X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51204
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciel wspierający

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela:
mgr
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
mgr
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
mgr
Miejsce pracy:
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr
Czas trwania stażu:
01.09.2022 r. – 31.05.2023 r.
PLAN DZIAŁANIA

Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Efekty
1

Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy szkoły. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.
aktualizowałam wiedzę dotyczącą:
- systemu oświaty
-Statut Szkoły
-Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny
-Konwencję o Prawach Dziecka
-wewnątrzszkolnymi regulaminami.
Na bieżąco korzystałam z dokumentów regulujących pracę szkoły Statut, Zarządzenia Dyrektora, Regulamin BHP, Program Wychowawczo - Profilaktyczny
analizowałam artykuły zamieszczone przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku;
złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz sporządziłam projektu planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
02.09.2022
znajomość dokumentów szkolnych pozwoliła mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły

2
Współpraca z opiekunem stażu.
zawarłam kontrakt z opiekunem określający przyjęte warunki współpracy;
obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu;
omawiałyśmy prowadzone i obserwowane zajęcia w celu analizy i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy
03.2023
doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy poprzez obserwację zajęć
3
Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
brałam udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły:

”Wsparcie uczniów ukraińskich w panowaniu kariery edukacyjno-zawodowej”

”Prowadzenie zajęć dydaktycznych z doradztwa zawodowego - planowanie, działanie, metodyka „

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Grupa wsparcia dla doradców zawodowych”

”Jak mobilizować uczniów do aktywnego udziału w lekcjach doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej? Kształtowanie kreatywności drogą dla samopoznania uczących się”

”Praca indywidualna z obrazem. Karty wyboru PROFESKI”

”Warsztat pracy z grupą z wykorzystaniem Kart Wyboru Profeski„

”Pracodawca i absolwent – wspólna przyszłość zawodowa i społeczna”

Podstawy coachingu cz. I

Studia podyplomowe UW „Doradztwo zawodowe
i edukacyjne”
webinar Awans zawodowy
brałam udział Szkoleniowych Radach Pedagogicznych
BHP
Pierwsza Pomoc
Skoncentrowani na rozwiązaniach. Jak rozwiązywać problemy szybko i skutecznie
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka
śledziłam literaturę fachową oraz publikacje
w Internecie poszukując ciekawych sposobów pracy
z uczniami w klasie
uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli w klasie, w której jestem nauczycielem wspomagającym.
okres stażu
poszerzyłam wiedzę i doświadczenie, co wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.
podnosiłam efektywności zajęć
poszerzenie wiedzy o nowe umiejętności
zdobytą wiedzę wykorzystywałam w praktyce w pracy z uczniami

poznałam nowe narzędzia pracy
pracowałam nad swoimi mocnymi stronami.
zdobyłam nowe doświadczenia oraz umiejętności
wzbogacałam warsztat pracy
poszerzyłam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
poznałam sposoby zarządzania czasem w trakcie lekcji, nowe metody pracy, dostosowanie procesu edukacji do uczniów z SPE
4
Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych
-współorganizowałam imprezy i uroczystości szkolne wynikające z kalendarza imprez:
Koncert Wielkanocny
Piknik z Reymontem
Dzień otwarty
Zakończenie roku szkolnego kl. 4 LO
sałatka wielkanocna dla bezdomnych

stale współpracowałam z opiekunem samorządu
i wolontariatem

okres stażu

integracja środowiska szkolnego

5
Współpraca z rodzicami, pedagogizacja na spotkaniach klasowych

nawiązałam współpracę z rodzicami:
odbywałam indywidualne rozmowy z rodzicami na temat potrzeb ich dzieci
miałam stały kontakt telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny
współorganizowałam zebrania z rodzicami w celu omówienia postępów i trudności ucznia w nauce
przygotowałam materiały informacyjnie na spotkania z rodzicami; przekazywałam dostępne informacje na temat szkoleń organizowanych przez poradnie

okres stażu

nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami, dzięki czemu mogłam szybciej rozwiązać zaistniałe sytuacje problemowe
pomagałam rodzicom poznawać potrzeby ich dzieci

Zgodnie z:§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Efekty
1
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

przeanalizowałam orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, współpracowałam przy opracowaniu IPET, WOPFU
dokonałam diagnozy wstępnej potrzeb edukacyjnych ucznia
na podstawie orzeczenia oraz diagnozy wstępnej opracowałam indywidualny plan pracy z uczniem.
zebrałam informacje od rodziców na temat zachowani problemowych uczniów oraz ich źródeł.
informacje o uczniu, konieczne w skutecznej terapii pozyskiwałam od rodziców dziecka, wychowawcy klasy, wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem.
prowadziłam obserwacje oraz rozmowy
z uczniami
przeprowadzałam rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców
współpracowałam ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda)
brałam udział w spotkaniach i konsultacjach
z nauczycielami i specjalistami
okres stażu
poznawanie problemów uczniów
wspierania i pomoc w rozwiązywaniu problemów
pozyskane informacje wykorzystywałam w procesie nauczania i wychowania
wdrażałam skuteczne oddziaływania
w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia

2
Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci
prowadziłam obserwację pedagogiczną zakończonej wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy
opracowywałam informację o funkcjonowaniu ucznia
analizowałam opinię i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych
dostosowywałam metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych uczniów.

okres stażu
poznałam mocne i słabe strony podopiecznych
dostosowałam metody i formy pracy do możliwości dziecka

3
Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci
uwzględniłam wyniki diagnozy przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej
indywidualizowałam pracę na zajęciach wg potrzeb dziecka
śledziłam literaturę fachową oraz publikacje
w Internecie poszukując ciekawych sposobów rozwiązywania aktualnych problemów.
okres stażu
wdrażałam skuteczne oddziaływania
w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia

4
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
analizowałam orzeczenia i opinie poradni oraz sporządzałam wymaganą dokumentację tj. IPET, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, plany pracy zajęć rewalidacyjnych
dostosowywałam metody pracy do potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia dla uczniów z klas licealnych: 1f, 3c, 4f
w ramach zespołu konsultowałam postępy ucznia
z rodzicem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

wspierałam rodziców w rozwiązywaniu różnych problemów poprzez częste rozmowy, wspólne opracowanie zasad odnośnie pracy z uczniem
okres stażu
postępowałam zgodnie
z przepisami prawa oświatowego, dot. pracy
z uczniem SPE

wspierałam uczniów w rozwoju poprzez zaspokojenie ich potrzeb rozwojowych
wspierałam wnioski rodziców o badanie w poradni
5
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
rozwijałam uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i współżycia
w zespole podczas spotkań integrujących grupę,
a także poprzez swobodne rozmowy
udzielałam pomocy uczniom z trudnościami
w nauce poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, wskazywanie pozytywnych osiągnięć (pozytywna motywacja, budowanie poczucie własnej wartości)
motywowałam do aktywnego uczestnictwa
w wydarzeniach szkoły
wzmacniałam pozytywne postawy
wspomagałam proces dydaktyczny i wychowawczy
podnosiłam samoocenę ucznia

Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Efekty
1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

korzystałam ze stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli w celu do ciekawych rozwiązań metodycznych; m.in. Portal Scholaris, Serwis Ninateka, Fundacja Pomoc Autyzmu, Niebieska Chata, Mapa Karier, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej – prenumerata, szkolneinspiracje.pl, www.profesor.pl) )

w czasie zajęć godzin wychowawczych wykorzystałam burzę mózgów, gry dydaktyczne, dyskusje, studium przypadku, karty pracy, ćwiczenia terenowe
okres stażu
uatrakcyjniałam proces dydaktyczny
uczniowie umiejętności zdobywali i utrwalali w ciekawy i atrakcyjny sposób

Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Efekty
1
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora/wicedyrektora

przeprowadziłam zajęcia w obecności wicedyrektora.
omówiłam przebieg i efekty zajęć.
1 raz
wzbogaciłam warsztat pracy
2
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna.
omówiłam przebieg i efekty zajęć
dokonywałam ewaluacji i modyfikacji własnych działań
4 razy
doskonalenie własnego warsztatu pracy
poprawa dokładności prowadzenia zajęć
umiejętność wnioskowania po przebytych zajęciach
3
Ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie pracy dydaktycznej

poznawałam swoje mocne i słabe strony poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnych od środowiska szkolnego (dyrektor, opiekun stażu, rodzice, nauczyciele)
karty ewaluacji zajęć
ankiety dla uczniów przeprowadzanych przez zespół ds. Doradztwa Zawodowego
okres stażu
skonstruowanie wniosków na przyszłość w celu poprawy jakości pracy
4
Analizowanie sytuacji wychowawczej, dydaktycznej
i opiekuńczej w zespole klasowym.
obserwowałam uczniów w różnych sytuacjach,
a wyniki wykorzystałam w celu:
wdrażania zadań ukierunkowanych na integrację zespołu klasowego
wdrażania uczniów do bezpiecznych zachowań
rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów
ściśle współpracowałam z wychowami klas, psychologiem, pedagogiem
okres stażu
rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze
integracja zespołu klasowego

Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Uwagi
1
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

zachęcałam nauczycieli do sięgania po ciekawą literaturę fachową.
wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami.
dzieliłam się wiedzą zdobytą na szkoleniach.
dzieliłam się materiałami otrzymanymi ze szkoleń w których brałam udział.

prowadziłam lekcje otwarte:
„Kreatywne zajęcia - kwiaty z krepiny”
okres stażu
promowałam własny warsztatu pracy
bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli
uatrakcyjnienie zajęć
2
Dzielenie się wiedzą na forum zewnętrznym
plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji umieściłam w Internecie (www.publikacje.edux.pl)

satysfakcja zawodowa i osobista
Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt. 6
Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Uwagi
1
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno - cywilizacyjnych
w sytuacjach niejasnych i trudnych konsultowałam metody działania z innymi, bardziej doświadczonymi nauczycielami.
poznawałam sytuacje rodzinne uczniów, poprzez swobodne rozmowy z uczniami oraz z rodzicami.
obserwowałam uczniów oraz ich kontakty
z rówieśnikami, przeprowadzałam indywidualne rozmowy.
rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy emocjonalne uczniów przy współpracy
z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
wzmacniałam pozytywne postawy godne naśladowania poprzez pochwały ustne na forum grupy.
okres stażu
nauczyłam się rozpoznawać problemy uczniów.
nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami, dzięki czemu mogłam szybciej rozwiązać zaistniałe sytuacje problemowe.
wspierałam ucznia
ze szczególnymi potrzebami/problemami
2
Współpraca z innymi
Organizowałam, współorganizowałam:
Kiermasz Książek
Dzień chłopaka
Wycieczka do Kampinos
Wycieczka do Torunia
pierwsza wspólna Wigilia klasy If i IIIc
Wyjście na strzelnicę w ramach przedmiotu EDB
Warsztaty kulinarne Małe przyjemności
Wyjście do Hula Kula
Wyście do kina na film „Strażnicy Galaktyki”
Wyjście do teatru na „Friends”

okres stażu
integracja grupy
wykształciłam odpowiedzialne postawy społeczne uczniów.

Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Uwagi
1
Analizowanie aktów prawnych
analizowałam przepisy prawa oświatowego:
Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.);
Ustawa Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762
z póź. zm.);
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327 z póz.zm);
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022.1730);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1604)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2022 poz. 1594)
stosowałam się do przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym.
brałam udział w internetowych forach dyskusyjnych
z zakresu prawa oświatowego
okres stażu
właściwe stosowanie przepisów
właściwie realizowanie zadań wynikających z obowiązków nauczyciela
zaangażowałam rodziców w pomoc własnym dzieciom efektywnie pomagałam uczniom mającym trudności w nauce
pomagałam uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
wspierałam tworzenie programu doradztwa zawodowego
zdobyłam wiedzę na temat procedur

pobudzałam u uczniów ciekawości poznawczej
uczyłam ich organizacji czasu wolnego od nauki, mediów
utrwalałam u uczniów bezpiecznego i kulturalnego zachowania się podczas wycieczek
2
Pomoc rodzicom uczniów mających problemy edukacyjne
organizowałam pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących uczniów:
opracowywałam arkusze dostosowania wymagań edukacyjnych
indywidualizowałam pracę lekcyjną
konsultowałam problemy ze specjalistami
prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami i koordynowałem ich współprace ze specjalistami
3
Rozpoznanie sytuacji życiowej uczniów
organizacja pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
współpracowałam z MOPS i PCPR
4
Praca nad dokumentami szkoły
włączyłam się w prace komisji opracowującej program doradztwa zawodowego
5
Praca w zespołach nauczycieli
brałam udział w komisjach egzaminacyjnych
uczestniczyłam w spotkaniach w Zespołu ds. integracji LO
brałam udział w Zespole ds. promocji LO
6
Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych
opracowywałam karty wycieczki i listy uczestników wycieczki
przestrzegałam procedur z tym wiązanych

Zgodnie z: § 7 ust. 2 pkt. 8
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Uwagi
1
Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela.

dokumentowałam przebieg stażu.
nabywałam i doskonaliłam umiejętności obsługi komputera.
wykorzystywałam portale internetowe do doskonalenia własnej pracy www.pl.padlet.com
wykorzystywałam technologie informacyjne do dokumentowania podejmowanych działań.
przy pomocy programów komputerowych zamieszczonych w pakiecie Microsoft Office (m.in Word) opracowywałam:
- dokumentację szkolną (plany pracy, regulaminy, konspekty zajęć, sprawozdania),
- dokumentację związaną z awansem zawodowym (wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, wniosek podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego),
- przygotowywałam różnorodne pomoce dydaktyczne (krzyżówki, quizy, dyplomy, zaproszenia, gazetki szkolne itp.).
posługując się tablicą interaktywną poszerzałam informacje z zakresu zainteresowań uczniów:
grałam w gry interaktywne zamieszczone w sieci. (www.Wordwall.net)
szukałam informacji, które wynikały z chęci poszerzenia wiedzy przez uczniów (baraometrzawodów.pl, perspektywy.pl, rynekpracy.pl)

korzystałam ze sprzętu audio i video podczas zajęć.
komunikowałam się drogą elektroniczną ze współpracującymi placówkami.
korzystałam z dziennika elektronicznego.
korzystając z poczty elektronicznej oraz nośników danych np. pen drive dostarczałam zdjęcia
z imprez, wyjść, zamieszczanych na naszej szkolnej stronie internetowej, a także na szkolnym Facebooku.

korzystałam z forów oraz stron internetowych
w celu zasięgania informacji na temat awansu zawodowego (m.in www.profesor.pl, www.awanszawodowy.org, grupy na Facebooku: awans zawodowy nauczyciela-mianowanie, Prawo oświatowe- problemy, dyskusje, pomoc prawna)

śledziłam strony internetowe, na których mogłam znaleźć pomysły na ciekawe pomoce dydaktyczne, np. rebusy, zagadki, łamigłówki.

przeglądałam Internet, jako źródło wiedzy
o zmianach w prawie oświatowym oraz w celu pogłębienia swojej wiedzy pedagogicznej
okres stażu
pozyskałam przydatne informacje
i materiały edukacyjne
potrzebne do opracowania zajęć.

usprawniłam komunikację
z innymi instytucjami
i placówkami.
uatrakcyjniłam zajęcia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
stworzyłam uczniom możliwość wykorzystania bogactwa materiałów dostępnych w Internecie
wdrażałam uczniów do sprawnego wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji znajdujących się
w sieci.
wykorzystałam zasoby dydaktyczne dostępne w Internecie.
poszerzyłam wiedzę dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych źródeł informacji 

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.