X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5131
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „Nasza Szkoła” w Sławniowicach rozpoczęłam 1 września 2008 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego oraz dokonanie analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego - ZAŁĄCZNIK NR 1 - i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Po nawiązaniu kontaktu z opiekunem stażu, panią mgr Bogumiłą Ćwikowską w bezpośredniej rozmowie opracowałyśmy zasady współpracy. Ustaliłam z opiekunem terminy i tematykę zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych – scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu znajdują się w ZAŁĄCZNIKU nr 2.
Zapoznałam się z literaturą pedagogiczną; na bieżąco czytałam publikacje pedagogiczne oraz literaturę specjalistyczną. Krótkie streszczenia przeczytanych pozycji znajdują się w ZAŁĄCZNIKU nr 3.
W ramach dokumentowania realizacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu założyłam „Teczkę stażysty,” gdzie gromadziłam dokumentację, zaświadczenia i scenariusze.
W maju, gdy okres stażu miał się ku ukończeniu, przygotowałam projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, zawierający autorefleksję i opis realizacji planu rozwoju zawodowego, czego wynikiem jest niniejsze sprawozdanie z realizacji stażu.
Na początku stażu zapoznałam się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Dzięki obserwacji oraz udziałowi w tych spotkaniach zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami, co pomogło mi w organizacji własnych zajęć.
Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w szkole. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy, dokumenty związane z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dzienniki zajęć wychowawczych i dydaktycznych, rozkłady zajęć itp. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przygotowałam projekt planu pracy wychowawczej dla klasy IV – ZAŁĄCZNIK nr 4.
Zapoznałam się także z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Lektura obowiązujących aktów prawnych uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
W bezpośrednich rozmowach z Panią Dyrektor mgr Krystyną Mytnik w trakcie trwania roku szkolnego, określiłyśmy rolę wychowawcy oraz analizowałyśmy moje stanowisko w bieżących problemach wychowawczych.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
( § 6 ust. 2 pkt 2)
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innego wychowawcę oraz opiekuna stażu, po czym wyciągnęłam wnioski z tych hospitacji. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.
Sama również kilkakrotnie prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. W ciągu roku trzy godziny przeprowadziłam w obecności pani Dyrektor i pani wizytator ZAŁĄCZNIK nr 5 - każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza oraz konsultowałam ich przebieg z opiekunem. Otrzymane wnioski i uwagi do realizacji pomogły mi w ocenie własnych umiejętności oraz analizie mocnych i słabych stron mojej działalności. Wpłynęło to na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
W trakcie trwania stażu ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - ZAŁĄCZNIK nr 6. Dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka obcego w edukacji przedszkolnej wykorzystałam do opracowania własnego programu nauczania – znajduje się on w dokumentacji szkolnej. Ponadto w ramach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenia uczestniczyłam w:
spotkaniu z wiceministrem edukacji w liceum Carolinum w Nysie (20 maja 2009 r.);
w szkoleniu na temat nowej podstawy programowej prowadzonym przez przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gierałcicach (27 maja 2009 r.);
po zakończeniu stażu zamierzam również wziąć udział w warsztatach metodyczno-psychologicznych Kapelusze Lektora w Opolu (6 czerwca 2009 r.)
Uważam te pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Przez cały rok szkolny wspomagałam aktywność twórczą dzieci – moi wychowankowie brali udział w konkursach plastycznych; tworzyliśmy wspólnie gazetki tematyczne i dekorowaliśmy salę zajęć.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.edukacja.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego - ZAŁĄCZNIK nr 7, wykorzystałam komputer do napisania oraz opublikowania scenariusza zajęć w klasie II - ZAŁĄCZNIK nr 8 oraz niniejszego sprawozdania ZAŁĄCZNIK nr 9, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta z zapisem elektronicznym).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
·www.interklasa.pl
·www.pwn.com.pl
·www.wsip.pl
·www.edukacja.edux.pl
·www.scholaris.pl/cms/
·www.szkolnictwo.pl
·www.profesor.pl/index.php
·www.literka.pl
·www.awans.net
·www.men.gov.pl
Napisałam scenariusz , wykonałam dekoracje i przygotowałam uczniów do następujących uroczystości:
·30.10.2008 r. Obchody Halloween
·po zakończeniu stażu (19.06.2009 r.) odbędzie się przygotowana przeze mnie akademia zakończenia roku szkolnego.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)

Aby opracować plan opiekuńczo-wychowawczy zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły i wybrałam tematy do pracy na bieżący rok. W ramach poznania sytuacji dydaktyczno-wychowaczej przeprowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami, dyrektorem oraz pozostałymi nauczycielami (charakterystyka grupy – ZAŁĄCZNIK nr 10).
Dzięki lekturze pedagogicznej i psychologicznej starałam się pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków oraz doskonalić formy pracy. Jako przykład może służyć moja praca z uczniem z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego w klasie VI. Zmodyfikowałam materiał obowiązujący VI klasę w taki sposób, aby wykorzystać wrodzone umiejętności dziecka w uczeniu się języków obcych, czyli kojarzenie obrazków z językiem pisanym oraz ogólną podatność na bodźce wzrokowe. Dlatego też skupiłam się na nauczaniu słownictwa, przy jednoczesnej rezygnacji ze skomplikowanych struktur gramatycznych.
Troszczyłam się o dobry kontakt z rodzicami - poprzez ciągły kontakt i rozmowy z nimi, rozszerzałam wiedzę z zakresu problemów środowiska uczniów, wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem.
Przeprowadziłam cztery zebrania z rodzicami:
- 16.IX.2008 r.
- 4.XI.2008 r.
- 31.III.2009 r.
- 28.V.2009 r.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci ( np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne oraz dostarczając jak największej ilości informacji.
Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dostrzeżenie wagi roli wychowawcy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Jednak ufność moich wychowanków oraz przywiązanie pozostałych uczniów sprawia, że czuję się potrzebna i pozwala mi wierzyć, iż moje zaangażowanie i praca przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w wychowywanie dzieci, ustawiczne samokształcenie oraz wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody. Formy pracy stosowane na moich lekcjach są różnorodne przez co język obcy jawi się moim uczniom jako coś ciekawego, nierzadko też odprężającego. Natomiast traktowanie wychowanków jako równych sobie „małych dorosłych” pozwoliło mi zaskarbić sobie ich szacunek.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest walka z własnym temperamentem. Często tracę cierpliwość, dostrzegam więc niezbędną potrzebę wypracowania w sobie bardziej harmonijnego i przyjaznego uczniom podejścia do nauczania. Będę się także starała bardziej skupić na indywidualnej pracy z uczniem, co usprawni nauczanie np. uczniów z trudnościami.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu. Moim marzeniem jest także podjęcie studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń oraz kontynuacja wykształcenia muzycznego.

.................................
podpis stażysty

W załączeniu:
1.Plan rozwoju zawodowego
2.Scenariusze zajęć oraz potwierdzenie opiekuna stażu
3.Streszczenia wybranych lektur pedagogicznych
4.Plan pracy wychowawczej dla klasy IV
5.Scenariusze zajęć prowadzonych w obecności pani Dyrektor i pani wizytator
6.Kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych
7.Potwierdzenie publikacji planu rozwoju zawodowego
8.Potwierdzenie publikacji scenariusza zajęć w kl. II
9.Potwierdzenie publikacji sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
10.Charakterystyka grupy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.