X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51275
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Albina Krzemińska
Nazwa szkoły:
Szkoła im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi
Nauczany przedmiot: przyroda, biologia, chemia, nauczyciel wychowawca i zajęć świetlicowych
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2022 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730).

Stara Wieś, czerwiec 2023 r.

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Staż na stopień nauczyciela mianowanego realizowałam od 01.09.2022 r. do 31.05.2023 r. na stanowisku nauczyciela przyrody, biologii, chemii, nauczyciela wychowawcy i zajęć świetlicowych.
Był to okres wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przez mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony we wrześniu 2022 r. przez panią dyrektor Agnieszkę Staszewską.
Jestem osobą aktywną i ambitną. Staram się podnosić jakość swojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń planu rozwoju zawodowego. Przez 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy wychowawczo – dydaktycznej.
Skupiałam się na przekazywaniu moim uczniom wiedzy w jasny i klarowny sposób, dbając o ich wszechstronny rozwój i kształtowanie umiejętności. Starałam się dostrzegać potrzeby uczniów i służyć im pomocą oraz wsparciem. Wspierając uczniów w aktywności twórczej, zachęcałam ich do uczestnictwa w życiu szkoły poprzez udział w różnorodnych akcjach Samorządu Uczniowskiego, konkursach i przedstawieniach. Przez cały czas mojej pracy uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe, by zapadły w pamięci uczniów. Moich wychowanków uczę pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet. Należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym, w tym z pedagogiem specjalnym, logopedą, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, który pomagał mi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Plan ten miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań wychowawczo-dydaktycznych, być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych, a jednocześnie wzbogacić mój dotychczasowy warsztat pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, że zrealizowałam wszystkie zadania, zgodnie z powinnościami i wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.

§7 ust.2.pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Współpraca z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie zasad i warunków współpracy z opiekunem stażu. Razem z opiekunem ustaliłyśmy harmonogram spotkań dotyczący omawiania realizowanych zadań i ramowy plan obserwacji zajęć. Przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek opiekuna dotyczących podejmujących działań.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Praca nauczyciela biologii, chemii i przyrody to nieustanne rozwijanie zdolności i zainteresowań przyrodniczych uczniów, rozbudzanie motywacji do nauki, kształcenia twórczego i krytycznego myślenia, postawy odkrywcy i badacza oraz łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczalną. By osiągnąć te cele doskonaliłam swój warsztat pedagogiczny poprzez gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu oraz organizowanie zaplecza trwałych środków dydaktycznych, np. plansz dydaktycznych, kart pracy, a także w postaci prezentacji multimedialnych. Pod moim kierunkiem uczniowie systematycznie dokonywali zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły.
Podczas realizacji stażu dbałam o systematyczne podnoszenie poziomu mojego warsztatu pracy. Odbyłam studia podyplomowe Nauczania Matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu zorganizowane przez Wyższą Szkołą Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy (04.02.2023 r.).
Wiedzę i umiejętności zawodowe pogłębiałam poprzez uczestnictwo w różnych formach kształcenia ustawicznego, w kursach i szkoleniach dla nauczycieli:
„Awans na nauczyciela mianowanego w 2022 roku” 02.09.2022 r.;
„Jak organizować atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienie uczniów” 05.09.2022r.;
„Koncentracja i uważność w praktyce nauczyciela” 21.09.2022 r.;
„Drukarka 3D. Jak i do czego można ją wykorzystać na początku roku szkolnego?” 21.09.2022 r.;
„TIK w pracy nauczyciela – Szkolne studio filmowe” 11.10.2022 r.;
„Komunikacja nauczyciel – uczeń w duchu Porozumienia bez przemocy” 03.11.2022 r.;
„Wychowanie w granicach i normach – cele, wartości i zasady” 07.11.2022 r.;
„Jak pracować z trudna klasą?” 20.11.2022 r.;
„Jak rozwiązywać konflikty w klasie w duchu porozumienia bez przemocy” 29.11.2022 r.;
„Ustawa Karta Nauczyciela” 28.11.2022 r.;
„Dokumentowanie działań w awansie” 30.11.2022 r.;
„Multimedialny warsztat pracy nauczyciela” 02.12.2022 r.;
„Ustawa Prawo Oświatowe” 05.12.2022 r.;
„TIK w pracy nauczyciela – Od prostych slajdów po interaktywne prezentacje!” 24.01.2023r.;
„TIK w pracy nauczyciela – Jak być bezpiecznym w internecie”07.02.2023 r.;
„Mała skala z rozmachem” 28.02.2023 r.;
„TIK w pracy nauczyciela – Sztuczna inteligencja. Praktyczne wykorzystanie w pracy nauczyciela” 07.03.2023 r.;
„MIKSER PRZYRODNICZY 2023 – szkoła na fali” organizowanym przez Centrum Chemii w Małej Skali oraz wydawnictwo MAC 18.03.2023 r.;
„Tak się nie robi! 10 błędów na lekcji i jak im zapobiec” 10.04.2023 r.;
„Trzygodzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy” 11.04.2023 r.;
„Strategie i techniki pracy z Trudnym Rodzicem” 19.05.2023 r;
“Pierwsza pomoc emocjonalna w szkole, czyli reagowanie i wspieranie uczniów
w kryzysach psychicznych” 19.05.2023 r.
Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
„Edukacja włączająca”;
„Myślenie krytyczne”.
Dzięki Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Sanitarnemu w Łodzi uczestniczyłam w szkoleniu koordynatorów szkolnych Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej pt. ,,Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” (27.10.2022 r.). Działanie to miało na celu uświadomienie nie tylko szkodliwości dopalaczy, ale także innych używek, jak alkohol czy narkotyki. Szkolenie to przygotowało mnie do przekazania niezbędnej wiedzy nie tylko uczniom, ale także nauczycielom zainteresowanym tematyką używek.
W mojej pracy najbardziej zależało mi na przełamaniu stereotypu, który mówi o tym, że chemia jest po prostu trudna i nie „dla wszystkich”. Starałam się rozwijać swoje umiejętności w kierunku wykorzystania metod eksperymentalnych i doświadczeń uczniowskich na moim przedmiocie, a więc na uatrakcyjnieniu prowadzonych zajęć, a także w kierunku sposobu przekazania wiedzy w sposób dostępny i zrozumiały dla moich uczniów. Dlatego też korzystałam z pojawiających się na bieżąco szkoleń oraz z następujących portali internetowych:
www.mojemydelko.pl, które były moimi inspiracjami do nowych doświadczeń chemicznych,
www.dlanauczyciela.pl, który był wsparciem w tworzeniu bazy własnych materiałów dydaktycznych.
Należałam i nadal należę do prężnie działającej na facebooku grupy NAUCZYCIELE CHEMII. Grupa ta była i jest dla mnie ogromnym wsparciem i sprawia, że mój zapał do poszerzania swoich umiejętności nigdy nie zgasł. Czytałam fachową literaturę m.in.:
Chemia organiczna. PWN, John McMurry;
„225 doświadczeń chemicznych” Wydawnictwa Naukowo – Techniczne – Kurt Waselkowsky;
„Laboratorium w szufladzie” PWN, Angelika Gumkowska Wszystkie wymienione wyżej źródła internetowe i literaturowe służyły poszerzaniu moich kwalifikacji.
Ponadto brałam udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty. W ramach tych działań zapoznałam się z zadaniami przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin, z zadaniami całego zespołu, organizacją i przebiegiem egzaminu. Pełniłam rolę przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty (24.05.2023 r.), uczestniczyłam w szkoleniu rady pedagogicznej na temat procedur przeprowadzania egzaminu.

3. Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły.

Pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski pełni ważną rolę w systemie szkolnym. Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów jest najważniejszą zasadą w procesie wychowania. Przez takie działania rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność i samodyscyplinę. Moim zadaniem było zaktywizowanie wszystkich uczniów do działania dla osiągnięcia wspólnych celów. Jako opiekun inicjowałam prace, konkretyzowałam zadania oraz pomagałam w ich realizacji. Starałam się także przekazywać inicjatywy zespołowi, stawiając przed uczniami problemy do samodzielnego rozwiązania przy zachowaniu doradczej roli. Po rozpoznaniu potrzeb placówki opracowałam plan pracy SU.
Uczniowie wchodzący w skład Zarządu SU, aktywnie uczestniczyli w akademiach i uroczystościach szkolnych:
Dzień Chłopca,
Dzień Edukacji Narodowej,
andrzejki,
mikołajki,
zabawa choinkowa,
walentynki,
Dzień Kobiet,
Pierwszy Dzień Wiosny.
Samorząd Uczniowski zorganizował gry i zabawy z nocowaniem w szkole dla klas 4-8, którego celem było inegracja uczniów.
Jako członek szkolnego Koła LOP wraz z moim opiekunem, zorganizowałam w szkole:
wiosenny kiermasz kwiatowy w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzenia świadomości ekologicznej i życia zgodnie z naturą. Uczniowie przynosili w tym dniu wyhodowane przez siebie sadzonki kwiatów. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem.
obchody „Dnia Niezapominajki” w którym zwracałam szczególną uwagę na promowanie polskich walorów przyrodniczych i różnorodności biologicznej, przypominałam o potrzebie jej ochrony. Święto to miało na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

4. Współpraca z rodzicami.

Podczas systematycznych spotkań z rodzicami poruszałam tematy, które wynikały bezpośrednio z sytuacji wychowawczej zespołu klasowego, którego byłam wychowawczynią (współpraca między uczniami, zachowanie w szkole, postępy uczniów w nauce i zachowaniu, osiągnięcia w konkursach). W ramach pedagogizacji rodziców przeprowadziłam pogadanki i szkolenia wynikające z zainteresowań rodziców i sytuacji zaistniałych w klasie.
W ramach spotkań z rodzicami poruszane były następujące zagadnienia:
W jaki sposób motywować uczniów do nauki?
Jak pomóc dziecku w pokonywaniu trudności edukacyjnych?
Bezpieczeństwo w sieci.
Integracja zespołu klasowego.
Przeprowadziłam szkolenie dla rodziców i uczniów:
Prawa i obowiązki ucznia.
Jak przeciwdziałać agresji?
Prezentowałam rodzicom, gdzie warto szukać pomocy dotyczącej przemocy w sieci. Przypomniałam o numerach alarmowych i miejscach, gdzie szukać pomocy w razie sytuacji zagrożenia.

5. Promocja placówki.

Szkoła stanowi ważny element środowiska lokalnego. Należy dążyć do rozwijania i eksponowania tych sfer działalności placówki oświatowej, które budują jej pozytywny wizerunek. Dlatego podejmowałam szereg działań promujących naszą szkołę w środowisku lokalnym.
Uczestniczyłam w powiatowych uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości 2022 zorganizowanych przez Urząd Gminy Biała Rawska jako opiekun Pocztu Sztandarowego.
Dbałam o dobrą atmosferę podczas spotkań wychowawczych, imprez klasowych i szkolnych.
Angażowałam rodziców w prace przy organizowaniu uroczystości szkolnych i klasowych.
Przygotowywałam materiały o imprezach i uroczystościach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski oraz LOP, umieszczane na stronie szkoły.
Nawiązałam współpracę z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych.
Zorganizowałam spektakl „Poczuj chemię do fizyki”(17.04.2023 r.).
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach ogólnopolskich:
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Chemii „PINGWIN” (25.11.2022 r.), zdobycie wyróżnienia przez uczennicę klasy 8,
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! (30.03.2023 r.),
Organizowałam konkursy szkolne:
Konkurs „Rozpoznawanie drzew i krzewów” (10.10.2022 r.),
Konkurs wiedzy o wodzie (22.03.2023 r.),
Konkurs na „Eko doniczkę” (21.04.2023 r.).

Efekty podjętych działań:
zdobycie nowych doświadczeń w wyniku współpracy z opiekunem,
zdobycie niezbędnej wiedzy na temat dokumentów dotyczących awansu zawodowego,
wzbogacenie własnych kompetencji zawodowych,
pogłębianie własnych zainteresowań,
podwyższenie jakości własnej pracy,
wzrost aktywności i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
wzrost zaangażowania uczniów w działania proekologiczne, wzmocnienie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozbudzenie wrażliwości uczniów na piękno przyrody,
rozwijanie zainteresowania uczniów otaczającym światem,
zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły,
wzmocnienie więzi personalnych między uczniami,
wzrost krytycznego myślenia podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych u uczniów,
poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci,
rozwinięcie umiejętności interpersonalnych u uczniów,
promowanie różnorodnych działań szkoły,
promocja szkoły, wzmocnienie poczucia solidarności i społecznej odpowiedzialności poprzez budowanie pozytywnego wizerunku placówki.

§ 7. 2. pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów
i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

1. Poznanie środowiska uczniów.

Realizację założeń zawartych w tym punkcie rozpoczęłam od obserwacji wychowanków podczas różnych sytuacji: zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć świetlicowych. Pozwoliło mi to na dokonanie analizy poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego moich uczniów.
Podczas lekcji dbałam o przyjazną atmosferę opartą na zaufaniu. W czasie zajęć świetlicowych angażowałam uczniów zdolniejszych w pomoc słabszym.
Uważam, że mam dobry kontakt z uczniami, dlatego chętnie opowiadali mi o swoich zainteresowaniach, pasjach, często też planach na przyszłość. Jednocześnie pracując nad poczuciem wartości uczniów, zachęcałam i wspierałam ich w podejmowaniu wysiłku do nauki, czy też wyzwań, próbowania czegoś nowego. Jest to niezwykle ważne w mojej pracy, gdyż stymulowanie ich poprzez pozytywne wzmocnienia, stwarzanie okazji do odnoszenia nawet drobnych sukcesów, sprawia, iż zyskują oni wiarę w siebie, wzrasta ich samoocena, co przekłada się na otwartość na nowe wyzwania.
Środowisko ucznia to przede wszystkim jego dom, więc poznanie sytuacji rodzinnej było dla mnie bardzo ważne. W czasie zebrań i imprez okolicznościowych pozyskiwałam wiedzę na temat sytuacji rodzinnej i środowiska dziecka. Dzięki pozyskanej wiadomości mogłam lepiej planować działania wychowawcze.

2. Poszerzenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów.

W czasie stażu wielokrotnie rozmawiałem z pedagogiem specjalnym, logopedą i innymi nauczycielami. Korzystałam z ich doświadczenia i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z uczniami. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej zapoznawałam się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu metod pracy i oceniania uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Indywidualizowałam swoje metody pracy, dostosowując je do potrzeb moich uczniów. Napisałam opinię swojego wychowanka, co ułatwiło ustalenie diagnozy..

3. Pełnienie roli wychowawcy.

Pełniąc rolę wychowawcy opracowałam plan pracy wychowawczej dla klasy, oparty o Program Wychowawczo - Profilaktyczny oraz propozycje uczniów i rodziców. Zadania planu wychowawczego realizowałam w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i imprez szkolnych.
Wspólnie z wychowankami opracowaliśmy na początku roku szkolnego kontrakt klasowy, którego starali się przestrzegać. Przeprowadziłam również ankiety dotyczące zainteresowań wśród uczniów, w celu bliższego zdiagnozowania ich potrzeb i zainteresowań. W prowadzonych działaniach dydaktyczno-wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby. Na godzinach wychowawczych rozmawialiśmy o ich potrzebach, problemach, osiągnięciach małych i dużych sukcesach oraz porażkach.
Zaobserwowane przeze mnie i innych nauczycieli problemowe sytuacje wśród wychowanków, rozwiązywałam poprzez rozmowy z uczniami na godzinach wychowawczych bądź też niepokojące mnie zachowania omawiałam indywidualnie na spotkaniach z rodzicami. Wspólnie z nimi starałam się znaleźć jak najlepsze sposoby ich przezwyciężania.

4. Zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie Łódzkim.

W celu rozwinięcia swoich zainteresowań uczniowie klas 7-8 będąc na w Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego mieli możliwość uczestniczenia w dwóch zajęciach warsztatowych:
- „Oznaczanie witaminy C w warzywach i owocach metodą miareczkowania oraz otrzymywanie olejków eterycznych z materiału roślinnego metodą destylacji”, prowadzonych przez wykładowców z Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin.
- „Księga szyfrów – materiał genetyczny”, prowadzonym przez wykładowców z Katedry Cytofizjologii. Prowadzący uświadomili uczniom, że biologia, to fascynująca nauka pełna ciekawostek, możliwości odkrywania, ale również inspiracji.

5. Podejmowanie działań zmierzających do integracji zespołu klasowego.

Jako wychowawca klasy dążyłam do zintegrowania zespołu klasowego. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem, chcieli ze sobą współpracować, czuli się zespołem i nie tworzyli podziałów. Pomocne przy tym były organizowane samodzielnie lub ze współpracy z innymi nauczycielami wycieczki i wyjścia :
Wyjazd klasowy do kina w Rawie Mazowieckiej na projekcję filmu „Orlęta Grodna" 26.09.2022 r.(opiekun);
Pielgrzymka Promienista do Sanktuarium w Szczukach w ramach Tygodnia Wychowania 15.09.2022 r.(opiekun);
Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego 16.12.2022 r. (opiekun);
Wycieczka na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego 10.02.2023r. (kierownik);
Wycieczka przyrodnicza do Arboretum SGGW w Rogowie 31.05.2023 r (kierownik).
Organizowałam uroczystości klasowe:
Dzień Chłopaka,
mikołajki,
wigilia klasowa,
Dzień Kobiet.

W celu integracji zespołu klasowego organizowałam warsztaty kulinarne z wykorzystaniem sprzętu AGD zakupionego w ramach „Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie uczyli się współpracować, rozdzielać zadania, ponosić odpowiedzialność za przydzielone im czynności.

Efekty podjętych działań:
nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami,
wzrost motywacji do nauki poprzez dodatkowe zajęcia na UŁ,
wzmocnienie relacji uczeń - nauczyciel,
poznanie relacji rówieśniczych w grupie wychowawczej,
poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczo - leśnej,
stymulacja potencjału ucznia,
rozwój zainteresowań i pasji wychowanków,
rozwinięcie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
usprawnienie pracy wychowawczej poprzez wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

1. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.

Współczesny uczeń stawia wysokie wymagania nauczycielowi, jeśli chodzi o skuteczność nauczania. Starając się sprostać wymaganiom współczesnej szkoły staram się jak najczęściej wykorzystywać metody aktywizujące na moich lekcjach. Włączanie uczniów do aktywnej i świadomej pracy nad przedmiotem w czasie lekcji w wysokim stopniu przeciwdziała zanikowi uwagi u uczniów. Aktywny ich udział, polegający na wykorzystaniu poleconych przez nauczyciela czynności i zadań, czy szukaniu odpowiedzi na jego pytania, mobilizuje zainteresowanie i uwagę uczniów. Metody aktywizujące stosuję podczas całej jednostki lekcyjnej lub w wybranej fazie lekcji. Obserwowałam, iż często są one skutecznym sposobem na przełamanie niechęci ucznia do przedmiotu. Metody te podnoszą efektywność kształcenia, wzbudzają motywację do działania, uatrakcyjniają zajęcia, ułatwiają zdobywanie wiadomości i kształtowanie umiejętności. Stanowią rodzaj działania, którego efektem jest aktywny uczeń. Stosując metody aktywizujące stwarzałam uczniowi warunki, aby uczył się samodzielnie myśleć, poszukiwać, doskonalić, komunikować się i współpracować w grupie oraz brać odpowiedzialność za efekty swoich działań.
Jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych najczęściej wykorzystuję m.in. następujące metody aktywizujące:
- doświadczenie i eksperymenty – uczniowie poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń udoskonalają umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym oraz zdolność obserwacji i wyciągania wniosków.
- burza mózgów – metodę tę stosuję jako rozgrzewkę umysłową na początku zajęć, do ustalenia zakresu posiadanej wiedzy przez uczniów lub dla najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu.
Dużą zaletą tej metody jest to, że pozwala na włączenie wszystkich uczniów do pracy, pobudza do myślenia, sprzyja zapamiętywaniu faktów, uczy wyboru jednego rozwiązania spośród wielu oraz uczy tolerancji wobec innych osób i ich poglądów,
- gra dydaktyczna - stosuję ją wtedy, kiedy chcę np. powtórzyć materiał, ułatwić zapamiętywanie informacji albo przećwiczyć nowe umiejętności. Gry dydaktyczne podnoszą atrakcyjność zajęć, ponieważ są postrzegane przez uczniów jako ciekawe urozmaicenie lekcji,
- śniegowa kula, którą wykorzystuję m.in. do definiowania pojęć. Pozwala ona każdemu uczestnikowi lekcji na sprecyzowanie swoich myśli i zaprezentowanie własnego zdania. Dzięki śniegowej kuli uczniowie mają możliwość zapoznania się również ze zdaniem innych oraz podjęcia dyskusji na temat definiowanego pojęcia, jego rozumienia, przykładów itp. Każdy uczeń indywidualnie pisze definicję podanego pojęcia następnie łączą się w pary, przedstawiają sobie nawzajem własne definicje i tworzą jedną wspólną – na kolejnej kartce. Efektem pracy jest jedna wspólna definicja.
Niepowodzenie zespołowe jest mniej przykre niż indywidualne, a porażka doznana przez grupę nie wytwarza poczucia mniejszej wartości, będącego nieraz następstwem niepowodzeń szkolnych. Każdy uczeń pragnie czuć się wartościowym, zdolnym, akceptowanym i uzyskiwać od innych potwierdzające to przekonanie dowody uznania i aprobaty. Pragnie uczestniczyć we wspólnych działaniach i przeżywać satysfakcję z pełnionych ról, mieć poczucie przynależności do grupy i nawiązywać przyjaźnie, angażować się w sprawy ważne i mieć przekonanie, że jego bycie w grupie jest użyteczne i sensowne. Chce odkrywać swoje możliwości, zaspokajać ciekawość, odczuwać satysfakcję ze zdobywania wiedzy. Praca w grupach ułatwia realizację takich uczniowskich potrzeb.
Prowadząc lekcje wykorzystywałam również elementy oceniania kształtującego. Systematycznie stosowałam NaCoBeZu, czyli kryteria sukcesu, dzięki czemu uczniowie wiedzieli czego od nich wymagam i na co zwrócić uwagę. Bardzo często korzystałam z „kolorowych świateł”
i „metody patyczków”. Na zajęciach świetlicowych wykorzystałam zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości” roboty: Ślimak i Botland. Wcześniej uczestniczyłam w szkoleniu rady pedagogicznej dotyczącym posługiwania się zakupionym sprzętem.
W swojej pracy wykorzystałam kody QR. Stworzyłam kalendarz adwentowy, który zawierał 24 zadania chemiczne lub biologiczne ukryte w kodzie QR. Dzięki tej metodzie uczniowie poprzez zabawę chętniej utrwalali nowe wiadomość.
Wykorzystywałam na swoich lekcjach poznane na szkoleniach rutyny myślenia krytycznego takie jak :
- rutyna „Most 1 – 3 słowa, 2 pytanie, 1 porównanie/metafora”,
- rutyna „Widzę-Myślę-Zastanawiam się”,
- rutyna „12 pytań”,
- rutyna „Kawusia”.

2. Organizacja zajęć lekcyjnych ze specjalistami.

Organizacja spotkania z dietetykiem.
Mając na uwadze, że otyłość i zagrożenie używkami są obecnie problemami społecznymi i cywilizacyjnymi, zorganizowałam spotkanie z dietetykiem dla uczniów i rodziców na temat zasad prawidłowego odżywiania, używania suplementów diet, zdrowego stylu życia. Przyczyniło się to do wzrostu świadomości i utrwalenia wiedzy uczniów w zakresie dbania o własne zdrowie.
Organizacja spotkania z weterynarzem.
We współpracy z opiekunem stażu zorganizowałam spotkanie z weterynarzem. Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza oraz zdobycie wiedzy na temat dbania i pielęgnowania zwierząt domowych, a także kształtowania postaw humanitarnych w stosunku do nich. Pani weterynarz. Uczniowie dowiedzieli się, co należy robić, kiedy domowe czworonogi czują się źle, pokazała jak mają się zachować kiedy zaatakuje obcy pies Mogli obejrzeć i dotknąć przedmioty lekarskie, którymi na co dzień posługuje się weterynarz. Uczniowie także bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zwierząt, które posiadają w domu. Spotkanie uświadomiło, że zwierzęta domowe to też istoty, które potrzebują dużo ciepła i miłości ze strony swoich właścicieli.
Efekty podjętych działań:
uatrakcyjnienie zajęć szkolnych,
kształtowanie kompetencji kluczowej, jaką jest umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji,
wzrost koncentracji uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości i percepcji wzrokowej,
podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania,
wzrost motywacji ucznia do nauki,
zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny,
podniesienie efektywności pracy ucznia na lekcji,
podniesienie jakości procesu dydaktyczno - wychowawczego,
aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach,
doskonalenie komunikacji interpersonalnej,
zainteresowanie uczniów nowymi technologiami,
utrwalenie wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych,
uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt,
poznanie ciekawych zawodów.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1.Ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Aby dokonywać skutecznej ewaluacji pracy nauczyciela i szkoły brałam udział w szkoleniu „Wykorzystanie informacji zwrotnej w planowaniu i modyfikowaniu swojej pracy” oraz korzystałam z literatury tematu, m.in. „Ewaluacja w edukacji”. W wyniku doskonalenia zawodowego poznałam cele, metody i techniki oraz sposoby przeprowadzenia ewaluacji.
Dokonywałam ewaluacji każdych zajęć z uczniami na bieżąco, poprzez obserwację uczniów i pytania kontrolne, oraz na koniec zajęć, m. in. poprzez zastosowanie elementów oceniania kształtującego (samoocena), a także obserwację zaangażowania uczniów w prowadzone przeze mnie zajęcia.
Ewaluacji i modyfikacji własnych działań dokonywałam również w wyniku współpracy z opiekunem stażu. Obserwowałam zajęcia opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz wykorzystywałam dobre praktyki do poprawy własnych zajęć. Szczególną uwagę zwracałam wtedy na organizowanie czasu zajęć, rodzajów wykorzystywanych przez prowadzącego środków dydaktycznych i form pracy z uczniami.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, omawiałam je i wdrażałam wnioski wynikające z omówienia. Elementem podsumowującym obserwacje prowadzone przez opiekuna stażu były późniejsze rozmowy pod kątem osiągniętych celów, doboru metod i ich efektywności. Zajęcia te okazały się dla mnie bardzo wartościowe, dały mi szansę krytycznego i obiektywnego spojrzenia na własne poczynania dydaktyczno – wychowawcze, umożliwiły zdobycie informacji na temat mocnych i słabych stron moich działań. W czasie planowania dalszej pracy starałam się stosować do udzielonych wskazówek, wprowadzałam zasugerowane działania naprawcze, wykorzystywałam sugestie opiekuna celem zwiększenia efektywności mojej pracy.
Okresowo podsumowywałam swoją pracę na zajęciach z uczniami poprzez przeprowadzenie ankiety anonimowej, rozmowy z uczniami i rodzicami na temat metod pracy, atmosfery na lekcjach, spostrzeżeń, oczekiwań, itp. Wyniki analizowałam, wyciągałam wnioski dot. moich słabych i mocnych stron oraz stosowałam w dalszej pracy poprzez zmianę metody pracy, działania naprawcze, itp
Podejmowane przeze mnie działania zostały docenione przez Dyrektora szkoły poprzez przyznanie mi Nagrody Dyrektora Szkoły.
2. Analizowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w zespole klasowym.
Analizowałam sytuację wychowawczą w zespole klasowym poprzez prowadzenie obserwacji zachowania uczniów w różnych sytuacjach. Obserwowałam zachowania wychowanków w czasie zajęć dydaktycznych, świetlicowych, podczas warsztatów, wycieczek, imprez szkolnych i klasowych. Prowadziłam również rozmowy z rodzicami, uczniami i nauczycielami.
Ważnym elementem pracy było dla mnie upewnienie się, czy uczniowie uzyskali oczekiwane osiągnięcia, jaki poziom wiedzy reprezentują. W tym celu na bieżąco analizowałam oceny, które uzyskiwali z różnych form aktywności przede wszystkim na moich zajęciach. Analiza osiągnięć z innych przedmiotów, rozmowy z nauczycielami i uczniami pomagały mi w ustaleniu, kto potrzebuje pomocy w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności, kto może pomóc, w organizowaniu pomocy koleżeńskiej. Na podstawie systematycznej analizy wyników uzyskiwanych przez uczniów w czasie sprawdzianów, testów miałam przekrojowy obraz przyrostu wiedzy oraz stopnia opanowania materiału co decydowało o dalszym planowaniu pracy dydaktycznej z daną klasą.
3. Opracowanie narzędzi pomocniczych w procesie kształcenia.
Analiza wyników uczniowskich i wyjątkowość każdej klasy, którą uczyłam powodowała, że samodzielne tworzyłam karty pracy, sprawdziany i testy dostosowane do potrzeb i umiejętności danej klasy. Było to pomocne w zobiektywizowaniu rocznej oceny pracy ucznia.
Planując pracę dydaktyczną z uczniami musiałam pamiętać również o czekającym ich egzaminie ósmoklasisty i różnorodności zadań, z jakimi się wtedy spotkają. Kierując się taką wytyczną tworzyłam testy zawierające zadania z luką, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, czy prawda/fałsz.
By utrwalać zdobytą wiedzę w sposób atrakcyjny dla uczniów opracowywałam dodatkowe karty pracy. Wykorzystywałam w tym celu ćwiczenia interaktywne na portalu Wordwall i Quizizz. Korzystałam z gotowych kart graficznych (sketchnotki) jak również tworzyłam własne. Stosowałam również materiały udostępniane na grupach facebookowych, uczestniczyłam w szkoleniu interaktywnych prezentacji, co również przedstawiam moim uczniom.
Efekty podjętych działań:
wzbogacenie zasobu narzędzi ewaluacyjnych,
refleksja nad efektami własnej pracy zawodowej, prowadząca do samodoskonalenia zawodowego,
poznanie swoich mocnych i słabych stron,
doskonalenie własnej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej, wychowawczej, w zakresie metod pracy,
poszerzenie własnej wiedzy i mobilizacja do dalszej pracy.
integracja klasy,
lepsze poznawanie uczniów i ich sytuacji rodzinnej,
integrowanie środowiska szkolnego,
umiejętność określania mocnych i słabych stron klasy,
planowanie pracy mającej na celu uzupełnienie braków,
wyrównywanie szans między uczniami,
podniesienie jakości nauczania,
odnoszenie przez uczniów sukcesów na miarę ich możliwości.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
1. Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych.
Przeprowadziłam zajęcia otwarte w obecności dyrektora, nauczycieli i przedstawicieli uczniów klas 1-3. Tematem lekcji otwartej było „Chemia nie musi być nudna.
Ciekawe doświadczenia chemiczne” (21.04.2023 r.). Uczniowie klasy 8, po krótkim przedstawieniu przeze mnie zasad, jakie trzeba przestrzegać przy wykonywaniu doświadczeń, wykonali w parach lub samodzielnie pod moim kierunkiem przygotowane doświadczenia. Celem lekcji otwartej było kształtowanie dociekliwości poznawczej i aktywnej postawy badawczej uczniów oraz wzbudzanie w uczniach zainteresowania chemią jako nauką doświadczalną. W podsumowaniu zajęć uczniowie uzyskali informacje, które z pokazowych doświadczeń najbardziej im się podobało, które chcieliby wykonać samodzielnie. Nauczyciele podkreślili, że zaproponowana przeze mnie współpraca uczniowska oraz wzajemne uczenie się od siebie umożliwiła uczniom słabszym aktywny udział w lekcji. Zajęcia zostały pozytywnie ocenione zarówno przez dyrektora, nauczycieli oraz uczniów uczestniczących w lekcji.
Druga lekcja otwarta została przeprowadzona w obecności rodziców na godzinie wychowawczej. Tematem lekcji otwartej było “Agresja we mnie i wokół mnie, dlaczego zachowujemy się agresywnie?” (13.04.2023 r.), której głównym celem edukacyjnym było zapobieganie zachowaniom agresywnym i występowaniu przejawów przemocy wśród młodzieży. Wykorzystując “burzę mózgu” uczniowie mieli zdefiniować słowo agresja, a następnie w parach napisać jak można rozładować agresję, bez szkody dla innych. Uczniowie pracowali w grupach, a za zadanie mieli wcielić się w członków trzech środowisk (uczniów, nauczycieli i rodziców) i zapisać co mogą zrobić poszczególni członkowie, aby nie budzić agresji. Rodzice biorący udział w lekcji mogli zobaczyć jak ich dzieci uczestniczą w zajęciach, jaką dysponują wiedzą, czy potrafią nabyć konkretne umiejętnościami, jak klasa współpracuje z nauczycielem i jaka panuje atmosfera na lekcji.

2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia.
Jedną z ważnych kompetencji nauczyciela jest współpraca z innymi. Działania grupowe pozwalają na wykorzystanie wiedzy członków grupy do wspólnego uczenia. Umiejętność pracy zespołowej stanowi ważny wymiar kompetencji społecznych, porozumiewania się, łagodzenia konfliktów, tworzenia więzi. Szkoła narzuca konieczność realizowania grupowo różnych zadań.
Dlatego ważna jest współpraca, zaufanie i otwartość. Mając powyższe na uwadze, chętnie podejmowałam różne działania z innymi nauczycielami.
Współpracowałam z innymi nauczycielami przy organizowaniu m.in.:
projektu edukacyjnego Trzymaj Formę! (z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej),
akademii szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej (z nauczycielem od matematyki),
konkursu na „Eko doniczkę” (z nauczycielem plastyki),
zabawy choinkowej (z wychowawcami),
Turnieju Walentynkowego (z nauczycielem z w-f),
Dnia Ziemi (nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielem od geografii).
Chcąc aktywnie uczestniczyć w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, przeprowadziłam zajęcia pokazowe „Chemia w kuchni” dla oddziału przedszkolnego Smyk (18.05.2023 r.). W trakcie pokazu dzieci zobaczyły jak wygląda szkło i sprzęt laboratoryjny potrzebny do przeprowadzenia doświadczeń. Zapoznały się z zasadami przeprowadzenia doświadczeń. Zobaczyły, że materiały które są ogólnodostępne w kuchni, mogą być wykorzystywane w prostych doświadczeniach.
Inną formą zajęć otwartych są imprezy klasowe. Wraz z uczniami klasy, w której pełniłam funkcję wychowawcy zorganizowałam „Wigilię klasową”, na którą zaprosiłam rodziców i nauczycieli, zachęcając ich w ten sposób, do kultywowania tradycji i obrzędów świątecznych.
Aby dzielić się wiedzą zdobytą w czasie szkoleń, webinarów przekazywałam własne materiały szkoleniowe innym, chętnym nauczycielom, szczególnie nauczycielom, którzy są w trakcie awansu zawodowego. Przekazywałam linki do ciekawych stron, artykułów, które można było wykorzystać zarówno w pracy dydaktycznej jaki wychowawczej.
Przygotowałam i przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli II etapu edukacji na temat „Chat GPT – system sztucznej inteligencji” (24.05.2022 r.). Szkolenie miało na celu wyjaśnienie co to jest Chat GPT i jak wpływa na edukację, jak nauczyciel może go wykorzystać w swojej pracy.
Wykorzystując możliwości dzielenia się swoją wiedzą jakie niesie Internet, opublikowałam na stronach portali edukacyjnych www.45minut.pl/publikacje/ i www.edukacja.edux.pl/ plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Efekty podjętych działań:
samorealizacja i analiza własnych kompetencji,
podnoszenie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego,
aktywny udział uczniów w prowadzeniu zajęć,
podniesienie jakości pracy własnej i innych nauczycieli,
budowanie atmosfery współpracy i zaufania,
dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami,
stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i doskonalenia współpracy,
kształtowanie komunikacji interpersonalnej,
promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
wymiana poglądów i doświadczeń.

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Włączanie uczniów w działalność charytatywną.
Jako nauczyciel, wychowawca i opiekun Samorządu Uczniowskiego zachęcałam uczniów do udziału w ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych.
Organizowałam różnego rodzaju zbiórki i akcje o charakterze charytatywnym, np.:
zbiórkę żywności i środków czystości dla zwierząt ze schroniska w Boguszycach,
zbiórkę kasztanów,
zbiórkę pustych tuszy do drukarek,
eco wyzwanie promujące ideę cyrkularności,
Uczestniczyłam w akcjach organizowanych przez szkolny Klub Wolontariatu:
zbiórka plastikowych nakrętek,
zbiórka elektrośmieci,
akcja „Paczuszka dla maluszka”
„Góra Grosza”
kiermasz „Owocowy zawrót głowy”.

2. Organizowanie udziału uczniów w akcjach środowiskowych.
Poszerzanie działań szkoły wiąże się również z przygotowaniem uroczystości, które mają wpływ na rozwój uczniów, jak również umocnienie więzi interpersonalnych całej społeczności szkolnej. Na terenie szkoły organizowane są imprezy, które mają zaszczepić w uczniach dbałość o zdrowie własne i innych oraz o dobro naszej planety, dlatego uczniowie uczestniczyli w akcjach ekologicznych:
„Sprzątanie Świata”, której celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska, rozwijanie pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych. W ramach akcji uczniowie sprzątali teren wokół szkoły;
„Dzień Drzewa”, który miał na celu uświadomienie uczniom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka, kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej oraz tworzenie warunków do różnorodnej aktywności uczniów. W tym dniu klasy I - III wykonały ilustracje drzew z dostępnych darów jesieni, natomiast w klasach 4-8, została przeprowadzona prelekcja, jak ważne w życiu człowieka są drzewa. Z tej okazji została przygotowana wystawa pt. „Wyczarowane z drzewa", dzięki której uczniowie mogli zapoznać się z przedmiotami wykonanymi z drzewa. W tym dniu odbył się konkurs w postaci gra terenowej „Rozpoznawanie drzew i krzewów", w którym uczniowie mieli za zadanie rozpoznawać drzewa i krzewy rosnące wokół szkoły w określonym czasie. Zwieńczeniem tego dnia było wspólne posadzenie drzewa.
„Dokarmianie ptaków zimą”, w czasie którego przeprowadziłam zajęcia tematyczne dotyczące prawidłowych zasad dokarmiania ptaków. Wspólnie z uczniami przygotowałam karmniki, które zostały umieszczone w widocznych z okien sali miejscach, razem z uczniami prowadziłam obserwacje ptaków odwiedzających karmniki.
„Dzień Wody” - akcja ma na celu uświadomienie jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Dzięki nawiązaniu współpracy z Polską Akcją Humanitarną mogłam wykorzystać na zajęciach materiały przygotowane przez PAH. Uczniowie uczestniczyli w webinarium „Czy kryzys wodny na świecie to nasza spraw(k)a”, a także obejrzeli filmy edukacyjne „Woda nie tylko w kranie” i "Oszczędzanie wody to za mało”.
W ramach obchodów „Dnia Wody” na korytarzu szkolnym przygotowałam wraz z uczniami gazetkę z informacjami o obiegu i znaczeniu wody w życiu człowieka, oraz jak oszczędzać wodę. Został również przeprowadzony „Konkurs wiedzy o wodzie” z wykorzystaniem platformy Kahoot.
Uczniowie uczęszczający na świetlicę, mieli okazję obejrzeć film dotyczący roli wody w naszym życiu oraz sposobów oszczędzania wody, a także wykonywali pracy plastycznej na temat oszczędzania i dbania o wodę. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wykonali różnymi technikami krople wody i układali rymowanki dotyczące wody.
Działania podjęte tego dnia w naszej szkole uświadomiły każdemu, że woda jest największym darem i każdy z nas powinien ją chronić oraz nauczyć się we właściwy sposób ją wykorzystywać.
„Dzień Ziemi”, gdzie pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię” odbył się apel, który miał na celu promowanie postaw proekologicznych i proklimatycznych wśród społeczeństwa. Uczniowie w przedstawieniu słowno - muzycznym przypomnieli całej społeczności szkolnej, że przyszłość Ziemi zależy od wszystkich ludzi. Każdy z nas chce żyć w pięknym, zdrowym środowisku, dlatego musimy wspólnie przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym.
W tym dniu został również rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą „Eko doniczkę”.
W ramach obchodów „Dnia Ziemi” szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątania dla Polski” wspierając Fundację Nasza Ziemia.
Realizowałam projekty edukacyjne dotyczące działań ekologicznych i prozdrowotnych:
EkoEksperymentarium,
„Bieg po zdrowie”,
„Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie”,
„Trzymaj Formę!”.

3. Działania związane z profilaktyką – używki, dopalacze, różne rodzaje uzależnień, w tym uzależnienia od urządzeń elektronicznych.
W swojej pracy zawsze starałam się uwrażliwiać uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata poprzez kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych lub osób starszych.
W ramach zajęć świetlicowych i godzin wychowawczych poruszałam tematy dotyczące dopalaczy, cyberprzemocy oraz fonoholizmu.
Byłam koordynatorką kampanii „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych" realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Kampania miała na celu uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony.
Na korytarzu szkolnym umieściłam gazetkę dotyczącą profilaktyki. Na zajęciach uczniowie oglądali filmy profilaktyczne dotyczące chorób zakaźnych, a wychowawcy klas podczas lekcji przeprowadzili pogadanki dotyczące chorób zakaźnych. Na zakończenie kampanii do szkoły została zaproszona przedstawicielka z sanepidu, która przeprowadziła dla uczniów prelekcję.

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami oraz specjalistami działającymi na rzecz edukacji.

Nawiązałam współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Na godzinę wychowawczą zaprosiłam zastępcę komendanta, która przybliżyła uczniom zawód strażaka. Uświadomiła, jakie predyspozycje są konieczne w tym zawodzie.
Zorganizowałam spotkanie z pielęgniarką szkolną, która przyprowadziła z moimi wychowankami pogadankę na temat higieny osobistej w okresie dojrzewania.
Przygotowałam spotkanie uczniów szkoły i rodziców z rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas VI-VIII. Tematyka spotkania dotyczyła następujących zagadnień:
odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy fizycznej i psychicznej,
konsekwencje prawne za wymuszenia i rozboje, niszczenie mienia prywatnego i społecznego,
uzależnienia,
cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci.
Po prelekcji dla uczniów odbyło się spotkania Pani policjantki z rodzicami klas VI -VIII, podczas którego policjantka wygłosiła wykład dotyczący używek i substancji odurzających. Pouczający i ciekawy wykład zrobił na rodzicach ogromne wrażenie.
Nawiązałam też współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej. W ramach tej współpracy zostały zorganizowane i przeprowadzone warsztaty psychologiczne „Co to jest złość i jaki sobie z nią radzić” (12.05.2023r.) oraz „Jak przeciwdziałać agresji” (26.05.2023r.), aby uwrażliwić uczniów, że stosowanie przemocy psychicznej wobec innych osób jest złe i rodzi agresję.
Efekty podjętych działań:
uświadomienie krytycznego stanu środowiska naturalnego człowieka i konieczności jego obrony,
wyrobienie u młodzieży właściwej postawy wobec uzależnień,
kształcenie podstawowych umiejętności psychologicznych (asertywność, rozładowanie napięcia, dokonywanie wyborów, itd.)
integrowanie uczniów,
wzrost świadomości ekologicznej i prozdrowotnej,
inspirowania do rozwijania swoich umiejętności,
przyczynianie się do kształtowania umiejętności organizacyjnych i planowania własnych poczynań,
przygotowania uczniów do pełnienia ról społecznych,
wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie, segregacji śmieci i bycia „eco”,
ciekawa realizacja treści podstawy programowej z zakresu edukacji ekologicznej,
doskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
podniesienie własnych umiejętności organizacyjnych,
wzrost świadomości o cyfrowych uzależnieniach cywilizacyjnych,
kształtowanie umiejętności ochrony życia i zdrowia,
promowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny.

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analizowanie aktów prawnych.
Nauczyciel, który chce być dobrym nauczycielem musi na bieżąco analizować zmiany w przepisach prawa oświatowego. Z tego powodu starałam się jak najbardziej kompleksowo zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami.
Przed przystąpieniem do awansu zawodowego przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności za okres stażu oraz wymagania, niezbędne do otrzymania awansu:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozdz. 3a (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.);
Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).

Uczestniczyłam w webinariach na temat awansu oraz przeczytałam poradnik „Jak zostać nauczycielem mianowanym” napisany przez panią Beatę Rechnio- Kołodziej.
Zapoznawałam się ze zmianami w prawie oświatowym przez okres stażu. Wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego aktualizowałam poprzez regularne odwiedzanie portali internetowych zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, głównie odwiedzałam stronę MEN (www.men.gov.pl) oraz Łódzkiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.lodz.pl).

2. Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty: Karty Nauczyciela, ustawy o systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MEN dotyczącego podstawy programowej, Konwencji o Prawach Dziecka, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego: nawiązałam współpracę z opiekunem stażu i sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu..
W oparciu o poznane przepisy prawa:
prowadziłam dokumentację szkolną i świetlicową,
zapewniałam uczniom bezpieczeństwo podczas wycieczek i pobytu w szkole,
planowałam pracę opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną uwzględniając podstawę programową.
W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu podczas wycieczek i wyjść, stosowałam się do regulacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki. Omawiałam z uczniami zasady bezpiecznej drogi do szkoły
i ze szkoły. Przeprowadzałam pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie świąt, ferii zimowych oraz wakacji.

3. Praca nad dokumentami szkoły.
W czasie stażu brałam czynny udział w pracy zespołów nauczycielskich powołanych do opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły:
- realizowałam zadania Program Wychowawczo – Profilaktyczny
- współtworzyłam planu pracy zespołu nauczycieli II etapu edukacyjnego.
Ponadto brałam udział w pracach komisji:
- pełniłam funkcję przewodniczącej zespół nadzorującego sprawdzian ósmoklasisty 24.05.2023 r.
- byłam członkiem komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy 1 przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi na rok szkolny 2023/2024.
Efekty podjętych działań:
opracowanie dokumentacji związanej z odbywaniem stażu,
prowadzenie dokumentacji zgodnie z aktualnymi wymogami,
podniesienie jakości pracy poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych,
podniesienie jakości pracy poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych.

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

1. Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych jest nieodłącznym elementem procesu nauczania w XXI wieku. W swojej pracy staram się maksymalnie wykorzystywać nowoczesne technologie, co sprzyjało efektywnemu prowadzeniu zajęć. Korzystałam z materiałów wydawniczych przygotowanych dla nauczycieli i uczniów – multipodręcznik i multićwiczenia Nowa Era.
Udoskonaliłam umiejętność obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy tworzeniu interaktywnych materiałów dydaktycznych.
W celu uatrakcyjnienia lekcji korzystałam z portalu Wordwall, platformy LearningApps, Kahoot i Quizziz, które umożliwiają tworzenie ćwiczeń interaktywnych i prostych gier dydaktycznych przy użyciu szablonów. Uczniowie używali tabletów, by sprawdzić swoją wiedzę na danych platformach. Wykorzystywałam platformę Teams do przekazywania uczniom dodatkowych materiałów, zadań utrwalających.
Korzystałam ze środków audiowizualnych – tablicy multimedialnej oraz ekranu multimedialnego. Tablica stwarza wręcz nieograniczone możliwości usprawnienia procesu dydaktycznego, od zapisywania notatek zrobionych na lekcji jako kolejnych stron, gdy nauczyciel nie jest ograniczony powierzchnią tablicy, po wykorzystywanie zasobów Internetu,
Wyświetlałam filmy edukacyjne, by zwizualizować trudne zagadnienia na lekcji. Takie lekcje zachęcają uczniów, uatrakcyjniają dane tematy, pobudzają wyobraźnię.
Chcąc być nowoczesnym nauczycielem, bardzo często wykorzystywałam narzędzia technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej w swojej pracy.
Opracowywałam testy, sprawdziany, zadania dodatkowe dla uczniów, scenariusze zajęć lekcyjnych, uroczystości szkolnych, regulaminy, konkursy, dyplomy. Tworzyłam własne prezentacje multimedialne. Korzystałam z programu PowerPoint, co dawało możliwość zilustrowania pewnych zagadnień przykładami użycia, ilustracjami, fragmentami filmów, ułatwiało zapamiętywanie i budowanie skojarzeń.
Prowadziłam na bieżąco dziennik elektroniczny Librus i dzięki niemu byłam w stałym kontakcie z innymi nauczycielami i rodzicami. Rodzice na bieżąco byli informowani o postępach swoich dzieci w nauce, o wydarzeniach w szkole i wszystkich sprawach dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki technologii komputerowej dokumentacja dotycząca m.in. moich uczniów i wychowanków prowadzona jest estetycznie i czytelnie.
Korzystałam różnych z platform edukacyjnych podczas szkoleń on-line, między innymi: Teams, Zoom, ClickMeeting.

2. Korzystanie z Internetu jako źródła wiedzy informacji i komunikacji.

Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela. Preferując nowoczesne źródła informacji i techniki porozumiewania się, chętnie korzystałam z zasobów Internetu w różnorodnych celach:
- wykorzystywałam strony urzędów i instytucji oświatowych jako źródło wiedzy o prawie oświatowym i jego interpretacji,
- posługiwałam się stronami i platformami w celu pozyskiwania nowych źródeł pomysłów i dobrych praktyk dla mojej specjalności zawodowej,
- korzystałam z poczty elektronicznej podczas kontaktów z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami,
- dzięki możliwościom Internetu wzięłam udział w wielu szkoleniach online.

3. Zwiększenie atrakcyjności zajęć.

Wykorzystywałam filmy edukacyjne podczas zajęć w świetlicy: Bezpieczeństwo na drodze, Pierwsza Pomoc, Filmy o zwierzętach, itp.
Zachęcałam uczniów do przygotowywania prezentacji o swoich zainteresowaniach. Przygotowane materiały pomagałam zaprezentować na forum grupy.
Wykorzystywałam zabawy i ćwiczenia interaktywne np.koło fortuny, wisielec, puzzle.
Wykorzystałam muzykę z różnych filmów do efektywnego porządkowania sali po zabawie, do wyciszania czy relaksowania uczniów. Muzyka była sygnałem do nadchodzących zajęć głośnego czytania lub wyjścia na plac zabaw, stanowiła tło prac plastycznych, zajęć gimnastycznych.

Efekty podjętych działań:
podniesienie jakości pracy szkoły przez wzbogacenie oferty dydaktycznej zajęć,
uatrakcyjnienie lekcji, usystematyzowanie trwałej wiedzy uczniów,
czytelne i estetyczne dokumenty,
dostępność do dokumentacji – archiwizowanie na przenośnych urządzeniach,
poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie realizacji pracy dydaktycznej,
zainteresowanie dzieci światem techniki,
pozyskiwanie nowych pomysłów na prowadzenie zajęć,
stały dostęp do aktualnych informacji,
ułatwienie komunikacji z rodzicami, nauczycielami, uczniami,
możliwość korzystania z bogatej oferty szkoleń,
podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,
wzbogacenie technicznego warsztatu pracy,
rozwijanie kreatywności, wyobraźni i pomysłowości uczniów.

PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady. Pokazałam na zewnątrz to, co robię. Okres stażu przysporzył mi wielu osobistych i zawodowych sukcesów. Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za bardzo dobre. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły, a przede wszystkim dla uczniów. W swoich działaniach zwracałam również uwagę na promowanie szkoły na terenie gminy.
Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować na bieżąco. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Z większą odwagą wychodzę na zewnątrz. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów i rodziców dodaje mi sił i sprawia, iż ciągle planuję nowe zadania. Dążę do nauczania i wychowania z wyobraźnią i sercem. Zrozumiałam, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania siebie nawzajem i prowadzenia dyskusji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuję i rozbudzam ciekawość uczniów. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące. Często wczuwam się w sytuacje i wyobrażenia uczniów, aby lepiej poznać ich problemy. Uczulam ich na zadawanie mądrych pytań i dociekliwość.
Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych.
Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszę jakość swojej pracy. Przeglądając czasopisma, podręczniki różnych wydawnictw, zasoby internetowe – gromadzę materiały z metodyki nauczania, pedagogiki i psychologii. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem rozbudzają młodzieńcze zainteresowania. Również wycieczki są według mnie doskonałymi lekcjami słuchania i patrzenia. Zauważyłam, jak bardzo cenny jest bezpośredni kontakt, obserwacje i doświadczenia uczniów z rzeczywistością. Podczas wycieczek uczniowie uczą się uważnej obserwacji, budowania więzi z przyrodą oraz kulturą regionu i okolic. Uświadamiają sobie wartość otaczającego nas świata i zauważają jego piękno. Moim celem jest rozbudzanie wśród uczniów ciekawości, postrzegania i odbieranie świata jako czegoś bardzo ważnego.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Uważam, że to co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. W przyszłości zamierzam również podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby jak najlepiej realizować zadania szkoły. Mimo dużej pracy jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania i czasu z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy. Uwielbiam pracę z dziećmi. Daje mi ona niezmiernie dużo zadowolenia i satysfakcji.
Staż miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy. Staż dopinguje i motywuje do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.