X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5154
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Wstęp

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2008 roku w Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej–Curie w Szczytnie, na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego.
Podczas odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego umiejętnie podnosiłam moje kwalifikacje zawodowe podejmując na UWM w Olsztynie uzupełniające studia magisterskie na wydziale Germanistyki.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane działania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również, jakości pracy szkoły.
Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie wymagań umieszczonych w poszczególnych sferach planu rozwoju, które to zostały podzielone na konkretne zadania.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań:

I Strefa rozwoju zawodowego – organizacyjna
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu w szczególności z treścią:

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z 2004r Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r );
• Przeanalizowałam ustawę z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela, a w szczególności rozdział 3a dotyczący „ Awansu Zawodowego Nauczyciela” ( Dz. U. z 2003r Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Celem lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią mgr Julitą Matyszczak. Wspólnie z opiekunem stażu uzgodniłyśmy harmonogram spotkań zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, terminy przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.

3. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i organizacji zadań szkoły.
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
• Statut Szkoły;
• Plan Pracy Szkoły;
• Regulamin PZO;
• Program Wychowawczy;
• Program Profilaktyki.
Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami lepiej rozumiem przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły zarówno od strony prawnej, jak i w wewnętrznym mechanizmie. Przeanalizowałam także podstawy programowe. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje obowiązki i prawa. Znam także cele oceniania oraz wymagania edukacyjne.

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
W obrębie tego zadania uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz pracach organów szkoły związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. Podczas spotkań zespołu humanistycznego, a także zespołu nauczycieli języka niemieckiego, planowałam i omawiałam imprezy szkolne, konkursy oraz formy ich realizacji. Spotkania te pokazały mi praktyczne funkcjonowanie organów szkoły oraz różne sposoby realizacji jej podstawowych zadań.

5. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Przed podjęciem stażu uczestniczyłam w szkoleniu BHP dla pracowników placówek oświatowo wychowawczych. Poza tym brałam także udział w dodatkowym szkoleniu PPOŻ. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisami przeciwpożarowymi, regulaminami pracowni oraz regulaminem boiska szkolnego.
Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Starałam się systematycznie gromadzić dokumentację z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, tj. scenariusze lekcji obserwacyjnych i prowadzonych, zaświadczenia oraz zdjęcia.

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowałam sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju. W opisie realizacji planu rozwoju zawodowego zamieściłam osobiste przemyślenia, które dotyczą przede wszystkim własnego rozwoju zawodowego.


II Strefa rozwoju zawodowego – osobista.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
W czasie trwania stażu opublikowałam w Internecie plan rozwoju zawodowego, niniejsze sprawozdanie oraz następujące scenariusze lekcji z języka niemieckiego:
• Powtórzenie nazw członków rodziny poprzez gry i zabawy. Odpowiadanie na pytania: Wer ist das?/Was macht deine Mutter gern?
• Das ist mein Teddy (To jest mój miś). Powtórzenie i utrwalenie nazw zabawek za pomocą gier i zabaw. Śpiewanie piosenki z poprzedniego rozdziału pt. „Ich spiele gern”.
Niniejsze dokumenty można znaleźć pod adresem: http://www.edukacja.edux.pl/
Mam nadzieję, że zarówno przygotowane przeze mnie materiały dydaktyczne, jak też plan rozwoju zawodowego, pomogą innym początkującym nauczycielom w doskonaleniu swojego dorobku zawodowego.

2. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej.
Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnej dobie odgrywa technologia informacyjna. Zachęcam uczniów do korzystania z takich źródeł jak Internet i programy edukacyjne. Sama czerpię z niego wiele informacji i biorę aktywny udział w „życiu” portali edukacyjnych. Komputer służy mi do pisania: sprawdzianów, scenariuszy, przygotowania informacji dla rodziców, dokumentacji szkolnej oraz pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy itp.) oraz gazetek tematycznych.
W mojej pracy szeroko wykorzystuję Internet. Dzięki niemu mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących samego szkolnictwa i oświaty, np. poprzez strony MEN, czy też informacji dotyczących i wykorzystywanych w procesie nauczania i wychowania, które znajduję na stronach:
www.profesor.pl-
www.edux.pl-
www.edu.info.pl-
www.filo.pl
www.kindergaudi.de
www.kostenlose-ausmalbilder.de
www.literka.pl-
www.schulbilder.org/
www.wszppwn.com.pl
3. Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
W trakcie stażu uczestniczyłam w następujących szkoleniach wewnątrzszkolnych:
- 17.11.2008 „Ocenianie Kryterialne”
- 04.12.2008 „Poszanowanie Praw Człowieka – klasa szkolna.”
- 26.03.2009 „Model Komunikacji M. Rosenberga (język żyrafy) w budowaniu porozumienia bez przemocy.”
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia nauczycieli uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach pomógł mi poszerzyć wiedzę, a także wyjaśnić wątpliwości.
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczęszczając na uzupełniające studia magisterskie. Na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie mam możliwość uczestniczyć między innymi w takich zajęciach jak psycholingwistyka i zagadnienia akwizycji języków, dzięki którym moje lekcje są bardziej interesujące zarówno dla dzieci jak i dla mnie.

III Strefa rozwoju – dydaktyczna.

1. Tworzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych.
Podczas pracy nad materiałami dydaktycznymi bardzo pomogła mi współpraca z wydawnictwem PWN, które udostępniło mi wiele pomocnych ćwiczeń. Nasz kontakt odbywa się w formie korespondencyjnej. Często otrzymuję od wydawnictwa dodatkowe karty pracy, które niejednokrotnie mogę wykorzystać na zajęciach. Poza tym mogę wykorzystać otrzymane pomoce przy przygotowaniu gazetki ściennej na korytarzu szkolnym. Tematyka przygotowanych przeze mnie gazetek obejmowała:
- Jesień;
- Dzień języków obcych;
- Halloween;
- Mur Berliński
- Nowy Rok;
- Wiosna;
-Dzień Matki.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Jako obserwator uczestniczyłam w dziewięciu lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym zajęcia oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze wnioski dotyczące lekcji. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:
- „ Poznajemy nazwy krajów niemieckojęzycznych ”- wprowadzanie nowej leksyki.
- „Zajęcia w czasie wolnym”- poznajemy formy spędzania wolnego czasu.
- „Drzewo genealogiczne ”- poznajemy najbliższych członków rodziny- wprowadzanie leksyki.
- „ Kim chciałbyś zostać w przyszłości?”- poznajemy popularne zawody.
- „Opis ulubionego pupila ”- słownictwo z tematyki : zwierzęta domowe.
- „Ulubione zwierzaki świata”- wystawa fotografii.
-„ Wycieczka do muzeum”- poznajemy nazwy mebli; opis i zastosowanie.
- „Ile lat mają twoi członkowie rodziny? ”- określamy wiek za pomocą liczebników od 0 do 100.
-„ Jakie znasz artykuły spożywcze”- projekt supermarketu; wprowadzanie nowej leksyki.
Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu były ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Dzięki nim poznałam ciekawe metody oraz formy prowadzenia zajęć z dziećmi, które mogłam wykorzystać w mojej pracy nauczyciela.
Dnia 12.03.2009 gościła na moich lekcjach studentka IV roku Germanistyki w Olsztynie – Justyna Marut. Zaprosiłam ją, ponieważ wykorzystywane przez nią metody pracy od zawsze motywują mnie do przygotowywania coraz lepszych pomocy dydaktycznych. Poza tym wiedziałam, iż przygotowana przez nią lekcja zapewni moim uczniom wiele atrakcji. Tematem tych zajęć było:
- Poznanie słownictwa z wiosną oraz przypomnienie nazw kolorów za pomocą różnych zabaw.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Moje zajęcia były na bieżąco obserwowane przez opiekuna stażu:
- Znam dużo niemieckich słów. Poznanie nazw ulubionych gier i zabaw.
- Gdzie jest mój kot? Zadawanie pytania: Wo ist meine Katze? oraz udzielanie odpowiedzi typu: Ich weiß es nicht. lub Hier/Dort ist deine Katze.
- Mój smok jest kolorowy. Poznanie nazw kolorów i dopasowywanie ich do zabawek.
- Moje przybory szkolne. Poznanie i nazywanie wybranych przyborów szkolnych.
- Jakie ważne rzeczy robimy w szkole? Odpowiadanie na pytanie:Was machst du In der Schule? Utrwalenie poznanego słownictwa.
- Powtórzenie nazw części ciała oraz określania dolegliwości poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe.
- Mój chomik nazywa się Bunia. Nazywanie swoich ulubionych zwierząt i pytanie o ich nazwę. Przypomnienie nazw ubrań.
- Jaki jest twój kot? Utrwalenie nazw części garderoby i ich kolorów. Pytanie o wygląd zwierzątka i określanie go.
- Mamy przerwę. Poznanie piosenki „In der Pause.”

Poza tym odbyłam dwie hospitacje doradczo- doskonalące w obecności dyrektora szkoły:
- Powtórzenie nazw członków rodziny poprzez gry i zabawy. Odpowiadanie na pytania: Wer ist das?/Was macht deine Mutter gern?
- Das ist mein Teddy (To jest mój miś). Powtórzenie i utrwalenie nazw zabawek za pomocą gier i zabaw. Śpiewanie piosenki z poprzedniego rozdziału pt. „Ich spiele gern”.

Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy wspólnie z opiekunem stażu, panią Dyrektor oraz panią Wicedyrektor scenariusze lekcji. W trakcie rozmowy pohospitacyjnej omawiałam przebieg lekcji, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania przeze mnie wiedzy i umiejętności do pracy w szkole.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę, jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.

4. Przygotowanie lekcji otwartej dla rodziców.
W ramach tego zadania przeprowadziłam w dniu 27.05.2009 lekcję otwartą dla rodziców w klasie II c, która z pewnością uświadomiła rolę nauki języka obcego w klasach młodszych. W zajęciach wzięło udział 20 rodziców i 4 uczniów z klasy III. Tematem zajęć były zwierzęta domowe. W pierwszej części pokazany został styl prowadzenia przeze mnie zajęć języka niemieckiego. W drugiej połowie lekcji uczniowie przedstawili krótką scenkę teatralną, nad którą pracowali podczas zajęć dodatkowych. Celem lekcji było pokazanie nabytych kompetencji językowych uczniów. Lekcja podobała się gościom od strony merytorycznej. Rodzice wydawali pochlebne opinie w ankietach, m. in.:
„Myślę, że zajęcia są dobrze prowadzone, widać to po aktywności dzieci”
„Takie zajęcia są potrzebne, uczeń jest otwarty, chętnie nabywa wiedzę i zgłasza się”
„Myślę, że takie zajęcia są potrzebne. Dzieci mogą pokazać rodzicom jak dużo umieją”
„Zajęcia są potrzebne, zabawne, jak najwięcej takich”
„Zajęcia otwarte są potrzebne, rodzice mogą stwierdzić, co ich dziecko potrafi, jak się zachowuje, czy jest śmiałe”
„Bardzo dobry pomysł z zajęciami otwartymi. Uważam, że częściej takie zajęcia powinny mieć miejsce”
Zajęcia pozwoliły mi realnie określić przyrost wiedzy uczniów i dokonać porównania ze stanem poprzednim. Zajęcia otwarte w szczególności dla rodziców ukazały dzieci w niecodziennej sytuacji, w której posługiwały się one językiem obcym, co pomogło wzmocnić wartość uczenia się języka obcego w tej społeczności.

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Aby zachęcić uczniów do nauki języka niemieckiego przygotowałam i przeprowadziłam następujące konkursy:
- Konkurs na kartę Bożonarodzeniową;
- Konkurs na Pisankę Wielkanocną
- Uroczystości związane z Dniem Językiem Obcych będą przeprowadzone dopiero w czerwcu.
Myślę, że przeprowadzone przeze mnie konkursy zachęciły szczególnie najmłodsze dzieci do nauki języka poprzez zabawę. Większość dzieci była zainteresowana wykonywaniem prac plastycznych.
Współpracuję także w ramach projektu z szkołą partnerską z Niemiec. Prace plastyczne, w których uczniowie przedstawili swoją szkołę oraz miasto, będą wykorzystane i wysłane w przyszłym roku do Niemiec.
Poza tym zawarłam z Dyrektorem Szkoły porozumienie o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych w zakresie rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów. Od 04.11.2008 przeprowadzałam raz w tygodniu zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego z klasą IIc.

6. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
Rozpoczynając staż jako nauczyciel klas l-III zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela. Wiedza ta pozwoliła mi na m.in.:
• Opracowanie Planu Pracy Dydaktycznego, zgodnego z Podstawą programową ( „Ich Und du” Klasa I - III).
• Opracowanie wspólnie z panią mgr Anią Płoską, kryteriów oceniania w klasach I-III dla uczniów z opiniami i orzeczeniami.
Poza tym napisałam trzy referaty dotyczące życia szkoły:
• „Ściąganie w szkole”
• „Porównanie szkoły polskiej i angielskiej”
• „Czy Polska przestrzega Konwencję o Prawach Dziecka?”

7. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego.
Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy niejednokrotnie korzystałam z publikacji na stronach internetowych adresowanych do nauczycieli, psychologów i pedagogów z całej Polski, m.in.:
www.literka.pl
www.scholaris.pl
www.edux.pl
http://www.glos.pl/-
Pogłębiałam swoją wiedzę studiując literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu m.in.:
• „Metodyka nauczania języków obcych” Hanna Komorowska
• „Język w komunikacji, w perswazji, i w reklamie” Władysław Lubaś
• „Die historische Entwicklung der Werbesprache: eine empirische Untersuchung von Text – und Bildwerbung im Zeitraum vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts“ Rosemarie Fährmann
• „Werbesprache: ein Arbeitsbuch“ Nina Janich
• „Werbung” Bernhard Sowinski
• „Die Sprache der Werbung: Entwicklung, Trends Und Beispiele” Stefanie Schülter
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju i planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu umiejętności w pracy z dziećmi i wzbogacaniu swojej wiedzy pedagogicznej.

IV Strefa Rozwoju Zawodowego – Opiekuńczo – Wychowawcza
1. Zapoznanie się z planem wychowawczo – dydaktycznym szkoły.
Na początku pracy zapoznałam się oraz przeanalizowałam plan wychowawczo-dydaktyczny opiekuna stażu. Głównym celem planu wychowawczo- dydaktycznego była pedagogizacja uczniów.

2. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ucznia.
Na bieżąco prowadziłam rozmowy z uczniami, które dotyczyły zarówno ich zachowania, jak i problemów osobistych. W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności (nieufności, nieśmiałości oraz lęku). Pomimo tego iż nie byłam wychowawcą żadnej klasy, wzbogaciłam swoją wiedzę w zakresie opiekuńczo-wychowawczym uczniów.

3. Opieka nad uczniami na terenie i poza terenem szkoły.
Na początku stażu zapoznałam się z tygodniowym planem dyżurów i sumiennie wykonywałam swoje zadania podczas ich pełnienia. Zasady BHP stosowałam podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych oraz na dyżurach. Zdaję sobie sprawę jak ważne jest bezpieczeństwo na przerwie. Czasami pełnienie dyżurów było trudniejszą pracą, niż prowadzenie lekcji, ponieważ żaden nauczyciel nie zna wszystkich uczniów.
Opiekowałam się uczniami także podczas wycieczek, gdzie łatwiej było dostrzec problemy wychowawcze istniejące w środowisku klasowym. Konflikty te rozwiązywałam głównie przez indywidualne i konstruktywne rozmowy z wychowankami.

4.Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych.
W trakcie stażu włączyłam się do organizacji rozmaitych imprez szkolnych. Oprócz wcześniej wymienionych imprez włączyłam się do organizacji Dnia Języków Obcych. Wspólnie z innymi germanistkami przygotowałam z tej okazji gazetkę tematyczną na korytarzu szkolnym. Poza tym przystroiłam korytarz szkolny pracami, które przedstawiały flagi różnych państw. Rysunki te zostały wykonane przez klasy I-II.
Pełniłam także rolę opiekuna na Zielonej Szkole klas II. Opis tego wyjazdu oraz wszystkich związanych z nim atrakcji można było przeczytać w gazecie „Tygodnik Szczytno Nr 18(43) 07.-13.05.2009”. Uczestniczyłam także, jako opiekun w wyjeździe klas I do „Małpiego Gaju” oraz w dyskotekach szkolnych. Różnorodność tematyczna imprez i uroczystości kulturalnych pozytywnie wpływała na wszechstronny rozwój uczniów.

5. Prowadzenie konsultacji z rodzicami.
W trakcie stażu uczestniczyłam we wszystkich zebraniach z rodzicami, prowadząc rozmowy z prawnymi opiekunami uczniów w pokoju nauczycielskim. Sytuację rodzinną dzieci poznawałam na bieżąco poprzez rozmowy z nimi, rozmowy z rodzicami oraz baczną obserwację. Konsultowałam się także z rodzicami uczniów mających problemy w nauce. W swojej pracy starałam się być życzliwa, otwarta w kontaktach interpersonalnych, obowiązkowa i rzetelna w wypełnianiu powierzonych obowiązków.

6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Zakończenie okresu stażu skłoniło mnie do wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy zawodowej. Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy poprzez podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, oraz poprzez własne poszukiwania nowatorskich metod nauczania w literaturze fachowej. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.


Podsumowanie.
Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego nauczyciela.
Zauważyłam, że do każdego ucznia należy podejść w indywidualny sposób. Starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z moich uczniów, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, a w razie potrzeby wpływać na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania i pojawiające się przejawy agresji.
Zgodnie z celami mojego awansu zawodowego starałam się jak najprężniej uczestniczyć w formach doskonalenia zawodowego. Brałam udział w organizowaniu imprez szkolnych, a także pozaszkolnych. Miałam stały kontakt ze środowiskiem uczniów. Zdarzały się także porażki, z których wyciągałem wnioski do dalszej pracy.
Mocną stroną mojej działalności jest nauczanie i wychowywanie młodzieży, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Moim założeniem w pracy nauczyciela jest wzbudzenie u uczniów sympatii do języka niemieckiego oraz uświadomienie sensu jego nauki. Poprzez aktywną pracę oraz dobre relacje z uczniami i rodzicami, udało mi się to założenie zrealizować.
Pomimo tego, iż wiem, że najlepsze efekty wychowawcze, jak i dydaktyczne daje przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku, to nie zawsze byłam w tym konsekwentna.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być coraz lepszym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.


Marlena Stęcel
................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.