X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51429
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel mianowany

Sprawozdanie
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Zdzisław Trojak
nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2020 r.
Data zakończenia stażu: 31 X 2023 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Doskonalenie
i rozwijanie
własnego warsztatu
pracy - wzbogaciłem bazę pomocy dydaktycznych o nowe programy
komputerowe do kształcenia słuchu: Perfect Ear oraz Amabile,
zestaw multimedialny, wysokiej klasy zestaw audio,
tablicę z pięciolinią oraz tablice demonstracyjne Okres stażu - wzbogacenie warsztatu
pracy
- bardziej efektywna praca
z uczniem
- uatrakcyjnienie zajęć
Aktywny udział
w różnych formach
doskonalenia
zawodowego
adekwatnych do
potrzeb własnych
i szkoły - w okresie stażu uczestniczyłem w doskonaleniu zawodowym, które
dotyczyło pracy dydaktycznej, wychowawczej i funkcjonowania
szkoły. Poniżej wymieniam szkoleniowe rady pedagogiczne,
spotkania nauczycieli, kursy, seminaria, konsultacje metodyczne
i warsztaty w których uczestniczyłem:

- Sposoby pisania dyktand z kształcenia słuchu,
PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu

7 VI 2021 r. - podniesienie własnych
kompetencji zawodowych,
- efektywna realizacja
zadań podczas zajęć
- uatrakcyjnienie zajęć
- inspiracja do
podejmowania nowych
działań
- rozwój umiejętności

- Przeciwdziałanie korupcji – szkolenie e-learningowe

- Materiały i zadania w kulturze uczenia się i w zdalnej edukacji,
Prowadząca – dr Marzena Żylińska, szkolenie on-line

- Konferencja on-line, Podsumowanie badań jakości kształcenia artystycznego w zakresie badań testowych z przedmiotów teoretycznych

-Szkolenie RODO

- Muzyka współczesna, prowadząca dr hab. Agnieszka Draus,
PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu

- Muzyka współczesna – kreacja, improwizacja,
PSM I st. im Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach

- Zasoby internetowe w pracy nauczyciela przedmiotów
ogólnomuzycznych, szkolenie on-line

- Przedstawienie i omówienie wyników testów regionu opolskiego przedmiotów teoretycznych badania jakości kształcenia w roku szkolnym 2022/23,

30 XI 2021 r.

15 XII 2021 r.

12 X 2022 r.

23 XI 2022 r.

26 IV 2023 r.

22 V 2023 r.

17 10 2023 r.

19 X 2023 r.
własnych
- wdrożenie efektywnych
metod pracy

PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu

Wykorzystanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się - stosowałem na zajęciach kształcenia słuchu wybrane metody
aktywizujące: mapa skojarzeń, linie czasu, burza mózgów
- stosowałem zadania i ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów Okres stażu - efektywna realizacja
zadań podczas zajęć
- trwała wiedza
- uatrakcyjnienie zajęć

- wzrost motywacji do rozwoju własnego i uczniów
- wzrost efektywności

Udział w pracach
organów szkoły
związanych z
realizacją jej
podstawowych
funkcji - współpracowałem z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną,
nauczycielami - członkami sekcji przedmiotów teoretycznych Okres stażu - rozwiązywanie bieżących
problemów
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych

i wynikających
z nich zadań
- współdecydowanie
w podejmowaniu ważnych
decyzji dotyczących
różnych obszarów
funkcjonowania szkoły
- rozwój własnych
kompetencji zawodowych
- aktywny udział w życiu
szkoły, planowaniu
i organizowaniu imprez
szkolnych i wydarzeń
kulturalnych
- zaangażowanie rodziców
w działania wychowawcze
szkoły

Dbanie o estetykę
i wyposażenie sali
lekcyjnej - postarałem się o zawieszenie na ścianach dyplomów promujących
osiągnięcia uczniów, plansz demonstracyjnych o instrumentach
muzycznych, ważniejszych zasadach muzyki, czołowych
kompozytorach polskich i europejskich
- aktualizowałem gazetkę ścienną, zamieszczałem na niej informacje
o życiu muzycznym szkoły, regionu oraz kraju.
- wyposażyłem klasę w zestaw multimedialny Okres stażu, według
potrzeb - wzbogacanie warsztatu
pracy
- kreowanie dobrego
wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym
- trwałe i estetyczne
pomoce dydaktyczne

Przeprowadzenie
analizy własnej
pracy oraz
obserwacja i analiza
możliwości uczniów - systematycznie po zakończeniu każdego półrocza dokonywałem
ewaluacji własnej pracy
- analizowałem możliwości uczniów w oparciu o wyniki
sprawdzianów, odpowiedzi ustne, zadania domowe i obserwacje
własne podczas wykonywania określonych zadań w czasie lekcji
- stosowałem indywidualizację procesu nauczania Okres stażu - wyeliminowanie
z dydaktyki
nieskutecznych metod
nauczania
- doskonalenie procesu
kształcenia
- poznanie możliwości
i ograniczeń

poszczególnych uczniów
- dostosowywanie
realizowanych na lekcji
zadań do indywidualnych
możliwości rozwojowych
ucznia

Pogłębienie wiedzy
i umiejętności
posługiwania się
technologią
komputerową
i informacyjną - samodoskonaliłem umiejętności posługiwania się technologią
informacyjną i komputerową w następującym zakresie:

 wykorzystanie w pracy możliwości służbowej poczty
elektronicznej
 używanie ogólnodostępnych internetowych programów do
kształcenia słuchu on-line:
www.ksztalceniesluchu.pl, www.dur-moll.pl, www.doremifasol.pl, www.musicca.com, www.muzycznaprzygoda.com
oraz zakupionego przez szkołę komputerowego programu
Amabile 1,2,3 i 4 i komercyjnej mobilnej wersji programu Perfect Ear
Okres stażu - wzrost kompetencji
zawodowych
- wzbogacenie warsztatu pracy
-sprawna komunikacja
z rodzicami i uczniami
- przesyłanie notatek, kart pracy
nut, nagrań utworów muzycznych
za pośrednictwem poczty
elektronicznej

- uatrakcyjnienie zajęć
- poszerzenie możliwości
samodoskonalenia uczniów poza
zajęciami lekcyjnymi

Wykorzystanie
urządzeń
multimedialnych,
programów
komputerowych
w pracy
dydaktyczno -
wychowawczej - prowadziłem zajęcia z wykorzystaniem urządzeń i programów
komputerowych, kamery cyfrowej oraz tabletu graficznego:

 w trakcie prowadzenia zajęć z kształcenia słuchu uczniowie
rozwiązywali zadania z dostępnych w Internecie programów
do kształcenia słuchu on-line. Zachęcałem również uczniów
do używania ich w pracy poza lekcjami w celu
samodoskonalenia
 korzystaliśmy z komputerowych programów do kształcenia:
Perfect Ear i Amabile cz. 1-4
 w celu samodzielnego doskonalenia słuchu muzycznego
proponowałem uczniom korzystanie z programów do
kształcenia słuchu dostępnych w telefonach komórkowych,
tabletach np. Music Theory Helper, Musician, Perfect Ear. Zachęcałem do używania bezpłatnej
aplikacji - pianino dostępnej w telefonach komórkowych,
tabletach, pomocnej przy nauce solfeżu
Okres stażu - wzbogacanie warsztatu pracy
- uatrakcyjnienie zajęć
- skuteczne metody nauczania
odpowiadające na wyzwania
współczesności
- aktywizowanie uczniów podczas
zajęć
- doskonalenie procesu nauczania
- wdrażanie uczniów do
korzystania z technologii
komputerowej (zgodnie z ich
możliwościami) w przygotowaniu
się do zajęć i samodoskonaleniu

Wykorzystywanie
Internetu oraz jego
zasobów  używałem służbowej poczty elektronicznej do kontaktów
z nauczycielami, uczniami, rodzicami, wydawnictwami oraz
księgarniami
 za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej
udostępniałem uczniom foldery z nagraniami mp3, notatkami,
nutami
 serwisy internetowe, fora i portale internetowe służyły mi do
wymieniania się z innymi nauczycielami poglądami
i informacjami na temat pracy nauczyciela
 czerpałem informacje z zasobów Internetu na temat szkoleń,
awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa
oświatowego oraz ich aktualizacji, a także ofert księgarni
i wydawnictw. Tym sposobem pozyskiwałem również pomoce
dydaktyczne, materiały i pomysły na zajęcia edukacyjne. Okres stażu - sprawna komunikacja
z rodzicami, uczniami,
nauczycielami, wydawnictwami
i księgarniami
- szybki przepływ informacji
- przesyłanie notatek, kart pracy
nut, nagrań utworów muzycznych
za pośrednictwem poczty
elektronicznej
- efektywne poszukiwanie
informacji, pomysłów, materiałów
i pomocy dydaktycznych
w Internecie
Organizacja
warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych - za pomocą programów komputerowych tworzyłem scenariusze
lekcji, testy, karty pracy, prezentacje
multimedialne, arkusze konkursowe, Okres stażu - trwałe i estetyczne pomoce
dydaktyczne tworzone przy pomocy programów komputerowych

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli Prowadziłem lekcje otwarte dla zainteresowanych nauczycieli.
Poniżej przedstawiam tematykę zrealizowanych zajęć:
- Podział instrumentów muzycznych,
lekcja w klasie V cyklu sześcioletniego

- Dominanta septymowa, lekcja w klasie V cyklu sześcioletniego

- Klasycy wiedeńscy, lekcja w klasie V cyklu sześcioletniego

- Grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych, lekcja w klasie VI cyklu sześcioletniego

18 III 2022 r.

22 IV 2022 r.

2 XII 2022 r.

28 IV 2023 r. - wzbogacanie warsztatu pracy
innych nauczycieli
- promowanie własnego warsztatu
pracy
- promowanie ciekawych
rozwiązań metodycznych
- stosowanie przez nauczycieli
efektywnych metod pracy
- podniesienie kompetencji innych
nauczycieli

Dzielenie się wiedzą
i umiejętnościami z innymi nauczycielami - dzieliłem się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi nauczycielami
- udostępniałem materiały ze szkoleń
- wspólnie z innymi nauczycielami rozwiązywałem problemy w zespołach przedmiotowych
- pomagałem innym nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym, dbałem o jego konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej
- służyłem pomocą nauczycielom w obsłudze komputera i programów komputerowych

Według
potrzeb - wzbogacanie warsztatu pracy
innych nauczycieli
- promowanie własnego warsztatu
pracy
- podnoszenie kompetencji innych
nauczycieli
- promowanie ciekawych
rozwiązań metodycznych
- rozwijanie umiejętności innych nauczycieli w zakresie obsługi komputera

Upowszechnianie
i promocja
własnych doświadczeń,
metod, form pracy - brałem udział w regionalnych spotkaniach nauczycieli kształcenia
słuchu i audycji muzycznych dotyczących testów CEA oraz
podnoszenia jakości nauczania z przedmiotów teoretycznych
w szkołach muzycznych I stopnia. Dzieliłem się swoimi
przemyśleniami, doświadczeniem oraz promowałem własne metody
i formy pracy

- udostępniałem innym nauczycielom w szkole własne opracowania
scenariuszy zajęć oraz arkusze sprawdzianów, testów i konkursów
szkolnych

12 X 2022 r.
19 X 2023 r.

Okres stażu -wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli
- promowanie własnego warsztatu
pracy
- promowanie ciekawych
rozwiązań metodycznych

- wzbogacanie warsztatu pracy
innych nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Udział
w wydarzeniach
artystycznych o zasięgu
lokalnym i regionalnym - po każdym koncercie omawiałem i analizowałem z uczniami usłyszany repertuar, poziom wykonania i znaczenie wydarzenia dla życia kulturalnego
- na zajęciach na bieżąco informowałem uczniów o nadchodzących wydarzeniach muzycznych szkolnych i lokalnych
- podczas lekcji i przed koncertami omawiałem i utrwalałem z uczniami zasady muzycznego savoir-vivre

- przygotowanie uczniów do
udziału w życiu kulturalnym
miasta i regionu
- rozwijanie zainteresowań
- zagospodarowanie czasu
wolnego od nauki
- przygotowanie świadomych
odbiorców sztuki
- integracja uczniów szkoły
- wdrożenie uczniów do
kulturalnego zachowania
w miejscach publicznych

Organizowanie
Wewnątrzszkolnego
Konkursu Kształcenia
Słuchu zorganizowałem Wewnątrzszkolny Konkurs
z Kształcenia Słuchu. Przygotowywałem arkusze konkursowe,
wraz z innym nauczycielem sprawdzałem prace i ustalałem wyniki konkursu - wzrost motywacji do rozwoju
- trwała wiedza
- rozwój umiejętności słuchowych

Popularyzacja wiedzy na
temat form muzycznych
w twórczości
czołowych kompozytorów
polskich i zagranicznych - zorganizowałem Wewnątrzszkolny konkurs z Audycji Muzycznych, przygotowałem arkusze konkursowe i nagrania, wraz z innym nauczycielem sprawdzałem prace i ustalałem wyniki konkursu - promowanie polskiej kultury
muzycznej
- kształtowanie postaw
patriotycznych
- rozwój zainteresowań
- upowszechnianie wiedzy
o życiu i twórczości ważnych
polskich kompozytorów

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych - stosowałem na zajęciach indywidualne podejście do każdego ucznia, odpowiednio dobierałem metody nauczania, starałem się dostosować stopień trudności zadań i ćwiczeń do potrzeb i możliwości uczniów - zmniejszenie stresu podczas wykonywania zadań i ćwiczeń
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- wzmacnianie przekonania o własnych umiejętnościach

Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Diagnozowanie
i rozwiązywanie
problemów edukacyjnych,
wychowawczych i innych Diagnozowaniu problemów służyły obserwacje uczniów
w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych, wyjazdów szkolnych
i koncertów. O problemach ucznia informowali mnie również
rodzice i inni nauczyciele szkoły. Najczęściej zauważane
i zgłaszane problemy :

• nadmierna ilość zajęć dodatkowych poza szkołą
ogólnokształcącą i muzyczną (korepetycje przedmiotowe,
studio piosenki, próby orkiestry, basen, zajęcia
przygotowujące do bierzmowania, udział w praktykach
religijnych)
• brak czasu wolnego w planie dnia.
• niska motywacja do nauki przedmiotów ogólno-
muzycznych
• brak pomocy ze strony rodziców
• duża rozpiętość wiekowa uczniów w zespołach klasowych Okres stażu - poznanie środowiska uczniów
- wzrost pozytywnych relacji
nauczyciel - rodzic
- świadome i efektywne
udzielanie pomocy dziecku
w nauce
- właściwe organizowanie czasu
wolnego przez rodziców
- niwelowanie i eliminowanie
niepożądanych zachowań

§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania Forma realizacji Termin Efekty
Opracowanie
i wdrożenie
programu
nauczania
z przedmiotu
audycje muzyczne - opracowałem i realizowałem program nauczania
z przedmiotu audycje muzyczne VIII 2021 r. - ciekawie prowadzone zajęcia
- atrakcyjne dla ucznia
formy przyswajania wiedzy
- wzrost świadomości w odbiorze i analizie muzyki
- integracja środowiska uczniów

§ 8 ust. 3 pkt 4 d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji

Opublikowanie w Internecie własnych materiałów
- opublikowałem na stronie internetowej
www.publikacje.edux.pl. plan rozwoju
zawodowego, sprawozdanie i wybrane scenariusze zajęć Okres stażu - promowanie własnego warsztatu
pracy i ciekawych rozwiązań
metodycznych

- podniesienie kompetencji innych
nauczycieli

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.