X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5145
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nauczyciel stażysta : JOANNA WOJCIECHOWSKA
Miejsce pracy : Gimnazjum Nr 2 w Śremie
Czas odbywania stażu: 01 wrzesień 2008r - 31 maj 2009r
Opiekun stażu : mgr Janusz Wojciechowski
Staż pracy : 2 lata
Pracę w Gimnazjum Nr 2 w Śremie rozpoczęłam 1 września 2007r, a staż na stopień nauczyciela kontraktowego od 1 września 2008r. Jest więc to mój drugi rok pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela języka angielskiego.
Posiadam dyplom licencjata z filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
W szczególności są to:
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt. 1)
Pierwszym krokiem było poznanie procedury awansu zawodowego, w związku z tym zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz z informacjami i publikacjami zamieszczonymi w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu wspólnie z opiekunem stażu określiliśmy zasady współpracy, co znalazło wyraz w zawartej „umowie koleżeńskiej”-zał.nr1.Uzgodniliśmy również harmonogram spotkań -zał.nr 2.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 14 listopada 2007r, a następnie przedłożyłam go wraz ze stosowym wnioskiem do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
Na początku stażu zapoznałam się ze Statutem Gimnazjum, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, poznałam Program Wychowawczy Szkoły jak również Regulamin Gimnazjum. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie.
Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów dostosowując się do zmian, zastępstw i dodatkowych obowiązków. Zapoznałam się z zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Brałam udział w Radach Pedagogicznych pełniąc jednocześnie obowiązki protokolanta zarówno w tym jak i w poprzednim roku szkolnym.
Poznałam również sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zastępstw, księga zarządzeń.
Przed podjęciem stażu uczestniczyłam w szkoleniu BHP dla pracowników placówek oświatowych, dzięki czemu poznałam podstawowe zasady bhp i podstawowe przepisy przeciwpożarowe. Analiza tych dokumentów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Powyższe zasady stosowałam podczas codziennej realizacji zajęć w szkole.
Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego tj. konspekty lekcji, arkusze obserwacji i hospitacji, zaświadczenia, potwierdzenia i publikacje.
Przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, a obecnie jestem w trakcie sporządzania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z załączoną dokumentacją.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły ( § 6 ust. 2 pkt. 2 )
W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Przeanalizowałam podstawę programową, dokonałam wyboru podręczników co w efekcie pozwoliło mi na sporządzenie własnych rozkładów zajęć. W oparciu o WSO opracowałam kryteria ocen i zapoznałam z nim uczniów na początku roku szkolnego. Zwróciłam uwagę na aktywność na lekcjach jako jeden z czynników wpływających na ocenę (punkty).
Sporządziłam plany wynikowe dla klas w których uczyłam.

W ramach współpracy z wydawnictwami brałam udział w konferencjach metodycznych oraz szkoleniach i wykładach organizowanych dla nauczycieli języka angielskiego przez Oxford University Press i Pearson Longman Teacher Training oraz Macmillan Teacher Training. Wydawnictwa te koncentrują się w swojej tematyce na wdrażaniu nowych metod nauczania oraz doskonalenia technik w ramach metod istniejących, promowaniu nowych materiałów dydaktycznych oraz szkoleniach w zakresie ich umiejętnego wykorzystania. Uczestniczyłam więc w dniu:

- 07 marca 2008r – OXFORD Poznań – wykład metodyczny „Egzamin gimnazjalny w praktyce”
- 23 sierpnia 2008r – LONGMAN Poznań – konferencja metodyczna „Putting U at the Centre of Matura”
- 23 sierpnia 2008r – LONGMAN Poznań – konferencja metodyczna „The First Time is Always the Hardest”
- 27 sierpnia 2008r – OXFORD UP Poznań – wykład metodyczny „Testowanie jako narzędzie pomiaru i postępu ucznia „
- 27 sierpnia 2008r - MACMILLAN Poznań – konferencja metodyczna „Masks of success”, gdzie omówiono m.in. program systematycznego rozwijania zachowań strategicznych u uczniów jako fundamentu sukcesu w kursie języka obcego zorientowanym na egzamin końcowy
- 27sierpnia 2008r – MACMILLAN Poznań – warsztaty „Eye to eye. The Visual learner, the Visual teacher, the visual classroom”, gdzie omówiono m.in. wykorzystanie materiałów wizualnych w nauczaniu słownictwa I gramatyki, w ćwiczeniu umiejętności językowych i sposobach wyszukiwania ciekawych materiałów wizualnych
- 29 sierpnia 2008r – MACMILLAN Kalisz – szkolenie metodyczne, seminarium ”Strategies of success. The ”what„ and the „how” of exam preparation” dla nauczycieli gimnazjum dot. różnorodnych technik przygotowywania II I III-cio klasistów do egzaminu gimnazjalnego.
- 03 marca 2009r – MACMILLAN Poznań – konferencja metodyczna „Nowa Podstawa Programowa: główne założenia i ich realizacja w „Bugs World”, seminarium: Personalization (;) gentry does it ! oraz warsztaty: „The nine lives of grammar”, a także sesja „What’s the point of reading, anyway ?”
- 28marca 2009r – OXFORD UP Poznań – wykład metodyczny „Egzamin gimnazjalny a nowa podstawa programowa„
- 28 marca 2009r OXFORD UP Poznań – wykład metodyczny „Użycie tablicy interaktywnej na zajęciach z języka angielskiego” oraz „Gramatyka w ujęciu komunikatywnym jako skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego.”

Poprzez zastosowanie metod aktywizujących utworzyłam własny warsztat pomocy dydaktycznych pomocnych w prowadzeniu zajęć językowych.
Uczniowie przygotowywali gazetki tematyczne, plakaty obrazkowe i inne dekoracje, które wyeksponowane ozdabiały klasę a także służyły jako pomoce naukowe. Dzięki temu zadaniu uczniowie mogli wykazać się własną inwencją i pomysłowością a także uzyskać dodatkowe punkty wpływające na ocenę końcową.

W ramach wspomagania aktywności twórczej uczniów zachęcałam ich i przygotowywałam do udziału w konkursach z języka angielskiego. Swoich podopiecznych motywowałam również do samodzielnej nauki języka, podając im w tym celu ciekawe strony internetowe, między innymi :
• Strony wydawnictw językowych :
- www.longman.com.pl – Pearson Education
- www.oup.com - Oxford University Press
- www.macpolska.com. – Macmillan Publishers
• Słowniki online:
- www.dictionary.cambridge.
- http://www.merriam-webster.com/
- www.leksyka.pl
• Strony wspomagające naukę języka angielskiego:
- www.bbc.co.uk /worldservice/learningenglish/index.shtml - materiały do ćwiczenia czytania, słuchania, mówienia oraz pisania
- www.quizzes.englishclub.com /index.html - testy na różnych poziomach, głównie z zakresu gramatyki, wymowy i słownictwa
- www.learnenglish.org.uk/songlyrics_frame.html - informacje na temat
piosenkarzy i zespołów muzycznych, na stronie głównej – testy, gry
gramatyka
- www.manythings. - gramatyka , słownictwo, gry, quizy,
- www.focusenglish.com - ćwiczenia w słuchaniu

Zgodnie z celami mojego awansu zawodowego starałam się uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Dzięki nim wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zajęć. Moje doświadczenia wzbogacił również opiekun stażu –
Pan Janusz Wojciechowski, z którym wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się wątpliwościami.
W ramach wewnątrzszkolnych form doskonalenia uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Ponadto brałam udział w spotkaniach i pracach podejmowanych przez zespół przedmiotowy z języków obcych.
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnego typu szkoleniach i kursach , m.in. :

- 22 listopad 2007r – ODN Poznań – kurs doskonalający „Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” - Nr 25 zaświadczenia
- 28 listopad 2007r – PWZ Śrem – szkolenie w ramach rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole nt. „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów„
- 16 marzec 2007r LektorKlett Poznań - warsztaty metodyczne nt. „Centrarse en la acción en el Aula de ELE„ – zorganizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Języków Obcych w Poznaniu
- 04 grudnia 2008 r – ODN Poznań – kurs „Kreowanie siebie w roli nauczyciela”
- 14 lutego 2009r – ODN Poznań - kurs „Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego”

Uważam zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę niejednokrotnie korzystałam z fachowej literatury i czasopism adresowanych do nauczycieli. Na bieżąco korzystam z książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej m.in.:
- Witek S., 1999. Jak osiągnąć sukces zawodowy?. Jelenia Góra, Wydawnictwo Nauczycielskie.
Książka pomocna nauczycielom w znalezieniu właściwej drogi rozwoju osobowości zawodowej a w konsekwencji osiągnięcie mistrzostwa w zawodzie. Zawiera bogatą bibliografię, słowniczek najważniejszych pojęć.
- Burewicz A., 2001. Strategia zdalnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Edukacja Medialna. Nr 2 s.1-11.
- Mroczkowska M. 2002. Aktywizowanie współpracy z rodzicami. Nowa Szkoła. Nr 5 s.5-14.
- Walkiewicz M., 2003. Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki. Nowa Szkoła. Nr 1 s. 45-48.

Z własnej inicjatywy podjęłam naukę na studiach magisterskich na kierunku filologia angielska.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie – strona : www.publikacje.edux.pl - mojego :
Planu Rozwoju Zawodowego, Umowy koleżeńskiej i Harmonogramu spotkań z opiekunem stażu oraz niniejszego Sprawozdania z Realizacji PRZ, (w zał. zaświadczenia), jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej ( płyta CD).
Komputer służy mi ponadto do przygotowywania materiałów na zajęcia (testy, sprawdziany, konspekty lekcji), do opracowywania dokumentacji szkolnej, a poprzez dostęp do Internetu - jako źródło wiedzy i kontaktu z innymi nauczycielami oraz uczniami.
Na bieżąco śledzę nowości wydawnicze korzystając z edukacyjnych stron internetowych takich jak :

- www.eduseek.ids.pl
- www.edukator.w.pl
- www.profesor.pl
- www.interklasa.pl
- www.edux.pl
- www.awns.net
- www.men.waw.pl
- www.szkolnictwo.pl
- www.literka.pl
- www.nauczyciele.end.pl

z których czasami czerpię pomysły na prowadzone lekcje.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ( § 6 ust. 2 pkt. 3)

W ramach tego zadania zapoznałam się z Szkolnym Programem Wychowawczym i wspólnie z opiekunem stażu – Panem Januszem Wojciechowskim – omówiliśmy poszczególne zadania programu.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo- wychowawczych uczniów realizowałam na bieżąco czytając literaturę z dziedzin pedagogiki, psychologii i dydaktyki .Poprzez rozmowy z nauczycielami i rodzicami w czasie spotkań indywidualnych (konsultacje) i wywiadówek zgromadziłam informacje o środowisku uczniów oraz nawiązałam dobre kontakty z uczniami i współpracę z rodzicami. Również wychowawcy klas i pedagog szkolny pomogli mi w trudnościach wychowawczych z uczniami których zachowanie budziło mój niepokój np. ze względu na brak postępów w nauce, złe zachowanie czy częstą nieobecność na lekcjach. Starałam się poznawać uczniów w trakcie zajęć z nimi na tyle, na ile to było możliwe. Kolejnym krokiem ku lepszemu poznaniu środowiska uczniów było moje uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach szkolnych.
W tym roku szkolnym przypadł mi zaszczyt sprawowania opieki nad Szkolnym Samorządem Uczniowskim. Byłam odpowiedzialna za szereg imprez i akademii. Współpraca z SU układała się bardzo dobrze. Na początku roku opracowałam wspólnie z Panem Sz. Duszczakiem scenariusz pasowania I klas gimnazjalnych.
Sprawowałam opiekę w trakcie apeli, zabaw, imprez szkolnych i środowiskowych. W dniu 20 stycznia 2009 r wraz z Panią Grześkowiak i gronem młodzieży odwiedziliśmy gościnnie Dom Dziecka w Bninie obdarowując przebywające tam dzieci słodyczami zebranymi podczas szkolnej dyskoteki. Było również krótkie przedstawienie gwiazdkowe przygotowane przez naszych uczniów. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze dla obu stron .
Z inicjatywy SU- młodzież włączyła się powtórnie w akcję pomocy dzieciom w Afryce - „Adopcja na odległość”. Uzbierali na ten cel kwotę 520 zł przez co udowodnili, że nie jest im obojętny los poszkodowanych tragediami dzieci Trzeciego Świata.
Brałam również udział w zbiórce pieniędzy na 26-letnią Agnieszkę Skoneczną, która z powodu choroby nowotworowej kości straciła lewą kończynę dolną. Podczas sprzedaży kalendarzyków edukacyjnych zebrano 65 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto „Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych”.

Z okazji obchodów 160-tej rocznicy urodzin księdza Piotra Wawrzyniaka i 100-nej - Jego śmierci w dniach 25-26.03.2009r w kinoteatrze Słonko odbyło się przedstawienie pt. „Sceny z życia Księdza Patrona”, z udziałem nauczycieli naszego Gimnazjum. Ja również miałam zaszczyt w nim brać udział – wcielając się w jedną z ról. Przedstawienie pozwoliło uczniom przybliżyć postać Księdza patrona jako: naukowca, ekonomisty, kapłana, bankowca, działacza gospodarczego, społecznika i działacza oświatowego.

VII Sympozjum Samorządów Uczniowskich z terenu MIG Śrem pod hasłem: „Nasz Patron w Waszych oczach” odbyło się w dniu 12 maja 2009 r. Jako główny organizator odpowiedzialna byłam za przygotowanie tematyki spotkania, i cały przebieg imprezy wraz z „wiosennym poczęstunkiem”.

Na mój rozwój zawodowy niewątpliwie wpłynęło również powierzenie mi dodatkowych funkcji w szkole tj. opiekuna sztandaru szkoły, czy podejmowanie przeze mnie dodatkowych zadań tj. protokolanta rad pedagogicznych.

Umiejętność omawiania prowadzonych obserwowanych zajęć ( § 6 ust. 2 pkt.4)

Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniliśmy harmonogram spotkań, tematy i terminy spotkań z uwzględnieniem zajęć obserwowanych, który miał doprowadzić do realizacji podstawionych zadań.
Jako obserwator uczestniczyłam w 10 lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, oraz jednej lekcji geografii prowadzonej przez Panią Aleksandrę Ratajczak. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze wnioski dotyczące lekcji.
Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcjach, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizacje procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych, a także na utrzymanie dyscypliny w klasie.
Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu były ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Dzięki nim poznałam ciekawe metody oraz formy prowadzenia zajęć, które mogłam wykorzystać w mojej pracy.
Moje zajęcia były na bieżąco obserwowane przez opiekuna stażu, a także 4 razy przez Panią v-ce Dyrektor.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem konspektu. Przed zajęciami analizowaliśmy wspólnie z opiekunem stażu i omawialiśmy konspekty lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania przeze mnie wiedzy i umiejętności do pracy w szkole. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Wszelkie otrzymane wskazówki starałam się realizować w dalszej pracy.

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W czasie odbywania stażu starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom placówki. Znacznie poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie dydaktyki i metodyki. Zdobytą już wiedzę wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Ten rok był dla mnie okresem sprawdzianu własnych możliwości. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w nauczanie i wychowanie uczniów ukierunkowane na ich rozwój, jak również zaangażowanie w życie szkolne.
Moim założeniem w pracy nauczyciela jest wzbudzenie u uczniów sympatii do nauki języka angielskiego oraz uświadomienie sensu jego nauki.
Starałam się zrozumieć zachowania i reakcje uczniów, a w razie potrzeby wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji.
Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy poprzez podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz poprzez własne poszukiwania w książkach, czasopismach i Internecie. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.