X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51148
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju - nauczyciel dyplomowany

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

wg Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

Imię i nazwisko nauczyciela:
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa
Stanowisko: nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa, historii / nauczyciel wspomagający i pedagog specjalny
Posiadane kwalifikacje:
Studia magisterskie: mgr historii w zakresie specjalności nauczycielskiej
mgr pedagogiki w zakresie wychowania obronnego
Studia podyplomowe: Ochrona ludności i zarządzania kryzysowego
Etyka
Pedagogika specjalna
Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem
Kursy: Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Zarządzanie w oświacie

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2020 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2023 r.

Cel stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
 rozwijanie swoich umiejętności zawodowych;
 podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

Czynności organizacyjne, związane z planowaniem i realizacją stażu

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Uwagi
Poznanie powinności na okres stażu oraz wymagań, koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego Przeanalizowanie przepisów prawa dot. awansu na nauczyciela dyplomowanego:
 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
Zapoznanie się z interpretacjami prawnymi przepisów oświatowych
Uczestnictwo w szkoleniu dot. Zmian w procedurze awansu Sierpień 2020
Dokonanie analizy potrzeb placówki w celu właściwego zaplanowania działań i ich modyfikacji w okresie stażu Zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej państwa (w kolejnych latach stażu) – analiza dokumentu MEN;

Poznanie wniosków i rekomendacji z ewaluacji obszarów pracy szkoły;

Poznanie zamierzeń planu pracy szkoły, planów zespołu przedmiotowego i reagowanie na zmiany okresowe;

Poznanie potrzeb szkoły dot. kwalifikacji nauczycieli i reagowanie na zmiany tych potrzeb.
Analiza stanu wyposażenia i potrzeb warsztatu pracy
Analiza potrzeb i zainteresowań uczniów oraz reagowanie na zmiany Sierpień 2020 i okres stażu Rok szkolny 2020/2021
 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Rok szkolny 2021/2022
 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Rok szkolny 2022/2023
 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Zaplanowanie ogólnego kierunku
i szczegółowej drogi rozwoju Analiza oferty kursów, szkoleń i warsztatów w kolejnych latach stażu;
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu Okres stażu

wrzesień 2020
Realizacja stażu Pogłębienie wiedzy i umiejętności w drodze udziału w kursach i szkoleniach oraz samodzielne doskonalenie;
Podejmowanie kolejnych zadań, nieujętych w planie rozwoju, jako wynik reagowania na nowe potrzeby uczniów oraz wynik dokonywanej ewaluacji własnej pracy;
Monitorowanie realizacji planu – robienie notatek, sporządzanie sprawozdań cząstkowych Okres stażu

okres stażu

Zakończenie stażu Udział w szkoleniu dot. Procedury zakończenia stażu i sporządzenia sprawozdania oraz dokumentacji dla komisji kwalifikacyjne
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – 2023
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddanie się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu
Dokonanie analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebranie i usystematyzowanie materiałów;
kwiecień/maj 2023

maj/czerwiec 2023

Czerwiec 2023

§ 8 ust 3, pkt 1
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Efekty
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły:
1. Biologia:
 Studia podyplomowe Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu - 2020
 Genial.ny nauczyciel, czyli jak zaciekawić ucznia przedmiotami przyrodniczymi - 2020;
 Aktywizowanie i ocenianie uczniów na lekcjach biologii z wykorzystaniem, narzędzi pracy zdalnej MC TEAMS i FORMS - 2020 ;
 Kreatywna wiosna przyrodnika z wykorzystaniem aplikacji komputerowych i telefonicznych - 2021;
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych z biologii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 2020
Wraz z rozpoczęciem pracy na stanowisku nauczyciela biologii posłużyły mi do pogłębiania wiedzy na temat stosowania nowych technologii na lekcjach przedmiotu, tak w czasie nauki zdalnej, jak i stacjonarnej z uczniem zdrowym jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2. Edukacja dla bezpieczeństwa:
 Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - 2021 ;
 Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole – jak jej skutecznie udzielać? Pierwsza pomoc w przedszkolu - 2022.
 Zmiany w podstawie programowej przedmiotu EDB – kurs strzelecki - 2021
Pogłębianie wiedzy o świecie, a także aktualizacja wiedzy z zakresu pierwszej pomocy (zgodnych z wytycznymi ERR) i strzelectwa jest niezbędna do pracy z dziećmi i młodzieżą
3. Pedagog specjalny/nauczyciel wspomagający
 Uczniowie z orzeczeniem w przedszkolu i szkole – zadania nauczyciela wspomagającego - 2021;
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego - 2019;
 Zadania pedagoga specjalnego - 2022
 Podstawy oligofrenopedagogika dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim 2010;
 Praca z uczniem słabowidzącym w szkole - 2021;
 Jak tworzyć lekcje dla każdego, czyli o edukacji włączającej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 2022
 Edukacja włączająca – jak zapewnić wszystkim uczniom wysoką jakość kształcenia - 2022
Wszystkie powyższe szkolenia miały na celu wdrożenie do nowego zadania jakim było wspomaganie cznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wprowadzenie do zadań pedagoga specjalnego i roli jaką pełni w środowisku szkolnym
4. Historia:
 Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej - 2022;
 Niezbędnik historyka - 2022;
 Historia i teraźniejszość – zmiany w edukacji historycznej i obywatelskiej - 2022;
 Dostosowanie wymagań programowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach historii - 2019;
 Jak zainteresować ucznia tematyką Powstania Wielkopolskiego? - 2022
Wszystkie formy doskonalenia w dziedzinie historii są doskonałą okazją na temat udoskonalenia warsztatu pracy i pogłębienia wiedzy przedmiotowej.
5. Awans zawodowy:
 Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? Awans zawodowy nauczyciela - 2021;
 Awans zawodowy nauczyciela z eTwinning (Warsztaty Doskonalenia Zawodowego) 2022, 2023;
 Metodyczne ferie. Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa - 2023;
 Lekcje otwarte w pracy nauczyciela - 2022.
 Obserwacja i lekcja otwarta - 2022

Formy doskonalenia zawodowego niezbędne do usystematyzowania i poszerzenia wiedzy o ścieżce awansu zawodowego nauczyciela.
6. Pozostałe formy doskonalenia:
 Lekcja: Enter - 2022
 Organizacja i efektywność pracy nauczyciela - 2021
 Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? - 2022
 Godzina wychowawcza – pomysły, inspiracje, narzędzia - 2021
 Ocenianie kształtujące krok po kroku - 2021
 Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej - 2021
 Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi - 2021;
 Jak pomóc uczniowi zrozumieć i opanować emocje? - 2021
 Innowacja i eksperyment pedagogiczny w praktyce szkolnej - 2021
 Atak na Ukrainę. Jak wspierać uczniów, budować relacje w klasach wielokulturowych oraz zapobiegać dyskryminacji - 2022;
Poprzez udział w wyżej wymienionych formach udoskonaliłam metody pracy i kształtowałam pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami.

Udział w pracach zespołów działających na terenie szkoły.
Systematyczne zapoznawanie się z literaturą naukową. Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 wzbogacenie formy zajęć;
 zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć;
 stosowane metody i formy pracy odpowiednio dobrane do potrzeb ucznia;
 wzrosła efektywność pracy podczas zajęć przedmiotowych oraz wynikających z pracy nauczyciela wspomagającego i pedagoga specjalnego poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
Dla nauczyciela:
 poszerzanie wiedzy na temat specyfiki pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności.
 wzbogacenie wiedzy na temat metod pracy.
 prowadzenie atrakcyjnych i angażujących uczniów lekcji.
 wykorzystywanie dostosowanych do potrzeb uczniów form i metod pracy.
 Poprzez udział w spotkaniach wewnątrzszkolnych zespołach wzbogacenie wiedzy na temat metod pracy, wykorzystywanie ich podczas prowadzonych przez siebie zajęć, a dzięki temu uzyskiwanie zadawalających efektów pracy.
 Rozwijanie biblioteczki nauczycielskiej, szczególnie o pozycje z zakresu pedagogiki specjalnej

Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej i wykorzystywanie jej w pracy edukacyjnej Udział w szkoleniach dotyczącym narządzi informatycznych, przydatnych w pracy nauczyciela przedmiotu:
 Canva – nowatorskie narzędzie czy codzienność w pracy nauczyciela - 2022
 Gamifikacja, WebQuest, Odwrócona klasa - 2019
 Laboratoria przyszłości. Przyjazne narzędzia do projektowania 3D. Zasady druku 3D - 2023
 TIK na każdej lekcji - 2022

Poznanie narzędzi dotyczących realizacji programu kształcenia na odległość.
Opanowanie nowoczesnych programów do sporządzania narzędzi multimedialnych (prezentacji, animacji, plików interaktywnych, filmów) dotyczących kształcenia na odległość – Kahoot, Quizlet, Quizizz, Blooket, WordWall , Padlet, QR Kody.
Poznanie i wykorzystywanie w czasie zajęć biologii platform edukacyjnych oraz aplikacji oferujących narzędzia informatyczne i multimedialne dla nauczycieli: Anatomy Learning – Atlas Anatomii 3D, Fiszoteka, iMindMap, Khan Academy, PantNet. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tabletów i smartfonów oraz edukacyjnych aplikacji mobilnych
Praca w chmurze, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów i innych form doskonalenia wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie biologii – współpraca przy organizowaniu szkolnej edycji Turnieju Wiedzy o Własnym Regionie „Wiem gdzie mieszkam”, Dbam o ziemię, a Ty jaką masz moc”. W czasie edukacji zdalnej wykorzystano Office 365)
Publikowanie scenariuszy, kart pracy w mediach społecznościowych: nauczycielskich grupach na Facebook
Technologia komunikacyjna i informatyczna wykorzystywana była przeze mnie w codziennych kontaktach z rodzicami, a także w kontaktach z innymi osobami i instytucjami, poprzez odbieranie i nadawanie informacji drogą elektroniczną.
Korzystanie z e-dziennika umożliwia mi także częste i systematyczne kontakty z rodzicami oraz z innymi nauczycielami mojej szkoły. Narzędzie to bardzo ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom oraz Dyrekcji, ponieważ nie jesteśmy ograniczeni do wprowadzania informacji podczas lekcji.
W pracy używam bezpłatnych generatorów do tworzenia kart pracy Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela;
 wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania;
 poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu;
 rozwinięcie zainteresowań i umiejętności technologicznych, zajęcia bardziej atrakcyjne dla uczniów;
 poprawne i estetyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;
 zapoznanie uczniów z platformami edukacyjnymi;
 zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
 ułatwiony kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny;
 rozwinięcie zainteresowań i umiejętności technologicznych, zajęcia bardziej atrakcyjne dla uczniów;
Dla nauczyciela:
 podniesienie jakości realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji;
 poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej;
 otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji;
 kształtowanie bezpiecznego korzystania z narzędzi multimedialnych;
 zdobywanie nowych umiejętności informatycznych;
 wzbogacenie warsztatu pracy o nowe, estetycznie wykonane materiały, pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne, dokumentację szkolną
 znacznie lepsza komunikacja z uczniami dzięki użyciu nowoczesnych technologii;
Doskonalenie się w zakresie stosowania metod aktywizujących Udział w szkoleniu doskonalącym umiejętność stosowania metod aktywizujących w nauczaniu:
 Metody aktywizujące w praktyce szkolnej - 2022.
 Metody aktywizujące w nauczaniu 2022.
Udział w zajęciach otwartych u innych nauczycieli, prowadzonych metodami aktywizującymi – w czasie języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej
Samokształcenie, czytanie literatury przedmiotu.
Poznanie nowatorskich metod pracy na zajęciach biologii, historii i edukacji dla bezpieczeństwa:
 Karty dydaktyczne – biologiczne bingo
 Stacje zadaniowe – realizacja zadań z zakresu pierwszej pomocy na lekcji edukacji dla bezpieczeństwa
 Drama – Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim
 Mapa mentalna, burza mózgów, kula śniegowa, film poklatkowy, odwrócona lekcja
 Wycieczki terenowe – edukacja na łące, w lesie i na podwórku

Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 wzrost atrakcyjności zajęć;
 kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola i szkoły pod względem atrakcyjności stosowanych metod pracy,
 wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci,
Dla nauczyciela:
 podnoszenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 zdobycie wiedzy i umiejętności w organizacji oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy,
 zdobycie nowych doświadczeń w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Poznanie i stosowanie skutecznych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych metod diagnostycznych i form pomocy dotyczących potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 obserwacja w czasie bieżącej pracy – ocena potrzeb dzieci i uczniów. Indywidualizacja i zwiększenie zdolności do uczenia się, dostosowanie programów nauczania i rozwijanie interakcji rówieśniczej
 ocena warunków kształcenia i wychowania w szkole i ustalenie warunków pomocy uczniowi
 uzupełnianie i modyfikacja dotychczas stosowanych form wsparcia
Udział w szkoleniu:
 Praca z uczniem ze SPE – rozpoznawanie potrzeb i możliwości - 2022
 Praca z uczniem ze SPE – praktyczne rozwiązania - 2022
 Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną - 2023
Zastosowano metodę diagnozy funkcjonalnej (w ujęciu ilościowym - arkusze obserwacji, testy, kwestionariusze, w ujęciu jakościowym – wytwory działania, obserwacja, wywiad)
Poszerzenie i stosowanie wiedzy na temat innowacyjnych metod i technik terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Gimnastyka umysłu Paula Dennisona
Udział w szkoleniu dotyczącym stosowania nowatorskich metod aktywizujących w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Metody aktywizujące w kontekście pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 2021
Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 wczesne wykrywanie zaburzeń
 współpraca z rodzicami
 interdyscyplinarność w pomaganiu
 organizowanie możliwie jak najszerszej oferty pomocy na terenie szkoły
 dbanie o rozwój społeczny

Dla nauczyciela:
 poznanie nowych metod i form wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 rozwijanie kompetencji w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

§ 8 ust 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Uwagi
Praca w zespołach nauczycielskich i dzielenie się wiedzą z członkami Rady Pedagogicznej Opracowanie materiałów dla nauczycieli i na potrzeby szkoły z wykorzystaniem wiedzy, zdobytej w trakcie doskonalenia zawodowego i samokształcenia
 Cyberprzemoc w szkole, na przykładzie własnej placówki (zadania pedagoga)
 Opracowanie wzoru arkusza IPET i WOPFU dla dzieci z orzeczeniami

Proponowanie działań dydaktyczno-wychowawczych w ramach „dobrych praktyk” na spotkaniach zespołach przedmiotowych
Upowszechnianie własnych materiałów (scenariuszy, programów, narzędzi diagnostycznych, opracowań lub multimediów do kształcenia zdalnego) i pomocy dydaktycznych.
Kierowanie pracą nad sporządzeniem dokumentacji przedmiotowej (PZO, plany pracy, analizy zmian w podstawie programowej, wnioski wynikające z egzaminów próbnych)

Pełnienie obowiązków lidera WDN
Przeprowadzenie szkolenia RP w ramach WDN
 Kompetencje kluczowe w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej
Przekazanie RP informacji na temat diagnozy uczniów o specjalnych potrzebach pedagogicznych, zachowań problematycznych uczniów.
Przeprowadzenie zajęć dla chętnych nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla członków RP.
W roku szkolnym 2010/21 tworzyłam zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej pracując nad pozyskaniem wiedzy o jakości pracy zdalnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły.
Przy współpracy z CDN (Akademia Wspomagania) w Pile zorganizowano następujące warsztaty dla nauczycieli w obszarze motywowania uczniów:
 Wybrane techniki motywacyjne - 2021
 Mnemotechniki w efektywnych uczeniu się - 2022
 Myślenie wizualne w motywowaniu uczniów - 2022
Zaproponowanie literatury metodycznej w zakresie motywowania uczniów. Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 Usystematyzowanie dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 Uczniowie zapoznali się z technikami motywacyjnymi i efektywnymi metodami zapamiętywania informacji
 Skuteczne do realizacji szkolne plany pracy
Dla nauczyciela:
Podczas stażu uczestniczyłam w pracach zespołów doskonalących i porządkujących pracę z uczniami.
 W zespole edukacyjno-terapeutycznym dotyczącym dzielenia się wiedzą w ramach komunikacji alternatywnej i wspomagającej usystematyzowałam wiedzę na temat wykorzystywania piktogramów w edukacji uczniów, opracowałam na potrzeby nauczycieli przykładowe WOPFU i IPET
 Jako lider zespołu utworzyłam plan pracy i przygotowałam materiały dotyczące konstruowania i dobierania pomocy dydaktycznych w komunikowaniu alternatywnym i wspomagającym.
 Aktywnie uczestniczyłam w pracach szkolnego zespołu przedmiotowego klas IV-VII i I-III, opracowując szkole plany pracy i wykonując prace zlecone przez lidera;
 Możliwość przeprowadzenia szkolenia w zakresie pedagogiki osób dorosłych
 nauczyciele pod moim kierunkiem wdrożyli poznane techniki na swoich zajęciach
Dzielenie się wiedzą na forum zewnętrznym.
Udostępnianie własnych materiałów. Publikacje na portalu internatowym edukacja.edx.pl, Lekcja Enter oraz portalach społecznościowych dla nauczycieli materiałów dotyczących pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz materiałów ikonograficznych do nauczania biologii i EDB
Opracowanie i rozpowszechnienie ulotki informacyjnej na temat profilaktyki ekologicznej.
Udostępnianie scenariuszy zajęć.
Szkolenie dla rodziców na temat zjawiska FAS – zrozumieć – zareagować – zadbać Okres stażu Dla uczniów i szkoły:
 Promowanie wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa lokalnego
 Promowanie akcji informacyjnych na temat spektrum autyzmu i innych chorób o podłożu genetycznym
 Pedagogizacja rodziców w zakresie zjawiska FAS i jego wpływu na późniejsze niepowodzenia szkolne dzieci.
Dla nauczyciela:
 Udoskonalam swój warsztat
 Promuję działania szkoły i swoje
 Potrafię dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Prowadzenie zajęć otwartych, uczestniczenie w lekcjach koleżeńskich Opracowanie scenariuszy lekcji otwartych
Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli:
 Zagrożenia terrorystyczne we współczesnym świecie (20. 12. 2021 r.) – edukacja dla bezpieczeństwa, klasa VIII
 Czynności życiowe organizmów ( 3. 01. 2022) – biologia. Klasa V
Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli i metodyka CDN w Pile:
 Korzeń, łodyga i liście – organy roślin okrytonasiennych (23. 05. 2023) biologia, klasa V
 Drapieżnictwo i roślinożerność (20. 03. 2023 r.) – biologia, klasa VIII
Uczestniczyłam w lekcjach koleżeńskich z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego
Po każdych zajęciach dokonałam omówienia i ewaluacji zajęć. Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 podniesienie efektywności pracy, bazowanie na nowoczesnych metodach nauczania,
 uczniowie nauczyli się współpracować oraz rozmawiać z innymi o swoich pomysłach,
 uczniowie uczyli się tolerancji wobec odmiennego zdania,
 dostrzegali zalety własne i innych, nabyli umiejętność zadawania pytań,
Dla nauczyciela:
 przekazywanie swojej wiedzy oraz doświadczeń innym nauczycielom,
 nawiązanie i zacieśnianie współpracy z innymi nauczycielami,
 bardziej uważne przeanalizowanie własnego sposobu przygotowania zajęć oraz toku lekcyjnego,
 mobilizowanie do poszukiwania innowacji, rozwijania horyzontów i warsztatu pracy oraz poszukiwania nowych metod nauczania na odległość

§ 8 ust 3 pkt 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Efekty
Zdobycie i wykorzystanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych Studia podyplomowe:
 Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu - 2020
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem - 2020
Kurs:
 Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 2021
 Podstawy języka ukraińskiego - 2022
Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych:
 Co inspiruje biologa? - 2021
 Zintegrowana Platforma Edukacyjna - 202
 Wykorzystanie notowania graficznego w nauczaniu biologii - 2021
 Interdyscyplinarność treści w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w kontekście egzaminu ósmoklasisty - 2021
 Jak odczarować sprawdzian na lekcjach przedmiotów przyrodniczych? – ciekawe sposoby podsumowania (oceny) wiedzy i umiejętności uczniów przydatne w pracy stacjonarnej i zdalnej - 2021
 Uczeń z problemami ze słuchem w szkole - 2021
 Uczeń z zaburzeniami komunikacji językowej w szkole - 2021
 Jak poprawić skuteczność ucznia się u uczniów? -
 Budujemy zaangażowanie, czyli Teams w praktyce
 Zdalni nauczyciele i zdalni uczniowie. Jak uczyć kompetencji cyfrowych? - 2020
 Promocja placówki w mediach społecznościowych – czy to jest nam potrzebne? - 2021
 Po rozum do głowy, a w niej ... Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się? - 2022
 KKreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory - 2022
 Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej, czyli metoda projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych 2022
Wymiana doświadczeń na facebookowych grupach dla nauczycieli:
 Nauczyciele specjaliści, terapeuci. Pomoce i dokumentacja
 Pedagog specjalny w szkole
 Nauczyciel współorganizujący. Rewalidacja. Terapia
 Biologia jest OK
 Cyberbezpieczeństwo dla nauczycieli
 Grupa kreatywnych nauczycieli
 Dealerzy Wiedzy
 Dyplomowanie
 Eko-Szkoła
 Zajęcia korekcyjno-naukowe
 Dyplomowanie współpraca
Opracowywanie materiałów dydaktycznych: kart pracy, testów, notatek graficznych, map mentalnych, map konturowych, krzyżówek i innych
Poznawanie nowych narzędzi wspierających pracę na biologii, historii lub edb: kreator gier: Baamboozle, generator krzyżówek: WordList, generator QR kodów i inne darmowe strony do tworzenia narzędzi dydaktycznych.

Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 wszechstronne rozwijanie zdolności;
 wzbogacenie zainteresowań;
 poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci;

Dla nauczyciela:
 Poznałam nowe metody i formy pracy, w szczególności sketchnoting, gry edukacyjne które pozwalają uczniom na lepsze zapamiętywanie nowych zagadnień
 Poznałam strony z generatorami kart pracy, które wykorzystuję do tworzenia spersonalizowanych ćwiczeń, zadań i kart pracy.
 wzbogaciłam mój warsztat edukacyjny i wychowawczy,
 wzrosła atrakcyjność moich zajęć.
Zorganizowanie konkursu, uroczystości szkolnych Zorganizowanie konkursów promujących ekologię:
 „Dbam o Ziemię a Ty jaką masz moc” – promocja zachowań ekologicznych w środowisku lokalnym związanych z segregacją śmieci
 Klasowy Konkurs „Portret żaby” dla uczniów klasy VI
 Współpraca przy trzech edycjach Turnieju Wiedzy o Regionie „Wiem, gdzie mieszkam”
Opracowanie dokumentacji konkursowej (regulaminu konkursu, regulaminu jury, plakatu, dyplomów)
Zorganizowanie uroczystości szkolnych:
Cykliczne:
 Dzień Ziemi,
 Dzień Jeża
 Dzień Żaby
 Dzień Pszczoły – warsztaty dla uczniów i spotkania z lokalnymi pszczelarzami
 Ekośniadanie z nauczycielami – Dzień Edukacji Narodowej
 Dzień Świadomości Autyzmu
 Światowy Dzień Zespołu Downa (dzień skarpetki nie do pary)

Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 możliwość skonfrontowania umiejętności uczniów z koleżankami i kolegami z innych klas.
 zaprezentowanie się w środowisku rówieśniczym i lokalnym,
 wzmocnienie i rozwinięcie w sobie wiary we własne możliwości,
 poznanie zasad zdrowej rywalizacji,
 promocja osiągnięć szkoły,
 umocnienie wizerunku szkoły jako miejsca intelektualnego i społecznego rozwoju uczniów,
 integracja społeczności uczniowskiej.
Dla nauczyciela:
 możliwość rozwoju własnej kreatywności i twórczości,
 wzmacnianie współpracy z innymi nauczycielami,
 satysfakcja i zadowolenie z podjętych działań,
 wzbogacenie warsztatu pracy.
Przygotowanie uczniów do konkursów (zawodów, przeglądów, olimpiad) – praca z uczniem zdolnym Przeprowadzenie diagnozy uzdolnień uczniów (biologicznych i historycznych).
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych – przygotowanie uczniów do Konkursu Kuratoryjnego z Biologii, Olimpiady Ekologicznej (etap gminny – pierwsze miejsce, etap powiatowy – szóste), Gminnego Konkursu Wiedzy o Wodzie (Pierwsze miejsce uczennicy)
Przeprowadzenie eliminacji szkolnych do konkursów wyższych rangą z zakresu biologii.
Pracuję z uczniem/dzieckiem zdolnym poprzez:
 rozpoznanie zdolności i umiejętność,
 zwiększanie intensywności pracy dziecka,
 poszerzanie zakresu wiedzy,
 kształtowanie wiary we własne możliwości,
 rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 praca indywidualna w zakresie uzdolnień dziecka, stwarzanie zadań problemowych,
 docenianie i motywowanie do dalszego rozwoju,
 współpraca z domem rodzinnym.
W Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie (uczę tam historii) – uczeń klasy VIII osiągnął tytuł laureata Konkursu Kuratoryjnego z Historii (to jest pięć lat pracy z uczniem) - 2023 Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 możliwość skonfrontowania umiejętności uczniów z koleżankami i kolegami z innych klas.
 zaprezentowanie się w środowisku rówieśniczym i lokalnym,
 wzmocnienie i rozwinięcie w sobie wiary we własne możliwości,
 poznanie zasad zdrowej rywalizacji,
 promocja osiągnięć szkoły,
Dla nauczyciela:
 wzbogacenie własnej wiedzy i warsztatu pracy
 zdobywanie nowych doświadczeń,
 satysfakcja z rozwoju i osiągnięć uczniów,
 kształtowanie umiejętności interpersonalnych

Poznanie i stosowanie skutecznych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych metod diagnostycznych i form pomocy dotyczących potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 obserwacja w czasie bieżącej pracy – ocena potrzeb dzieci i uczniów. Indywidualizacja i zwiększenie zdolności do uczenia się, dostosowanie programów nauczania i rozwijanie interakcji rówieśniczej
 ocena warunków kształcenia i wychowania w szkole i ustalenie warunków pomocy uczniowi
 uzupełnianie i modyfikacja dotychczas stosowanych form wsparcia
Udział w szkoleniu:
 Praca z uczniem ze SPE – rozpoznawanie potrzeb i możliwości - 2022
 Praca z uczniem ze SPE – praktyczne rozwiązania - 2023
 Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną - 2022
 Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 2021
Zastosowano metodę diagnozy funkcjonalnej (w ujęciu ilościowym - arkusze obserwacji, testy, kwestionariusze, w ujęciu jakościowym – wytwory działania, obserwacja, wywiad)
Poszerzenie i stosowanie wiedzy na temat innowacyjnych metod i technik terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Gimnastyka umysłu Paula Dennisona
Udział w szkoleniu dotyczącym stosowania nowatorskich metod aktywizujących w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Metody aktywizujące w kontekście pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Organizacja konsultacji dla rodziców i nauczycieli
Dostosowywanie materiałów edukacyjnych do potrzeb dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niedowidzeniem. Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 wczesne wykrywanie zaburzeń
 współpraca z rodzicami
 interdyscyplinarność w pomaganiu
 organizowanie możliwie jak najszerszej oferty pomocy na terenie szkoły
 dbanie o rozwój społeczny
 lepsza szansa na skuteczniej zaplanowaną terapię
 integracja, uczenie się odpowiedzialności, samodzielności i współpracy z zespołem klasowym
 zwiększenie aktywności uczniów w czasie zajęć
Dla nauczyciela:
 poznanie nowych metod i form wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 rozwijanie kompetencji w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Organizowanie kontaktu z kulturą i sztuką oraz organizacjami edukacyjnymi Prezentacja dorobku fotograficznego – Grzegorza Zięby, fotografa przyrody – ze zbiorów Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy - 2022
Zajęcia z pszczelarzem – rola pszczół w środowisku człowieka – 2021, 2022, 2023
Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych prowadzonych przez animatora kultury –
Wycieczka do lokalnego kina „Kino za Rogiem Tęcza w Łobżenicy” na film „Wyprawa Magellana” - 2023
Wizyta w Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni - 2022

Wdrożenie Planu Wspomagania w obszarze Motywowanie ucznia przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Pile – szkolny koordynator:
 przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego: Rozpoznanie potrzeb szkoły - 2021 Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 wszechstronne rozwijanie zdolności;
 wzbogacenie zainteresowań;
 poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci;
 uczniowie poznali zasady funkcjonowania instytucji w środowisku,
 współpraca szkoły z instytucjami kulturalnymi,
Dla nauczyciela:
 wzbogacałam swój warsztat pracy,
 nabycie pewności siebie u dzieci poprzez prezentację umiejętności dzieci,
 rozwijanie kultury osobistej.
Działania na rzecz języka
i czytelnictwa Klasowa akcja – czwartkowe popołudnie z książką – wspólne czytanie lektur szkolnych przy zastosowaniu aplikacji TEAMS
Dzień łamańców językowych – klasowe zawody w poprawnym czytaniu trudnych zwrotów
Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
• propagowanie książek wśród dzieci i dorosłych,
• integracja grupy podczas realizacji zadań,
Dla nauczyciela:
• współpraca z rodzicami,
• podniosłam zdolności organizacyjne.
Organizowanie krajoznawstwa
i turystyki Zorganizowanie cyklu wycieczek krajoznawczych do:
 Centrum Edukacji Ekologicznej w Chlebnie - 2022
 Piękno Rzeki Łobżonki – spacer po okolicy, czyli ekologiczny Dzień Dziecka w klasie IV - 2022
 W poszukiwaniu porostów – wycieczka do lasu
(klasy V-VIII) – 2022, 2023
Pozostałe wycieczki:
 Wycieczka Rodzinnego Parku Rozrywki Owadogigant w Lubnicy - 2021
 Wycieczka do Fabryki Bombek w Gnieźnie, połączona ze zwiedzaniem Muzeum Początków Państwa Polskiego i Katedry Gnieźnieńskiej - 2021
 Wycieczka do Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni – wyjazd klasowy, pociągami ze stacji Złotów do Gdyni - 2022
 Wycieczka na baseny termalne w Poznaniu – przejazd pociągiem i komunikacją miejską - 2023
 Wyjazd integracyjny klasy V do Kina za Rogiem Tęcza w Łobżenicy - 2023
W Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, gdzie uczę historii – zorganizowała dwie wycieczki koleją do Gdańska – Muzeum II Wojny Światowej, Hala Stoczni Gdańskiej oraz do Warszawy – Muzeum Pieniądza NBP oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL) – 2022/2023
Badanie gatunkowe roślin w najbliższej okolicy, przy użyciu dostępnych publikacji, np. Klucza do oznaczania roślin i aplikacji PlantNet – lekcja biologii w terenie.
Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 wzrosła wiedza uczniów na temat poruszania się środkami komunikacji publicznej;
 Uczniowie integrują się, uczą się odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.
 Uczniowie mieli szansę na weryfikację swojej wiedzy na temat miejsc, w których bywali.
 Uczniowie uczyli się poprzez aktywizację w miejscach wycieczki
Dla nauczyciela:
 Poszerzenie wiedzy na temat procedur organizowania wycieczek szkolnych;
 Ulepszenie procesu organizacji wycieczek szkolnych bez pomocy biur podróży
 Lekcje terenowe wzbogacają warsztat naukowy nauczyciela

Działanie na rzecz kultury fizycznej i zdrowia
Akcje charytatywne. Opracowanie akcji, zajęć, serii pogadanek dla dzieci na temat zdrowego stylu życia:
 Dzień Jeża – cykliczna zbiórka żywności, oraz środków potrzebnych jeżom – podopiecznym Ośrodka dla Jeży „Azyl” w Solcu Kujawskim
 „Tylko nie pal” – akcja propagująca zdrowy styl życia bez papierosów
 Ekośniadanie i Ekowigilia – akcje promujące zdrowe, tradycyjnie domowe jedzenie, nie przetworzone
 Lekcje wychowawcze, biologia, edb – piramida zdrowego stylu życia
 Dokarmianie zwierząt z okolicznych lasów (Akcja Kasztan)
 Dzień Pizzy – czyli klasa IV przygotowała własnoręcznie pizzę w szkole. Okres stażu Dla ucznia i szkoły:
 dzieci nabyły umiejętność prezentowania swojego zdania,
 promowanie szkoły w środowisku rodzinnym i lokalnym.
 Możliwość zaprezentowania własnych preferencji żywieniowych i potraw lokalnych
Dla nauczyciela:
 udoskonalenie umiejętności organizacyjnych dotyczących realizacji akcji edukacyjnych i opracowywania ciekawych scenariuszy zajęć;
 poszerzenie umiejętności kulinarnych
Poszerzenie współpracy z rodzicami Współorganizowanie z rodzicami akcji oraz imprez szkolnych:
 Dzień Chłopaka
 Dzień Kobiet
 Pomoc w organizacji Wigilii Klasowej
 Wspieranie dzieci w wyjazdach integrujących zespół klasowy
 Dania Dziecka – wspólna zabawa w ogrodzie
W czasie zebrań rodzice bardzo aktywnie uczestniczyli w projektowaniu planu pracy wychowawczej z klasą. Sugerowali konkretne tematy i problemy do poruszenia.
Przygotowanie materiałów informacyjnych dla rodziców, na temat sposobu funkcjonowania ucznia w szkole. Jego praw i obowiązków oraz sposobu współpracy rodziców ze szkołą.
Szkolenia:
 Pierwsze spotkanie z rodzicem w nowym roku szkolnym - 2022
 Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole 2022
 Negocjacje - poznaj triki i techniki - 2023 Okres stażu Dla ucznia, szkoły i rodziców:
 pełniejsza integracja zespołu klasowego,
 integracja rodziców i nauczyciela podczas wspólnych działań,
 poszerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej,
 współpraca z rodzicami wpłynęła na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym,
 angażowanie rodziców w życie szkoły i klasy
 budowanie poczucia zaufania do szkoły i nauczyciela
Dla nauczyciela:
 lepsze poznanie możliwości uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej,
 satysfakcja z poprawy sytuacji rodzinnej oraz osiągnięć ucznia w szkole,
 pozyskanie informacji na temat postaw uczniów, ich zachowania w różnych sytuacjach oraz relacji między nimi.
 Poszerzenie własnego warsztatu pracy
 nie spotkałam się w swojej pracy zawodowej z bardzo trudnym rodzicem, z każdym można dojść do porozumienia
 udało mi się opanować podstawowe techniki negocjacyjne
Uczestnictwo w programach i projektach ogólnopolskich i lokalnych  Ogólnopolski projekt eTwinning „Drużyna Ekowojowników”
 „Zdrowo rosnę” – promocja upraw rośli warzywnych, pod patronatem Firmy Ogrodniczej Legutko
 Układ krwionośny – nasze okno na zdrowy świat”
 Dbam o Ziemię, a Ty jaką masz moc
 Udział w projekcie „Edukacja Inspiracja” – tworzenie ogrodu roślin owadożernych w szkole.
 „Zdrowo jem, więcej wiem” – kampania promująca zdrowy styl życia

Okres stażu Dla uczniów i szkoły:
 wprowadzanie elementów edukacji ekologicznej;
 wychowanie młodych ludzi i uwrażliwienia ich na potrzebę codziennego dbania o przyrodę;
 zdobicie umiejętności dostrzegania pięknych miejsc, które są zaraz obok, wiedzieć, jakie
 umiejętność znajdowania sposobów na zmiany, które można wprowadzić w swoim życiu na co dzień lub jak kreatywnie wykorzystywać posiadane materiały, bez konieczności robienia nowych zakupów.
 Zdobycie wiedzy o sposobie dbania o rośliny i człowieka
 umiejętne dostrzeganie skutków zaniedbań zdrowotnych dla funkcjonowania układu krwionośnego i odpornościowego człowieka
 projekty poszerzają ofertę edukacyjną szkoły. Promuję szkołę i działania uczniów w środowisku lokalnym, ogólnopolskim...
Dla nauczyciela:
 Poznanie nauczycieli z innych ośrodków edukacyjnych i zawiązanie trwalszych kontaktów
 Wymiana myśli i doświadczeń edukacyjnych w realizacji projektów
 Współpraca z innymi nauczycielami w ramach interdyscyplinarności projektu
 dzięki realizowanym projektom mogłam/em uatrakcyjnić proces edukacyjny, dało to szansę na sprawstwo i sukces wszystkim uczniom
 promuję szkołę i działania uczniów w środowisku lokalnym, ogólnopolskim poprzez lokalne media: aplikacja NiceTown, strona internetowa szkoły, fanpage szkoły oraz lokalna gazeta „Panorama Łobżenicy”
Współpraca z Samorządem Szkolnym
i opieka nad pocztem sztandarowym W roku szkolnym 2021/2022 współopiekun SU,
w roku 2022/2023 główny opiekun SU
Współorganizowanie różnych imprez i uroczystości szkolnych:
 Dzień Edukacji Narodowej
 Mikołajki – dzień caluśki na czerwono
 Walentynki
 Dzień Kobiet
 Dzień Wiosny – ekologiczna Marzanna
 Dzień bez plecaka
 Dzień Piżamy
 Bal Karnawałowy dla całej szkoły
 Sklepik szkolny
 Zakończenie roku szkolnego 2021/ 2022 i 2022/2023
Akcje charytatywne:
 Zaniedbane Groby oraz miejsca spoczynku przyjaciół szkoły – 1 listopad
 Dzień Jeża - listopad
 Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki - Dzień zdrowej żywności
 Zbiórka kasztanów, żołędzi i warzyw dla zwierząt leśnych - współpraca z miejscowym leśnikiem
 Wesoły Dzieciak - zbiórka maskotek dla dzieci z Domu Dziecka
Konkursy:
 Najpiękniej ustrojona sala na okres świąteczno-karnawałowy
 Najbardziej nocny strój – konkurs na Dzień Piżamy

Udział wraz z pocztem sztandarowym szkoły w uroczystościach gminnych (Wybuch II wojny światowej, Święto Niepodległości, Wyzwolenie Łobżenicy i Święto Konstytucji 3 -Maja) i szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia i przedszkolaka – przygotowanie protokołu przekazania pocztu sztandarowego

Zorganizowanie wyborów do Samorządu Szkolnego i Pocztu Sztandarowego. Okres stażu Dla uczniów i szkoły:
 Integracja wszystkich uczniów placówki
 Poczucie sprawczości i wpływu na działania szkolne
 Rozbudzanie kreatywności wśród uczniów i ich rodziców
 Popularyzacja świąt nietypowych
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym (Dzień bez plecaka został zorganizowany jako pierwszy w całej gminie – od tego czasu powieliły go już prawie wszystkie szkoły)
 Kultywowanie tradycji patriotycznych
 Nauka organizacji czasu i odpowiedzialności za własne wybory (poczet sztandarowy)
Dla nauczyciela:
 Dobry sprawdzian umiejętności organizatorskich
 Współpraca z przedstawicielami Samorządu Szkolnego i rodzicami w organizacji akcji i przedsięwzięć
 Pobudzanie kreatywności i poczucia sprawczości w nauczycielu
 Kultywowanie tradycji patriotycznych
Działania na rzecz profilaktyki zagrożeń Udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki zagrożeń w szkole oraz zapoznanie się z najnowszymi publikacjami na ten temat:
 Cyberprzemoc w szkole - 2021
 Łagodna stanowczość – przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów - 2022;
 Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o cyberprzemocy 2021;
Diagnoza zachowań problematycznych uczniów szkoły, opracowanie wyników i wniosków.
Realizacja działań dotyczących ogólnopolskiego programu profilaktyki antynowotworowej i antynikotynowej w szkole.
Udział w ogólnopolskich akcjach, konkursach i programach profilaktycznych:
 Dzień bez tytoniu
 „Palić, nie palić – o to jest pytanie” – konkurs dla klasy V
 FAS – zrozumieć- zareagować -zadbać
Przeprowadzenie szkolenia dla dzieci na temat niebezpieczeństwa używania substancji psychoaktywnych – przygotowanie materiałów na lekcje do dyspozycji nauczyciela Okres stażu Dla uczniów i szkoły:
 Uświadomienie sobie problemu cyberprzemocy w Internecie
 Świadome korzystanie z portali społecznościowych
 Promocja szkoły i jej działań w środowisku lokalnym
Dal nauczyciela:
 Przygotowanie ciekawych wystaw o tematyce zagrożeń w życiu realnym i w sieci
 Poprowadzenie warsztatów dla rodziców o tematyce FAS

Analizowanie wyników nauczania, przeprowadzanie diagnoz, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych Opracowanie ankiet, testów i innych narzędzi badawczych
Systematyczne badanie wyników nauczania, analizowanie i podejmowanie kroków zaradczych oraz szukanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów
Przeprowadzanie diagnozy umiejętności w klasie V i na koniec edukacji biologicznej, w klasie VIII.
Odbycie szkoleń:
 Wakacyjna Akademia Kreatywnego Nauczyciela – zadania domowy - 2022
 Wakacyjna Akademia Kreatywnego Nauczyciela – ocenianie - 2022
 Wakacyjna Akademia Kreatywnego Nauczyciela – nieszablonowa karta pracy 2022
 Wakacyjna Akademia Kreatywnego Nauczyciela – motywacja 2022 Okres stażu Dla uczniów i szkoły:
 Realistyczny obraz przyrostu lub spadku wyników nauczania
 Poszukiwanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów
 Promowanie sukcesów edukacyjnych
 Analizowanie i wdrażanie nowych form podnoszenia jakości kształcenia
Dla nauczyciela:
 Poszerzenie wiedzy na temat narzędzi badawczych do diagnozowania wyników nauczania
 Umiejętność analizowania i wnioskowana z przeprowadzonych badań
Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły Opracowanie szkolnych regulaminów i procedur oraz innej dokumentacji szkolnej niezbędnej do rozwoju szkoły z wykorzystaniem komputera:
 Prace przy wdrożeniu nowego Statutu Szkoły
 Prace nad aktualizacją Szkolnego Programu Profilaktyczno-pedagogicznego
 Opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole
 Koordynowanie Akcji ewakuacyjnej szkoły i opracowanie procedur jej przebiegu
 Opracowanie szkolnych planów pracy: pedagoga specjalnego i nauczyciela wspomagającego
Udział w pracach zespołów nauczycielskich w szkole. Okres stażu Dla uczniów i szkoły:
 Szkoła posiada właściwą i aktualną dokumentację
 Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i pracowników
Dla nauczyciela:
 Znam dokumentację szkolną, jej zapisy i wdrażam je w codziennej pracy
Promocja placówki Regularne wysyłanie informacji o wszystkich akcjach podejmowanych przez nauczyciela i uczniów w dziedzinie biologii oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na stronę internetową szkoły.
Współredagowanie strony internetowej na Facebooku
Nawiązanie kontaktu z lokalnymi mediami, w celu promowania działań szkoły w środowisku lokalnym.
Redagowanie postów publikowanych w aplikacji Gminy Łobżenica - NiceTown
Okres stażu Dla uczniów i szkoły:
 Osiągniecia uczniów w różnych dziedzinach są znane przynajmniej w na obszarze gminy
 Liczne publikacje przyczyniają się do dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
 Szkoła jest rozpoznawalna w środowisku lokalnym i ma cieszy się dobrą opinią
Dla nauczyciela:
 Umiejętność redagowania wpisów w mediach społecznościowych
 Posługiwanie się aplikacją NiceTown
 Promocja własnego zakładu pracy i kreowanie jego wizerunku

§ 8 ust. 3. pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Efekty
Rozpoznanie potrzeby opracowania programu/innowacji Zdiagnozowanie potrzeb/zainteresowań uczniów
Analiza potrzeb i zamierzeń szkoły z planu pracy szkoły Na początku każdego roku szkolnego Dla uczniów:
 Umiejętność posługiwania się eksperymentem naukowym i doświadczeniem w poznawaniu otaczającego świata i zjawisk mu towarzyszących jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania w szkole podstawowej i dalszej edukacji.
 Ułatwi uczniom rozumienie poznawanych treści programowych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.
 przyczyniły się do rozwijania zainteresowań uczniów, co przyczyniło się do polepszenia wysokich wyników edukacyjnych klasy
 rozwinęła się kreatywność uczniów i umiejętność poszukiwania rozwiązań w działaniach problemowych

Dla szkoły:
 Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozbudzanie u uczniów kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów naukowych w szkole i w domu
 Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów.
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Dla nauczyciela:
 wzbogacenie warsztatu pracy,
 lepsze poznanie swoich wychowanków,
 owocna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły
 rozwijanie kreatywności własnej i docenienie wkładu eksperymentu naukowego do nauki szkolnej, co przełożyło się na dalszą pracę w innych zespołach klasowych i na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

Poznanie zasad opracowania
i wdrożenia programów
i innowacji pedagogicznych Udział w szkoleniu na temat konstytuowania programów i innowacji.
 Innowacja i eksperyment pedagogiczny w praktyce szkolnej - 2021
Poznanie przepisów prawa dotyczących opracowania i wdrożenia programu własnego (innowacji pedagogicznej)
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082, z późn. zm.)
Poznanie typowych cech struktury programu (podstawowych cech innowacji pedagogicznej) Rok szkolny 2020/2021
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
PRZYRODA OD KUCHNI

Określenie teoretycznych podstaw innowacji pedagogicznej
Określenie odbiorcy, warunków realizacji, celów, metod, form, treści, spodziewanych umiejętności i efektów oraz sposobu ewaluacji.
Stworzenie warunków umożliwiających realizację zamierzenia.
Poprowadzenie zajęć otwartych obrazujących realizację treści innowacji.
rok szkolny 2021/2022

Ewaluacja innowacji Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i przygotowanie ewaluacji
Określenie wyników, wyciągnięcie i wdrożenie wniosków kwiecień/maj 2023
Opracowanie planu pracy dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych Opracowanie narzędzi do pracy w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
Prowadzone raz w tygodniu, w grupach max 2 osobowych lub pojedynczo.
1. Cele główne tych zajęć to:
 pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.
 budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.
 stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania odbywało się poprzez:
 Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową oraz orientacje przestrzenną
 Ćwiczenia sprawności manualnej
 Podnoszenie sprawności grafomotorycznej
 Usprawnianie funkcji słuchowych: doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego oraz pamięci słuchowej:
 Doskonalenie techniki i tempa czytania
 Przezwyciężanie specyficznych błędów i trudności w pisaniu
 Trening koncentracji uwagi Od roku szkolnego 2021/2022 Dla ucznia i szkoły:
 systematyczne uczęszczanie na zajęcia;
 aktywny udział w zajęciach;
 wykorzystanie na zajęciach różnorodnych pomocy dydaktycznych;
 zachęcanie do wypowiadania się – zmniejszanie lęku przed ekspozycją społeczną ;
 stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i słuchania ich;
 wspólna dyskusja nad rozwiązaniem problemu
Dla nauczyciela:
 zauważalne postępy i sukcesy w pracy uczniów,
 wykorzystanie na zajęciach własnoręcznych pomocy dydaktycznych.

§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie obowiązków opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora sądowego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Efekty
Pełnienie obowiązków opiekuna praktyk studenckich
1. Edukacja wczesnoszkolna
2. 2020/2021 – 2022/2023
3. Edukacja dla bezpieczeństwa 2021/2022 Analiza regulaminu praktyk studenckich i ustalenie planu pracy oraz obowiązków praktykanta.
Zaznajamianie praktykanta z warsztatem pracy nauczyciela.
Monitorowanie praktyki – pomoc w sporządzeniu scenariuszy i organizacji zajęć.
Sporządzenie oceny Zorganizowałam/em we współpracy z moim stażystą szereg uroczystości, dzięki czemu wie jak je planować, organizować i dokonywać ich ewaluacji pracy studenta w okresie praktyki. Okres praktyki Dla ucznia i szkoły:
 dobra współpraca, współdziałanie i wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy, w szczególności wspomaganie przyszłych nauczycieli
 upowszechnianie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły, poprzez wskazywanie na ciekawe innowacyjne, skuteczne rozwiązywania metodyczne
Dla praktykanta:
 zna dokumenty regulujące pracę szkoły i potrafi wdrażać ich zapisy w codziennej pracy.
 obserwował zajęcia, przez co doskonalił swój warsztat pracy.
 poznał nowe metody i formy pracy.
 prowadził zajęcia w mojej obecności i otrzymywał konstruktywną informację zwrotną.
 zna więcej narzędzi TIK, dzięki współpracy ze mną i uatrakcyjnia swoje zajęcia.
 poznał techniki ewaluacji i je stosuje, dzięki czemu jego lekcje są bardziej atrakcyjne dla uczniów
Dla nauczyciela:
 motywowanie do własnego rozwoju,
 obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy,
 poznanie zadań opiekuna praktyk i zdobycie nowych umiejętności jako opiekun praktyk,
 możliwość dzielenia się własną wiedzą i umiejętnościami
Przewodniczenie zespołowi nauczycieli specjalistów
w szkole (Zespół PPP) Kierowanie pracami zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj.:
 rozpoznawanie problemów dziecka;
 współtworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
 ustalenie zakresu w jakim dziecko wymaga pomocy
 określenie form, sposobów i okresów udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej – WOPFU
Opracowanie zasad i planu pracy zespołu PPP
Opracowanie dokumentacji pracy
 karty indywidualnych potrzeb uczniów,
 indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
 plany działań wspierających,
 karty oceny efektywności zajęć, protokoły ustaleń
będących wynikiem podejmowanych mediacji czy interwencji,
 kwestionariusze wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, itp.
Opracowania sprawozdania z pracy zespołu, wyciągnięcie wniosków i ich wdrożenie Czas pełnienia funkcji Dla dziecka i szkoły:
 Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 Rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów.
 Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.
 Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 Współpraca z instytucjami wspierającymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole i oddziałach przedszkolnych.
Dla nauczyciela:
 nauczyłam się prowadzić wnikliwe obserwacje uczniów i ich zachowań w szkole,
 nauczyła, się zachęcać rodziców do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu, aby utrwalać wypracowane efekty,
 zdobyłam wiedzę w zakresie pracy koordynatora i zdołał utrzymywać stałą współpracę wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 ukształtowałam w sobie pozytywne nastawie do podejmowania wysiłku intelektualnego przez uczniów

Wykonywanie zadań egzaminatora OKE Zdobycie uprawnień egzaminatora w OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty z biologii i historii
Zadanie nie zostało zrealizowane w pełni, gdyż MEN zrezygnował z tego typu egzaminu jednakże jestem czynnym egzaminatorem w zakresie egzaminu maturalnego z historii:
 Wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE Gdańsk pod numerem 135101727 od roku 2015
Udział w przeprowadzeniu egzaminów próbnych, - jestem przez wszystkie lata przewodniczącym zespołu nadzorującego
Opracowanie przykładowych arkuszy, typów zadań tekstowych i kryteriów oceniania
Ciągłe doszkalanie i pogłębianie własnej wiedzy:
 Matura z historii w Nowej Formule od 2023 r. – 2022
 Matura z historii 2023 – jak skutecznie przygotować się do egzaminu krok po kroku 2022
 Matura z historii od 2023 r. – ocenianie zadań egzaminacyjnych (OKE Gdańsk) Okres stażu Dla szkoły:
 podejmowane działania wpłynęły na podniesienie jakości pracy szkoły
 szkoła posiada wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrę pracowniczą
Dla ucznia:
 wie i rozumie zasadę oceniania holistycznego rozwija kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się
 otrzymuje informację co robi dobrze, co robi źle i co należy poprawić, aby uzyskać w pełni rozwiązane zadanie
 wie i rozumie, że każda strategia jest dobra, jeśli rozwiązuje problem i niekoniecznie musi być taka, jaką proponuje nauczyciel
 zapoznany jest z ustalonymi kryteriami oceniania i przyjętymi schematami punktowania
 na zasady oceniania zewnętrznego i poznaje typowe błędy popełniane przez uczniów w arkuszach egzaminacyjnych
Dla nauczyciela:
 lepiej i rzetelniej przygotowuję uczniów do egzaminu ósmoklasisty
 podniosłam jakość swojej pracy
 zdobyte w trakcie pełnienia funkcji egzaminatora doświadczenia wykorzystuję w codziennej pracy

Przedstawione powyżej sprawozdanie obejmuje okres między 1 września 2020 r. a 31 maja 2023 r. czyli okres stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego i zawiera informacje o realizacji celów założonych w planie rozwoju zawodowego.
Realizując go podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak studia podyplomowe, kursy, szkolenia czy warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Wszystko to, umożliwiło mi pełnienie dodatkowych funkcji i rozwijać się jako człowiek i nauczyciel. Na bieżąco korzystałam z możliwości jakie dawały mi technologia komputerowa i informacyjna. Pozwalało mi to na przygotowanie i realizację zajęć w oparciu o nowoczesne narzędzia. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb mojej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły. Wiele wyzwań przyniosła mi praca w okresie konieczności prowadzenia zajęć z użyciem metod i technik uczenia dzieci na odległość. Jednakże w tym czasie udoskonaliłam swój warsztat zawodowy i rozwinęłam kreatywne podejście do wykonywanych zadań.
Podjęcie ścieżki awansu zawodowego dostarczyło mi wielu cennych doświadczeń i wiele satysfakcji. Podejmowane różnorakie działania służyły rozwoju mojej osobowości, wzbogacały wiedzę i podnosiły umiejętności dydaktyczno-wychowawcze. Dokładałam wielu starań, aby wszystkie podejmowane działania służyły zarówno szkole, mojemu rozwojowi, a przede wszystkim dobru dzieci i młodzieży.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.