X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51164
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
________________________________________________________________________________________________________________

Podstawa prawna opracowania:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2200)

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Patrycja Pytel- Sulejczak
Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie, Gozdów 141, 22-550 Werbkowice
Dyrektor placówki: Grażyna Kwietniewska
Posiadane kwalifikacje:
1. Studia magisterskie (dyplom na wydziale Filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie)
2. przygotowanie pedagogiczne (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie)

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Okres stażu: 01.09.2020 r. - 31.05.2023 r. (2 lata i 9 miesięcy)
Zatwierdzony do realizacji: 28.09.2020 r.
Opiekun stażu: Małgorzata Ożgo
Zajmowane stanowisko oraz pełnione zadania: nauczyciel języka angielskiego, wychowawca, opiekun Samorządu Uczniowskiego, opiekun biblioteki szkolnej.

Cel główny:
 Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
 Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami.
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.
 Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż.

W okresie stażu realizowałam obowiązki zawodowe zarówno w systemie pracy stacjonarnej, jak i pracy zdalnej z uwagi na pandemię wywołaną COVID-19.
Warsztat pracy dostosowywałam do panujących obostrzeń, zapewniając uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki oraz trybu pracy, w jakim przy-szło mi pracować. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obsza-rów
poszczególnych wymagań.
§ 7 ust. 2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI EFEKTY
I. Poznanie procedury awansu zawodowego. We wrześniu 2020r.:
1. Zapoznałam się z procedurą awansu na nauczyciela mianowanego, przewidzianą w przepisach prawa oświatowego.
2. Złożyłam wniosek.
3. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zaakceptowany przez Dyrektora szkoły. Dla szkoły:
- poprawnie opracowałam dokumenty dotyczące rozwoju zawodowego nauczyciela.
Dla nauczyciela:
- poszerzyłam swoje kompetencje,
- pogłębiłam znajomość prawa oświatowego.
II. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. We wrześniu 2020r.:
1. Ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu. Zawarłam kontraktu z opiekunem stażu.
2. Zaplanowane formy współpracy to: konsultacje, hospitacje oraz lekcje. Zaplanowałyśmy również wspólne organizowanie wydarzeń szkolnych.
3. Przeanalizowałam z opiekunem stażu plan rozwoju zawodowego.
4. Odbywałam spotkania z opiekunem mające charakter konsultacji. Okazały się one owocne we wskazówki, pozwoliły mi zastosować nowe pomysły, dydaktyczne jak i wychowawcze, zaczerpnięte od opiekuna. W ten sposób poznałam i dodałam
do swoich metod pracy m.in. „lapbook” czy ‘odwróconą lekcję’ (cały okres stażu).
5. Współpracowałam z opiekunem w zakresie tworzenia Planu Rozwoju Zawodowego (wrzesień 2020r.), opracowałam pod nadzorem opiekuna stażu sprawozdanie z przebiegu stażu (rok 2023). Dla szkoły:
- zorganizowałam harmonijne i zaplanowane działania w szkole,
- uatrakcyjniłam lekcje.

Dla nauczyciela:
- poznałam nowe metody pracy,
- nabyłam umiejętności utrzymania spokoju i dobrej atmosfery podczas lekcji,
-umiejętnie wykorzystałam doświadczenie zdobyte przez „starszych kolegów”.
III. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej. 1. Przez cały okres stażu brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:

Kursy nadające uprawnienia:
• Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej 09.12.2021 r. KURSOR
• Doradztwo edukacyjno-zawodowe 23.05.2021 r. stacjonarny kurs 3-dniowy w Poniatowej, organizator: Syntea Dla szkoły:
-organizowałam wycieczki szkolne,
-sprawowałam opiekę nad uczniami,
-wplatałam zagadnienia z doradztwa zawodowego, uczniowie sprawdzali swoje zainteresowania, rodzaj inteligencji i kierunek rozwoju zawodowego.

Dla nauczyciela:
-nabyłam wiedzy potrzebnej do objęcia funkcji kierownika wycieczki i poznałam jego obowiązki,
-nabyłam umiejętności wypełniania karty wycieczki,
- uświadomiłam sobie, jak ważne jest wplatanie zagadnień doradztwa zawodowego podczas tradycyjnych lekcji i zajęć
z wychowawcą; nabyłam umiejętności i poznałam narzędzia do skutecznego wprowadzenia zagadnień z doradztwa zawodowego. Dzięki szkoleniu skorzystałam z platformy mapakarier.org, zastosowałam Test Talentów oraz Test Inteligencji Wielorakiej Gardnera.
III. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej. Szkolenia, warsztaty, konferencje:
Temat przewodni- narzędzia, techniki pracy, nowe technologie
• Narzędzia i platformy oraz bezpieczeństwo w sieci 26.08.2021 r. z cyklu Akademia Edukatorów IT for SHE – to szkolenie było wielowymiarowe; zawierało wartościowe przykłady platform edukacyjnych do wykorzystania podczas lekcji j. angielskiego,
ale także wskazówki dla wychowawcy by uczulić uczniów
na niebezpieczeństwa płynące z internetu oraz platformę pomocną
w odstresowaniu uczniów (pixelthoughts),
• Flipped classroom- odwrócona lekcja języka angielskiego 08.12.2021 r.
• Metody aktywizujące. Praktyczne strategie pracy z uczniami. organizator: Instytut Edukacji i Innowacji
• Powtórz, przetwórz i ... powtórz raz jeszcze.
• Szkolenie otwarte ds. wdrażania i realizacji programu Dwujęzyczne dzieci/ Bilingual Future w Przedszkolach (Baby Beetles, Tom and Keri) 24.08.2022 r.
• Warsztaty Laboratoria Przyszłości DRUK 3D, 27.02.2023 r.
• Warsztaty Laboratoria Przyszłości Lego i Canva 12.04.2023 r. Dla szkoły:
-wprowadziłam innowacyjne techniki pracy,
- podniosłam skuteczność nauczania poprzez dobór odpowiednich metod i technik,
- dałam uczniom możliwość aktywnego uczestniczenia w lekcji i przyswajania wiedzy poprzez różnorodne środki i narzędzia pracy,
- umożliwiłam uczniom naukę języka połączoną
z podnoszeniem umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,
-zapoznałam Panią Dyrektor z propozycją programu Dwujęzyczne Dzieci w Przedszkolach,
- umiejętne wykorzystanie nowych technologii jako elementu nauczania, pobudziło zainteresowanie uczniów i podniosło ich motywację:
 Przygotowałam z uczniami wystawę symboli Wielkiej Brytanii, użyliśmy drukarki 3D, udostępniliśmy wystawę na korytarzu szkolnym,
 drukowałam dyplomy z użyciem programu Canva, które będą wręczone uczniom za osiągnięcia i aktywną działalność w SU; razem z klasą VII wydrukowałam statuetki Oscara, jako pamiątka ukończenia szkoły dla ósmoklasistów od klasy VII, pozwoliło to zredukować koszty.
Dla nauczyciela:
- innowacje zaczerpnięte ze szkoleń przyniosły atencję i motywację podczas moich lekcji, w konsekwencji podbudowało to mój status nauczyciela, przyniosło wiele satysfakcji,
- narzędzia, platformy i ciekawe pomysły, które wypróbowałam
i zaadaptowałam po szkoleniach to:
➢ odwrócona lekcja (np. film o Królowej Elżbiecie oglądany w domu),
➢ quizizz i kahoot jako powtórka przed sprawdzianem, liveworksheets jako źródło dodatkowych zadań gramatycznych,
➢ slideshare wykorzystałam jako źródło bazy prezentacji do lekcji kulturowych,
➢ lyricstaining używałam do lekcji świątecznych
i zapoznania uczniów z piosenkami anglojęzycznymi,
➢ pixelthoughts czyli narzędzie do ‘odstresowania się’ zastosowałam na lekcji wychowawczej przy tematyce dotyczącej negatywnych emocji i stresu,
➢ Karty DIXIT- wykorzystałam na godzinie
z wychowawcą w celu integracji uczniów, otwarcia się
na członków klasy i zapewnienie miłej atmosfery,
- nabyłam umiejętności prowadzenia rozmów z uczniami na tematy zagrożeń płynących z internetu, wykorzystałam
tę wiedzę podczas zajęć z wychowawcą,

- zaintrygowałam uczniów użyciem drukarki 3D jako narzędzia pracy podczas zajęć rozwijających kreatywność, dzięki temu przybliżyłam uczniom obiekty związane z kulturą krajów anglojęzycznych, uczniowie samodzielnie mogli wybierać modele i nadzorowali ze mną proces druku, technologia ułatwiła mi pracę,
-po szkoleniu z Canvy wydrukowałam dyplomy dla aktywnych działaczy SU.
Temat przewodni: nauczyciel, wychowawca, dyscyplina
• Efektywność osobista- jak mądrze zarządzać sobą w zawodzie nauczyciela 20.09.2022r.
• Mówię tak, mówię nie. Technika asertywnej komunikacji
w zawodzie nauczyciela. 19.09.2022 r
• Brainy lesson planning and learner-friendly teaching in upper-primary school- planowanie lekcji
• Szkoła podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie. 16.10.2020 r.

• Integracja jako klucz do współpracy, 29.08.2022
• Jak pracować z trudną klasą?, 10.11.2022 r.
• Depresja- szkolenie zorganizowane stacjonarnie
w Tyszowcach przez stowarzyszenie Kobiety w Centrum, 28.01.2023r. Dla szkoły:
- prowadziłam kompetentną opiekę wychowawczą, potrafiłam rozmawiać z uczniami o różnych problemach,
- panowałam nad dyscypliną w klasie a uczniowie mogli w pełni korzystać z lekcji,
-uczniowie korzystali z poprawnie zaplanowanych lekcji
i efektywnie wykorzystywali swój czas.
Dla nauczyciela:
- efektywnie zarządzałam własnym czasem
- byłam przygotowana, odpowiednio dostosowywałam zadania do zasobu czasu, dzięki czemu zapewniałam sobie komfort pracy,
- wykorzystałam poniższe sposoby na zdyscyplinowanie uczniów:
➢ przetestowałam metodę ‘2 minut’, uczniowie motywowali się do bardziej zaangażowanej pracy wiedząc,
że w nagrodę otrzymają 2 minuty ‘dla siebie’, ta metoda była bardziej skuteczna w młodszych klasach, starsi uczniowie oczekiwali większej ilości czasu,
➢ jako motywację do efektywniejszej pracy zastosowałam nagrodę w postaci braku pracy domowej, przypadło to do gustu starszym uczniom, a ja dzięki temu zmotywowałam ich do zaangażowanej pracy w dość szybkim tempie,
➢ zwracałam uwagę uczniowi w rozmowie indywidualnej, unikając efektu publiczności,
➢ wprowadziłam każdego roku na pierwszych lekcjach Contract for English lessons, czyli kontrakt zachowań, nagród
i konsekwencji,
- potrafiłam asertywnie rozmawiać z uczniami,
-integrowałam uczniów co skutkowało lepszą współpracą podczas wykonywania zadań w grupach, uczniowie wspierali się, pomagali sobie,
-zdobyłam wiedzę dotyczącą depresji, jej objawów i sposobów pomocy, pierwszej reakcji; jest to szczególnie ważne dla mnie
z uwagi na funkcję wychowawcy klasy, moim wychowankiem był uczeń z problemami rodzinnymi; obserwowałam go, analizowałam zachowania z innymi nauczycielami, byłam
w stałym kontakcie z rodzicem.
Temat przewodni- egzamin ósmoklasisty:
• Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego- przygotowanie uczniów do egzaminu. 07.03.2022 r.
• Ocenianie kryterialne zadań otwartych egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 12.05.2021 r. prowadzone
przez egzaminatora
• Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.- język angielski 08.01.2021 r.
• Keeping an open mind about new open tasks in egzamin ósmoklasisty 24 marca 2021r. – otwarty umysł przy rozwiązywaniu zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym. Dla szkoły:
- gruntownie przygotowywałam uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego wykorzystując poznane techniki i materiały zgromadzone podczas stażu;
➢ - wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty ; najlepszy wynik ucznia w roku szkolnym 2021/22 – 100%, a średnia klasy: 87%.
Dla nauczyciela:
-poszerzyłam wiedzę na temat konstrukcji arkusza egzaminacyjnego, zmian wprowadzonych przez sytuację związaną z Covid 19, zakresu obowiązującego materiału po wprowadzonych zmianach,
- odkryłam nowe wskazówki do udzielenia ósmoklasistom
dot. tworzenia wypowiedzi pisemnej, przybliżyłam uczniom schemat przydzielania punktów, co pozwoliło udoskonalić umiejętność pisania i zdobywania punktów w poszczególnych kategoriach,
- poszerzyłam umiejętność skrupulatnego oceniania wypowiedzi pisemnej, a źródłem tej wiedzy było szkolenie prowadzone przez egzaminatora.
Temat przewodni- uczniowie z SPE:
• Uczeń z SPE na lekcji języka obcego 15.11.2022r. Prowadzący: D. Pomian
• IPET w świetle obowiązujących przepisów. 17.05.2022r.
• Jak pracować z uczniem dyslektycznym? 05.10.2021r.
• Dyslektyk na języku obcym 12.10. 2020 r. szkolenie odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie, prowadzone było przez pedagoga i psychologa. Dla szkoły:
-weryfikowałam potrzeby uczniów poprzez obserwację,
-zapewniłam komfort indywidualnego podejścia nauczyciela do ucznia.
Dla nauczyciela:
- wykorzystałam zdobytą wiedzę jak wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów- dla uczniów potrzebujących wsparcia:
➢ dzieliłam materiał na mniejsze części,
➢ uprzedzałam o zbliżających się kartkówkach,
➢ stosowałam szczere pochwały,
➢ zaakceptowałam ścieralny długopis u uczennicy, która często robi błędy i przestawia litery,
➢ stosowałam konkretne i krótkie polecenia,
➢ wymagałam stosowania kolorów w trakcie pisania notatek,
- rozpoznawałam problemy u uczniów, prowadziłam dyskusje
z nauczycielami dotyczące potrzeb uczniów, udzielałam sugestii o potrzebie diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Temat przewodni: Covid-19 i nauczanie zdalne:
• Online lessons that are active and interactive, 23.11.2020r.
• Językowy escape room, 14.02.2022 r. prowadzący: Dorota Pomian
• Pomysły na lekcje języka obcego w reżimie sanitarnym, 06.04.2022 r.
• Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu przedmiotów humanistycznych, 04.02.2021 r. Dla szkoły:
-podniosłam atrakcyjność zajęć, w szczególności zajęć podczas pandemii i lekcji prowadzonych zdalnie,
-poznałam sposoby aktywizowania uczniów on-line, poprzez dołączenie krótkich przerw na aktywność fizyczną (20 sekund rozciągania), przygotowywanie plakietek i naklejanie w pokoju, użycie communicative approach, zadawanie pytań-questioning, Find something which..., Stand up and sit down! (wstań gdy usłyszysz...),
- umożliwiłam uczniom naukę języka połączoną z podnoszeniem umiejętności korzystania z technologii informacyjnej. Wykorzystałam językowy escape-room- zagadki przygotowane w google classroom, do rozwiązania online,
- podczas szkolenia Językowy escape-room poznałam a następnie wykorzystałam szyfr cezara, np. do aszyfrowania tematu lekcji, boxentriq do tworzenia kodów qr za pomocą których zaszyfrowałam zdania w czasie przeszłym,
-uczniowie uczyli się z zachowaniem reżimu sanitarnego, we wskazanym przepisami czasie unikałam pracy w grupach czy parach, zastąpiłam te zadania dyskusją otwartą, burzą mózgów;
z młodszymi uczniami zmieniłam zabawy na dywanie na zabawy przy stoliku, każdy uczeń na swoim miejscu.
Dla nauczyciela:
-poznałam nowy sposób wykorzystania escape room-u w nietradycyjny sposób tj. w formie zdalnej. Wykorzystałam ten, który samodzielnie przygotowałam w trakcie szkolenia, fabułę oparłam o historię Piratów z Karaibów. Uczniowie byli zaintrygowani nowym zadaniem, z zaangażowaniem dotrwali do końca zagadek i zdobyli wirtualny klucz do skrzyni skarbów,
-nabyłam umiejętności prowadzenia lekcji w formie zdalnej, które angażowały ucznia, pomocne były internetowe platformy edukacyjne: kahoot.com, lyricstraining.com, quizizz.com, quizlet oraz aplikacja Brainy z grami utrwalającymi materiał; takowe platformy umożliwiały sprawdzanie wiedzy zdalnie.
Temat przewodni: atak na Ukrainę:
• Atak na Ukrainę. Jak wspierać uczniów, budować relacje
w klasach wielokulturowych oraz zapobiegać dyskryminacji, 03.03.2022r.
• Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli- przydatne zwroty w pierwszych kontaktach z dzieckiem 28.03.2022 r. Dla szkoły:
-pomogłam uczniom zrozumieć nową sytuację, uspokoiłam ich, zapewniłam wsparcie wychowawcy poprzez rozmowę,
-odpowiednio przygotowałam uczniów do przyjęcia kolegów
z Ukrainy, uświadomiłam ich o złych stronach dyskryminacji,
-wspólnie z uczniami ciepło przyjęliśmy nowych uczniów
z Ukrainy, zapewniliśmy dobrą, miłą i bezpieczną atmosferę
w naszej szkole.
Dla nauczyciela:
-zdobyłam umiejętność rozmowy z uczniami na trudne tematy dotyczące wojny i traktowania obcokrajowców.
Temat przewodni- awans zawodowy:
• Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego 25.03.2022 r. organizator LSCDN
• Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego realizującego staż na stopień nauczyciela mianowanego 13.10.2022 r. wymiar czasowy: 10 godzin, organizator LSCDN, prowadzący: G. Porzyć i M. Jurak
• Jak napisać dobre sprawozdanie z planu rozwoju na stopień nauczyciela mianowanego 24.01.2023r. - webinar prowadzony przez Jolantę Wasilewską Dla szkoły:
- moje działania pozwoliły mi na wykorzystanie wiedzy
z zakresu awansu zawodowego w praktyce, co przełożyło się na podniesienie jakości pracy szkoły.
Dla nauczyciela:
- zachowałam odpowiednie terminy składania dokumentów,
-otrzymałam odpowiedzi od prowadzących na nurtujące mnie pytania o formę sprawozdania, zastosowałam zalecenia,
- poprawnie przygotowałam sprawozdanie.
2. Uczestniczyłam w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej:
• Kompetencje kluczowe- 10.11.2020 r.
• Reżim sanitarny w sytuacji pandemii spowodowanej COVID-19 marzec 2020 r.
• Wykorzystanie multimediów w pracy zdalnej z uczniami. Teams. 25.09.2020 r. prowadzący: nauczyciel informatyki
• Prowadzenie lekcji zgodnie z wytycznymi MEiN i GIS październik 2020 r.
• Rozwijanie logicznego myślenia- 14.09.2022 r. prowadzący: nauczyciel matematyki. Dla szkoły:
-systematycznie uczestniczyłam w szkoleniach, otrzymywałam informacje o zmianach i nowych rozwiązaniach, a następnie wprowadzałam je w życie.
Dla nauczyciela:
- świadomie rozwijałam u uczniów kompetencje kluczowe podczas lekcji, ale również apeli, uroczystości i akcji szkolnych,
- prowadziłam lekcje w czasie pandemii zgodnie z wymogami, moje lekcje odbywały się w bezpiecznych warunkach
z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych,
- nabyłam nowe umiejętności informatyczne, obsługiwałam MS Teams podczas pracy zdalnej z uczniami,
- podczas szkolenia prowadzonego przez koleżankę pozyskałam ciekawe materiały na rozwijanie logicznego myślenia- łamigłówki, wykorzystałam je na lekcjach z wychowawcą.
4. Korzystałam z portali, stron internetowych, blogów w celu zdobycia wiedzy na temat nowoczesnych technik nauczania oraz ciekawych/różnorodnych ćwiczeń, scenariuszy.
• Macmillan.pl – platforma wydawnictwa,
• Profesor.pl,
• 45minut.pl,
• Pomysłyprzytablicy.pl blog z materiałami i wskazówkami
do przeprowadzenia lekcji,
• fullofideas.pl blog z pomysłami dla I i II etapu edukacyjnego, zawiera gotowe materiały na lekcje tradycyjne i kulturowe,
• nauczycielkaangielskiego.pl -blog z pomocami dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
• liveworksheets.com karty pracy online, ciekawe zadania gramatyczne,
• busyteacher.org – karty pracy dla młodszych uczniów
angielskiebajanie.pl – materiały do teatrzyków. Dla szkoły:
- rzetelnie przygotowywałam lekcje dla uczniów, zajęcia były interesujące, zachęcające różnymi formami pracy,
- poprawnie napisałam sprawozdanie ze stażu.
Dla nauczyciela:
-zaczerpnięte ze stron internetowych karty pracy uatrakcyjniły lekcje, wniosły świeżość i rozbudziły ciekawość np. krzyżówki, class escape, wzory mini-dialogów do odgrywania scenek, zaszyfrowane hasła w j. angielskim; wszystkie te pomoce wzbogaciły moje zajęcia i wzbudziły chęć uczniów do pracy
-na stronach profesor.pl i 45minut.pl znalazłam inspiracje scenariuszy okolicznościowych a także poszerzyłam zakres informacji dotyczący sprawozdania ze stażu nauczyciela kontraktowego,
- zaczerpnęłam pomysły na scenariusze okolicznościowe, dzięki temu łatwiej było mi przygotować daną uroczystość; modyfikowałam teksty i dobierałam odpowiednio do wieku
i charyzmy dziecka,
- wykorzystałam dodatkowe zadania podczas nauki czasów
- znalazłam materiały do zorganizowania wydarzenia okolicznościowego tj. St. Patrick’s Day- Dzień Świętego Patryka, Halloween, ułatwiło mi to przygotowania i pozwoliło zaoszczędzić czas,
- poznałam nowy sposób na naukę słówek – Prześwietl Potwora, zorganizowałam lekcję wiosenną w przedszkolu
i wprowadziłam wiosenne słownictwo z pomocą ‘Prześwietlanego Potwora’,
- wykorzystałam gotowe postaci do teatrzyku Goldilocks and The Three Bears- Złotowłosa i trzy niedźwiadki, który przygotowałam z uczniami klas II-III na zajęciach kreatywnych, razem z uczniami wystawiliśmy ten teatrzyk przed publicznością przedszkola.
5. Korzystałam z literatury fachowej. Do niektórych pozycji książkowych wracam by odświeżyć wiedzę na temat metod nauczania różnych umiejętności językowych, a niektóre są źródłem inspiracji do wykorzystania i przetestowania innowacji. Wybieram różnorodne metody pracy, łączę je lub stosuję zamiennie:
• Harmer, J. 2007. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson.
• Kubiczek, B. 2007. Metody aktywizujące. Opole: Nowik.
• Goossen, L. H. 2002. Classroom Questioning Strategies as Indicators of Inquiry Based Science Instruction. Michigan: Western Michigan University.
• Genova, L. 2021. Zrozumieć pamięć. Filia
• Sitkowska, S. 2021. Naucz mnie jak radzić sobie z emocjami, komunikować się, znaleźć przyjaciół. Sensus.
Dla szkoły:
- profesjonalne nauczanie języka angielskiego w szkole,
- wysokie wyniki egzaminów ósmoklasisty.
Dla nauczyciela:
-odświeżyłam znajomość podstawowych metody nauczania: Grammar-translation-metoda tłumaczeniową, Direct Method- metoda bezpośrednia, Audiolingualism- audiolingwalna, Communicative Language Teaching- komunikatywna, The Lexical Approach- leksykalna,
przeplatałam je, co pozwoliło uniknąć znużenia uczniów, stosowałam też różne metody aktywizujące, metodę Questioning czyli metodę pytań szczegółowych,
• zgłębiłam wiedzę na temat działania mózgu i pamięci, opowiadałam uczniom ciekawostki na ten temat i prowadziłam pogadanki na temat jak skutecznie się uczyć i zapamiętać pracując w domu (mapy słówek, nauka z muzyką, fiszki, zeszyt z listą słówek, dialog wewnętrzny),
• dzięki pozycji książkowej Naucz mnie jak radzić sobie
z emocjami pogłębiałam wiedzę na temat emocji u dzieci, poszerzyłam świadomość w jaki sposób prowadzić rozmowy
z młodzieżą, zyskałam gotowe scenariusze na lekcje
z wychowawcą.
6. Zgromadziłam własną bazę materiałów i pomocy dydaktycznych. Posiadam teczkę pomocy dla przedszkola, w której zawarte są
• karty pracy,
• kolorowanki tematyczne,
• rymowanki,
• karty obrazkowe,
• karty pracy okolicznościowe,
• naklejki motywacyjne,
• dodatkowo książka z krótkimi wierszykami
• zestaw piosenek (tematycznych oraz na rozpoczęcie
i zakończenie zajęć).
Zgromadziłam też materiały dla uczniów I i II etapu edukacyjnego m.in.
• teczka z zadaniami aktywizującymi, karty z pytaniami
na rozgrzewkę na początek lekcji (speaking-mówienie),
• teczka zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów (kart pracy, arkusze egzaminacyjne przykładowe oraz z lat ubiegłych wraz
z nagraniami),
• fiszki tematyczne,
• karty do balloon debate,
• tongue twisters – lista łamańców językowych
• storyteller dice- kostki do układania historyjek
• książki dotyczące kultury krajów anglojęzycznych np. Rybarczyk, M. 2022. Elżbieta II. Ostatnia taka królowa. SiT Dla szkoły:
- umożliwiłam uczniom korzystanie z pomocy edukacyjnych
co podniosło skuteczność nauczania,
-umiejętnie wdrożyłam w przebieg procesu edukacji odpowiednie pomoce naukowe i materiały dydaktyczne,
co przełożyło się, na znaczny wzrost stopnia przyswajania wiedzy przez uczniów, co z kolei wpłynęło na polepszenie jakości samego procesu kształcenia.

Dla nauczyciela:
-zbiór pomocy zapewnił mi zróżnicowanie form pracy na lekcji, pewność i wewnętrzny spokój, że mam przygotowane materiały na konkretną lekcję czy dział tematyczny, ponadto, były to już materiały sprawdzone i przetestowane przeze mnie, a to dało mi pewność, że będą skuteczne i efektywne,
- mogłam wybrać materiały odpowiednio do indywidualnych potrzeb i preferencji uczniów,
- stosując kreatywne zadania na początku lekcji zapewniałam angażującą uczniów rozgrzewkę,
- teczka posłużyła mi do prowadzenia dodatkowych zajęć kreatywnych,
-- wykorzystałam książkę o królowej Elżbiecie do zapoznania uczniów z historią rodziny królewskiej, wybierałam odpowiednie fragmenty i czytałam na początku lekcji jako ciekawostka na rozgrzewkę.
7. Prowadziłam i tworzyłam dokumentację szkolną.
Wypełniałam dzienniki zajęć w formie papierowej, tworzyłam plany pracy wychowawcy, plany pracy zajęć rozwijających kreatywność, regulamin i plan pracy SU, plan pracy biblioteki szkolnej, teczkę wychowawcy,(zawarłam tam plan pracy wychowawczej, ankiety dot. bezpieczeństwa w szkole, testy osobowości) sprawozdania semestralne i roczne z języka angielskiego, sprawozdania semestralne i roczne z pracy SU oraz pracy biblioteki szkolnej. Byłam członkiem zespołu wychowawców, współtworzyłam Plan Pracy Zespołu Humanistów i uczestniczyłam w jego pracach .Formułowałam wnioski po egzaminie klasy 8. Dla szkoły:
-śledziłam aktualny rozwój uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwoju,
-poznawałam środowisko lokalne,
-zwiększyłam efektywność i przyspieszyłam codzienną pracę.
Dla nauczyciela:
-wyciągałam wnioski z analiz postępów uczniów i wdrażałam
je w dalszej pracy,
- Systematyczne prowadzenie dokumentacji pozwoliło mi właściwie organizować własny warsztat pracy i na bieżąco dokumentować realizowane zadania.
IV. Dbanie o estetykę
i wyposażenie sal lekcyjnych oraz korytarzy. 1. Dbałam o sale lekcyjne przydzielone dla dwóch klas,
w których byłam wychowawcą. Angażowałam uczniów w przygotowanie gazetek ściennych w salach lekcyjnych oraz dekoracje okolicznościowe. Jedną z gazetek zagospodarowaliśmy na informacje dotyczące nauki języka angielskiego. Ciekawostką był kalendarz świąt nietypowych, zaczerpnięty z wydawnictwa Macmillan. Uczniowie zapisywali też w nim bieżące sprawdziany. Chętnie korzystali z planu lekcji zamieszczonego w klasie.
2. Gazetki były na bieżąco uaktualniane.
3. Miałam również pod opieką gazetkę językową w klasie III. Tam uczniowie zamieszczali swoje prace plastyczne i plakaty wykonane na lekcjach j. angielskiego jak również podczas zajęć kreatywnych z j. angielskiego.
4. Zadbałam o odpowiednie wyposażenie w pomoce do nauki języka. Dzięki przychylności dyrekcji pozyskałam plansze gramatyczne oraz gry edukacyjne do języka angielskiego (memory-pamięć, storyteller dice-kostki do ćwiczenia sprawności mówienia). Dla szkoły:
- we współpracy z uczniami wykonałam estetyczne gazetki klasowe dzięki czemu zapewnialiśmy nienaganny wystrój sal lekcyjnych,
- gazetki szkolne na korytarzach wykonane przez członków SU, oraz gazetka biblioteczna, o którą dbałam jako opiekun szkolnej biblioteki,
- wysoka organizacja pracy uczniów, dzięki kluczowym informacjom rozmieszczanym na gazetkach np.: w formie ogłoszeń.

Dla nauczyciela:
- dzięki zamieszczaniu istotnych informacji na gazetkach, miałam pewność, że uczniowie są poinformowani, ewentualnie mogą sprawdzić i doczytać, nie mają też szansy na wymówki,
że o czymś nie wiedzieli,
- zaktywizowałam uczniów do działania używając kalendarza świąt nietypowych, ponieważ członkowie SU odnaleźli np. Dzień Krzyżówki i zorganizowali wydarzenie szkolne o tej tematyce (w j. polskim oraz angielskim).
V. Aktywne uczestnictwo
w pracach związanych
z realizacją zadań szkoły. 1. Brałam udział w zebraniach Rady Pedagogicznej tj. zebraniach organizacyjnych, klasyfikacyjnych, plenarnych i szkoleniowych.

2. Współtworzyłam i aktualizowałam dokumentację szkolną:
• Harmonogram Uroczystości Szkolnych,
• Plan Pracy Zespołu Wychowawców,
• Plan Pracy Zespołu Humanistów. Dla szkoły:
- we współpracy z nauczycielami dokonywałam analizy, wyciągałam wnioski i realizowałam działania wspólnie ustalone w planach zespołów,
- brałam udział w głosowaniach podczas zebrań Rady Pedagogicznej,
- organizowałam lub współorganizowałam wydarzenia
i uroczystości szkolne.
Dla nauczyciela:
-zdobyłam doświadczenie w organizowaniu apeli, akademii i przedstawień,
- dzięki dyskusjom podczas zebrań Rady Pedagogicznej mogłam lepiej zrozumieć specyfikę trudności oraz potrzeby poszczególnych uczniów, dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami jak również skorzystałam ze wskazówek i cennych rad innych nauczycieli,
- dzięki spotkaniom Zespołu Humanistów wypracowałam odpowiedni kierunek pracy z uczniami na każdy rok szkolny,
w szczególności z ósmoklasistami pod kątem przygotowania do egzaminu.
VI. Organizowanie uroczystości i wydarzeń szkolnych oraz pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 1. Przez trzy lata stażu pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. To zadanie było ściśle związane z organizacją
i współorganizowaniem uroczystości i imprez szkolnych, zgodnie
z harmonogramem szkolnym. W okres mojego stażu pojawiły się momenty bardzo trudne dla nas wszystkich, uczniów, nauczycieli
i całego społeczeństwa. Był to czas pandemii COVID-19, czas obostrzeń i reżimu sanitarnego oraz nauki zdalnej (październik 2020 r.- czerwiec 2021 r. oraz grudzień 2021 r.- styczeń 2022 r.). Panująca sytuacja przeszkodziła w realizacji niektórych działań według założeń, ale część aktywności z harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych a nawet konkursy, zostały zrealizowane w formie zdalnej.
Uroczystości, imprezy i akcje szkolne, które organizowałam lub wspierałam jako opiekun Samorządu Uczniowskiego:
• Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2021,
we współpracy z polonistą i historykiem. Moim zadaniem było przygotowanie wierszy dla uczniów oraz przeprowadzenie prób.
• Andrzejki w listopadzie 2021 i 2022 roku, impreza cykliczna (z wyjątkiem roku 2020 z powodu nauki zdalnej w tym okresie) Koordynowałam przygotowanie przez członków SU dyskoteki, konkursu na najzabawniejszy strój andrzejkowy, pakietu gier i zabaw dla uczniów starszych i młodszych oraz wróżb andrzejkowych.
• Dzień Babci i Dziadka w 2021r. – te dni uczciliśmy udostępniając zdjęcia laurek wykonanych przez dzieci na stronie internetowej szkoły. Podstawą do takiej formy wyrażenia życzeń dla babć i dziadków był panujący reżim sanitarny- 2021r. Zgromadziłam od uczniów zdjęcia laurek z życzeniami w j. angielskim
i przekazałam do opiekuna strony internetowej szkoły (pspgozdow.edupage.org).
• Walentynki – poczta walentynkowa, we współpracy
z wychowawcami- każdego roku, jest to działanie cykliczne, odpowiadam za przygotowanie z członkami SU skrzynki walentynkowej oraz ogłoszenie wydarzenia.
• Dzień Matki 26.05.2021 online, Fotografia ‘Żywe Serce’ (dzieci ustawiły się tworząc kształt serca), fotografie laurek oraz życzenia dla mam udostępnione zostały na stronie szkoły. Byłam pomysłodawcą tego działania.
• Pierwszy dzień wiosny- W roku 2022 byłam współorganizatorem tego wydarzenia, a w roku 2023 byłam organizatorem. Współpracowałam z plastykiem, zorganizowałyśmy pochód z Marzanną, prace plastyczne, piknik a w roku 2023 po konsultacjach z SU wprowadziłam „Dzień Samorządności”. Dodatkowo uczniowie przygotowali wiosenne nakrycie głowy.
• ‘Sprzątanie świata’- wrzesień każdego roku. Wydarzenie cykliczne. Razem z wychowankami biorę udział w tej akcji, sprawuję nad nimi pieczę podczas sprzątania okolicy oraz podczas biesiady przy ognisku.
• Wybory członków Samorządu Uczniowskiego - wrzesień 2020, 2021, 2022. Jestem organizatorem i koordynuję przebieg wyborów, organizuję komisję wyborczą.
• Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet – imprezy cykliczne. Z mojej inicjatywy uczniowie przygotowywali spektakle lub krótkie akademie, jednego roku Dzień Chłopaka był zorganizowany na zasadzie teleturnieju wiedzy o płci przeciwnej, dodatkowo były też słodkie poczęstunki i kwiaty na Dzień Kobiet lub małe upominki na Dzień Chłopaka przygotowane przez Radę Rodziców. Byłam odpowiedzialna za przygotowanie scenariuszy, przeprowadzenie prób, uzgodnienie terminów z Radą Rodziców.
• Międzynarodowy Dzień Kropki- święto kreatywności Jest to wydarzenie cykliczne w naszej szkole, przypada 15 września, odbyło się już czwarty raz. W 2021 roku byłam organizatorem tego wydarzenia, przygotowałam prezentację, przeprowadziłam krótką dyskusję z uczniami, następnie wykonaliśmy zadania plastyczne: „Drzewo Talentów” i „Mój obraz z kropek”. Prace uczniów były elementem gazetki ściennej.

• „Ile waży święty Mikołaj” 2020 – akcja charytatywna, współpraca z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu i opiekunem stażu. Brałam udział w tej akcji wspólnie z wychowankami.
• „Polskie Maje”- współpraca z historykiem, 05.05.2022 r. Byłam odpowiedzialna za zorganizowanie akademii, przygotowałam
i rozdałam role. Wspierała mnie pani opiekun, historyk, razem prowadziłyśmy próby i przygotowywałyśmy uczniów do występu. Dla szkoły:
-zapewniłam atrakcje w postaci imprez i wydarzeń szkolnych zorganizowanych z uczniami,
- włączałam uczniów w uroczyste obchody wydarzeń związanych z historią naszej Ojczyzny,
- zaktywizowałam uczniów do działalności w Samorządzie Uczniowskim,
- zintegrowałam uczniów podczas przygotowań do uroczystości
i wydarzeń szkolnych,
- dostarczałam zdjęcia z uroczystości, które były zamieszczane na stronie szkoły,
- poprzez udział uczniów w akademiach stwarzałam możliwość zasięgnięcia informacji na temat tradycyjnych świąt kalendarza szkolnego,
- prace związane z organizacją imprez i uroczystości uczyły planowania i realizowania projektów, dały możliwość zwrócenia na siebie uwagi, dały poczucie bezpieczeństwa i siły, jednocześnie wiązały uczniów ze szkołą jako całością.
- w trakcie pracy nad organizacją imprez i uroczystości dzieci zaspokajały także potrzeby, takie jak: potrzeba znaczenia, potrzeba kontaktu, potrzeba aktywności, potrzeba poznawcza, potrzeba dodatniej samooceny.

Dla nauczyciela:
- nabyłam umiejętności organizacyjnych,
- potrafię przygotować scenariusze, zabawy i atrakcje na konkretne wydarzenia szkolne,
- rozwinęłam umiejętność komunikatywnego porozumiewania się z uczniami, wyszłam naprzeciw ich potrzebom,
- potrafię łączyć pomysły z innymi nauczycielami i wspólnie organizować wydarzenia, doskonaliłam umiejętność kooperacji,
- nauczyłam się, że imprezy i uroczystości pozwalają uczniom dowartościować się, odkryć u siebie różne możliwości
i zdolności, nabrać poczucia pewności siebie .
• Akcje, które organizowałam jako nauczyciel języka angielskiego:
Halloween- impreza cykliczna. Byłam organizatorem poniższych wydarzeń:
 04.11.2020 r. Crazy Pumpkins klasy I-III stacjonarnie, nadzorowałam wykonanie szalonych dyń, zorganizowałam wystawę prac
 3.11.2021 r. Dzień Dyni, przygotowałam krótką prezentację
na temat istoty święta Halloween, omówiłam symbole tego święta. Zorganizowałam gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem dyń np. turlanie dyni na czas, skoki przez dynię, slalom dyniowy.
 30.09.2022r. Ile wiesz o Halloween? - konkurs szkolny.
Przygotowałam test, regulamin konkursu, zorganizowałam komisję konkursową, stworzyłam i wydrukowałam dyplomy.

• Saint Patrick’s Day- Dzień Świętego Patryka 17.03.2022 oraz 17.03.2023r. Zainicjowałam to wydarzenie w naszej szkole, samodzielnie zorganizowałam je drugi raz z rzędu, zaangażowałam wszystkich uczniów szkoły. Zadania jakie przeprowadziłam
i koordynowałam to:
 rok 2022:
-Prezentacja multimedialna w programie Power Point- przygotowałam i przedstawiłam ją uczniom przed rozpoczęciem pozostałych działań
-plakaty z symbolami Irlandii – nadzorowałam prace
- zadania pisemne do rozwiązania: krzyżówki, łączenie obrazków do nazw, ułożenie puzzli, zakodowane hasła, labirynty – w razie potrzeby służyłam uczniom pomocą (praca metodą stolików eksperckich), materiały zakupiłam w sklepie internetowym,
-zielony strój.
 rok 2023:
- Leprechaun – skrzaty irlandzkie- wykonałam je z uczniami klas II-III w ramach zajęć kreatywnych,
- lapbooki o irlandzkim święcie St. Patrick’s Day – utworzyłam wystawę prac i nagrodziłam uczniów dobrymi ocenami,

• Happy Grandparents Day – przygotowuję z uczniami klas I-III prace plastyczne z życzeniami w j. angielskim z okazji dnia babci
i dziadka, styczeń każdego roku,
• Święto Rodziny 7.06.2022 Byłam współorganizatorem, odpowiadałam za przygotowanie klas 0-III oraz przedszkola do śpiewu piosenki w języku angielskim, dołączyłam układ ruchowo-taneczny, zaczerpnięty z kanałów edukacyjnych na You Tube,
• Saint Valentine’s day- nadzorowałam przygotowanie walentynek z życzeniami w j. angielskim, luty 2021, wszystkie klasy,
• Dzień Językowy – zorganizowałam to wydarzenie we współpracy z nauczycielem języka rosyjskiego 02.10.2020, ustaliłyśmy Dzień bez Pytania dla uczniów z życzliwym wyrazem przyczepionym do elementu ubioru, zapoznałam uczniów z piosenką ‘Hello To All The Children Of The World’, wspólnie śpiewaliśmy piosenkę, uczniowie utrwalali powitania w różnych językach, uczniowie pracowali z kartami pracy, dopasowywali flagi do krajów
i powitań w danym języku. Zorganizowałam poznawanie kultury innych krajów od strony kulinarnej. Uzgodniłam z panią prowadzącą stołówkę przygotowanie angielskiej herbaty oraz wafelków z syropem klonowym,
• Wystawa brytyjskich symboli wykonana z użyciem Drukarki 3D kwiecień 2023r,
• Teatrzyk kukiełkowy pt. Goldilocks and Three Bears- Złotowłosa i Trzy Niedźwiadki przygotowany dla przedszkola przez klasy II-III podczas zajęć kreatywnych – maj 2023r.
• Teatrzyk pt. The Little Red Riding Hood- Czerwony Kapturek wykonany przez uczniów klas IV-VI z okazji Dnia Rodziny, przygotowałam go z uczniami podczas zajęć kreatywnych – maj 2023r. Dla szkoły:
- zorganizowałam atrakcyjne wydarzenia dla uczniów
z poszczególnych klas lub całej społeczności uczniowskiej,
w zależności od charakteru wydarzenia,
- relacja ze zorganizowanych przeze mnie wydarzeń byłam udostępniania na stronie szkoły, w ten sposób włożyłam swój wkład w promowanie naszej szkoły,
- uczniowie mogli poznać historię i kulturę krajów anglojęzycznych, obcowali z tradycjami angielskimi, osobiście brali udział w działaniach,
- zaplanowane przeze mnie działania angażowały dużą część lub całą społeczność uczniowską,
- dzięki moim działaniom szkoła promowała zastosowanie nowych technologii podczas nauki,
- podczas zajęć kreatywnych umożliwiałam uczniom obcowanie z językiem na różne sposoby, a dodatkowo wprowadziłam element poznawania zawodów,: np. poprzez organizowanie teatrzyków w j. angielskim, uczniowie poznawali charakter pracy aktora.

Dla nauczyciela:
- nabyłam umiejętności organizacji wydarzeń związanych z kulturą języka angielskiego zarówno dla młodszych jak
i starszych uczniów,
- angażowałam uczniów w ciekawe zadania co przyniosło wiele satysfakcji z owocnych efektów,
-przeprowadziłam interesujące lekcje kulturowe, zyskałam skupienie i uwagę uczniów,
- odniosłam satysfakcję z obserwacji zaangażowanych uczniów,
- uzyskałam oczekiwane efekty kształcenia, powielając cykliczne wydarzenia uczniowie wykazywali się wiedzą z poprzednich lat.
KONKURSY
• Szkolny konkurs ‘Big Ben’ Listopad 2020- zorganizowałam konkurs online dla uczniów klas I-III, który polegał na wykonaniu wieży zegarowej Big Ben w techniką dowolną, prace uczniów były owocem zajęć rozwijających kreatywność, które prowadziłam. Uczniowie wykonali ciekawe prace przestrzenne z materiałów dostępnych w domu, a były to m.in. klocki, książki, drewniane płyty
i pudła kartonowe. Przygotowałam regulamin, powołałam komisję konkursową i wydrukowałam dyplomy dla zwycięzców. Nagrodziłam też uczniów wysokimi stopniami.
• Ogólnopolski Konkurs „Orzeł języka angielskiego” online, sesja wiosenna 2021r. Moim zadanie było zgłoszenie i przygotowanie uczniów do konkursu. Tytuł laureata zdobyło 2 uczniów- miejsce VII i VIII.
• Szkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii 06.04.2022. Byłam organizatorem konkursu, przygotowałam test, regulamin konkursu, powołałam komisję konkursową. Przygotowałam dyplomy dla zwycięzców i pozyskałam nagrody we współpracy z Dyrektorem szkoły.
• Konkurs czytelniczo-językowy „Mistrz Pięknego Czytania”, Byłam pomysłodawcą wydarzenia, współpracowałam z polonistą (który był również opiekunem stażu) 10.10.2022. Był to konkurs szkolny.
 edycja: Czytanie w języku angielskim. Za tę część odpowiadałam osobiście. Przygotowałam teksty do czytania. Oceniałam poprawność czytania.
• Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego EDI edycja jesienna 2022- zgłosiłam i przygotowywałam uczniów rozwiązując przykładowe testy konkursowe z ubiegłych lat. Dla szkoły:
-uczniowie pod moją opieką godnie reprezentowali szkołę
w konkursach pozaszkolnych,
-uczniowie rozwijali pasje biorąc udział w szkolnych konkursach,
- doskonaliłam umiejętność pracy z uczniem zdolnym
stwarzałam możliwości rozwoju ich zainteresowań,
- pobudzałam aktywność umysłową uczniów, wyobraźnię, fantazję,
- motywowałam uczniów do wykorzystania swoich zainteresowań i uzdolnień w dalszej pracy,
- przyzwyczajałam uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy,
- kształciłam pomysłowość, szybkość podejmowania decyzji,
- rozbudzałam ciekawość poznawczą, twórcze działanie
i samodzielność.

Dla nauczyciela:
- udoskonaliłam umiejętność organizacji konkursów szkolnych,
-nabyłam praktyki w zgłaszaniu oraz przygotowywaniu uczniów do konkursów pozaszkolnych,
- stworzyłam bazę danych dotyczącą organizacji konkursów,
- nabyłam umiejętności sporządzania regulaminu konkursu,
- poprzez udział w pracach komisji doskonaliłam umiejętność obiektywnego oceniania pracy ucznia.
• Uroczystości, które organizowałam lub wspierałam jako nauczyciel wychowawca:
• Ślubowanie klasy I – przygotowałam jedną z części tej uroczystości z uczniami klasy VII a były to zagadki-testy
dla pierwszoklasistów. 15.10.2021 r.
• Drzewo absolwentów- uczniowie klasy VIII, moi wychowankowie, zasadzili drzewo na pamiątkę ukończenia
PSP w Gozdowie, koordynowałam wydarzenie wspólnie z Panią Dyrektor, czerwiec 2022 r.
• Zakończenie roku szkolnego 2021/2022, pożegnanie ósmoklasistów. Tego roku szkołę podstawową zakończyła klasa VIII, której byłam wychowawcą. Podczas tej uroczystości byłam odpowiedzialna za część akademii, którą przygotowałam
z wychowankami, pomogłam klasie VII stworzyć prezentację na pożegnanie klasy VIII. Dla szkoły:
-wraz z wychowankami brałam aktywny udział w życiu szkoły,
- organizowałam uroczystości klasowe,
-integrowałam wychowanków.

Dla nauczyciela
- zacieśniłam relacje wychowawca-uczeń,
- rozwinęłam umiejętności organizacji uroczystości
z wychowankami,
- doskonaliłam umiejętności posługiwania się technologią komputerową.
VII. Działania organizowane jako opiekun biblioteki szkolnej (2 lata)
• Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci:
 23.04.2021 sleeveface- Zorganizowałam akcję „Fotografia
z książką”. Wspólnie z uczniami klas I-III zrobiliśmy zdjęcia
z wybranymi książkami w naszej bibliotece. Ogłosiłam akcję uczniom klas IV-VIII, chętni uczniowie przysłali zdjęcia mailem. Poprosiłam panią prowadzącą stronę szkoły,
o umieszczenie naszej galerii w formie elektronicznej.
• Konkurs czytelniczo-językowy „Mistrz Pięknego Czytania”, współpracowałam z polonistą (który był również opiekunem stażu) 10.10.2022. Opracowałam regulamin konkursu.
edycja: czytanie w języku polskim
• „Październik- międzynarodowy miesiąc bibliotek”- wydarzenie cykliczne w naszej szkole. W ramach tego wydarzenia zorganizowałam:
 ‘Słowo Biblioteka w różnych językach’ – uczniowie wykonali pracę projektową, plakaty, pracowali ze słownikami papierowymi oraz internetowymi. Nadzorowałam ich działania i służyłam pomocą. 13.10.2020 r.
 Czytanie przy jesiennej herbatce- zaprosiłam uczniów do biblioteki szkolnej by wybrali po 1 książce, którą będą czytać (krótką książkę lub fragment). Książki wybrane przez przedszkolaków czytali starsi uczniowie. Na wydarzenie zostali zaproszeni również nauczyciele. Podczas czytania/słuchania bajek popijaliśmy herbatkę. 15.10.2022
• Narodowe Czytanie organizowałam tę akcję we współpracy z
panią Małgorzatą Ożgo- polonistą i opiekunem stażu, czytałam fragmenty literatury, jednego roku zorganizowałam czytanie
na świeżym powietrzu.
 rok 2020: Balladyna
 rok 2022: Ballady i Romanse
• Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 09.11.2020 (stacjonarnie przedszkole oraz klasy I-III), Zorganizowałam wizytę uczniów
w bibliotece, przegląd zbiorów w celu pobudzenia wyobraźni dzieci, następnie uczniowie mieli za zadanie pokazać ulubioną postać bajkową na papierze. Przeczytałam 2 bajki wybrane przez dzieci. Kolejnym punktem był pokaz mody strojów bajkowych, który współorganizowałam z wychowawcą przedszkola.
• „Choinka z książek” – akcja online, grudzień 2020 Zorganizowałam akcję świąteczną w formie zdalnej, uczniowie przesyłali zdjęcia swoich konstrukcji mailowo, dodali też świąteczne życzenia, a ja przekazałam te zdjęcia do umieszczenia na stronie internetowej szkoły. Prace zostały nagrodzone ocenami.

Dla szkoły:
-propagowałam czytelnictwo,
-organizowałam wydarzenia biblioteczne i konkursy,
-propagowałam akcje państwowe – Narodowe Czytanie,
-kształtowałam postawy obywatelskie uczniów,
- zapewniłam ciekawe działania, które placówka doceniła
i ‘pokazała’ poza terenem szkoły poprzez udostępnienie zdjęć
na stronie szkoły,
- dostarczyłam materiałów na stronę szkoły, które stały się wizytówką placówki,
- wspierałam proces edukacyjny.

Dla nauczyciela:
-poznałam pracę opiekuna biblioteki szkolnej,
- zdobyłam nowe doświadczenia organizując wydarzenia biblioteczne takie jak: Narodowe Czytanie, Czytanie Młodszym, prace plastyczne związane z czytelnictwem lub wybraną lekturą. Poza tym zorganizowałam też akcje „zdjęcie z książką- sleeveface” oraz „Choinka z książek”. Te nietypowe sposoby również miały na celu zachęcić uczniów do sięgnięcia po książkę.
6. Współpraca z rodzicami. 1. Organizowałam zebrania z rodzicami kilka razy w każdym roku szkolnym. Omawiałam sytuację bieżącą pod względem nauki
i zachowania swoich wychowanków. W czasie nauki zdalnej organizowałam zebrania online poprzez platformę Teams, prowadziłam też konsultacje telefoniczne. Współorganizowałam
z dyrektorem szkoły zebrania z rodzicami klasy VIII w roku szkolnym 2021/22, w celu przekazania informacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty.

2. Podczas rozmów z rodzicami zapoznawałam ich z trudnościami edukacyjnymi dzieci, dawałam wskazówki do systematycznej pracy ucznia oraz kontrolowania, czy jest przygotowany do lekcji. Wspierałam rodziców w sytuacji recesji w nauce z powodu problemów rodzinnych, byłam w stałym kontakcie z rodzicami, wspólnymi siłami poprawiliśmy sytuację dziecka. Wszelkie uwagi nauczycieli na temat moich wychowanków były przeze mnie analizowane i w razie potrzeby, przekazywane rodzicom na bieżąco.

4. Na miarę możliwości włączałam rodziców w organizację imprez
i uroczystości klasowych i szkolnych. Jedna z mam mojego wychowanka była przewodniczącą Rady Rodziców (2021-2022), a to uściśliło naszą współpracę związaną z organizacją uroczystości szkolnych. Jako opiekun SU konsultowałam z przewodniczącą Rady Rodziców formy wsparcia naszych szkolnych działań. Rodzice przygotowywali upominki lub poczęstunki z okazji Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Dnia Rodziny. Dla szkoły:
- utrzymywałam stały kontakt z rodzicami,
- rodzice byli na bieżąco informowani o niepokojących sygnałach dotyczących ich dzieci.

Dla nauczyciela:
- rozwinęłam swoje umiejętności komunikacji z rodzicami,
- rozwinęłam umiejętność przeprowadzania ‘delikatnych’ rozmów, poruszania tematyki problemów rodzinnych. Taka potrzeba pojawiła się w szczególności w sytuacji mojego wychowanka, którego rodzice rozwodzili się.
7. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy. 1.Podczas stażu miałam możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli- matematyka
i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Każdą lekcję omówiłam
z nauczycielem prowadzącym, wyciągnęłam wnioski oraz znalazłam inspiracje dla własnego warsztatu pracy.
Obserwowałam lekcję języka polskiego w klasie VI prowadzoną przez opiekuna stażu. Temat: Lapbookowe ABC, czyli jak zrobić lapbook?
07.10.2020r. Podczas tej lekcji poznałam metodę pracy lapbook, którą postanowiłam przystosować do swoich tematów z języka angielskiego i użyć do uatrakcyjnienia przyswajania zasad gramatycznych. Lapbooki to własnoręcznie wykonane „książki”, gromadzące informacje na dowolnie wybrany temat. Kształt, forma, technika wykonania zależą od wieku dziecka i wybranego tematu. Wyniosłam też z tej lekcji cenne spostrzeżenia dotyczące dyscyplinowania uczniów w klasie poprzez nagrodę słowną, jak też wyznaczenie oceny bardzo dobrej za najlepiej wykonaną pracę. To zmotywowało uczniów do zaangażowanego działania i wykonania efektownych prac.

Dnia 05.10.2020r. obserwowałam lekcję matematyki w klasie IV. Temat lekcji brzmiał: Liczby naturalne- powtórzenie do klasówki na platformie Szalone Liczby. Koleżanka pokazała jak stosuje platformę edukacyjną do powtórki materiału. Ten pomysł zastosowałam również u siebie, dobrałam jednak odpowiednie platformy edukacyjne do swojego przedmiotu, takie jak kahoot czy quizizz. To zmieniło nużące podręcznikowe zadania powtórkowe w pełne emocji rozgrywki w formie quizów na czas.
16.03.2022 r. obserwowałam zajęcia edukacji polonistycznej prowadzone w klasie I. Temat brzmiał: Szczęśliwy dom. Lekcja dotyczyła rozpoznawania i nazywania emocji. Moim celem była obserwacja pracy z uczniami w I etapie edukacyjnym, sposoby zainteresowania uczniów oraz dyscyplina małych uczniów. Wnioski
z tej lekcji były dość obszerne, zauważyłam, że nauczyciel zmieniał formy i metody pracy dzięki czemu utrzymał zainteresowanie podczas lekcji. Uczniowie pracowali zarówno indywidualnie jak i w parach, były też dyskusje wspólne. Korzystały z lusterek przy naśladowaniu emocji, obserwowały swoje odbicia. Dzięki tej lekcji wprowadziłam do swoich zajęć więcej zróżnicowania w formach i metodach pracy podczas jednej lekcji, w szczególności z młodszymi uczniami, które szybciej tracą zainteresowanie i lubią zmiany.
Podczas prowadzenia dialogów uczniowie byli nieco głośniej natomiast w czasie pracy indywidualnej nauczyciel stanowczo ale spokojnie egzekwował ciszę w klasie. Przypomniał o kodeksie ustalonym na początku roku szkolnego. Dzięki temu wprowadziłam od nowego roku szkolnego taki kodeks zachowania obowiązujący na lekcjach języka angielskiego, sprawdza się on również ze starszymi uczniami. Dla szkoły:
- jako nauczyciele wzajemnie doskonaliliśmy nasz warsztat pracy,
- podnieśliśmy własną motywację do poszukiwania ciekawych rozwiązań na lekcje,
- obserwacje lekcji i wspólna analiza wpłynęły na integrację nauczycieli.

Dla nauczyciela:
- miałam szansę obserwować lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz koleżanki z pracy, pozwoliło mi to spojrzeć na pewne kwestie z innej perspektywy,
- poznałam lapbook,
- po obserwacji zastosowania platform edukacyjnych jako forma powtórki przed sprawdzianem zastosowałam ten pomysł na swoich lekcjach, wykorzystałam w tym celu platformy kahoot i quizizz,
- przyswoiłam od koleżanki pomysł Kodeksu, podczas lekcji z młodszymi uczniami ustaliłam Contract for English lessons, który posłużył do zachowania dyscypliny w przystępny i spokojny sposób,
- „pożyczyłam” od koleżanki pomysł zastosowania lusterka na lekcje nauki nazw emocji, co okazało się dla dzieci świetną zabawą, a dla mnie skuteczną formą pracy,
-obserwacja zajęć prowadzonych przez inne nauczycielki pozwoliła mi poznać inne sposoby aktywowania uczniów
w grupie,
-obserwowane zajęcia inspirowały mnie do tworzenia własnych pomocy dydaktycznych, które potem wykorzystywałam w pracy z dziećmi.
§ 7 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”
ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI efekty
1. Poznanie środowiska uczniów oraz ich potrzeb, diagnozowanie
i analizowanie wyników. 1. Podczas całego stażu gromadziłam informacje o uczniach na podstawie dokumentów, obserwacji i wywiadu z rodzicami.
Obserwowałam uczniów w różnych sytuacjach, zauważałam ich zmartwienia lub zmiany w zachowaniu, spadek wyników w nauce
a następnie starałam się zdiagnozować przyczyny tych zachowań. Obserwowałam spory z rówieśnikami, w konsekwencji przeprowadzałam rozmowy indywidualne z uczniami. Obserwowałam stosunek uczniów starszych do młodszych, zawsze był on bardzo dobry.
2. W poznaniu środowiska uczniów pomocne były spotkania
z rodzicami, konsultacje telefoniczne oraz rozmowy indywidualne
z uczniami.
3. W poznaniu potrzeb uczniów istotne okazały się:
• ankiety osobowości,
• „Wzrokowiec, słuchowiec czy kinestetyk?”- test badający styl uczenia się,
• ankieta „Czy czujesz się bezpieczny w szkole?”
4. Konsultowałam indywidualne przypadki uczniów z innymi nauczycielami, wymieniałam się spostrzeżeniami na temat pracy uczniów podczas lekcji oraz skutecznych metod dla konkretnego ucznia. Dla szkoły:
- ocena poziomu wiedzy i umiejętności dzieci umożliwiła mi podjęcie odpowiednich działań wspomagających ich rozwój
i pracę,
-zdobyłam wiedzę na temat zainteresowań i pasji uczniów,
-poszerzyłam wiedzę ogólną uczniów,
-wyniki moich działań były cenną wskazówką dla uczniów
i rodziców.

Dla nauczyciela:
-sprawdziany dały mi informację na temat skuteczności moich oddziaływań edukacyjnych oraz poczynionych przez uczniów postępów
- dzięki przeprowadzonym ankietom lepiej zrozumiałam osobowość uczniów oraz ich potrzeby, skuteczniej prowadziłam rozmowy w razie niepożądanych zachowań.
3. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci. 1. Brałam udział w szkoleniach dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci
• Uczeń z SPE na lekcji języka obcego 15.11.2022r. Prowadzący: D. Pomian,
• Jak pracować z uczniem dyslektycznym,
• IPET w świetle obowiązujących przepisów,
• Dyslektyk na języku obcym.

2. Analizowałam opinie wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów.

W PSP w Gozdowie uczyłam dziewczynkę, która otrzymała opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w październiku 2022 r. Po dogłębnej analizie dokumentu wdrożyłam zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dostosowywałam metody
i formy pracy do jej możliwości psychofizycznych.
Dla szkoły:
- poszerzyłam swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej biorąc udział szkoleniach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom,
-potrafiłam rozpoznać potrzeby uczniów z dodatkowymi problemami,
-uczniowie mogli liczyć na moje wsparcie,
-wiedzę o potrzebach rozwojowych rozpoznawałam
poprzez opiekę nad uczniami podczas dyżurów
śródlekcyjnych, rozmów w trakcie zebrań z członkami SU, uroczystości i imprez szkolnych oraz wyjść
pozaszkolnych takich jak np. wyjścia do kina, wyciecz-ki, itp., tym samym uczestnicząc w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.
Dla nauczyciela:
-zdobyłam wiedzę jak weryfikować specjalne potrzeby uczniów,
- otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, poznałam sposoby wprowadzania dostosowań dla takich uczniów,
- na szkoleniach dowiedziałam się jakie dostosowania
są potrzebne uczniom z konkretnymi problemami: niedowidzeniem, dysleksją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną.
4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniom zdolnym. 1. W pracy z uczniami zdolnymi pomagałam im rozwijać umiejętności z języka angielskiego poprzez wymienione niżej działania.
- Przygotowywałam dodatkowe ćwiczenia i materiały, które wykorzystywane były w momencie, gdy uczeń szybko rozwiązał zadanie przydzielone dla wszystkich. Były one dobrowolne, zazwyczaj zdolni uczniowie z chęcią przyjmowali krótkie dodatkowe zadania.

- Prowadziłam zajęcia kreatywne dla uczniów zdolnych:
• rok szkolny 2020/2021- dla uczniów klas I-III English is Fun
• rok szkolny 2021/2022- dla uczniów klas IV, V, VI
Palcem po mapie krajów anglojęzycznych
• rok szkolny 2022/2023- dla uczniów klas IV, V, VI Chat Corner (kółko rozmówkowe), dołączyłam elementy dramy.
- dla uczniów klas II-III Reading Corner- kółko czytelnicze w j. angielskim
-Podczas tych zajęć przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Uczniowie podczas tych zajęć poszerzali wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, oraz doskonalili sprawności językowe.
Konkursy szkolne, które zorganizowałam:
• Big Ben- konkurs online
• Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
• Konkurs czytelniczo-językowy Mistrz Pięknego Czytania, edycja w języku angielskim

Konkursy pozaszkolne, do których przygotowywałam uczniów:
• Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Języka Angielskiego” - 2 laureatów.
• Ogólnopolski konkurs EDI Pingwin( 1 laureat, 1 wyróżnienie)

2. W pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i problemami w nauce podjęłam następujące działania:
- prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy ósmej w roku szkolnym 2020/2021,
- stosowałam zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikające z opinii,

- przygotowywałam dodatkowe ćwiczenia dla uczniów mających kłopoty z opanowaniem konkretnej partii materiału. Dla szkoły:
- zapewniałam świadomą pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- umożliwiłam uczniom uczęszczanie na zajęcia dla uczniów zdolnych, chętnych rozwijać kompetencje językowe
- szkoła jest postrzegana jako placówka rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania,

- przygotowywałam uczniów do konkursów, szkoła uzyskała laureatów w ogólnopolskich konkursach językowych, dzięki temu uczniowie godnie reprezentowali szkołę,

-umożliwiłam uczniom poznanie kultury krajów anglojęzycznych podczas zajęć kreatywnych,
-umożliwiłam uczniom potrzebującym wsparcia uczęszczanie na zajęcia wyrównawcze,
- wdrożyłam zalecenia poradni dzięki czemu uczennica
z opinią otrzymała indywidualne podejście nauczyciela
i odpowiednie dostosowania,
- stwarzałam przyjazną atmosferę dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dla nauczyciela:
- prowadząc zajęcia dodatkowe dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania w sferze językowej, doskonaliłam swoje umiejętności pracy z uczniami zdolnymi, przygotowywałam ich do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
- zdobyłam doświadczenie w organizacji szkolnych konkursów językowych oraz bibliotecznych,
- zdobyłam praktykę w organizowaniu zajęć dla uczniów potrzebujących nadrobić zaległości lub wymagających większej dawki powtórzeń poznanego materiału,
-nauczyłam się pracować z uczniami o specjalnych potrzebach, udzielałam im wskazówek, stosowałam wskazówki zaczerpnięte ze szkoleń, gdy rozpoznałam potrzeby ucznia. Oprócz uczniów z opiniami uczyłam tez dzieci bez takowych dokumentów, aczkolwiek potrafiłam zauważyć np. przejawy dysleksji, problemy z pamięcią, a co za tym idzie, wiedziałam jak pomóc uczniom- dzieliłam materiał na mniejsze części, poleciłam stosować kolory w notatkach, upewniałam się czy uczeń rozumie polecenie, wydawałam krótkie i konkretne polecenia.
5. Wdrażanie Planu Pracy Wychowawczej. 1. Podejmowałam działania na rzecz integrowania zespołu klasowego. Były to gry i zabawy integracyjne, gry planszowe, pogadanki
nt. równości każdego ucznia/człowieka, wspólne wyjścia i spacery
w okolicy szkolnej np. wiosną wyjścia na lody.

2. Organizowałam lub współorganizowałam imprezy klasowe.
Ze względu na mało liczne klasy w PSP w Gozdowie, często łączyliśmy klasy według wieku. Wtedy współorganizowali je ze mną wychowawcy innych klas. Były to m.in. Dzień Chłopaka, Dzień Pizzy, Mikołajki.

3. Klasy w których byłam wychowawcą były spokojne i niekonfliktowe. Były to klasy męskie, jednak mało liczne. Chłopcy byli zgrani jak drużyna. Czasem zdarzały się sytuacje konfliktowe z uczniami
z innych klas, rozwiązywałam je metodą mediacji.

4. Organizowałam, współorganizowałam oraz sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek, imprez, wyjść poza teren szkoły.

5. Włączałam uczniów w opiekę nad salą klasową tj. dbanie
o rośliny, czystość tablicy, oraz przygotowywania gazetek
i dekoracji. W klasie IV przygotowaliśmy „Kodeks Dyżurnego”. Dla szkoły:
-koordynowałam angażujące wydarzenia klasowe i szkolne dzięki którym integrowałam uczniów,
- opiekowałam się wychowankami, utrzymywałam stały kontakt z rodzicami i na bieżąco informowałam
o problemach wychowawczych,
- zachowanie uczniów było przeze mnie kontrolowane, zbierałam informacje o swoich wychowankach od innych nauczycieli i wyciągałam wnioski, przeprowadzałam pogadanki lub kontaktowałam się z rodzicami,
- w klasach VII na godzinie z wychowawcą organizowałam lekcje związane z doradztwem zawodowym , co pozwoliło uczniom poznać swoje mocne strony i zaplanować swoją przyszłą drogę zawodową.

Dla nauczyciela:
- nauczyłam się rozmawiać z uczniami o ich problemach
- zdobyłam praktykę w przeprowadzaniu pogadanek wychowawczych,
- podczas godzin z wychowawcą poznawałam zainteresowania i potrzeby uczniów co ułatwiło mi dalszą pracę z nimi
- wypracowałam zgrany zespół klasowy,
- dzięki podejmowanym przeze mnie działaniom wychowawczym moi wychowankowie nie sprawiali poważnych problemów wychowawczych.
§ 7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia”
ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI Efekty
1. Wdrażanie nowatorskich metod i form pracy. 1. W trakcie stażu wzięłam udział w 5 warsztatach
i szkoleniach dotyczących aktywizujących i nowatorskich metod nauczania. Stosowałam i testowałam poznane metody dostosowując je do swojego przedmiotu i dobierając odpowiednio do wieku uczniów. Czerpałam pomysły również
z lekcji, które obserwowałam. Kolejnym źródłem inspiracji były blogi poświęcone nauczaniu języka angielskiego. Dla szkoły
- szkoła zyskała wykwalifikowanego nauczyciela,
- zapewniłam uczniom lekcje z wykorzystaniem nowatorskich technik, które poznałam podczas szkoleń,
- poprzez użycie nowych form pracy zapewniłam uczniom ciekawe lekcje,
-uaktywniłam uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania i inicjatywy poznawczej,
- organizowałam zajęcia, motywujące ucznia do pracy,
- reagowałam na dziecięcą chęć działania, twórczości, współzawodnictwa i zabawy,
- kształtowałam kompetencję kluczową, jaką jest umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji,
- dzięki moim działaniom wzrosła koncentracji uwagi, logiczne myślenie i spostrzegawczość uczniów.

Dla nauczyciela:
- dowiedziałam się o wielu technikach i formach pracy
- zebrałam szeroki wachlarz nowatorskich form pracy, które wzbogaciły mój warsztat pracy,
- dzięki zastosowaniu nowych pomysłów zyskałam zaangażowanie uczniów.
2. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 1. W pracy z uczniami stosowałam różne metody i techniki np.:

• drama (metoda symulacji) - W dramie zachęcam dzieci do wykorzystywania wyobraźni, ruchu, mowy. Najbardziej istotne jest w niej autentyczne przeżywanie emocji odgrywanej postaci stosowałam do ćwiczenia dialogów, a także podczas zajęć kreatywnych do przygotowania krótkich przedstawień.
• gry i zabawy edukacyjne- gry planszowe zastosowałam jako powtórka materiału.
• zabawy słowno-ruchowe, TPR- metoda reagowania całym ciałem – efektywne połączenie piosenki z ruchem, stosowałam podczas zajęć z przedszkolakami i klasami I-III.

• ćwiczenia terenowe - rozwijają one pomysłowość, inwencję twórczą, samodzielność uczniów, ułatwiają przebieg procesów poznawczych, używam tych ćwiczeń do utrwalenia nazewnictwa otaczającej nas przyrody, organizuję z młodszymi uczniami zadania które nazwałam Kredą po chodniku, polega to na rysowaniu przez uczniów tego, co słyszą w moich poleceniach.
Kolejnym pomysłem było zdobywanie zadań zamaskowanych w qr-kodach, które ukryłam na terenie wokół szkoły, uczniowie skanowali zdobyte kody, pracowali w grupach, zwycięzcy otrzymali oceny bardzo dobre, pozostali plusy.

• platformy edukacyjne: quizizz, kahoot, quizlet, liveworksheets – zawierają element gry, kwizu, oraz rywalizacji poprzez zdobywanie punktów za poprawne odpowiedzi. Często stosowałam w ramach lekcji powtórzeniowej, a podczas lekcji zdalnych jako zamiennik zadań z podręcznika.

• lapbook – wykorzystałam podczas organizacji kulturowego dnia Świętego Patryka.
• memory – gra karciana.
• językowy escape room – używałam w formie online (jako ciekawostka pod koniec roku szkolnego) oraz stacjonarnie (na Dzień Sportu oraz na lekcji jako utrwalenie materiału, korzystałam z escape roomów autorstwa wydawnictwa Macmillan).
• metoda stacji, stolików eksperckich – stosowałam podczas lekcji do utrwalenia poznanego materiału oraz podczas dnia Świętego Patryka.
• mapa myśli i burza mózgów – jako wstęp do lekcji
• balloon debate – stosowałam w celu rozwijania mówienia i argumentowania.
• zabawy w skojarzenia- podaj osiem skojarzeń do wyrazu
(np. Środki transportu, „Czym jest zdrowie).
• Praca z tekstem- stosuję kilka zabaw na podstawie tekstu - wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania do tekstu
i zapisywanie na kolorowych paskach papieru odpowiedzi
(np. Kim był....?).
• Metody oglądowe - pokaz, demonstracja, pomoce wizualne.

• Praca w parach - praca w parach uczy współpracy, współzawodnictwa, doskonali komunikacje z innymi uczniami, aktywizuje uczniów.

Stosowane przeze mnie metody były oparte na działaniu, przeżywaniu i poznawaniu.
Dla szkoły:
- podniosłam jakość pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania i bogatego warsztatu pracy,
- skuteczność mojej pracy uwidoczniła się w wysokich wynikach uczniów na Egzaminach klasy 8,
- wpłynęłam na rozwój umiejętności współpracy uczniów,
- wpłynęłam na integrację uczniów dzięki zadaniom wymagającym współpracy,
- szkoła była postrzegana jako nowoczesna
- uczniowie w pełni korzystali z lekcji dzięki zainteresowaniu wprowadzonemu z pomocą ciekawych metod pracy.

Dla nauczyciela:
- dzięki zastosowaniu ciekawych metod angażujących uczniów zyskałam skupienie i uwagę podczas lekcji
- pobudziłam ciekawość uczniów,
- wprowadzając nieznane uczniom metody pracy zyskałam element pozytywnego zaskoczenia,
- zaintrygowani uczniowie pracowali z pełnym zaangażowaniem, byłam zadowolona słysząc prośby uczniów o zastosowanie wybranej przez nich metody pracy, która przypadła im do gustu,
- platformy edukacyjne bardzo pomogły mi i ułatwiły pracę podczas zdalnego nauczania, dzięki nim śledziłam aktywność uczniów na lekcji, skuteczne były również jako forma sprawdzania wiedzy, zastąpiły tradycyjne kartkówki, ułatwiły ocenianie ponieważ automatycznie po zakończeniu testu otrzymywałam raport z wynikami,
- zyskałam zadowolenie z wyników mojej pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 4
„Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy”
ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI Efekty
1. Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych. 1. Opracowałam i zastosowałam ankiety ewaluacyjne
po przeprowadzonych lekcjach, wyniki badań wykorzystywałam
do doskonalenia warsztatu dalszej pracy .

2. Stosowałam krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach: krótka ankieta, termometr uczuć, buźki. Ich ogromną zaletę stanowi natychmiastowa informacja zwrotna od uczniów, niewielka ilość czasu wystarcza na ich analizę i poznanie stanowiska uczniów. Dla szkoły:
- świadomie planowałam lekcje, co przyczyniło się
do podniesienia jakości nauczania,
- reagowałam na potrzeby rozwojowe uczniów, np. wprowadziłam modyfikację w zadaniu Tongue Twisters, czyli czytaniu łamańców językowych, na powtarzanie ich z lektorem, co przyczyniło się do polepszenia wymowy w języku obcym),
- wzbogaciłam zasoby narzędzi ewaluacyjnych.

Dla nauczyciela:
- mogłam poprawić niedoskonałości moich zajęć,
- otrzymywałam natychmiastową ocenę odczuć uczniów
na temat poziomu opanowania wprowadzonego materiału,
- wiedziałam, że dany temat wymaga powtórki i dogłębnego przećwiczenia.
2. Dokonanie ewaluacji własnej pracy – autorefleksja. Aby dokonać ewaluacji własnej pracy:
• analizowałam wnioski z zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu i dyrektora, oraz zajęć otwartych
• prowadziłam rozmowy kierowane podczas zajęć z dziećmi
na temat zajęć,
• analizowałam wytwory dzieci,
• rozmawiałam z rodzicami i innymi nauczycielami,
• dokonałam autorefleksji po przeprowadzonych zajęciach. Dla szkoły:
-tworzyłam warunki przyjazne dla uczenia się
- moje działania wpłynęły na podwyższenie jakości pracy szkoły,
-doskonaliłam formy pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów.

Dla nauczyciela:
- lepiej zrozumiałam działania procesu edukacyjnego oraz potrzeby i możliwości grupy uczniów,
-rozwijałam się zawodowo,
-czerpałam inspiracje od innych nauczycieli,
-dokonywałam autorefleksji na temat swojej pracy
i udoskonalałam kolejne zajęcia zmieniając techniki pracy lub wybierając dodatkowe zadania, karty pracy.
3. Analiza wyników
i skuteczności podejmowanych działań. 1. Analizowałam skuteczność własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania uczniów.

2. Monitorowałam i analizowałam osiągnięcia uczniów poprzez prowadzenie teczki osiągnięć uczniów w której znalazły się analizy diagnoz przedmiotowych wstępnych i końcoworocznych oraz wyniki, analiza i wnioski z egzaminu ósmoklasisty.

3. Przeprowadzałam analizę zebranych wyników i wyciągałam wnioski do dalszej pracy. Dla szkoły:
- skrupulatnie planowałam działania na bazie analiz diagnoz przedmiotowych i próbnych egzaminów ósmoklasisty,
co wpływało na jakość pracy szkoły,
- wyciągałam wnioski do dalszej pracy.

Dla nauczyciela
- dzięki analizie wyników gromadziłam wskazówki
do przyszłych działań,
- miałam bieżące informacje o poziomie wiedzy uczniów
- analizowałam osiągnięcia uczniów w poszczególnych, obszarach sprawności językowych, analizując słabsze wyniki planowałam co należy poprawić, ale także wyciągałam wnioski z wysokich wyników i wprowadzałam skuteczne formy pracy na stałe (np. udało mi się usprawnić tworzenie wypowiedzi pisemnych poprzez wprowadzenie lekcji poświęconych tylko pisaniu, bazując na otrzymanych ode mnie gotowych frazach/ fragmentach i krótkim planie wypowiedzi, który wspólnie ustalałam z uczniami. W ten sposób pracuję regularnie).
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. 1. Początkowo ustaliłam z opiekunem stażu terminy lekcji do obserwacji. Przed każdą lekcją przekazywałam opiekunowi stażu konspekt zajęć.
2. Przeprowadziłam w obecności opiekuna stażu 12 lekcji.
Po każdej zakończonej lekcji, którą obserwował opiekun stażu, omawiałyśmy jej przebieg i wyciągałyśmy wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna, i tak pracować, aby każde następne zajęcia były lepsze od poprzednich.
W uwagach opiekuna znajdowała się konstruktywna krytyka, ale też wskazówki na doskonalenie tego co było wykonane poprawnie.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna dało możliwość przedstawienia swoich pomysłów na metodyczne podejście
do różnych tematów i problemów.

Omawianie zajęć z opiekunem przyczyniło się do uzyskania jasnej
i rzetelnej informacji zwrotnej i skutkowało wyznaczeniem zadań
do realizacji przed kolejną obserwacją.

Taka organizacja współpracy była podstawą rozwoju i doskonalenia różnych aspektów mojej pracy. Dla szkoły:
- byłam zmotywowanym i dążącym do samodoskonalenia nauczycielem,
- zapewniałam uczniom wysoką jakość nauczania.

Dla nauczyciela:
- zdobyłam wiele praktycznych porad i wskazówek
od opiekuna stażu na temat nauczania ale także dyscypliny
i zachowania pozytywnych stosunków na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń,
- dzięki wsparciu opiekuna stażu sukcesywnie podnosiłam swoje umiejętności,
- poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciela,
- rozwinęłam własne umiejętności,
- działania związane ze współpracą między mną a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy,
- cenne uwagi opiekuna stażu motywowały mnie
do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych,
- rozmowy z opiekunem stażu umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi.
5. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły. 1. Ustaliłam z Panią Dyrektor termin, w którym mogła obserwować
na moje zajęcia (03.04.2023 r.) Temat lekcji to: Past Simple in use. (Czas przeszły). Zajęcia zostały przeprowadzone w klasie 5.
2. Skonsultowałam konspekt lekcji z opiekunem stażu.
3. Przed lekcją przedstawiłam pani dyrektor konspekt zajęć.

4. Przeprowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły.
Ta lekcja była oparta na odkodowaniu i rozszyfrowaniu zagadek. Zakodowałam temat lekcji używając szyfru Cezara. Podczas tej lekcji wykorzystałam też generator qr kodów, gdzie ukryłam zdania w czasie przeszłym. Uczniowie za pomocą czytnika w telefonie skanowali kody, uzupełniali zdania i tłumaczyli je.
Na początku lekcji zastosowałam metodę 5 sekund –zadawałam pytania dotyczące zasad zastosowania czasu Past Simple. Czas odliczałam
z użyciem klepsydry.

5. W ramach ewaluacji omówiłyśmy przebieg i efekt przeprowadzonych zajęć. Dla szkoły:
- uczniowie mogli poznać formy współpracy nauczyciela
i dyrektora,
-zajęcia w obecności dyrektora szkoły zmotywowały uczniów do pracy,
-uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia
w zakresie nauki języka obcego,
- uczniowie zostali zaangażowani w naukę poprzez nowe metody, które zdobyłam podczas szkoleń,
- uczniowie mieli możliwość rozwijać logiczne myślenie
i spostrzegawczość,
-pomogłam uczniom odkryć funkcję czytnika qr kodów
w ich urządzeniach i pokazałam jak go użyć w procesie przyswajania języka obcego.

Dla nauczyciela:
-zyskałam obiektywną ocenę moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy,
-zmotywowałam się do udoskonalenia moich form i metod pracy z uczniami,
- zyskałam uznanie w oczach uczniów.
§ 7 ust. 2 pkt 5
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego”
ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI EFEKTY
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą
w czasie szkoleń. 1. Dzieliłam się wiedzą zdobytą na szkoleniach i warsztatach poprzez:
• udostępnianie materiałów papierowych w szkole,
• wysyłanie materiałów elektronicznych na maile nauczycieli,
• omawianie zagadnień szkoleniowych w rozmowach
z nauczycielami oraz podczas zebrań Rady Pedagogicznej. Dla szkoły:
- dzieliłam się wiadomościami oraz materiałami z innymi nauczycielami, dzięki temu kadra pedagogiczna mogła skorzystać z nowinek szkoleniowych,
- integracja grona pedagogicznego.

Dla nauczyciela:
- integrowałam się z nauczycielami,
- odczułam satysfakcję, że mogę przekazać coś wartościowego koleżankom i kolegom z pracy.
2. Dzielenie się warsztatem pracy. 1. Dzieliłam się własnym warsztatem pracy: pomocami dydaktycznymi, scenariuszami, doświadczeniem z innymi nauczycielami szkoły.

2. Przeprowadziłam 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli
oraz dokonałam ich ewaluacji.

Lekcja I:
22.10.2021 r. Klasa IV. Temat: Who are you? Revision unit 2- Powtórzenie działu 2.
Inspirując się zajęciami obserwowanymi u koleżanki, która pokazała zastosowanie platformy edukacyjnej „Szalone liczby” w ramach powtórki materiału, zaplanowałam użycie platformy „Quizizz”
w podobny sposób. Uczniowie podczas lekcji rozwiązywali quizy online zawierające pytania sprawdzające wiedzę z działu 2 (cechy charakteru, przybory biurowe, nazwy krajów, czasownik to be- być), ja jako nauczyciel widziałam zestawienie osiągnięć, punktację oraz pytania z błędnymi odpowiedziami. Uczniowie udzielali odpowiedzi zamkniętych oraz otwartych, tu już musieli dopilnować poprawności zapisu, ćwiczyli dokładność. Czas przeznaczony na każde pytanie motywował uczniów do skupienia, uwagi i szybkiego myślenia. Uczniowie polubili tę technikę pracy, rywalizacja napędza ich do działania, stają się bardziej zaangażowani i chcą zdobyć wysokie miejsce w rankingu i ujrzeć wirtualne konfetti przy swoim imieniu. To dodaje im pewności siebie i wiary we własne siły.

Lekcja II
19.12.2022 r. Klasa VIII: Christmas time- świąteczny czas
z piosenką.

Podczas tej lekcji pokazałam zastosowanie platformy lyricstraining.com. Wykorzystałam ją do przeprowadzenia lekcji przedświątecznej, wprowadziłam uczniów w tradycje świąteczne krajów anglojęzycznych poprzez muzykę. Zadaniem uczniów było uzupełnienie brakujących słów w tekstach piosenek: Wham- Last Christmas, Johnny Cash- We wish you a merry christmas /figgy pudding, Jingle Bells. Analizowaliśmy fragmenty tekstów oraz typowe nazwy świąteczne. Uczniowie zaśpiewali wspólnie wybrane piosenki.
Ta platforma pozwoliła obcować z językiem poprzez muzykę, czerpać z materiałów autentycznych i poznawać wymowę, akcenty a także tradycje i kulturę.

3. Publikowałam własne materiały, a także testy w wersji online na stronach internetowych skierowanych do grona nauczycieli.
Moje zasoby są udostępnione m.in. na awans.edux.pl – plan rozwoju zawodowego, quizizz oraz kahoot – testy i sprawdziany w wersji online.
Dla szkoły:
- integracja grona pedagogicznego,
- wymieniałam się doświadczeniem i umiejętnościami
z innymi nauczycielami,
-nauczyciele chętnie podejmują się ciekawych przedsięwzięć i działań na rzecz szkoły, stosują ciekawe metody pracy na lekcjach,
- nauczyciele zyskali nowe pomysły na prowadzenie lekcji,
- budowałam atmosferę współpracy i zaufania,
-podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły,
- następował rozwój horyzontów i warsztatu pracy nauczycieli,
- udostępniając własne materiały umożliwiłam nauczycielom korzystanie z dodatkowych zadań i testów
w formie on-line.

Dla nauczyciela:
-kształtowałam komunikację interpersonalną,
- zyskałam poczucie satysfakcji z pokazania ciekawych rozwiązań koleżankom z pracy,
- doskonaliłam swój warsztat pracy,
- umocniłam relacje z nauczycielami, śmiało mogę zwrócić się do nich o pomoc, wsparcie i wskazówki.
§ 7 ust. 2 pkt 6
„Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”
ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI EFEKTY
1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci. 1. Obserwowałam uczniów, ich sytuację rodzinną, analizowałam zachowanie.

2. Utrzymywałam stały i systematyczny kontakt z rodzicami poprzez spotkania w szkole, spotkania online i kontakt telefoniczny. Informowałam rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych oraz wychowawczych dzieci. Poza ustalonymi odgórnie spotkaniami, w razie potrzeby kontaktowałam się z rodzicami poza terminami ustalonych zebrań z Rodzicami.

3. Prowadziłam konsultacje indywidualne dla zainteresowanych rodziców oraz dla uczniów. Dla szkoły:
- diagnoza - poznanie słabych i mocnych stron dziecka
i jego rodziny, zidentyfikowanie zarówno czynników chroniących, jak i czynników ryzyka,
-na podstawie takiego rozpoznania formułowałam wskazania do planu działań wychowawczo—profilaktycznych,
- aktywizowałam rodziców do pracy na rzecz szkoły,
- integrowałam uczniów.

Dla nauczyciela:
- współpracowałam z rodzicami, co zaowocowało efektywniejszymi i łatwiejszymi działaniami,
- poznanie środowiska podopiecznych dało mi lepsze zrozumienie ich oczekiwań, potrzeb i trudności.
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz
kształtowanie prospołecznych postaw uczniów. 1.Przygotowywałam uczniów do konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową w Hostynnem Kolonii, czyli szkołę znajdującą się w naszym środowisku lokalnym.

2. Pomagałam w podjęciu współpracy z instytucjami działającymi
w najbliższym środowisku, a było to Schronisko dla zwierząt Reksio znajdujące się w Podhorcach. Moi wychowankowie wsparli schronisko przynosząc karmę dla piesków, pomogli ją załadować do auta, następnie przewiozłam karmę do punktu w Podhorcach.
3. Przygotowywaliśmy z uczniami stroiki świąteczne na kiermasz na rzecz naszej szkoły. Część stroików przekazaliśmy na kiermasz dla chorej mieszkanki naszej gminy- Iwony Balsam.

4.Włączałam uczniów do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz innych ludzi lub zwierząt:
• zbiórka pieniędzy na zakup plecaków i wyposażenia dla uczniów z Ukrainy w marcu 2022 roku, zbiórka została zrealizowana dzięki inicjatywie klasy VII oraz moich wychowanków, czyli klasy VIII. Dla szkoły:
kształtowałam prospołeczne postawy uczniów,
- uwrażliwiłam uczniów na krzywdę,
- pobudziłam aktywność poznawczą uczniów,
- zachęcałam do udziału w konkursach,
- uczniowie pod moją opieką reprezentowali szkołę
w środowisku lokalnym biorąc udział w konkursie w PSP w Hostynnem Kolonii,
- integrowałam uczniów,
- kształtowałam postawy dobrego obywatela, człowieka wrażliwego,
- uczyłam uczniów bezinteresownej pomocy,
-uwrażliwiałam na obojętność wobec losu zwierząt.

Dla nauczyciela:
- działania podjęte z uczniami pozwoliły mi rozwinąć dobre relacje z uczniami,
- uczniowie ujrzeli we mnie nie tylko nauczyciela języka angielskiego ale też człowieka niosącego pomoc,
- podczas prac na rzecz środowiska lokalnego mogłam lepiej poznać uczniów, ich zainteresowania i potrzeby.
3. Działania profilaktyczno-wychowawcze. 1. Uwrażliwiałam uczniów na potrzeby innych oraz problemy otaczającego świata – na lekcjach z wychowawcą poruszałam trudne tematy społeczne i cywilizacyjne, tj.: hejt, agresja, przemoc, uzależnienia.

2. Współdziałałam w akcjach promujących zdrowy styl życia – np.: Święto Rodziny czy w działaniach, które umożliwia fundusz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, często były to wycieczki szkolne.

3. Wdrażałam uczniów do działań proekologicznych: jako wychowawca, każdego roku biorę z uczniami udział w akcji „Sprzątanie świata”

4. Współpracuję z wychowawcami w realizacji zadań w pracy
z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo- profilaktycznym. Dla szkoły:
- uwrażliwiałam uczniów na krzywdę ludzką, skutki agresji, hejtu, przemocy,
- uświadamiałam o zagrożeniach płynących z uzależnień,
- w przypadku nieodpowiednich zachowań uczniów podejmowałam rozmowy i pogadanki,
- promowałam zdrowy styl życia poprzez udział z uczniami w akcjach organizowanych przez szkołę a były
to wycieczki szkolne oraz uroczystości takie jak Święto Rodziny, takie dni były wypełnione działaniami pełnymi sportu; miały też na celu pogłębianie relacji rodzinnych uczniów,
- razem z uczniami brałam udział w akcji proekologicznej Sprzątanie Świata.

Dla nauczyciela:
-poszerzyłam wiedzę na temat uzależnień, ich powodów, sposobów rozpoznawania, procedur postępowania, metod przeciwdziałania, itp.,
- udzielałam wsparcia i praktycznej pomocy wychowankom o zachowaniach wskazujących na uzależnienie od gier.
4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw. 1. Organizowałam i współorganizowałam wyjazdy:
• do kina Stylowy w Zamościu-
26. 11.2022r, 14.03.2023r.,
• do Parku Żywiołów w Budach

2. Współorganizowałam wycieczki do miejsc historycznych. Nasza szkoła nosi imię Kolejarzy Ofiar II Wojny Światowej, jest to jedyna szkoła o takim imieniu. Dbamy o kształcenie postaw patriotycznych w naszej małej ojczyźnie, uczniowie dbają
o tablicę pamiątkową przy szkole, miejsce pamięci przy kościele w Gozdowie, co roku staramy się zadbać o groby poległych kolejarzy spoczywających na cmentarzu w Hrubieszowie, we wszystkich miejscach składamy wieńce
i znicze. Wszyscy uczniowie biorą udział w patriotycznej Mszy Świętej.

4. Jako opiekun samorządu szkolnego angażowałam uczniów w przygotowania apeli z okazji różnorodnych świąt i okazji. Dla szkoły:
- współpracowałam z nauczycielami w organizacji wyjazdów i wycieczek poprzez które przekazywaliśmy dziedzictwo kulturowe i kształciliśmy obywatelskie i patriotyczne postawy uczniów,
- sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdów,
-przygotowywałam apele z okazji świąt narodowych, w ten sposób również kształciłam postawy patriotyczne.

Dla nauczyciela:
- nabyłam umiejętności planowania i organizowania wyjazdów szkolnych,
- zintegrowałam się z gronem pedagogicznym,
- zdobyłam praktykę w przygotowywaniu uroczystych apeli.

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”
ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI UWAGI
1.Analiza przepisów prawa oświatowego

1a. Analiza przepisów prawa związanych
z awansem zawodowym nauczycieli

1b. Aktywne uczestniczenie w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
1. Analizowałam dokumenty prawne oraz śledziłam zmiany
w prawie oświatowym. Zapoznałam się z:

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.

Na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami w ustawie
o systemie oświaty i aktami wykonawczymi do tej ustawy. Wykorzystując zasoby Internetu, gromadziłam dokumenty
w formie biblioteczki multimedialnej.

2.Systematycznie śledziłam zmiany w przepisach związanych
z awansem zawodowym nauczycieli, w tym celu czytałam dokumenty ale również brałam udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.

3.Brałam udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. Byłam członkiem zespołu tworzącego harmonogram uroczystości szkolnych. Dla szkoły:
-zapewniłam zgodne z przepisami prawa oświatowego działanie pracownika placówki,
- szkoła korzystała z zaktualizowanych przepisów prawa wewnętrznego,
- prowadziłam dokumentacje ucznia zgodnie z aktualnymi wymogami,
- podniosłam jakość pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych.

Dla nauczyciela:
-odświeżyłam wiedzę dotyczącą wymagań niezbędnych
do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowa-nego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodo-wego,
- porady ekspertów uzyskane w trakcie doskonalenia zawodowego, były pomocne w trakcie pisania
niniejszego sprawozdania,
- poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych
systemu awansu zawodowego.
§ 7 ust. 2 pkt 8
„Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych”
ZADANIA FORMY I SPOSÓB REALIZACJI EFEKTY
1. Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji szkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego. 1. Technologie informacyjne wykorzystałam do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej, w tym: arkuszy obserwacji, sprawozdania, sprawozdań i analiz postępów uczniów.

2. Samodzielne przygotowałam przy użyciu komputera: konspekty zajęć, pomoce dydaktyczne takie jak: karty obrazkowe, karty pracy, rebusy, krzyżówki, ankiety, dyplomy, przygotowanie informacji dla rodziców.

3. Na komputerze w programie libre office stworzyłam plan rozwoju zawodowego w formie tabelarycznej oraz sprawozdanie, również w formie tabelarycznej.

4. Wykorzystałam internet, jako źródło wiedzy w poznaniu
i gromadzeniu wybranych przepisów na temat awansu zawodowego. Dla szkoły:
- schludnie przygotowana dokumentacja awansu zawodowego ,
-dzięki komputerowi oraz zasobom internetowym miałam możliwość urozmaicać i uatrakcyjniać zajęcia, przez co szkoła była postrzegana jako nowoczesna w oczach uczniów i rodziców.

Dla nauczyciela:
-Systematyczne dokształcanie się poprzez kontakt
z nowymi technologiami, pogłębianie wiedzy metodycznej i merytorycznej, znacząco wpłynęło na wzbogacanie mojego warsztatu pracy i podniosło jakość kształcenia.
2. Wykorzystywanie komputera, tablicy interaktywnej, sprzętu audio oraz narzędzi multimedialnych w pracy
z uczniami. 1. Wykorzystywałam i zachęcałam uczniów do korzystania
z platform i programów edukacyjnych takich jak: quizizz, kahoot, quizlet, lyricstraining, britishcouncil.

macmillaneducationeverywhere.com – platforma wydawnictwa Macmillan, korzystając z niej wyświetlam uczniom książkę w wersji on line, uczniowie widzą odpowiedzi, bezpośrednio tam włączam nagrania i filmiki.

2. Korzystałam z tablicy interaktywnej lub projektora w czasie zajęć z uczniami.
3. Odtwarzałam filmy na zajęciach- te dołączone do podręcznika, oraz dodatkowo wyselekcjonowane i dobrane odpowiednio
w Internecie do tematu lekcji.
4. Tworzyłam prezentacje multimedialne i wykorzystywałam je w pracy, szczególnie podczas lekcji zdalnych, również często stosuję prezentacje do przedstawienia tematyki kultury krajów anglojęzycznych.

5. Odtwarzałam muzykę na zajęciach korzystając z platformy lyricstraining lub youtube.

6. Odtwarzałam nagrania niezbędne do ćwiczenia umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Nagrania miałam pobrane na telefon
i odtwarzałam z użyciem głośnika połączonego przez bluetooth, lub korzystałam z platformy macmillaneducationeverywhere.com Dla szkoły:
- w naszej szkole prowadziłam pełnowartościowe zajęcia zapewniając uczniom dostęp do różnorodnych źródeł wiedzy i multimedialnych pomocy edukacyjnych; sprawiło to, że nasza placówka podążała z duchem czasu i zapewniała edukację na wysokim poziomie,

- uczyłam w duchu nowoczesnych technologii, pokazując że język angielski rozwijamy nie tylko z książką
i zeszytem, ale też poprzez zastosowanie platform edukacyjnych,
- umożliwiłam uczniom dostęp do „żywego języka” poprzez wyświetlanie filmów w j. angielskim, słuchanie nagrań oraz piosenek,
-wyświetlałam na tablicy interaktywnej zadania, uczniowie mieli możliwość podejść i rozwiązać zadania, to wniosło element ruchowy i pobudziło skupienie.

Dla nauczyciela:
- zyskałam zainteresowanie i aktywne uczestnictwo uczniów dzięki wprowadzeniu pomocy multimedialnych
na lekcjach,
- urozmaiciłam i uatrakcyjniłam swoje lekcje.
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. 1. Wymiana doświadczeń z nauczycielami nastąpiła poprzez przekazywanie informacji drogą mailową. Wysyłałam koleżankom z pracy ciekawe materiały, które otrzymałam podczas szkoleń. Ja również otrzymywałam materiały od nauczycieli.

2. Czerpałam z pomysłów edukacyjnych innych nauczycieli, znajdowałam w Internecie inspiracje na dekoracje sezonowe, scenariusze uroczystości, prace plastyczne, pomysły na konkursy z okazji wybranych świąt czy okazji. Znajdowałam je na blogach poświęconych edukacji (np. pomyslyprzytablicy.pl, czy fullofideas.pl), na grupach na Facebooku oraz z Tik Toka. Na Tik Toku słucham wypowiedzi różnych nauczycieli na temat szkolnictwa, oglądam filmiki z pomysłami na pracę i zabawę
z uczniami.

3. Brałam udział w e-szkoleniach i e-konferencjach. Dla szkoły:
- byłam nauczycielem stale doskonalącym swój warsztat pracy, chętnym do rozwoju i samorealizacji,
- starałam się zapewnić moim uczniom jak najlepszy poziom nauczania.

Dla nauczyciela:
- używając techniki komputerowej brałam udział w szkoleniach i konferencjach prowadzonych on-line,
- na portalach społecznościowych spotykałam nauczycieli i ekspertów, którzy dzielili się swoją wiedzą
i doświadczeniem, a także ciekawymi materiałami, korzystałam z ich wskazówek.
4. Publikacja własnych materiałów. 1. Opublikowałam plan awansu zawodowego na portalu poświęconym edukacji: awans.edux.pl

2.Opublikowałam zadania i testy online na platformie quizizz
oraz kahoot. Dla szkoły:
- byłam kreatywnym nauczycielem dzielącym się własnym dorobkiem zawodowym, nie tylko w środowisku lokalnym.

Dla nauczyciela:
- dzięki dzieleniu się własnymi materiałami podniosłam poczucie własnej wartości jako nauczyciela oraz zyskałam satysfakcję, że przyczyniłam się do rozwoju moich uczniów i wychowanków.

Podpis nauczyciela:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.