rozwinęłam kompetencje cyfrowe;
 podążyłam za oczekiwaniami uczniów w kwestii stosowania nowoczesnych technologii;
 zaspokajałam potrzebę kontaktu młodego pokolenia z nowościami technologicznymi, dzięki czemu nauka w szkole nie była nudna;
 podniosłam efektywność w szkole;
 zwiększyła się motywacji uczniów do pracy;
 monitorownie postępów uczniów;
 ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z wszystkimi stronami procesu kształcenia
i wychowania;
 uatrakcyjniłam proces dydaktyczno-wychowawczy.

2. Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach.
Forma realizacji:
• wykorzystywałam rzutnik, komputer i tablicę interaktywną na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych przy pomocy platform internetowych i innych materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci;
• w celu uatrakcyjnienia zajęć odtwarzałam muzykę dźwięki i filmy edukacyjne.
Efekty:
 unowocześniłam i uatrakcyjniłam pracę na zajęciach szkolnych, rewalidacyjnych.

3. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.
Forma realizacji:
• przez cały okres stażu wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkoleniach, warsztatach, webinariach;
• systematycznie przeglądałam przydatne strony internetowe o tematyce psychologiczno-pedagogicznej;
• korzystałam z ciekawych stron i portali internetowych dotyczących pracy nauczyciela.
Efekty:
 wzbogaciłam własny warsztat pracy o zasoby innych pedagogów;
 łatwe i szybkie sprawdzenie aktualnych przepisów;
 zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć.

Ponadto w czasie trwania stażu dodatkowo zrealizowałam zadanie nr 4.
4. Nauczanie zdalne.
Forma realizacji:
 podczas nauczania zdalnego korzystałam głównie z dziennika Librus, komunikatora Messenger, WhatsApp, Microsoft Teams gdzie prowadziłam konsultacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami, opiekunem stażu;
 prowadziłam spotkania z dziećmi w czasie edukacji zdalnej przy pomocy aplikacji Microsoft Teams;
 przesyłałam materiały do zajęć przez Librus, komunikator Messenger, WhatsApp, Microsoft Teams;
 utrzymywałam kontakt z uczniami i rodzicami przy pomocy telefonu komórkowego;
 w celu przygotowania lekcji (materiałów dla uczniów) wykorzystałam programy Word, PowerPoint oraz liczne portale internetowe.
Efekty :
 zdobyłam doświadczenia i umiejętności stosowania TiK w nauczaniu zdalnym;
 możliwość realizacji podstawy programowej;
 umożliwienie kontakt uczniom z nauczycielem, rówieśnikami;
 wdrożenie uczniów do efektywnego korzystania z multimediów;
 uprościłam proces tworzenia, wysyłania i oceniania w formie elektronicznej;
 realizowałam zalecenia z poradni.

Podsumowanie
Podczas odbywania stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom
i potrzebom szkoły. Doświadczenie zawodowe i zdobywanie nowych umiejętności znacząco wzbogaciły mój warsztat pracy.
Podczas pracy jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także prowadząc zajęcia rewalidacyjne, mogłam zaobserwować z jakimi problemami najczęściej spotykają się uczniowie, jak również
z jakimi trudnościami stykają się inni nauczyciele i wychowawcy klas. Zawsze starałam się poznać psychikę uczniów i motywy ich postępowania, a także zrozumieć ich zachowania, reakcje, a w razie zaistniałych trudnych sytuacji niwelować niestosowne zachowania.
W trakcie odbywania stażu do każdego ucznia starałam się podejść indywidualnie. Poznawałam jego środowisko, nawiązywałam relacje z rodzicami, dzięki temu mogłam poznać trudności z jakimi ewentualnie boryka się rodzina. W swojej pracy zawsze starałam się okazywać wsparcie, akceptację i tolerancję uczniom, ich rodzicom, jak również nauczycielom i wychowawcom.
Okres stażu przysporzył mi wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów
w zakresie budowania relacji między dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem,
a jednocześnie okazją do zweryfikowania jakim jestem nauczycielem – pedagogiem.
Kończąc swoje sprawozdanie dochodzę do wniosku, że zadania które sobie postawiłam
w planie zostały przeze mnie zrealizowane. Część przedsięwzięć zaplanowanych
i zrealizowanych z pewnością będę starała się kontynuować, ponieważ przyniosły pozytywne efekty. Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie zakończenie moich działań. Zamierzam podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, rozwijać się, szukać nowych rozwiązań. Uważam, że moja praca i wysiłek jaki włożyłam w podejmowane przeze mnie działania, przyczyniły się do podniesienia jakości pracy własnej a także rozwoju osobistego.
Jestem świadoma, że jeszcze wiele będę musiała się nauczyć, ponieważ postępy technologiczne i ciągle zmieniająca się rzeczywistość postawi na mojej drodze nowe wyzwania i zadania, którym będę musiała sprostać.
W trakcie stażu realizując obowiązki zawodowe zostałam doceniona przyznaną mi
w 2021 roku Nagrodą Dyrektora.

Syrynia, 30.08.2023 r. ....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.