X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51510
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Beaty B
nauczyciela kontraktowego
Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2021 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

Katowice 2023

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadanie Forma realizacji Efekty
Współpraca z opiekunem stażu
1. Nawiązałam współpracę z opiekunką stażu a następnie ustaliłyśmy zasady współpracy.

2. Wspólnie przeanalizowałyśmy przygotowany przeze mnie planu rozwoju zawodowego.

3. Uzgodniłyśmy harmonogram lekcji otwartych i obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

4. Na bieżąco odbywałam spotkania z opiekunem w celu konsultacji i omówienia podejmowanych przeze mnie działań.

5. Wspólnie przeanalizowałyśmy moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Efekty dla nauczyciela:
- moja praca stała się bardziej przemyślana i uporządkowana,
- dzięki współpracy z opiekunką mogłam skutecznie realizować założenia planu rozwoju zawodowego,
- uzyskałam wiele wskazówek, które pozwoliły mi zastosować nowe pomysły dydaktyczne i wychowawcze,
- otrzymywałam pomoc i wsparcie w przypadku wątpliwości.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- lepsza jakość pracy nauczyciela,
- podniesienie efektywności i jakości pracy szkoły przez świadome, planowane działania oraz rozwijanie własnych kompetencji.

Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
1. Wzięłam udział w następujących formach doskonalenia dotyczących awansu zawodowego:
• Webinarium „Jak napisać sprawozdanie?” Kapelusz z kwiatami.
• Warsztaty Doskonalenia Zawodowego pt.: Awans zawodowy nauczyciela z eTwinning organizowane w formule online przez Krajowe Biuro eTwinning.

2. Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej – Szkolenia online Sokrates EduSkill:
• Tajniki skutecznego nauczania na odległość.
• Odporność psychiczna nauczycieli.

3. W ramach IV Kongres Edukacji uczestniczyłam online w dwóch sesjach tematycznych:
• „Transformacja cyfrowa.” Dyskusja z udziałem ekspertów.
• „Dlaczego się uczymy? Człowiek – Wspólnota – Rozwój”.

4. Na platformie eTwinning wzięłam udział w seminarium online: Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: "Business Simulation Network, czyli przedsiębiorczy uczeń" Seminarium w wymiarze 7 godzin dydaktycznych zostało zorganizowane przez Krajowe Biuro eTwinning.

5. W związku z wprowadzeniem do szkół nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie wzięłam udział w następujących wydarzeniach:
• Seminarium online na platformie ClickMeeting pt. Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży - wyzwania i propozycje. Podstawa programowa i warunki realizacji przedmiotu biznes i zarządzanie, zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości.
• Webinaria zorganizowane przez Centrum GovTech:
- „Biznes i Zarządzanie”
- „Prezentacja i omówienie podstawy programowej BiZ”
- „Otwieranie klas z przedmiotem biznes i zarzadzanie na poziomie rozszerzonym”

6. W celu poszerzenia wiedzy na temat realizowanych przez szkołę programów Erasmus+ uczestniczyłam w następujących spotkaniach:
• Spotkanie doradcze. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność”: „Aspekty finansowe realizacji i rozliczenia umowy finansowej”. Spotkanie zorganizowane przez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji odbyło się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach. Spotkanie dotyczyło właściwej realizacji akredytowanych działań projektowych i wykorzystania przyznanej dotacji.
• Spotkanie informacyjne online nt. projektów krótkoterminowych programu Erasmus+ sektor edukacja szkolna. Celem spotkania było przekazanie informacji nt. programu i aplikowania o jego środki w roku 2023. Spotkanie zorganizowało Kuratorium Oświaty w Katowicach.

7. Wzięłam udział w szeregu szkoleń dydaktycznych oraz z zakresu psychologii:
• Seria webinariów Wydawnictwa Pearson dotyczących oceniania: Motywacyjna funkcja oceniania - jak oceniać, by pomagać uczniom uczyć się.
• Konferencja: „Włączająca językowa edukacja z eTwinning”, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro eTwinning.
• Szkolenie "Efektywne przygotowanie do egzaminu zawodowego w kontekście JOZ" w wymiarze 4 godzin zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ostrołęce
• Szkolenia organizowane przez Instytut Rozwoju Nauczycieli:
o New Matura: The change is now.
o Three most useful strategies for your new matura students.
o Matura 2015 vs 2023: Changes that really matter in your classroom.
o Matura 2023: Key questions, key answers, key materials.
• Webinaria w ramach Oxford Professional Development Event: English Language Teaching Online Conference.
o ELTOC Chapter 4. Uczestniczyłam w części pierwszej szkolenia, która obejmowała tematy:
- How to avoid being replaced by a computer.
- Integrating pronunciation teaching and learning into the classroom.
- Stories from the teacher.
o ELTOC Chapter 5. Uczestniczyłam w następujących sekcjach konferencji:
- Self-Regulated Learning.
- Using Assessment for Learning to Support Exam Prep.

8. Wzięłam udział w wydarzeniach Eurpoean Vocational Week 2022 – webinariach w ramach European Vocational Skills Info Days:
• How to promote VET as a path for re-skilling and up-skilling;
• Promoting your VET course to youth. Tools, Techniques and Channels.

9. Korzystałam z portali, stron internetowych i blogów poświęconych edukacji oraz zagadnieniom ekonomicznym. Były to m.in.:
• https://www.macmillan.pl/instytut-rozwoju-nauczycieli
• https://elt.oup.com/ (Oxford English Club),
• https://profesor.pl/
• https://www.45minut.pl/
• https://epale.ec.europa.eu/pl
• https://www.teachingenglish.org.uk
• https://jows.pl/
• https://glos.pl/
• https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/
• https://www.infor.pl/
• https://www.podatki.gov.pl/
• https://www.zus.pl/
• facebook.com – grupy nauczycieli

10. Sporządzałam własne scenariusze zajęć.

11. Opracowywałam pomoce dydaktyczne oraz stworzyłam własną bazę materiałów dydaktycznych z języka angielskiego i przedmiotów ekonomicznych. Są to m.in.: karty pracy, kartkówki, sprawdziany, zbiór testów maturalnych, zbiór zadań egzaminu praktycznego EKA 0.4 i EKA 0.5, prezentacje multimedialne, testy na platformie Moodle, Testportal, autorskie quizy Wordwall i inne.

12. Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotową, w tym podręczniki, ćwiczenia, zbiory zadań.

13. Wzięłam udział w mobilności dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Job Shadowing – Obserwacja pracy.

Efekty dla nauczyciela:
- lepiej poznałam procedury awansu, właściwie sporządziłam wymaganą dokumentację:
- uzyskałam wskazówki do napisania sprawozdania z planu rozwoju zawodowego,
- poznałam i zastosowałam efektywne metody pracy podczas nauczania zdalnego,
- poznałam podstawę programową przedmiotu Biznes i Zarządzanie,
- poszerzyłam wiedze na temat programów Erasmus+,
- lepiej poznałam strukturę egzaminu z języka obcego zawodowego,
- poznałam metody efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego z języka obcego zawodowego i zastosowałam je na zajęciach,
- dowiedziałam się jaki sposób program eTwinning wspomaga naukę języków obcych,
- poznałam nową formułę programu Erasmus+ i możliwości realizacji projektów międzynarodowych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej,
-poszerzyłam wiedzę na temat formuły nowej matury i zakresu obowiązującego materiału po wprowadzonych zmianach,
- pogłębiłam wiedzę na temat mikroumiejętności niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań otwartych na maturze,
- poznałam i przeanalizowałam nowe typy zadań otwartych na egzaminie maturalnym z języka obcego w 2023 r,
- poznałam strategie umożliwiające uczniom pokonywanie barier kognitywnych i językowych w III etapie kształcenia i zastosowałam je na lekcjach
- poznałam nowe strategie angażowania i skupiania uwagi ucznia na lekcji języka obcego oraz techniki utrwalania materiału językowego, które można wykorzystać w przygotowaniu uczniów do nowego egzaminu maturalnego i zastosowałam je na lekcjach,
- dowiedziałam się w jaki sposób efektywnie przygotować uczniów do matury 2023 wykorzystując Repetytorium maturalne Macmillan,
- udział w szkoleniach wpłynął na wzbogacenie mojego warsztatu pracy oraz na uaktualnienie mojej wiedzy merytorycznej,
- obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekunkę pozwoliło mi poznać inne sposoby motywowania i aktywizowania uczniów,
- potrafię lepiej zorganizować pracę na lekcjach,
- poznałam warsztat pracy nauczycieli szkoły Obrtna Tehnička Škola w Splicie oraz specyfikę pracy z młodzieżą o różnym pochodzeniu (społecznym, kulturowym i religijnym)
- zapoznałam się z warunkami kształcenia zawodowego w Chorwacji,
- wymieniałam się informacjami i wiedzą ze specjalistami w dziedzinie kształcenia zawodowego, miałam możliwość porównania metod kształcenia zawodowego w Polsce i Chorwacji,
- pogłębiłam znajomości specyfiki nauczanego przedmiotu i mechanizmów rządzących światem pracy,
- potrafię dostosować przekazywaną wiedzy teoretyczną do wymagań pracodawców.,
- uzyskałam nowe spojrzenie na programy i metody nauczania przez co zweryfikowała i udoskonaliłam dotychczas stosowane techniki nauczania,
- poznałam specyfikę i organizację pracy w biurze w EU Mobility Croatia oraz w Addiko Bank.
- dostęp do szerokiej bazy materiałów dydaktycznych ułatwił mi przygotowywanie się do lekcji,
- wzbogaciłam własny warsztat pracy, udoskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć oraz podniosłam moje kompetencje pedagogiczne.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- wprowadziłam ciekawe metody pracy na lekcjach umożliwiające efektywniejsze przekazywanie wiedzy i kształtowanie kompetencji uczniów,
- przygotowywane pomoce dydaktyczne urozmaiciły i uatrakcyjniły prowadzone przeze mnie lekcje,
- uatrakcyjnienie zajęć wpłynęło na wzrost motywacji uczniów do nauki,
- uczniowie stali się bardziej aktywni na lekcjach,
- reagowałam na potrzeby uczniów przez co proces nauczania stał się bardziej elastyczny i efektywniejszy,
- zdobytą wiedzą dzieliłem się z innymi nauczycielami szkoły,
- obserwacja lekcji opiekunki stażu i ich wspólna analiza wpłynęła na wzrost naszej motywacji do poszukiwania nowych, ciekawych metod i ćwiczeń,
- wzbogaciłam wyposażenie szkoły w pomoce naukowe i materiały dydaktyczne.

Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły 1. W ramach Dni Otwartych uczestniczyłam w akcjach promocyjnych szkoły poprzez współorganizowanie gier miejskich na terenie Kostuchny:
– „Edukacja regionalna z aplikacją Actionbound”.
– „Bieg przełajowy między powstańczymi pomnikami”'

2. W ramach promocji szkoły wspólnie z opiekunką stażu zaprojektowałyśmy kalendarze na rok 2023 i 2024.

3. Przygotowywałam posty ze zdjęciami na Facebooka szkoły.

4. Wzięłam udział w międzynarodowych spotkaniach w ramach projektu Erasmus+ pt. Refugees crisis – Approaching the next Day. Projekt ten został zaakceptowany do realizacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Portugalii w ramach akcji Strategic partnerships for school education, cooperation for innovation and the exchange of good practices. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
• Podczas wizyty nauczycieli ze szkół partnerskich w Polsce, która przebiegała pod hasłem „Examples of good practices of receiving refugees from European countries” brałam udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta, wystawie prac artystycznych i konferencji w MDK „Południe” oraz w zwiedzaniu Nikiszowca.
• Uczestniczyłam w spotkaniu online „The refugee welcoming guide.” podczas którego uczniowie z krajów partnerskich prezentowali stworzone przez siebie „przewodniki dla uchodźców” w swoich krajach.

5. Podejmowałam działania realizujące strategię rozwoju szkoły zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły:
• Współpracowałam z koordynatorką projektów międzynarodowych podczas tworzenia jednostek efektów uczenia się dla poszczególnych kwalifikacji w ramach ECVET, współtworzyłam dokumenty: Porozumienie o partnerstwie (Memorandum of Understanding) oraz Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement),
• Podnosiłam swoją wiedzę i umiejętności dotyczące nowych technologii oraz metodyki nauczania poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia oraz samokształcenie,
• Poprzez wprowadzenie elementów oceniania kształtującego starałam się podnosić motywację oraz samoocenę uczniów a poprzez stosowanie metod aktywizujących rozwijam wśród uczniów przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność,
• Zdobywałam wiedzę o różnych systemach edukacji w Europie.

6. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

7. Brałam udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej w języku polskim i angielskim oraz raportu z projektu POWERVET Szwedzkie Doświadczenie Zawodowe.

8. Wraz z koordynatorką projektu Erasmus+ VET: Mobilnie, zawodowo, praktycznie, przygotowywałam dokumenty uczniów i nauczycieli na platformach Europass i „Beneficiary Module” Erasmus+ oraz raport z projektu.

Efekty dla nauczyciela:
- poznałam nauczycieli ze szkół partnerskich z Portugali, Hiszpani, Francji, Czech, Rumuni i Turcji, poznałam specyfikę ich szkół i wymieniałam się doświadczeniami,
- poszerzyłam swoją wiedzę na temat kryzysu uchodźczego w Europie,
- zdobyłam nowe umiejętności w zakresie TIK,
- poszerzyłam swoją wiedzę na temat projektów międzynarodowych i uzyskałam umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej,
- korzystałam ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- upowszechnienie informacji na temat szkoły oraz realizowanych przez nas projektów międzynarodowych,
- budowanie pozytywnego wizerunku placówki,
- realizacja zadań z planu pracy szkoły,
- realizacja strategii rozwoju szkoły,
- współdziałanie i integracja nauczycieli przy wykonywaniu obowiązków zawodowych i realizacji zadań szkoły,
- dobrze przygotowana dokumentacja projektowa,
- egzaminy przeprowadzone zgodnie z procedurą oraz poprawnie przygotowana ich dokumentacja,
- zaangażowanie uczniów w międzynarodowe projekty społeczne,
- uczniowie zyskali wiedzę na temat sytuacji uchodźców w Europie,
- spokojna i przyjazna atmosfera podczas egzaminów.

Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych
1. Współorganizowałam uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

2. Współorganizowałam spotkania upowszechniające rezultaty projektów Szwedzkie doświadczenie zawodowe. POWERVET oraz Erasmus+ VET. Projekt: Mobilnie, zawodowo, praktycznie.

3. Dokonałam zgłoszenia Spotkania upowszechniającego rezultaty projektu Szwedzkie doświadczenie zawodowe POWERVET do wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2022 (European Vacational Skills Week 2022)
https://vocational-skills.ec.europa.eu/register-your-event/events/conference-popularization-results-international-students-interships-within-power-vet-2022-05-30_en

4. Zarejestrowałam Spotkanie Upowszechniające Rezultaty projektu Erasmus+ „Mobilnie, Praktycznie, Zawodowo” na stronie internetowej w ramach Roku Umiejętności Zawodowych organizowanego przez Unię Europejską.
https://year-of-skills.europa.eu/events-and-activities/meeting-disseminating-results-erasmus-project-implemented-tomasz-klenczar-technical-school-katowice-2023-06-23_en

Efekty dla nauczyciela:
- rozwinęłam umiejętności organizowania i przeprowadzania uroczystości w szkole,
- zacieśniłam współpracę z innymi nauczycielami,
- nawiązałam i rozwinęłam relacje z uczniami,
- czerpałam pomysły od uczniów,

Efekty dla szkoły i ucznia:
- realizacja zadań z planu pracy szkoły
- efektywna praca zespołowa nauczycieli szkoły,
- budowanie tradycji szkolnej,
- kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym i na stronach europa.eu.

Udział w projektach instytucji zewnętrznych 1. Byłam koordynatorką programu Złote Szkoły NBP w trzech edycjach. W trakcie mojego stażu odbyły się dwie z nich:
• Edycja II „Bezpieczni w finansach osobistych”
• Edycja III „Poznajemy bank centralny”
Efekty dla nauczyciela:
- rozwinęłam swoje zdolności organizatorskie,
- zacieśniłam współpracę z nauczycielami zaangażowanymi w projekt,
- zdobycie nagrody sprawiło mi satysfakcję i dało poczucie zadowolenia z efektów własnej pracy.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu tematów przewodnich poszczególnych edycji programu,
- uczniowie zaprezentowali swoje talenty i umiejętności,
- uczestnicy rozwinęli umiejętności pracy w zespole, prezentacji swoich poglądów, wypowiadania się na tematy związane z finansami, systemem bankowym, polityką pieniężną,
- uczestnictwo w programie dało uczniom możliwość rozwinięcia zainteresowań i kreatywności,
- realizacja programu przyczyniła się do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły,
- nasza szkoła trzykrotnie otrzymała tytuł Złotej Szkoły NBP a w ostatniej edycji otrzymaliśmy nagrodę pieniężną za najlepiej zrealizowane zadania.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zadanie Forma realizacji Efekty
Poznanie środowiska uczniów
1. Obserwowałam uczniów w różnych sytuacjach: podczas lekcji, na przerwach, podczas wyjść i wycieczek, podczas praktyk.
Jedną z najlepszych okazji do tego miałam podczas wyjazdu z młodzieżą do Szwecji w ramach projektu POWER VET.

2. Analizowałam wyniki prowadzonych obserwacji i wyciągałam wnioski.

3. Regularnie uczestniczyłam w konsultacjach z rodzicami.

4. Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem i psychologiem.

Efekty dla nauczyciela:
- poznałam zachowanie uczniów w rożnych sytuacjach, ich wzajemne relacje, stosunki w klasie i grupach,
- poznałam sytuację rodzinną uczniów.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- trafniej i szybciej rozpoznawałam problemy ucznia lub klasy i mogłam adekwatnie zareagować,
- tworzyłam wizerunek szkoły przyjaznej uczniowi i otwartej na jego potrzeby.

Organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych
1. Prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego przygotowujące uczniów do wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach projektu Erasmus+ „Szwedzkie doświadczenie zawodowe”.

2. Organizowałam pozalekcyjne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów zdolnych oraz dla uczniów słabszych.

3. Realizując koncepcję nauki przez działanie zorganizowałam następujące wycieczki branżowe:
• Na Dni Otwarte Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – uczniowie wzięli udział m.in. w wykładzie połączonym z warsztatami, pt. „Racjonalność człowieka w finansach i rachunkowości” oraz w panelu dyskusyjnym z udziałem ekspertów pt. "Clean Energy - Empowering Consumers Through The Transition".
• Do Oddziału NBP w Katowicach na warsztaty „Poznajemy zabezpieczenia banknotów polskich”.
• Na Dni Otwarte Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Efekty dla nauczyciela:
- doskonaliłam swoje umiejętności organizatorskie,
- miałam możliwość skupienia uwagi na uczniu zdolnym;
- lepiej poznałam potrzeby ucznia słabego.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- uczniowie rozwinęli umiejętności komunikowania się w języku angielskim,
- umożliwiłam zdolnym uczniom rozwijanie umiejętności językowych i poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych,
- zapewniłam uczniom słabszym dodatkowe wsparcie w procesie uczenia się,
- wycieczki uatrakcyjniały proces dydaktyczny i dały uczniom możliwość poznania oferty studiów katowickich uczelni,
- uczniowie zyskali umiejętność rozpoznawania fałszywych banknotów,
- poszerzenie oferty szkoły o zajęcia pozalekcyjne.

Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów i praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
1. Wzięłam udział w następujących szkoleniach:
• Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej – szkolenia online Sokrates EduSkill:
o Pokolenie XYZ. Współcześni uczniowie kontra nauczyciele.
o Jak reagować na zachowania trudne uczniów?
o Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole.
• Webinarium w ramach Oxford Professional Development Event: English Language Teaching Online Conference.
o ELTOC Chapter 5. Teaching in Mixed-Ability Classrooms.

2. Analizowałam opinie wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz wykorzystywałam te informacje do planowania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3. Dostosowywałam materiały dydaktyczne, karty pracy, prowadziłam zajęcia z uwzględnieniem wszystkich potrzeb, możliwości oraz trudności dziecka. Wydłużałam uczniom czas na napisanie sprawdzianów, uprzedzałam o odpytywaniu ustnym, podawałam zakres materiału uczniom, którym przysługiwało takie dostosowanie. Zmniejszałam liczbę zadań. Przygotowywałam dodatkowe ćwiczenia dla uczniów mających kłopoty z opanowaniem konkretnej partii materiału. Rozszerzałam tematykę zajęć dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych, tworzyłam dodatkowe zadania. Tworzyłam specjalne, dodatkowe materiały dla uczniów z Ukrainy – na lekcje, do powtórek i sprawdzianów. Starałam się różnicować zadania i metody pracy, aby zaangażować wszystkich uczniów.

4. Konsultowałam indywidualne przypadki uczniów z innymi nauczycielami, wymieniałam się spostrzeżeniami na temat pracy uczniów podczas lekcji oraz skutecznych metod dla konkretnego ucznia.

5. Prowadziłam konsultacje w ramach godzin dostępności nauczycieli dla uczniów oraz rodziców. W tym czasie umożliwiałam uczniom uzupełnienie zaległości, napisanie sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych.

Efekty dla nauczyciela:
- poszerzyłam swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych uczniów oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- poznałam specyfikę i metody pracy w klasie o zróżnicowanym poziomie,
- poznałam potrzeby uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

Efekty dla szkoły i ucznia:
- wdrażanie indywidualnego podejścia do ucznia,
- realizowanie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- wspieranie rozwoju uczniów,
- poprawa wyników w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

Zadanie Forma realizacji Efekty
Poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizujących ucznia
1. Wzięłam udział w szkoleniach Sokrates EduSkill:
• Metoda projektu dla szkół.
• Aktywizujące metody pracy z uczniami.

2. Zapoznałam się ze skryptem: Aktywizujące metody pracy z uczniami w opracowaniu Anny Wojtczak.

3. Korzystałam z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych, np.
• https://jows.pl/
• https://www.autoenglish.org/
• https://www.perfect-english-grammar.com/
• https://learnenglish.britishcouncil.org/
• https://www.macmillan.pl/instytut-rozwoju-nauczycieli
• https://elt.oup.com/ (Oxford English Club)

Efekty dla nauczyciela:
- poszerzyłam swoją wiedzę i kompetencje,
- wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe pomysły i rozwiązania problemów edukacyjnych,
- zbudowałam pozytywne relacje uczeń – nauczyciel,
- polepszyłam organizację swojej pracy,
- poszerzyłam swoje słownictwo z zakresu języka angielskiego biznesowego,
- nawiązałam kontakty z nauczycielami z innych szkół,
- miałam możliwość kierować grupą składająca się z uczniów z różnych szkół.

Efekty dla uczniów:
- atrakcyjne lekcje,
- wzrosła aktywność uczniów na lekcjach,
- uczniowie poczuli się odpowiedzialni za swoją pracę oraz pracę swojej grupy,
- uczestnicy projektu poszerzyli swoje słownictwo i umiejętności językowe o elementy języka angielskiego biznesowego,
- uczniowie rozwinęli swoje umiejętności komunikacyjne w języku polskim i angielskim oraz umiejętność pracy w grupie,
- uczniowie nabyli wiedzę oraz kompetencje kluczowe do znalezienia pracy w przyszłości,
- uczestnicy nawiązali relacje z uczniami z innych części kraju,
- uczniowie podnieśli swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem w oparciu o teksty o tematyce ekonomiczno-biznesowej,
- uczniowie udoskonalili własne techniki tworzenia prezentacji multimedialnych oraz sztukę prezentacji i autoprezentacji.

Efekty dla szkoły:
- podniosłam jakość pracy w drodze stosowania skutecznych (innowacyjnych) metod nauczania i bogatego warsztatu pracy,
- poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów zaowocowało lepszymi wynikami z egzaminów
maturalnych,
- projekt umożliwił indywidualizację nauczania w odpowiedzi na zapotrzebowania uczniów,
- projekt realizował bieżący kierunek polityki oświatowej na rok 2021/2022,
- nawiązałam współpracę z innymi szkołami średnimi z całej Polski,
- promowałam szkołę w środowisku lokalnym i krajowym,
- stworzyłam warunki dla aktywności uczniów,
- zadowolenie uczniów i rodziców.

Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia
1. Stosowałam metody oparte na działaniu takie jak:
• burza mózgów – stosowałam często jako rozgrzewkę na początku zajęć np. „podaj jak najwięcej skojarzeń do... słowa ekonomia”, „wymień jak najwięcej sposobów na... spending free time (spędzanie czasu wolnego) lub jako metodę rozwiązania problemu np. „Dlaczego istnieje bezrobocie?”
• studium przypadku – stosowałam np. na przedmiotach zawodowych, aby wykształcić w uczniach umiejętność opisu, analizy i interpretacji sytuacji gospodarczej podmiotu gospodarczego przy wykorzystaniu danych liczbowych i wskaźników ekonomicznych.
• mapa myślowa – najczęściej wykorzystywałam tą metodę dla usystematyzowania i powtórzenia wiadomości z danego działu np. porównanie form zatrudnienia pracownika (rodzaje umów) uwzględniając np. podstawę prawną, czas trwania, składki ZUS itp., powtórka słownictwa z działu Człowiek z podziałem na dane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru itp.
• gry dydaktyczne np.:
ᵒ papierowa kula – na kartkach zapisywałam pytania, na które uczeń ma odpowiedzieć, krótkie zadania np. oblicz normę teoretyczną zużycia materiału, słówka lub zdania do tłumaczenia itp.
ᵒ Fleshcards – uczniowie losują kartę i wykonują polecenie zapisane na niej
ᵒ Find somebody who...?
• stacje zadaniowe „zwykłe” lub z kodami QR.

2. Opracowałam pomoce dydaktyczne i karty pracy, prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących.
3. Zrealizowałam projekt eTwinning: Business Simulation Network, czyli Przedsiębiorczy Uczeń.
Założeniem projektu było nawiązanie współpracy uczniów i nauczycieli języka angielskiego ze szkół z całego kraju, w celi poszerzenia słownictwa i umiejętności językowych uczniów o elementy języka angielskiego biznesowego, a także nabycie wiedzy oraz kompetencji kluczowych, które pozwalają efektywnie funkcjonować w anglojęzycznym środowisku biznesowym. Projekt realizował działania interdyscyplinarne, takie jak współpraca w grupie oraz umiejętność krytycznego myślenia i wyrażania opinii. Te umiejętności były trenowane poprzez następujące aktywności:
• Wspólne kreowanie ogłoszenia o pracę,
• Proces rekrutacji,
• Listy gratulacyjne oraz listy z podziękowaniami.
Językiem projektu był język angielski i wszystkie produkty projektu: prezentacje firm, ogłoszenia o pracę, CV oraz listy gratulacyjne były tworzone w języku angielskim.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Zadanie Forma realizacji Efekty
Ewaluacja
1. Analizowałam osiągnięcia uczniów po przeprowadzonych testach, klasówkach.

2. Analizowałam osiągnięcia semestralne i roczne uczniów.

3. Stosowałam krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach: kosz i walizka, podobało mi się/nie podobało mi się, 3 buźki, termometr odczuć, itp.

4. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny. Podczas wszystkich prowadzonych przeze mnie zajęć stawiałam szczególny nacisk na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych.

5. Wprowadziłam elementy oceniania kształtującego. na bieżąco

Efekty dla nauczyciela:
- podniosłam jakość swojej pracy,
- osiągnięcia uczniów stały się źródłem mojej satysfakcji,
- rozwinęłam umiejętność formułowania wniosków do dalszej pracy,
- umiejętnie rozwijam swoje mocne strony,
- nabyłam umiejętność dokonywania ewaluacji podjętych działań,
- wprowadzałam modyfikacje w swoim warsztacie pracy,
- lepiej komunikuję się z uczniem.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- uczniowie rozwinęli umiejętność wyrażania własnego zdania,
- dzięki ewaluacji mogłam łatwiej rozpoznawać i szybciej rozwiązywać problemy dydaktyczno-wychowawcze,
- zwiększyłam efektywność procesu dydaktycznego,
- uczniowie są bardziej świadomi swojej roli w procesie uczenia się i zdobywania umiejętności,
- nastąpiła poprawa komunikacji między nauczycielem a uczniem,
- atmosfera na lekcjach sprzyjała uczeniu się.

Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi do ewaluacji
1. Tworzyłam własne narzędzia ewaluacyjne z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych np. ankiety w Formularzach Google i na Mentimeter.com).

2. Analizowałam wyniki ankiet, wyciągałam wnioski do dalszej pracy.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna (2 zajęcia w każdym semestrze stażu)
1. Ustaliłam z opiekunką stażu terminy i tematykę zajęć.

2. Przedstawiłam scenariusz każdych zajęć do konsultacji.

3. Przeprowadziłam następujące zajęcia w obecności opiekuna:
• We need to change our handling procedures – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Pisanie – wiadomość (the notice) dot. nowych procedur obsługi w magazynie.
• Quantifiers, how much/many. Stosowanie określników ilościowych w celu wyrażenia ilości/liczby.
• Mówienie: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania; Rozmowa na podstawie materiału stymulującego. Dział: Życie prywatne.
• Welcome to Brighton International Airport! – słownictwo, praca z tekstem.
• Słownictwo z tematu Edukacja (przedmioty szkolne, nauka, zajęcia pozaszkolne, miejsca w szkole, życie szkoły)
• Writing: a blog post about a person; Pisanie: wpis na blogu – opis osoby
• Czytanie: Zdania z lukami. Rozdział 6: Żywienie
• Plan działalności operacyjnej. Obliczanie ilości i wartości zapotrzebowania na materiały i towary.

4. Po każdej z powyższych lekcji wraz z opiekunką stażu dokonywałyśmy ewaluacji poprzez omówienie przebiegu i efektów lekcji.

Efekty dla nauczyciela:
- opinie opiekunki stażu i dyrektora dały mi możliwość krytycznego i obiektywnego spojrzenia na moje działania dydaktyczne,
- uzyskałam informacje o mocnych i słabych stronach moich działań,
- rozwinęłam umiejętność dokonywania ewaluacji lekcji,
- prowadzone przeze mnie lekcje są poprawne metodycznie,
- zwiększyła się moja motywacja do wzmożonej pracy i samodoskonalenia,
- wyeliminowałam błędy.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- efektywniejsza praca z uczniami,
- podniesienie jakości kształcenia,
- aktywne uczestnictwo uczniów w lekcji,
- wzrost motywacji uczniów,
- lepsze dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
1. Ustaliłam z dyrektorem termin zajęć.

2. Przedstawiłam opiekunce stażu scenariusz zajęć do konsultacji.

3. Przeprowadziłam zajęcia w obecności dyrektora w klasie 1e. Temat lekcji: „Arkusz spisu z natury”.

4. Wspólnie z dyrektorem przeprowadziłam ewaluację lekcji poprzez omówienie jej przebiegu i efektów.

Osiągnięcie sukcesu
1. Otrzymywałam dodatek motywacyjny.

2. Otrzymałam Nagrodę Dyrektora.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Zadanie Forma realizacji Efekty
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
1. Wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

2. Brałam udział w pracach zespołu humanistycznego i zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych.

3. Przeprowadziłam cztery godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły oraz dokonałam ich ewaluacji. Moje lekcje otwarte odbyły się w ramach realizacji projektu Złote Szkoły NBP.
Tematy lekcji otwartych:
• Protecting Your Identity.
• The role of money in the economy.

4. Udostępniłam swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz swoje sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego na stronach: Facebook – grupa Awans z Beatą oraz Edukacja.edux.

Efekty dla nauczyciela:
- poprzez systematyczną wymianę doświadczenia podniosłam jakość mojej pracy,
- wypromowałam własny warsztat pracy,
- zacieśniłam współpracę z innymi nauczycielami,
- zyskałam poczucie satysfakcji z pokazania ciekawych rozwiązań koleżankom z pracy,
- doskonaliłam swój warsztat pracy.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli,
- promowanie dobrych praktyk pedagogicznych,
- tworzenie atmosfery życzliwości i wsparcia w gronie pedagogicznym,
- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów,
- zrealizowanie Europejskich Dni Języków Obcych.

Współpraca z nauczycielami z zespołu przedmiotów zawodowych oraz z nauczycielem języka angielskiego
1. Wspólnie dokonaliśmy wyboru podręczników oraz niektórych pomocy dydaktycznych.

2. Wymieniałam się materiałami dydaktycznymi, pomysłami na temat szkoleń, konkursów.

3. Brałam udział w przygotowaniu testów diagnozujących z języka angielskiego, próbnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz próbnego egzaminu zawodowego dla ekonomistów.

4. Przygotowałam scenariusze Dni Języków Obcych oraz zrealizowałam je wspólnie z drugą nauczycielką języka angielskiego.

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadanie Forma realizacji Efekty
Poszerzanie wiedzy z zakresu współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej – Sokrates EduSkill:
• Dzieci i nastolatki z depresją w szkole i przedszkolu.
• Praca w czasach pandemii w szkole i przedszkolu.
• Cyfrowe bezpieczeństwo.
• Dziecko/uczeń cudzoziemski w polskiej szkole.

2. Wzięłam udział w webinarium pt. Przemoc rówieśnicza: Jak nie wpaść w pułapkę uproszczonego myślenia? Nowe trendy, inspirujące badania i praktyczne rozwiązania.

3. Zapoznałam się z dokumentem MEiN – Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Efekty dla nauczyciela:
- poznałam metody pracy z uczniami w różnych sytuacjach życiowych,
- uaktualniłam i rozwinęłam swoją wiedzę na temat niektórych współczesnych problemów społecznych,
- lepiej poznałam swoich uczniów,
- nawiązałam pozytywną relację z uczniami.

Efekty dla ucznia i szkoły:
- kształtowanie pożądanych społecznie postaw,
- wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
- podniesienie świadomości uczniów w zakresie niebezpieczeństw w sieci,
- budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych,
- promocja szkoły.

Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i Planu Pracy Szkoły.
1. Obserwowałam uczniów podczas lekcji i przerw.
2. Zachęcałam uczniów do rozmów nt. trudności i problemów z jakimi się borykają.
3. Przypominałam uczniom o możliwości skorzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego.
4. Tworzyłam na zajęciach atmosferę opartą na zaufaniu, życzliwości i chęci niesienia pomocy.
5. Stosowałam pozytywne wzmocnienia wobec uczniów, dostrzegałam ich osiągnięcia, podkreślałam mocne strony.
6. Promowałam postawy prospołeczne wśród uczniów, postawy empatii oraz szacunku do drugiego człowieka.
7. Podejmowałam działania profilaktyczne w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.
8. Dostosowywałam wymagania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi uczniów.
9. Natychmiastowo reagowałam na negatywne zjawiska społeczne w szkole (np. przemoc czy agresja).

Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo
1. W ramach projektu Złote Szkoły NBP wraz z uczniami klasy maturalnej przygotowałam i przeprowadziłam warsztat: Oszustwa związane z finansami osobistymi i jak się przed nimi bronić.

2. Zorganizowałam udział uczniów w lekcji online: Cyberbezpieczeństwo.

Efekty dla nauczyciela:
- rozwinęłam swoje zdolności organizatorskie,
- lepiej poznałam uczniów,
- nawiązałam pozytywną relację z uczniami.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- wzrost świadomości uczniów na temat zagrożeń w sieci,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji
- uwrażliwienie uczniów na problemy innych ludzi,
- kształtowanie pożądanych społecznie postaw,
- lepsze poznanie przez uczniów historii Śląska w aspekcie społeczno-ekonomicznym,
- uwrażliwienie na kwestie ochrony środowiska,
- wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
- podniesienie wiedzy uczniów z zakresu finansów, bankowości i inwestycji,
- promocja szkoły.

Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów
1. We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Fundacją Trzeci.org zorganizowałam warsztaty z zakresu ekonomii społecznej pt. „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna TIK-owa gra terenowa”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez przedstawiciela Fundacji i wzięły w nich udział klasy I, III i IV.

Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży
1. Zorganizowałam wyjście uczniów na koncert symfoniczny NOSPR.

2. Przystąpiłam do międzynarodowego projektu eTwinning: Dziedzictwo kulturowe, uprzemysłowienie i jego wpływ na środowisko – Culural Heritage, Industralisation and its Impact on Environment. Celem projektu jest zaangażowanie uczniów w badania nad skutkami industrializacji w swoim regionie, szczególnie w odniesieniu do środowiska naturalnego oraz porównanie z innymi regionami europejskimi zmagającymi się z podobnymi problemami.

3. Brałam udział w apelach i wydarzeniach rocznicowych.

Budowanie świadomości finansowej uczniów w czasach kryzysu
1. Byłam koordynatorką Projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, w ramach którego uczniowie brali udział w tzw. Lekcjach z Ekonomią:
• Rynek finansowy - zaufanie w biznesie.
• Moje finanse - myślę przedsiębiorczo.
• Mądre inwestowanie.

2. Zorganizowałam udział uczniów w lekcji online "Pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy – co Kopernik powiedziałby o kopaniu kryptowalut i inflacji?"

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż.

Zadanie Forma realizacji Efekty
Poszerzanie wiedzy o prawie oświatowym i analizowanie aktów prawnych
1. Wzięłam udział w:
• Kursie o prawie oświatowym z pasją i zaangażowaniem. Kapelusz z kwiatami. Wydawnictwo, szkolenia, usługi edukacyjne Aneta Szostak-Sulewska
• Webinarium "Co musisz wiedzieć o przepisach prawa oświatowego?” Kapelusz z kwiatami.

2. W ramach samokształcenia wyszukiwałam i analizowałam akty prawne regulujące pracę szkoły i nauczyciela. W szczególności zapoznałam się z:
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672, 2005),
• Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005),
• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z 2023 r. poz. 1234, 2005).

2. Zapoznawałam się aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy m.in.:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2020 r., poz. 2200),
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. 2022 r., poz.1822).
3. Na bieżąco śledziłam aktualizacje aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela i awansu zawodowego.

Efekty dla nauczyciela:
- poszerzyłam wiedzę z zakresu prawa oświatowego – znam i stosuję odpowiednie przepisy prawa oświatowego,
- zmieniłam organizację pracy w związku ze skróceniem stażu o rok,
- sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- potrafię szybko wyszukiwać potrzebne akty prawne w Internecie, sprawnie poruszam się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP),
- prawidłowo realizuję podstawę programową

Efekty dla szkoły i ucznia:
- realizowałam zadania z zakresu organizacji pracy szkoły,
- podniosłam jakość mojej pracy oraz pracy szkoły,
- stworzyłam uczniom warunki do realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej,
- rzetelnie i prawidłowo przygotowywałam dokumentację szkolną,
- uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności zgodnie z podstawą programową,
- egzaminy były przeprowadzane ściśle z procedurą,
- zapewniłam uczniom bezpieczne warunki w szkole i podczas wycieczek.

Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego
1. Będąc członkiem lub przewodniczącą komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów zawodowych i maturalnych działałam zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego – Formuła 2023 (Dz.U. 2022 poz.1644), Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 - Formuła 2023 (Dz.U. 2022 poz. 1246), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - Formuła 2015 (Dz.U. 2016 poz. 2223 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 482), Rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2019 poz.1707).

2. W ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów stosuję odpowiednie akty prawa oświatowego tj. Ustawę o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. 2019 poz. 373) oraz zapisy dokumentów wewnętrznych szkoły.

3. Dokumentację szkolną prowadziłam zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646)

4. Planując pracę oraz realizując podstawę programową opieram się na: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. (Dz.U. 2018 poz. 467), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. (Dz.U. 2019 poz. 991)

5. Przygotowywałam dokumentację dotyczącą wycieczek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055)

6. Dbałam o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole oraz podczas wycieczek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604)

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Zadanie Forma realizacji Efekty
Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych
1. W codziennej pracy (np. do tworzenia kart pracy ucznia, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej) korzystałam z programów biurowych Microsoft Office lub OpenOffice.

2. Inne narzędzia, z których korzystałam do przygotowania materiałów i pomocy dydaktycznych to m.in. Canva i Mentimeter.

3. Korzystałam z generatora krzyżówek krzyżówki.edu.pl

Efekty dla nauczyciela:
- udoskonaliłam umiejętność obsługi komputera,
- rozwinęłam swój warsztat pracy,
- uzyskiwałam wiadomości w łatwy i dostępny sposób,
- miałam łatwy dostęp do ciekawych materiałów dydaktycznych,
- dzięki wprowadzeniu pomocy multimedialnych na lekcjach zyskałam zainteresowanie i aktywne uczestnictwo uczniów.

Efekty dla szkoły i ucznia:
- uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
- promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych,
- lepsze efekty nauki i trwała wiedza uczniów,
- ciekawsze i bardziej urozmaicone formy i metody pracy,
- wdrożenie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu oraz do umiejętnego poszukiwania informacji w sieci.

Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych na lekcjach
1. Na lekcjach wykorzystywałam komputer i monitor multimedialny do wyświetlania prezentacji, filmów edukacyjnych, treści zadań i ćwiczeń.

2. Korzystałam z elektronicznych odzwierciedleń podręczników na:
https://www.macmillaneducationeverywhere.com/
https://staffroom.pl/
https://www.expressdigibooks.com/
oraz aplikacji wydawnictw: MacmillanEducationTeacherApp i ExpressDigiBooks.

3. Prowadziłam lekcje z użyciem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

4. Korzystałam z dostępnych zasobów oraz sporządzałam własne ćwiczenia interaktywne i testy na takich platformach edukacyjnych jak: Kahoot, Quizizz, Quizlet, Learning Apps, Instaling, Testportal, i Wordwalll.

5. Podczas Europejskiego Dnia Języków korzystałam z aplikacji Language challenges.

Nauczanie zdalne
1. Prowadziłam zajęcia online na platformie Moodle z wykorzystaniem narzędzia BigBlueButton.

2. Zamieszczałam na platformie materiały do lekcji: prezentacje, ćwiczenia, linki do stron internetowych itp.

3. Tworzyłam na platformie Moodle testy online.

Inne działania
1. Prowadziłam dziennik elektroniczny.

2. Wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem, nauczaniem języków.

3. Zaprojektowałam dyplomy dla uczniów w aplikacji Canva.
26 września 2023 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.