X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51238
Przesłano:

Opis i analiza realizacji wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego 2023

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się.

Wykorzystanie metod aktywizujących
Pracując z dziećmi ponad 9 lat wdrażałam wiele działań mających na celu systematyczne podnoszenie jakości pracy z dziećmi, między innymi poprzez doskonalenie własnej pracy. Prowadząc zajęcia z dziećmi, których wiek rozwojowy często wskazuje 4 - 5 lat należy wykorzystywać wszelkie dostępne metody i formy pracy by pobudzić w nich ciekawość, zachęcić do podjęcia proponowanych działań oraz urozmaicić czas spędzony w szkole. Na co dzień w swojej pracy stosowałam różnorodne metody aktywizujące, które rozbudzały aktywność twórczą dzieci, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości. W tym celu wykorzystywałam różnorodne metody, formy pracy, dostosowując je do wieku i możliwości psychofizycznych moich wychowanków. Stosowanie tych metod znacznie wpłynęło na doskonalenie mojej pracy jako nauczyciela oraz podniesienie jakości pracy szkoły.
Najczęściej stosowanymi przeze mnie metodami były:
• Pedagogika zabawy - Zabawę stosowałam codziennie w mojej pracy z dziećmi poprzez zabawy spontaniczne, zabawy konstrukcyjne, czy zabawy ruchowe przy muzyce. Były one oparte na dobrowolności uczestnictwa, wykluczeniu rywalizacji, komunikowaniu się przez ruch, słowo i plastykę. Jest to najbardziej typowa forma aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawy bowiem przynoszą dzieciom radość i zadowolenie ze wspólnego odkrywania i przeżywania, stymulują radosne i twórcze poznanie siebie nawzajem. Dziecko w trakcie zabawy tworzy coś nowego, czyni siebie i otaczający świat tym wszystkim o czym marzy lub pragnie być. To nadaje zabawie formę kreatywnej aktywności. Dzieci w trakcie zabawy pozbywają się stresu i niepewności, staja się otwarci na drugiego człowieka, nabywają poczucia własnej wartości.
• Burza mózgów – jako „fabryka pomysłów”; metoda ta pozwoliła mi ocenić jaką wiedzą dzieci dysponują, co należy poszerzyć, co utrwalić, a co jest jeszcze zupełnie nieznane. Stosowałam ją bardzo często np. podczas wprowadzenia do tematu tygodnia.
• Gry planszowe - oprócz treści dydaktycznych, gry planszowe niosą ze sobą treści wychowawcze takie jak: przestrzeganie zasad, reguł gry, uczą wygrywać, ale uczą też radzić sobie z porażką. Pozwalają też na nawiązywanie kontaktów pomiędzy dziećmi, które nie były dotąd związane ze sobą. Tworzyłam też z dziećmi własne gry planszowe. Ta forma aktywności wyzwalała w nich kreatywność i chęć działania.
• Techniki plastyczne – Bardzo często w swojej pracy wykorzystuję najbardziej popularne techniki takie jak: malowanie farbami plakatowymi na kartce, kartonie; wydzieranki z kolorowego papieru; stemplowanie np. pieczątkami z liści, lepienie z masy solnej i papierowej, malowanie na szkle lub folii, rysowanie kredkami świecowymi i pastelami. Techniki te bardzo rozwijają sprawność manualną, koordynację wzrokowo - ruchową i wpływają uspokajająco.

Efekty dla szkoły :
• poszerzanie oferty szkoły poprzez wprowadzanie nowych form i metod pracy
• zwiększenie motywacji poznawczej, polepszenie możliwości intelektualnych
• podniesienie poziomu i jakości pracy przedszkola/szkoły poprzez lepszą organizację pracy własnej
• wyzwolenie u dzieci aktywności, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, pomysłowości i inwencji twórczej
• wzrost poziomu zadowolenia uczniów i rodziców

Efekty dla nauczyciela:
• rozbudzenie zaanagażowania dziecka podczas zajęć
• dostrzeganie w uczniu jego potencjału rozwojowego
• budowanie pozytywnych relacji uczeń – dorosły
• satysfakcja z ciekawie zorganizowanych zajęć dla dzieci
• włączenie wszystkich dzieci do pracy oraz zachęcenie do pracy w zespole, komunikowania się, podejmowania nowych wyzwań i odpowiedzialności za wynik własnej pracy i pracy grupy
• poszerzenie wiedzy na temat istoty metod aktywizujących
• wzbogacenie swojego warsztatu pracy o nowe pomysły i rozwiązania problemów edukacyjnych
• Poszerzanie zakresu wiedzy i samodoskonalenia się
2. Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Trudno jest wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek działań związanych z pracą zawodową bez wsparcia urządzeń multimedialnych, zwłaszcza kiedy ze względu na panującą na świecie pandemię przez długi okres czasu pracowaliśmy w trybie online. Uważam, że technologie informacyjno - komunikacyjne wykorzystywane w odpowiedni sposób są bardzo wartościowym narzędziem wspomagającym rozwój dziecka. We współczesnym świecie są niezbędne - wykorzystanie ich na zajęciach rozwija procesy poznawcze, spostrzegawczość, szybkość reakcji, pamięć, uwagę i myślenie. Niewątpliwie również stosowanie TIK bardzo uatrakcyjnia zajęcia. umiejętności, jak korzystanie z informacji, myślenie naukowe i krytyczne, twórcze podejście do problemów. W związku z powyższym zaproponowałam uczniom wykorzystywanie tych narzędzi na niektórych lekcjach. Okazało się, iż ta forma pracy wyzwoliła u niektórych uczniów ogromną aktywność i ciekawość poznawczą, a także ujawniły się pewne uzdolnienia. Uczniowie mieli możliwość poznać wiele zasobów witryn edukacyjnych, rozwiązywać interaktywne testy oraz rozwijać umiejętności językowe poprzez gry i zabawę.
Umiejętność korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych jest dla mnie istotnym elementem procesu uczenia się i nauczania:
• Większość dokumentów opracowuję wykorzystując w tym celu komputer. Są to przede wszystkim plany pracy, indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczny, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, sprawozdania, protokoły, programy zajęć, zgody na wycieczki szkolne, zawiadomienia.
• umiejętność korzystania z dobrodziejstw technologicznych umożliwiła mi swobodny dostęp do Internetu, jako źródła inspiracji, pomysłów, planowania atrakcyjnych zajęć dostosowanych do możliwości i zainteresowań uczniów.
• Wykorzystywałam platformy edukacyjne w poszukiwaniu informacji i wiedzy oraz oferujące różnorodne materiały edukacyjne, a także narzędzia informatyczne i multimedialne np.:
o Strony z programami i narzędziami przydatnymi nauczycielowi (www.superkid.pl)
o Portale i platformy dla nauczycieli (www.publikacje.edu.pl, www.oswiata.org.pl )
o Strony urzędów i instytucji oświatowych (www.menis.gov.pl, www.kuratorium.gda.pl ),
• W trakcie stażu często korzystałam z komputera, telewizora, tablicy multimedialnej, tabletów i wizualizera – zauważyłam bowiem, że urządzenia te wprowadzają ciekawszą dla dzieci jakość nauki. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga moją pracę oraz pozwala uczniom na wykorzystywanie nowoczesnej technologii w celu zdobycia nowych wiadomości i umiejętności, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie uczniów i ich motywację do nauki. Narzędzia te wykorzystywałam zarówno w pracy z grupą uczniów jak i na indywidulanym nauczaniu.
• Korzystałam z internetowych narzędzi komunikacji (e-mail, Messenger) w celu kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, rodzicami oraz przesyłania informacji i materiałów.
• Wzięłam udział w szkoleniach online np.
o Wykorzystanie Google Suite – Classroom w zdalnym nauczaniu
o Mała motoryka – zabawy manipulacyjne w terapii ręki
o Objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży
o WOPFU i IPET – jak zrobić to dobrze ?
• W trakcie trwania mojego stażu nastąpił okres nauki zdalnej. W tym czasie bardzo szybko musiałam „przestawić się” na zdalne nauczanie, którego również musiałam się nauczyć. Mając na uwadze konieczność pracy na odległość wzięłam udział w kilku webinariach i sesjach szkoleniowych online.
• Zdobyłam doświadczenie i umiejętności w zakresie stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej w nauczaniu zdalnym. Podjęłam działania związane z organizacją pracy zdalnej analizując zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, poszukując informacji na stronie MEN na temat edukacji zdalnej. Ustaliłam formy kontaktu z rodzicami (telefonicznie, Messenger, strona Facebook, poczta elektroniczna). Niejednokrotnie pomagałam również rodzicom dzieci w obsłudze platform do nauki zdalnej, byłam pod telefonem tłumacząc krok po kroku, co należy zrobić aby dziecko mogło się połączyć i uczestniczyć w nauce online.
• Podczas pracy w trybie zdalnym stale poszukiwałam nowych możliwości, form i sposobów nauczania. W krótkim czasie nauczyłam się obsługi kilku użytecznych programów i pracy na dodatkowych platformach. Jedną z nich jest portal Wordwall.net>pl. Wordwall przenosi gry słowne do świata cyfrowego, jest łatwy w obsłudze dla nauczycieli i uczniów.
• Umiejętność wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw moich uczniów oraz bieżącej kontroli postępów dydaktyczno - wychowawczych moich wychowanków.
• Wszelkie przedsięwzięcia klasy czy grupy wiekowej, które organizuję lub współorganizuję zamieszczam w formie relacji zdjęciowych na stronie szkoły oprawionych krótką informacją. Wykonane zdjęcia udostępniam również rodzicom moich wychowanków poprzez aplikacje internetowe.
• Od chwili założenia w naszej szkole dziennika elektronicznego systematycznie prowadzę w nim dokumentację zajęć. Starałam się samodzielnie wyszukiwać instrukcję obsługi platformy Vulcan, która obsługuje dziennik i nauczyłam się z niej korzystać. Kontaktuję się również tą drogą z rodzicami uczniów i nauczycielami naszej szkoły.

Efekty dla szkoły:
• postrzeganie szkoły jako dbającej o systematyczny rozwój uczniów
• spostrzeganIe szkoły jako atrakcyjnej i nowoczesnej w oczach uczniów
• ciągłość realizacji podstawy programowej z przedmiotu
• usprawnienie przepływu informacji z rodzicami uczniów oraz z nauczycielami naszej i innych szkół,
• poprawne i estetyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej
• bardziej interesujące lekcje a dzięki temu bardziej zaangażowani uczniowie
Efekty dla nauczyciela :
• uzyskanie umiejętności pracy na odległość
• poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi różnych programów i platform internetowych
• uzyskanie nowych ciekawych materiałów dydaktycznych
• uczniowie gotowi do samodzielnego zdobywania wiedzy za pośrednictwem komputera lub smartfonu (tabletu)
• rozwijanie kompetencji w zakresie technologii informatycznej
• pozyskiwanie informacji o nowościach na rynku wydawniczym, promocjach oraz zaproszenia na konferencje metodyczne i szkolenia
• opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, możliwość wielokrotnego ich wykorzystania

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie i wdrożenie programu
W marcu 2023 stworzyłam program dla Klubu Absolwenta PdP, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 22 marca 2023 roku. Klub rozpoczął swoją działalność od roku szkolnego 2018/2019 i zrzesza absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy.
Inspiracją do powołania Klubu była obserwacja losu absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy przy Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach. Obserwacje losu absolwentów szkoły wskazywały na pogłębiające się ograniczenia aktywności i możliwości kreowania własnego rozwoju u osób, które ukończyły edukację w szkolę. Dotyczy to szczególnie osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Brak dla nich miejsca na rynku pracy, a znalezienie placówki pobytu dziennego jest trudne. Rodzice/Opiekunowie absolwentów obserwują stopniową utratę nabytych w szkole umiejętności i zawężenie liczby kontaktów społecznych do najbliższej rodziny.
Klub Absolwenta ma uchronić ich przed wykluczeniem społecznym i jednocześnie umożliwić aktywny udział w życiu społeczności lokalnej. Ponadto swoim zasięgiem obejmuje również tych wychowanków, którym „udało się” - mają pracę, założyli rodziny. Dla obecnych uczniów stanowią oni przykład, że osoba niepełnosprawna również może odnieść sukces. Członkostwo w klubie może być sposobem na pewniejsze wejście w dorosłe życie. Klub Absolwenta to społeczność, której spoiwem jest przyjaźń i dbałość o rozwój osobisty każdej, przynależącej do niego jednostki. Stawia na pomysłowość, twórczość i serdeczność w relacjach wewnątrz klubowych. Pragnie na stałe wpisać się w życie szkoły, a dzięki temu móc ją – w pewnym sensie – współtworzyć, żyjąc i pracując na co dzień w swoich własnych środowiskach.
Naczelnym celem działalności Klubu Absolwenta jest integracja uczniów, którzy ukończyli szkołę przysposbiającą do pracy funkcjonującą w obrębie szkoły, monitorowanie ich kariery edukacyjnej i zawodowej, wymiana doświadczeń i podtrzymywanie ścisłego kontaktu z placówką.
Założeniem Klubu jest objęcie oddziaływaniem terapeutyczno - wychowawczym absolwentów szkoły. Główny nacisk położony jest na rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym życiu.

Cele szczegółowe:
• integracja środowiska absolwentów poprzez organizację różnych spotkań, uroczystości szkolnych,
• podtrzymywanie i wzmacnianie więzi wśród absolwentów i z absolwentami,
• wspieranie dalszego rozwoju absolwentów,
• pobudzanie i kształtowanie aktywności po zakończeniu edukacji,
• propagowanie koleżeńskich form kontaktu,
• promowanie sukcesów i osiągnięć naszych absolwentów,
• utrwalanie i rozwijanie zasobu pojęć oraz operowania nimi,
• utrwalanie zasobu posiadanej wiedzy i umiejętności,
• umacnianie wizerunku absolwentów szkoły w środowisku lokalnym,
• tworzenie sieci wymiany informacji szkolnej pomiędzy absolwentami, a obecnymi uczniami, rozwijanie wielorakich zainteresowań absolwentów (plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych),
• godne reprezentowanie placówki w środowisku lokalnym, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
Zajęcia w Klubie odbywają się w wyznaczonych terminach, kilkukrotnie w każdym klejnym roku szkolnym; z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz dostosowany do warunków lokalowych i organizacyjnych placówki. Spotkania mają miejsce na terenie szkoły, w godzinach popołudniowych i trwają do 3 godzin zegarowych. Prowadzone zajęcia mają formę zajęć warsztatowych, artystycznych, kulinarnych, sportowych a także „spotkań przy kawie”, czy też wspólnej zabawy przy muzyce. W najbliższych latach działalności Klubu planowane są również spotkania z ciekawymi, znanymi lokalnie ludźmi, a także korzystanie z kulturalnych propozycji miasta.
Metody:
• praktyczne,
• waloryzacyjne,
• aktywizujące
• podające,
• problemowe.
Formy pracy:
• grupowe i indywidualne.
Dotychczasowe spotkania Klubu Absolwenta:
• I spotkanie integracyjne „Przywołać wspomnienia”,
• spotkanie wigilijne z opłatkiem,
• warsztaty kulinarne,
• dyskoteka karnawałowa z udziałem uczniów szkoły przysposbiającej do pracy,
• spotkanie z „Szansą”,
• przedświąteczne warsztaty „Bombki”,
• świąteczne warsztaty z makramy,
• „Na sportowo”,
• Bal Karnawałowy z udziałem Klubu „Szansa”,
• Spotkanie na kręgielni Mistral w Chojnicach.
Klub realizuje swoje cele nie tylko poprzez organizowanie spotkań ale również poprzez współpracę z innymi organizacjami i placówkami na rzecz naszych aktualnych jak i przyszłych absolwentów, tj.:
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chojnicach,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brusach,
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach,
• Klub kajakarski „Szansa” działający przy szkole.

Zasadność i atrakcyjność form i treści spotkań przyjętych do realizacji został poddany ocenie
poprzez indywidualne rozmowy z uczestnikami i/lub Rodzicami/ Opiekunami prawnymi i własne obserwacje.
Ewaluacja :
• spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno u samych absolwentów jak ich rodziców/ opiekunów prawnych
• rosnąca liczba członków
• różnorodność form wpłynęła na ogólną aktywność uczestników w trakcie spotkań
• widoczne zaangażowanie i wsparcie ze strony rodziców
Efekty dla szkoły:
• poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły
• podniesienie jakości pracy szkoły
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców
• zaangażowanie rodziców w życie szkoły
• organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

Efekty dla nauczyciela:
• zdobywanie i pogłębianie doświadczenia w pisaniu i realizacji programów
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych doświadczeń
• motywowanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych
• integracja członków klubu
• szerzenie postawy otwartości na potrzeby i aktywizację uczniów w procesie edukacyjnym
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy
• rozwijanie zainteresowań uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.