X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51170
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Magdalena Kułak
Posiadane kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa
Dyrektor szkoły:
Imię i nazwisko opiekuna:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2022r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2023r.
Opracowany na podstawie:
- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700),
- Ustawa z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. - U. z 2022r., poz.1730),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200).
Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
1. Pogłębianie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy oddziału przedszkolnego.
3. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
4. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
§ 7 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania do realizacji:
I. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Formy realizacji:
1. Analizowałam akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
-Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700),
-Ustawa z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz.1730),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200).
2. Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam plan rozwoju zawodowego.
3. Systematyczne śledziłam zmiany w prawie oświatowym
-uaktualniałam wiedzę na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).
4. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego.
Efekty dla nauczyciela: zapoznanie się z podstawowymi przepisami prawa oświatowego, działanie zgodnie z poznanymi przepisami.
II. Doskonalenie zawodowe – kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego
1. Udział w szkoleniach w ramach WDN oraz kursach, warsztatach i szkoleniach, czy webinerach organizowanych przez firmy zewnętrzne związanych ze wspieraniem rozwoju dziecka i rozwijaniem kompetencji nauczyciela.
Ukończyłam szkolenia dotyczące różnych form pracy z rodzicami:
-„Jak prowadzić zebrania i spotkania z rodzicami?” – szkolenie kompetencji ogólnych – webinar, Instytucja Szkoleniowa– Fundacja Smart Lew. Celem szkolenia było przedstawienie różnych form realizacji zebrań, spotkań z rodzicami, tak by były one efektywne.
-„Wspomaganie wychowawczej roli rodziny” – szkolenie kompetencji ogólnych – webinar, Instytucja Szkoleniowa – Fundacja Smart Lew. Celem szkolenia było poznanie mechanizmów umożliwiających poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców z zakresu rozwoju dziecka i jego wychowania.
W poszukiwaniu efektywnych metod dydaktycznych i wychowawczych, ukończyłam następujące szkolenia:
-„Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia” – szkolenie certyfikowane upoważniające do prowadzenie zajęć z TUS, Cogniutus Centrum Szkoleń. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy odnośnie możliwości wprowadzania do zajęć takich elementów, które mają za zadanie poprawić funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dzieci, pobudzić do refleksji, umożliwić lepsze poznanie, zrozumienie i docenianie siebie oraz nabyć nowe umiejętności interpersonalne.
-„Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym” – e-konferencja MAC. Celem konferencji było ukazanie potrzeby rozwijania u dzieci kompetencji społeczno-emocjonalnych, dzięki którym dzieci mają możliwość lepszej akceptacji odmienności, mogą być bardziej otwarte, lepiej funkcjonują w grupie. Jednocześnie mają możliwość poznania siebie, swoich zdolności i ograniczeń, które mogą stanowić punkt wyjścia do poznania innych.
-„Bajkoterapia w praktyce” – webinar, Instytucja Szkoleniowa – Fundacja Smart Lew. Celem szkolenia było zaznajomienie z taką metodą psychoterapeutyczną, która łatwiej uspokaja dzieci, redukuje problemy emocjonalne i wspiera w rozwoju osobistym.
-„Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w nauce” – szkolenie on-line LSCDN. Cel szkolenia opierał się o przekazanie wiedzy dotyczącej konieczności wyrównania szans edukacyjnych uczniów oraz zapobiegania wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-motywacyjnej, jak również dostosowywania procesu edukacyjnego, do takiego stopnia, by umożliwić uczniom sprostania wymaganiom.
-„Agresywne dziecko – metody pracy z wykorzystaniem Pozytywnej Dyscypliny” – szkolenie kompetencji ogólnych – webinar, , Instytucja Szkoleniowa – Fundacja Smart Lew. Celem szkolenia było przekazanie gotowego narzędzia pomocne w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych, uczeniu dzieci wartościowych umiejętności społecznych oraz pozytywnego zachowania.
-„Jak pracować z uczniem przebodźcowanym?” – szkolenie kompetencji ogólnych – webinar, Instytucja Szkoleniowa – Fundacja Smart Lew. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy na temat sposobów wpływu bodźców natury zmysłowej na codzienne życie i pracę dziecka. Można było się zapoznać z symptomami przebodźcowania oraz nauczyć się jak dbać o komfort szkolnej/przedszkolnej pracy dzieci, aby uniknąć sytuacji przestymulowania.
-„Wprowadź jogę do szkoły” – mini kurs on-line, Skarby Jogi Dla Dzieci. Celem szkolenia było zaznajomienie z techniką, która wspomaga koncentrację, harmonijny rozwój dziecka, zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalno-społecznej.
Ukończyłam szkolenie dotyczące internetowego narzędzia umożliwiającego tworzenie projektów graficznych:
-„Canva dla nauczyciela – od podstaw” – szkolenie on-line, Edulearn-expert.
Przygotowując się do awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu:
-„Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – zakończenie stażu” – szkolenie doskonalące, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS.
2. Samokształcenie. Czytałam literaturę związaną z pracą nauczyciela, różne publikacje i artykuły.
Literatura – książki:
-A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. W książce znalazłam praktyczne wskazówki, jak w prosty i niezwykle skuteczny sposób opanować sztukę skutecznej komunikacji z dziećmi. Przedstawione w książce liczne przykłady wzięte z codziennych doświadczeń mogą ułatwić nie tylko rozwiązywanie najczęstszych problemów wychowawczych (np. stawianie granic, formułowanie oczekiwań), ale obrazują również metody budowania silnych więzi emocjonalnych między dorosłymi a dziećmi.
-J. Nelsen i in. „Pozytywna Dyscyplina dla przedszkolaków”. Ta książka nie tylko dostarczyła mi cennych wskazówek i strategii, ale także zainspirowała do stworzenia głębszej więzi z dziećmi w wieku przedszkolnym. W książce przedstawione są praktyczne przykłady i techniki, które mogą być natychmiast wdrożone w codziennej opiece nad dziećmi. Dzięki tej książce zrozumiałam, że pozytywne podejście do wychowania to nie tylko skuteczne narzędzia, ale i szacunek i empatia.
-E. Snel „Moja Supermoc. Uważność i spokój żabki. Historie,gry i zabawy mindfulness”. W tej książce znalazłam dużo ćwiczeń ukierunkowanych na oddech i pamięć. Znalazłam również ciekawe zabawy związane z poznawaniem własnego ciała, pobudzające zmysły, zachęcające do odkrywania świata wewnętrznego czy rozwijające wyobraźnię.
Artykuły:
-„Twoja rola w rozwijaniu kompetencji kluczowych” (artykuł, Nowa Era, Twoje mocne strony) – zapoznałam się z pojęciem, historią, celem wprowadzenia kompetencji kluczowych do edukacji. Zrozumiałam również, jakie korzyści płyną z kształtowania kompetencji kluczowych.
-„Bajkoterapia, jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym” J. Jakubczyk (artykuł, Nauczyciel i Szkoła) – dowiedziałam się, że istotą bajkoterapii nie jest samo przeczytanie czy opowiedzenie dziecku historyjki, ale największą mocą terapeutyczną tej metody jest zapoznanie się z treścią opowieści, przeanalizowanie tej treści.
-„Mindfulness dla dzieci – co powinieneś wiedzieć o ćwiczeniach uważności” (artykuł, Małe Charaktery) – uświadomiłam sobie, że mindfulness, czyli ćwiczenia uważności mogą znacząco wpłynąć na zachowanie dzieci. Takie ćwiczenia są uspakajające, wyciszające, ułatwiają koncentrację i zarządzanie swoimi emocjami.
3. Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez tworzenie i wykorzystywanie materiałów i pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia poziomu atrakcyjności zajęć.
Samodzielnie przygotowywałam trwałe środki dydaktyczne do zajęć (tj. karty pracy, gry dydaktyczne, prezentacje, dekoracje na różne uroczystości, scenariusze przedstawień, itp.), które zostały zgromadzone we własnej biblioteczce przedmiotu i będą wykorzystywane w kolejnych latach pracy.
Efekty dla nauczyciela: podwyższenie jakości pracy własnej, doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, wiedza teoretyczna i praktyczna nabyta na szkoleniach wykorzystywana jest podczas pracy z dziećmi, stworzenie bazy materiałów do wykorzystania w kolejnych latach pracy, satysfakcja z prowadzenia atrakcyjnych zajęć.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poprawa jakości pracy oddziału przedszkolnego/szkoły, umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki, podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci.
III. Publikacje własnych prac:
1. Opublikowałam sprawozdanie i plan rozwoju zawodowego na stronie publikacje.edux.pl.
2. Publikacja scenariuszy z wybranych wydarzeń przedszkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych na stronie internetowej.
Opublikowałam scenariusze z „Dnia Pluszowego Misia”, „Andrzejek” oraz „Dnia Rodziny”, a także kilka kart pracy na stronie przedszkola.edu.pl.
Efekty dla nauczyciela: satysfakcja zawodowa i osobista.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: promowanie jakości kadry oddziału przedszkolnego/szkoły macierzystej.
IV. Realizacja zadań dodatkowych
1. Prowadziłam grupę oddziału przedszkolnego na portalu społecznościowym (Facebook), na której zamieszczałam: ważne informacji dla rodziców (np. konkursy, jadłospis) oraz filmy, zdjęcia z różnych uroczystości szkolno-przedszkolnych, z wycieczek, jak również z przedszkolnego dnia codziennego.
2. Zorganizowałam i przeprowadziłam w szkole plastyczny konkurs wielkanocny pt. „Kartka wielkanocna”.
W konkursie wzięło udział 35 dzieci począwszy od oddziału przedszkolnego do klasy VII, jury z każdej z grupy/klasy wyłoniło po jednym uczestniku, który otrzymał dyplom i nagrodę książkową, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy wyróżniające i słodki upominek.
3. Zorganizowałam następujące uroczystości przedszkolne: „Dzień Przedszkolaka”, „Dzień Chłopaka”, „Andrzejki”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Spotkanie z Mikołajem”, „Przedszkolną wigilię”, „Dzień Pizzy”, „Przedszkolny Bal Karnawałowy”, „Tłusty Czwartek”, „Dzień Kobiet”, „Światowy Dzień Zespołu Downa”, „Dzień Rodziny”.
4. Udział w ciekawych programach i projektach.
Wzięcie udziału w projekcie „SensoSmyki”. Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny pod patronatem Bliżej Przedszkola. Celem projektu jest dostarczenie dzieciom oraz ich wychowawcom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawani i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.
Projekt był prowadzony od początku roku szkolnego. Realizując projekt dzieliłam się relacjami w grupach projektowych w ramach tematów przewodnich, które były opracowywane przez autorki projektu. Formy realizacji projektu opierałam o zabawy i zajęcia dydaktyczne. Do udziału w projekcie zachęciłam klasę „0”.
5. Przeprowadziłam zajęcia dla dyrektora:„Joga dla przedszkolaka” – prezentacja ćwiczeń ruchowych z elementami jogi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem zajęć było rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej dzieci, wzmocnienie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi ak również wyciszenie i relaksacja dzieci.
6. Tworzenie aranżacji sali względem pór roku i organizowanie wystaw tematycznych z dziecięcych prac.
Przez cały rok wykorzystywałam różne techniki plastyczne, tak aby prace dzieci były atrakcyjniejsze oraz by bardziej pobudzić ich wyobraźnię, jak również rozwijać ich umiejętności manualne. Tworzyłam nie tylko wystawy z dziecięcych prac plastycznych, ale także kąciki tematyczne (np. kącik przyrodniczy). Sala przedszkolna była dostosowywana do każdej z pór roku.
7. Nadzorowanie przebiegu egzaminu uczniów klasy VIII.
Byłam członkiem zespołu nadzorującego przebieg egzaminu z matematyki w klasie VIII w Szkole Podstawowej im. Unitów Drelowskich w Drelowie.
Efekty dla nauczyciela: promowanie działań podjętych w czasie stażu, kreowanie pozytywnego wizerunku, uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej-wychowawczo, poszerzenie współpracy z rodzicami i nauczycielami.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: rozbudzanie kreatywności i pomysłowości u dzieci, odkrywanie talentów plastycznych, tanecznych, poszerzenie oferty edukacyjnej.
V. Współpraca z opiekunem stażu
1. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu.
Zawarłam z opiekunem stażu Kontrakt, w którym ustalone zostały warunki naszej współpracy.
2. Konsultacje dotyczące treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
Skonsultowałam opracowany plan rozwoju zawodowego z opiekunem stażu. Dokonałam poprawek po uwagach uzyskanych od opiekuna.
3. Ustalenie harmonogramu i tematyki zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.
Wspólnie z opiekunem stażu opracowałam rozkład tematów zajęć, które były przeprowadzone w obecności opiekuna.
4. Przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i omówiłam ich przebieg z opiekunem.
Zajęcia przeprowadzone w obecności opiekuna stażu:
-„Kalosze i parasol” – celem zajęć było rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat oraz kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody,
-„Układ Słoneczny” – celem zajęć było odkrywanie zapisu cyfrowego liczy 6 oraz poszerzenie wiedzy o kosmosie poprzez wymianę niektórych planet Układu Słonecznego,
-„Zimowy krajobraz” – celem zajęć było rozwijanie mowy poprzez doskonalenie umiejętności leksykalnych i gramatycznych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych wykonując pracę plastyczną za pomocą farb,
„Filharmonia” – celem zajęć było rozwijanie postawy badawczej poprzez poznanie wybranych instrumentów muzycznych.
Po każdych zrealizowanych zajęciach przeprowadzałam rozmowę z opiekunem stażu. Rozmowy te umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat mojej pracy z dziećmi.
5. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
Tematem tych zajęć było „Liczymy zwierzęta”. Cel obserwowanych zajęć opierał się na odkryciu zapisu cyfrowego liczb: 1 i 2, a także rozwinięciu u dzieci umiejętności liczenia.
Po przeprowadzonych zajęciach, omówiłam z opiekunem stażu wszelkie moje spostrzeżenia.
Efekty dla nauczyciela: ewaluacja przygotowanego planu rozwoju, podwyższenie jakości pracy własnej, ewaluacja warsztatu pracy, zyskałam poczucia bezpieczeństwa z posiadania osoby, do której można zwrócić się o wsparcie i pomoc w czasie odbywania stażu, zyskałam większe doświadczenie pod okiem opiekuna.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: podniesienie jakości pracy placówki.
§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
I. Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci.
W ciągu całego stażu przeprowadziłam dwie obserwacje pedagogiczne – wstępną i końcową. Posłużyłam się arkuszem obserwacji z wydawnictwa WSiP, który bazuje na czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Po zestawieniu wyników i ich przeanalizowaniu opracowywałam wnioski do dalszej pracy.
Efekty dla nauczyciela: zdobycie wiedzy na temat umiejętności i trudności, oraz potrzeb i zainteresowań dzieci, wobec których prowadzona
II. Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci była obserwacja.
1. Uwzględnienie wyników obserwacji przy planowaniu pracy wychowawczo – dydaktycznej.
Wyniki obserwacji umożliwiły mi podjęcie działań, których celem było lepsze funkcjonowanie dzieci, m.in.: wprowadziłam instrukcję czynnościową, np. instrukcja ubierania się w szatni, instrukcja mycia rąk, stworzyłam plan dnia, który dawał dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
2. Indywidualizacja pracy na zajęciach.
Stosowałam skale trudności na zajęciach dydaktycznych, w opracowanych kartach pracy, czy też przy wykonywaniu przez dzieci prac plastycznych. Wydłużałam również czas pracy na zajęciach.
3. Pracowałam indywidualnie z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności.
4. Zorganizowałam w sali przedszkolnej kąciki zainteresowań dla dzieci: konstrukcyjny, majsterkowicza, kulinarny, zabawkowy, artystyczny, czytelniczy.
Efekty dla nauczyciela: zdobycie umiejętności planowania pracy.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, rozwijanie samodzielności u dzieci, utworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci.
III. Praca z dzieckiem z trudnościami.
1. Konsultacje z rodzicami w celu przedstawienia swoich spostrzeżeń i zaleceń.
Prowadziłam zebrania z rodzicami – były to spotkania grupowe i indywidualne, na których omawiałam swoje spostrzeżenia dotyczące dzieci/dziecka.
Na jednym z pierwszych spotkań z rodzicami opracowałam materiały informacyjne dotyczące adaptacji dziecka w przedszkolu i przeprowadziłam pogadankę dla rodziców na ten temat.
2. Pisanie opinii nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka w oddziale przedszkolnym na prośbę rodzica.
Napisałam opinię o chłopcu 5-letnik, który w typ roku szkolnym zaczął uczęszczać do oddziału przedszkolnego. Była to opinia do sądu sporządzona na prośbę mamy chłopca.
3. Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Nie było opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
4. Organizowanie pracy na podstawie obserwacji.
Rozwiązywałam konflikty, integrowałam grupę, zapobiegałam agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących i relaksacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dostosowywałam metody i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci – dzieci pracowały w parach i małych grupach. Zapewniałam dzieciom możliwości wielozmysłowego poznawania świata.
Efekty dla nauczyciela: właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wzbogacenie form oddziaływania na dziecko.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych dziecka, (dostosowanie wymagań i postępowania z dzieckiem do jego potrzeb rozwojowych).
IV. Praca z dzieckiem zdolnym.
1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach (na różnej płaszczyźnie - plastyczna, muzyczna, taneczna, sportowa, itp.).
-„Las muzyką malowany” – ogólnopolski konkurs plastyczny – dwoje dzieci 3-letnich otrzymało wyróżnienie,
-„Moja ulubiona bajka” – gminny przedszkolny konkurs plastyczny – zdobycie przez dziewczynkę 5-letnią III miejsca,
-„Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat. Jestem odpowiedzialny z natury, czuje klimat” – ogólnopolski strażacki konkurs plastyczny – zdobycie przez chłopca 4-letniego III miejsca w eliminacjach powiatowych i wyróżnienia w eliminacjach wojewódzkich.
2. Organizowanie pracy na podstawie obserwacji.
Proponowałam zadania dodatkowe poszerzające wiedzę dziecka.
Efekty dla nauczyciela: wzbogacenie form oddziaływania na dziecko, lepsze efekty kształcenia i wychowania oraz opieki.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: osiągnięcie sukcesów przez dzieci, zwiększenie wiary we własne możliwości, reagowanie na potrzeby rozwojowe dzieci, zwłaszcza dotyczące zdolności i uzdolnień.
§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących
I. Wykorzystywanie metod aktywizujących podczas zajęć.
1. Stosowałam następujące metod aktywizujące, dobierając je do realizowanych treści oraz celu zajęć:
-Gry dydaktyczne – gry planszowe, domino, memry obrazkowe, dobieranki, itd.
-Zabawy integracyjne – zabawy w kole, zabawy budujące zaufanie, zabawy pomagające nawiązać kontakt, zabawy relaksacyjne, zabawy z muzyką (np. „Ojciec Wirgiliusz”, „Julijanka”, „Boogie-woogie”, „Iskierka”, „Magiczna liczba 7”, „Karuzela”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, itp., zabawy z piłką, zabawy w parach np. „Nie chcę Cię znać”).
-Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – łączenie w zabawie ruchu, dotyku i muzyki (np. swobodny taniec, tunele, leżenie na brzuchu, przewroty na plecy, kręcenie się w kółko na pośladkach w pozycji siedzącej lub czołganie się itp.).
-Elementy Metody Dobrego Startu – zabawy rozwijające funkcje językowe i spostrzegawcze (np. ćwiczenia ruchowe utrwalające orientację w schemacie ciała i przestrzeni, stosując przy tym polecenia słowne: lewo-prawo, góra-dół-bok, przed-za, tył-przód, na-pod-w, naśladowanie zwierząt, pojazdów, ilustracja ruchem treści piosenki, itp.).
-Zabawy paluszkowe – stosowane w celu rozwijania motoryki małej (np. „Sroczka”, „Ktoś się schował pod liściami”, „Moja rodzinka”, itp.).
-Elementy muzykoterapii – eliminowanie napięć emocjonalnych oraz rozwijanie zdolności muzycznych poprzez ćwiczenia fonacyjne, oddechowe, z instrumentami, słuchanie różnych gatunków muzyki, łączenie muzyki z innymi środkami wyrazu - taniec, ruch, gest, plastyka, itp. (np. bierne słuchanie różnych gatunków muzyki, przy której dzieci się odprężają i wyciszają, elementy jogi dla dzieci, zabawy pobudzająco-hamujące – „Szybko-wolno”, „Wysoko-nisko”, itp.).
-Burza mózgów – stosowana podczas rozpoczęcia nowego tematu oraz w celu utrwalenia informacji lub rozwiązania jakiegoś problemu (np. zabawy w skojarzenia, zadawanie pytań typu „Co to jest rodzina?”, zapisywanie udzielanych odpowiedzi na kartce m.in. w postaci obrazków, itp.).
-Metoda symulacji (scenki sytuacyjne, drama) – przedstawianie ruchem, słowem i gestem w bezpiecznych warunkach określonych sytuacji i zachowań w celu utrwalenia zdobytej wiedzy (np. naśladowanie czynności osób przedstawionych na obrazkach – „Prace w ogrodzie”, itp.).
-Eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze (np. badanie śniegu, mieszanie farb celem powstania nowych kolorów itp.).
-Elementy Metody B. Strauss – wplatanie w zajęcia utworów z zakresu muzyki klasycznej oraz innych gatunków w celu rozbudzania wrażliwości muzycznej u dzieci (np. gra na instrumentach, opowieści ruchowe z udziałem muzyki, itp.).
-Bajkoterapia (bajki terapeutyczne) – wplatanie w zajęcia bajek, wierszy i opowiadań relaksacyjnych pomagających w rozwiązaniu bieżących problemów dzieci, typu nieśmiałość, lęki, itp. (np. „Opowiadanie o ślimaku i jego przyjacielu”, „Co dwie głowy to nie jedna”, itp.).
Efekty dla nauczyciela: podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania i bogatego warsztatu pracy, atrakcyjność i brak monotonii zajęć i zabaw, większe zaangażowanie dzieci, skuteczność nauczania podnosząca efektywności pracy dzieci na zajęciach.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: mobilizowanie dzieci do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania i inicjatywy poznawczej, uatrakcyjnienie zajęć, reagowanie na dziecięcą chęć działania, twórczości, współzawodnictwa i zabawy, wzrost koncentracji uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości i percepcji wzrokowej, niwelowanie dysfunkcji i deficytów.
§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
I. Analiza wyników obserwacji pedagogicznych i diagnozy pod kątem efektywności pracy
1. Sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej-wychowawczo.
Opracowałam półroczne i roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej celem posumowania działań, które w tym czasie były zrealizowane, porównując w ten sposób zakres osiągniętej wiedzy i umiejętności dzieci.
2. Analizowałam skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania dzieci, poczym wysnuwałam wnioski do dalszej pracy i wyznaczałam sobie cele.
3. Sukcesy dzieci w konkursach, przeglądach.
Efektywność działań, jakie podejmowałam w czasie stażu można było zauważyć m.in. poprzez udział dzieci w konkursach plastycznych i osiągnięte w nich sukcesy.
4. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, ukierunkowane na dzielenie się spostrzeżeniami i oczekiwaniami. Systematycznie analizowałam wyniki. Wyciągałam wnioski dotyczące moich słabych i mocnych stron.
Efekty dla nauczyciela: większa efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego, uświadomienie sobie warunków osiągania celów, poznanie swoich mocnych i słabych stron.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: podniesienie jakości pracy placówki.
II. Dokonywanie autorefleksji działań edukacyjnych.
1. Przeprowadzałam autorefleksję po każdym zrealizowanym zajęciu.
2. Rozmowy na temat przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji z opiekunem stażu, dyrektorem i innymi nauczycielami o stosowanych przeze mnie metodach i formach pracy.
3. Ewaluacja zajęć przez dzieci biorące w nim udział.
Na bieżąco dokonywałam ewaluacji zajęć z dziećmi, poprzez ich obserwację i pytania kontrolne, oraz poprzez pytania podsumowujące treść, odnoszące się do metody pracy oraz atmosfery na zajęciach.
III. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
1. Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli oraz dokonałam ich ewaluacji.
Zajęcia przeprowadzone dla nauczycieli:
-„Ogień” – eksperymenty – celem zajęć było rozwijanie mowy u dzieci i zapoznanie ich z charakterystycznymi cechami jednego z żywiołów, jakim jest ogień, a także określenie jego roli w życiu człowieka.
-„Zielona żabka” – celem zajęć było rozwijanie mowy u dzieci, poszerzanie wiedzy przyrodniczej z zakresu płazów i utrwalenie poznanych liter w toku zabawy.
Po każdych zrealizowanych zajęcia przeprowadzałam rozmowę z nauczycielami, którzy byli obserwatorami tych zajęć. Niezwykle ważne były dla mnie ich opinie, komentarze i uwagi, gdyż wskazywały obszary mojego działania, w których sprawdzałam się jako nauczyciel.
§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
I. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
1. Przekazywanie informacji zdobytych podczas szkoleń innym nauczycielom.
W ramach WDN wygłosiłam referat na temat pozytywnej dyscypliny, który oparłam na książce J. Nelsona. Omówiłam czym jest pozytywna dyscyplina oraz jakie praktyczne zestawy wskazówek daje nauczycielowi, by mógł pomóc dziecku u nauce samodyscypliny, odpowiedzialności oraz pozytywnego podejścia do życia.
II. Dzielenie się swoimi zasobami
1. Udostępniałam innym nauczycielom pomoce dydaktyczne, plansze, ilustracje, karty pracy, elementy dekoracyjne, które były wykorzystywane na uroczystościach.
2. Dzieliłam się materiałami uzyskanymi podczas szkoleń.
Udostępniłam scenariusze zajęć innym nauczycielom publikując je. Opublikowałam: „Dzień Pluszowego Misia”, „Andrzejki” oraz „Dzień Rodziny” na stronie przedszkola.edu.pl.
Efekty dla nauczyciela: zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami, motywowanie do własnego rozwoju, obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy, satysfakcja zawodowa i osobista.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy, wskazywanie na ciekawe i zarazem innowacyjne rozwiązania metodyczne, podniesienie jakości pracy placówki.
§ 7 ust. 2 pkt 6 Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
I. Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków i ich problemów oraz współpraca z rodzicami.
1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.
W czasie stażu swoją pracę w dużym stopniu opierałam na obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępach w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Dużym znaczeniem poznawczym miała dla mnie analiza wykonywanych prac dzieci, jak również przeprowadzane rozmowy z dziećmi.
2. Kontakty z rodzicami – zebrania grupowe i konsultacje indywidualne.
Mój kontakt z rodzicami polegał na organizacji zebrań, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej, często poruszałam zagadnienia pedagogizacji rodziców. Prowadziłam także raz w tygodniu konsultacje dla rodziców, na których mogliśmy porozmawiać indywidualnie na temat danego dziecku.
Włączałam rodziców do pomocy w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, np. „Spotkanie z Mikołajem” (przygotowanie mikołajowych prezentów, jeden z ojców przebrał się za Mikołaja), „Szkolna zabawa choinkowa” (przygotowanie poczęstunku), „Przedszkolny bal karnawałowy” i „Dzień Rodziny” (przygotowanie strojów dla dzieci), „Dzień Chłopaka” i „Dzień Kobiet” (przygotowanie upominków).
Zorganizowałam dla rodziców warsztaty bożonarodzeniowe, których celem było rozbudzanie aktywności rodziców i ich dzieci, odczucie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania do najbliższych, wzmacnianie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości, rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej wspólnej aktywności.
3. Konsultacje z innymi nauczycielami.
W sytuacji potrzeby, konsultowałam się z innymi nauczycielami, którzy mają w swojej klasie/grupie rodzeństwo mojego wychowanka i mogli się podzielić wiedzą i doświadczeniami.
Efekty dla nauczyciela: dostarczanie przez rodziców informacji o dziecku, które mogą być znaczące w rodzaju oddziaływań, dostarczenie informacji przez same dzieci poprzez moje obserwację, zwiększenie efektywności mojej pracy wychowawczej poprzez wypracowanie wspólnego z rodzicami frontu działania.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: poszerzenie i ujednolicenie działań wychowawczych placówki i rodziców, uświadomienie rodziców, że współdziałanie ich z placówką w sprawach dziecka jest ważne dla sukcesu dziecka, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji.
II. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki i lub instytucje.
-„Moja ulubiona bajka” – gminny przedszkolny konkurs plastyczny – zdobycie przez dziewczynkę 5-letnią III miejsca,
-„Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat. Jestem odpowiedzialny z natury, czuje klimat” – ogólnopolski strażacki konkurs plastyczny – zdobycie przez chłopca 4-letniego III miejsca w eliminacjach powiatowych i wyróżnienia w eliminacjach wojewódzkich.
2. Zorganizowane uroczystości przedszkolne, były systematycznie dokumentowane w postaci zdjęć i nagrań, następnie były zamieszane na stronach internetowych – szkoły i grupy przedszkolnej na portalu społecznościowym - Facebook.
Efekty dla nauczyciela: satysfakcja zawodowa i osobista.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: kreowanie pozytywnego wizerunku i opinii o placówce w środowisku lokalnym,
identyfikacja placówki ze społecznością lokalną.
III. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
1. Prowadziłam konsultacje – w razie potrzeby – ze specjalistami: pedagog, logopeda.
2. Nawiązałam współpracę z Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Szóstce.
Pani bibliotekarka przychodziła raz w tygodniu do oddziału przedszkolnego i czytała bajki bądź opowiadania z repertuaru dziecięcego dotyczące tematyki zajęć, jaka była realizowana w danym tygodniu.
3. Udział w różnych spektaklach teatralnych i pokazach dla dzieci.
Dzieci uczestniczyły w:„Spotkaniu z Koziołkiem Matołkiem”, ,„Planetarium”, spektaklu pt. „Baśnie Andersena”.
Efekty dla nauczyciela: pomoc w realizacji podstawy programowej i zamierzeń wychowawczych.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: adekwatne diagnozowanie dziecięcych trudności, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, wyrabianie nawyku kontaktu z kulturą.
IV. Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, odwoływanie się do autorytetów i ogólnie akceptowanych wartości.
1. Wprowadziłam do grupy przedszkolnej ogólne zasady i normy, które systematycznie były egzekwowane i przestrzegane.
2. Prowadziłam z dziećmi zabawy relaksacyjne – celem tych zajęć było wspomaganie dzieci, by odnalazły równowagę pomiędzy aktywnością a ciszą – odprężeniem. Były prowadzone ćwiczenia z elementami jogi dla dzieci, masażyki, ćwiczenia i zabawy oddechowe.
3. Zorganizowanie zajęć z dogoterapii.
Nawiązałam współpracę z Panią prowadzącą zajęcia z dogoterapii dla dzieci. Zajęcia były prowadzone raz w miesiącu. Celem zajęć było wspomaganie ogólnego rozwoju (poprawa samopoczucia, nastroju i funkcjonowania) oraz edukacja dzieci.
4. Zorganizowałam „Dzień zabawki”.
Wyznaczyłam jeden dzień w tygodniu, był to poniedziałek, w którym dzieci mogły przynosić do oddziału przedszkolnego swoją zabawkę i bawić się nią, wymieniać się zabawką z innym dzieckiem. Celem takiego dnia było kształtowanie u dzieci empatii, nauczenie umiejętności dzielenia się, zintegrowanie grupy.
5. Zachęciłam dzieci do udziału w akcjach społecznych, charytatywnych:
-„W zdrowym ciele – dobre serduszko” – wysłano serduszka dla Wiktorka,
-„Kiermasz babeczek wielkanocnych” – zebrano pieniądze ze sprzedaży babeczek na operacje Wiktorka,
-„Pomoc dla osób po trzęsieniu ziemi w Syrii i Turcji” – zebrano pieniądze ze sprzedaży pączków,
-„Szkoły pełne talentów” – kampania zorganizowana przez Lidl – zbierano kupony talenciki,
-zbierano nakrętki.
Efekty dla nauczyciela: podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod, wypełnianie funkcji wychowawczej.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: rozbudzanie motywacji do podejmowania działań na rzecz innych osób, kształtowanie właściwych emocji, postaw i zachowań, realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
V. Edukacja prozawodowa.
1. Przybliżyłam dzieciom podczas zajęć edukacyjnych wybrane zawody.
Zorganizowałam spotkania z: pielęgniarką, kucharzem (warsztaty z kuchni molekularnej), pszczelarzem, strażakami z OSP w Worsach.
2. Zaprosiłam rodziców do przedszkola w celu prezentacji swojego zawodu.
Swój zawód zaprezentowali: policjant i fryzjerka.
3. Zorganizowałam wycieczki do różnych miejsc pracy: Ośrodek Zdrowia Centrum Medycznego Empatia w Szóstce, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szóstce, Urząd Gminy w Drelowie, Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim Oddział w Drelowie, sklep spożywczo-przemysłowy, poczta.
Efekty dla nauczyciela: prowadzenie planowej pracy wychowawczej.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: rozwijanie więzi społecznej ze środowiskiem, w którym funkcjonuje dziecko, budowanie współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym,
realizacja zadań z zakresu preorientacji zawodowej.
VI. Kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych
1. Przeprowadziłam zajęcia edukacyjne rozwijające wiedzę na temat naszego kraju i jego symboli.
2. Udział w akademiach z okazji świąt państwowych.
Razem z wychowankami brałam udział w organizowanych akademiach: z okazji Dnia Nauczyciela, Narodowego Święta Niepodległości, Święta 3 Maja.
3. Zapoznałam dzieci z tradycjami i zwyczajami, np. związanymi ze świętami kościelnymi – Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc.
4. Zaprosiłam nauczyciela historii na zajęcia. Celem spotkania dzieci z Panem od historii było poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny oraz ukształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju i symboli narodowych.
5. Zrealizowałam własny program autorski „Przedszkolak, jako mały patriota lokalny”. Poprzez program przekazałam dzieciom podstawową wiedzę związaną z najbliższym otoczeniem, tj. z ich miejscowością, regionem, oraz ukształtowałam poczucie przynależności do miejscowej społeczności.
Efekty dla nauczyciela: realizacja treści z podstawy programowej z zakresu edukacji patriotycznej, doskonalenie warsztatu pracy.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: budzenie i kształtowanie świadomości narodowej, uświadomienie najważniejszych wartości patriotycznych.
VII. Edukacja proekologiczna
1. Przeprowadziłam zajęcia edukacyjne, uświadamiające dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne. Zaznajomiłam dzieci z pojęciem recyklingu oraz potrzebą właściwej segregacji odpadów. Dzieci brały również udział w apelu zorganizowanym z okazji „Dnia Ziemi”.
2. Zachęciłam dzieci do udziału w akcji „Sprzątanie Świata”. Do akcji dołączyła również klasa „0”. Wspólnie sprzątany był obszar wokół szkoły.
3. Wykorzystywałam odpady (butelki, rolki po papierze toaletowym, itp.) do prac plastycznych.
Efekty dla nauczyciela: ciekawa realizacja treści podstawy programowej z zakresu edukacji ekologicznej, doskonalenie warsztatu pracy.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: poszerzenie wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony środowiska naturalnego człowieka, kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego człowieka za stan i przyszłość środowiska naturalnego, wyrabianie nawyku segregacji odpadów i bycia „eko”.
VIII. Edukacja prozdrowotna
1. Przeprowadziłam zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu. W ramach zajęć o zdrowym odżywianiu dzieci wykonały pyszne soki owocowe.
2. Porozmawiałam z dziećmi o szkodliwych skutkach zbyt częstego korzystania z telewizora lub telefonu.
Przeprowadziłam również na ten temat pogadankę z rodzicami, celem uświadomienia, jakie skutki dla zdrowia ich dzieci może mieć nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnych.
3. Codziennie przeprowadzałam zajęcia ruchowe. Organizowałam spacery na świeżym powietrzu.
4. Zachęciłam dzieci do udział w akcji szczotkowania zębów celem upowszechnienia profilaktyki dbania o higienę jamy ustnej. W porozumieniu z Panią pielęgniarką dzieci miały możliwość raz w miesiącu szczotkować zęby w oddziale przedszkolnym.
5. Współpracowałam również z Sanepidem. Na początku pierwszego i drugiego semestru dokonałam pomiaru wysokości podkolanowej dzieci, aby dopasować im miejsca siedzące zgodnie z normami.
6. Zorganizowałam wycieczkę do Parku Przygody w Siedlcach celem propagowania kultury i aktywności fizycznej.
Efekty dla nauczyciela: prowadzenie działań wychowawczych, realizacja treści z podstawy programowej.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: realizacja treści edukacji zdrowotnej jako ważnego zadania pracy placówki, wdrażanie dzieci i rodziców do troski o zdrowie, podniesienie jakości pracy poprzez ofertę prozdrowotnych działań.
§ 7 ust. 2 pkt 7 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
I. Zastosowanie procedury awansu zawodowego
1. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego:
-Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700),
-Ustawa z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz.1730),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200).
2. Napisałam plan rozwoju zawodowego.
3. Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Systematyczne śledziłam zachodzące zmiany korzystając m.in. z Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).
Przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 poz. 1914).
Efekty dla nauczyciela: zapoznanie się z podstawowymi przepisami prawa, działanie zgodnie z poznanymi przepisami przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego i sporządzeniu sprawozdania z tego planu.
II. Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela
1. Kierowałam się w pracy Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. 2017 poz. 356 ze zmianami).
2. Zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646 ze zmianami).
3. Przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 poz. 1280 ze zmianami).
4. Systematycznie prowadziłam dokumentację w dzienniku zajęć.
Efekty dla nauczyciela: prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.
III. Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola/szkoły.
1. Przeanalizowałam dokumenty:
-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r. poz. 2230),
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1604),
-Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 poz. 1280 ze zmianami),
-Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warun-ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-nych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2020 poz. 1309 ze zmianami),
-Statut Szkoły.
Efekty dla nauczyciela: znajomość zasad funkcjonowania systemu oświaty oraz kompetencji organów działających w przedszkolu/szkole, prawidłowe prowadzenie dokumentacji wycieczek.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych.
IV. Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem.
1. Upowszechnianie praw dziecka zawartych w Konwencji O Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991. nr 120 poz. 526) oraz w razie konieczności postępowanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów jej formularzy (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1245).
Przeprowadziłam pogadankę z dziećmi oraz opracowałam prezentację na temat praw i obowiązków dzieci.
Efekty dla nauczyciela: przestrzeganie praw dziecka w codziennej pracy z dziećmi.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: znajomość dziecięcych praw, jaki i obowiązków, orientowanie się w sytuacji dzieci na świecie.
§ 7 ust. 2 pkt 8 Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
I. Wykorzystywanie komputera do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego
1. Napisałam plan rozwoju zawodowego.
2. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Sporządziłam sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej.
II. Wykorzystanie komputera i innych narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej
1. Tworzenie prezentacji multimedialnych dla dzieci o określonej tematyce.
W czasie stażu wykorzystując program Microsoft Office PowerPoint utworzyłam prezentacje:„Moja miejscowość, moja okolica”, „Najciekawsze miejsca w Polsce”, „Prawa i obowiązki dziecka”, „Co z czego powstaje?”.
2. Bardzo często do swojej pracy wykorzystywałam laptop, smartfon w celu wzbogacenia zajęć. Odtwarzałam muzykę, filmy edukacyjne, dźwięki, prezentacje, itp.
3. Korzystają z programów Paint oraz Microsoft Office Word i Publisher, a także Canva opracowywałam pomoce dydaktyczne, karty pracy, zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
W swojej pracy używałam również programów:
-Audacity – program do modyfikowania, edytowania i nagrywania dźwięków, utworów muzycznych (audio) – wykorzystywałam go do skracania utworów muzycznych,
-Ashampoo Burning – program do nagrywania, kopiowania i konwersacji plików – wykorzystywałam go do tworzenia krótkich filmików ze zdjęć.
4. Korzystałam z ciekawych stron, blogów i portali na temat edukacji przedszkolnej: wychowanieprzedszkolne.pl, bliżejprzedszkola.pl, przedszkolankowo.pl, rokwprzedszkolu.pl, edumuz.pl, sensonauka.pl, pngwing.com, pl.pinterest.com, mac.pl, ore.edu.pl, isap.sejm.gov.pl.
5. Utworzyłam foldery, w których kompletowałam różnorodne pliki potrzebne w pracy zawodowej.
Korzystałam z aplikacji Messenger, dzięki której miałam stały kontakt z rodzicami. Mogłam w prosty i bardzo szybki sposób przekazać informacje rodzicom.
Efekty dla nauczyciela: przygotowanie dokumentacji przedszkolnej w wersji papierowej i cyfrowej, wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na dziecko (obraz, grafika, dźwięk, ruch), podnoszenie efektywności pracy, urozmaicenia zajęć, ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy, wzbogacenie technicznego warsztatu pracy, ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami.
Efekty dla oddziału przedszkolnego/szkoły: podążanie za oczekiwaniami dzieci w kwestii stosowania nowoczesnych technologii, unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach i zwiększenie skuteczności edukacji, ułatwienie i przyspieszenie komunikacji.
Podsumowanie
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania jakie podjęłam, aby uzyskać awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Bazowałam na skróconym przez zmiany systemowe 9 miesięcznym okresie stażu. Okres stażu był dla mnie wielkim wyzwaniem i czasem wytężonej pracy. Korzystając z doświadczenia oraz pomocy opiekuna stażu i innych nauczycieli mogłam podnieść poziom jakości tej pracy. Przez okres stażu poszerzałam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabyłam nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela-wychowawcy. Realizacja wyznaczonych działań dawała mi wiele satysfakcji.
Przekonałam się, że mocną stroną mojej działalności jest duże zaangażowanie w życie oddziału przedszkolnego, chęć i radość z organizowania i przygotowani uroczystości, udział w konkursach, a także ustawiczne dokształcanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Moją słabszą stroną, nad którą muszę popracować, jest zbyt mała umiejętność wdrażania dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm. Po ukończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu podnosić kwalifikacje i doskonalić swój warsztat pracy. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z każdym rokiem coraz bardziej atrakcyjniejsze i żeby w dalszym ciągu praca z dziećmi przynosiła mi, tak jak dotychczas dużo satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.