X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51277
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Okres trwania stażu: 1.09.2021r. – 31.05.2023r.
Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Kołodzieżna
Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole nr 29, ul. Kochanowskiego 7, 09-402 Płock
Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje:
- pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, licencjat
- pedagogika, logopedia, magister
Imię i nazwisko opiekuna: mgr Agnieszka Rakowska
Dokumenty związane z realizacją stażu:
- plan rozwoju zawodowego,
- aneks do planu rozwoju zawodowego,
- sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego.
- ocena dorobku zawodowego.

WSTĘP

Nazywam się Katarzyna Kołodzieżna i od 2014 roku jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 29 w Płocku. Stopień nauczyciela kontraktowego zdobyłam w 2015 roku. W celu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, złożyłam wniosek oraz plan rozwoju zawodowego do Dyrektora przedszkola i po uzyskaniu zgody na jego realizację, dnia 1.09.2021r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. W okresie stażu zrealizowałam wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego.
Dzięki tej decyzji i podjętym działaniom znacznie poprawiła się jakość mojej pracy. W przyszłości planuję dalej kontynuować wiele z opisywanych działań, aby poziom mojej pracy nadal pozostał utrzymany. Czas trwania stażu był dla mnie bardzo owocny w nową wiedzę i umiejętności. Dał możliwość spojrzenia na pewne tematy z perspektywy innych nauczycieli lub np. opiekuna stażu. Chętnie nabywałam nowe doświadczenia, które w dalszej pracy pomogą mi realizować zamierzone cele.
Ze względu na nowelizację przepisów związanych z awansem zawodowym nauczycieli mój staż z 2 lat i 9 miesięcy został skrócony do 1 roku i 9 miesięcy. Z tego powodu we wrześniu 2022r. napisałam aneks do Planu Rozwoju Zawodowego, który także został zatwierdzony przez Dyrektora placówki.
W trakcie trwania stażu pracowałam odpowiednio:
- 2021/2022 – grupa czterolatków,
- 2022/2023 – grupa pięciolatków.
Działania, które realizowałam dostosowane były do możliwości moich podopiecznych. Pozwoliły mi na poprawę jakości warsztatu pracy. Chciałam, aby wzrosła efektywność moich działań i udało mi się to osiągnąć.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego działań.

§7 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Po pozytywnym rozpatrzeniu mojego wniosku o rozpoczęcie awansu zawodowego, Dyrektor placówki wyznaczył mi opiekuna stażu – panią mgr Agnieszkę Rakowską. Zgodnie z zaleceniami we wrześniu 2021r. ustaliłyśmy warunki współpracy oraz stworzyłyśmy kontrakt, który zobowiązywał nas obie do określonych zadań. Kolejnym krokiem naszej współpracy było sporządzenie przeze mnie Planu Rozwoju Zawodowego zgodnego z wymaganiami prawnymi. Plan ten został przeanalizowany przeze mnie i opiekuna, a następnie zatwierdzony przez Dyrektora przedszkola. Od tej pory działania moje ukierunkowane były na realizowanie zadań ujętych w Planie Rozwoju. W ramach odbywanego stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych doświadczonych nauczycieli. Ponadto prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora placówki.
Ostatecznie w maju 2023 roku napisałam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, które również wspólnie z opiekunem stażu przeanalizowałyśmy jak najrzetelniej.
Uzyskane efekty:
- zdobyłam umiejętność dokonywania analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności
w odniesieniu do tematu zajęć,
- poznałam ciekawe rozwiązania metodyczne, które mogłam wdrażać na własnych zajęciach,
- zdobyłam motywację do dalszej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych,
- wymieniałam doświadczenia i spostrzeżenia na temat pracy z dziećmi z dyrektorem i opiekunem stażu.

2. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
W zawodzie nauczyciela niezmiernie ważne jest systematyczne rozwijanie umiejętności zawodowych. W tym celu w ciągu całego roku szkolnego zapoznawałam się z harmonogramem kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji. Z szerokiej gamy szkoleń o tematyce pedagogicznej wybrałam takie, które interesowany mnie najbardziej i uznałam, że pomogą podnieść jakość mojego warsztatu pracy. Mogę wymienić wśród nich:
1) Rola pomocy dydaktycznych w nauczaniu najmłodszych przedszkolaków,
2) Ekotwórczość. Inspiracje na zajęcia i zabawy kształtujące postawy proekologiczne,
3) Daj szansę kłótniom dzieci w duchu Porozumienia bez Przemocy,
4) Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole,
5) Specyfika pracy z uczniem opozycyjno-buntowniczym i zaburzeniami zachowania,
6) Czemu dzieci z autyzmem nie patrzą w oczy?,
7) Jak radzić sobie z dziecięcą złością?,
8) Arteterapeutyczne rysowanki cz. I, II, III, IV,
9) Jak mówić do dzieci, żeby słuchały?,
10) Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci i młodzieży,
11) Bliskość w emocjach – nowoczesne metody pracy z dziecięcymi emocjami,
12) Zajęcia relaksacyjne dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym,
13) Stymulacja wielozmysłowa.
Powyższe szkolenia dały mi nowe spojrzenie na pewne kwestie związane z zachowaniem dzieci, sytuacjami dydaktycznymi i wychowawczymi. Wniosły do mojej pracy nowe rozwiązania i pomysły.
Poza szkoleniami zewnętrznymi uczestniczyłam aktywnie w szkoleniowych zebraniach rady Pedagogicznej. Były to spotkania o tematyce:
1)10 tańców wychowańców.
2) Sprawne dłonie. Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do uczenia się w kontekście rozwoju małej motoryki,
3) ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego? ,
4) Wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i zabawy wykorzystywane we wspomagania rozwoju mowy,
5) Guzikowe Czary-Mary, czyli zabawy motoryczne z wykorzystaniem guzików,
6) Dywanowe piosenki,
7) Edukacja ekologiczna – twórcze zabawy,
8) Dojrzałość emocjonalno – społeczna dziecka i ucznia a autorytet osoby dorosłej,
9) Dyscyplina bez nakazów cz. II,
10) Integracja sensoryczna,
11) Zabawy i tańce – muzyczne atrakcje,
12) Pierwsza pomoc,
13) Co w sieci piszczy – zasoby edukacyjne dla potrzeb wychowania przedszkolnego,
14) Zmysłoterapia.
Przez dwa lata trwania stażu miałam możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przez opiekuna mojego stażu. Po każdych zajęciach wspólnie omawiałyśmy ich przebieg, zrealizowane cele, a także rozmawiałyśmy o tym, co można poprawić. Obserwacja tych zajęć dało mi inną perspektywę spojrzenia na daną tematykę. Widziałam, jakie metody sprawdzają się najlepiej i jak radzić sobie w wybranych sytuacjach edukacyjno – wychowawczych.
Swoją wiedzę i umiejętności rozszerzałam także poprzez regularne odwiedzanie stron internetowych o tematyce edukacyjnej i oświatowej. Odnajdowałam w nich ciekawe artykuły, a także pomysły na uroczystości, upominki, propozycje do wykorzystania w planach miesięcznych. Były to m.in.:
www.blizejprzedszkola.pl
www.eduzabawy.pl
www.kuratorium.waw.pl
www.gov.pl
www.mac.pl
www.wsip.pl
Bardzo dużą uwagę zwracałam na artykuły poświęcone dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gdyż obecnie coraz więcej dzieci przejawia takie trudności. Czytałam również literaturę, dzięki której poznałam nowe aktywności dla dzieci, sposoby pracy. Bardzo dużo korzystałam z książki „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” , gdyż dużo dzieci w mojej grupie miało problemy logopedyczne. Korzystałam też z takich książek jak:
- Wczesna interwencja terapeutyczna „ J. Cieszkowska
- „Dziecięca matematyka „ – E. Gruszczyk-Kolczyńska
Wśród czasopism było to przede wszystkim „Bliżej Przedszkola” , gdyż mam do niego najłatwiejszy dostęp, a publikacje w nim zawarte przyniosły mi mnóstwo świetnych pomysłów do wykorzystania w pracy z najmłodszymi.
Swój własny warsztat pracy rozbudowywałam poprzez poszerzanie, opracowywanie swoich zasobów pomocy dydaktycznych, które wykorzystywałam podczas prowadzenia zajęć. Gromadziłam interesujące i atrakcyjne materiały, scenariusze i konspekty ciekawych zajęć oraz uroczystości przedszkolnych. Wzbogaciłam również własną bazę muzyczną o płyty CD i teksty piosenek, a także płyty z różnymi rodzajami muzyki dziecięcej. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka. Ponadto systematycznie dbałam także o estetyczny wygląd sali zajęć i innych pomieszczeń. Wystrój sali, korytarza czy szatni w głównej mierze dostosowany był do panującej pory roku. Sama tworzyłam pomoce dydaktyczne, które chętnie udostępniałam innym nauczycielom w razie potrzeby. W dużej mierze poszerzyłam swój zbiór kart pracy o tematyce odpowiedniej dla wieku moich podopiecznych.
Regularnie przez cały okres trwania stażu prowadziłam rzetelnie dokumentację przedszkolną, która kontrolowana była przez Wicedyrektora placówki. Każdego dnia pracy prowadziłam dziennik zajęć, w którym uwzględniałam założone cele, zaplanowane zajęcia i różne aktywności podczas pracy bieżącej. Wszystkie niezbędne informacje zawarte były w dzienniku i na bieżąco aktualizowane. Dodatkowo pisałam plany miesięczne, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dwa razy w roku prowadziłam obserwacje moich podopiecznych. Na podstawie wypełnionych przeze mnie kart obserwacji miałam możliwość postawienia wniosków do dalszej pracy edukacyjno – wychowawczej z dziećmi. Każdego roku wraz z koleżanką z grupy tworzyłam plan współpracy z rodzicami, a następnie wspólnie go realizowałyśmy. Prowadziłam także karty rozmów indywidualnych z rodzicami, w których zapisywałam nasze spotkania. Obejmowały one przekazywanie informacji na temat poziomu edukacyjnego dzieci, na temat ich potrzeb, zdolności, przekazywałam rady dotyczące wspierania potrzeb edukacyjnych dziecka. Uzupełniałam także na bieżąco Arkusz Monitoringu Podstawy Programowej. W dużej ilości przygotowywałam karty pracy i aktywności dla dzieci. Karty pracy dostosowane były do wieku i możliwości przedszkolaków. Były zróżnicowane pod kątem trudności. W trakcie pracy bieżącej prowadziłam również dokumentację związaną z realizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w grupie. Prowadziłam zajęcia z rozwoju mowy i rozwijania zdolności plastycznych. Prowadziłam te zajęcia na podstawie planu, który stworzyłam na początku roku. Na zakończenie semestrów przygotowywałam sprawozdania z realizowanych w grupie programów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową. W ramach ewaluacji wewnętrznej przygotowywałam ankiety dla rodziców, a także analizowałam wyniki wypełnionych dokumentów.
Obowiązującą mnie dokumentację prowadziłam dokładnie i starannie. Często korzystałam w tym zakresie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycielek,
co pozwoliło mi udoskonalić swój warsztat pracy. Dokonywanie codziennych wpisów
i prowadzenie dokumentacji na bieżąco sprawiło, że podniosłam swoje kompetencje w zakresie sporządzania dokumentacji przedszkolnej. Udoskonaliłam umiejętności dotyczące pisania protokołów z zebrań z rodzicami, szkoleń w ramach WDN oraz sprawozdań z realizacji programów obowiązujących na grupie.
Uzyskane efekty:
- poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności,
- uatrakcyjniłam przebieg zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami,
- wzbogaciłam warsztat pracy i podnosiłam jakość pracy przedszkola,
- udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli pozwolił mi na zdobycie nowej
i usystematyzowanie zdobytej wcześniej wiedzy, którą wykorzystuję w codziennej pracy,
- szkolenia, w których uczestniczyłam w sposób efektywny przyczyniły się do podniesienia
moich kompetencji zawodowych.

3. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali przedszkolnej
Podczas całego okresu trwania stażu dużą wagę przywiązywałam do wyposażenia i dekoracji w sali przedszkolnej. Pilnowałam, aby wykonane przeze mnie dekoracje zrobione były w sposób bezpieczny dla dzieci. Dekoracja w mojej sali zmieniana była przeze mnie w zależności od obowiązującej pory roku. Starałam się, aby dekoracja zawsze była schludna i wykonana precyzyjnie. Pozyskiwałam materiały, które wykorzystywałam do prowadzenia kącików tematycznych – kącik Jana Brzechwy, kącik przyrodniczy, kącik czytelniczy, kącik plastyczny. Wykonywałam gazetkę przy mojej sali przedszkolnej, na której wieszałam informacje dla rodziców, ciekawe materiały. Dodatkowo zajmowałam się także dekoracją przedszkolną na jesień i na lato. Zgodnie z założeniami wspólnie z koleżankami tworzyłam nowe dekoracje, które posłużą nam tez na przyszłość.
Uzyskane efekty:
-udoskonaliłam umiejętność planowania działań,
- wzbogaciłam własny warsztat pracy o pomoce i materiały dydaktyczne,
- podniosłam jakość współpracy z innymi nauczycielami,
- rozwinęłam własną systematyczność,
-dbałam o atrakcyjny wizerunek sali oraz przedszkola,
- dbałam o atrakcyjność zajęć dla dzieci,

4. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań przedszkola
Przez cały okres trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Rady pedagogicznej, na których starałam się jak najbardziej wesprzeć grupę koleżanek w działaniach. Wysuwałam swoje pomysły i wizje, włączałam się w realizacje zadań. Wspólnie wykonywałyśmy ewaluację pracy przedszkola. Uczestniczyłam w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej. Reprezentowałam przedszkole poza placówką – na przeglądach muzycznych i konkursach, a także w innych instytucjach, które odwiedzałam z grupą.
Uzyskane efekty:
- podniosłam jakość współpracy z innymi nauczycielami,
- realizowałam zadania przedszkola,
- dbałam o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

5. Współpraca przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych
Współpracowałam z innymi nauczycielami w organizacji uroczystości przedszkolnych o zasięgu grupowym i przedszkolnym.
Z uroczystości i nietypowych dni o zasięgu grupowym były to:
• Dzień Chłopaka
• Spotkanie z Mikołajem
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Kobiet
• Dzień Rodziny
• Dzień Dziecka
• Dzień Przedszkolaka
• Andrzejki
• Kolędowanie
• Dzień Postaci z bajek
• Bal przebierańców
• Dzień Kubusia Puchatka
• Dzień Jeża
• Dzień Kota
• Dzień Dinozaura
• Dzień Dyni
• Dzień Marchewki
• Dzień Pluszowego Misia
• Międzynarodowy Dzień Uśmiechu
• Dzień Kundelka
• Dzień Drzewa
• Dzień Uśmiechu
• Dzień Praw Dziecka
• Dzień Czekolady
• Światowy Dzień Wody
O zasięgu przedszkolnym:
• Bal Karnawałowy
• Powitanie Wiosny
• Powitanie Jesieni
W każdym przypadku starałam się, aby wykonana była dekoracja lub elementy tematyczne, które pozwoliłyby dzieciom bardziej poczuć atmosferę danej uroczystości. Podczas imprez z okazji Dnia Babci i Dziadka czy Dnia Rodziny wraz z dziećmi przygotowywałam upominki dla ich najbliższych.
Zachęcałam dzieci i rodziców do uczestnictwa w akcjach organizowanych na terenie przedszkola. Włączałam się w prowadzenie akcji w mojej grupie. Były to m.in.:
- Góra Grosza,
- Zbiórka dla Płockiego Schroniska,
- zbiórka nakrętek plastikowych,
- Szlachetna Paczka,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Uzyskane efekty:
- udoskonaliłam umiejętności organizowania i przeprowadzania uroczystości w przedszkolu,
- dałam dzieciom możliwość prezentowania swoich zdolności,
- zaangażowałam rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i grupy,
- integrowałam środowisko rodzinne i przedszkolne,
- wdrażałam dzieci do kultywowania tradycji rodzinnych i narodowych,
- budowałam pozytywny wizerunek przedszkola.

6. Współpraca z rodzicami
W każdym roku szkolnym organizowałam zebrania z rodzicami, na których miałam możliwość całościowego przedstawienia rodzicom problemów i ewentualnych spraw związanych z całą grupą. Rodzice chętnie w nich uczestniczyli, wysuwali swoje propozycje wydarzeń i wyjść poza teren placówki.
W każdym tygodniu o określonej porze czekałam na rodziców w ramach tzw. godzin dostępności. Był to czas, kiedy rodzic mógł przyjść i porozmawiać indywidualnie o swoim dziecku, jego potrzebach, zachowaniu, postępach i kłopotach.
Starałam się być wsparciem dla rodziców moich podopiecznych. Dążyłam do tego abyśmy wspólnie prowadzili harmonijny rozwój dzieci. W przypadku problemów chętnie służyłam wsparciem i radą. Często zalecałam rodzicom do domu ćwiczenia, aby włączyć ich w proces edukacyjny dziecka. Ukierunkowywałam rodzica, co może robić, aby wspomóc swoje dziecko. Rodzice również chętnie dzielili się ze mną swoimi doświadczeniami wychowawczymi, mówili, jak dziecko zachowuje się w domu, co lubi robić, co mu przeszkadza. Od ponad roku mam w swojej grupie dzieci z Ukrainy. Ich rodzicom również bardzo potrzebne było wsparcie i ukierunkowanie na to, co zrobić, jeśli dziecko ma problem.
Zawsze zachęcałam rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola. W tym celu organizowane były w placówce różne akcje np. wykonanie prezentu dla przyjaciela, wykonanie łańcucha choinkowego, itp. Rodzice włączali się także w organizowanie imprez grupowych, chętnie pomagali, robili zakupy dla grupy.
W maju 2023r. jeden z ojców zobowiązał się nawet wystąpić wraz ze swoją córką w konkursie patriotycznym „Śpiewające Duety” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 31 w Płocku. Mieliśmy także okazję poznać zawód ratownika medycznego, gdyż jeden z rodziców pracuje w tym właśnie zawodzie i zgodził się nas odwiedzić i opowiedzieć o swojej pracy.
Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z rodzicami w czasie mojego stażu, gdyż nie tylko oni mogli liczyć na mnie, ale także i ja na nich.
Uzyskane efekty:
- lepiej poznałam sytuację rodzinną dzieci,
- poprawiłam jakość współpracy z rodzicami przedszkolaków,
- udzielałam wsparcia i wskazówek rodzicom moich podopiecznych – w tym rodzinom z Ukrainy,
- włączałam rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola,
-rozwijałam swoje umiejętności interpersonalne,
- zyskałam zaufanie rodziców.
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Poznanie środowiska dzieci oraz ich potrzeb
Przez cały okres stażu starałam się poznawać środowisko, w jakim wychowują się moi podopieczni. Obserwowałam ich podczas wspólnych zabaw oraz imprez. Prowadziłam rozmowy zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami, aby w jak najlepszym stopniu zdobyć obraz warunków życiowych dzieci z mojej grupy. Obserwowałam sposób, w jaki nawiązywali relacje z rówieśnikami, a także z dorosłymi, obserwowałam umiejętność dostosowania się do wymagań i norm. Prowadziłam rozmowy z rodzicami, a odnotowywałam je w arkuszu rozmów indywidualnych. Dodatkowo miałam także wgląd w dokumentację, np. opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Obserwowałam dzieci w różnych sytuacjach. Zwracałam uwagę na panowanie nad emocjami i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między rówieśnikami. Ewentualne problemy rozwiązywałam wraz z rodzicami podczas spotkań indywidualnych. Zazwyczaj obie strony chętnie współpracowały, aby umożliwić dziecku jak najbardziej harmonijny rozwój.
Uzyskane efekty:
-poprzez kontakty indywidualne z rodzicami rozpoznawałam potrzeby i możliwości dziecka,
-prowadzone obserwacje pedagogiczne pozwoliły mi na poznanie mocnych i słabszych stron
dzieci we wszystkich sferach rozwoju,
-zdobyłam umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów,
- zdobyłam zaufanie rodziców i ich wsparcie dla podejmowanych przeze mnie działań,
-wspierałam rodziców i ich dzieci poprzez oferowanie pomocy,
-intensyfikowałam współpracę z rodzicami i ich aktywny udział w życiu przedszkola.

2. Diagnozowanie i analizowanie wyników prowadzonych obserwacji, wskazanie drogi dalszego rozwoju
W każdym roku nauki dzieci przeprowadzałam obserwacje pedagogiczne. Miało to miejsce dwa razy w ciągu każdego roku szkolnego. Celem tych obserwacji było określenie poziomu kompetencji dzieci w stosunku do wymagań podstawy programowej. Poprzez wyniki tych obserwacji określałam, w jakich sferach należy je wspomóc. Dokonywałam analizy ilościowej i jakościowej zebranych danych. Arkusz obserwacji zaplanowany był w taki sposób, że miałam możliwość dokładnie sprawdzić poziom rozwoju w sferze rozwoju fizycznego, rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Dzięki temu, że obserwacje były wykonywane dwa razy w roku, miałam możliwość sprawdzić efekty zaplanowanych po pierwszej obserwacji działań. Wiedza o poziomie nabycia wiadomości i umiejętności przez dzieci pozwoliła mi dostosować poziom kształcenia do ich możliwości. Dokładny opis przeprowadzanych obserwacji po I i II semestrze zawarty został przeze mnie w podsumowaniu obserwacji. Dzięki dopasowaniu treści i metod działania do poziomu opanowania wiedzy, dzieci chętniej współpracowały i uczyły się nowych rzeczy.
Uzyskane efekty:
- rozwinęłam umiejętność dostrzegania mocnych i słabych stron moich podopiecznych,
- analizowałam wyniki prowadzonych obserwacji i dostosowałam do nich dalszą drogę pracy z dzieckiem,
- stosowałam indywidualizację w podejściu do dzieci,
- wzbogacałam formy oddziaływania na dziecko.

3. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci
Przez ostatnie dwa lata na bieżąco pogłębiałam moja wiedzą dotyczącą potrzeb rozwojowych dzieci. Czytałam artykuły w Internecie oraz zapoznawałam się z literaturą. Jak już wcześniej wspominałam bardzo dużą rolę w mojej pracy odgrywała literatura logopedyczna, ze względu na potrzeby moich podopiecznych. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniach, które pozwalały mi zdobyć nowe spojrzenie na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele z wymienionych przeze mnie wcześniej szkoleń obejmowało właśnie tę sferę edukacyjną. Jednym ze szkoleń, które zapadło mi w pamięć było szkolenie „Arteterapeutyczne rysowanki”, które przedstawiało moc działalności plastycznej we wspomaganiu rozwoju dzieci. Zarówno poznawczego, jak i emocjonalnego. Pomagało także rozwijać motorykę, sprawność, koncentrację. W swojej pracy wykorzystywałam metody arteterapeutyczne dla pobudzania aktywności dzieci. Uczestniczyłam także w szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej, gdyż też bardzo wielu moich podopiecznych wykazuje znamiona zaburzeń odczuwania.
Zapoznawałam się regularnie z dostarczanymi mi opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dawała ona wskazówki, jak dostosować kształcenie dziecka do jego potrzeb, które zostały zbadane przez specjalistów w trakcie diagnozy. Wszelkie dokumenty znajdują się w dokumentacji indywidualnej każdego z dzieci. Sama także wypełniałam opinie nauczyciela dla poradni w celu lepszego zobrazowania problemów dziecka objętego badaniami.
Zawsze dostosowywałam metody i formy nauczania do możliwości dzieci.

Uzyskane efekty:
- zapoznawałam się z literaturą o tematyce pedagogicznej,
- współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków rozwoju,
- uczestniczyłam w szkoleniach wzbogacających mój warsztat pracy,
- dostosowywałam formy i metody pracy do możliwości moich podopiecznych.

4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniom zdolnym
Na początku każdego roku włączałam część dzieci do zajęć z pomocy psychologiczno– pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy na grupie. W zależności od zaplanowanych zajęć, w wyniku obserwacji wybieram do grupy dzieci, które kwalifikowały się do wymagań. W tym roku szkolnym prowadziłam zajęcia rozwijające mowę oraz zajęcia rozwijające zdolności plastyczne. Najpierw stworzyłam plany pomocy psychologiczno – pedagogicznej, aby później móc realizować zajęcia zgodnie z założonymi celami.
Zajęcia rozwijające narządy artykulacyjne mają ogromne znaczenie w mojej pracy, gdyż wiele dzieci z grupy wymagało pomocy logopedycznej. Część z nich włączona była także, na mój wniosek, do zajęć ze specjalistą na terenie placówki. Moje zajęcia obejmowały aktywności związane z usprawnianiem narządów artykulacyjnych, prawidłowym oddychaniem, wydłużaniem faz wdechu i wydechu, panowaniem nad oddechem w trakcie mowy, rozwijaniem zdolności słuchowych, ćwiczeniami fonacyjnymi. Zajęcia takie odbywały się dwa razy w tygodniu w trakcie pracy bieżącej.
Zajęcia rozwijające zdolności plastyczne także odbywały się dwa razy w tygodniu. Dzieci podczas aktywności plastycznej rozwijały swoją kreatywność, poznawały ciekawe techniki plastyczne, uczyły się dokładności i skupiania uwagi. Dzieci chętnie uczestniczyły w opisywanych zajęciach, gdyż sprawiały im one dużo radości i satysfakcji. Dzieci nie były oceniane, więc czuły się komfortowo, niezależnie od efektu działania.
Moja codzienna praca dydaktyczno – wychowawcza była dość mocno zindywidualizowana ze względu na grupę z dużą ilością dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Część dzieci miało opinie z poradni, część nie, jednak mimo wszystko praca była ukierunkowana tak, aby każdy z nich wyniósł coś z naszych zajęć.
W trakcie stażu przygotowywałam dzieci do konkursów plastycznych i muzycznych. Dążyłam do tego, aby jak najwięcej dzieci miało szansę pokazać swoje umiejętności.
Były to m.in.:
• „Finanse – co to takiego?” – konkurs plastyczny,
• „Tradycje wielkanocne” – konkurs plastyczny,
• „Zdrowe i bezpieczne wakacje to ważna sprawa, żeby była udana zabawa” – konkurs plastyczny,
• „Co w trawie piszczy”- przegląd piosenki ekologicznej,
• „Śpiewające duety” – przegląd piosenki patriotycznej,
• „Moja rodzina razem się trzyma” – konkurs plastyczny.
Ponadto zachęcałam dzieci i rodziców do uczestniczenia w naszych wewnętrznych, przedszkolnych akcjach „Łańcuch przyjaźni”, „Prezent dla przyjaciela”, w których to dzieci wraz z rodzicami mogli wspólnie coś wykonać.
Uzyskane efekty:
-rozwijałam zainteresowania dzieci i uzdolnienia,
-udoskonaliłam umiejętności diagnozowania umiejętności i rozpoznawania potrzeb, co wykorzystywałam w pracy z dziećmi,
-dostosowałam pracę do możliwości i potrzeb dzieci,
- kreowałam pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym.

5. Planowanie pracy w grupie przedszkolnej
Wszystkie zajęcia, które planowałam w swojej grupie były zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Realizowałam wszystkie zamierzone cele. Dzięki nieustannej obserwacji moich podopiecznych znałam dobrze ich możliwości. Pozwalało mi to optymalnie dopasować treści, formy i metody do obecnego poziomu wiedzy i umiejętności. Podczas planowania pracy brałam pod uwagę stopniowanie trudności w zadaniach dla dzieci tak, aby każde z nich osiągnęło maksimum swoich możliwości. Zgodnie z wiekiem moich wychowankówi planowałam na każdy dzień dydaktyczny dwa zajęcia główne, z dwóch różnych obszarów. Planowałam zajęcia plastyczne, techniczne, językowe, z elementami zabaw matematycznych, muzyczne oraz zestawy ćwiczeń gimnastycznych. Wszystkie zrealizowane zajęcia udokumentowane są w dzienniku zajęć dydaktycznych.
Na początku roku tworzyłam plany pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanej w trakcie pracy bieżącej. Dwa razy w każdym tygodniu przeprowadzałam zajęcia z zakresu wspierania rozwoju mowy dzieci a także wspierania zdolności plastycznych. Zajęcia te miały na celu poprawę możliwości dzieci i rozwój zainteresowań. Przeprowadzone zajęcia udokumentowane były w karcie indywidualnej każdego dziecka objętego pomocą. Dzieci które nie zostały objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną także zawsze mogły liczyć na moje wsparcie i pomoc w razie trudności. Chciałam, aby każdy z nich poczuł, że może więcej niż mu się wydaje, a w przypadku kłopotów zawsze może poprosić o pomoc.
W trakcie każdego roku mojej pracy planowałam i organizowałam imprezy grupowe. Były to zarówno uroczystości dla najbliższych , a raz takie, w których uczestniczyły tylko dzieci. Każda uroczystość była przeze mnie zaplanowana i przeprowadzona zgodnie ze scenariuszem. Organizowałam także obchody świąt nietypowych zgodnie z kalendarzem.
Moja praca zawsze była planowana w sposób sumienny i zgodny z wymogami. Podczas planowania włączałam również realizowanie elementów programów – profilaktyczno – wychowawczego, preorientacji zawodowej i innych wykorzystywanych na grupie. Plany mojej pracy miesięcznej były akceptowane przez Wicedyrektora placówki i dopuszczane do realizacji.
Uzyskane efekty:
- planowałam pracę zgodnie z wymogami,
- organizowałam uroczystości przedszkolne,
- sumiennie prowadziłam dokumentację przedszkolną,
- dostosowywałam poziom nauczania do możliwości dzieci,
- rozwijałam swoje umiejętności współpracy z innymi nauczycielami.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Wdrażanie nowatorskich metod i form pracy
W trakcie mojej pracy wykorzystywałam różne metody i formy pracy, aby jak najefektywniej przeprowadzić dzieci przez proces edukacyjny. Chciałam, aby rozwijały się wielopłaszczyznowo i pragnęłam, aby został wykorzystany cały ich potencjał. Realizowałam w swojej grupie program „Kreatywne dziecko”, który umożliwiał mi wspieranie dzieci w sposób niecodzienny i innowacyjny. Program ten zawiera w sobie tzw. „Kuferek rozmaitości”, czyli zbiór propozycji zadań z dziećmi – w tym muzyczne, ruchowe, słowne, plastyczne. Przedstawione ćwiczenia były zmieniane i dostosowywane do omawianej tematyki kompleksowej i możliwości dzieci. Treści zawarte w wykorzystywanym w mojej działalności edukacyjnej programie są propozycją pracy nad rozwijaniem zdolności twórczych dzieci w wieku przedszkolnym mogą być modyfikowane i zmieniane stosownie do potrzeb i możliwości grupy. Głównym celem programu „Kreatywne dziecko” było wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie jego możliwości twórczych i intelektualnych oraz w zakresie poznawania i wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
Ponadto korzystałam z elementów metod takich jak:
- Dobry Start – autorstwa Magdy Bogdanowicz – metoda ta ma na celu całościowe wspieranie dziecka, zarówno funkcjonującego prawidłowo, jak i z zaburzeniami. Wówczas konieczne jest dostosowanie proponowanych aktywności do możliwości dziecka
- Pedagogika zabawy – starałam się, aby dzieci uczyły się najwięcej przez zabawę i dobrowolną aktywność. Dbałam o to, aby zaistniały pewne warunki, które obowiązują w tej metodzie pracy. Dawałam dzieciom możliwość, aby samodzielnie decydowały, czy chcą brać udział w zabawie. W trakcie zabaw pozwalałam dzieciom przeżywać różnorodne emocje, a także starałam się uczyć dzieci, jak sobie z nimi radzić. Dbałam o to, aby moi podopieczni umieli współpracować ze swoimi rówieśnikami, aby osiągnąć zamierzony efekt. Starałam się także oddziaływać na wszystkie zmysły, aby dzieci wyniosły z zajęć jak najwięcej. Stosując zabawy związane z pedagogiką zabawy (gry dydaktyczne, pantomina, drama, teatrzyk kukiełkowy, zabawy chustą animacyjną Klanza) włączałam do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię dzieci.
- elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- elementy Metody Karla Orffa
Wzięłam udział w czteroczęściowym szkoleniu pt. „Rysunki arteterapeutyczne” . Pracowałam z dziećmi poprzez zabawy np.. z masami plastycznymi, technikami. Dawałam dzieciom możliwość wyrażenia swoich emocji i radzenia sobie z nimi.
Dzięki włączaniu do procesu edukacyjnego różnych metod pracy udawało mi się osiągać zamierzone efekty edukacyjne u moich wychowanków. Z radością patrzyłam na każdy kolejny postęp dzieci.

Uzyskane efekty:
- zwiększyłam zdolności współpracy w grupie oraz nabranie pewności siebie,
- zwiększyłam wzrost aktywności werbalnej i swobodę wypowiedzi,
- wzbogaciłam warsztat pracy o nowe rozwiązania edukacyjne,
- zdobyłam umiejętności twórczego podejścia do pracy z dziećmi.

2. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów
W swojej pracy chętnie wykorzystywałam różne metody wspierania procesu edukacyjnego dzieci. Zawsze brałam pod uwagę możliwości dzieci. Ze względu na to, że moja grupa jest mono zróżnicowana pod względem zdolności dzieci, zawsze stosowałam stopniowanie trudności w zadaniach. Wiedziałam, od kogo mogę wymagać więcej, a od kogo mniej. Jednak zawsze dążyłam do tego, aby dzieci osiągnęły maksimum swoich możliwości. Często podczas swoich aktywności wykorzystywałam tzw. burzę mózgów. Dzieci mają wtedy możliwość rozwijania myślenia, umiejętności wypowiadania się, a także szacunku do innych podczas ich wypowiedzi. Dzieci nigdy nie były oceniane za swoje odpowiedzi. W przypadku kłopotów, odpowiedzi były wyjaśniane. Chętnie stosowałam także metody pantomimiczne, darmowe. Dzieci wcielając się w rolę, utrwalały sobie pewne zachowania, uczyły się, co mogłoby się wydarzyć w danej sytuacji. Wykorzystywałam tarze elementy arteterapii. Dawało mi to możliwość pobudzania dzieci poprzez działalność plastyczną. Miały możliwość wyrażania swoich emocji poprzez techniki plastyczne. Bardzo dużą rolę w mojej pracy odgrywały gry i zabawy edukacyjne. Są metodą , która bardzo często gościła na moich zajęciach. Poprzez ten sposób aktywności dzieci uczyły się przestrzegania zasad, nawiązywania prawidłowych relacji, uczyły radzić sobie w przypadku ewentualnego niepowodzenia. Dzieci chętnie brały udział w tego typu aktywnościach. Chciałam, aby czuły się komfortowo, a jednocześnie miały możliwość zrozumienia i zapamiętania wiedzy. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w typowych grach stolikowych – domino, memory, dobre, układały puzzle, mozaiki, układanki. Kładłam duży nacisk na to, aby nauka przez zabawę sprawiała dzieciom przyjemność i nie zniechęcały się do poznawania nowych rzeczy.

Uzyskane efekty:
-udoskonaliłam warsztat pracy o ciekawe rozwiązania, metody aktywizujące,
-uatrakcyjniłam zajęcia o metody umożliwiające dzieciom naturalny i wszechstronny rozwój,
-stosowałam skuteczne i efektywne formy i metody w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
-efektywnie realizowałam proces dydaktyczny,
-wzbogacałam zajęcia o atrakcyjne i efektywne metody pracy, co przełożyło się na jakość pracy placówki,
-podnosiłam poziom pracy z dziećmi.

3. Doskonalenie warsztatu pracy oraz dokładne planowanie zajęć
W swojej pracy bardzo wiele elementów, które wykorzystywałam podczas zajęć tworzyłam sama. Pisałam scenariusze, które pozwalały mi na dokładne zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć, a także osiągnięcie postawionych przeze mnie celów. Zawsze działałam tak, aby planowane przeze mnie zajęcia były prawidłowe pod względem merytorycznym i metodycznym. Konsultowałam swoje scenariusze z opiekunem stażu. Kolejnym elementem, które opracowywałam w dużej mierze samodzielnie były karty pracy dla dzieci i pomoce dydaktyczne. W zależności od zapotrzebowała tworzyłam różnego rodzaju materiały. Przygotowywałam ilustracje i plansze do zajęć, poszukiwałam przedmiotów, które będą mi potrzebne. Chciałam, aby zajęcia były przygotowane jak najlepiej. Przygotowywałam elementy dekoracji tematycznych na równe okazje. Swoimi wytworami dzieliłam się także z innymi nauczycielkami.
Zawsze monitorowałam pracę dzieci na zajęciach. Kontrolowałam sposób wykonywanej pracy. W razie trudności zmieniałam wymagania, a w razie większych potrzeb aktywności, posilam o dodatkowe zadania. Chciałam, aby dzieci czuły się swobodnie podczas moich zajęć. Duża wagę przywiązywałam do rozwijania takich umiejętności jak koncentracja uwagi, dyscyplina podczas wykonywania konkretnych zajęć. Dzieci w większości chętnie dostosowywały się do zasad obowiązujących na zajęciach.
Uzyskane efekty:
- doskonaliłam swój warsztat pracy pod względem planowania i dostosowywania pracy do możliwości dzieci,
- tworzyłam własne pomoce dydaktyczne i karty pracy,
- poprawiłam jakość współpracy z innymi nauczycielami,
- dbałam o dekorację, estetyczny wygląd Sali oraz przedszkola.
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

1. Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych
W każdym roku mojej pracy wraz z innymi nauczycielami współtworzyłam narzędzia badawcze do celów ewaluacyjnych. placówki W zależności od przydzielonego zadania, tworzyłam ankiety lub je analizowałam. Ankiety wypełnione przez rodziców dały mi możliwość dostosowania własnej pracy do określonych wymogów. Ankiety były dokładnie analizowane, aby wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. W zależności do zapotrzebowania dokonywałam korekt zajęć planów lub wpisów w dzienniku, aby wdrożyć wymagane działania.
Uzyskane efekty:
- rozwinęłam umiejętność interpretacji wyników badań,
- dostosowywałam swoją pracę do aktualnych wymogów.

2. Dokonanie ewaluacji własnej pracy – autorefleksja
Pracując na stanowisku nauczyciela edukacji przedszkolnej moja praca obok funkcji dydaktycznej ma charakter wychowawczy i opiekuńczy. Wiem, że ode mnie zależy podejście do nauki, kształtowanie ich pozytywnych postaw i zachowań . Pierwsze lata dziecka w przedszkolu są niewątpliwie fundamentem przyszłych sukcesów edukacyjnych. We własnym zakresie rozwijałam swoje kompetencje poprzez:
- zapoznawanie z fachową literaturą i czasopismami, aby być na bieżąco w obowiązujących standardach,
- kursy, szkolenia i warsztaty,
-przeglądanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych zamieszczonych w Internecie,
- konsultacje z doświadczonym gronem pedagogicznym.
Zdobytą wiedzę wykorzystywałam przy opracowywaniu materiałów potrzebnych do kierowania odpowiednimi działaniami, odnoszącymi się do kształtowania i doskonalenia właściwych postaw wychowawczych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Za każdym razem po przeprowadzonych przeze mnie zajęciach w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki wyciągałam wnioski, aby jak najlepiej udoskonalić mój warsztat pracy. Uwagi, które otrzymałam były dla mnie cennymi informacjami zwrotnymi na temat mojej pracy dydaktycznej i skłaniały do autorefleksji. W trakcie zajęć z dziećmi także chętnie rozmawiałam z nimi o zajęciach, o tym, co im się podobało, a co nie. Dzieci chętnie wypowiadają się na takie tematy, a ja mogłam dzięki temu dostosować swoje zaplanowane zajęcia do ich upodobań i gustu. Analizowałam także wytwory dzieci. Chciałam mieć pewność, że dzieci dobrze mnie zrozumiały, że zostały osiągnięte zamierzone przeze mnie cele.
Swoje spostrzeżenia do mojej pracy mogli wyrażać także rodzice podczas rozmów indywidualnych. Z reguły jednak nie mieli zastrzeżeń , a wręcz byli zadowoleni z efektów mojej działalności edukacyjnej.
Po każdych moich zajęciach analizowałam to, czy osiągnęłam zamierzone efekty działań. Nie zawsze się to udawało ze względu na konieczność dostosowywania zajęć do możliwości psychoruchowych dzieci w danym momencie. Taka autorefleksja pomagała mi dążyć do tego, aby na bieżąco udoskonalać warsztat swojej pracy i stawać się jak najlepszym wychowawcą przedszkolaków.
Uzyskane efekty:
- wykorzystywałam w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną,
-aktywnie współpracowałam z rodzicami,
-angażowałam dzieci w życie grupy.

3. Analiza wyników i skuteczności podejmowanych działań
W celu analizy wyników skuteczności moich działań edukacyjnych dwa razy w roku przeprowadzałam obserwacje pedagogiczne w mojej grupie. Obserwacje te składały się z czterech obszarów – rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego oraz poznawczego. Dzięki temu narzędziu mogłam zaobserwować postępy, jakich dokonali moi podopieczni podczas części roku szkolnego, Każda z umiejętności dzieci były punktowana w zależności od poziomu jej opanowana. Po skończeniu obserwacji przeprowadzałam dokładną analizę, która wykazywała mi postęp w każdym z czterech obszarów. Na ten podstawie tworzyłam wnioski do dalej pracy dydaktyczna – wychowawczej i dostosowywałam planowanie mojej działalności.
Uzyskane efekty:
- monitorowała na bieżąco postępy w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez moich podopiecznych,
- dostosowywałam swoje plany do możliwości dzieci.

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Zgodnie z ustalonym na początku stażu harmonogramem przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wspólnie ustaliłyśmy, że takie obserwacje odbywać się będą dwa razy w każdym semestrze. Najpierw tworzyłam scenariusze, z którymi zapoznawał się opiekun i mógł wyrazić ewentualne uwagi. Jeśli opiekun stażu nie miał zastrzeżeń do konspektu ustalałyśmy dany dzień, na przeprowadzenie zajęć. Po każdych przeprowadzonych zajęciach przeprowadzałyśmy ewaluację. Ja zastanawiałam się nad osiągniętymi celami, a także na tym, czy wszystko mi się podobało. Wspólnie poszukiwałyśmy rozwiązań w razie napotkanych kłopotów. Każde zajęcia wnikliwie omawiałyśmy. Ewentualne wskazówki i uwagi były dla mnie pouczające, pozwoliły mi na doskonalenie dalszej pracy.
Uzyskane efekty:
- poznałam ciekawe rozwiązania metodyczne, które mogłam wdrażać na własnych zajęciach
- wyciągałam wnioski do dalszej pracy,
- udoskonaliłam swoje umiejętności pedagogiczne,
-wymieniałam doświadczenia i spostrzeżenia na temat pracy z dziećmi z dyrektorem i opiekunem stażu,
-nabyłam umiejętność ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
-zdobyłam umiejętność dokonywania analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć,

5. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola
W każdym roku mojego stażu przeprowadzałam zajęcia w obecności dyrektora przedszkola. Dyrektor ustalał zakres tematyczny. Posiłkując się radami mojego opiekuna stażu,. Tworzyłam konspekty zajęć, które następnie realizowałam w obecności dyrektora i wicedyrektora placówki. Po zakończeniu prowadzonych przeze mnie zajęć robiłam ewaluację swoich dokonań. Określałam, czy zrealizowałam cele, czy udało mi się wykonać to, co chciałam. Dyrektor i wicedyrektor placówki wyrażali zawsze konstruktywne uwagi, aby na przyszłość ułatwić mi planowanie i realizowanie zajęć.
Uzyskane efekty:
- -nabyłam umiejętność ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
-zdobyłam umiejętność dokonywania analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć,
- dostrzegałam elementy swojej pracy, które wymagały doskonalenia.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
Podczas realizacji mojego stażu przeprowadziłam szkolenie WDN pt. „Wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i zabawy wykorzystywane we wspomaganiu rozwoju mowy”. Wybrałam ten temat ze względu na ogromną powszechność wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Coraz dłuższy czas pędzany przez dzieci przy komputerze, Internecie i telefonie powoduje, że, mniejsza wagę przykłada się do rozwijania mowy, jej poprawności, sprawności narządów artykulacyjnych. Szkolenie to miało na celu przybliżyć obecnym nauczycielom najpopularniejsze wady wymowy. Zadbałam także o to, aby stworzyć zbiór gier i zabaw fonacyjnych, artykulacyjnych, słuchowych i oddechowych dla nauczycieli, aby w bieżącej pracy mogli usprawniać mowę swoich podopiecznych.
Dodatkowo na bieżąco dzieliłam się z innymi nauczycielami wiedzą, jaka zaciekawiła mi podczas zrealizowanych szkoleń i warsztatów.
Uzyskane efekty:
-samorealizowałam i analizowałam własne kompetencje,
-dzieliłam się własnym warsztatem pracy i pogłębiałam swoje umiejętności,
-podnosiłam jakość funkcjonowania przedszkola,
- promowałam własny warsztat pracy.

2. Dzielenie się warsztatem pracy
Zawsze chętnie współpracowałam z innymi nauczycielami. Nie miałam więc nigdy zastrzeżeń, aby dzielić się z nimi swoimi materiałami, wykonanymi pomocami dydaktycznymi, czy scenariuszami w razie takiej potrzeby. Uważam, że współpraca w miejscu pracy powoduje poprawienie stosunków międzyludzkich, a relacje, które nawiązujemy w przedszkolu mogą znacznie poprawić jakość naszej pracy. Zawsze, kiedy znalazłam jakieś ciekawe materiały m.in. w Internecie czy książkach – przekazywałam je dalej, aby inni nauczyciele mogli również wykorzystywać ja e swojej pracy. Sama również często korzystałam z uprzejmości koleżanek, które zazwyczaj chętnie pomagają w konkretnej sytuacji. Uczestniczyłam też w szkoleniach WDN prowadzonych przez moje koleżanki. Praca nauczyciela to ciągła nauka i zdobywanie wiedzy, ale aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy jak otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę. Współpraca z innymi wychowawcami, nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno- wychowawczych.
Dzieliłam się materiałami nie tylko z nauczycielami naszego przedszkola. Publikowałam na stronie www.edux.pl swoje scenariusze zajęć, a także plan rozwoju zawodowego. Dodatkowo uczestniczyłam w grupie na Facebooku, która zrzeszała nauczycieli biorących udział w projekcie „Na dziecięce kłopoty...Brzechwa”. Tam publikowałam zdjęcia i pomysły realizowania aktywności związane z w/w projektem.
Uzyskane efekty:
- poprawiłam jakość współpracy z innymi nauczycielami w placówce i poza nią,
-samorealizowałam i analizowałam własne kompetencje,
-dzieliłam się własnym warsztatem pracy i pogłębiałam swoje umiejętności ,
-podnosiłam jakość funkcjonowania przedszkola.

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci
Będąc nauczycielem i wychowawcą bardzo ważnym aspektem pracy jest poznanie środowiska rodzinnego swoich podopiecznych. Odkąd poznałam dzieci ze swojej grupy na bieżąco starałam się uzyskiwać informacje na temat ich życia poza przedszkolem. Prowadziłam wielokrotne rozmowy z rodzicami, aby jak najlepiej poznać sytuację moich podopiecznych. Prowadziłam regularne obserwacje moich wychowanków, aby reagować szybko na ewentualne problemy.
Na początku roku wspólnie z koleżanką z grupy tworzyłyśmy plan współpracy z rodzicami, który zawierał szereg założeń do realizacji. Na jego podstawie miałyśmy jasno określone, jakie są nasze obowiązki i w czym musimy wspierać rodziców dzieci. Plan współpracy z rodzicami znajduje się w dokumentacji grupowej. Miałam regularny kontakt z rodzicami, prowadziłam indywidualne rozmowy, które dokumentowałam w arkuszu rozmów indywidualnych. Podczas tych rozmów przekazywałam rodzicom informacje na temat postępów i problemów dzieci. Rozwiązywaliśmy wspólnie zaistniałe problemy. Wspierałam radą w razie sytuacji trudnych do rozwiązania. Często zalecałam rodzicom ćwiczenia, które miały na celu wspierać indywidualny rozwój dziecka także poza placówką. Również rodzice chętnie udzielali mi informacji na temat zachowania dziecka, pozytywnego i negatywnego, a także o stanie zdrowia dziecka. W każdym tygodniu istniała możliwość konsultacji indywidualnych dla rodziców w określonych godzinach i dniach. Były to tzw. godziny dostępności, podczas których mieliśmy czas na przeprowadzenie dłuższej rozmowy.
Uzyskane efekty:
- poprzez kontakty indywidualne rozpoznałam potrzeby i możliwości dzieci,
- nawiązałam dobre relacje z rodzicami dzieci,
- prowadzone obserwacje pedagogiczne pozwoliły mi na poznanie mocnych i słabszych stron
dzieci we wszystkich sferach rozwoju (arkusz obserwacji),
-zyskałam zaufanie rodziców,
-dbałam o pozytywny wizerunek przedszkola,
- kształtowałam pożądane postawy.

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
W okresie realizowania mojego stażu miałam okazję do współpracowania z wieloma instytucjami lokalnymi. Chciałam, aby dzieci miały możliwość poznania ciekawych miejsc i posłuchania ciekawych ludzi. Przygotowywałam także moich podopiecznych do konkursów i przeglądów muzycznych.
Współpracowałam z lokalnymi instytucjami:
- Biblioteka dla dzieci „Chotomek” - udział w zajęciach tematycznych,
- Klub osiedla „Kochanowskiego” – udział w zajęciach tematycznych,
- POKiS – udział w konkursach,
- Płocka Orkiestra Symfoniczna – uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających na terenie przedszkola,
- Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego –oglądanie spektakli,
- NoveKino Przedwiośnie - oglądanie seansów filmowych,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku – współpraca w celu wspomagania funkcjonowania dzieci oraz wystawiania opinii,
- Muzeum Mazowieckie w Płocku – udział w zajęciach,
- Ranczowisko – udział w zajęciach dydaktycznych,
Moja współpraca z różnymi instytucjami uatrakcyjniła proces dydaktyczno-wychowawczy. Celem tej współpracy było: rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci oraz zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.
Uzyskane efekty:
- stworzyłam dzieciom okazję do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- rozbudziłam zainteresowanie dzieci działalnością instytucji kulturalnych znajdujących się w naszym mieście i regionie,
- dzieci utrwalały i stosowały zachowania kulturalne,
- umożliwiłam dzieciom udział w atrakcyjnych zajęciach na terenie miasta i poza nim,
- kształtowałam pozytywny wizerunek naszej placówki w środowisku lokalnym.

3. Działania profilaktyczno-wychowawcze
Podczas trwania mojego stażu realizowałam program profilaktyczno – wychowawczy naszego przedszkola. Prowadziłam zajęcia uwrażliwiające dzieci na potrzeby innych oraz na prawidłowe kontakty społeczne. Chciałam, aby dzieci rozumiały różnice między zachowaniami prawidłowymi i nieprawidłowymi. Dzieci uczestniczyły w zajęciach promujących zdrowy tryb życia i prawidłowe nawyki żywieniowe. Uczestniczyłam z dziećmi w projekcie „Na dziecięce kłopoty... Brzechwa”. Pomagał on dzieciom zrozumieć pewne sytuacja na podstawie literatury. Tworzyliśmy prace plastyczne, scenki rodzajowe. Wszystko po to, aby dzieci miały łatwość mówienia o emocjach i wyrażania ich. Dzięki materiałom z wydawnictwa WSiP przeprowadziłam cykl zajęć promujących zdrowy tryb życia. Cykl ten skupiał się przede wszystkim na znaczeniu wody dla naszego organizmu i środowiska. Obejmował opowiadania. historyjki i inne aktywności, które dawały możliwość jak najlepszego przyswojenia tematu. Podczas pracy bieżącej prowadziłam również zajęcia o zdrowym odżywianiu, o bezpiecznym zachowaniu podczas posiłków, o piramidzie żywieniowej i potrzebach organizmu.
Wraz z moimi podopiecznymi uczestniczyłam w akcji „Sprzątania świata” na terenie naszego przedszkola. Przeprowadzałam zajęcia dotyczące segregowania odpadów. Uczyłam piosenek związanych z tym tematem. Zachęcałam dzieci i rodziców do uczestnictwa w akcjach zbierania korków plastikowych.
Uzyskane efekty:
- utrwalałam u dzieci schematy prawidłowego zachowania w określonych sytuacjach,
- ukierunkowywałam dzieci na zdrowy i higieniczny tryb życia,
-wspierałam dzieci w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych,
- dawałam dzieciom możliwość podejmowania decyzji w działaniu .

4. Promowanie postaw patriotycznych, zapoznawanie z dziedzictwem kulturowym najbliższego otoczenia
Bardzo chętnie prowadziłam dzieciom zajęcia dotyczące kultury naszego miasta, gdyż sama interesuje się tym tematem od wielu lat. Dzieci miały możliwość oglądania zdjęć i albumów związanych z naszym miastem i jego historią. Podczas wyjść i spacerów pokazywałam im ważne miejsca w najbliższym otoczeniu, opowiadałam o ich znaczeniu.
Każdego roku przygotowywałam dzieci do wspólnego śpiewania hymnu narodowego z okazji Dnia Niepodległości. Dzieci opanowały tekst i melodię utworu dumnie prezentując go podczas wspólnego występu. Dodatkowo tworzyłam kotyliony na święta narodowe. Wraz z jedną z dziewczynek i jej tatą przygotowaliśmy występ do konkursu „Śpiewające Duety – Kocham Cię, Polsko” – gdzie mieliśmy okazję nie tylko zaprezentować swój utwór, ale także podziwiać piękne wykonania innych uczestników.
Przy okazji świąt narodowych prowadziłam zajęcia tematyczne przybliżające znaczenie i historię tych wydarzeń. Dzieci poznały symbole narodowe oraz najpopularniejsze legendy polskie. Chętnie przyswajały nowe wiadomości, a potem dzieliły się nimi ze swoimi najbliższymi.
Uzyskane efekty:
-rozbudzałam u dzieci postawy patriotyczne,
- nauczyłam dzieci rozpoznawać symbole narodowe, a także śpiewać hymn,
-zapoznawałam dzieci z lokalnym otoczenia, prezentowałam najciekawsze miejsca naszego miasta,
- przygotowałam występ na konkursie „Śpiewające Duety – Kocham Cię, Polsko”.

5. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów
Podejmowałam wiele działań i dokładałam wszelkich starań, aby zachęcić dzieci i rodziców do uczestniczenia w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt. Uwrażliwiałam dzieci na potrzeb innych. Podczas zajęć tematycznych tłumaczyłam im, że należy pomagać innym. W swoich podopiecznych rozbudzałam poczucie odpowiedzialności i tolerancję wobec innych. Dzieci chętnie brały udział np. w akcji Góra Grosza, w zbiórce dla Schroniska, w akcji zbierania nakrętek czy Szlachetnej Paczki. Wiedziały, że nawet niewielka pomoc się liczy i wspólnie można zdziałać więcej. W przydatku realizowania jakichkolwiek akcji na tablicy informacyjnej mojej grupy rodzice znajdowali informacje, a w razie kłopotów mogli uzyskać szczegóły u mnie.
Uzyskane efekty:
- uwrażliwiałam dzieci na potrzeby innych i prawidłowe kontakty społeczne.

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Podczas trwania stażu doskonaliłam umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i działania przedszkola. W związku z tym zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi. Przepisy te miały inny stan prawny na początku mojego stażu i inny na jego końcu. Na bieżąco śledziłam wszelkie zmiany w prawie oświatowym. Zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi regulującymi prawo oświatowe:

-Karta Nauczyciel,a Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1914),
-Ustawa o systemie oświaty dnia 07.09.1991r; ( Dz. U. z 2021r. poz. 1915),
-Ustawa - Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016; (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 oraz z 2022r. poz. 655, 1079 i 1116) ,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz.1625) w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego;
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2022r. ( Dz.U 2022 poz.566) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.( Dz.U. 2017 poz.365 ) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019r. ( Dz. U. 2019 poz. 1664) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020r.( Dz. U. 2020 poz. 1280) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
-Rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020r. ( Dz. U. 2020 poz. 1386) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz.1055) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022r. ( Dz. U. 2022 poz.186) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021r.( Dz. U . 2021 poz. 1525) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Uzyskane efekty:
- zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela,
-znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia, oraz sposób postępowania w tych trudnych i niebezpiecznych sytuacjach,
-bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych oraz dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków.
-udoskonaliłam umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty.

2. Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola
W takcie całego stażu, na bieżąco studiowałam dokumentację jaka obowiązuje na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 29 w Płocku. Aktualizowałam swoją wiedzę w przypadku następowania zmian w przepisach.
Dokonałam analizy następujących dokumentów przedszkola:
- Statut Miejskiego Przedszkola nr 29 w Płocku;
- Program Profilaktyczno-Wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 29 w Płocku;
- Koncepcja Pracy Przedszkola na rok szkolny 2021/2022; 2022/2023,
- Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022; 2022/2023
- Regulamin Miejskiego Przedszkola Nr 29 w Płocku;
- Regulamin Rady Pedagogicznej;
-Regulamin wycieczek i spacerów;
- Procedura bezpieczeństwa dzieci obowiązująca w Miejskim Przedszkolu Nr 29 w Płocku;
-Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
-Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 29 w Płocku;
- Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o stosowanie przemocy w rodzinie;
- Procedura dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego;
- Procedura awansu zawodowego nauczyciela;
- Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela;
Dzięki zapoznaniu z wyżej wymienionymi dokumentami odpowiednio planowałam i realizowałam swoją pracę zawodową.
Uzyskane efekty:
-utrwaliłam znajomość dokumentacji placówki,
-doskonaliłam umiejętność stosowania dokumentacji w swojej pracy,
-realizowałam programy, przestrzegałam procedur i regulaminów obowiązujących w przedszkolu.

3. Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany
` Zarówno na początku stażu, jak i przez cały okres jego trwania, śledziłam przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego. Opierałam się na następujących przepisach:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Karta Nauczyciela,
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1914).
Na podstawie tych przepisów stworzyłam plan awansu zawodowego i realizowałam założone zadania. Zgodnie z założeniami mój awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego miał trwać 2 lata i 9 miesięcy. W międzyczasie, we wrześniu 2022 roku, nastąpiła zmiana przepisów prawnych. Wtedy też mój awans został skrócony do 1 roku i 9 miesięcy. Stworzyłam aneks do wcześniej stworzonego planu i zgodnie z nim realizowałam swoje zadania.
Uzyskane efekty:
- zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela,

4. Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zapoznałam się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzegałam jej swojej codziennej pracy. Dbałam o to, aby warunki codziennego wychowania i nauki dzieci przygotowane były w sposób przyjazny dzieciom i dawały im jak najlepsze możliwości do rozwoju. Proces dydaktyczno – wychowawczy organizowałam w sposób dostępny i przyjemny dla najmłodszych.
W trakcie zajęć tematycznych dzieci poznawały swoje prawa i obowiązki.. Uświadamiałam im, że mają prawo do:
1. Swobody myśli i wyrażania poglądów. Chciałam, aby dzieci mówiły to, co myślą, jednak w sposób adekwatny do sytuacji i przemyślany. Chciałam też, aby umiały wyrażać konkretne argumenty i umiały bronić swojego zdania.
2. Prawo do prywatności, godności osobistej, honoru i reputacji.
3. Prawo do wychowania w rodzinie.
4. Prawo do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
5. Prawo do imienia i własnej tożsamości.
6. Prawo do nauki.
7. Prawo dziecka niepełnosprawnego do normalnego życia w społeczeństwie.
8. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Pilnowałam, aby te prawa dziecka były respektowane na co dzień. Prowadziłam rozmowy z rodzicami na ten temat, zwiększając ich świadomość.
W przypadku sytuacji problemowej zawsze podejmowałam wszelkie działania, aby te sytuacje wyjaśniać i znajdować źródło problemów. Swoją pracę nastawiałam na pomoc dzieciom w kłopotach, a także rozwijanie zdolności. Prowadziłam zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej z zakresu rozwoju mowy i rozwijania zdolności plastycznych. W przypadku bardziej złożonych problemów, dzieci i rodzice mieli możliwość skonsultowania się z psychologiem i pedagogiem,
Zapoznałam się także z procedurą „Niebieskiej Karty” zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
Uzyskane efekty:
- znałam i respektowałam prawa dziecka zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka,
- zapoznałam się z procedurą zakładania tzw. „Niebieskiej Karty”.

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej oraz wszelkich działań zgodnie z przepisami prawa
Dzięki mojej systematycznej pracy i poczuciu obowiązku przez cały okres czasu systematycznie i rzetelnie prowadziłam dokumentację przedszkolną. Wszystkie dokumenty sporządzałam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Były to:
-Dziennik zajęć,
-Plan współpracy z rodzicami,
-Plany miesięczne,
-Arkusze rozmów z rodzicami,
-Arkusz monitoringu realizacji podstawy programowej,
- Karty pracy indywidualnej realizowanej w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,
-Protokoły z zebrań z rodzicami, scenariusze uroczystości dla rodziców prelekcje,
-Arkusze obserwacji dziecka cztero- i pięcioletniego,
-Podsumowania z obserwacji dzieci,
-Arkusze pracy nauczyciela,
-Sprawozdania z realizacji programów realizowanych w grupie ,
-Scenariusze realizowanych zajęć i uroczystości,
-Dokumentacja tworzona w ramach ewaluacji wewnętrznej – opracowywanie i analiza ankiet dla rodziców,
Obowiązującą mnie dokumentację prowadziłam dokładnie i starannie. Często korzystałam w tym zakresie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycielek,
co pozwoliło mi udoskonalić swój warsztat pracy. Dokonywanie codziennych wpisów
i prowadzenie dokumentacji na bieżąco sprawiło, że podniosłam swoje kompetencje w zakresie sporządzania dokumentacji przedszkolnej.
Uzyskane efekty:
- podniosłam swoje umiejętności w zakresie sporządzania dokumentacji przedszkolnej,
-doskonaliłam swój warsztat pracy,
-udoskonaliłam umiejętność pisania sprawozdań, protokołów i notatek służbowych,
-prawidłowo i rzetelnie sporządzałam dokumentację.

6. Aktywne uczestniczenie w kreowaniu prawa wewnątrz placówki
Przez cały okres stażu uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola, która ustalała zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze placówki oraz sposoby ich realizacji, aktywnie uczestniczyłam w formułowaniu zadań. Współpracowałam z gronem pedagogicznym poprzez współorganizowanie różnego rodzaju uroczystości i imprez przedszkolnych. Pracowałam także w zespołach ewaluacyjnych, opracowując narzędzia badawcze tj. ankiety dla rodziców i nauczycieli. Dokonywałam także ich podsumowania i interpretacji wyników.
Uzyskane efekty:
- współtworzyłam dokumentacje placówki,
-podnosiłam jakość współpracy z innymi nauczycielami.

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego
Komputer jest jednym z bardzo ważnych narzędzi w pracy nauczyciela. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej miałam dużo większe możliwości realizowania swoich zadań. Wykorzystując program Microsoft Word opracowywałam plany miesięczne w sposób usystematyzowany i czytelny. Opracowane plany pracy umieszczałam w dokumentacji przedszkolnej z możliwością wglądu i kontroli. Na bieżąco tworzyłam także plany pomocy psychologiczno – pedagogicznej, scenariusze, sprawozdania, karty pracy dla moich podopiecznych. Wykorzystanie komputera bardzo pomogło mi podczas przygotowania się i realizacji zadań związanych z awansem zawodowym. Bez wychodzenia z domu zapoznawałam się z obowiązującymi przepisami prawnymi. Stworzyłam plan rozwoju zawodowego, a później jego aneks. W przypadku zmian w prawie również miałam możliwość zapoznać się z nimi bezpośrednio ze strony Ministerstwa. Dwa razy w roku wypełniałam „Kartę monitoringu zadań planu rozwoju zawodowego”.. Na koniec okresu awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego stworzyłam sprawozdanie podsumowujące moje dwuletnie aktywności.
Korzystanie z technologii informacyjnej pozwoliło mi na tworzenie czytelnych informacji dla rodziców, a także, w razie konieczności, dla innych nauczycieli. Samodzielnie tworzyłam pomoce dydaktyczne, które będę miała możliwość wykorzystywać również w przyszłości ,dzięki możliwości zapisywania w pamięci komputera.
Internet dał mi mnóstwo możliwości regularnego zapoznawania się z pomocami dydaktycznymi, pomysłami innych nauczycieli, a także artykułami i publikacjami o tematyce pedagogicznej.
Uzyskane efekty:
- nabyłam systematyczność w tworzeniu potrzebnej dokumentacji zarówno przedszkolnej, jak i dotyczącej stażu,
- opanowałam korzystanie z programów do edycji tekstu i prezentacji,
- dbałam o estetykę stworzonych przeze mnie prac.

2. Wykorzystywanie komputera, sprzętu audio oraz narzędzi multimedialnych w pracy z uczniami.
Ze względu na duże zaangażowanie dzieci z wykorzystaniem technologii multimedialnych bardzo często wykorzystywałam je podczas organizowania pracy z dziećmi. W największej mierze wykorzystywane były przeze mnie głośniki multimedialne , łączące się z telefonem za pośrednictwem technologii bluetooth. Dzięki temu urządzeniu miałam możliwość zaprezentowanie dzieciom każdego rodzaju muzykę, dźwięki, zabawy muzyczne. Każdy utwór, jaki znajdowałam w Internecie mogłam wykorzystać do swoich zajęć. Dzieci były zainteresowane ze względu na różnorodność wykorzystywanych plików dźwiękowych.
Drugim urządzeniem często przeze mnie wykorzystywanym był laptop. Umożliwiał mi pokazywanie dzieciom filmów edukacyjnych, oglądanie stworzonych prezentacji tematycznych. Podczas takich zajęć dzieci wykazywały dużą aktywność i chętnie współpracowały. Ze względu na dużą popularność laptopów moi podopieczni często mówili o swoich doświadczeniach. Dzieci poszerzały swoje słownictwo wzbogacając je o nowe pojęcia i ćwiczyły umiejętność prawidłowego wypowiadania się. Z wykorzystaniem laptopa łączy się także wykorzystanie rzutnika. Pomagał mi on wyświetlać treści na dużym, dostępnym ekranie.
W ostatnich latach dzięki wydawnictwom edukacyjnym mamy możliwość korzystania także z treści ukrytych za kodami QR. W celu ich wykorzystania należy posiadać czytnik kodów QR, który w dowolnej chwili odsyła osobę prowadzącą do tematycznych materiałów w Internecie. Każdy obszar tematyczny w swoich tablicach ma umieszczone te właśnie kody. Dzięki temu w trakcie zajęć dzieci mogły poznawać temat wielozmysłowo i aktywnie.
Dodatkowo dzięki wykorzystaniu komputera tworzyłam dla dzieci tematyczne karty pracy, a także przygotowywałam kolorowanki związane z ich zainteresowaniami. Poszukiwałam informacji, które zaciekawiały dzieci na zajęciach. Natomiast używając telefonu i aparatu w nim się znajdującego tworzyłam fotorelacje, które potem umieszczałam na stronie internetowej dla rodziców.
W obecnych czasach wykorzystanie Internetu, telefonu i innych elementów technologii informacyjnej jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela. Ja bardzo chętnie to wykorzystywałam, aby moje zajęcia były ciekawe dla moich wychowanków. Bardzo często podczas zajęć muzycznych dostosowywałam muzykę do aktualnego humoru i potrzeb dzieci. Internet dawał mi możliwość pokazania najmłodszym dowolne miejsce na Ziemi, roślinę czy zwierzęta. Z pewnością nadal będę umiejętnie korzystała z poszczególnych programów komputerowych.
Uzyskane efekty:
- korzystałam z nowoczesnych technologii przez cały okres trwania stażu,
- urozmaicałam proces dydaktyczny dla moich podopiecznych,
- dostosowywałam wykorzystane multimedia do aktualnych potrzeb dzieci,
- zgłębiałam wiedzą przybliżającą mi funkcjonowanie technologii i wykorzystywanie jej w przedszkolu..

3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki
komputerowej
Komunikacja za pomocą Internetu była dla mnie przez ten cały czas nieocenionym źródłem informacji. Za pośrednictwem poczty elektronicznej uzyskiwałam wiele potrzebnych materiałów od innych nauczycieli, jak i również przesyłałam im swoje. Wzajemnie wzbogacaliśmy swój warsztat pracy. Natomiast komunikatory internetowe dawały mi możliwość kontaktu z wieloma osobami w dowolnym czasie i miejscu. Sprawdzały się przy szybkiej wymianie informacji. Dodatkowo wzmacniały więzi pomiędzy mną i innymi nauczycielami. Wykorzystanie internatu w takich kontaktach znacznie upraszczało cały proces, a także oszczędzało mnóstwo czasu.
Przeglądając zasoby Internetu poszukiwałam inspiracji do wykonywania z dziećmi tematycznych prac plastycznych, a także tworzenia dekoracji sezonowych. Niejednokrotnie w serwisie Youtube poznawałam sposób wykonywania poszczególnych dekoracji, aby później wykorzystać je w naszym przedszkolu – np. stokrotni z papierowych torebek, kwiaty z papieru.
Również podczas przygotowywania uroczystości grupowych czerpałam swoje pomysły tworzenia scenariuszy z wytworów innych nauczycieli, poszukiwałam przykładów wykorzystania piosenek z różnych okazji.
Bardzo ważnym elementem , który bez wykorzystania sieci nie udałby mi się jest udział w szkoleniach internetowych. W bardzo dużej mierze moje samodoskonalenie w okresie stażu opierało się na szkoleniach internetowych, które odbywały się w różnych miejscach w Polsce. Dzięki temu uczestniczyłam w nich bez wychodzenia z domu. Treści poznane na szkoleniach wykorzystywałam podczas bieżącej pracy do urozmaicenia mojej pracy z dziećmi.

Uzyskane efekty:
-doskonaliłam umiejętność korzystania z programów komputerowych,
-moją dokumentację prowadziłam przejrzyście, czytelnie, estetycznie,
-wzbogaciłam warsztat pracy i udoskonaliłam swoje umiejętności w korzystaniu z nowych technologii,
-na bieżąco pozyskiwałam informacje dotyczące aktualnych rozporządzeń i przepisów prawa oświatowego.
-wdrażałam nowoczesną edukację,
-aktywizowałam wychowanków podczas zajęć,
-wzbogaciłam i uatrakcyjniłam proces dydaktyczny,
-usprawniałam organizację pracy dostosowując ją do nowych wytycznych obowiązujących w placówce.

4. Publikacja własnych materiałów
Na początku mojego stażu, po stworzeniu planu awansu zawodowego umieściłam go na stronie internetowej www.edux.pl, aby mogli zapoznać się z nim inni nauczyciele. Tworząc plan awansu sama również korzystałam z zasobów z tej strony, dlatego też chciałam, aby moje prace też mogły pomóc innym. Sprawozdanie z realizacji tego planu również zostało tam umieszczone. Na tej stronie umieszczałam także scenariusze uroczystości, które realizowałam oraz przykładowe scenariusze zajęć podczas pracy bieżącej.
W międzyczasie publikowałam treści na Facebooku – stronach o tematyce związanej z realizowanym przez mnie projektem. Tam umieszczałam zdjęcia i dowody realizacji zadań. Publikowałam także artykuły z galerią zdjęć mojej grupy na stronie internetowej naszego przedszkola. Umożliwiało to rodzicom bycie na bieżąco z wydarzeniami z życia przedszkolnego ich dzieci.
Chętnie dzieliłam się swoimi materiałami nie tylko poprzez strony internetowe, ale także przez portale społecznościowe, co w obecnych czasach jest coraz bardziej popularne. Wymieniałam opinie i poglądy, pomysły z innymi nauczycielami udzielającymi się w Internecie.
Uzyskane efekty:
- zdobywałam nowe pomysły zajęć dydaktycznych,
- dzieliłam się swoimi doświadczeniami z nauczycielami z całej Polski,
- nabyłam umiejętności w zakresie publikowania prac na stronach www
- zdobyłam umiejętności redakcyjne,
- promowałam przedszkole.

Podsumowanie
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Pracując z dziećmi wykorzystywałam różnorodne metody, formy i techniki, bo to umożliwia wszechstronny rozwój młodego człowieka. Każdego wychowanka traktuję podmiotowo, szanuję jego indywidualność i doceniam pracę na miarę możliwości. Liczne zajęcia prowadzone przeze mnie świadczą o tym, że rozumiem potrzeby moich podopiecznych. Jestem pozytywnie ustosunkowana na wprowadzanie wszelkich nowości metodycznych i dydaktycznych na zajęciach. Wiem, jak na co dzień i w pracy nauczyciela stosować technologię komputerową, umiem także korzystać z zasobów Internetu. Samodzielnie dokształcam się, studiując literaturę pedagogiczną i metodyczną. Dzięki posiadanej umiejętności dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem, rozwinęłam swoje zdolności interpersonalne oraz nabrałam pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów. Okres stażu to tylko niewielki etap mojej pracy pedagogicznej, a jego zakończenie wcale nie oznacza końca moich działań. W dalszym ciągu zamierzam się rozwijać, podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, a przede wszystkim dbać o efektywne nauczanie i wychowanie.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i moich podopiecznych.

Opracowała
Katarzyna Kołodzieżna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.