X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51217
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie
Stanowisko: nauczyciel, logopeda
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r.
Opiekun stażu:
Dyrektor szkoły: Katarzyna Wojciechowska

POSIADANE KWALIFIKACJE:

- Studia wyższe magisterskie: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku – specjalność: logopedia (rok ukończenia 2017).
- Studia licencjackie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – specjalność: edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną (rok ukończenia 2015).

WSTĘP

Jestem nauczycielem kontraktowym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Posiadam pełne przygotowanie, kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia zajęć. Ukończyłem studia licencjackie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia magisterskie z logopedii, studia podyplomowe z neurologopedii (w trakcie awansu) oraz studia podyplomowe z muzyki i plastyki (w trakcie awansu).
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy. Sprostanie przyjętym założeniom wymagało nieustannego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć logopedycznych. W czasie stażu doskonaliłem swój warsztat pracy, współpracowałem z innymi specjalistami i rozwiązywałem pojawiające się problemy. Podnosiły się moje kompetencje osobowościowe i zawodowe, niezbędne do wykonywania tej pracy. Zadania, których realizacji się podjąłem podczas trwania stażu, wpłynęły na mój rozwój jako nauczyciela i specjalisty. Nieustannie doskonaliłem wnikliwą diagnozę, wypracowałem nowe metody terapii logopedycznej, dostosowywałem terapię do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę oraz potrzeby placówki, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Starałem się uwzględnić potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli, czyli całego środowiska szkolnego. Plan w swym założeniu stanowi kontynuację realizowanych działań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć logopedycznych, a jednocześnie jest podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Plan rozwoju zawodowego uwzględniał także mój czynny udział w życiu przedszkola i szkoły oraz promowanie placówki poprzez współorganizację uroczystości przedszkolnych i szkolnych, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności) czy aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich. Starałem się nie pomijać moich zainteresowań dotyczących muzyki a w szczególności gry na instrumentach. Moją pasją jest gra na organach piszczałkowych.

PODSTAWA PRAWNA:

- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

CEL OGÓLNY:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Rozszerzanie wiedzy dotyczącej przepisów systemu oświaty oraz umiejętne posługiwanie się nimi.
Podniesienie efektywności działań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć logopedycznych, poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań, poszerzanie własnego warsztatu pracy oraz poprzez pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

§ 7. ust 2. pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozy logopedycznej dzieci.

Podstawą efektywnie prowadzonej terapii logopedycznej dziecka, jest prawidłowo sformułowana diagnoza. Diagnozę logopedyczną definiuje się jako rozpoznanie zaburzenia mowy i przewidzenia jego tendencji rozwojowych.

Terapia logopedyczna ucznia, objętego pomocą logopedyczną, poprzedzona jest wywiadem z rodzicami lub opiekunem, wnikliwą obserwacją oraz przeprowadzeniem różnych specjalistycznych testów. W mojej pracy korzystam z „Klamerkowego Kwestionariusza Obrazkowego” do badania mowy, który zawiera trzy obrazki (do każdej głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie) z różnymi przedmiotami, korzystam również z programu komputerowego „Eduterapeutica” do oceny logopedycznej dziecka. Na podstawie takich działań, popartych konsultacjami ze specjalistami: oraz po analizie specjalistycznej literatury, wyników dotychczasowych badań neurologicznych, ortodontycznych, psychologicznych, badań słuchu, opinii psychologa, uzupełniam arkusz badania mowy. Następnie stawiam diagnozę i opracowuję plan terapii, na który składa się: diagnoza, cele terapii logopedycznej, formy oraz metody terapii.

Obserwując zachowania dzieci podczas zajęć w grupie oraz podczas terapii logopedycznej, stwierdziłem, że sporo przedszkolaków ma kłopot z motoryką dużą i małą, planowaniem ruchu, rytmiką czy ze sprawnością fizyczną. Do tego dokładały się problemy z prawidłową artykulacją. W czasie terapii logopedycznej nie bardzo mogłem pomagać równocześnie w np. kształtowaniu rytmu czy poprawie sprawności fizycznej. Stąd zrodził się pomysł prowadzenia zajęć logorytmicznych – połączenia logopedii z Integracją Sensoryczną i rytmiką. W zajęciach wykorzystałem wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych z muzyki i szkoleń z poprzednich lat. Moim celem było m.in. usprawnianie motoryki małej i dużej, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną i muzyczno – ruchową oraz odkrywanie znaczenia komunikowania się w sposób pozawerbalny. Zajęcia spotkały się z uznaniem koleżanek pracujących w oddziałach przedszkolnych i dyrekcji szkoły. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu w pięciu grupach przedszkolnych w wymiarze 30 minut. Okazało się, że taki rodzaj zajęć przypadł dzieciom bardzo do gustu. Rodzice także zauważyli pozytywne efekty działań.

Podczas zajęć logorytmicznych dzieci rozwijały wyobraźnię pobudzoną pozytywnymi emocjami, rozwijały także procesy poznawcze, koncentrację uwagi oraz - poprzez stymulację ruchowo- muzyczną - kształciły poczucie rytmu i sprawność fizyczną.
Poszerzałem również własny warsztat pracy oraz podniosłem moje umiejętności opracowywania i wdrażania własnych pomysłów.

2. Realizowanie działalności z zakresu pomocy logopedycznej.

Terapia logopedyczna może czasem przypominać zabawę z dzieckiem, szczególnie w trakcie stymulowania rozwoju mowy przy jego opóźnieniu. Jednak zabawą samą w sobie nie jest. Terapia jest pracą: logopedy, dziecka i jego rodziców. Zawsze dokładam wszelkich starań, aby dziecko było zainteresowane wykonywanymi zadaniami i chętnie reagowało na polecenia. Zdarza się, że zadania się powtarzają pod pretekstem innego działania, szczególnie w terapii wad wymowy. Dzieje się tak, dlatego że potrzebna jest praca i wiele powtórzeń tych samych ćwiczeń. Bardzo ważna jest przy tym pomoc rodzica, który poważnie traktuje każde wykonywane zadania i całą terapię.
Cele jakie podejmuję podczas terapii to przede wszystkim:
- usprawnienie motoryki narządów mowy poprzez ćwiczenia pionizacji języka, dmuchanie, chuchanie, cmokanie, parskanie, kląskanie;
- korekcja wad wymowy, przy której zwracam uwagę na usprawnianie narządów artykulacyjnych (języka, warg);
- ćwiczenia oddechowe, kształtowanie słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie
i różnicowanie dźwięków mowy);
- wywoływanie, korygowanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach;
- usprawnianie funkcji językowej, podczas wykonuję z dzieckiem ćwiczenie aliteracji, czyli „które z podanych słów zaczynają się podobnie? (np. papier, pasek, spodnie)”;
- uczenie się na pamięć wierszyków, rymowanek, piosenek, rozpoznawanie rymów – dziecko odgaduje, które z podanych słów się rymują, ich końcówki brzmią podobnie (np. domek-autko-Tomek);
- analiza i synteza sylabowa i głoskowa, np. zabawa „mówimy jak roboty” - ma-ma i-dzie do pra-cy.
W prowadzonych przeze mnie ćwiczeniach logopedycznych ważne jest, aby zacząć od łatwiejszych dla dziecka zabaw na sylabach, dopiero później na głoskach, rozpoznawanie głoski w nagłosie (na początku wyrazu) oraz w wygłosie (na końcu). Głoska rozpoczynająca jest łatwiejsza do rozpoznania, więc zaczynamy od niej. Tutaj wykorzystuję zabawę w echo – mówimy słowo, a dziecko powtarza głoskę, którą słychać na początku lub na końcu. Często wykorzystuję niżej wymienione ćwiczenia, jak na przykład: ćwiczenia płynności słownej – dziecko w określonym czasie wymienia wszystkie podane przez nas rzeczy, np. zwierzęta, kolory, zabawki. Zabawy w „jakie słowo powiedziałem dwa razy?” (np. dom-okno-dom-but) Różnicowania głosek - mówimy np. półka-bułka i dziecko określa, jaka jest różnica w tych słowach. Można też mówić przekształcając wyrazy, np. sukierek, capka, a dziecko odgaduje, jakie to miało być słowo. Wykorzystuję też ćwiczenie polegające na tworzeniu łańcuszków słownych (wymyślamy słowo na ostatnią głoskę usłyszanego wyrazu (np.auto-ogród-dom-mama....). Usprawniam też funkcję oddechową u dzieci oraz funkcje fonacyjne poprzez nadymanie buzi i przepychanie powietrza w zamkniętej buzi, dmuchanie baniek mydlanych, wąchanie kwiatów (wdech i wydech nosem), przenoszenie słomką skrawków papieru, kawałków gąbki, papierowych kółek do pojemniczka, pudełka, dmuchanie przez słomkę do kubka z wodą (wywoływanie burzy) itp.
Podejmowane działania skierowane na realizację potrzeb rozwojowych uczniów i uczestników zajęć logopedycznych oraz ich rodzin, przyczyniły się do zwiększenia moich umiejętności z zakresu współpracy z rodzicami, a także dostosowania form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z wadą wymowy.

3. Organizacja i doskonalenie metod pracy terapeutycznej.

Opracowywałem i przygotowywałem dodatkowe materiały, pomoce dydaktyczne
w postaci własnoręcznie wykonanych dmuchajek, pudełek do ćwiczenia percepcji słuchowej, planszy (boiska) do dmuchania piłeczki, dzięki którym dzieci miały możliwość doskonalenia prawidłowej realizacji zaburzonych głosek oraz doskonalenia umiejętności grafomotorycznych (terapia ręki). Opracowane materiały służyły też do wykonywania ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej oraz rozwijania u dzieci spostrzegawczości.
Stosowałem również środki multimedialne, takie jak program komputerowy „Eduterapeutica” do oceny logopedycznej dziecka, który zawiera: kilkaset ćwiczeń multimedialnych, kilkadziesiąt kart pracy w wersji drukowanej i elektronicznej, poradnik metodyczny, słuchawki z mikrofonem, labiogramy wszystkich głosek alfabetu, karty do ćwiczeń słuchu fonemowego, memory, plansze sytuacyjne. „Multimedialny Pakiet Logopedyczny”, który zawiera zestawy gier logopedycznych do ćwiczenia głosek.

Tradycją już w mojej pracy logopedy jest prowadzenie zeszytów logopedycznych z dziećmi, w których to na bieżąco dokumentujemy naszą wspólną terapeutyczną pracę. Dzięki zeszytom rodzice mogą śledzić postępy w terapii oraz pracować z dziećmi w domu. Ja natomiast mogłem dodatkowo motywować rodziców do czynnego uczestnictwa w terapii logopedycznej.

Miejsce pracy logopedy powinno być przyjazne dzieciom, terapeucie, a przy tym spełniać podstawowe warunki, dlatego też zorganizowałem wyposażenie gabinetu w meble na układanki, puzzle i gry planszowe. Ponadto pluszowe zabawki, które stwarzają miłą atmosferę podczas zajęć.
Dla ułatwienia i uatrakcyjnienia terapii, pozyskałem kolejnego sponsora na kupno komputera stacjonarnego i drukarki. Sprzęty te wykorzystuję codziennie podczas zajęć, do gier logopedycznych, bajek terapeutycznych i tworzenia ciekawych kart pracy, które mogę bezpośrednio wydrukować w gabinecie.
Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywało studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli i logopedów (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu).
Korzystałem z czasopism i portali: „Forum logopedy”, „Nauczycielka szkoły podstawowej”, Teczka logopedy, Printoteka, Komlogo oraz książek: M. Bogdanowicz „Przygotowanie do nauki pisania - ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej”, M. Kwaśniewska, B. Zakrzewska „Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole”, J. Cieszyńska „Kocham czytać”, A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, G.Demel „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, Cieszyńska, Korendo „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka
do 6 roku życia”. Podręczniki A. Chrzanowskiej i K. Szoplik „Zabawy i ćwiczenia logopedyczne”. Opracowania te i portale wnoszą do mojej pracy możliwość poszukiwania materiałów i pogłębiania wiedzy niezbędnej w terapii logopedycznej.

Organizacja konkursu związanego z Europejskim Dniem Logopedy „Łamańce językowe”, „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”. Konkurs został podzielony na trzy kategorie: przedszkole (przygotowanie plakatu związanego z Europejskim Dniem Logopedy), szkoła podstawowa(klasy I - III), szkoła podstawowa(klasy IV - VIII). Zadaniem uczestników było wylosowanie i odczytanie tekstów lub wierszy, które zawierały trudności artykulacyjne.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w czasie pandemii Covid 19, mimo to uczniowie bardzo chętnie brali udział w konkursie. Każde dziecko nagrało krótki filmik, na którym recytowało tekst. Nagranie przesyłali na adres mailowy. Komisja konkursowa skupiła się przede wszystkim nad poprawnością wymowy, interpretacją głosową oraz trudnością tekstu.
Podczas drugiej edycji mogliśmy już bawić się wspólnie w szkole. Uczniowie oczywiście dopisali. Dzięki sponsorom, nagrody były bardzo atrakcyjne a dzieci zadowolone.
Przez uczestnictwo w konkursach dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności oraz uczyć się zdrowej rywalizacji. Sukcesy dzieci w konkursach, a także organizacja czy współorganizacja uroczystości przedszkolnych i szkolnych przyczyniły się również do promowania placówki w środowisku lokalnym oraz integracji dzieci, natomiast między mną a innymi nauczycielami następowała wymiana doświadczeń.
W październiku 2022 roku wraz z nauczycielami muzyki i plastyki, opiekunem stażu oraz przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina, zorganizowałem koncert pt: „Totus Tuus - Cały twój Maryjo” w związku rocznicą wyboru patrona naszej szkoły, Jana Pawła II na papieża. W programie koncertu znalazły się utwory muzyczne, związane z pontyfikatem papież polaka, przeplatane jego wierszami i tekstami. Pani Jolanta Kowalczyk oraz pan Tomasz Brzeziński przygotowali młodzież naszej szkoły do wykonania piosenek. Ja natomiast przygotowałem chór Cantate Deo do zaprezentowania utworów maryjnych. Na zakończenie koncertu, wspólnie z widownią, wszyscy zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II - Barkę. Odbiorcami koncertu byli uczniowie, nauczyciele, oraz lokalna społeczność. Po koncercie uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych w Żychlinie przygotowali poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych na koncercie.
Współpracowałem z Urzędem Gminy w Starym Mieście podczas dożynek gminno - parafialnych, gminnych obchodów Święta Niepodległości - 11 listopada. Współpraca z Komendą Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów, a w szczególności z 44 Gromadą Zuchową – „Błękitna Bajkolandia”, zapewniałem opiekę zuchom podczas biwaków organizowanych przez ZHP, organizowałem dla nich „śliwkobranie”.

Współpracuję też z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lądzie - co roku we wrześniu organizuję „śliwkobranie” - wycieczka połączona ze zbieraniem śliwek zakończona wspólnym ogniskiem społeczności szkolnej i zuchów z 44 Gromady Zuchowej „ Błękitna Bajkolandia”. Współpracowałem również z Zespołem Szkół Ekonomiczno Usługowych w Żychlinie podczas organizacji Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej w kwietniu 2023 roku oraz organizacji koncertu „Totus Tuus - Cały twój Maryjo”w październiku 2022 roku.

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom, terapia logopedyczna jest atrakcyjnym zajęciem, umożliwiającym wszechstronny rozwój ucznia, nie tylko w sferze korygowania braków funkcji mowy. Dziecko ma szansę, przy okazji ćwiczeń logopedycznych, rozwijać swoje zainteresowania. Znając uzdolnienia poszczególnych uczniów oraz ich zainteresowania starałem się dawać możliwość do podzielenia się nimi. Uważam, że buduje to poczucie własnej wartości, zachęca do dalszego rozwoju, a świadomość odniesionego sukcesu pomaga w podejmowaniu kolejnych wyzwań.

Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego mogłem uatrakcyjnić zajęcia, na przykład metody aktywizujące (wizualizacja - rebusy, małe zespoły - puzzle i układanki logopedyczne, zeszyt logopedyczny - odpowiednik portfolio) oraz kształtować otwarte i pozytywne stosunki z dziećmi i rodzicami. Wszystkie ukończone formy pozwoliły mi lepiej planować zadania wychowawcze, dydaktyczne i terapeutyczne. Dzięki nim, mogłem dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Wybrane pozycje książkowe i artykuły natomiast pozwoliły mi ustosunkować się do pracy z dziećmi oraz wzbogacić wiedzę i umiejętności. Pomogły w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykałem się w codziennej pracy. Niektóre pozycje wykorzystałem do pedagogizacji rodziców. Na gazetce logopedycznej, którą prowadziłem, umieszczałem informacje odnośnie terapii, pomoce terapeutyczne, co zachęciło rodziców do refleksji. Dzieciom stwarzałem okazje do spontanicznego działania, rozwijania umiejętności, indywidualnych zainteresowań i zdolności podczas pracy na zajęciach .

Na bieżąco współpracuję z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w przedszkolu i w szkole. Z pedagogiem omawiam trudności wychowawcze, społeczne dzieci, z którymi prowadzę terapię logopedyczną, m.in. niska frekwencja na zajęciach - co ją powoduje, brak motywacji do pracy - co jest przyczyną, czy sytuacja rodzinna nie wpływa na zachowanie ucznia. Otrzymuję wskazówki, porady, jak zmotywować dziecko do pracy. Zazwyczaj rozwiązaniem jest otwarta rozmowa z uczniem lub rodzicem, czasem konsultacja z psychologiem lub konsultacje trójstronne (rodzic - nauczyciel - uczeń).
Natomiast z nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w przedszkolu wymieniam się informacjami na temat postępów w terapii pedagogicznej naszych wspólnych dzieci. Zarówno w szkole, jak i w przedszkolu współpracuję z innymi nauczycielami, specjalistami. Nasza praca opierała się i opiera na wymianie doświadczeń, informacji na temat dzieci, a także na wspólnym sporządzaniu dokumentów, m.in. IPET, co ma na celu doskonalenie terapii poprzez dostosowanie pracy z dzieckiem..

Pozytywne relacje z uczniami nie mogą wykluczać wymagania od nich przestrzegania określonych zasad. Utrzymanie dyscypliny na zajęciach jest podstawowym warunkiem umożliwiającym skuteczną i efektywną terapię. Na początku każdego roku szkolnego, ustalałem z dziećmi zbiór zasad, które będą obowiązywały, by wszystkim dobrze się pracowało. Było to praktyczne narzędzie, do którego można było w razie potrzeby odwoływać się w ciągu całego roku. Przyjąłem technikę, szczególnie dla starszych uczniów, 10 minut zabawy (kierowanej na terapię) za zdyscyplinowanie podczas zajęć. Potrzeba zgłębienia podejścia do dyscyplinowania, zmobilizowała mnie do dokształcenia się w tym zakresie.
Prowadziłem również zajęcia dla praktykantki studiów logopedycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pani Eweliny Szkudlarek - Potrzebowskiej. Pokazywałem zajęcia z dziećmi z logorytmiki oraz ćwiczenia wspomagające mowę i redukujące wady wymowy. Zajęcia odbywały się według sporządzonego wcześniej harmonogramu, a także obserwowałem i omawiałem zajęcia prowadzone przez praktykantkę. Po odbyciu praktyk oceniłem, w formie pisemnej praktykę.

Efekty:

Doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozy logopedycznej uczniów,
Podniesienie wizerunku szkoły jako placówki zaangażowanej w ciągły rozwój uczniów,
Poszerzanie warsztatu pracy logopedy,
Poszerzanie współpraca z rodzicami,
Doskonalenie umiejętności prowadzenie zajęć dla dzieci,
Doskonalenie umiejętności niesienia pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich dzieci,
Poszerzanie umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami i specjalistami.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów
i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i terapeutycznej.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci.
Analizowałem materiały diagnostyczne, wymieniałem istotne informacje dotyczące dzieci z wychowawcami i pedagogiem, konsultowałem ze specjalistami potrzeby zdrowotne podopiecznych, udzielałem pomocy w rozwiązywaniu problemów terapii mowy.
Każdy przypadek logopedyczny dziecka rozpatruję indywidualnie i niekiedy, korzystam z konsultacji z lekarzami: ortodontą, neurologiem i laryngologiem. Dzieje się tak np. w wypadku nieprawidłowej budowy narządów artykulacyjnych u dzieci (krótkie wędzidełko, język o nieprawidłowej anatomii czy zajęcze wargi), podejrzeń o wady słuchu czy w przypadku nieprawidłowego sposobu oddychania przez dzieci. Także wady zgryzu wymagają konsultacji z lekarzem ortodontą. Wiem, że wady zgryzu bezpośrednio wpływają na artykulację u dzieci i bez pomocy specjalisty nie będę w stanie skutecznie im pomóc w walce z eliminacją wad wymowy. Podczas stażu korzystałem również z konsultacji ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie filia w Koninie.
W ramach pracy w oddziałach przedszkolnych, na bieżąco, obserwowałem dzieci. Prowadziłem zabawy i gry logopedyczne na dywanie, ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia i zabawy logorytmiczne. uświadomiło to dzieciom jakie są warunki poprawnej wymowy: poprawnego oddychania [wdech nosem, wydech ustami, mówimy na wydechu] oraz uświadomienie dzieciom, jak funkcjonuje dobrze działający słuch oraz sprawna buzia [aparat artykulacyjny].

Dzięki konsultacjom z poradnią uzyskiwałem specjalistyczną diagnozę oraz opinie dotyczące kierunków i form dalszej pracy z dzieckiem. Jako nauczyciel stosowałem się do ćwiczeń zleconych przez specjalistów z poradni. Podczas pracy w szkole, po przeprowadzeniu wstępnych diagnoz logopedycznych wad wymowy, kierowałem dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie filia w Koninie w celu uzyskania opinii o konieczności terapii logopedycznej, na podstawie której mogłem zakwalifikować dzieci w szkole na wsparcie logopedyczne.

Poznanie potrzeb rozwojowych podopiecznych i uwzględnianie ich w planowanej pracy.

Rozwijanie zainteresowań dzieci objętych pomocą logopedyczną ma duże znaczenie w terapii, dzięki temu mogę dostosować pomoce logopedyczne do każdego dziecka.
Jeśli na przykład uczeń interesuje się paleontologią, jest duże pole do stworzenia ciekawych kart pracy, w których wykorzystuje trudne do wymowy nazwy gatunkowe dinozaurów. Jeżeli natomiast dziecko interesuje się piłką nożną, ćwiczyliśmy wspólnie prawidłowy tor oddechowy, dmuchając piłeczkę do bramki przeciwnika. Wielu uczniów ma zainteresowania związane z grami komputerowymi. Podczas terapii sprawdziły się doskonale programy „Eduterapeutica”, „Multimedialny Pakiet Logopedyczny” - Komlogo oraz portal Printoteka, które oferują obszerną bazę gier logopedycznych, zawierających wszystkie ćwiczone głoski.
Moim celem było rozwijanie spostrzegawczości, ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej, percepcji słuchowej, wzrokowej, wzrokowo - słuchowej oraz rozwijanie zasobu słownictwa.
Na początku każdego roku szkolnego, rodzicom najmłodszych dzieci, udostępniam ankietę, na podstawie której mogą wstępnie rozpoznać trudności logopedyczne u swojego dziecka. Ankieta zawiera pytania, dzięki którym, rodzic jest w stanie zorientować się, czy dziecko wymaga specjalistycznej pomocy logopedycznej.
Po pierwszym zebraniu z rodzicami, którzy mają wątpliwości co do prawidłowego rozwoju mowy swoich dzieci, prowadzę indywidualne rozmowy, przekazuję materiały w postaci ulotek, testów rozwoju mowy oraz zachęcam do kontaktu ze mną.
Praca w przedszkolu czy szkole nie ogranicza się wyłącznie do realizowania procesu nauczania. Prawidłowe funkcjonowanie tych placówek uzależnione jest od wielu innych czynników, które składają się na całokształt organizacji. Dlatego nauczyciel oprócz zakresu obowiązków wynikających z pełnienia swojej roli, wykonuje wiele dodatkowych czynności, czy to przydzielonych przez dyrektora szkoły, czy też z własnej inicjatywy i chęci zaangażowania. Dlatego współpracowałem przy różnych uroczystościach jak: Dzień Edukacji Narodowej (pomoc przy nagłośnieniu), Święto Niepodległości 11 listopada (oprawa muzyczna mszy świętej), Bieg Papieski - Wyprawa na Złotą Górę(opieka nad klasą), Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, Dzień Otwarty(stworzenie stoiska ze zdrową zywnością), Dzień Patrona( wykonanie projektu zaproszeń i wydrukowanie) , Dzień Anioła (pomoc przy dekoracji), Dzień Babci i Dziadka( akompaniowanie podczas uroczystości). Udział w uroczystościach rozwija umiejętność współpracy, dają poczucie dobrze spełnionych powinności wobec całej społeczności szkolnej.

W prowadzonych działaniach z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, starałem się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, a także zainteresowania i zdolności nie zapominając o zaburzeniach. W swojej pracy starałem się nie tylko zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę ale przede wszystkim stworzyć sytuację, która daje uczniowi przyjemność i satysfakcję z wykonywanych działań. Uważam, że jest to niezwykle ważny element mojej pracy, mający na uwadze dobro i rozwój dziecka.

Efekty:

Poznanie środowiska dzieci.
Wdrażanie działań zmierzających do likwidacji zauważonych problemów,
Wydajna współpraca z rodzicami,
Podniesienie jakości współpracy szkoły z domem rodzinnym dzieci,
Sprawna komunikacji nauczyciel- dziecko- rodzic,
Odczuwanie satysfakcji z osiągnięć uczniów.
Zdobycie nowych doświadczeń,
Dostosowanie zajęć do możliwości i zainteresowań dzieci.

§ 7. ust 2. pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych
oraz umiejętne prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych
zadań szkoły.

W trosce o podwyższanie jakości pracy przedszkola i szkoły oraz w celu uzyskiwania pozytywnych efektów terapii dzieci, kontynuowałem pracę przy wykorzystaniu metod aktywnych. Wykorzystywałem różnorodne metody i techniki:
Ruch Rozwijający W. Sherborne, gimnastykę twórczą R. Labana, pedagogikę zabawy Klanza, elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, aktywne słuchanie muzyki wg. B. Strauss, Logorytmika wg C. Orffa, Edukację przez Ruch D. Dziamskiej.
Głównym założeniem wymienionych metod jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju.
Programy komputerowe, m.in. „Eduterapeutica”, „Multimedialny Pakiet Logopedyczny” - Komlogo wspomagają korekcję wad wymowy, usprawniają funkcje językowe, oddechowe oraz fonacyjnej, rozwijają i usprawniają percepcję słuchową, wspierają budowanie słownictwa biernego i czynnego, wypracowują zachowania komunikacyjne, usuwają zakłócenia procesu porozumiewania się.

Gromadziłem i aktualizowałem materiały i pomoce dydaktyczne (plansze sytuacyjne, wibrator do terapii rotacyzmu, różnego typu dmuchajki, słomki, balony, puzzle, kolorowe pióra,kolorowe patyczki), które na bieżąco wykorzystywałem w pracy z dziećmi jako logopeda i nauczyciel w grupie przedszkolnej.
Różne metody i formy pracy z dziećmi, dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb, pomogły mi efektywniej pracować z nimi, a także wzbogacić moją wiedzę
i umiejętności. Dzięki zastosowanym metodom i technikom pracy z dzieckiem, zajęcia stały się bardziej atrakcyjne, ciekawsze co podniosło jakość mojej pracy i pracy szkoły.

Efekty:

Wzbogacanie wiedzy i umiejętności,
Podniesienie jakości procesu terapeutycznego,
Poprawa atrakcyjność zajęć,
Poprawa w osiąganiu celów terapii.
Zadowolenie z pracy nauczyciela i satysfakcja z osiągnięć uczniów.

§ 7. ust 2. pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania
jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub innych wynikających ze statutu szkoły.

W czasie odbywania stażu uczestniczyłem w sposób aktywny w pracach Rady Pedagogicznej, tym samym współpracowałem przy zatwierdzaniu planów pracy szkoły, podejmowaniu uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Współuczestniczyłem przy pracy nad kalendarzem uroczystości szkolnych, kalendarzem pracy szkoły.
W ramach pracy w zespołach uczestniczyłem w tworzeniu , między innymi:
Wielospecjalistycznych Ocen Funkcjonowania Uczniów, w których uwzględniam indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia; w zależności od potrzeb – zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela; przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym: bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym.
W ramach Zespołu edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyłem w tworzeniu Programu wychowawczo - profilaktycznego, dokonywaniu analizy wniosków z roku poprzedniego, dotyczących skuteczności i prawidłowości pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Rezultatem podjętych działań jest zdobycie nowego doświadczenia oraz doskonalenia umiejętności planowania i organizacji mojej pracy, a także przeanalizowanie jej. Wymiana doświadczeń stała się dla mnie nieocenionym źródłem informacji i pomysłów, wzbogacającym pracę z dziećmi. Podejmując zadania w zespołach opracowujących dokumenty przedszkolne i szkolne, wzbogaciłem wiedzę odnośnie pracy szkoły.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach doskonalenia ustawicznego.

W lutym 2023 roku ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia oraz w czerwcu tegoż roku studia podyplomowe z muzyki i plastyki w celu rozszerzenia swoich umiejętności w zakresie logorytmiki. Poza tym w okresie stażu aktywnie korzystałem z oferty szkoleń, kursów i webinarów. Byłem również uczestnikiem rad szkoleniowych.

Ukończone szkolenia, kursy, webinaria, lekcje otwarte:

Dokumentacja logopedy. Wzory próśb o konsultacje wielospecjalistyczne, Wzory wpisów do IPET, Niezbędnik Logopedy – publikacje PDF. - zaklamerkowani.pl (wrzesień 2022)
Organizacja własnego gabinetu, wyposażenie. - zaklamerkowani.pl (wrzesień 2022)
Współpraca logopedy z rodzicem. - zaklamerkowani.pl (wrzesień 2022)
Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolu. - zaklamerkowani.pl (styczeń 2023)
Szkolenie ,,Pomówmy o mówieniu. Kilka słów na temat językowego rozwoju dziecka”. - 12.08.2021, Eduakcja.
Ćwiczenia wrażliwości słuchowej i ćwiczenia rytmiczne - wrzesień 2022 zaklamerkowani.pl
Nauka czytania metodą sylabową - wrzesień 2022, zaklamerkowani.pl
Ćwiczenia koncentracji uwagi - październik 2022, zaklamerkowani.pl
Terapia afazji cz.1 [aspekt dzieci młodszych] - listopad 2022, zaklamerkowani.pl
Terapia afazji cz.2 [aspekt dzieci starszych] - listopad 2022, zaklamerkowani.pl
Jąkanie - od teorii do praktyki - 2.03 2021 Forum Media Polska. Strefa Logopedy
Psychologia w logopedii - 22.03.2021 Forum Media Polska
Szkolenie ,,Diagnoza logopedyczna w szkole i przedszkolu- co mówi nam o jednym dziecku, a co o skali zaburzeń mowy”. - 21.11.2021, Nowa era.
Badania słuchu. Podstawowa wiedza każdego logopedy. - 02.2022 Klamerka.pl
Rada szkoleniowa: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach. 28.09.2020, p. E Andrzejak.
Rada szkoleniowa: Kształcenie kompetencji cyfrowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - prezentacja zespołu specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć. 10.05.2021, p. M.Berlińska,
p. A. Czubińska.
Literatura i szkolenia dla logopedów. kwiecień 2023, zaklamerkowani.pl
Rada szkoleniowa: Gry terenowe - dlaczego warto spróbować? 21.09.2020,
p. K. Wojciechowska.
Rada szkoleniowa: Organizacja egzaminu ósmoklasisty. 10.05.2021,
p. K. Wojciechowska
Rada szkoleniowa: Podstawy OK – Całościowy Rozwój Szkoły. 25.08.2021, CEO
Rada szkoleniowa: Lekcja SUS - Całościowy Rozwój Szkoły. 21.10.2021
Rada szkoleniowa: Zadanie edukacyjne – Całościowy Rozwój Szkoły.
styczeń/luty 2022, CEO
Rada szkoleniowa: Informacja zwrotna - Całościowy Rozwój Szkoły.
kwiecień/maj 2022, CEO
Rada szkoleniowa: Ewaluacja wewnętrzna. 26.10.2020, EKO-TUR
Logopeda na rynku pracy, zaklamerkowani.pl - w okresie stażu
Kształcenie kompetencji kluczowych - wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych - G Suite na lekcji języka angielskiego. 12.10.20, p. K. Borek
Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczyciela (online). 05.10.2022
p. K. Wojciechowska
Rada szkoleniowa: Ewaluacja wewnętrzna. 26.10.2020 r. EKO-TUR.
Rada szkoleniowa: Kontrola zarządcza. 09. 11. 2020 r. dyrekcja.
Rada szkoleniowa: Statut - praca rady pedagogicznej nad podstawowym dokumentem szkoły. 08. 11. 2021 r. dyrekcja.
Rada szkoleniowa: Wykorzystanie zasobów internetu i narzędzi multimedialnych podczas realizacji w formie tradycyjnej innowacji pedagogicznych
p. A. Kwiatkowska
Rada szkoleniowa: Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych- G Suite. 12.10.2020, p. P Szymczak
Rada szkoleniowa: Kształcenie kompetencji cyfrowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - prezentacja zespołu specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć.
Genially od podstaw - szkolenie, w okresie stażu.
Canva na start - webinar 26.01.2022
Rada szkoleniowa: Twórcze zabawy plastyczne na zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych. Wykorzystanie zasobów internetu i narzędzi multimedialnych podczas realizacji w formie tradycyjnej innowacji pedagogicznych. 04.10.2021,
p. A. Kwiatkowska
Rada szkoleniowa: Pracownia druku 3D, 13.10.2022 - SKRIWARE

Poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego mogłem podwyższyć umiejętności w stosowaniu metod pracy, uatrakcyjnić zajęcia i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z dziećmi i rodzicami. Wszystkie ukończone formy pozwoliły mi wzbogacić warsztat pracy, lepiej planować zadania wychowawcze, dydaktyczne i terapeutyczne. Dzięki ich ukończeniu mogłem dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. To wszystko przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy. Wybrane pozycje książkowe i artykuły natomiast pozwoliły podnieść jakość pracy z dziećmi oraz wzbogacić wiedzę i umiejętności. Pomogły w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykałem się w codziennej pracy. Niektóre pozycje wykorzystałem do pedagogizacji rodziców na gazetce logopedycznej. Dzieciom stwarzałem okazje do spontanicznego działania, rozwijania umiejętności, indywidualnych zainteresowań i zdolności.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Przez okres stażu poddawałem swoje działania regularnej ewaluacji. Pomagały mi w tym opinie innych osób, które obserwowały moje lekcje. Oprócz opiekuna stażu, prowadzone przeze mnie zajęcia obserwowała również pani Dyrektor. W trakcie stażu przeprowadziłem dwa obserwowane zajęcia logopedyczne. Poza tym, zorganizowałem dwie lekcje otwarte, w których udział wzięli chętni nauczyciele: maj 2023. „Zabawy logorytmiczne część I i II”. Głównym założeniem przeprowadzonych zajęć było wspomaganie terapii logopedycznej co oddziaływało na rozwój umiejętności sprawnego wykonywania makro- i mikroruchów, orientowanie się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, wpłynęła na poprawę koncentracji uwagi, myślenie i mowę.
Z osobami obserwującymi moje lekcje przeprowadzałem dyskusję na ich temat, co pozwoliło mi dostrzec ewentualne braki czy błędy, których sam być może nie potrafiłbym dostrzec.

Opiekun stażu p. J. Pogorzelska obserwowała w ciągu trzech lat dwanaście zajęć prowadzonych przeze mnie w tym dwa zajęcia otwarte z logorytmiki, o których wspomniałem wcześniej. Zajęcia prowadzone w obecności opiekuna miały na celu przede wszystkim podniesienie jakości i efektywności mojej pracy oraz wskazanie ewentualnych błędów. Zajęcia, które przeprowadziłem to:
Co pomaga nam ładnie mówić? - Zajęcia uświadomiły dzieciom warunki poprawnej wymowy: poprawne oddychanie [wdech nosem, wydech ustami, mówimy na wydechu], dobrze działający słuch oraz sprawna buzia [aparat artykulacyjny]. Ćwiczenia oddechowe z gazetą, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia artykulacyjne.
Jesienne szmery i szelesty - Usprawnianie wymowy głoski [sz], ćwiczenia w pionizacji języka, usprawnianie prawidłowego toru oddechowego. W ramach zajęć dzieci naśladowały szum drzew, dary jesieni – dopasowywały owoce jesieni do liści [szyszki, żołędzie, kasztany, jarzębina], „czarodziejski kosz” – rozpoznawały po dotyku przedmioty [żołędzie, kasztany, szyszki, liście, igły świerku, owoce jarzębiny]. Dzięki wykorzystanym ćwiczeniom dzieci wraz z rodzicami mogli ćwiczyć w domu i usprawniać prawidłową artykulację
Jesienny spacer - Rozwijanie zasobu słownictwa [określenia do słów „pada deszcz”, nauka wiersza D. Gellner „Wiatr”], ćwiczenie koordynacji słuchowo- ruchowej, [kałuża – wyklaskiwanie rytmu, chodzenie do wyklaskiwanego rytmu, grzybki], ćwiczenie ruchowo – oddechowe, ćwiczenie oddechowe [„deszczowy dzień”]. Dzieci poszerzyły zasób słownictwa oraz wykształciły umiejętność koordynacji ruchów do wyklaskiwanego rytmu.
Zagadkowe- zagadki - Wdrażanie do prawidłowej wymowy głoski [z], ćwiczenie artykulacyjne – opowiadanie, odgadywanie zagadek z głoską [z], rozwijanie zasobu słownictwa, współpraca w grupie – „wszyscy razem” dzieci układają z klocków zadany obrazek: np.: lina, słońce, tunel, piłka, mięciutka chmurka, pociąg towarowy. Dzieci poszerzyły zasób słownictwa.
Świat bajek - Usprawnianie narządów artykulacyjnych, [bajeczka logopedyczna, zabawa „kareta”], ćwiczenie percepcji słuchowej, uwagi i szybkości reagowania na dźwięki, wdrażanie do prawidłowej wymowy głoski [k] i [g], [powtarzanie sylab z głoskami [k] i [g] przed lusterkami, wyszukiwanie przedmiotów w sali z ćwiczonymi głoskami].
Myszka Agnieszka - Podczas zajęć skupiliśmy się na usprawnianiu prawidłowej wymowy głoski [š], ćwiczenie pionizacji języka, [losowanie obrazków z głoską [sz] i samodzielne układanie zagadek, nauka wiersza D. Krupa „Szara myszka”], ćwiczenie dojrzałego sposobu połykania, [zabawa „mistrz słówek”].
Żółta żaba - Wdrażanie do prawidłowej wymowy głoski [ž], ćwiczenia artykulacyjne, [opowiadanie o żabce], ćwiczenie oddechowe, [żabka na brzuchu], rozwijanie zasobu słownictwa [zagadki do słów z głoską [ž]].
1, 2, 3- liczysz ty! - Usprawnianie narządów artykulacyjnych, [Rozgrzewka – gimnastyka języka w rytm odliczania], zabawy kształtujące uwagę słuchową, [zabawa „jeden raz, dwa razy, trzy razy..” szarfy- dzieci podchodzą kolejno do szarf i skaczą mówiąc „1 jeden raz, 2 – dwa razy, 3 – trzy razy... kto się nie pomyli jest mistrzem liczenia:)] ćwiczenie koordynacji słuchowo- ruchowej, [rywalizacja w grupach – zabawa z obrazkami określanie położenia języka przy wymowie głosek].
Zabawy z rymami - Rozwijanie świadomości fonologicznej, wyszukiwanie rymów i tworzenie własnych, rozwijanie zasobu słownictwa. {Rysowany wierszyk „Misio” – wyszukiwanie rymów w nim, wybrane zadania z książki A. Maurer Dźwięki mowy], praca indywidualna i w grupach.
Główne metody zastosowane podczas zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu to przede wszystkim: metoda słowna, metoda słuchowa, metoda oglądowa, metoda praktycznego działania, metoda ćwiczeń ortofonicznych, metoda naśladownictwa. Metody aktywizujące: wchodzenie w rolę (gry i zabawy logopedyczne), małe zespoły (układanki i gry planszowe), wizualizacja (rebusy, rysowanie ilustracji). Natomiast formy zajęć to: grupowa i indywidualna.
Obserwowałem również lekcje prowadzone przez opiekuna stażu panią Joannę Pogorzelską. Zajęcia w klasie ósmej prowadzone na platformie G-Suite to : „Moje obowiązki, które mnie rozwijają” oraz „Moje zainteresowania – co lubię, kim chcę zostać”. Efektem tych obserwacji było poznanie narzędzia do pracy zdalnej Genially.
W grupie Biedronki to: „ Święty Mikołaj uczy nas miłości” oraz „ Śpiewamy kolędy dla Jezusa” oraz w klasie IV„ Po krańce ziemi”. Dzięki obserwacji poznałem wiele nowych metod aktywizujących. Efektem tych obserwacji były późniejsze rozmowy i sporządzone notatki pod kątem osiągniętych celów, doboru metod i efektywności.
Nauczyłem się wielu nowych metod i sposobów prowadzenia lekcji, komunikacji z dziećmi, gospodarowanie czasem, w bezpiecznej atmosferze wsparcia, dzieliłem się własnymi wątpliwościami, uzyskując cenne wskazówki i porady, odważniej i bardziej świadomie wykonywałam swoją pracę. Miałam dzięki temu szansę na wymianę doświadczeń oraz poznanie spostrzeżeń na temat obserwowanych zajęć. W czasie planowania dalszej pracy staram się stosować do udzielonych wskazówek.
Samodzielnie również analizowałem swoją pracę i starałem się znaleźć elementy, które są wartościowe i godne kontynuacji oraz takie, które warto byłoby ulepszyć czy zmienić. Każde zajęcia poddawałem ewaluacji, aby móc uzyskać zwrotną odpowiedź od uczniów. ’. Analizując informacje uzyskane od innych nauczycieli, uczniów i własne refleksje, wprowadzałem modyfikacje w swoim warsztacie pracy. Przygotowując się do zajęć, starałem się uwzględnić potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów tak, by terapia logopedyczna przynosiła zamierzone efekty w postaci prawidłowej wymowy oraz by każdy uczeń i każde dziecko przedszkolne chętnie brali udział w zajęciach.
Możliwość wzbogacenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach dał mi niewątpliwie udział w zewnątrz i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Nabyte wiadomości i proponowane rozwiązania zmuszały do refleksji i korygowania dotychczasowych działań. Możliwość spotkania się z innymi nauczycielami, zaowocowała wymianą doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami artykulacji.

Efekty:

Rozwijanie u uczniów umiejętności wyrażania własnego zdania,
Podniesienie jakości pracy nauczyciela i satysfakcja z osiągnięć uczniów,
Podniesienie umiejętności formułowania wniosków do dalszej pracy,
Podniesienie umiejętności rozwijania swoich mocnych stron,
Nabycie umiejętności dokonywania ewaluacji podjętych działań,

§ 7. ust 2. pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN.

Zdaję sobie sprawę, jak ważne w prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola czy szkoły jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. To nie tylko obowiązek i konieczność,
to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy, tworzą miłą serdeczną atmosferę, rozwijają zdolności interpersonalne.

W trakcie trwania stażu dzieliłem się z nauczycielami i specjalistami wiedzą uzyskaną podczas szkoleń, m.in. z zakresu terapii logopedycznej, muzyki i plastyki (scenariusze zajęć, propozycje ćwiczeń logopedycznych, opracowania utworów muzycznych w prostym zapisie nutowym, propozycje zabaw rytmizujących).
Ponadto wspólnie z wychowawczyniami z przedszkola prowadziliśmy zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Dzieliłem się w ten sposób pomysłami z tego zakresu. Koleżanki mogły obserwować ćwiczenia logopedyczne (ćwiczenia rozwijające umiejętność prawidłowej artykulacji, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wspomagające poszerzanie zasobu słownictwa) , które później wykorzystywały podczas zajęć z dziećmi. Chcąc doskonalić i poszerzyć swój warsztat pracy obserwowałam również lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli o różnym stażu pracy i dorobku zawodowym.

W okresie stażu przeprowadziłem dwie rady szkoleniowe dla nauczycieli: Kompendium logopedyczne nauczyciela. Teoretyczne omówienie podstawowych zagadnień logopedycznych istotnych dla nauczyciela oraz Porozmawiajmy o...Prawidłowy rozwój mowy dzieci w wieku 3-6 lat. Podczas wystąpienia zwróciłem uwagę na coraz to większy problem opóźnionego rozwoju mowy wśród dzieci trzy i czteroletnich. Przytoczyłem możliwe powody sytuacji(nadużywanie przez małe dzieci narzędzi multimedialnych).
Poza tym, zorganizowałem dwie lekcje otwarte, w których udział wzięli chętni nauczyciele: maj 2023. „Zabawy logorytmiczne część I i II”.
Z osobami obserwującymi moje lekcje przeprowadzałem dyskusję na ich temat, co pozwoliło mi dostrzec ewentualne braki czy błędy, których sam być może nie potrafiłbym dostrzec.
Prowadziłem również zajęcia dla praktykantki studiów logopedycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pani Eweliny Szkudlarek - Potrzebowskiej. Pokazywałem zajęcia z dziećmi z logorytmiki oraz ćwiczenia wspomagające mowę i redukujące wady wymowy. Zajęcia odbywały się według sporządzonego wcześniej harmonogramu, a także obserwowałem i omawiałem zajęcia prowadzone przez praktykantkę. Po odbyciu praktyk oceniłem, w formie pisemnej praktykę.
Możliwość wzbogacenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach dał mi niewątpliwie udział w zewnątrz i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Nabyte wiadomości i proponowane rozwiązania zmuszały do refleksji i korygowania dotychczasowych działań. Możliwość spotkania się z innymi nauczycielami, zaowocowała wymianą doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami artykulacji.
Efektem zrealizowania przeze mnie wyżej wymienionych wymagań pozwoliło mi przede wszystkim na coraz lepszą realizację zadań jakie spełniam będąc logopedą.

Efekty:
Poszerzenie warsztatu pracy,
Zdobycie nowych doświadczeń,
Rozwijanie zdolności interpersonalnych,
Wzmocnienie współpracy z koleżankami i kolegami z pracy,
Poszerzenie oferty szkoły.

§ 7. ust 2. pkt 6
Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Prowadzenie działalności z zakresu zapobiegania wadom wymowy.

Obserwując zachowania dzieci podczas zajęć w grupie oraz podczas terapii logopedycznej, stwierdziłem, że sporo przedszkolaków ma kłopot z motoryką dużą i małą, planowaniem ruchu, rytmiką czy ze sprawnością fizyczną. Do tego dokładały się problemy z prawidłową artykulacją. W czasie terapii logopedycznej nie bardzo mogłem pomagać równocześnie w np. kształtowaniu rytmu czy poprawie sprawności fizycznej. Stąd zrodził się pomysł prowadzenia zajęć logorytmicznych – połączenia logopedii z Integracją Sensoryczną i rytmiką. W zajęciach wykorzystałem wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych z muzyki i szkoleń z poprzednich lat. Moim celem było m.in. usprawnianie motoryki małej i dużej, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną i muzyczno – ruchową oraz odkrywanie znaczenia komunikowania się w sposób pozawerbalny. Zajęcia spotkały się z uznaniem koleżanek pracujących w oddziałach przedszkolnych i dyrekcji szkoły. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu w pięciu grupach przedszkolnych w wymiarze 30 minut. Okazało się, że taki rodzaj zajęć przypadł dzieciom bardzo do gustu. Rodzice także zauważyli pozytywne efekty działań.

Podczas zajęć logorytmicznych dzieci rozwijały wyobraźnię pobudzoną pozytywnymi emocjami, rozwijały także procesy poznawcze, koncentrację uwagi oraz - poprzez stymulację ruchowo- muzyczną - kształciły poczucie rytmu i sprawność fizyczną.
Poszerzałem również własny warsztat pracy oraz podniosłem moje umiejętności opracowywania i wdrażania własnych pomysłów.

W prowadzonych działaniach z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, starałem się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, a także zainteresowania i zdolności nie zapominając o zaburzeniach. W swojej pracy starałem się nie tylko zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę ale przede wszystkim stworzyć sytuację, która daje uczniowi przyjemność i satysfakcję z wykonywanych działań. Uważam, że jest to niezwykle ważny element mojej pracy, mający na uwadze dobro i rozwój dziecka.

Profilaktyka logopedyczna zakłada wyłonienie spośród grupy dzieci tych, które potencjalnie mogą mieć w przyszłości większy problem w nauce, związany z zaburzeniem lub wadą wymowy, która się u nich wykształci. Aby zatem zapobiec potencjalnemu niebezpieczeństwu, nauczyciel powinien wykazać się czujnością, ponieważ to on przede wszystkim ma kontakt z dzieckiem i jest w stanie uchwycić nieprawidłowości w mowie dziecka. Jest też w stanie określić kluczową kwestię — czy dziecko rozumie, co do niego mówimy, czy potrafi rozróżnić dźwięki i tym samym naśladować je (wymawiać) w sposób prawidłowy?

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ na rozwój mowy u dzieci i prawidłową artykulację ma gryzienie, w tym odgryzanie i żucie pokarmów. Umiejętności te oraz ssanie, połykanie i oddychanie znacząco wpływają na kształtowanie mowy dziecka. Od prawidłowego karmienia w wieku niemowlęcym, właściwego podawania pokarmu łyżeczką, prawidłowego samodzielnego jedzenia, zależy rozwój mowy. Duży procent w tym przypadku stanowią niepożądane skutki osiągnięć cywilizacji.

Podczas zajęć w grupach przedszkolnych i prowadzonych diagnoz logopedycznych, wraz z wychowawczyniami, zwróciliśmy uwagę na trudności w gryzieniu i przeżuwaniu pokarmów u dzieci. Po konsultacji, znalazłem sponsorów na warzywa i owoce dla przedszkola. Dzięki temu mogłem wdrożyć cykliczną „Akcję Marchewka” - czyli owoce i warzywa w przedszkolu. Akcja dotyczy dzieci przedszkolnych, profilaktyki wad zgryzu, a co za tym idzie, profilaktyki zaburzeń artykulacji.

Dla ułatwienia i uatrakcyjnienia terapii, pozyskałem kolejnego sponsora na kupno komputera stacjonarnego i drukarki. Sprzęty te wykorzystuję codziennie podczas zajęć, do gier logopedycznych, bajek terapeutycznych i tworzenia ciekawych kart pracy, które mogę bezpośrednio wydrukować w gabinecie.

2. Motywowanie do działania i wspieranie zainteresowań uczniów.

Podczas dnia otwartego w szkole, dzięki pozyskaniu sponsora, mogłem stworzyć wspólnie z koleżanką tak zwaną „Zdrowosferę”. Było to stoisko związane ze zdrową żywnością, przy którym podawaliśmy sałatki owocowe, sałatki warzywne, soki ze świeżo wyciśniętych owoców, smoothie, koktajle warzywno - owocowe. Wszystko przygotowywaliśmy na miejscu. Aby stoisko wyglądało zachęcająco, w związku z tym, że interesuję się stolarką, zbudowałem konstrukcję z nieociosanych desek olchowych. Wszystko wyglądało bardzo ciekawie i estetycznie oraz wzbudzało zainteresowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i gości. Z moich obserwacji wynika, że coraz więcej młodszych dzieci korzysta z restauracji typu fastfood. Jest to wygodne i szybkie zaspokojenie głody, ale niekoniecznie zdrowe. Dlatego ważne jest aby propagować, szczególnie wśród najmłodszych zdrowy styl odżywiania.
Od kilku lat, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, odbywa się akcja „Gwiazdor”, prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Celem akcji jest obdarowywanie dzieci z uboższych rodzin, prezentami ufundowanymi przez darczyńców. Dzieci w liście do świętego Mikołaja, piszą co chcieliby otrzymać na święta. W naszej szkole w tym dniu, zakładam strój świętego Mikołaja i podczas oficjalnego spotkania, wraz z panią dyrektor wręczamy prezenty.
6 grudnia w Mikołajki, ponownie w stroju świętego Mikołaja, odwiedzam dzieci z grup przedszkolnych. Spotkanie zawsze przebiega w radosnej i przyjaznej atmosferze.
Wspólnie śpiewamy piosenki, rozmawiamy o świętach, niesieniu pomocy innym, wspieraniu się wzajemnie. Po wspólnych rozmowach, wręczam dzieciom upominki i stajemy wspólnie do zdjęcia. Przedszkolaki zawsze proszą aby zostać, wtedy tłumaczę, że czekają na mnie również inne dzieci na całym świecie.
Sprawianie dzieciom radości, jest jednym z ważniejszych celów w mojej pracy. Uśmiech na twarzy, radość z prezentów, wdzięczność, a czasem łzy płynące z ich oczu, sprawiają, że wiem po co i dlaczego jestem nauczycielem!

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania
i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.

W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji, w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ludzi, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości.
Na bieżąco starałem się współpracować z różnymi instytucjami. Dawało to zawsze obopólne korzyści. Przez cały okres stażu na nauczyciela mianowanego, aktywnie pracowałem na rzecz przedszkola i szkoły, współpracując ze środowiskiem lokalnym.
Współpraca z Urzędem Gminy w Starym Mieście podczas dożynek gminno - parafialnych, gminnych obchodów Święta Niepodległości - 11 listopada. Współpraca z Komendą Hufca ZHP Konin im. Szarych Szeregów, a w szczególności z 44 Gromadą Zuchową – „Błękitna Bajkolandia”, zapewniałem opiekę zuchom podczas biwaków organizowanych przez ZHP, organizowałem dla nich „śliwkobranie”.
Współpraca z fundacją pomocy humanitarnej Redemptoris Missio, która polegała na zbieraniu i dostarczeniu do fundacji zebranych rzeczy (szczoteczek do zębów środków higieny i środków opatrunkowych). Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Żychlina - od wielu lat prowadzę chór Cantate Deo należący do stowarzyszenia, współpracuję z parafią NMP z Guadalupe i św. Juana Diego, w której jestem organistą i w ramach wolontariatu opiekuję się scholą dziecięco - młodzieżą Tepeyac. Od kilku lat, rokrocznie, współorganizuję razem z nauczycielami szkoły i parafią akcję charytatywną Żonkil nadziei” ( zbiórka pieniędzy na konińskie hospicjum. Również wolontarystycznie prowadzę zespół wokalny w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim. Współpracuję też z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lądzie - co roku we wrześniu organizuję „śliwkobranie” - wycieczka połączona ze zbieraniem śliwek zakończona wspólnym ogniskiem społeczności szkolnej i zuchów z 44 Gromady Zuchowej „ Błękitna Bajkolandia”. Współpracowałem również z Zespołem Szkół Ekonomiczno Usługowych w Żychlinie podczas organizacji Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej w kwietniu 2023 roku oraz organizacji koncertu „Totus Tuus - Cały twój Maryjo”w październiku 2022 roku.

W pracy nauczyciela bardzo ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo dzieci, dlatego podjąłem się współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koninie - co roku organizuję wycieczkę do miasteczka ruchu drogowego z nauczycielką panią Iloną Walerysiak, razem z nią wspieram akcję „Moje pierwsze prawo jazdy”. We współczesnym świecie duża ilość pojazdów mechanicznych wymusza znajomość przepisów Kodeksu Drogowego. Dzięki temu uczniowie mogą wzbogacić swoją wiedzę odnośnie bezpieczeństwa na drodze.

Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży wymagają odpowiedniej organizacji pracy. Aby ten cel osiągnąć, starłem się włączyć uczniów w promowanie szkoły poprzez udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze lokalnym,. Działania, które podjąłem w tym kierunku umożliwiły uczniom nie tylko zdobycie nowych umiejętności, ale przyczyniły się również do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Zdobywanie nagród i wyróżnień w konkursach logopedycznych, przyniosło moim podopiecznym satysfakcję, a wielu z nich mogło w ten sposób po raz pierwszy osiągnąć sukces.

Efekty:
Podniesienie wizerunku szkoły jako placówki zaangażowanej w ciągły rozwój uczniów,
Budowanie otwartości i szczerości we wzajemnych relacjach nauczyciel – rodzic,
Efektywniejsza pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich dzieci,
Umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami, wypracowywanie wspólnych metod rozwiązywania pojawiających się problemów.

§ 7 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania placówki.

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uruchomiłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym, szczególnie w czasie pandemii Covid 19, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.

2. Znajomość przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

W celu poszerzenia wiedzy, modyfikowaniu pracy Odpowiednio przez cały okres stażu, analizowałem, przestrzegałem czy też upowrzechniałem:
Konwencję o prawach dziecka (Dz.U.1991.120.526 z późn. zmianami), w razie konieczności postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz .U. 2011 nr 209 poz. 1245); 4, analiza Realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa, analiza rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zmianami), rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 ze zmianami), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 ze zmianami), rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 . poz. 1604) • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). W okresie pandemii spowodowanej Covid 19, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020 poz. 493 ze zmianami)

3. Analizowanie znajomości przepisów prawnych i rozporządzeń dotyczących funkcjonowania szkoły.

W czasie trwania stażu dokonałem analizy dokumentacji regulujących organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły: Statut Szkoły wraz z , Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej, Regulamin Świetlicy, Regulamin Biblioteki, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Regulamin Dyżurów Nauczycielskich, Regulamin Wycieczek Szkolnych, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Program Wychowawczo - Profilaktyczny, Szkolny Program Wychowawczy, plan nadzoru pedagogicznego. Efektywnie posługiwałem się przepisami o ochronie danych osobowych „RODO”. Wzbogaciłem i usystematyzowałem wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego. Pracowałem zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Dostosowywałem dokumentację nauczyciela do przepisów prawa oświatowego. Rzetelnie planowałem proces terapeutyczny.

Przez okres stażu starałem się jak najszerzej poznać istotne do wykonywania zawodu nauczyciela przepisy prawa. Wiedza z zakresu prawa oświatowego, pozwoliła mi zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania systemu oświaty, prawami i obowiązkami każdego nauczyciela. Przeanalizowanie wyżej wymienionych aktów prawnych posłużyło mi do realizacji czynności jakie wykonuję będąc nauczycielem, logopedą, a także czynności związanych z odbywaniem stażu.. Analiza wewnętrznych dokumentów szkolnych, pozwoliła mi poznać organizację placówki. Bardzo ważnym efektem realizowanych działań, była możliwość udzielenia pomocy rodzicom w zakresie znajomości i stosowania prawa szkolnego.

Efekty:
Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
Zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej procedury awansu zawodowego,
Znajomość dokumentacji regulującej funkcjonowanie szkoły,
Podniesienie efektywności mojej pracy poprzez zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy.

§ 7 ust. 2 pkt. 8
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej
i informacyjnej

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

Technologia komputerowa i informacyjna była i jest niezbędna w mojej pracy, zarówno logopedy, jak i nauczyciela. Korzystając z technologii komputerowej i informacyjnej: przy pomocy komputera i poczty elektronicznej mogłem stworzyć logopedyczne gry edukacyjne. Opracowywałem dokumentację logopedyczną (plany terapi, kwiestionariusze badania mowy, arkusze diagnozy, podsumowania terapii), scenariusze zajęć, sprawozdania, plany pracy, materiały przeznaczone do zajęć, IPETy, karty pracy, ankiety, artykuły dla rodziców( Logorytmika jako metoda oddziałująca na słuch i sprawność motoryczną - Forum logopedy, Wykorzystanie strategii sensorycznych w terapii zaburzeń artykulacyjnych - Forum logopedy, Wczesna diagnoza logopedyczna dziecka z opóźnieniem rozwoju mowy - Forum logopedy), konspekty, wyniki badań wad wymowy itp., opracowywałem artykuły na gazetkę logopedyczną, przygotowywałem dyplomy konkursowe, drukowałem scenariusze do zajęć z portali, opracowałem dokumentację związaną z awansem zawodowym. Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona była przejrzyście i czytelnie. Pomoce dydaktyczne ( układanki logopedyczne, labiogramy, plansze sytuacyjne), opracowane na komputerze były bardziej estetyczne, budziły ciekawość oraz podnosiły skuteczność procesu terapeurtycznego. Własny warsztat pracy był uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.

Wykorzystanie sprzętu technologicznego w codziennej pracy z dziećmi.

Sieć internetowa umożliwiała mi gromadzenie informacji potrzebnych do wzbogacenia realizowanych zadań w procesie dydaktyczno – wychowawczym i terapeutycznym. Poszerzyłem swoje umiejętności z zakresu korzystania z Internetu w celu poszukiwania ciekawych pomysłów, scenariuszy i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć. Stałem się także bardziej otwarty na nowe możliwości. Dzięki zasobom Internetu pogłębiałem wiedzę i doskonaliłem swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie były urozmaicone i atrakcyjniejsze, a proces terapeutyczny bogatszy. Dzieci uczyły się traktować komputer jako jedną z form edukacji. Ćwiczenia przy użyciu komputera rozwinęły ich umiejętności, zdolności, a także ich zainteresowania. Taka forma terapii absorbowała je, stając się dla nich raczej zabawą niż obowiązkiem. Wpłynęła korzystnie na trwałość zdobytej wiedzy i umiejętności, przyspieszyła znacznie zapamiętywanie poznawanych lub utrwalanych, podczas terapii logopedycznej, treści, a w rezultacie prowadziła do uzyskania większej efektywności.

Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej.

Korzystanie z Internetu umożliwiało mi szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu terapii logopedycznej, pedagogiki, psychologii, prawa oświatowego oraz do szkoleń. Codziennie sprawdzałem pocztę elektroniczną, w ten sposób często komunikuję się i wymieniam informacje z innymi nauczycielami, również nauczycielami z innych szkół i instytucji. Drogą elektroniczną dyrekcja przesyłała aktualne informacje na temat szkoleń, kursów, a także zmian w prawie oświatowym.
W roku 2020 okazało się, że Internet stał się narzędziem życia codziennego. Pandemia Covid - 19 wymusiła na wszystkich przestawienie się na pracę zdalną, początki były trudne, ale dzięki determinacji i potrzebie komunikacji, zprostałem w swojej pracy temu wyzwaniu.
Zdalne zajęcia logopedyczne wymagały zmiany dotychczasowej pracy.
Duże znaczenie miały szkolenia i kursy, dzięki którym pogłebiłem umiejętności i wiedzę niezbędną do zdalnej pracy logopedy. Korzystałem z Dysku Google, na którym tworzyłem foldery do zajęć dla poszczególnych uczniów. W wygodny i czytelny sposób dla ucznia udostępniałem tam karty pracy, filmiki, linki do gier lub stron internetowych oraz quizy dla uczniów, które uczniowie pobierali i wykonywali. Kamerki internetowe umożliwiały nam wzajemny kontakt podczas zajęć na Google Meet.
Korzystając z Internetu mogłem uczestniczyć w zajęciach opiekuna stażu, zdalnych zebraniach Rady Pedagogicznej. Terapia logopedyczna natomiast, była prowadzona razem z rodzicami, którzy również byli w domu i mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach z dziećmi. Zawieszenie zajęć szkolnych wcale nie ograniczyło, a wręcz poszerzyło, przygotowanie pomocy dydaktycznych. Praca zdalna i wzmożona częstotliwość korzystania z zasobów Internetu oraz udział w spotkaniach online podsunęły mi pomysły na ciekawe rozwiązania w uatrakcyjnieniu zajęć ( w szczególności były to gry logopedyczne, w które wspólnie mogliśmy grać na odległość oraz układanki logopedyczne).

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

Publikacja scenariuszy zajęć z logorytmiki, które przeprowadziłem w ramach zajęć otwartych i ćwiczeń z terapii logopedycznej na stronach internetowych, publikacja zdjęć na stronie Facebook:
Wymieniałem się scenariuszami zajęć, ćwiczeniami z terapii logopedycznej na stronach internetowych: www.edukacja.edux.pl i www.chomikuj.pl;
Przekazywałem zdjęcia z uroczystości przedszkolnych i szkolnych do umieszczenia na portalu społecznościowym Facebook.
Publikacje w Internecie nie tylko promowały przedszkole i szkołę w środowisku lokalnym, ale też przyczyniły się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły. Efektem wymiany scenariuszami było przekazywanie doświadczeń i dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

Efekty:

Podniesienie jakości procesu terapeutycznego, dzięki wykorzystaniu różnorodnych pomocy powstałych z wykorzystaniem komputera,
Urozmaicenie form przekazywania wiedzy dzieciom,
Wprowadzenie nowoczesnych technologii do nauczania,
Usprawnianie umiejętności motywowania dzieci,
Usprawnienie własnej pracy i wzbogacenie warsztatu pracy,
Wykorzystywanie możliwości, jakie niesie ze sobą umiejętność korzystania z technik komputerowych,
Możliwość śledzenia na bieżąco oferty szkoleń, zgłaszanie udziału własnego,
Szybka możliwość wymiany informacji z innymi nauczycielami.

Podsumowanie:

Staż na stopień nauczyciela mianowanego zmobilizował mnie do wdrożenia i zrealizowania wielu ciekawych zadań. Był inspiracją do ciągłego rozwoju umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Głównym celem wszystkich moich poczynań zawsze było dobro dziecka, troska o jego wszechstronny rozwój, o to, aby w szkole czuł się dobrze i bezpiecznie.
Podsumowując swój staż i rozwój zawodowy uważam, że wzbogaciłem swoją wiedzę. Współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach miałem okazję poznać wiele aspektów pracy przedszkola i szkoły, zdobyć kompleksową wiedzę na temat ich funkcjonowania, a przez to podejmować trafniejsze decyzje w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami.
Współpraca ze środowiskiem zarówno przedszkolnym, jak i szkolnym, pozwoliła mi także doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, a dzielenie się własnymi doświadczeniami było dla mnie źródłem osobistej satysfakcji i formą promowania własnych osiągnięć. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłam się również do podwyższenia jakości pracy obu placówek.
Praca z dziećmi jest moim powołaniem. Możliwość obserwowania rozwoju dzieci jest dla każdego dorosłego wielką przyjemnością. Moja praca ma szczególny charakter, gdyż polega na wspieraniu najmłodszych w pokonywaniu zadań rozwojowych w zdobyciu umiejętności pełnej komunikacji z innymi. W mojej pracy, każdego dnia, mam okazję robić coś ważnego...towarzyszyć dzieciom w ich zmaganiach w doskonaleniu najważniejszej ludzkiej umiejętności porozumiewania się z innymi.
Oczywiście mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinienem się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój dziecka w przedszkolu, szkole i w rodzinie. Dlatego nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania stawiane przede mną.

Tomasz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.