X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51244
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES
1.09.2020r. – 21.07.2023r.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadanie 1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.

Podczas trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę na temat metod aktywizujących poprzez wyszukiwanie ciekawych artykułów i publikacji dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych. Gromadziłam scenariusze, artykuły, tworzyłam pomoce dydaktyczne, które następnie wykorzystywałam w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Efekty dla szkoły:
- wzrost skuteczności i atrakcyjności zajęć,
- wzbogacenie oferty dydaktycznej zajęć.
Efekty dla nauczyciela:
- poszerzenie wiedzy,
- nabycie nowych umiejętności,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- uporządkowanie posiadanych informacji.

Zadanie 2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.

Przez cały okres stażu w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej wykorzystywałam metody aktywizujące, które miały na celu wzbudzić zainteresowanie i maksymalnie zaangażować uczniów – umożliwić uczenie się przez działanie. Stosowane przeze mnie metody aktywizujące to: burza mózgów, gry dydaktyczne, rymowanki, metoda dramy, projekt edukacyjny, praca w grupie, eksperyment.
Efekty dla szkoły:
- zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- zmiana postawy uczniowskiej,
- integracja grupy,
- rozwój twórczego myślenia i wyobraźni uczniów,
- rozwój samodzielności uczniów.
Efekty dla nauczyciela:
- poznanie słabych i mocnych stron uczniów,
- satysfakcja z osiągnięć uczniów,
- usprawnienie komunikacji,

Zadanie 3. Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Przez cały okres trwania stażu wykorzystywałam w pracy dydaktyczno-wychowawczej urządzenia i programy multimedialne. Na lekcjach matematyki korzystałam z podręcznika i ćwiczeń w formie elektronicznej dostępnych na stronie wydawnictwa GWO, przygotowywałam sprawdziany, kartkówki i testy z wykorzystaniem Kompozytora klasówek i kart pracy. Korzystałam też ze sprawdzianów online dostępnych w strefie ucznia na stronie wydawnictwa GWO oraz programu Matlandia i Matzoo, dzięki którym uczniowie w szybki sposób mogli sprawdzić swoją wiedzę z danego działu. Na lekcjach informatyki bardzo często wykorzystywałam laptop i rzutnik, zwłaszcza w pracy z uczniami klas I-III, korzystałam z programu Kalejdoskop Ucznia dla klas I-III i Informatyka dla klas I-II. Uczniowie poznawali również sposoby programowania blokowego z wykorzystaniem portalu scratch.mit.edu. Przeprowadziłam konkurs z matematyki na platformie Kahoot. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prowadziłam również lekcje online za pomocą Google Classroom, kontaktowałam się z uczniami, rodzicami i nauczycielami za pomocą poczty internetowej i dziennika elektronicznego. Wielokrotnie dyskutowałam z wychowankami na temat zagrożeń wynikających z korzystania z internetu: hejt w sieci, uzależnienie od gier, cyberprzemoc. Prezentowałam im filmy edukacyjne m.in. mówiące o bezpieczeństwie w sieci.
Efekty dla szkoły:
- wzrost atrakcyjności i skuteczności zajęć,
- nauka przez zabawę,
- większa aktywność uczniów,
- rozwój wyobraźni i twórczego myślenia uczniów,
- dostosowanie form i metod pracy do aktualnej sytuacji,
- nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego i rozważnego korzystania z internetu i urządzeń multimedialnych,
Efekty dla nauczyciela:
- uatrakcyjnienie zajęć,
- poznanie nowych programów i aplikacji,
- poszerzenie wiedzy,
- usprawnienie komunikacji,
- uporządkowanie posiadanych informacji,
- wzbogacenie warsztatu pracy,

Zadanie 4. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Projektowałam i drukowałam dyplomy, zaproszenia i podziękowania, opracowywałam dokumentację szkolną nauczyciela i wychowawcy, aktualizowałam Statut szkoły, tworzyłam sprawozdania, scenariusze lekcji, pisałam a następnie przesyłałam pocztą elektroniczną na stronę szkoły artykuły z organizowanych imprez, wycieczek i uroczystości szkolnych. Opracowywałam konkursy, testy, sprawdziany, kartkówki i karty pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej. Przez cały okres trwania stażu prowadziłam dziennik elektroniczny. Z wykorzystaniem komputera wypełniałam również świadectwa szkolne, przygotowywałam zgody na udział w wycieczkach lub imprezach szkolnych. Poszerzałam swoją wiedzę przez korzystanie z publikacji internetowych innych nauczycieli, gromadziłam informacje, które później wykorzystywałam w swojej pracy. Szukałam również informacji na temat szkoleń. Przygotowałam książkę o sukcesach naszej szkoły, która później została wręczona wójtowi gminy. Sporządziłam raport z ewaluacji „Monitorowanie – prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania”. Przygotowałam w formie prezentacji multimedialnej zestawienie wyników klasyfikacyjnych uczniów, która była prezentowana na apelu szkolnym.
Efekty dla szkoły:
- aktualne dokumenty szkolne,
- przejrzystość dokumentacji,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły,
Efekty dla nauczyciela:
- zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej w pracy pedagogicznej,
- pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności.

Zadanie 5. Udział w różnych formach doskonalenia.

W ciągu całego okresu pracy zawodowej podnosiłam swoje kwalifikacje, doskonaliłam umiejętności i warsztat pracy przez uczestnictwo w szkoleniach i kursach komputerowych, uczestniczyłam również w szkoleniach dotyczących prowadzenia lekcji online, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywałam w codziennej pracy. Brałam również udział w szkoleniach rady pedagogicznej dotyczących prowadzenia dziennika elektronicznego.
Szkolenia i kursy:
- „Materiały i narzędzia Nowej Ery do nauki zdalnej plus Google Classroom” – Wydawnictwo Nowa Era
- kurs „Nauczyciel Przyszłości: Scratch” – Giganci Programowania
- kurs „Nauczyciel Przyszłości: Phyton” I – Giganci Programowania
- kurs „Nauczyciel Przyszłości: Phyton” II – Giganci Programowania
- kurs „Nauczyciel Przyszłości: Narzędzia online” I– Giganci Programowania
- kurs „Nauczyciel Przyszłości: Narzędzia online” II– Giganci Programowania
- kurs „Nauczyciel Przyszłości – Strony internetowe” – Giganci Programowania
Szkolenia w ramach WDN:
- „Prowadzenie dziennika elektronicznego”,
-„Konfigurowanie dzienników zajęć dodatkowych”
Efekty dla szkoły:
- zwiększenie efektywności nauczania,
- podniesienie poziomu kształcenia,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
Efekty dla nauczyciela:
- wzbogacenie warsztatu pracy,
- rozwój intelektualny i zawodowy,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- wzrost pewności siebie,
- lepsza organizacja własnego warsztatu pracy,
- uzupełnienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności,

Zadanie 6. Wykorzystywanie technologii komputerowej do komunikowania się.

W pracy zawodowej bardzo często wykorzystuję technologię komputerową do komunikowania się zarówno z innymi nauczycielami, jak i uczniami i ich rodzicami. Wykorzystuję w tym celu dziennik elektroniczny Librus, który umożliwia mi przesyłanie informacji do grupy osób (np. całej klasie) lub pojedynczym osobom. Korzystam też z poczty elektronicznej, za pomocą której wysyłam i otrzymuję materiały dydaktyczne, na pocztę gmail uczniowie przesyłają mi opracowane przez siebie informacje np. projekty lub zadania. Do kontaktu z moimi wychowankami wykorzystuję również komunikator Messenger. Dzięki temu mogę szybko przekazać informacje lub poinformować o zaistniałej sytuacji, równie szybko mogę otrzymać informację zwrotną.
Efekty dla szkoły:
- szybszy przepływ informacji,
- lepsza współpraca,
- poprawa jakości pracy szkoły przez możliwość szybszego reagowania na zaistniałe problemy dydaktyczno-wychowawcze,
Efekty dla nauczyciela:
- sprawniejsza komunikacja,
- ułatwiony kontakt z rodzicami i uczniami,

Zadanie 7. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.

Przez cały okres stażu wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do wyszukiwania materiałów i informacji przydatnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, gdzie szukałam pomysłów na uatrakcyjnienie lekcji, wchodziłam na fora internetowe nauczycieli, gdzie mogłam uzyskać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Zasoby portali edukacyjnych wykorzystywałam na lekcjach matematyki, informatyki, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Wykorzystywałam również internet do poznania aktów prawnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Odwiedzałam strony o charakterze wychowawczo-edukacyjnym np.: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.zpe.gov.pl, www.awans.edux.pl, www.edukacja.edux.pl, www.profesor.pl, www.oke.krakow.pl, www.ko.rzeszow.pl, www.akademia.librus.pl.
Efekty dla szkoły:
- zwiększenie efektywności nauczania,
- wzrost atrakcyjności i skuteczności zajęć,
- integracja uczniów,
- wzrost kompetencji społecznych uczniów,
Efekty dla nauczyciela:
- pogłębienie wiedzy,
- wzrost pewności siebie,
- lepsza organizacja pracy,
- wymiana doświadczeń,
- lepsze poznanie wychowanków,
- sprawniejsze rozwiązywanie sytuacji problemowych w pracy z wychowankami
- gromadzenie materiałów przydatnych w pracy nauczyciela i wychowawcy
- stały dostęp do aktualnych wiadomości
- poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadanie 1. Publikacje na portalach internetowych.

W trakcie trwania stażu brałam udział w „życiu” portali edukacyjnych, opublikowałam materiały związane z awansem zawodowym nauczycieli na stronie www.edux.pl, opracowana przeze mnie książka z sukcesami uczniów została zamieszczona na stronie naszej szkoły http://zs1.jodlowa.eu/attachments/article/195/Osiągnięcia%20uczniów%20w%20r.szk.2015-16.pdf. Umieszczałam również na stronie szkoły artykuły z wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych.
Efekty dla szkoły
- promowanie szkoły w środowisku
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły
Efekty dla nauczyciela
- wymiana doświadczeń i poglądów
- dzielenie się wiedzą

Zadanie 2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.

W okresie odbywania stażu miałam możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przez prowadzenie lekcji otwartych z matematyki i informatyki: Pole trójkąta, Rozwiązywanie zagadek logicznych z elementami kodowania, Podział proporcjonalny. W trakcie tych lekcji stosowałam rożne metody i formy pracy - największym zainteresowaniem cieszyła się gra dydaktyczna z elementami kodowania. Przeprowadzone zajęcia omawiałam oceniając stopień realizacji założonych celów.
Efekty dla szkoły:
- podniesienie efektywności pracy szkoły przez wzbogacenie metod i form prowadzenia zajęć przez nauczycieli,
- dzielenie się nowatorskimi pomysłami
Efekty dla nauczyciela:
- możliwość autoprezentacji,
- uzyskanie informacji zwrotnej na temat swojej pracy,
- doskonalenie umiejętności prowadzenia ciekawych zajęć,
- doskonalenie warsztatu pracy,

Zadanie 3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Przez cały okres stażu służyłam radą i pomocą nauczycielom, jak również korzystałam z rad i podpowiedzi moich współpracowników. Praca nauczyciela wymaga nieustannego pogłębiania swojej wiedzy. Pamiętając o tym przygotowałam i przeprowadziłam szkolenia dla członków Rady Pedagogicznej:
- „Program Microsoft Excel narzędziem w pracy wychowawcy” – tworzenie „dziennika” w programie Excel, ułatwiającego pracę wychowawcy,
- „Obsługa programu Świadectwa Optivum” – pisanie i drukowanie świadectw,
- „Prowadzenie lekcji online z wykorzystaniem Google Classroom” – logowanie do Google Classroom, dodawanie klas, tworzenie spotkania,
- „Lekcje online – Google Classroom” – prowadzenie lekcji, udostępnianie ekranu, odtwarzanie prezentacji, umożliwianie uczniom pisania na ekranie.
W czasie nauki online służyłam pomocą nauczycielom, uczniom i rodzicom, dzieliłam się wiedzą i pomagałam w rozwiązywaniu zaistniałych trudności i problemów. Po wprowadzeniu w szkole dziennika elektronicznego dzieliłam się z nauczycielami wiedzą na temat jego prowadzenia, korzystałam również z doświadczenia innych osób. Współpracowałam z nauczycielami w zespołach przedmiotowych i wychowawczych, wspólnie z innymi wychowawcami tworzyłam scenariusze i przygotowywałam uroczystości szkolne. Na bieżąco wymieniałam się poglądami, materiałami pomocniczymi i wskazówkami z nauczycielami zespołu matematyczno-przyrodniczego.
Efekty dla szkoły:
- pogłębienie umiejętności współpracy między nauczycielami,
- nabycie nowej wiedzy i usprawnienie pracy szkoły,
- usprawnienie procesu kształcenia,
Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
- doskonalenie warsztatu pracy,
- poznanie ciekawych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych,

Zadanie 4. Dzielenie się wiedzą.

Przygotowałam i udostępniłam w bibliotece szkolnej karty pracy z matematyki w formie elektronicznej wraz z odpowiedziami z podziałem na działy, które można z powodzeniem wykorzystać jako kartkówki, pomoce do pracy na lekcji lub karty pracy pozwalające powtórzyć lub utrwalić daną partię materiału: dla klasy 4 – 22 karty pracy, dla klasy 5 – 24 karty pracy, dla klasy 6 – 19 kart pracy, dla klasy 7 – 19 kart pracy, dla klasy 8 – 17 kart pracy. Karty pracy zawierają od 2 do 6 zadań w formie testów, grafów, zadań typu prawda-fałsz lub zadań otwartych, o różnym stopniu trudności. Czas potrzebny na rozwiązanie jednego zestawu – do 15 minut. Karty te można również wykorzystać do pracy w grupach lub do pracy samodzielnej w domu.
Efekty dla szkoły:
- wzbogacenie oferty biblioteki szkolnej,
- usprawnienie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia
Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z możliwości dzielenia się wiedzą,
- uzyskanie informacji zwrotnej na temat udostępnionych materiałów,

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadanie 1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.

Pragnąc rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów przygotowywałam ich do udziału w konkursach z matematyki – prowadziłam nieodpłatnie zajęcia kółka matematycznego lub zajęcia indywidualne dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Uczniowie chętnie brali udział w konkursach kuratoryjnych, szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, uzyskując wyróżnienia, tytuły laureata (Albus, Olimpus, Kangur Matematyczny) lub kwalifikując się do etapu regionalnego kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z matematyki.
Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- uzyskiwanie wysokich wyników w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- uatrakcyjnienie oferty zajęć dodatkowych w szkole,
- promowanie szkoły
Efekty dla nauczyciela:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- satysfakcja z efektów podejmowanych działań,
- uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych

Zadanie 2. Prowadzenie zajęć dodatkowych.

Przed rozpoczęciem stażu opracowałam i wdrożyłam program kółka matematycznego – zajęcia odbywały się nieodpłatnie raz w tygodniu. Głównym celem zajęć było rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów oraz doskonalenie wcześniej zdobytych i nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Uczniowie w trakcie zajęć rozwiązywali łamigłówki umysłowe, uważnie analizowali treści zadań, analizowali informacje przedstawione w formie tabel i wykresów, poszukiwali nietypowych rozwiązań zadania, poznawali ciekawostki matematyczne i przygotowywali się do udziału w konkursach matematycznych.
Przez pierwszy rok stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy czwartej, a w kolejnych latach zajęcia wyrównawczo-rozwijające dla uczniów mojej klasy. Były to zajęcia nieodpłatne, odbywające się raz w tygodniu. W trakcie zajęć wyrównawczych omawiałam treści i zadania z bieżącego materiału, z którymi uczniowie mieli trudności w trakcie lekcji, a na zajęciach wyrównawczo-rozwijających dodatkowo pogłębiałam wiedzę moich wychowanków i zachęcałam do samodzielnego szukania nietypowych rozwiązań danego zadania. Często okazywało się wówczas, że dany problem matematyczny można rozwiązać na kilka sposobów. Zajęcia te cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów.
Na podstawie § 10g ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w naszej szkole organizowane były zajęcia wspomagające, które prowadziłam z matematyki od września do grudnia 2021 roku w klasie piątej i szóstej. Miały one na celu uzupełnienie ewentualnych braków i zaległości spowodowanych nauczaniem zdalnym.
Efekty dla szkoły:
- poprawa jakości pracy szkoły
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
- uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej
Efekty dla nauczyciela:
- uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uczniów
- satysfakcja z osiąganych przez uczniów wyników
- doskonalenie własnego warsztatu pracy

Zadanie 3. Organizacja konkursów.

W celu jeszcze lepszej integracji młodzieży i rozbudzenia ich aktywności organizowałam lub współorganizowałam szkolne i gminne konkursy z matematyki – opracowywałam regulaminy, zestawy zadań i dyplomy. Przeprowadzałam również konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe. Uczniowie, rywalizując w konkursach, prezentują swoje umiejętności i wzmacniają wiarę we własne możliwości. Szczególnym konkursem jest przygotowywany i przeprowadzany przeze mnie szkolny konkurs „Matematyka nie tylko dla orłów”. Jest to konkurs przeznaczony dla uczniów, którzy czasem przyznają, że nie lubią matematyki, że jest dla nich trudna – w tym konkursie mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i uwierzenia, że oni też mogą z matematyki „osiągnąć sukces”.
- przeprowadzenie przedmiotowego konkursu kuratoryjnego z matematyki - 2015/2016
- przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego Panda 2015 z matematyki,
- przeprowadzenie ogólnopolskiej olimpiady z matematyki Olimpus sesja jesienna – 2015/2016
- przeprowadzenie ogólnopolskiej olimpiady z matematyki Olimpus sesja wiosenna – 2015/2016
- przeprowadzenie międzynarodowego konkursu PANGEA z matematyki – 2016
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu matematyczno-przyrodniczego – 2016
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu „Matematyka nie tylko dla orłów” – 2016
- przeprowadzenie ogólnopolskiej olimpiady z matematyki OLIMPUS sesja jesienna - 2018
- przeprowadzenie ogólnopolskiej olimpiady z matematyki OLIMPUS sesja zimowa - 2019
- przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu z matematyki PINGWIN - 2019
- przeprowadzenie ogólnopolskiej olimpiady z matematyki OLIMPUS sesja zimowa - 2020
- przygotowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu z matematyki „Łamigłówki matematyczne i logiczne” w ramach podsumowania obchodów roku matematyki – 2020
- przeprowadzenie międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny” – 2020
- przeprowadzenie quizu sprawdzającego znajomość tabliczki mnożenia wśród uczniów klas czwartych na platformie Kahoot
- przeprowadzenie międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny” – 2021
- przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu z matematyki Albus - 2021
- przeprowadzenie międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny” – 2022
- przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu z matematyki Albus - 2021
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu „Matematyka nie tylko dla orłów” – 2022
- przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu EDI z matematyki – 2023
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu „Matematyka nie tylko dla orłów” – 2023
Efekty dla szkoły:
- wdrażanie uczniów do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej
- doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce
- oswajanie uczniów z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacji trudnej, stresującej
Efekty dla nauczyciela:
- satysfakcja z uzyskiwanych przez uczniów wyników,
- rozbudzanie zainteresowania matematyką
- doskonalenie własnego warsztatu pracy

Zadanie 4. Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych i klasowych

Praca nauczyciela, to nie tylko przekazywanie wiedzy. Angażowanie uczniów w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej ma ogromny wpływ na kształtowanie u nich odpowiedzialności. Wzmacnia wiarę we własne możliwości i pozwala zaprezentować szerszej widowni swoje zdolności i umiejętności. Uczy też właściwego zachowania i kształtuje postawę patriotyczną. Wspólne wyjazdy i imprezy szkolne integrują młodzież. W swojej pracy organizowałam lub pomagałam w organizacji następujących uroczystości lub imprez szkolnych:
- Dzień Dziecka -każdego roku,
- klasowe mikołajki i klasowa wigilia - każdego roku,
- klasowe „Andrzejki” - każdego roku,
- zabawa karnawałowa - każdego roku,
- Piknik Rodzinny – każdego roku,
- opieka podczas dyskotek szkolnych – kilka razy w ciągu każdego roku szkolnego,
- organizacja wycieczki do Częstochowy i Ojcowa dla klas pierwszych gimnazjum – 2015/2016
- przygotowanie akademii gminnej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3maja – 2016
- opracowanie scenariusza i przygotowanie akademii szkolnej z okazji pożegnania klas trzecich gimnazjum – 2018
- zgłoszenie szkoły do udziału w Europejskim Tygodniu Kodowania CODEWEEK 2019, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć związanych udziałem szkoły w tym wydarzeniu – był to jeden z warunków udziału szkoły w konkursie - szkoła wygrała pracownię multimedialną – 16 laptopów
- zgłoszenie szkoły do udziału w Europejskim Tygodniu Kodowania CODEWEEK 2020, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć związanych udziałem szkoły w tym wydarzeniu
- zorganizowanie wyjazdu i opieka nad uczniami podczas wyjazdu do kina i Flyparku do Tarnowa – 2021
- zgłoszenie szkoły do udziału w Europejskim Tygodniu Kodowania CODEWEEK 2021, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć związanych udziałem szkoły w tym wydarzeniu
- zorganizowanie wyjazdu i opieka nad uczniami podczas korzystania z atrakcji parku rozrywki Energylandia w Zatorze – 2022
- opieka nad uczniami podczas wycieczki do Nadleśnictwa w Dębicy – 2022
- zorganizowanie klasowych obchodów „Dnia Gofra” – 2022
-opracowanie scenariusza i przygotowanie akademii szkolnej z okazji Święta Komisji Edukacji narodowej - 2022
- zgłoszenie szkoły do udziału w Europejskim Tygodniu Kodowania CODEWEEK 2022, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć związanych udziałem szkoły w tym wydarzeniu
- zorganizowanie wyjazdu i opieka nad uczniami podczas pobytu we Flyparku w Rzeszowie – 2022
- zorganizowanie wyjazdu i opieka nad ucznia podczas pobytu na lodowisku w Dębicy - 2022
- zorganizowanie wyjazdu i opieka nad uczniami podczas korzystania z atrakcji parku rozrywki Energylandia w Zatorze – 2023,
- Dzień Ziemi – przygotowanie z uczniami gazetki szkolnej oraz ulotek promujących zdrowy styl życia 2023
Efekty dla szkoły
- promowanie szkoły w środowisku,
- mobilizowanie uczniów do współpracy,
- rozwijanie talentów uczniowskich,
- budowanie dobrych relacji z uczniami,
- zintegrowanie zespołu wychowawczego,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- integrowanie szkoły ze środowiskiem rodzinnym,
- pozyskanie pracowni multimedialnej dla szkoły (16 laptopów)
- integracja uczniów
- pozyskanie gier planszowych do nauki kodowania
Efekty dla nauczyciela
- doskonalenie własnego warsztatu pracy przez wyszukiwanie ciekawych form organizacji uroczystości,
- poznanie możliwości i uzdolnień uczniów,
- nabycie umiejętności planowania i koordynowania działań wielu osób,

Zadanie 5. Udział w projektach edukacyjnych.

Już od kilku lat każdego roku zgłaszam szkołę do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA. Projekt ten jest bezpłatny i ma na celu badanie efektywności nauczania. Przeznaczony jest dla nauczycieli korzystających z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Biorąc udział w projekcie systematycznie przeprowadzam badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, analizuję osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników, aktywnie uczestniczę w realizacji zadań projektowych. Każdego roku uzyskuję również dla mojej szkoły Certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Korzystam z dwóch jego programów Sesje z plusem i Próbny egzamin.
Efekty dla szkoły:
- weryfikacja wiedzy uczniów
- przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych,
- podnoszenie jakości pracy szkoły,
Efekty dla nauczyciela
- badanie kompetencji uczniów,
- porównanie wyników swoich klas z wynikami uczniów z całej Polski,
- analiza osiągnięć uczniów
- planowanie pracy

Zadanie 6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i szkoły.

W ciągu całego okresu pracy zawodowej dbałam o podnoszenie swoich kwalifikacji, pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności zawodowych i warsztatu pracy. Poza samokształceniem, uczestniczyłam w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami. Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego zdobywałam nowe umiejętności, które później wykorzystywałam w swojej pracy.
- szkolenie „Przemoc odbiera moc - przeciwdziałanie agresji i przemocy” - Akademia Pozytywnej Profilaktyki.
- szkoleniu on-line z zakresu tolerancji „Wielokulturowość w Europie” - Centrum Rozwoju Ωmega.
- szkolenie „RODO w szkole i przedszkolu. Jak przygotować placówkę i nauczycieli na zmiany w systemie ochrony danych osobowych” – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli,
- „Oswoić lęk – praca w pandemii” – Wydawnictwo Nowa Era
- „Przy kawie o matematyce” – Akademia GWO
- „Agresja w szkole – co powinien wiedzieć nauczyciel” – Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus,
- „Praca z uczniem z SPE – rozpoznawanie potrzeb i możliwości” – Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus,
Szkolenia w ramach WDN:
- „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy nauczyciela? Wypalenie zawodowe”
- „Jak dokumentować pracę nauczyciela?”,
- „Jak prowadzić lekcje metodą projektu?”,
- „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
- „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”,
Efekty dla szkoły:
- zwiększenie efektywności nauczania,
- podniesienie poziomu kształcenia,
- zwiększenie bezpieczeństwa uczniów,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
Efekty dla nauczyciela:
- wzbogacenie warsztatu pracy,
- rozwój intelektualny i zawodowy,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- wzrost pewności siebie,
- lepsza organizacja własnego warsztatu pracy,
- uzupełnienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności,

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadanie 1. Opracowanie programu edukacyjnego.

W pierwszym roku stażu opracowałam i wdrożyłam program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, a w kolejnych dwóch latach stażu - wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów - opracowałam i wdrożyłam program zajęć wyrównawczo-rozwijających dla klasy piątej i szóstej. Cele, wymagania i treści dostosowane były do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Przydatna w tym kierunku była diagnoza, którą przeprowadzałam na początku każdego roku szkolnego. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu i prowadzone były nieodpłatnie. Zajęcia tego typu prowadziłam również przed rozpoczęciem stażu i każdego roku cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów – czasami uczeń boi się lub wstydzi zadać pytanie w czasie lekcji, przy całej klasie, natomiast w mniejszym gronie łatwiej jest mu poprosić o wyjaśnienie danej kwestii lub przyznać, że czegoś nie rozumie. W trakcie zajęć rozwijających starałam się zachęcać uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i szukania nieszablonowych rozwiązań, omawiałam również zagadnienia wykraczające poza podstawę programową danej klasy.
Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości i skuteczności nauczania
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
- zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa
- podniesienie poziomu wiedzy uczniów
- zainteresowanie uczniów matematyką
Efekty dla nauczyciela:
- lepsze poznanie uczniów i ich problemów
- satysfakcja z osiąganych przez uczniów wyników
- zbudowanie pozytywnych relacji uczniami i rodzicami

Zadanie 2. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.

Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyłam, że często uczniowie nie podejmują próby rozwiązania danego zadania, bo uważają, że i tak nie uda im się go zrobić. W trakcie trwania stażu opracowałam i wdrożyłam innowację „Malowanie zadaniami”, której zadaniem było aktywizowanie i motywowanie uczniów do podejmowania próby rozwiązania zadań o różnym stopniu trudności, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i zdolności skupienia uwagi. Na zakończenie każdego działu w ramach zajęć powtórzeniowych każdy uczeń otrzymywał kartę pracy - zestaw zadań do rozwiązania oraz planszę podzieloną na pola, na których znajdowały się wyniki. Do każdego zadania przypisany był fragment rysunku. Zadaniem uczniów było - po rozwiązaniu każdego zadania - odnalezienie na planszy pola z uzyskanym wynikiem i zamalowanie go według podanego wzoru. Tylko prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań pozwalało na uzyskanie kompletnego rysunku. Uczniowie nie wiedzieli, jaki rysunek mają otrzymać, co potęgowało ich ciekawość i dodatkowo motywowało do ukończenia pracy. Z prac uczniów powstała wystawa. Ewaluacji moich działań innowacyjnych podlegały:
- praca i zaangażowanie uczestników innowacji,
- atrakcyjność zajęć dla uczniów.
Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów,
- zdobywanie nowych umiejętności,
- wzrost motywacji do nauki,
- nauka przez zabawę,
Efekty dla nauczyciela:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- zdobywanie i pogłębianie doświadczenia w pisaniu i realizacji innowacji pedagogicznych
- motywowanie uczniów do nauki matematyki

§ 8 ust. 3 pkt 4b
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadanie 1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu matematyczno-przyrodniczego.

Przez cały okres trwania stażu pełniłam funkcję przewodniczącego zespołu matematyczno-przyrodniczego, opracowywałam plan pracy zespołu, dokonywałam podsumowania pracy zespołu i opracowywałam sprawozdania z podjętych działań, organizowałam spotkania zespołu, w trakcie których analizowano wewnątrzszkolny system oceniania i przedmiotowe systemy oceniania, na bieżąco omawiane były ewentualne problemy dydaktyczno-wychowawcze, analizowane wyniki sprawdzianów diagnozujących i egzaminów próbnych, nauczyciele dzielili się wiedzą, doświadczeniem i pomocami dydaktycznymi, podejmowali również działania w celu motywowania uczniów do nauki i rozwijania talentów uczniowskich, organizowane były konkursy przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze i konsultacje indywidualne. Członkowie zespołu wymieniali informacje o uczniach, ich problemach i sukcesach, pozycji w grupie rówieśniczej.
Przed okresem stażu, byłam również członkiem zespołu odpowiadającego za aktualizację dokumentów szkolnych. Zadaniem zespołu było wprowadzanie zmian w Statucie Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz wprowadzanie zmian i aktualizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Efekty dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli
- integracja nauczycieli
- doskonalenie umiejętności komunikowania się
- usprawnienie umiejętności wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów
- wzajemna wymiana doświadczeń
- kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniowskich
Efekty dla nauczyciela:
- wzrost umiejętności rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych
- doskonalenie umiejętności planowania i organizacji
- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
- doskonalenie warsztatu pracy

Inne zadnia realizowane w okresie stażu poza Planem Rozwoju Zawodowego

W roku szkolnym 2021 - 2022 pełniłam funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych studentki trzeciego roku matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pełniąc tę rolę zapoznałam się z dokumentacją przebiegu praktyk, opracowałam harmonogram odbywania praktyk, prowadziłam lekcje w obecności praktykantki, podczas których starałam się zaprezentować różne metody i formy pracy z uczniami – były to lekcje z matematyki, informatyki, a także godziny wychowawcze. Pokazałam jak ważne jest określenie celów lekcji, wybór metod i pomocy dydaktycznych. Dzieląc się swoją wiedzą chciałam zainspirować praktykantkę do uatrakcyjniania zajęć przez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących.
Efekty dla szkoły:
- doskonalenie wiedzy i umiejętności praktykantki
- wdrożenie praktykantki do pracy zespołowej
Efekty dla nauczyciela:
- wzbogacenie doświadczenia poprze pełnienie funkcji opiekuna praktyk
- refleksja nad dotychczasowymi metodami pracy
- doskonalenie warsztatu pracy
- dzielenie się wiedza, umiejętnościami i doświadczeniem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.