X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51165
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu nauczyciela kontraktowego na mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Mgr Marzena Bucior
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Rozpoczęcie stażu: 01 września 2020
Zakończenie stażu: 31 maja 2023

Wstęp

Jestem nauczycielem, geografii, biologii, przyrody, edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego. Od roku szkolnego 2022/2023 pełnię funkcję wychowawcy
w oddziale przedszkolnym 5 i 6 - latków. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 31 sierpnia 2016 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie stażu
na stopień nauczyciela mianowanego, który rozpoczęłam 1 września 2020 r.
Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym czasem w pracy zawodowej. W tym czasie sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki, podejmowałam działania ukierunkowane na rozwój zawodowy i osobisty, podnosiłam swoje kwalifikacje oraz aktywnie uczestniczyłam
w życiu szkoły. Przez cały okres stażu dbałam o to, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi celami i potrzebami placówki.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji wymagań jakie zawarte zostały
w moim planie rozwoju zawodowego z uwzględnieniem ich efektów.

7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
Podjęłam współpracę z opiekunem stażu:
- podpisano kontrakt określający warunki współpracy.
- opracowano harmonogram terminów spotkań i zasady współpracy,
- współpracowano w zakresie tworzenia Planu Rozwoju Zawodowego oraz Aneksu do Planu Rozwoju Zawodowego.
- regularne rozmowy z opiekunem stażu dotyczące podjętych zadań i obserwowanych zajęć,
- przygotowanie pod nadzorem opiekuna stażu sprawozdania z przebiegu stażu.

2. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej.
Praca nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu i metod pracy. W związku z tym w okresie stażu systematycznie pogłębiałam wiedzę i umiejętności oraz doskonaliłam własny warsztat pracy. Tematykę szkoleń wybierałam pod kątem przydatności i atrakcyjności.
W trakcie trwania stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia:
 Szkolenie: Samodzielny uczeń - jak kształtować i wzmacniać jedną z najważniejszych rozwojowo kompetencji (16.02.2021 r.)
 Szkolenie: Innowacje po nowemu. O organizacji działalności innowacyjnej szkoły - inspirująco i zgodnie z prawem (30.10.2020).
 Szkolenie: Jak rozwijać kompetencje matematyczne w szkole podstawowej ? (02.2022 r.)
 Szkolenie: Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów ósmoklasisty do projektowania działań podnoszących efektywność nauczania w szkole podstawowej(17.11.2021 r.).
 Szkolenie: Specyfika egzaminu ósmoklasisty z biologii świetle informatora CKE (30.11.2020 r.).
 Szkolenie: Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki (16.11. 2020 r.).
 Szkolenie: Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją– kształtowanie umiejętności uczenia się (19.09.2020 r.).
 Szkolenie: W całości i z osobna. Strategie dydaktyczna wspierające indywidualne nauczanie (10.05.2021 r.).
 Szkolenie: Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem (21.09.2022 r.)
 Szkolenie: Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej (11.05. 2021 r.).
 Szkolenia: Badania świadomości emocjonalnej i odporności psychicznej uczniów (12.05.2021 r.).
 Szkolenie: Wychowanie ku wartościom. Szkoła w świecie zmian (13.05.2021 r.).
 Szkolenie: Kolory depresji. Nauczanie o depresji uczniów (14.05.2021 r.).
 Szkolenie: Komunikacja z uczniami (14.12.2021 r.).
 Szkolenie: Kręgi kulturowe (17.11.2021 r.).
 Szkolenie: Integracja klasy w środowisku stacjonarnym i online (04.11.2021 r.).
 Szkolenie dotyczące odpowiedzialności karnej nauczycieli (07.12.2022 r.).
 Szkolenia: Czym jest motywacja? (22.09.2022 r.).
 Szkolenie: Supermoc książek w przedszkolu. Jak literatura dziecięca wspiera rozwój społeczny i emocjonalny dziecka (13.10.2022 r.).
 Szkolenie: Odważni w IT (02.10.2020 r.).
 Szkolenie: Szkolenie z OneDrive (17.09.2020 r.).
 Szkolenie w zakresie przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty(16.05.2022 r.).
 Szkolenie: Kreatywne metody pracy (22.10.2022 r.).
 Szkolenie: Bajkoterapia narzędzie pracy nauczyciela (06.03.2023 r.).
 Szkolenie: Pierwsza pomoc (12.04.2022 r.).
 Szkolenie: System edukacji w Ukrainie (24.03. 2022 r.).
 Szkolenie: Palcami, widelcem, pałeczkami - na tropie smaków świata (23.04.2022 r.).
 Szkolenie: Nowi w nowej szkole. Integracja klasy w środowisku stacjonarnym oraz online (04.11.2021 r.).
 Szkolenie: Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (16.12.2022 r.).
 Szkolenia: Awans zawodowy. Przygotowanie prawne (30.03.2023 r.).
 Szkolenie: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 910.09.2020 r.).
 Szkolenie: Lekcja Enter.(23.05.2023 r.).
 Szkolenie: Bezpieczeństwo w Internecie (16.05.2023 r.).
 Szkolenie: Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych w formie online(10.02.2023 r.).
• Samodzielnie rozwijam umiejętności zawodowe poprzez czytanie poradników, artykułów zamieszczonych na stronach edukacyjnych, jak i portalach internetowych dla nauczycieli.
• Studiowałam wybraną pozycję literatury metodycznej, pedagogicznej
i psychologicznej. Wiele cennych rad uzyskałam także od opiekuna stażu
i nauczycieli wychowawców z którymi na bieżąco współpracowałam.

Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoje horyzonty wiedzy i umiejętności. Zdobytą wiedzę wykorzystam w pracy z dziećmi, a w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, mogąc się nią podzielić z pozostałymi nauczycielami.
Przez cały okres stażu doskonaliłam warsztat pracy nauczyciela oraz metody pracy pedagogicznej. Rozbudowałam swoja bazę materiałów dydaktycznych, pozyskiwałam podręczniki z wydawnictw, gromadziłam literaturę fachową. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, m.in. prezentacje multimedialne, quizy, plansze, które w przejrzysty sposób prezentowały omawiany materiał. Tworzyłam własne środki dydaktyczny między innymi do rozwijania percepcji słuchowej, wzrokowej, do nauki czytania, do nabywania umiejętności matematycznych.
Korzystałam również z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, takich jak:
https://www.googleearth.com
https://moje.epodreczniki.pl/
www.wordwall.net/pl
www.publikacje.edu.pl
https://moje.epodreczniki.pl
www.nauczycielprzedszkola.pl
www.wychowanieprzedszkolne.pl
www.panimonia.pl
https://pl.pinterest.com/
https://www.national-geographic.pl/
www.epedagogika
www.blizejprzedszkola.pl
www.portaloswiatowy.pl
www.ucze.pl
www.dlanauczyciela.pl
https://moje.epodreczniki.pl
https://www.superkid.pl
www.geoguessr.com
www.men.gov.pl
https://www.ko.rzeszow.pl/

3. Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły.
Aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu dokumentów wewnątrzszkolnych:
 Opracowywane we współpracy z innymi nauczycielami zmian w Statucie Szkoły.
 Na początku każdego roku we współpracy z innymi wychowawcami świetlicy opracowałam roczny plan pracy świetlicy.
 Brałam udział w analizie ankiet uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach ewaluacji wewnętrznej „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
W trakcie trwania stażu współpracowałem ze wszystkimi organami szkoły, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Brałam czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. Podczas zebrań rady, omawiane i poddawane dyskusji były kwestie dotyczące pracy dydaktyczno wychowawczej dzięki, którym miałam okazję zdobyć od nauczycieli
z większym doświadczeniem zawodowym, cenne wskazówki dotyczące organizacji pracy własnej.
W roku szkolnym 2022/2023 objęłam wychowawstwo w oddziale przedszkolnym 5 i 6 latków. Jednym z moich zadań było stworzenie planu pracy wychowawczej.

4. Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
Podczas stażu zorganizowałam i współorganizowałam następujące uroczystości szkolne
i przedszkolne:
• Dzień Nauczyciela 2021/2022, przygotowanie scenariusza i dekoracji.
• Szkolne spotkanie opłatkowe – Jasełka, przygotowanie scenariusza i dekoracji.
• Dzień Babci i Dziadka, przygotowanie przedstawienia „ Na straganie”, piosenki.
• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, przygotowanie dekoracji.
• Dzień Dziecka, przygotowanie questu; stacji dydaktycznej o tematyce przyrodniczej.
• Dzień Ziemi
 2021 – konkurs na plakat pt. „ Jestem superbohaterem – ratuję ziemię (nauka zdalna (klasa IV – VI).
 2022 - Obchody tego dnia obejmowały szereg działań. Przygotowałam gazetkę szkolną. Uczniowie klasy II wykonali turbiny wiatrowe. Klasa IV przygotowała ekoulotki i tablice dydaktyczną przedstawiającą tempo rozkładu różnych rodzajów śmieci. Dodatkowo uczniowie klasy IV, napisali „Moje obietnice dla Ziemi” i umieścili je na tablicy w holu szkoły. Uczniowie
ze świetlicy wykonali medale Ziemi z masy solnej i rozwiązywali zagadki
na monitorze interaktywnym. Z okazji Dnia Ziemi 2022, zorganizowałam dwa konkursy.
 2023 – przygotowanie przedstawienia grupy 5 i 6 latków „ Dbaj o las”, dekoracji i kostiumów, konkursu „Eko-strój”.
• Dzień miłości i przyjaźni - Walentynki; praca plastyczna serduszka, zabawy „Iskierka przyjaźni”; burza mózgów „ Jaki powinien być przyjaciel”, gry edukacyjne na tablicy interaktywnej.
• Dzień Przedszkolaka; konkursy, zabawy ruchowe, tańce.
• Dzień Kropki; wysłuchanie opowiadania o kropce, zabawy z kodowaniem, zabawy ruchowe, zabawy matematyczne.
• Dzień Misia; wykonanie balonowych misi, zabawy ruchowe i plastyczne, quizy, zagadki, misiowe tańce, degustacja miodku.
• Dzień Kundelka; poznanie różnych ras psów wspólne wykonanie fotobutki, śpiewanie piosenek o pieskach, zabawy ruchowe.
• Dzień Dinozaura; prezentacja multimedialna, zabawa w paleontologa, wykonanie dinozaura z tektury i skamieniałości.
• Dzień Wody; poznanie obiegu wody w przyrodzie, rozbudzenie odpowiedzialności
za zasoby wody, rozwiązywanie zagadek, eksperymenty z wodą, wykonanie łódki
z pudełek tekturowych
• Dzień Pszczół, zabawy ruchowe, praca plastyczna - plaster miodu, zabawy matematyczne.
• Dzień Kosmosu; poznanie planet układu słonecznego, wykonanie modelu układu słonecznego, wykonanie statku kosmicznego – fotobudka, zabawy światłem.
• Dzień Chłopaka, prezenty, poczęstunek, dyplomy, zabawy ruchowe.
• Członek jury w konkursie recytatorskim.
W czasie trwania stażu zorganizowałam konkursy:
- Międzyszkolny Turniej Ekologiczny; zorganizowany dla klasach I – III szkoły podstawowej.
- „Ekotorba”, konkurs plastyczno – techniczny, przeznaczony dla klas I – III, którego głównym celem było stworzenie torby z materiałów pochodzących z recyklingu.
- „Co chciałbym ocalić”- konkurs fotograficzny, przeznaczony dla klasy VIII, zadaniem uczniów było uwiecznienie na zdjęciu miejsca z najbliższej okolicy, niezmienionego
w wyniku działalności człowieka, klasa VII.
- „Model Układu Słonecznego”, konkurs skierowany do klasy VI- VI,
- konkurs zorganizowany z okazji Dnia Geografa, dla uczniów klas VI – VII.

5. Organizacja wycieczek szkolnych.
Wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych, przyczyniają się
do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem. Współorganizowałam i sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie wyjazdów do:
 Gospodarstwa Agroturystycznego „W międzyczasie”; celem wycieczki było umożliwienie kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi
 Miejskiego Domu Kultury w Leżajsku na spektakl teatralne: „Plastusiowy Pamiętnik” i ,,Ah! Pipi”
 Powerlandu w Biłgoraju, celem wycieczki były warsztaty czekolada – czekoladki. Dzieci własnoręcznie wykonały czekoladę i lizaki czekoladowe.
 Spacer do pobliskiego lasu, obserwacje przyrodnicze, celem było dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.
 Sprawowałem opiekę nad uczniami podczas ogniska klasowego.
 Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas pikniku rodzinnego.
 Sprawowałem opiekę nad uczniami podczas „ Filmowej nocy w szkole” .
Wycieczki oraz wyjścia w środowisku lokalnym rozwijają pomysłowość oraz rozbudzają wśród dzieci zainteresowane regionem. W związku z pandemią COVID 19 w roku szkolnym 2020/2021 zostały ograniczenie możliwości wyjazdów uczniów.

6. Realizacja innowacji pedagogicznych i programów edukacyjnych.
Podczas odbywania stażu wprowadziłam i zrealizowałam innowacje pedagogiczne:
• W roku szkolnym 2021/2022 opracowałam innowację pedagogiczną z geografii „Przez kultury świata”, której głównym celem było rozbudzenie świadomości uczniów co do wartości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
i kulturowe własnego regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów. Wzbudzenie zainteresowania uczniów różnorodnością świata i rozbudzenie ciekawości poznawczej. Przebieg innowacji obejmował następujące etapy:
 Uczniowie klasy VIII zostali podzieleni na pięć grup. Każda grupa wybrała
po jednym państwie z poszczególnych kontynentów: Azja, Afryka, Ameryka Północna i Południowa, Australia.
 Poszczególne zespoły przygotowały informacje dotyczące położenia, środowiska przyrodniczego, walorów kulturowych i gospodarczych wybranego państwa
w formie prezentacji multimedialnej, którą zaprezentowali na forum klasy.
 Uczniowie zorganizowali pokaz na forum klasy i szkoły, najistotniejszych elementów kultury Japonii, Egiptu, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Australii
tj. tradycyjne stroje, potrawy, tańce, muzykę, pismo, architekturę itp.
 Następnie przygotowali plakaty o kulturach świata z okazji Dnia Różnorodności Kulturowej. Wszystkie plakaty zostały umieszczone na wystawie, na korytarzu szkolnym.
• W roku szkolnym 2022/2023 w oddziale przedszkolnym 5 i 6 latków zrealizowałam innowację pedagogiczną „ Zabawa w spokojny umysł”. Głównym celem jest rozwój emocjonalno - społeczny dzieci ze szczególnym zaakceptowaniem umiejętności rozpoznawania, rozumienia akceptowania i radzenia sobie z emocjami
z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych i technik Mindfulness.

Zrealizowałam projekty i programy edukacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci:

• „Szkolne przygody gangu Fajniaków”; program miał pokazać dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia. ( klasa II, 2020/2021). W ramach zajęć przeprowadzaliśmy obserwacje, eksperymenty o wodzie, ziemi, ogniu i powietrzu.
• „Szkolne przygody gangu Swojaków”; program edukacyjny dla klasy I- III szkół podstawowych i przedszkoli. Celem programu jest przybliżenie dzieciom różnych regionów Polski i zagrożonych gatunków zwierząt, które je zamieszkują (klasa III, 2021/2022). W ramach programu dzieci poznały gatunki zwierząt chronionych
w Polsce i stworzyły mapę gatunków chronionych najbliższej okolicy.
• „Eksperymentarium’’; innowacyjny projekt, który uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u uczniów. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry online, odzwierciedlającej codzienne czynności (klasa IV, 2021/2022).
• „Bezpieczniki Taurona”; dzieci poprzez zabawę i ciekawe eksperymenty, uczą się jak bezpiecznie korzystać z prądu oraz poznają zagrożenia z nim związane ( klasa IV, 2022/2023). Uczniowie poznali sposoby oszczędzania prądu i pozyskiwania go ze, słońca , wiatru i wody.
• „Filtrujemy dla Bałtyku”; celem programu jest zwrócenie uwagi na problem współczesnego świata – wszechobecny plastik ( klasa IV, 2021/2022). Bohaterką akcji jest Britka – adoptowana foka szara z Bałtyku, która poprzez animacje i filmy opowiada dzieciom o plastiku, który jest wyrzucany do mórz i oceanów. W ramach programu uczniowie uczestniczyli w konkursie, który polegał na przygotowaniu rzeźby z plastikowych butelek.
• ,,Z darami natury świat nie jest ponury”; celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie
z ideą zero waste. Dzieci przez cały rok szkolny wykonały 10 zadań plastyczno – technicznych (2022/2023, przedszkole).
Efekty
Dla szkoły:
 podniesienie jakości pracy szkoły,
 promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Dla nauczyciela:
 satysfakcja zaangażowanie z osiągnięć uczniów,
 wzbogacenie warsztatu pracy zawodowej,
 podnoszenie jakości pracy dydaktycznej,
 wzrost umiejętności organizacyjnych.

7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej

1. Pozyskanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych ucznia.
Przez cały okres stażu prowadziłem działanie mające na celu poznanie potrzeb rozwojowych uczniów:
• W trakcie roku szkolnego dokonywałem systematycznie bieżącej obserwacji funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej i szkolnej, w sytuacjach szkolnych (lekcje, przerwy, uroczystości szkolne, zabawy swobodne) oraz pozaszkolnych (wycieczki, wyjścia)). Informacje o dzieciach otrzymywałem również podczas indywidualnych rozmów z rodzicami, które przybliżyły mi sytuację rodzinną dziecka oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Konsultowałam indywidualny przypadki dzieci z innymi doświadczonymi nauczycielami, pedagogiem
i psychologiem.
• Nawiązałam współpracę Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
i indywidualizowałam swoje metody pracy dostosowując je do potrzeb moich uczniów. Na podstawie własnych obserwacji i przy współpracy z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i psychologiem przygotowywałam opinie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
• Stale współpracowałam z wychowawcami, nauczycielami, logopedą, pedagogiem szkolnym i psychologiem rozwiązując trudności wychowawcze i dydaktyczne dzieci.

2. Przeprowadzanie testów diagnostycznych na początku roku szkolnego i na koniec każdego roku szkolnego.
• W celu sprawdzenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów w klasach 5, 6, 7 i 8 przeprowadzałam testy diagnostyczne z geografii i biologii na początku i końcu każdego roku szkolnego. Analiza wyników testu, pozwoliła określi poziom klasy
i wskazać jakie wiadomości i umiejętnościach należy uzupełnić.
• Aby jak najdokładniej rozpoznać potrzeby rozwojowe dzieci, przeprowadziłam obserwację za pomocą arkusza obserwacji ( 3 razy w roku szkolnym – grupa 5 latków) i diagnozę dojrzałości szkolnej ( 2 razy w ciągu roku – grupa 6 latków).
• Na podstawie wyników diagnozy dojrzałości szkolnej w grupie sześciolatków opracowałam informację o gotowości szkolnej.
• Do mojej grupy przedszkolnej uczęszczało dziecko z orzeczeniem, dlatego 2 razy
w roku szkolnym przygotowywałam WOPFU, czyli wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia.

3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych uczniów.
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów i dzieci starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną.
• Uwzględniam potrzeby i zainteresowania uczniów tworząc programy zajęć dodatkowych:
 Warsztaty ekologiczne – klasa II ( rok szkolny 2020/2021)
 Edukacja regionalna – klasa IV ( rok szkolny 2020/2021)
 Zajęcia przyrodniczo-eksperymentalne – klasa III (rok szkolny 2021/2022)
 Kreatywna ekologia – klasa IV ( rok szkolny 2021/2022)
Podczas stażu przygotowywałam uczniów do konkursów przedszkolnych i szkolnych takich jak:
- konkurs talentów ,,Iskierka” (2023) – wyróżnienie,
- konkursy kuratoryjne z biologii i geografii (2020/2021, 2021/2022),
- Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Morza i lady” , „Planeta i ja” (2021, zdalnie) ,
- Ogólnopolski Konkurs Geologiczny „Tajemniczy świat jaskiń” (2021, zdalnie) „Nasza Ziemia – środowisko geologiczne wczoraj, dziś i jutro” – wyróżnienie (2022),
- Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta’’ – dyplomy i nagrody za bardzo dobry wynik. (2022),
- „Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – Japonia (2021),
- „Mapa mojej małej ojczyzny” (2021),
- „Graj w klimat”, przygotowanie ekoporadnika (2023).
• Jako wychowawca świetlicy starałam się, aby wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych realizowanych według planu pracy świetlicy znalazło się wiele różnych form zajęciowych: zajęcia plastyczno-techniczne ( malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie modelowanie, origami itp.), zajęcia muzyczne; śpiewanie piosenek zabawy przy muzyce, zajęcia czytelniczo-medialne (wspólne czytanie i opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich oglądanie bajek i filmów), gry dydaktyczne na monitorze interaktywnym, zajęcia sportowe i ruchowe na szkolnym boisku lub placu zabaw.

Efekty
Dla szkoły:
 stwarzanie warunków do realizacji oczekiwań i potrzeb uczniów,
 promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 podwyższył się poziom jakości pracy szkoły,
Dla nauczyciela:
 zdobywanie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów,
 poszerzenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych ucznia.

7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod aktywizujących.
W celu poszerzenia wiedzy z zakresu metod aktywizujących wzięłam udział w szkoleniu „Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem”.
Metody aktywizujące najczęściej stosowane przeze mnie:
• Burza mózgów, czyli fabryka pomysłów - zajęcie traktuję jako metodę zabawową. Kształtuje ona pomysłowość i wyobraźnię. Metodę tę stosuje jako rozgrzewkę umysłową na początku zajęć, do ustalania zakresu posiadania i wiedzy przez dzieci, dla utrwalenia zdobytej wiedzy, dla najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu
np. zabawy skojarzenia.
• Drama, czyli forma improwizacji. W dramie zachęcam dzieci do wykorzystywania wyobraźni, ruchu i mowy. Drama przyczynia się do wewnętrznego rozwoju dziecka, uczy koncentracji na siebie i innych, rozwija kreatywność, dodaje pewności siebie.
• Metoda projektu, polega na wykonaniu przez dzieci zadań poprzez samodzielne poszukiwanie pod opieką nauczyciela.
• Gry planszowe, które oprócz dobrej zabawy niosą ze sobą treści dydaktycznej wychowawcze. Uczą ścisłego przestrzegania reguł. Dzieci miały ogromną radość
z projektowania gier planszowych w ramach projektu ,,zdrowo jem, więc wiem’’.
• Bajkoterapia, metoda przeznaczona do przezwyciężania lęków związanych
z różnymi sytuacjami, wytwarzania u dziecka pozytywnego myślenia, uczenia sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
• Jednym z ciekawych metod aktywizujących którą stosowałam podczas lekcji była gra dydaktyczna. Wykorzystując elementy rozrywki realizowałam program nauczania jednocześnie rozbudzając w uczniach geograficzne zainteresowania. Uczeń zaangażowany w grę nie tylko zdobywał wiedze w sposób aktywny, ale również uczył się współpracy i komunikowania się wewnątrz grupy oraz przestrzegania reguł np. bingo geograficzne, memory geograficzne.
• Ciekawą metodą, bardzo lubianą przez uczniów była metoda stacji zadaniowych. Wykonywanie zadań na czas na przeróżnych stanowiskach sprzyjała rozbudzeniu
i utrzymaniu zainteresowania uczniów lekcją oraz koncentracji na treści zadań. Uczniom podobał się pomysł zmiany miejski kilka razy podczas jednej lekcji.
• Mapa myśli ma za zadanie zainspirować ucznia i zmotywować do wykonywania notatek. Mapy ułatwiają skupienie uwagi na wybranym zagadnieniu, dając jednocześnie możliwość oglądu całości tematu bez natłoku zbędnych informacji. Metodę tą wykorzystywałam też na końcu lekcji w celu podsumowania realizacji celów.
• Lekcja odwrócona, uczniowie samodzielnie opracowują w domu temat lekcji lub otrzymują opracowany temat przez nauczyciela w formie online, a na lekcji powtarzają lub utrwalają zagadnienia.
• JIGSAW (układanka ekspercka), kształtuje u uczniów postawy aktywnego zaangażowania w pracę grupy,
• Eksperymenty, doświadczenia, obserwacje,
• Obok głównych metod aktywizujących stosowanych w pracy z dziećmi stosowałam także inne metody i techniki aktywizujące wszechstronny rozwój dzieci takie jak:
Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Efekty
Dla szkoły:
 podniesienie jakości pracy szkoły,
 podniesienie efektywności nauczania.
Dla nauczyciela:
 doskonalenie warsztatu pracy,
 wzbogacenie zajęć o atrakcyjne i efektywne metody pracy.

§7 ust 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i
wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

1. Analiza i ocena efektywności podjętych działań.

Dokonywałam ewaluacji zajęć z uczniami na bieżąco poprzez ankiety (klasy V- VIII), buźki; zadowoloną, obojętną i smutną, kciuki; góra, dół (przedszkole), obserwacje uczniów
i pytania podsumowujące treści odnoszące się do metody pracy oraz atmosfery na zajęciach. Następnie analizowałam wyniki, wyciągałam wnioski i wprowadzają zmiany na kolejnych lub podobnych zajęciach. Sporządzałam arkusze samooceny oraz sprawozdania z pracy wychowawczo dydaktycznej w danym semestrze. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji z opiekunem stażu o stosowanych przeze mnie metodach
i formach pracy.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Przez cały okres stażu na bieżąco współpracowałam z przydzielonymi opiekunem stażu:
• Podczas całego okresu stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna oraz inny nauczycieli. Podczas obserwacji zwracam szczególną uwagę na: metody pracy, sposoby motywowania uczniów, sposoby radzenia sobie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• W roku szkolnym prowadziłam 4 zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każda obserwacja kończyła się wspólnymi konsultacjami, które służyły analizie słabych
i mocnych stron przeprowadzonych zajęć. Pozwoliło mi to wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania, pomogły mi wprowadzić modyfikację w mojej pracy, udoskonalić metody i sposoby realizacji celów lekcji.
• Równie cenne były konsultacje i rady dotyczące moich wychowanków i ich sytuacji rodzinnej z opiekunem stażu, który przez wiele lat sprawował funkcję wychowawcy.

3. Przeprowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Szkoły.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadziłam zajęcia w obecności Dyrektora Szkoły:
• Lekcja geografii w klasie VII: Współrzędne geograficzne. Celem lekcji było określanie współrzędnych geograficznych dowolnego punktu na mapie. Podczas lekcji uczniowie pracowali indywidualnie i w grupach z wykorzystałam gry dydaktycznej, atlasu i karty pracy. Na tablicy zostały umieszczone dwa hasła: południki
i równoleżniki. Uczniowie podchodzili do monitora interaktywnego i dla podanych wyżej haseł stworzyli mapę mentalną. Następnie zostali podzieleni na czteroosobowe grupy. Każda grupa dostała grę- domino geograficzne, mapę konturową świata i kartę pracy. Uczniowie układają grę i uzupełniają mapę. Nauczyciel wraz z uczniami weryfikuje poprawność rozwiązań zadań. Na monitorze interaktywnym nauczyciel wyświetla siatkę kartograficzna do odczytania współrzędnych geograficznych, wybrani uczniowie podchodzą i wykonują zadanie.
• Lekcja geografii w klasie VI: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. Celem lekcji było omówienie cech charakterystycznych środowiska przyrodniczego Rosji. Na lekcji uczniowie pracowali indywidualnie i w grupach. W pierwszej części lekcji uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną na temat Rosji, następnie
na podstawie mapy ogólnogeograficznej Rosji przedstawionej za pomocą aplikacji Multiatlas.Świat uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące środowiska.
• Lekcja geografii w klasie V (nauczanie zdalne): Przez lądy i oceany. Celem lekcji była znajomość kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej oraz wskazanie ich na mapie świata. Przy realizacji tej lekcji wykorzystałam technologie informatyczna.
Za pomocą Multibooka 5, przestawiłam i omówiłam uczniom podział kuli ziemskiej na półkule, następnie na mapie konturowej zaznaczyłam za pomocą tabletu graficznego kontynenty i oceany. Uczniowie utrwalili wiadomości i umiejętności
z wykorzystaniem https://www.geoguessr.com/seterra/pl.
• Wychowanie przedszkolne grupa 5 i 6 – latków: Zabawy literami. Celem lekcji było utrwalenie poznanych liter. Podczas zajęć wykorzystałam metody aktywizujące: „Szukaj swojej literaki”, „Literkowy pociąg”, „Złap literkę.

Możliwość prowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu czy Dyrektora Szkoły
była dla mnie bardzo cenną lekcją. Analiza zajęć posłużyła mi do określenia moich słabych i mocnych stron pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej, a także na weryfikację moich pomysłów dotyczących sposobu prowadzenia zajęć. Każdorazowe omówienie przebiegu tych lekcji, wskazanie niedociągnięć, czy też mogących się pojawić trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i motywację do dalszej, bardziej owocnej pracy.
Efekty:
Dla szkoły:
 doskonalenie jakości pracy placówki poprzez wcielanie w życie wniosków płynących
z ewaluacji pracy własnej,
 podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania
i bogatego warsztatu pracy.
Dla nauczyciela:
 podniesienie efektywności pracy poprzez ewaluację warsztatu pracy, a także zastosowanie w praktyce doświadczenia i warsztatu pracy innych nauczycieli,
 uzyskanie merytorycznego wsparcia i wskazówek do dalszej pracy,
 dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron ,
 efektywniejsza organizacja pracy i zdobywanie nowych doświadczeń.

7 ust. 2 pkt 5
Zajętość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
• W okresie stażu byłam członkiem zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, a od roku szkolnego 2022/2023 należałam
do zespołu wychowawców. W ramach spotkań zespołów miałam możliwość wymiany poglądów i spostrzeżeń, mogłam konsultować problemy wychowawcze i korzystać
z doświadczenia innych nauczycieli. Podczas spotkań przekazywałam informacje zdobyte na szkoleniach innym nauczycielom. Dzieliłam się materiałami uzyskanymi podczas szkoleń. W trakcie nauczania zdalnego dzieliłam się wiedzą na temat dostępnych narzędzi internetowych, jak również technik i metod. Udostępniałam karty pracy, pomoce dydaktyczne, dekoracje wychowawcom i innym nauczycielom. Współpracowaliśmy, również ze sobą podczas organizowania imprez, takich jak: Bal karnawałowy, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.
• Udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg egzaminów ósmoklasisty. W roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 byłam członkiem komisji egzaminacyjnych.

2. Publikacji własnych prac.
Na strony internetowej naszej szkoły http://spdabrowica.pl/ regularnie publikuje opisy ważnych wydarzeń z życia placówki. Przygotowuje również materiał fotograficzny dokumentujący przebieg zajęć mojej grupy, uroczystości, imprez szkolnych
i przedszkolnych, dzięki czemu rodzice mogą śledzić na bieżąco ważne momenty życie swoich dzieci. Pisałam również artykuły do „Kurłowskich Wieści”. Projekt plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, karty prace, testy i scenariusze zostały zamieszczone na portalach edukacyjnych: www.edux.pl, www.profesor.pl,
https://www.45minut.pl.

3. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami poprzez prowadzenie zajęć otwartych.
• W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadziłam lekcję otwartą w klasach I-III. Jestem Eko! Celem zajęć było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi. Podczas realizacji wykorzystano metodę twórczego myślenia oraz współdziałania w grupie rówieśniczej. W części wstępnej uczniowie próbują znaleźć odpowiedź na pytanie „ Co to znaczy być eko”. Następnie zostali podzieleni na grupy zadaniowe i do wykonywali mieli, takie zadania jak: quiz ekologiczny, ekorebus, ekopuzzle, rozsypanki wyrazowe znajdź różnice, segregacja śmieci i butelkowe kręgle. Za dobrze wykonane zadanie otrzymali punkty, a grupa
z największą ilością punktów wygrywa.
• W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadziłam lekcję otwartą w klasie VI. Wulkany
i trzęsienia ziemi na Islandii. Celem lekcji było poznanie proces powstawania wulkanów na przykładzie Islandii. Uczniowie dowiedzieli się czym jest wulkan, gejzer i lodowiec. Na tablicy interaktywnej zobaczyli animacje przedstawiającą proces tworzenia się wulkanów, film z prawdziwym wybuchem wulkanu i gejzeru. Największą atrakcją było przeprowadzenie pokazu wybuchu wulkanu w klasie.
Po zajęciach szczegółowo omawiałam ich przebieg, cele, metody i formy pracy. Dokonywałam samooceny, wyciągałam wnioski z ewaluacji zajęć, analizowałam uwagi
obserwatorów.

Efekty:
Dla szkoły:
 polepszenie organizacji pracy szkoły i poziomu przygotowania merytorycznego nauczycieli,
 szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli w zakresie metod i form pracy,
 zaangażowanie dzieci poprzez aktywny udział w zajęciach z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i zabaw,
Dla nauczyciela:
 promowanie własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniem,
 wzrost umiejętności organizacyjnych,
 doskonalenie umiejętności analizy własnych działań,
 doskonalenie współpracy z innymi nauczycielami.

§7 ust 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci/uczniów oraz współpraca z rodzicami.
• Jako wychowawca przez cały rok szkolny utrzymywałam stały kontakt z rodzicami nie tylko podczas zebrań i konsultacji. Bardzo często były to rozmowy indywidualne. Prowadziłam rozmowy telefoniczne dotyczące postępu funkcjonowania oraz stanu zdrowia dzieci. Informowałem rodziców o problemach zachowaniu ich dziecka oraz zauważonych niepokojących sygnałach jak, również o pozytywnych zrachowaniach lub postępach i poprawie w zachowaniu dziecka. Podczas zebrań prowadziłam pogadanki i prelekcje w ramach pedagogizacji rodziców:
 Forum zdrowia dla rodziców. Uczymy dzieci zdrowego żywienia”, w ramach projektu „ Zdrowo jem, wiec wiem”
 „Czyste powietrze wokół nas”.
 „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.
• Aby zintegrować środowisko rodzinne dziecka ze środowiskiem przedszkolnym zapraszałam rodziców do różnych działań na rzecz przedszkola:
 Dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 Pomoc w szykowaniu stroi dla dzieci na uroczystości, bale i imprezy przedszkolne.
 Włączanie się rodziców w zbiórki, akcje charytatywne, kiermasze
i przedsięwzięcia.
 Przygotowywanie słodkiego poczęstunku dla dzieci
 Pomoc dzieciom w konkursach.
 Zakupie prezentów dla dzieci np. na Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka.
 Pomoc w organizacji uroczystości : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.

2. Udział w akacjach charytatywnych.
Wraz z uczniami i przedszkolakami corocznie brałam udział w akcji „ Sprzątanie świata”. Zachęcałam rodziców do udziału w akcji „Talenciaki” i akcjach organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu:
 bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny; przygotowanie ozdób świątecznych
i pierniczków,
 Góra Grosza,
 kiermasz dla Ukrainy.
 adopcja dziecka z Afryki

3. Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych:
W roku szkolnym 2022/2023 w grupie przedszkolnej 5 i 6 latków zrealizowałam projekt
,,Zdrowo jem, więc wiem”, który został stworzony Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt ten objęła swoim honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda. Celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu
i produktów dla zdrowia szkodliwych.
W ramach projektu przygotowałam :
 przedstawienie „ Na straganie”,
 Bal owocowo – warzywny,
 pochód zachęcający do spożywania warzyw i owoców,
 gry dydaktyczne, zagadki, wiersze, komiksy o tematyce zdrowego żywienia,
 warsztaty kulinarne: zdrowe kanapki, wraz z rodzicami – śniadaniówka pełna witamin.
Wdrożyłam i zrealizowałam we współpracy z Sanepidem następujące programy profilaktyczne:
 ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”, którego celem jest zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne oraz kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych (przedszkole 5 i 6 latki).
 „Czyste powietrze wokół nas”, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy i umiejętność radzenia sobie dzieci gdy dorośli przy nich palą (przedszkole, 5 i 6 latki).
W ramach realizacji tych programów zorganizowane zostały wycieczki do lokalnego sklepu
i gospodarstwa rolnego w poszukiwaniu produktów ekologicznych.

Efekty
Dla szkoły:
 pozytywny o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym,
 budowanie pozytywnych relacji pomiędzy szkołą, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
Dla nauczyciela:
 otwartości i szczerości we wzajemnych relacjach nauczyciel- -uczeń,
 pozyskane informacje o dzieciach udoskonaliły pracę z dziećmi.

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

Od początku mojej pracy jako nauczyciel dbałam o to, aby dokładnie analizować
i śledzić wszystkie dokumenty regulujące pracę szkoły. W momencie rozpoczęcia stażu
w dalszym ciągu poznawałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły poprzez analizę dokumentacji organizującej prace szkoły.

Zapoznałam się i przeanalizowałam:
- Statut Szkoły,
- Program Profilaktyczno – Wychowawczy
- Regulamin Rady Pedagogicznej.

Podczas odbywania stażu zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty:
- ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
- ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019 r. poz. 2215
ze zmianami),
- ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) .

Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli:
- art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019 r. poz. 2215),
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 2019 r. poz. 1650)

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas wycieczek:
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz.U.z 2018 r. poz. 1055).

W okresie pandemii pracowałam zgodnie z:
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020 poz.493 ze zmianami).
Efekty
Dla szkoły:
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wydajniejszą pracę odpowiednio
wykształconego nauczyciela,
 polepszenie organizacji pracy szkoły i poziomu przygotowania merytorycznego
nauczyciela.
Dla nauczyciela:
 poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
 aktualizowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej procedury awansu zawodowego,
 podniesienie efektywności mojej pracy poprzez zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy.

§7 ust 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie
prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Wykorzystywaniu umiejętności stosowania technologii komputerowej
i informatycznej w pracy nauczyciela.

Korzystanie z technologii informatycznej i komunikacyjnej jest wymogiem współczesnego świata i nowoczesnej szkoły. W mojej codziennej pracy, technologia informacyjno komunikacyjna jest narzędziem niezbędnym.
Najważniejsze zastosowanie umiejętności informatycznych pojawiło się w czasie edukacji zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w marcu 2020 r.
Z dnia na dzień musiałam dostosować swoje formy i metody pracy do nauki zdalnej.
• W roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 zdalnie prowadziłam lekcje przy użyciu aplikacji Microsoft Teams, a gdy szkoła nie korzystała jeszcze z usługi Microsoft 365 korzystam z dziennika elektronicznego i dysku OneDrive.
• Do prowadzenia lekcji zdalnych z geografii i biologii przydatnym narzędziem okazał się tablet graficzny, multibooki wydawnictwa Nowa Era „Planeta nowa” 5,6,7,8,
i „Puls życia” 5, 6, 7, 8, MultiAtlas Polska, Atlas roślin i zwierząt oraz Atlas anatomiczny.
• Obserwując potrzeby uczniów w nauczaniu zdalnym poszukiwałam takich rozwiązań
i narzędzi pracy by nauka online była ciekawa i wspomagała uczniów w nauce. Najczęściej korzystałam z aplikacji: Learning Apps, Wordwall, wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie bądź wyszukane
w Internecie prezentacje multimedialne w programie PowerPoint, filmy, gry i strony edukacyjne.
• Do tworzenia sprawdzianów i kartkówek najczęściej używałam aplikacji Kahoot, Microsoft Forms.
• Dyplomy i plakaty projektowałam za pomocą aplikacji Canva i MS Publisher.

Komputer był stałym narzędziem w mojej pracy i korzystałam z niego codziennie, pracując
z dziennikiem elektronicznym Vulcan i opracowując dokumentację szkolną i przedszkolną
w programie Word. Ponadto opracowywałam niezbędna dokumentację związaną z realizacją stażu oraz wykorzystywałam różnego rodzaju komunikatory i pocztę elektroniczną
do komunikacji z moim opiekunem stażu.
W celu wzbogacenia zajęć dydaktycznych wykorzystałam monitor i tablicę multimedialną, projektor oraz tablet i laptop.
Wykorzystywałam strony i platformy edukacyjne jako źródła pomysłów i dobrych praktyk dotyczących nauczanych przeze mnie przedmiotów.

Efekty
Dla szkoły:
 wprowadzenie nowoczesnych technologii do nauczania,
 podniesienie jakości pracy szkoły.
Dla nauczyciela:
 doskonalenie swojego warsztatu pracy,
 potrafię opracować materiały do nauki zdalnej,
 poszerzanie swoich wiadomości i umiejętności.
 Podniesienie atrakcyjności zajęć.

Podsumowanie

Podsumowując okres, w którym miałam możliwość realizowania zaplanowane przez siebie zadania, mogę stwierdzić, że był to czas aktywny pracy zawodowej, pełnej niespodzianek i nowych wyzwań.
Analizując swoją dotychczasową pracę, mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały zrealizowane. Mój warsztat pracy wzbogaciłam się o nowe metody i środki dydaktyczne oraz zdobyłam nowe umiejętności w zakresie korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnej.
Znam i stosują przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W pracy z uczniami stawiam przede wszystkim na rozwój ucznia, odkrywanie jego zdolności, rozwijanie zainteresowań, a także przekazywanie mu, w sposób dla niego najodpowiedniejszy wiedzy na temat otaczającego świata.

W okresie stażu analizowałam swoje mocne i słabe strony, także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez obserwację osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny. W swojej pracy uwzględniłam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
W roku 2021 za zaangażowanie w pracę, troskę o dobro dzieci oraz odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków dydaktyczno-wychowawczych otrzyma Nagrodę Dyrektora.
Sądzę, ze w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i doskonali warsztat swojej pracy. Pragnę rozwijać się zarówno jako nauczyciel jak i człowiek. Jestem przekonana że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirować na dalsze lata.

Dąbrowica, Nauczyciel kontraktowy:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.