X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5127
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
mgr Agnieszka Bartnik
Nauczyciel geografii
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu

1. Imię i nazwisko: AGNIESZKA BARTNIK
2. Nazwa i adres szkoły: ZSO nr 1 im. W. Roździeńskiego w Sosnowcu, ul. Staszica 62, 41-219 Sosnowiec
3. Okres trwania stażu: 9 miesięcy
4. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
5. Data zakończenia stażu: 31.05.2009
6. Opiekun stażu:
7. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

Pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 rozpoczęłam we wrześniu 2007 roku. Przez rok pracowałam w niepełnym wymiarze godzin.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2008 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu, na stanowisku nauczyciela geografii.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580 oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły. W trakcie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W szczególności są to:
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły ( §6 ust.2 pkt 1 )
1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580) ;
b) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
a) Z pomocą opiekuna stażu zebrałam właściwe materiały, które były mi pomocne w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego. Wspólnie określiliśmy cele i zadania do realizacji.
b) Uzgodniłam z opiekunem zasady i normy współpracy.
c) Ustaliłam z opiekunem harmonogram spotkań.
d) Uzgodniłam z opiekunem daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności, hospitacji oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Efektem wspólnej pracy było bieżące korygowanie popełnianych podczas zajęć błędów oraz określenie moich mocnych i słabych stron. Wskazówki i rady przekazywane przez opiekuna pozwoliły mi udoskonalić zajęcia.
3. Opracowałam własny Plan Rozwoju Zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
4. Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, dokumentacji
z obserwacji lekcji, itp.
5. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
a) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu
b) Wewnątrzszkolny System Oceniania
c) Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny
d) Regulamin Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
e) Regulamin Pracy i Wynagrodzenia
f) Regulamin Samorządu Szkolnego
6. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi:
a) Dzienników lekcyjnych;
b) Dzienników zajęć pozalekcyjnych;
c) Księgi Zarządzeń;
d) Księgi Zastępstw;
e) Arkuszy ocen;
7. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
8. Poznałam podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi, brałam udział w szkoleniu BHP, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.
9. Poznałam zasady przeprowadzania egzaminów poprzez uczestnictwo w komisjach nadzorujących egzaminy gimnazjalne i maturalne.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2).

1. Na podstawie analizy wybranych programów nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam własny plan wynikowy nauczania geografii dla poszczególnych klas.
2. W czasie odbywania stażu realizowałam programy nauczania geografii
w oparciu o podstawy programowe, samodzielnie sporządzone rozkłady materiału nauczania, kryteria oceniania oraz standardy wymagań. Kryteria oceniania uczniów ujęłam w opracowanych przez siebie planach wynikowych; z oczekiwanymi umiejętnościami zapoznałam zarówno uczniów, jak i ich rodziców.
3. Całą dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera (załączam płytę z elektronicznym zapisem dokumentacji dotyczącej stażu). Przeprowadzałam z uczniami lekcje geografii z wykorzystaniem komputera – „ Geograficzne źródła informacji”, bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy
4. W ramach koła geograficznego prowadziłam zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów zdających geografię na egzaminie dojrzałości.
5. Prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas gimnazjalnych wykazujących trudności w nauce, jak również pracowałam z uczniem zdolny poprzez przygotowania do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
6. Brałam udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego, m.in.:
a) Warsztaty metodyczne:„ Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” – Warsztaty realizowane w ramach Rządowego Programu „ Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”
b) Warsztaty metodyczne w zakresie:„ Projekty, innowacje i eksperymenty pedagogiczne.”
c) Warsztaty metodyczne:” Strategia postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole.”
d) Szkolenie: „Szósta katastrofa: czy człowiek rzeczywiście zagraża różnorodności życia na Ziemi.” – Organizowane przez Wydawnictwo Nowa Era.
e) Szkolenie: „ Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?”
f) Spotkanie dla nauczycieli związanie z wprowadzeniem nowej podstawy programowej zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era.
7. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
a) Udostępnienie planu rozwoju zawodowego nauczycielom pracującym
w ZSO nr 1 w Sosnowcu;
b) W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, wybranych konspektów lekcji oraz niniejszego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, jak również przygotowałam dokumentację z stażu w formie elektronicznej.
8. Byłam współorganizatorem szkolnych konkursów, a także przygotowywałam uczniów do konkursów pozaszkolnych:
a) Wraz z opiekunem stażu i nauczycielem języka angielskiego zorganizowałam wewnątrzszkolny konkurs geograficzno – językowy dla uczniów klas licealnych
b) Przygotowywałam uczniów gimnazjum do Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Olimpu – finalistą konkursu ( 8 miejsce ) został uczeń III klasy.
c) Przygotowywałam uczniów gimnazjum do Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – finalista konkursu został uczeń klasy III.
Dzięki konkursom wzrosła motywacja uczniów do nauki. Uczniowie we własnym zakresie poszerzyli wiedzę i doskonalili pracę z różnymi źródłami informacji.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

1. Jako wychowawca klasy I gimnazjum na podstawie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły opracowałam w zespole wychowawczym plan pracy wychowawczej i profilaktycznej na rok szkolny 2008/2009 dla klasy I.
2. Pełniąc funkcje wychowawcy klasy:
 prowadziłam dokumentację klasy w postaci dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen.
podjęłam kroki w celu integracji zespołu klasowego (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, klasowe spotkania wigilijne, obchody Dnia Chłopca, Dnia Kobiet, Mikołajki)
 zgłębiałam na bieżąco informacje na temat moich wychowanków, ich zainteresowań, problemów szkolnych i domowych.
 diagnozowałam problemy wychowawcze poprzez obserwację rozmowy, ankiety; podejmowałam kroki w celu ich rozwiązania:
a. nawiązałam współpracę z rodzicami
b. odbyłam szereg rozmów z uczniami i ich rodzicami na temat realizacji obowiązku szkolnego, frekwencji, postępów w nauce.
2. Jako nauczyciel – wychowawca podejmowałam liczne kroki w celu rozwiązania problemów w mojej klasie. W pierwszym roku pełnienia funkcji wychowawcy klasy, wykorzystując gotowe narzędzia badawcze typu ankieta, wywiad środowiskowy – zdiagnozowałam sytuację rodzinną wychowanków.
3. Zapoznałam uczniów ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły oraz z jej statutem
4. Brałam udział w organizacji i przeprowadzaniu imprez, wycieczek i innych wydarzeń związanych z życiem szkoły, m.in.:
a) Byłam współorganizatorem szkolnej Akcji Sprzątanie Świata, która odbyła się 19.09.2008 roku.
b) Przygotowywałam uczniów do ślubowania klas I gimnazjum
c) Byłam opiekunem uczniów biorących udział w Ogólnopolskim Festiwalu Języków Obcych – Dyktando z języka angielskiego.
d) Byłam opiekunem uczniów na dyskotece integracyjno - profilaktycznej pod hasłem „ Umiem bawić się bez używek” organizowanej przez Pedagoga Szkolnego i Samorząd Uczniowski oraz dyskotece walentynkowej.
e) Byłam koordynatorem konkursu pod hasłem: „Zbieramy zużyte baterie” organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
f) Brałam udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości „ Otwarta Firma – Zawody w mojej okolicy.” – Spotkanie uczniów ze śpiewakiem operowym.
g) Brałam udział w spotkaniu Międzynarodowego Projektu Comenius, które odbyło się w dniach 22-26 luty 2009r. w Londynie. Projekt ten realizuje temat „Innowacje w interwencjach kryzysowych” a jest wynikiem współpracy w ramach sieci tematycznych Comeniusa (projekt Europejska Bezpieczna Szkoła).
h) Byłam opiekunem uczniów trzecich klas liceum podczas Festiwalu Wiedzy i Umiejętności zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanista w Sosnowcu.
i) Byłam opiekunem uczniów podczas wyjścia do Teatru Zagłębia na spektakl pt” Pamiętnik Narkomanki” oraz wyjścia do kina na film „ Popiełuszko – Wolność jest w nas.”
j) Byłam członkiem komisji w szkolny konkursie dla klas gimnazjalnych o Puchar Walentego
k) Przez cały rok współpracowałam ze Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym Klubu Gaja poprzez organizację m.in. Światowego Dnia Wody, który przypadał na 23.03.2009r. oraz Dnia Ziemi 22.04.2009 r. W ramach tej współpracy dowiedziałam z uczniami wystawę plakatów związaną z 4 projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie.
l) Uczestniczyłam wraz z uczniem - finalistą III etapu Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z geografii w uroczystości odbioru dyplomów dla finalistów i laureatów organizowanym przez Kuratorium Oświaty.
m) Byłam organizatorem i opiekunem wycieczek szkolnych:
• 16.10.2008r. na jednodniowej wycieczce turystyczno – krajoznawczej w Beskid Śląski.
• 15-16.04.2008r. na dwudniowej wycieczce turystyczno – krajoznawczej do Ziemi Świętokrzyskiej.
• 25-26.05.2009r. na dwudniowej wycieczce krajoznawczo- turystycznej do Węgierskiej Górki.
• 28.05.2009r. przedmiotowa wycieczka do Planetarium w Chorzowie dla uczniów I klas gimnazjum - „ Astronomia w geografii.”
5. Nawiązałam współpracę z pedagogiem, wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu oraz ocenach uczniów. Moje wychowawcze doświadczenie wzbogacali także inni nauczyciele,
z którymi wymieniałem swoje spostrzeżenia oraz dzieliłem się swoimi wątpliwościami.
6. Pięć razy w ciągu roku szkolnego 2008/2009 przeprowadziłam ogólne zebrania
z rodzicami uczniów klasy pierwszej gimnazjum, informowałam rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach przekazując pisemną informację na ten temat. Przeprowadzałam także indywidualne rozmowy z rodzicami niektórych uczniów oraz uczestniczyłam w konsultacja dla rodziców.
7. Poszerzałam swoją wiedzę z zakresu problemów środowiska uczniów, wychowanków poprzez zapoznanie się z literaturą fachową.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

1. Jako obserwator uczestniczyłam w dziewięciu lekcjach geografii prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze uwagi dotyczące lekcji. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.
2. Jako obserwator uczestniczyłam również w dwóch lekcjach fizyki przeprowadzonych przez nauczyciela tego przedmiotu.
3. Przeprowadziłam dziewięć zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu i dwie lekcji w obecności dyrektora szkoły. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Omówienie moich lekcji przez opiekuna przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Hospitacje to cenne doświadczenie, które pomogło mi w doskonaleniu warsztatu pracy zawodowej.
4. Przeprowadziłam dwie lekcje pokazowe w ramach dni otwartych naszej szkoły zorganizowanych dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych oraz uczniów trzecich klas gimnazjum.
5. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych (np.www.nowaera.pl, www.pwn.com.pl), przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W czasie stażu starałam się zgromadzić jak najwięcej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy młodego nauczyciela i wychowawcy. Zauważyłem, że najlepsze efekty wychowawcze, jak i dydaktyczne daje konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu dyscypliny i porządku. W okresie stażu dbałam o to aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, a także okresem wytężonej pracy. Wydaje mi się, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców i ufności moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane i przynoszą pozytywne efekty.
Zgodnie z celami mojego awansu zawodowego starałem się aktywnie uczestniczyć w formach doskonalenia zawodowego. Brałem udział w organizowaniu imprez szkolnych, a także pozaszkolnych. Miałem stały kontakt ze środowiskiem uczniów. Zdarzały się także porażki, z których wyciągałem wnioski do dalszej pracy.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie młodzieży, a także, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Moim założeniem w pracy nauczyciela jest wzbudzenie u uczniów sympatii do geografii oraz uświadomienie sensu jego nauki. Poprzez aktywną pracę, liczne kontakty z przyrodą oraz dobre relacje z uczniami to założenie udało mi się zrealizować. Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Będę się także starała poprawić swoje działania na rzecz wdrażania młodzieży do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.


........................................ .................................
miejsce , data podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.