X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51193
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§7 ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Wraz z rozpoczęciem stażu dokonałem wstępnej analizy własnych umiejętności i możliwości. Zapoznałem się również z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020, poz. 2200).
Uczestniczyłem we wrześniu 2022 r. i maju 2023 roku w szkoleniach “Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego” organizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Olsztynie.
Systematycznie aktualizowałem swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Przeglądałem strony internetowe MEN oraz portale oświatowe gromadząc najważniejsze informacje dotyczące procedury awansowej.

Efekty dla nauczyciela:
Dokonanie analizy przepisów prawa oświatowego oraz udział w szkoleniach umożliwiło mi lepsze poznanie procedury awansu, właściwie sporządzenie wymaganej dokumentacji m.in. wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Efekty dla szkoły:
Zdobytą wiedzą dzieliłem się z innymi nauczycielami szkoły, którzy byli w trakcie awansu zawodowego.

Planując doskonalenie zawodowe w roku szkolnym 20222023 przyjąłem za cel wykorzystanie zakupionego sprzętu w ramach programu “Laboratoria Przyszłości”.
Uczestniczyłem w szkoleniu “Laboratoria przyszłości. Wsparcie merytoryczno-metodyczne z druku 3D” organizowane przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Olsztynie. Celem szkolenia było zapoznanie się w jaki sposób obsługiwać sprzęt, jak stosować programy do projektowania i modelowania trójwymiarowego. Poznałem wady i zalety różnych sposobów wykorzystanie drukarki 3D. Zobaczyłem jak może wyglądać przykładowy druk.
Uczestniczyłem w warsztatach Skriware dotyczących druku 3D - Laboratoria Przyszłości. Na warsztatach poznałem nowe rozwiązania tworzenia własnych projektów, które mogłem wykorzystać w trakcie pracy z uczniami.
Uczestniczyłem jako “absolwent” projektu “Lekcja Enter” w wideokonferencji VIII spotkania ponadregionalnego “Transformacja Cyfrowa Szkół 2022 w moim regionie. Co dalej? W trakcie spotkania zapoznałem się z niezwykle istotnymi dla polskiej edukacji kwestiami związanymi z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych w nauczaniu. Celem spotkania było opracowanie rekomendacji, które przyczyniających się do upowszechnienia stosowania nowych technologii w edukacji na poziomie szkoły, gminy, regionu jak i całego kraju, a także kształtowaniu świadomej i otwartej postawy kadry pedagogicznej wobec włączania TIK w klasie.
Brałem udział w Warmińsko-Mazurskim Kongresie Doradztwa Zawodowego “Doradztwo Zawodowe - kształcenie w kształtowaniu przyszłości.” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W trakcie kongresu zapoznałem się z zagadnieniami związanymi z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed doradcami zawodowymi, a także jak podnieść jakość doradztwa zawodowego poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i metodycznych.
Ukończyłem szkolenie “Doradztwo zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami” organizowany przez Internetowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W trakcie kursu pozyskałem wiedzę w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego z uczniami z niepełnosprawnościami w tym niepełnosprawnością intelektualną.
Uczestniczyłem w webinarze “Metody aktywizujące. Jak zaciekawić ucznia? Praktyczne sposoby pracy z uczniami. Organizowany przez Instytut Edukacji i Innowacji.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
“Aktywne słuchanie” Piotr Ślusarczyk
“Robot Photon Edu” Magdalena Siwik-Michałowska
“Google VR” Mateusz Lisiewski
“Prawa autorskie” Anna Richards
“Sztuczna Inteligencja” Ewelina Kołnierzak
“Procedury związane z egzaminem ósmoklasisty” Dorota Wiśniewska

Efekty dla nauczyciela:
Zdobyta podczas szkoleń nowa wiedza i umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pozwoliły mi efektywniej oraz w sposób bardziej atrakcyjny przekazać przy użyciu nowoczesnej technologii wiedzę uczniom. Jestem doradcą zawodowym przygotowanym do pracy z uczniem niepełnosprawnym. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych poszerzyły moją wiedzę i wpłyneły na lepsza efektywność w codziennej pracy.
Efekty dla szkoły:
Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych znacznie wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniami. Szkoła pozyskując sprzęt z programu “Laboratoria Przyszłości” oraz nauczyciela który posiada umiejętności nauki posługiwania się nim zyskała na atrakcyjność i jakości prowadzonych zajęć. Placówka funkcjonująca na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego posiada doradcę zawodowego przygotowanego do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

Wspólnie z innymi nauczycielami uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, aktywnie i na bieżąco analizując sytuację szkoły oraz reagując na potrzeby i wyzwania.
W trakcie stażu aktywnie uczestniczyłem jako członek zespołu przedmiotowego, omawiając na bieżąco szkolenia w których brałem udział.
Byłem przewodniczącym zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty z języka polskiego oraz członkiem zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.
Realizowałem zadania wynikające z uchwał Rady Pedagogicznej, brałem udział w zatwierdzaniu rocznego planu doskonalenia zawodowego, projektu planu finansowego, zatwierdzaniu statutów szkoły. Jako członek Rady Pedagogicznej opiniowałem projekt planu finansowego placówki, wnioski Dyrektora o przyznanie nagród i innych wyróżnień.
Stworzyłem listę mailingową na potrzeby organizacji konferencji “ Jak zapobiegać zachowaniom samobójczym? Jak pomóc dzieciom w kryzysie i po próbie samobójczej?”.
Brałem aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkoły, takich jak:
program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023,
praca nad Regulaminem Rady Pedagogicznej.

Efekty dla nauczyciela:
Udział w Radach Pedagogicznych dał mi możliwość na bieżąco śledzenia spraw placówki. Zapoznałem się ze zmianami w prawie oświatowym. To w dużym stopniu zwiększyło moją świadomość co do funkcjonowania placówki oraz pozwoliło mi mieć w nim swój realny udział.
Stworzyłem autorski program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023.
Efekty dla szkoły:
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz tworzeniu dokumentacji usprawnia i upłynnia wykonywanie zadań w odpowiednim czasie oraz pozwala osiągnąć założone cele, co przekłada się pozytywnie na funkcjonowanie placówki.

Przy organizacji 7 Dni Nauki i Sztuki w Zespole Placówek Specjalnych w Olsztynie byłem odpowiedzialny za zajęcia związane z aktywnością fizyczną.
Współorganizowałem: “Dzień Sportu” promując gry zespołowe takie jak koszykówka i piłka nożna, “Dzień Piłki Nożnej” oraz “Święta Majowe” korzystając z platformy wordwall zrobiłem test podsumowujący wiedzę na temat świąt majowych.
Organizowałem: “Tydzień zawodów” podczas, którego uczniowie mogli poznać zawody medyczne, “Dzień Bezpiecznego Internetu” tworząc wspólnie z uczniami plakat z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, “Dzień emotikona” podczas którego uczniowie tworzyli własnego emotikona z wykorzystaniem długopisu 3d lub aplikacji MojiMaker.

Efekty dla nauczyciela:
Potrafię zorganizować imprezy oraz uroczystości szkolne na oddziałach szpitalnych współpracując z gronem pedagogicznym oraz personelem medycznym szpitala. Wzrosły moje kompetencje w zakresie planowania i organizowania imprez zgodnie z możliwościami szkoły. Potrafię dobrze współpracować w grupie, krytycznie i twórczo podchodzę do napotkanych trudności. Byłem propagatorem aktywnego spędzania czasu wolnego.
Efekty dla szkoły:
Efektem organizowanych zajęć jest wzrost świadomości patriotycznej uczniów, ich wiedzy na temat naszego kraju, bezpieczeństwa w Internecie, poznania interesujących zawodów oraz aktywnego i zdrowego trybu życia. Działania realizowanych imprez były zróżnicowane i atrakcyjne dla młodzieży.

Dzięki szkoleniu “Aktywne słuchanie” mogłem budować relację z uczniem, rodzicem i personelem medycznym szpitala. Podczas stażu byłem cały czas w kontakcie z rodzicami. Już od pierwszych dni pobytu w szpitalu, prowadziłem rozmowy z rodzicami dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w zakresie problematyki pobytu ucznia w szpitalu. Informowałem w jaki sposób odbywają się lekcje w szpitalu. Często lekcje prowadzone były w obecności jednego z rodziców. Analizowałem przeciwwskazania zdrowotne uczniów do wykonywania określonych typów pracy w oparciu o zebrane informacje. Informowałem rodziców o problemach edukacyjnych lub uzdolnieniach uczniów.
Rodzicom uczniów kończących szkołę przedstawiałem w zależności od sprawności psychofizycznych możliwość dalszej edukacji, zapoznając ich z ofertami szkół w okolicach zamieszkania zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia. Przekazywałem im również przygotowane wcześniej ulotki w których zapisałem strony internetowe związane z testami kompetencji zawodowych, osobowości a także bazą zawodów przydatną podczas wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Efekty dla nauczyciela:
Dzięki udostępnianym informacjom zawodoznawczych oraz rozmowom z dziećmi i rodzicami potrafię sprawić aby czuli się bezpiecznie i dobrze adoptowali się w szpitalu. Moje umiejętności komunikacyjne, pozwalają mi na stworzenie więzi z uczniem i rodzicem. Gdy pojawiają się sytuacje trudne wiem, gdzie ich pokierować oraz do kogo ewentualnie zwrócić się o pomoc. Wyposażam osoby niepełnosprawne w umiejętności i kompetencje potrzebne do poruszania się po rynku pracy.
Efekty dla szkoły:
Dzięki nawiązanej współpracy z rodzicami buduję również zaufanie do całej placówki. Rodzice dzieci przebywających na leczeniu w szpitalu zyskują pomoc i wsparcie, łagodząc napięcia związane z pobytem w szpitalu. Wiedzą do kogo zwrócić się w razie problemów, pytań i wątpliwości. Nastąpiło stymulowanie działań szkoły w zakresie zawodoznawstwa i doradztwa zawodowego. Rośnie tym samym wzrost jakości pracy oraz pozytywny wizerunek szkoły.

§7 ust. 2. pkt 2.
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnienia ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W pracy nauczyciela szkoły przyszpitalnej fundamentalną rolę odgrywa indywidualizacja nauczania oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości wysiłkowych uczniów.
W tym celu wdrożyłem narzędzia diagnostyczne oraz pomoce dydaktyczne. Opracowałem karty pracy diagnozujące zakres wiedzy i umiejętności z edukacji informatycznej uczniów klas I-III. Specyfiką naszej pracy jest nauczanie dzieci z różnych szkół i środowisk, które korzystają z różnych podręczników. W takich sytuacjach ważne jest precyzyjne określenie zakresu wiedzy i umiejętności chorych uczniów, w celu dostosowania się do ich programu nauczania i aktualnych potrzeb. W czasie jednej lekcji mamy uczniów w różnym momencie realizacji materiału. Indywidualna karta pracy daje nauczycielowi wiedzę na temat ucznia, pozwala także na rozpoznanie aktualnej wiedzy ucznia.
Jako dydaktyk spotykałem dzieci posiadające niepełne możliwości ruchowe oraz intelektualne. Dotarcie do dziecka chorego wymaga wnikliwej obserwacji, intuicji, stosowania celów terapeutycznych oraz często wielu prób nawiązania kontaktu. Zdobycie zaufania dziecka jest bardzo ważne w kontekście nawiązania współpracy. Aby poznać środowisko uczniów oraz ich potrzeby w codziennej pracy staram się aktywnie słuchać i obserwować zarówno uczniów jak i rodziców. Abym mógł rozpoznać indywidualne potrzeby, ważna jest pierwsza rozmowa obserwacja ucznia podczas zajęć lekcyjnych czy współpraca z personelem medycznym. Zawsze dowiaduję się jakie uczeń ostatnio przerabiał tematy lekcji lub zagadnienia w szkole macierzystej oraz jakie są jego zainteresowania, aby zajęcia były efektywne, przyjemne i ciekawe.

Efekty dla nauczyciela:
Stosowanie kart pracy, rozmów i obserwacji pomogło mi zrozumieć sytuację uczniów, a później dostosować przebieg nauczania do ich możliwości psychofizycznych i umiejętności. Karty pracy ułatwiły mi prowadzenie zajęć zwłaszcza z uczniami którzy nie posiadali podręczników.
Efekty dla szkoły:
Potrafię dostosować zajęcia do aktualnych potrzeb ucznia, motywować go do działań, budować w nim pozytywny obraz siebie. Jestem dzięki temu lepszym i bardziej atrakcyjnym nauczycielem dla dziecka i szkoły, przy którym czuje się ono bezpiecznie i komfortowo, co bezpośrednio wpływa na pozytywny wizerunek szkoły.

Poszerzyłem wiedzę na temat potrzeb rozwojowych uczniów analizując książkę Kazimierza Słupek “Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań”.
Na bieżąco współpracowałem z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi w danej klasie poprzez spotkania na temat potrzeb edukacyjnych ucznia. Dla uczniów uzdolnionych dostosowywałem tematykę zajęć. Na przykład na lekcji z przedmiotu edukacji informatycznej z uczniami uzdolnionymi programowaliśmy grę “Labirynt”. Uczniowie mniej zdolni uczyli się programowania prostych animacji lub rysowali w aplikacji TuxPaint.

Efekty dla nauczyciela:
Dzięki bazowaniu na indywidualnych potrzebach uczniów stałem się nauczycielem bardzo kreatywnym, potrafiącym uatrakcyjnić zajęcia w oczach uczniów.
Efekty dla szkoły:
Uczniowie z którymi mam lekcje pokonują swoje trudności, czują się ważne, docenione i pełnowartościowe. Potrafię dostosować lekcje do aktualnych potrzeb rozwojowych ucznia, co przekłada się na pozytywne postrzeganie placówki.

§7 ust. 2. pkt 3.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

Uczestniczyłem w szkoleniu “Metody aktywizujące. Jak zaciekawić ucznia? Praktyczne sposoby pracy z uczniami”.
Korzystałem z portalu szkola-podstawowa.edu.pl “Metody aktywizujące - uczenie przez działanie”.
W swojej codziennej pracy korzystam z metod aktywnych takich jak burza mózgów, symulacje, gry dydaktyczne, metody oparte na przeżywaniu i poznawaniu, metody ewaluacyjne, kosz i walizka, termometr, tworzenie własnego emotikona. To one są źródłem aktywności dzieci. Prowokują je do działania. Stawiają im wyzwania, skłaniają do refleksji, jak również są źródłem satysfakcji. Dostosowuje metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych uczniów. W celu uatrakcyjnienia zajęć korzystam z nowoczesnych środków dydaktycznych takich jak długopisy 3d, drukarka 3d, iPad z aplikacjami do programowania i tworzenia grafik, Photon Robot. Podczas zajęć wykorzystuję iPada z dostępem do Internetu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków dydaktycznych uczniowie aktywniej uczestniczą w lekcjach.
Metodę symulacji wykorzystuję na lekcjach z doradztwa zawodowego, gdzie uczniowie mogą wcielić się w rolę wybranego zawodu wyszukując z dostępnej bazy zawodów na portalu www.mapakarier.org.
Korzystam ze stron internetowych np. www.kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl wykonująć test predyspozycji zawodowych oraz www.16personalities.com na potrzeby wykonania testu osobowości.
Korzystałem z metody burza mózgów przy realizacji plakatu na temat bezpiecznego Internetu.
Często korzystam z metody gier dydaktycznych przy utrwaleniu wiadomości korzystając z portalu Wordwall czy LearningApps m.in. podczas organizowanych świąt majowych, na lekcjach z doradztwa zawodowego realizowałem temat “Quiz o zawodach” oraz “Konkurs wiedzy o zawodach”. Na lekcjach edukacji informatycznej wykorzystałem metodę gry dydaktycznej realizując temat “Teleturniej Bezpieczny Internet”, “Krzyżówka informatyczna” oraz “Konkurs wiedzy informatycznej”
Metodę projektów, m.in. porfolio, wykorzystywałem na lekcjach z doradztwa zawodowego, gdzie uczniowie mogli stworzyć elektroniczne portfolio w programie Canva. W prosty sposób uczniowie mogli stworzyć profesjonalnie wyglądające portfolio, w którym zaprezentowali swoje umiejętności i kwalifikacje, bez konieczności budowania stron internetowych czy nauki zaawansowanego projektowania graficznego. Metodą projektu pracowałem także na lekcjach tworząc CV w kreatorze Canva.

Efekty dla nauczyciela:
Ugruntowana i poszerzona wiedza z zakresu metod aktywnych sprawiła, że zajęcia są bardziej atrakcyjne i mają charakter terapeutyczny.Nauczyłem się dobierać narzędzia i techniki niezbędne do rozwijania kreatywności uczniów poprzez przygotowanie ćwiczeń ośmielających do swobodnych wypowiedzi. Wzbogaciłem warsztat pracy o liczne nowe materiały dydaktyczne; przykładowe scenariusze zajęć i kart pracy.
Efekty dla szkoły:
Lekcje w szkole zyskały na atrakcyjności poprzez stosowanie aktywizujących metod i form pracy co spowodowało:
obniżenie stresu i napięcia spowodowanego pobytem w szpitalu,
pobudzanie do aktywnego udziału w zajęciach, rozszerzenie dotychczasowej wiedzy na temat różnego rodzaju uczuć i ich wpływu na zachowanie, zaznajamianie uczniów z grami według wcześniej ustalonych reguł i zasad, niwelowanie braków wynikających z zaniedbań środowiskowych.
Szkoła pozyskała nowe narzędzie do pracy. Uczniowie obniżali napięcie emocjonalne oraz budowali świadomy wpływ na własne zachowania i emocje. Uczniowie pracowali nad poczuciem własnej wartości, odkrywali swoje zasoby. Przy użyciu tych metod uzyskałem zamierzona aktywność czego potwierdzeniem dla mnie oprócz chętniejszego udziału w lekcji były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sam sposób. Podczas zajęć wykorzystywano nowoczesne środki dydaktyczne zakupione w ramach programu “Laboratoria Przyszłości”.

§7 ust. 2. pkt 4.
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Podczas rozmów z opiekunem stażu, koleżankami i kolegami z pracy otrzymałem wiele rozwiązań metodycznych oraz rad, które rozwinęły mnie jako nauczyciela. Istotne było także codzienne zbieranie informacji zwrotnej po zajęciach, czy to w formie rozmowy czy innych form ewaluacji. Ewaluację dostosowywałem do potrzeb i możliwości ucznia, grupy. Prowadziłem ją za pomocą rozmów z uczniem pytając np. Na lekcji najtrudniejsze było...., Najbardziej podobało mi się..., Najchętniej ćwiczyłamłem..., Uważam, że lekcja była...,
Zadawanych pytań np. Czy lekcja była dla Ciebie interesująca?, Które z zastosowanych narzędzi TIK były dla Ciebie interesujące?;
Ewaluację prowadziłem za pomocą metod takich jak kosz i walizka, termometr uczuć, także za pomocą narzędzi przygotowanych przeze mnie np. kart ewaluacyjnych - krótkie, łatwe i proste.
Między innymi na lekcjach edukacji informatycznej po zajęciach uczniowie tworzyli własnego emotiokona w aplikacji MojiMaker i w ten sposób oceniając lekcję.

Efekty dla nauczyciela:
Wzmocniłem umiejętność dokonywania analiz i wyciągania trafnych wniosków.
Efekty dla szkoły:
Moje metody ewaluacji zajęć stanowiły inspirację dla innych nauczycieli. Podniosłem jakość pracy szkoły poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania. Wykorzystywanie różnorodnych programów komputerowych podczas zajęć informatycznych pozwala moim uczniom na przeniesienie tej wiedzy do swoich szkół macierzystych co podnosi atrakcyjność mojej placówki.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej po przeprowadzonych zajęciach, wdrażałem wnioski z ewaluacji własnej w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy.

Efekty dla nauczyciela:
Wzmocniłem umiejętność ewaluacji własnej pracy. Prowadzone zajęcia są bardziej atrakcyjne i efektywne.
Efekty dla szkoły:
Prowadzone przeze mnie lekcje cieszą się pozytywnym odbiorem i aktywnym uczestnictwem uczniów.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu w oparciu o przedstawiony konspekt. Zrealizowałem następujące tematy: “ Zapoznanie się z interfejsem aplikacji ScratchJr”, “Baza zawodów dostępna na stonie internetowej mapakarier.org”, “Test predyspozycji zawodowych”, “Tworzymy grę Labirynt w aplikacji ScratchJr”. Każde zajęcia były omawiane, po każdych otrzymywałam cenne zalecenia do dalszej pracy. Bardzo pouczające było dla mnie również analizowanie scenariuszy zajęć pod względem postawionych celów i wyciąganie wniosków. W obecności Pani Dyrektor przeprowadziłem zajęcia w oparciu
o przedstawiony konspekt na temat “Gra logiczna”. Po lekcji omówiliśmy poprawność metodyczną, moje działania, mocne strony a także uzyskałem cenne zalecenia, które mogłem wykorzystać przy realizacji następnych lekcji.
Obserwowałem lekcje z edukacji wczesnoszkolnej. Tematy lekcji: “Przyroda jak o nią dbać”, Związek dodawania z odejmowaniem”.
Obserwowałem lekcje z matematyki. Tematy lekcji: “Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa” kl. VIII, “Droga, czas, prędkość. Rozwiązywanie zadań z treścią” kl. VI, “Pole powierzchni i objętości graniastosłupa” kl. VIII.
Obserwowane zajęcia omawiałem z opiekunem stażu i nauczycielami. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami i różnymi uwagami na temat prowadzenia zajęć.
Efekty dla nauczyciela:
Możliwość prowadzenia lekcji w obecności dyrektora i opiekuna stażu oraz obserwacji lekcji była bardzo ważnym elementem mojej pracy. W czasie zajęć starałem się zaprezentować różnorodne metody i formy pracy, wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów oraz odbytych szkoleń i kursów.
Elementem podsumowującym były późniejsze rozmowy pod kątem osiągniętych celów, doboru metod
i efektywności. Miałem dzięki temu szansę na wymianę doświadczeń oraz poznanie spostrzeżeń na temat obserwowanych zajęć. Uwagi od osób obserwujących zajęcia okazały się dla mnie bardzo wartościowe, dały mi szansę krytycznego i obiektywnego spojrzenia na własne poczynania dydaktyczne, umożliwiły zdobycie informacji na temat mocnych i słabych stron moich działań. W czasie planowania dalszej pracy staram się stosować do udzielonych wskazówek.
Efekty dla szkoły:
Prowadzone przeze mnie lekcje są poprawne metodycznie. Cieszą się pozytywnym odbiorem i aktywnym uczestnictwem uczniów.

§7 ust. 2. pkt 5.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

W czasie mojego stażu aktywnie dzieliłem się wiedzą w ramach samokształceniowego zespołu matematyczno- przyrodniczego.
Przedstawiłem następujące tematy szkoleniowe: nowe zasady awansu zawodowego, grywalizacja - metoda aktywizująca, doradztwo zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami, nowoczesne doradztwo w świecie cyfryzacji, wykorzystanie technologii TIK.
Wymieniłem się spostrzeżeniami dotyczącymi niektórych uczniów oraz doświadczeniami i pomysłami pracy z nimi.
W gronie pedagogicznym pomogłem niektórym nauczycielom w pracy na różnych platformach związanych z technologią informacyjno-komputerową.
Podzieliłem się pomysłami na zajęcia z wykorzystaniem długopisu 3d i drukarki 3d na
różnych zajęciach szkolnych, które można znaleźć na portach myminifactory.com, thingiverse.com, skriware.com.
Efekty dla nauczyciela:
Nawiązywana współpraca z innymi nauczycielami wzmacniała moją integrację z gronem pedagogicznym. Inspirowałem nauczycieli do aktywnego korzystania z narzędzi TIK. Zapoznałem nauczycieli z wieloma ciekawymi propozycjami pracy z uczniem. Wspierałem innych nauczycieli w umiejętnym wykorzystywaniu narzędzi TIK w edukacji.
Efekty dla szkoły:
Codzienna wymiana doświadczeń polepsza przepływ informacji i jednoczy grono pedagogiczne co przekłada się na efektywne i atrakcyjne zajęcia w szkole. Korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych podnosi znacznie jakość pracy placówki.

Codzienna wymiana doświadczeń to przede wszystkich rozmowy z innymi nauczycielami. Pomogłem nauczycielom przy wykonaniu dyplomów, podziękowań w programie Canva. Wspólnie z innymi nauczycielami tworzyłem różne projekty na drukarce 3d np. choinkę, flet, bramę jerozolimską czy ludzką nerkę.
Jestem także w kontakcie z prowadzącymi szkolenia od których w dalszym ciągu uzyskuję dodatkowe wskazówki i wsparcie potrzebne podczas korzystania ze sprzętu zakupionego w ramach projektu “Laboratoria Przyszłości”.
Wymianę doświadczeń zapewniło również prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli przy organizacji imprez czy uroczystości szkolnych.

Efekty dla nauczyciela:
Dzielenie się warsztatem pracy wypracowała u mnie skłonność do autorefleksji. Współpraca z innymi nauczycielami oraz osobami prowadzącymi szkolenia rozwija mój warsztat pracy, doskonali umiejętność planowania i wyciągania wniosków.
Efekty dla szkoły.
Codzienna wymiana doświadczeń i umiejętności korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych koleżanek i kolegów przekłada się na lepsze funkcjonowanie i lepszą jakość pracy placówki.

Przeprowadziłem szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych zakupionych w ramach programu “Laboratoria Przyszłości”:
Zasada działania i wykorzystanie długopisu 3d
Obsługa drukarki 3d
Celem szkoleń było zapoznanie grona pedagogicznego w jaki sposób obsługiwać sprzęt oraz podałem przykłady i propozycje zastosowań na zajęciach szkolnych z różnych przedmiotów. W przypadku drukarki 3D zastosowanie programu do projektowania i modelowania trójwymiarowego. Zaprezentowałem także jak może wyglądać przykładowy druk.

Efekty dla nauczyciela:
Polepszyłem swoją umiejętność publicznych prezentacji. Nabrałem pewności w dzieleniu się wiedzą. Poszerzyłem wiedzę i udoskonaliłem sposób przekazywania jej nauczycielom w mojej szkole. Doskonaliłem swój warsztat pracy i współpracę z nauczycielami. Przeprowadzenie rady szkoleniowej zostało docenione przez dyrekcję szkoły.
Efekty dla szkoły:
Podniesienie jakości nauczania, doskonalenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w podnoszeniu wyników nauczania wpływa na lepsze funkcjonowanie i jakość pracy placówki.

§7 ust. 2. pkt 6.
Umiejętność uwzględnienia w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W czasie trwania stażu prowadziłem cykl zajęć promujących świadome korzystanie z zasobów dostępnych w Sieci. Działania te ukierunkowane były na bezpieczeństwo uczniów. Pokazywałem uczniom w prezentacji multimedialnej zagrożenia płynące z korzystania z cyberprzestrzeni i wdrażałem uczniów do umiejętnego i świadomego korzystania z zasobów sieci.
Przeprowadziłem cykle zajęć:
Czy wszystko w Internecie jest prawdziwe?
Uczniowie pracowali aktywizująca metodą debaty za i przeciw.
“Cyberprzemoc”. Celem zajęć było ukazanie wpływu świata wirtualnego na nasze życie. Prowadziłem rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat nowych technologii dających nam bardzo
dużo możliwości, ale niejednokrotnie jednak wykorzystywane są również do nieuczciwych lub sprzecznych z prawem praktyk. W najprostszy sposób starałem się uczniom przekazać zagrożenia dotyczące cyberprzemocy związane z niewłaściwymi lub szkodliwymi treściami z jakimi mogą się zetknąć w Internecie lub niewłaściwymi osobami, które będą się chciały z nimi kontaktować oraz niebezpiecznymi działaniami jakie mogą sami podejmować, a które mogą mieć dla nich niebezpieczne konsekwencje.
Uczestniczyłem w szkoleniu “Aktywne słuchanie”, którego celem było budowanie klucza do relacji. Dzięki pozyskanym umiejętnościom mogłem sprawnie nawiązać współpracę z uczniami, rodzicami, czy personelem medycznym. Dużo czasu poświęciłem na obserwację i rozmowy z rodzicami i opiekunami dzieci. Po obserwacji przekazywałam im moje wnioski dotyczące funkcjonowania ich dziecka w szkole szpitalnej. Informowałem rodziców jak i samych uczniów o możliwości dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej w środowisku lokalnym.

Efekty dla nauczyciela:
Nauczyłem się nawiązania relacji z uczniem, rodzicem i personelem medycznym oraz wnikliwej obserwacji ucznia , rozpoznawania potrzeb i umiejętności uczniów. Pozyskałem nowe pomysły na lekcje związane z cyberprzestrzenią.
Efekty dla szkoły:
Poznanie środowiska rodzinnego dzieci sprzyjało w wyznaczeniu jego dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Bliski kontakt z uczniem, jego rodzicami i szkołą macierzystą ułatwia dalszą naukę dziecka w jego środowisku. Nastąpiła integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym. Szkoła jako placówka, która skutecznie kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród uczniów. Uczniowie wzbogacili się o umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu.

Efekty dla nauczyciela:
Nauczyłem się nawiązania relacji z uczniem, rodzicem i personelem medycznym oraz wnikliwej obserwacji ucznia , rozpoznawania potrzeb i umiejętności uczniów. Pozyskałem nowe pomysły na lekcje związane z cyberprzestrzenią.
Efekty dla szkoły:
Poznanie środowiska rodzinnego dzieci sprzyjało w wyznaczeniu jego dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Bliski kontakt z uczniem, jego rodzicami i szkołą macierzystą ułatwia dalszą naukę dziecka w jego środowisku. Nastąpiła integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym. Szkoła jako placówka, która skutecznie kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród uczniów. Uczniowie wzbogacili się o umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu.
Podczas codziennej pracy z uczniami uwzględniałem współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne takie jak cyberprzemoc, hejt, przemoc, agresja, uzależnienia. Efektem podjętych działań było wzbudzenie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania, uwrażliwienie na losy innych.
Byłem organizatorem imprez szkolnych do których angażowałem również personel medyczny:
“Dzień Piłki Nożnej”,
”Dzień Bezpiecznego Internetu”,
”Dzień Sportu”,
”Święta majowe”,
”Tydzień zawodów”,
“Dzień emotikona”.

Efekty dla nauczyciela:
Nauczyłem się rozpoznawać potrzeby, mocne i słabe strony uczniów. Starałem się rozwijać ich zainteresowania. W prowadzonych działaniach edukacyjno-wychowawczych uwzględniałem rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, a także możliwości tkwiące w nim samym i jego najbliższej rodzinie.
Efekty dla szkoły:
Uczniowie potrafią dostrzec swoje swoje słabe i mocne strony. Pokonują trudności. Usprawniają perspektywiczne myślenie, znają zagrożenia cywilizacyjne takie jak cyberprzemoc, hejt, przemoc, agresja, uzależnienia. Projekty realizowane wspólnie z pracownikami medycznymi miały pozytywny wpływ na wzmocnienie współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym.

§7 ust. 2. pkt 7.
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

W ciągu stażu systematycznie śledziłem zmiany w przepisach prawa oświatowego w tym, w szczególności dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznałem się z najważniejszymi ustawami regulującymi pracę placówek oświatowych:
Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 oraz
2022 r. poz. 935, 1116, 1700) w brzmieniu przed 5 sierpnia 2022 r.
Ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230);
Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);
Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
Wykorzystywałem w swojej pracy zapisy z następujących ustaw i rozporządzeń dotyczących awansu zawodowego:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2020 r., poz. 2200).
Ważnym dokumentem regulującym pracę w mojej placówce jest:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 roku oraz nowelizacja tego Rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 roku
w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo- wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
Dokumentację szkolną prowadziłem zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646 ze zmianami).
Analizowałem dokumentację szkolną, zwłaszcza:
Statut Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie,
Plan Nadzoru Pedagogicznego,
Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej i Profilaktycznej,
Regulamin Rady Pedagogicznej ZPS,
Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć prowadzonych na oddziałach było dla mnie zawsze sprawą priorytetową. W tym celu zapoznałem się z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole:
Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w OLsztynie z dnia 15.12.2016 w sprawie przeciwdziałania mobbingowi,
Zarządzenie nr 13/2018/2019 Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie z dnia 12.06.19. w sprawie wprowadzenia REgulaminu Pracy w Zespole Placówek Specjalnych w Olsztynie,
Zarządzenie nr 2/2015/2016
Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie z dnia 11.09.15. w sprawie wprowadzenia Analizy i oceny ryzyka zawodowego w ZPS w Olsztynie,
Zarządzenie nr 12/2013 Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie z dnia 11.06.13 w sprawie wprowadzenia procedur zapewnienia bezpieczeństwa uczniom-pacjentom podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza oddziałem szpitala,
Zarządzenie nr 7/2017/2018 Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie z dnia 12.01.18. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działań opiekuńczo-wychowawczych specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych w ZPS.

Efekty dla nauczyciela:
W trakcie stażu na bieżąco śledziłem zmiany w prawie oświatowym. Dzięki znajomości wymienionych aktów prawnych pomogła mi podczas planowania procesu dydaktyczno – wychowawczego i terapeutycznego. Znacząco wzrosły moje kompetencje w zakresie znajomości wszelkich aktów prawnych i rozporządzeń
związanych z funkcjonowaniem szkoły. Znam obowiązujące przepisy dotyczące oświaty oraz wiem, gdzie ich szukać.
Dzięki znajomości przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w ZPS moja praca na oddziałach przebiegała w sposób świadomy i bezpieczny z myślą o moich uczniach.
Efekty dla szkoły:
Mogę efektywniej włączyć się w pracę zespołów zadaniowych. Przestrzegam zasad i reguł wynikających z rozporządzenia. Jako świadomy nauczyciel dbam o dobre imię szkoły dbając o bezpieczeństwo podczas lekcji.

Uczestniczyłem w szkoleniach “Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego”. Podczas, których dowiedziałem się o istotnych zmianach i obowiązującym prawie.
Analizowałem rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020, poz. 2200)
Na bieżąco śledziłem w Internecie portale oświatowe poszukująć zmian w awansie zawodowym nauczycieli.

Efekty dla nauczyciela:
Analiza przepisów pomocna była w czasie pisania planu oraz sprawozdania. Mam świadomość zachodzących zmian w temacie uzyskiwania awansu zawodowego.
Efekty dla szkoły:
Dzieliłem się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, którzy byli w trakcie awansu. Prowadziłem swój staż zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stworzyłem Program Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2022/2023 uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
Współpracowałem nad Regulaminem Rady Pedagogicznej.

Efekty dla nauczyciela:
Mam realny wpływ na funkcjonowanie placówki.
Efekty dla szkoły:
Udział w tworzeniu dokumentacji szkoły usprawnia i upłynnia wykonywanie zadań w odpowiednim czasie oraz pozwala osiągnąć założone cele, co przekłada się na pozytywne funkcjonowanie szkoły.

§7 ust. 2. pkt 8.
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

W swojej pracy wykorzystywałem narzędzia z dostępem do Internetu takie jak: komputer, smartfon, tablet. Korzystając z Internetu i narzędzi google takich jak dokumenty, arkusze, zdjęcia, keep, dysk, kalendarz, prezentacje, formularze, gmail tworzyłem konspekty zajęć, scenariusze lekcji, imprez i uroczystości szkolnych oraz plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. W celu sprawnego działania szkoły aktywnie korzystam z zakładki “Strefa Nauczyciela ZPS” na stronie www.zps.olsztyn.eu aktualizyjąc tablice oddziału rehabilitacji. Przekazywałem informacje i zdjęcia do umieszczenia na facebooku lub na stronie internetowej ZPS w Olsztynie.

Efekty dla nauczyciela:
Profesjonalna poczta, możliwość wspólnej pracy w chmurze, korzystanie z innych narzędzi google usprawniają moją pracę. Cały czas doskonalę i poszerzam umiejętności wykorzystania tych narzędzia. Dzięki nim mogę udostępniać innym nauczycielom dokumenty, umożliwiając edytowanie materiałów – w zależności od ich potrzeb.
Efekty dla szkoły:
Dzielę się wiedza i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Wykorzystując swoją wiedzę z dziedziny informatyki współtworzę
dokumentację szkolną niezbędną do sprawnego funkcjonowania szkoły.

Podczas lekcji czy imprez szkolnych korzystałem z platformy LearningApps Wordwall tworząc m.in. “Test wiedzy o świętach majowych.”, “Quiz o zawodach”, “Teleturniej Bezpieczny Internet”, “Krzyżówka informatyczna”. Podczas prowadzonych szkoleń z długopisu i drukarki 3d dla Rady Pedagogicznej korzystałem z tablicy multimedialnej i projektora. Wykorzystywałem prezentacje multimedialne. Na zajęciach z uczniami korzystałem z długopisów 3d, drukarki 3d, programowaliśmy Photon Robot, Ozoboty. Na iPadzie przy użyciu aplikacji ScratchJr prowadziłem lekcje z programowania i tworzenia gier komputerowych m.in. “Labirynt”, “Przeszkadzajka” a przy użyciu aplikacji TuxPaint uczniowie tworzyli projekty graficzne. Tworzyłem z uczniami zaproszenia, plakaty, dyplomy czy podziękowania w programie “Canva”. Na lekcjach korzystaliśmy kamery i aparatu fotograficznego w tablecie. Zdjęcia edytowane były w aplikacji Snapseed. Filmy montowane były w aplikacji InShot.
W 2023 roku z okazji Roku Mikołaja Kopernika z uczniami korzystaliśmy z aplikacji astronomicznych takich jak StarChart, IssDetektor, SkyMap, StarWalk2.
Udzielałem pomocy innym nauczycielom w nauce nowych narzędzi. W pracy uwzględniam zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Wdrażałem uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci.
Korzystam z komunikatora Whats’up, Messenger w celu efektywniejszej pracy szkoły.

Efekty dla nauczyciela:
Poprzez aktywne wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych oraz narzędzi multimedialnych cały czas zdobywam nową wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnej i atrakcyjnej pracy z uczniem. Podniosłem własne umiejętności zawodowe w zakresie korzystania TIK. Dzięki kontaktom internetowym z innymi nauczycielami zdobywałem wiedzę na temat - w jaki sposób, z użyciem jakich programów mogę stworzyć atrakcyjne zajęcia.
Efekty dla szkoły:
Dzieląc się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami i uczniami mam realny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Podniosłem jakość
pracy szkoły poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania i narzędzi TIK.

Uczestniczyłem w szkoleniach z obsługi drukarki 3d organizowanych przez OCEN w Olsztynie oraz firmę Skriware. Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkoleń mogłem poprowadzić szkolenie Rady Pedagogicznej i lekcje dla uczniów. Zostałem opiekunem drukarki 3D. Z moim udziałem powsta wszystkie wydrukowane prace w mojej szkole. Pomagam nauczycielom z innych przedmiotów w szukaniu projektów na stronach internetowych takich jak myminifactory.com, thingiverse.com, czy skrimarket.com. Po wydrukowaniu projektu nauczyciele mogą wykorzystać model na swoich lekcjach. Szukałem w Internecie wiadomości z obsługi długopisu 3d, celem samokształcenia inspirowałem się filmami zamieszczonymi na kanale YouTube. Rozmawiałem z innymi nauczycielami, którzy korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach programu “Laboratoria Przyszłości”.

Efekty dla nauczyciela:
Zdobywając nowe umiejętności i podnoszę poziom prowadzonych zajęć. Wzbogacam swoje kompetencje cyfrowe.
Efekty dla szkoły:
Szkoła zyskuję nauczyciela który wzbogaca swój warsztat pracy. Dzieląc się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami i uczniami mam realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, podnosząc efektywność i skuteczność zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.