X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51153
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU

1. Przeanalizowałam przepisy prawa, dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego – głównie powinności na okres stażu oraz wymagania, niezbędne do otrzymania awansu.
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - ustaliłyśmy zasady i harmonogram współpracy, zredagowałyśmy i podpisałyśmy kontrakt, opracowałyśmy karty obserwacji zajęć.
3. Uczestniczyłam w szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela, zorganizowanym przez ZNP Garwolin.
4. Opracowałam plan rozwoju zawodowego. W celu właściwego planowania zadań:
- Poznałam zamierzenia i potrzeby placówki na najbliższy okres.
- Zanalizowałam wnioski z ewaluacji, zamierzenia programu wychowawczo - profilaktycznego, potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów.
- Przeanalizowałam listę kursów, szkoleń i warsztatów, oferowanych przez różne instytucje szkoleniowe.
5. Monitorowałam i dokumentowałam na bieżąco realizację planu, sporządzając także sprawozdania cząstkowe.

Efekty dla szkoły
- uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela języka angielskiego i rosyjskiego,
- udoskonalenie pracy nauczyciela angielskiego i rosyjskiego w drodze stosowania nowych programów, metod i innych działań.
Efekty dla mnie
- określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego,
- sporządzenie planu rozwoju i złożenie Dyrekcji do akceptacji.

Wstęp

W Szkole Podstawowej w Kątach jestem nauczycielem od 2012 roku. Przez cały okres trwania stażu pracowałam jako nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego oraz wychowawca klasy. Od roku 2013 pracuję również w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2021 roku, a ukończyłam 31.05.2023 roku.
Okres stażu był dla mnie czasem poświęconym na wszechstronny rozwój osobisty, poznanie swoich możliwości i zdolności, ale i słabszych stron, nad którymi pracowałam. Wszelkie założone w planie rozwoju zawodowego cele starałam się realizować sumiennie i systematycznie, analizując swoją pracę i wyciągając wnioski. Podjęte przeze mnie działania wpłynęły na wzrost jakości mojej pracy i przyczyniły się do jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w działaniach i przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych, które dotyczyły zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego rozwijałam i doskonaliłam swoje umiejętności zawodowe jako nauczyciel i wychowawca. Pogłębiałam również wiedzę zawodową i znajomość prawa oświatowego. Poprzez realizację wyżej wymienionych zadań starałam się podnieść jakość pracy własnej oraz uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.

Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

II. REALIZACJA ZADAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z POWINNOŚCI I WYMAGAŃ

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1. Poznanie procedury związanej z własnym awansem zawodowym.
Przeanalizowałam przepisy prawa, dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego – głównie powinności na okres stażu oraz wymagania, niezbędne do otrzymania awansu.
• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2022 r., poz.1730)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( tekst jednolity - Dz.U 2020 r., poz. 2200)
• Monitorowałam akty prawne wnoszące poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
• Korzystałam z portali internetowych:
- www.men.gov.pl
- www.portaloswiatowy.pl
Następnie wystosowałam wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie stażu oraz przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
IX–X 2021r.
Efekty dla szkoły
- Uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela języka angielskiego i rosyjskiego.
- Udoskonalenie pracy nauczyciela w drodze stosowania nowych programów, metod i innych działań.
Efekty dla mnie
- Określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego.

2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych – w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej.
Poszerzyłam kwalifikacje, doskonaliłam swoje kompetencje zawodowe w celu podniesienia jakości pracy:
- Wzięłam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach, webinariach, itp.):

Miesięczny cykl szkoleń „EduOctoberfest 2021”
Szkolenie online „Wychowawca klasy- zadania i kompetencje, wspomaganie wychowawcy”
Szkolenie online „ Kurs pierwszej pomocy”
Szkolenie „Moja klasa po wakacjach- chaos czy harmonia?” Edunation
Szkolenie „Akcja komunikacja! Jesienne pomysłobranie” wydawnictwo Macmillan
Szkolenie online „Kapitalnie i zdalnie – niestandardowe pomysły na lekcje ONLINE”, Anna Popławska Edunation
Szkolenie online „Aktualizacja Canvy: nowe narzędzia i możliwości” Waldemar Grabowski
Szkolenie online „ Pięć kreatywnych kart pracy z wykorzystaniem Canvy- Jak zainspirować najmłodszych do nauki angielskiego”
Szkolenie: „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie
z RODO”.
Konferencja „ Together We Can” wydawnictwo Macmillan,
Szkolenie „Kocham uczyć ONLINE” Anna Popławska Edunation,
Kurs profilaktyczny „ Uzależnienie alkoholowe” Platforma Edulyke
Kurs profilaktyczny „Uzależnienie narkotykowe” Platforma Edulyke
Kurs profilaktyczny „ Uzależnienia behawioralne” Platforma Edulyke
Kurs profilaktyczny „ Warsztat asertywności” Platforma Edulyke
Kurs profilaktyczny „ Warsztat pewności siebie” Platforma Edulyke
Kurs profilaktyczny „ Komunikacji w grupie” Platforma Edulyke
Kurs profilaktyczny „ Warsztat wyznaczania celów” Platforma Edulyke
Szkolenie „Lekcja:Enter.zip!”
Webinar „ Jak szybko i sprawnie napisać sprawozdanie. Jakich błędów unikać” Aneta Szostak

- W ramach samokształcenia studiowałam literaturę metodyczną:
„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”- Adele Faber, Elaine Mazlish
„Metodyka nauczania języków obcych” - Hanna Komorowska
Czasopisma: „Języki obce w szkole”

Śledziłam publikacje na stronach internetowych:
https://www.teachingenglish.org.uk/,
https://www.britishcouncil.pl/en/teach,
https://www.facebook.com/ (członkostwo w wielu grupach językowych oraz nauczycielskich).
- Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i korzystałam z jego uwag w czasie omawiania tych zajęć.
- Brałam udział w lekcjach innych nauczycieli w ramach prac zespołu nauczycieli języków obcych i korzystałam z ich doświadczenia zawodowego.

X 2021 r.

X 2021 r.

XI 2021 r.
VIII 2022 r.
X. 2022 r.

I 2023 r.

I 2023 r.

III 2023 r.

III 2023 r.

III 2023 r.
III 2023 r.

IV 2023 r.

IV 2023 r.
V 2023 r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Efekty dla szkoły
- Umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki.
- Reagowanie na potrzeby uczniów szkoły.
-Uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, motywujące ucznia do pracy.

Efekty dla mnie
- Wzbogacenie własnych kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w drodze stosowania skutecznych metod nauczania i bogatego warsztatu pracy.
3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły. Czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, przekazywałam własne uwagi, spostrzeżenia, współuczestniczyłam w ustalaniu przedsięwzięć oraz wspólnym podejmowaniu decyzji. Na bieżąco wspomagałam opracowywanie i modyfikowanie dokumentów wewnątrzszkolnych.

Cały okres stażu Efekty dla szkoły:
- Efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły.
- Integracja nauczycieli w realizacji zadań szkoły.
Efekty dla nauczyciela:
- Korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy.
- Możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy Bogaciłam rzeczowy warsztat pracy:
- Tworzyłam zestawy konspektów do lekcji języka angielskiego i rosyjskiego.
- Tworzyłam bazę pomocy dydaktycznych, gry planszowe, gazetki tematyczne, karty pracy.
- Opiekowałam się salą przedmiotową, troszczyłam się o jej wygląd
i wyposażenie.
- Zajmowałam się analizą, monitoringiem i ewaluacją planów wynikowych oraz rozkładów materiału do języka angielskiego i rosyjskiego.
- Zapoznawaniem z podstawami programowymi obowiązującymi w szkole podstawowej, a także standardami egzaminacyjnymi obowiązującymi na egzaminie ósmoklasisty.
- Opracowywałam i uzupełniałam własne zaplecze dydaktyczne poprzez opracowywanie testów, sprawdzianów, kartkówek, quizów, krzyżówek, pozyskiwanie dodatkowych pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu Efekty dla szkoły
- wzbogacenie wyposażenia w pomoce naukowe i materiały dydaktyczne, potrzebne w pracy nauczyciela języka angielskiego i rosyjskiego,
- wykorzystanie nowoczesnych, także cyfrowych, narzędzi i akcesoriów pracy.

Efekty dla mnie:
- Lepsza organizacja zajęć z uczniami,
- Doskonalenie warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego i rosyjskiego.
5. Pracowałam w zespołach nauczycieli Byłam członkiem szkolnego zespołu wychowawczego.
Byłam członkiem zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych. W ramach zespołu:
-Konsultowałam przedsięwzięcia, organizację konkursów i działań językowych.
- Prowadziłam rozmowy na temat wyboru podręczników.
- Omawiałam mocne strony predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Rozpoznawałam przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.
- Konsultowałam wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.
Byłam członkiem zespołu klasowego nauczycieli.
Byłam członkiem zespołu do spraw promocji szkoły. W ramach prac zespołu wykonałam następujące zadania:
- Współtworzyłam gazetki ścienne przedstawiające najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
- Redagowałam i umieszczałam artykuły dotyczące życia szkoły na stronę internetową i facebook.
W roku szkolnym 2022/2023 byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Cały okres stażu Efekty dla szkoły
- integracja nauczycieli w realizacji zadań szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli.
Efekty dla mnie:
- korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy,
- możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.
6. Organizacja konkursów Organizowałam konkursy:
- Przeprowadziłam diagnozę uzdolnień uczniów językowych,
- Zorganizowałam konkurs „ Kalendarz Adwentowy”- zadania w kodach QR w celu promowania języka angielskiego.
- Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Celem było zachęcenie dzieci do nauki języków obcych.
- Konkurs dla klas 0-3 na nakrycie głowy związane z Dniem świętego Patryka. Celem było poznanie Irlandii jako kraju anglojęzycznego.
- Konkurs dla klas 4-8 na Mapę Myśli o Irlandii.

Moi uczniowie brali udział w konkursie międzyszkolnym:
- Gminny Konkurs z Języka Angielskiego Cały okres stażu

XII 2021r.

VI 2022 r.

III 2023 r.

III 2023 r.
7. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych. Byłam koordynatorem kilku imprez szkolnych oraz współpracowałam
w przygotowaniach do przedstawień szkolnych i imprez:
- Szkolny Dzień Języków Obcych
- Europejski Dzień Języków Obcych

- Urodziny Dziadka Mroza
- Dzień bez plecaka
- Platynowy jubileusz Królowej Elżbiety II
- Obchody Dni Europejskich
-Dzień Edukacji Narodowej,
- Dzień życzliwości
- I mikołajkowy „Mam Talent”
- Bal Karnawałowy
- Poczta Walentynkowa
- Tydzień obchodów związanych z Dniem św. Patryka

V 2022r.

IX 2021r i 2022r

XII 2021r.
IV 2022 r.
VI 2022 r.

X 2022 r.
X 2022 r.
XII 2022 r.
II 2023 r.
II 2023 r.
III 2023 r.
Efekty dla szkoły:
- Realizacja w ciekawej formie zadań z planu pracy i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
- Efektywna praca zespołowa nauczycieli szkoły.
- Wykorzystanie efektów pracy pozalekcyjnej.
- Budowanie tradycji szkolnej.
- Stwarzanie warunków dla twórczej aktywności uczniów.
Efekty dla nauczyciela:
- Nabycie umiejętności organizowania i przeprowadzania uroczystości w szkole.
8. Współpraca przy organizowaniu wycieczek szkolnych. W czasie trwania stażu organizowałam lub współorganizowałam wycieczki:
- Wycieczka do Planetarium w Ostrowiku
- Wyjazd mikołajkowy do kina „Oaza” w Otwocku (kierownik)
- Wyjazd do Warszawy- kino, zwiedzanie Starego Miasta,
- 3 dniowa wycieczka szkolna Szlakiem Piastowskim,
- Wyjazd do Garwolina na przedstawienie pt. „ Katarynka”
- Wycieczka do Torunia (kierownik)
Napisałam wniosek do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

X 2022 r.
XII 2021r.

V 2022 r.
VI 2022 r.
X 2022 r
V 2023 r.. Efekty dla szkoły:
-Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego
-Wychowanie ekologiczne, wskazywanie walorów środowiska naturalnego człowieka.
-Wykorzystywanie wszelkich możliwości rozwoju wiedzy i zainteresowań uczniów.
- Zaspokojenie potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów.
- Poznanie najbliższego otoczenia – przyrodniczego i kulturowego.
Efekty dla mnie:
- Realizowanie podstawy programowej (wycieczki przedmiotowe) oraz zadań z planu wychowawcy klasowego.
- Umożliwienie integracji między różnymi dziedzinami wiedzy.
- Stwarzanie warunków dla aktywnego nauczania poglądowego (wypoczynku, wykorzystaniu czasu wolnego).

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów
Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe moich uczniów:
- Dokonałam diagnozy potrzeb edukacyjnych ucznia.
- Zebrałam informacje na temat zachowań problemowych uczniów oraz ich źródeł.
- Analizowałam dokumentację szkolną, opinie i orzeczenia specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wykorzystywałam te informacje do planowania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Informacje o uczniu, konieczne w skutecznym kształceniu, wychowaniu, opiece pozyskiwałam też od rodziców dziecka lub pedagoga szkolnego,
- Prowadziłam obserwacje oraz rozmowy z uczniami.
- Zaprosiłam psychologa szkolnego ( A. Zarazińska) na obserwację uczniów podczas lekcji, aby opracować wspólny plan wsparcia dla uczniów i rodziców uczniów mających trudności emocjonalne lub w nauce.
Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym w rozwiązywaniu bieżących spraw.
- Przeprowadziłam ankietę socjometryczną w swojej klasie.
- Skierowałam uczniów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, napisałam opinie wychowawcy.

Cały okres stażu Efekty dla szkoły:
- Prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów.
-Dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych.
Efekty dla mnie
- Właściwe planowanie
i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.
2. Pracowałam z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Analizowałam orzeczenia i opinie poradni oraz sporządzałam wymaganą dokumentację, dot.
- Dostosowywałam metody pracy (testy sprawdzające, pomoce) do potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami.
- Prowadziłam zajęcia dodatkowe (zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Opracowałam indywidualne programy pracy z uczniem oraz ewaluację podjętych działań.
- Konsultowałam działania z pedagogiem i psychologiem.
- Wspierałam rodziców w rozwiązywaniu rożnych problemów poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami, wspieranie ich dodatkową literaturą oraz metodami pracy z dzieckiem. Cały okres stażu Efekty dla szkoły
- postępowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, dot. pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
- stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wspieranie uczniów w rozwoju poprzez zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych,
- efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
- sporządzanie wymaganej dokumentacji, dot. ucznia wymagającego wsparcia.
Efekty dla mnie
- udoskonalenie pracy z uczniami wymagającymi wsparcia,
- przyczynienie się do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Pracowałam z uczniem zdolnym i uzdolnionym
Przeprowadziłam wstępną diagnozę dziecka w klasie pierwszej oraz w klasie czwartej. Po analizie uzyskanych wyników swoją pracę organizowałam uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe dzieci. Dostosowywałam metody i formy pracy oraz tempo pracy tak, aby angażować każdego ucznia.
- Przygotowałam uczniów do konkursów, przeglądu talentów.
- Indywidualizowałam pracę z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych poprzez przydzielanie zadań dodatkowych, prezentacji, plakatów, nagrywanie scenek w języku angielskim.
W swojej pracy starałam się działać kreatywnie, dostosowywać pracę do potrzeb dzieci. Dlatego starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność i ciągle poszukując nowych atrakcyjnych sposobów prowadzenia zajęć. Tak, aby dzieci pobudzać do kreatywności i aktywności. Stosowane przez mnie metody pracy to między innymi: słowna, oglądowa, aktywizujące: burza mózgu, obserwacja, drama, doświadczenie, mapa skojarzeń, plakat, dyskusja, gry dydaktyczne.
Na zajęciach dydaktycznych starałam się pracować zbiorowo lecz także indywidualnie z uczniami, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.
Cały okres stażu Efekty dla szkoły:
- reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów, zwłaszcza dot. zdolności i uzdolnień,
- poszerzenie oferty szkoły o zajęcia nieobowiązkowe, pozalekcyjne, a przez to podniesienie jakości pracy,
- umożliwienie i wspieranie rozwoju uzdolnień i zdolności,
- pomoc szkoły
w realizacji planów, zaspokojenia oczekiwań
i potrzeb uczniów.
Efekty dla mnie
- możliwość wykorzystania dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych,
- podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

Lp. Zadania Formy realizacji
1. Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
Podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych zachęcałam uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, zdobywania wiedzy i umiejętności stosując przy tym twórcze metody pracy m.in.
• Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
• Pedagogika zabawy ( zabawy integracyjne, piosenki, taniec, drama, dialog, gry dydaktyczne).
• Techniki relaksacyjne.

Ponadto obserwując potrzeby szkoły w zakresie aktywizacji uczniów na zajęciach w swojej pracy realizowałam projekty edukacyjne takie jak:

W roku szkolnym 2021/2022
- Wymiana kartek bożonarodzeniowych między uczniami ze Szkoły Podstawowej w Kątach, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli.
- Escape Room w naszej szkole! - Obchody Platynowego Jubileuszu Królowej.
- Kartka urodzinowa do Królowej Elżbiety II.

W roku szkolnym 2022/2023
- Ogólnopolski Projekt Kulturowy Saint Patrick’s Day Festival- Didacto Polska
- Irlandia w szkole - Fundacja Kultury Irlandzkiej

Efekty dla szkoły
• Uaktywnienie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania i inicjatywy poznawczej.
• Uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, motywujące ucznia do pracy.
• Reagowanie na dziecięcą chęć działania, twórczości, współzawodnictwa i zabawy.
• Kształcenie kompetencji kluczowej, jaką jest umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji.
• Wzrost koncentracji uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości i percepcji wzrokowej.

Efekty dla mnie
• Podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania i bogatego warsztatu pracy.
• Atrakcyjność i brak monotonii zajęć edukacyjnych.
• Zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny.
• Skuteczność nauczania, podniesienie efektywności pracy uczniów na lekcji.
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Lp. Zadania Formy realizacji
1. Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych
• Dokonywałam ewaluacji zajęć z uczniami na bieżąco, poprzez obserwację uczniów i pytania kontrolne, oraz na koniec zajęć, poprzez pytania (miniankiety, emotikony, światła lub inne sposoby) podsumowujące treść, odnoszące się do metody pracy oraz atmosfery na lekcji. Następnie analizowałam wyniki, wyciągałam wnioski i wprowadzałam zmiany na kolejnych lub podobnych zajęciach.

• Okresowo podsumowywałam swoją pracę na zajęciach z uczniami poprzez przeprowadzenie ankiety anonimowej (rozmowy z uczniami, rodzicami) na temat metod pracy, atmosfery na lekcjach, spostrzeżeń, oczekiwań, itp. Wyniki analizowałam, wyciągałam wnioski dot. moich słabych i mocnych stron oraz stosowałam w dalszej pracy poprzez zmianę metody pracy, działania naprawcze.

• Zorganizowałam, sprawdzałam i pisałam sprawozdania z próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka angielskiego.

• Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli i dokonałam ich ewaluacji.

Efekt dla szkoły
• Doskonalenie jakości pracy placówki.
• Wzbogacenie zasobu narzędzi ewaluacyjnych.

Efekt dla mnie
• Okazja do refleksji nad efektami własnej pracy zawodowej, prowadząca do samodoskonalenia zawodowego.
• Poznanie swoich mocnych i słabych stron.
• Doskonalenie własnej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej, wychowawczej, w zakresie metod pracy.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Lp. Zadania Formy realizacji
1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia.
Z członkami zespołu przedmiotowego (samokształceniowego)
• Przeprowadziłam szkolenia dla członków zespołu z wykorzystaniem materiałów z doskonalenia zawodowego: „Twinkl - kopalnia materiałów dydaktycznych”
• Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli i dokonałam ich ewaluacji.
„ Wykorzystanie TIK na lekcji”.
• Udostępniłam samodzielnie sporządzone materiały edukacyjne, diagnostyczne, metodyczne i inne, np. karty pracy, łamigłówki i quizy, ankiety.

Efekty dla szkoły
• Wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy.
• Wskazywanie na ciekawe (innowacyjne, skuteczne) rozwiązania metodyczne.
• Doskonalenie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły.

Efekty dla mnie
• Zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami tego samego etapu edukacyjnego.
• Ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na ucznia.
• Motywowanie do własnego rozwoju.
2. Dzielenie się wiedzą na forum zewnętrznym.

• Publikowałam materiały na internetowym portalu edukacyjnym www.edux.pl.
• Wymieniałam się doświadczeniami między nauczycielami z całej polski – wirtualnie za pomocą portali społecznościowych.

Efekty dla szkoły
• Promowanie szkoły.

Efekty dla mnie
• Wspieranie innych nauczycieli poprzez prezentowanie skutecznych metod pracy.
• Współpraca z innymi specjalistami w celu rozwijania kompetencji zawodowych.
• Satysfakcja zawodowa i osobista.
3. Prowadzenie i obserwowanie zajęć.
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, uczestniczyłam w omawianiu zajęć.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, oraz Dyrektora Szkoły omawiałam je i wdrażałam wnioski do dalszej pracy.
- „ Wykorzystanie TIK na lekcji”. ( Obecna Pani Dyrektor B. Bednarczyk)
- „In a clothes shop. Dialogi w sklepie odzieżowym”. (Obecna nauczycielka M. Sprzęczka)
- „Wprowadzenie liter В в, Л л, Г г, Й й”. (Obecna nauczycielka M. Sprzęczka)

Efekty dla szkoły
• Doskonalenie jakości pracy placówki.
• Propagowanie dobrych praktyk szkoły.

Efekty dla mnie
• Zdobycie nowych umiejętności, wspierających pracę nauczyciela.
• Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe pomysły pracy z uczniami.

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania Formy realizacji
1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych oraz
wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych do realizowania zadań opiekuńczo - wychowawczych podczas pracy z dziećmi.

W okresie stażu z systematycznie zapoznawałam się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów. Na bieżąco starałam się rozpoznawać problemy uczniów i adekwatnie do tego reagować. Dzięki pogłębieniu wiedzy teoretycznej mogłam z większą uwagą obserwować uczniów podczas lekcji, zajęć dodatkowych, przerw śródlekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych. Kiedy postępy uczniów w nauce lub zachowaniu budziły moje wątpliwości, ściśle współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz konsultowałam sytuację z wychowawcami, innymi nauczycielami. W związku z tym przeprowadzałam:
• Rozmowy indywidualne z rodzicami.
• Przekazywałam porady i wskazówki odnośnie pracy z uczniem w domu.
• W razie potrzeby spotykałam się indywidualnie z rodzicami poszczególnych uczniów, co pozwalało na bieżąco wdrażać działania zmierzające w celu likwidacji zauważonych u dziecka trudności i problemów.
• Zebrania z rodzicami.
• Zachęcałam Rodziców do pomocy w organizacji uroczystości szkolnych
i środowiskowych np.: pieczenie ciasta, pomoc w przygotowaniu strojów na przedstawienia, angażowanie się w życie szkoły poprzez udział w zebraniach Rady Rodziców.
• Nawiązałam współpracę z pedagogiem oraz logopedą szkolnym.

Efekty dla szkoły
• Prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów.
• Współpraca z instytucjami i osobami, działającymi na rzecz młodego człowieka.
• Nowelizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Efekty dla mnie
• Właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
• Wzbogacenie form oddziaływania na ucznia.
• Lepsze efekty kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw.
Realizowałam zadania wynikające z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i Planu Pracy Szkoły. Byłam opiekunem samorządu uczniowskiego. Ściśle współpracowałam z Radą Rodziców (np. podczas organizacji imprez szkolnych). Jako wychowawca realizowałam imprezy klasowe i szkolne. Sprawowałam też opiekę nad uczniami podczas wielu wyjść i wycieczek. Ponadto zachęcałam uczniów do wzięcia udziału w szkolnych konkursach promujących pozytywne postawy społeczne, zdrowy styl życia, ideę wolontariatu:

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
• Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
• Sprzątanie Świata
• Narodowe Święto Niepodległości.
• Opieka nad tablicą pułkownika Adama Solskiego
• Akcja „Szkoła do hymnu”
• Spotkanie wigilijne
• Jasełka szkolne
• Szkolne obchody związane z folklorem kołbielskim
• Patron miesiąca- Maria Skłodowska- Curie

WOLONTARIAT
• Zbiórka pieniędzy dla otwockiego hospicjum.
• Udział w zbiórce dla rodziny z Ukrainy.
• Pieczenie pierników dla podopiecznych otwockiego hospicjum.
• Zbiórka nakrętek w celu dofinansowania specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.
• Zbiórka zużytych baterii.

Efekty dla szkoły
• Rozbudzanie motywacji do podejmowania działań na rzecz innych członków środowiska.
• Kształtowanie właściwych emocji, postaw i zachowań wobec drugiego człowieka i jego potrzeb.
• Realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
• Promowanie szkoły.

Efekty dla mnie
• Wypełnianie funkcji wychowawczej szkoły.
3. Prowadzenie działań proekologicznych.
Prowadziłam działania proekologiczne
• Jako wychowawca brałam udział w następujących działaniach o tematyce proekologicznej:
 Międzynarodowy Dzień Ziemi.
 Obchody Światowego Dnia Wody.
 Wycieczka na basen w ramach Światowego Dnia Wody.
 Akcja „Mistrzowie Energii”.
Prowadziłam lekcje kulturowe z okazji Dnia Ziemi:
Lekcja języka angielskiego w klasie 6: Earth Day
Lekcja języka rosyjskiego w klasie 6, 7, 8: Международный день Земли

Efekty dla szkoły
• Poszerzenie wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony środowiska naturalnego człowieka.
• Uświadomienie krytycznego stanu środowiska naturalnego człowieka i konieczności jego obrony.
• Podniesienie świadomości ekologicznej i wyrabianie prawidłowych postaw i nawyków proekologicznych.
• Ułatwienie zrozumienia zasad współistnienia człowieka i systemu przyrodniczego.
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego człowieka za stan i przyszłość środowiska naturalnego.
• Wyrabianie nawyku segregacji śmieci i bycia „eko”.

Efekty dla mnie
• Ciekawa realizacja treści podstawy programowej z zakresu edukacji ekologicznej.
• Doskonalenie warsztatu pracy.
4. Promowanie zdrowego trybu życia.
Promowałam zdrowie i zdrowy styl życia
• Przeprowadziłam dla uczniów lekcję na temat problemu cywilizacyjnego, jakim jest otyłość dzieci i młodzieży.
• Razem z uczniami zorganizowaliśmy w klasie dwie akcje: „Zdrowe śniadanie” i „ Zdrowe koktajle”.
• Przygotowałam cykl pogadanek, dotyczących profilaktyki różnego rodzaju zagrożeń dot. zdrowia.
• Propagowałam kulturę i aktywność fizyczną poprzez współzorganizowanie szkolnego wyjazdu na basen.

Efekty dla szkoły
• Realizacja treści edukacji zdrowotnej jako ważnego zadania pracy szkoły.
• Wdrażanie uczniów szkoły do troski o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.
• Troska szkoły o świadomość prozdrowotną swoich uczniów.

Efekty dla mnie
• Prowadzenie działań wychowawczych, zgodnych z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły.
• Realizacja treści z podstawy programowej.
5. Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo.
Działałam na rzecz bezpieczeństwa uczniów
• Moje działania w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole:
 Prowadziłam zajęcia profilaktyczne „Bezpieczeństwo w sieci” Celem lekcji było poznanie dobrych stron sieci oraz zapoznanie z zagrożeniami i sposobami reagowania.
 Prowadziłam zajęcia profilaktyczne „Zachowanie się podczas niebezpiecznych sytuacji”. Celem lekcji było poznanie sposobów reagowania w sytuacjach zagrażających życiu np. pożar w szkole, uzbrojony człowiek w szkole.
Prowadziłam zajęcia profilaktyczne „Bezpieczeństwo w czasie ferii ”. Celem było omówienie zagrożeń, które mogą się pojawić podczas zimowych zabaw.
 Przygotowanie uczniów i udział w próbnej ewakuacji budynku szkoły. Celem było zapoznanie uczniów z zasadami ewakuacji.
 Stworzyłam regulamin wycieczki pociągiem. Celem było omówienie zagrożeń, które mogą wystąpić podczas przejazdu pociągiem.

Efekty dla szkoły
• Prowadzenie działań w celu zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa uczniów.
• Ograniczenie zachowań agresywnych, przemocowych wśród uczniów szkoły.
• Wzmocnienie zachowań pozytywnych uczniów.
• Udzielanie wsparcia uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Efekty dla mnie
• Stosowanie się do obowiązujących norm i przepisów z zakresu bezpiecznego pobytu dziecka w placówce.
• Korzystny wpływ na klimat szkoły poprzez prowadzenie działań monitorujących zachowania problemowe i ich ograniczenie.
§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż.
Lp. Zadania Formy realizacji
1. Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
Pracowałam zgodnie z przepisami prawa
• Sporządziłam wykaz aktualnych ustaw i rozporządzeń oświatowych, regulujących pracę szkoły oraz na bieżąco go aktualizowałam.
• W przywoływaniu potrzebnych aktów prawnych korzystałam ze stron Internetowego Systemu Aktów Prawnych, Biuletynu Informacji Publicznej MEN, Kuratorium Oświaty, a także z różnych portali oświatowych.
• Przestrzegałam i stosowałam obowiązujące przepisy, regulujące codzienną pracę zawodową nauczyciela (podstawa programowa, rozporządzenie dot. oceniania, klasyfikacji i promowania, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bezpieczeństwo i higien).
• Posługiwałam się różnorodnymi przepisami prawa w różnych sytuacjach zawodowych (np. awans zawodowy nauczyciela, RODO, organizacja krajoznawstwa i turystyki, BHP, procedury reagowania wobec zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia fizycznego i cyfrowego w szkole.

Stosowałam przepisy wewnętrzne
• Sporządziłam wykaz wewnętrznych przepisów prawa i aktualizowałam go.
• Stosowałam w pracy postanowienia Statutu Szkoły, regulaminów, procedur szkolnych i zarządzeń.

Brałam udział w sporządzaniu i aktualizacji przepisów szkolnych
• Byłam członkiem zespołu do tworzenia programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły.
• Tworzyłam plan pracy szkoły.
• Pracowałam jako przewodnicząca w zespole nadzorującym egzamin ósmoklasisty.

Prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z przepisami
• Sporządzałam dokumentację kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z przepisami prawa (dzienniki, świadectwa, arkusze ocen, itp.)
• Sporządzałam plany dydaktyczne w oparciu o podstawę programową oraz plany pracy wychowawczej w oparciu o program wychowawczo – profilaktyczny placówki.

Efekty dla szkoły
• Zgodne z przepisami prawa oświatowego działanie pracowników placówki.
• Zaktualizowane przepisy prawa wewnętrznego.
• Jasno sformułowane zasady postępowania.
• Prowadzenie dokumentacji ucznia zgodnie z aktualnymi wymogami.
• Prawidłowo przeprowadzony egzamin.

Efekty dla mnie
• Włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły.
• Podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych.
• Zdobycie wiedzy o procedurach.
§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Lp. Zadania Formy realizacji
1. Korzystanie w pracy z narzędzi multimedialnych i internetu.
Wykorzystywałam różne narzędzia informatyczne (programy i aplikacje) w czasie prowadzenia zajęć z uczniami
 Wykorzystuję platformy edukacyjne, oferujące wiele różnorodnych ćwiczeń z zakresu języków obcych.
 www.wordwall.pl
 www.genial.ly
 www.twinkl.pl
 www.superkid.pl
 www.edpuzzle.com
 www.vocaroo.com
 www.jamboard.google.com
 www.mentimeter.com
 www.kahoot.com

Wykorzystywałam w pracy z uczniem narzędzia multimedialne
• Wykorzystuję w czasie zajęć z uczniami różnorodne narzędzia multimedialne – (filmiki, animacje, pliki muzyczne, pokazy slajdów, interaktywne plansze, schematy, wykresy, itp. multimedia).
• Korzystam z podręcznika multimedialnego.
• Propaguję czytelnictwo z wykorzystaniem audiobooka, e – booka.
• Uczestniczyła z klasą w warsztatach z wykorzystaniem okularów VR zorganizowanych przez Laboratoria Przyszłości.

Wykorzystywałam komputer jako narzędzie codziennej pracy
• Sporządzałam dokumenty (np. scenariusze, ogłoszenia, sprawozdania, testy, karty pracy, itp.) w programach Word, Power Point.
• Wykorzystywałam kreatory i generatory do sporządzania dyplomów, podziękowań, krzyżówek, kart pracy, np. Canva
• Utworzyłam folder, w którym kompletuję różnorodne pliki, potrzebne w pracy zawodowej.

Korzystam z Internetu jako źródła wiedzy, informacji i komunikacji
• Wykorzystywałam strony urzędów i instytucji oświatowych jako źródła wiedzy o prawie oświatowym i jego interpretacji, np. www.men.gov.pl
• Wykorzystywałam strony i platformy edukacyjne jako źródła pomysłów i dobrych praktyk dla mojej specjalności zawodowej, np.
 www.bystredziecko.pl
 www.eduzabawy.com
 www.dzieckiembadz.pl
 www.pl.pinterest.com
 www.awans-zawodowy.org
 www.anetaszostak.pl
• Odbyłam szkolenie online (webinar) na stronie www.edunation.pl
• Korzystam z poczty i komunikatorów do kontaktu ze szkołą, uczniami, rodzicami (poczta e – mail, Messenger, Microsoft Teams)
• Posługuję się dziennikiem elektronicznym Vulcan.

Wykorzystuję urządzenia - tablicę multimedialną, rzutnik, smartfon
• W procesie lekcyjnym, korzystając z platform internetowych i innych materiałów edukacyjnych, dostępnych w sieci.
• Do przywoływania potrzebnych programów i aplikacji.

Efekty dla szkoły
• Podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii.
• Atrakcyjność zajęć dla ucznia, zwiększająca skuteczność edukacji.
• Zaspokojenie potrzeby kontaktu młodego pokolenia z nowościami technologicznymi, dzięki czemu szkoła przestaje być nudna.
• Unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach szkolnych.
• Monitorowanie postępów ucznia w nauce.
• Ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z wszystkimi stronami procesu kształcenia i wychowania.

Efekty dla mnie
• Wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych).
• Modernizacja i unowocześnienie metod oddziaływania na ucznia.
• Podnoszenie efektywności pracy, optymalizacja procesu kształcenia.
• Ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy.
• Ułatwienie przygotowania się do zajęć.
• Zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi.
• Uzyskanie narzędzi do codziennej pracy.
• Wzbogacenie technicznego warsztatu pracy.
• Ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją, itp.

DZIAŁANIA KOŃCOWE, ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM I PODSUMOWANIEM STAŻU
1. Zapoznałam się z webinariami zorganizowanymi przez Kapelusz z Kwiatkami dot. procedury zakończenia stażu i sporządzenia sprawozdania oraz dokumentacji dla komisji egzaminacyjnej.
2. Dokonałam analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebrałam i usystematyzowałam materiał.
3. Wyciągnęłam wnioski, dotyczące odbytego stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w tym okresie:
WNIOSKI
• W czasie trwania stażu wykonywałam wszystkie powinności, czyli:
 uczestniczyłam w wypełnianiu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki,
 doskonaliłam kompetencje, związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi,
 przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora w wymaganej liczbie,
 przeprowadziłam zajęcia otwarte w wymaganej liczbie.
• Zrealizowałam zadania, przewidziane w planie rozwoju zawodowego.
• Jestem przygotowana do spełnienia wymagań, koniecznych na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddałam się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.

........................................
(podpis nauczyciela kontraktowego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.