X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51021
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
za okres od 1.09.2022 r. do 31.05.2023 r.
mgr ................ - nauczyciela kontraktowego
w Przedszkolu Niepublicznym
ubiegającego się o stopień zawodowy Nauczyciela Mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Staż pracy pedagogicznej: 5 lat 3 miesiące

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2022r.
Data zakończenia stażu: 31. 05 .2023r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr

Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Niepubliczne

Wstęp
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Zostało napisane na podstawie:
- Ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 2215),
- Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574),
- Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. Poz. 1650),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ((Dz. U. z 2020 r. poz.2200),
Z dniem 01.09.2022 r. rozpoczęłam pracę w Przedszkolu Niepublicznym „Dziecięcy Raj”. Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2022 r. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor - mgr Danutę Turłaj.
Zadania zapisane w planie rozwoju zawodowego skorelowane były z potrzebami placówki i wynikały z powinności nauczyciela kontraktowego. Opierałam się głównie na potrzebach i oczekiwaniach przedszkola, dzieci, rodziców oraz diagnozie własnych umiejętności i wiedzy. Był to dla mnie czas wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, poszerzania wiedzy, ale także czas ogromnej radości i satysfakcji
z wykonywania zawodu, który jest moją pasją. Codzienne obserwowanie wychowanków było dla mnie bezcennym doświadczeniem. Poprzez podejmowane przeze mnie działania starałam się zaspokajać potrzeby dzieci, a także rozwijać ich talenty i posiadane predyspozycje.
Celem niniejszego sprawozdania jest podsumowanie stażu za okres od 1 września 2022 r. do 31 maja 2023 r. na stopień nauczyciela mianowanego w oparciu o plan rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2. pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.

Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
 „Jak szkoła/przedszkole może się stać placówką promującą zdrowie?”
 Stuk, puk, klap, czyli rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym".
 ,,Tablit – metoda projektu. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego”
 ,,Mindfulness jako sposób obniżania napięcia u dzieci”,
 ,,Integracja sensoryczna w praktyce-sensomotoryczne zabawy aktywizujące zmysły”

Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe biorąc udział w następujących formach doskonalenia.
 Studia podyplomowe
 „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.”

 Warsztaty
 „AAC i spektrum autyzmu – wprowadzanie komunikacji alternatywnej
i wspomagającej u dzieci z ASD.”
 „Teatr do góry nogami. Zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach dziecięcych.”
 „Jak pomóc uczniowi z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD) pokonać trudności w czytaniu, pisaniu i funkcjonowaniu społecznym.”
 „Muzykoterapia jako sposób na obniżanie napięć emocjonalnych u dzieci (Mobilna Rekreacja Muzyczna według doktora Macieja Kieryły).”
 „Edukacja dla planety – rozwijanie postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym.”
 „Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.”

 Webinary
 „Przebodźcowanie. Praca z dzieckiem przestymulowanym i przeciążonym sensorycznie.”
 „Chusta animacyjna i inne pomoce.”
 „Trening umiejętności społecznych – zabawy i ćwiczenia dla dzieci i młodzieży.”

Efekty realizacji: Jestem nauczycielem poszukującym nowych rozwiązań, inspiracji i bardzo dużo pomysłów czerpię z portali o tematyce edukacyjnej, z czasopism edukacyjnych i tak naprawdę również z życia codziennego. Mając w domu dziecko bazowałam na własnym doświadczeniu, wybierałam te formy pracy, które również były atrakcyjne dla mojego dziecka. Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotkałam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z dziećmi.

Współpracowałam z opiekunem stażu.
 We wrześniu 2022r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.
 Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego.
 Od września 2022 do maja 2023 obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane
i prowadzone przeze mnie zajęcia zostały przeanalizowane pod względem metodycznym i merytorycznym.
 Wspólnie z opiekunem przygotowałam projekt sprawozdania z realizacji stażu.
Efekty realizacji: Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Marzeną Jezierską zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
Diagnozowałam własne potrzeby w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.
Analizowałam i weryfikowałam na bieżąco swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
 Czytałam artykuły z czasopism ” Bliżej Przedszkola” (wyd. Bliżej Przedszkola, Kraków), ”Nauczycielki Przedszkola” (wyd. EDIBA S.A.),”Mały Artysta” (wyd. KEJ Sp. z o.o. Wrocław), „Hobby” (wyd. BPV Polska Sp. z o.o. Wrocław), a także korzystałam z różnych portali internetowych np.: rokwprzedszkolu.pl, Portal Nauczycieli, Cotte D. G., Metoda Montessori w domu, Warszawa 2014,
 Zgłębiałam literaturę z zakresu edukacji Marii Montessori:
 Dobińska G., Cieślikowska- Ryczko, Techniki i metody relaksacyjne
w wychowaniu, edukacji i terapii, Łódź 2019,
 Guz S., Edukacja w systemie Marii Montessori, Lublin 2016,
 Miksza M., Zrozumieć Montessori, Kraków 2014,
 Poussin C., Metoda Montessori, naucz mnie robić to samodzielnie, Warszawa 2017,
 Snel E., Uważność i spokój żabki, Warszawa 2015,
Efekty realizacji: Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.

Publikacje własnych prac
W czasie odbywania stażu opublikowałam swoje sprawozdanie z rozwoju zawodowego na stronie https://www.publikacje.edux.pl/przeslij.php. Zamieściłam tam również scenariusze zajęć z uroczystości, które współorganizowałam.
Efekty realizacji: zamieszczone dokumenty dały możliwość poszukiwania ciekawych publikacji, szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju oraz skutecznych metod pracy z uczniami.

Realizacja zadań dodatkowych

W czasie odbywania stażu zajmowałam się wykonywaniem zadań dodatkowych:
 Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych
• Akcja „Sprzątanie świata”, - 16.09.2022
• Festyn Rodzinny „Smaki Jesieni”,- 28.09.2023
• Dzień Niepodległości 10.11.2022
• Spotkanie z leśnikiem - 16.12.2022
• „Dzień Babci i Dziadka” – „Herbatka z Babcią i Dziadkiem”, - 24.012023
• Bal karnawałowy 13.02.2023
• Tydzień z Marią Montessori
• Dzień Rodziny z Marią Montessori 19.05.2023
 Projekt „Odkrywcy Przyrody”
• „Światowy Dzień Zwierząt” 04.10.2022
• „Dzień Drzewa” – 10.10.2022
• „ Dzień wody” 22.03.2023
• „Dzień Ziemi” 21.04.2023
• „Mała fabryka eksperymentów”
W miesiącu październiku dzieci z naszego przedszkola miały za zadanie:
 uzyskanie odpowiedzi czy liście się pocą.
 zaobserwowanie zjawiska powstawania chmury.
W miesiącu listopadzie dzieci z naszego przedszkola miały za zadanie:
 wykonać eksperyment "Lampa lawa"
 wykonać eksperyment pod hasłem " Czy jajo tonie?"
W miesiącu grudniu dzieci z naszego przedszkola miały za zadanie:
 wykonać eksperyment z cyklu a może.... i dowiedziały się jaki wpływ na zęby mają cukry i kwaśne napoje.
 wykonać eksperyment z cyklu a może – czy liście piją wodę?...
W miesiącu styczniu dzieci z naszego przedszkola miały za zadanie:
 wykonać eksperyment z cyklu a może - wybuch wulkanu.
 wykonać eksperyment z cyklu a może to...- czy zasolona woda zamarza.
W miesiącu lutym dzieci z naszego przedszkola miały za zadanie:
 wykonać eksperyment z cyklu a może to...- co pływa a co tonie.
W miesiącu marcu dzieci z naszego przedszkola miały za zadanie:
 wykonać eksperyment z cyklu a może to...- co topi lód?
W miesiącu kwietniu dzieci z naszego przedszkola miały za zadanie:
 wykonać eksperyment z cyklu a może to...- domowa oczyszczalnia.
 Wykonać eksperyment z cyklu a może to... - jak sól wpływa na ziemniaki?
W miesiącu maju dzieci z naszego przedszkola miały za zadanie:
 wykonać eksperyment z cyklu a może to...- co rośnie szybciej?
W miesiącu czerwcu dzieci z naszego przedszkola miały za zadanie:
 wykonać eksperyment z cyklu a może to...- jak robimy slima?

 „Zdrowy przedszkolak” wykonanie gazetki dotyczącej zdrowego odżywiania w przedszkolu.
 Zajęcia kulinarne
 Zupa dyniowa – 22.10.2022
 Chleb bananowy – 13.10.2022
 Pieczenie pierniczków – 23.01.2023
 Soki warzywno – owocowe – 21.02.2023
 Zdrowe burgery 28.03.2023

 Emocje duże i małe
„Krąg ciszy” w ogrodzie przedszkolnym
 Matematyka w naturze:
Projekt „ABC Ekonomii”, „Matematyka w przyrodzie”,
 Innowacyjny program „Sprawna rączka”
 „Łapacz snów”
 „Marchewki”
 „Dżdżownice”
 „Obraz inny niż wszystkie”
 „Koszyczek wielkanocny”
 „Warsztaty tkackie”
Efekty realizacji:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej dzieci,
- tworzenie indywidualnych prac,
- doskonalenie sprawności manualnej palców i nadgarstka,
- popularyzacja zdrowego odżywiania,
- rozwijanie umiejętności kulinarnych.

Koordynator projektu:
 „Dwujęzyczne Dzieci”
 „Mała Fabryka Eksperymentów”
 „Sprawna rączka”
 „Pola nadziei”
 Zbiórka PCK
 Międzyprzedszkolny konkurs „Karmnik dla ptaków”
 Kącik wędrującej książki

Efekty realizacji:
- uatrakcyjnienie pobytu dzieci w placówce,
- zasygnalizowanie ważnych wydarzeń, o których warto pamiętać i kultywować,
- rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych,
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej dzieci,
- rozwijanie logicznego myślenia.
- rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą.

Byłam członkiem zespołu do spraw promocji przedszkola
W czasie odbywania stażu współdziałałam z zespołem do spraw promocji przedszkola. Celem współpracy było promowanie przedszkola na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego i okolicznych miejscowości.
Nawiązałam współpracę z:
 PCK
 Nadleśnictwo Bogdaniec
 Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie Wielkopolskim
 Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bełchatowie
 Schronisko Azorki
Efekty realizacji:
- uwrażliwienie dzieci na pomoc ludziom,
- uwrażliwienie dzieci na pomoc zwierzętom
- poszerzenie wiedzy dotyczącej dokarmiania ptaków w okresie zimowym.
- nabywanie umiejętności kulturalnego zachowywania się podczas uroczystości.

Byłam członkiem zespołu do spraw promocji zdrowia
Przygotowałam gazetkę przedszkolną o zdrowym odżywianiu i zdrowym trybie życia, która była ogólnodostępna dla dzieci i rodziców.
Prowadziłam zajęcia gimnastyczne mające na celu rozwijanie zainteresowania dzieci utrzymana sprawności fizycznej.
Prowadziłam zajęcia związane z tematem utrzymania higieny, żywieniem, aktywnością fizyczną.
Prowadziłam zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz gier komputerowych przez dzieci.
Efekty realizacji:
- zwiększenie świadomości rodziców oraz dzieci w zakresie zdrowego odżywiania,
- rozwijanie zainteresowań aktywnością fizyczną,
-zwiększenie świadomości rodziców oraz dzieci w zakresie niebezpieczeństw dotyczących nadmiernego korzystania z Sieci.

Organizowałam uroczystości przedszkolne.
W czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego współorganizowałam uroczystości, które na stałe wpisane są w Kalendarz imprez przedszkolnych.
• Akcja „Sprzątanie świata”, - 16.09.2022
• „Światowy Dzień Zwierząt” 04.10.2022
• „Dzień Drzewa” – 10.10.2022
• Dzień Niepodległości 10.11.2022
• Spotkanie z leśnikiem - 16.12.2022
• Dzień Babci i Dziadka – „Herbatka z Babcią i Dziadkiem”, - 24.01.2023
• Bal karnawałowy 13.02.2023
• „ Dzień wody” 22.03.2023
• Tydzień z Marią Montessori
• „Dzień Ziemi” 21.04.2023
Warsztaty dla rodziców:

 Festyn Rodzinny „Smaki Jesieni”,- 28.09.2023
 Dzień Rodziny z Marią Montessori 19.05.2023

Organizowałam i współorganizowałam wyjścia i wycieczki dla dzieci.
W czasie odbywania stażu organizowałam moim wychowankom wyjścia
i wycieczki do ciekawych miejsc. Celem ich było uatrakcyjnienie procesu poznawczego poza placówką. Starałam się stworzyć dzieciom warunki do aktywnego poznawania otaczającej ich rzeczywistości. W miarę możliwości starałam się organizować dzieciom różnego rodzaju wyjścia, wycieczki, których w naszej placówce nie brakuje.
• Wycieczki:
 Owczogród w Rudnicy – 09.09.2022r.,
 Alpaczkowa zagroda w Nawrocku
 Filharmonia w Gorzowie Wielkopolskim spotkanie muzyczne ,,Baśń opowiedziana tańcem’’ - zajęcia muzyczne,
 Apteka Gemini w Gorzowie Wielkopolskim – 24.03.2023r.
 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim – 24.03.2023r.
 Multikino „Spektakl malowany piaskiem” - 17.05.2023r.
 DogVet wycieczka do kliniki weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim – 22.05.2023r.
• Wyjścia dydaktyczne
 W poszukiwaniu oznak wiosny – spacer wokół przedszkola – 27.03.2023r.
 Efekty realizacji:
- poznanie najbliższej okolicy, regionu, budowanie przynależności i tożsamości narodowej,
- poznawanie miejsc kultury: filharmonia, kino, biblioteka,
- zdobywanie doświadczenia w organizowaniu wycieczek i wyjść przedszkolnych.

Przygotowywałam dzieci do konkursów i występów.
W okresie stażu starałam się stwarzać dzieciom możliwość uczestniczenia w konkursach, by mogły zaprezentować swoje umiejętności plastyczne lub aktorskie. Niektóre z nich były adresowane również do rodziców. Dzieci wzięły udział w:
dwóch konkursach plastycznych:
 Konkurs plastyczny „ Karmnik dla ptaków” ( grudzień 2022 - byłam jego koordynatorem),
 Konkurs plastyczny „Magiczne okulary”,
dwóch konkursach przyrodniczych
 Konkurs przyrodniczy: „Mój zielnik”(maj 2023),
 Konkurs „Kubusiowi Przyjaciele Natury”(marzec 2023)
Jednym konkursie recytatorskim:
 Przegląd Teatrzyków dziecięcych „Zwierzęta duże i małe w literaturze dziecięcej”(maj 2023).
Samodzielnie zorganizowałam jeden konkurs międzyprzedszkolny na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Efekty realizacji:
- pozytywny wpływ na postawę dzieci dotyczący chęci i motywacji do ponoszenia wysiłku,
- otwarcie na nowe doświadczenia,
- uwolnienie kreatywności,
- rozwijanie zainteresowań przyrodą, literaturą, ekologią.

§ 7 ust. 2. pkt 2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozpoznawałam i realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci.
W swojej pracy od początku starałam się zaszczepić w dzieciach dbałość o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje i innych. Uważam, że trzeba nauczyć małe dzieci dbania
o zdrowie i dobre samopoczucie. Jeżeli nie nauczą się kompetencji społecznych, emocjonalnych, komunikacyjnych to w okresie dorastania w sytuacjach stresu nie będą potrafiły reagować konstruktywnie. W związku z powyższym raz w tygodniu prowadziłam
z dziećmi zajęcia Mindfulness. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczyły. Uczyły
się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Przezwyciężania niepowodzeń, i budowania adekwatnej samooceny, wzmacniania poczucia własnej wartości, asertywności i budowania dobrych relacji z innymi. Dzięki temu uczyły się empatii do drugiego człowieka. Sposobów hamowania impulsów – doskonalenia umiejętności wyciszania się i koncentrowania uwagi. Nawiązywania i utrzymywania relacji, odkrywania wykorzystywania pozytywnego przekonania na swój temat.

 W trakcie odbywania stażu prowadziłam obserwację dzieci, a swoje spostrzeżenia
i uwagi zapisywałam na indywidualnych kartach obserwacji.
 Prowadziłam rozmowy z rodzicami, podczas których przekazywałam informacje na temat rozwoju dzieci.
 Zapraszałam na spotkania indywidualne rodziców dzieci, u których zauważyłam niepokojące zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych norm dla danego wieku rozwojowego.
 Współpracowałam z przedszkolnym logopedą (konsultacje dotyczące uczniów, koordynowanie ich współdziałania z rodzicami, korzystanie ze wskazówek).
 Współpracowałam z przedszkolnym psychologiem (konsultacje dotyczące uczniów, koordynowanie ich współdziałania z rodzicami, korzystanie ze wskazówek).

Efekty realizacji: Poprzez baczną obserwację wychowanków oraz rozmowy z rodzicami udało mi się rozpoznać potrzeby rozwojowe dzieci oraz w miarę możliwości sprostać ich zaspokojeniu i dostosować metody, formy pracy do indywidualnych cech rozwoju dzieci, które prezentują różny poziom rozwoju emocjonalnego, społecznego i bogaty wachlarz zachowań.

§ 7 ust. 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

W swej pracy dydaktycznej stosowałam nowatorskie i twórcze metody aktywizujące dzieci:
 Prezentacje multimedialne.
 Zabawy badawcze.
 Elementy Metody Pedagogiki Zabawy.
 Twórcza ekspresja w plastyce/malowanie palcami, piaskiem, cukrem, wykorzystywanie różnych niekonwencjonalnych materiałów plastycznych do tworzenia prac plastycznych (surowce wtórne, materiały przyrodnicze).
 Metoda Dobrego Startu opracowana przez M. Bogdanowicz.
 Metody parateatralne/zabawy w teatr- odgrywanie znanych dziecku bajek i scenek oraz tworzenie własnych, gry mimiczne, zagadki ruchowe.
 Techniki relaksacyjne/wszelakiego rodzaju masaże, ćwiczenia oddechowe, muzyka relaksacyjna itp.
 Bajkoterapia, muzykoterapia.
 Pedagogika Marii Montessorii.
 Tańce integracyjne Klanzy.
W swej pracy z dziećmi kładłam duży nacisk na metody pracy kształtujące proekologiczne zachowania: wycieczki, obserwacje, zabawy przyrodnicze.

Opracowałam program własny:
„Sprawna rączka” – program z rękodzieła.

Zajęcia prowadziłam co sześć tygodni. Głównym celem zajęć było rozwijanie było rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka. Poprawa ruchów precyzyjnych poprzez rozwijanie umiejętności skupiania się na detalach, ale także współpracy w grupie, uważnego słuchania i obserwowania.
W ramach zajęć stosowałam pracę w zespołach (grupach), wdrażając dzieci
do współdziałania, uważnego słuchania, liczenia się ze zdaniem innych, odpowiedzialności
za efekt realizacji powierzonego zadania.

Efekty realizacji: W trakcie odbywania stażu starałam się organizować dzieciom różnorodne zajęcia mające na celu rozwijanie ich umiejętności, wiedzy, a także chciałam zachęcić, pokazać, że uczenie się jest ciekawe, przyjemne i daje dużo radości. Organizowałam zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, matematyczne, kulinarne, o tematyce zdrowotnej, tworzyłam wspólnie z dziećmi gry planszowe, wprowadziłam dużo zajęć czytelniczych, co moje dzieci szybko zaakceptowały i bardzo polubiły.

§ 7 ust. 2. pkt 4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Przez okres stażu opracowywałam i uzupełniałam zaplecze pomocy dydaktycznych: gazetki, ilustracje do prowadzonych zajęć, opracowywałam własne karty pracy, scenariusze zajęć, tworzyłam innowacyjne rekwizyty z surowców wtórnych, pozyskiwałam materiały do zabaw badawczych, szablony, wyszukiwałam i nagrywałam muzykę na płyty CD z różnych portali internetowych (piosenki do zajęć dydaktycznych, na różnego rodzaju uroczystości przedszkolne lub do zajęć), pozyskiwałam różnorodne materiały do wykonania prac plastycznych płaskich, przestrzennych, tworzyłam i wykorzystywałam materiały i pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia poziomu atrakcyjności zajęć (według zasad Marii Montessori).

Obserwowałam wychowanków w różnych sytuacjach, a wyniki wykorzystałam w celu:
 Wdrażania zadań ukierunkowanych na integrację grupy.
 Wdrażania wychowanków do bezpiecznych zachowań.
 Rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 Stworzenie własnego programu z rękodzielnictwa.

Efekty realizacji: Przez okres stażu poddawałam swoje działania regularnej ewaluacji. Pomagały mi w tym opinie innych osób, które obserwowały moje zajęcia. Samodzielnie również analizowałam swoją pracę i starałam się znaleźć elementy, które są wartościowe i należy kontynuować ich stosowanie oraz takie, które warto byłoby ulepszyć czy zmienić.

§ 7 ust. 2. pkt 5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

 Przez cały okres stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, nauczycielami z innych przedszkoli, utrzymywałam stały kontakt z opiekunem stażu.
 Udostępniałam nauczycielom własne opracowania (scenariusze zajęć, narzędzia badawcze, referaty dla rodziców, programy własne).
 Na bieżąco dzieliłam się wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 Proponowałam nauczycielom ciekawą literaturę i fachowe artykuły.

§ 7 ust. 2. pkt 6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

 Starałam się poznać sytuacje rodzinną dzieci, chcąc wspierać szczególnie te w najtrudniejszej dla nich sytuacji życiowej- z rodzin rozbitych. Bardzo zależało mi na tym, żeby dzieci miały do mnie zaufanie i w mojej obecności czuły się bezpiecznie.
 W miarę poznawania moich wychowanków starałam się tak organizować przestrzeń
w sali, aby każdy znalazł tu miejsce dla siebie. Organizowałam kącik odpoczynku – wyciszenia, kącik plastyczny, kącik czytelniczy.

Współpracowałam ze środowiskiem lokalnym.

W trakcie stażu nawiązałam współpracę z licznymi instytucjami i placówkami oświatowymi.
• Oświatowe:
 Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bełchatowie

• Publiczne:
 Nadleśnictwo Bogdaniec
 Spotkanie z leśnikiem.
 PCK
 Hospicjum Świętego Kamila
 DogVet Klinika Weterynaryjna

Efekty współpracy: Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym pozwoliło mi wzbogacić ofertę działań, zdobyć nowe doświadczenie, a przede wszystkim pokazać dzieciom możliwości, które znajdują się w najbliższym otoczeniu. Nie wyobrażam sobie, aby dzieci chodziły do przedszkola i były oderwane od środowiska w którym na co dzień żyją, mieszkają i dlatego właśnie integracja ze środowiskiem lokalnym moim zdaniem jest nieodłącznym elementem naszej pracy.

§ 7 ust. 2. pkt 7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W ramach realizacji zadań zawartych w tym paragrafie podjęłam następujące działania:
Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz wymogami egzaminacyjnymi.
Aktualizowałam wiedzę i doskonaliłam umiejętności w zakresie procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego. W tym celu ukończyłam trzygodzinne warsztaty „Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego” zorganizowane przez WOM w Gorzowie Wielkopolskim. Szkolenie odbyło się 16 maja 2023 roku. Poszerzyłam swoją wiedzę w tymże zakresie.

Dokonałam analizy przepisów Prawa oświatowego:
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287)
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 2215)
 Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574)
 Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. Zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. Poz. 1650)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ((Dz. U. z 2020 r. poz.2200)

Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu i na bieżąco śledziłam zmiany dokonywane w tych dokumentach:
 Statut przedszkola.
 Koncepcja pracy przedszkola.
 Program wychowawczy.
 Regulaminy obowiązujące w placówce.

Efekty realizacji:
- poszerzenie wiedzy z zakresu znajomości prawa oświatowego, która została wykorzystana podczas pisania planu rozwoju zawodowego, w trakcie realizacji stażu, tworzenia niniejszego sprawozdania,
- wykorzystywanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym.

§ 7 ust. 2. pkt 8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Organizowałam warsztat pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych.
Wykorzystanie programów komputerowych było dla mnie bardzo pomocne w trakcie odbywania stażu.
 Technologia komputerowa i informacyjna odgrywa w mojej pracy bardzo ważną rolę. Komputer stał się narzędziem, które w pracy nauczyciela zajmuje jedno
w ważniejszych miejsc. Nie tylko pozwala na oszczędność czasu podczas przygotowywania pomocy dydaktycznych, opracowywania dokumentów w formie elektronicznej: planów tygodniowych, sprawozdań, ogłoszeń dla rodziców,
ale również sprawia, że przygotowanie to nabiera lepszej jakości, której nie sposób osiągnąć bez komputera i Internetu.
 Podczas odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego bardzo często korzystałam z komputera tworząc dokumentację niezbędną w pracy, tworząc prezentację, dyplomy, podziękowania, które schludnie i estetycznie wyglądają wykonane w odpowiednim programie.
 Komputer wykorzystywałam również do nagrywania muzyki, do zmiany tempa utworów, do nagrywania ścieżek dźwiękowych do przedstawień i różnego rodzaju wystąpień.
 Dzięki programowi Edytor wideo mogłam tworzyć filmy ze zdjęć, które wykorzystałam podczas konkursu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Efekty realizacji:
- zgromadzenie bogatego zaplecza pomocy dydaktycznych oraz kolekcji muzyki do wykorzystania przy różnych okazjach przedszkolnych,
- tworzenie prezentacji multimedialnych,
- wykorzystywanie zasobów Internetu,

W przyszłości chciałabym jeszcze poszerzyć swoje umiejętności związane z obsługą programów komputerowych, które są dostępne dla nauczycieli.

Wnioski
Przez cały okres awansu zawodowego od września 2022 do stycznia 2023 starałam się realizować podstawowe zadania wychowania przedszkolnego, podstawę programową, dbałam o prawidłowy, wszechstronny rozwój dzieci, ich bezpieczeństwo. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych umiejętności i zdobyłam dużo doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Wspierałam indywidualny rozwój dziecka, współpracowałam z nauczycielami. Moja praca podczas awansu zawodowego pozwoliła mi lepiej wyznaczać sobie cel w planowaniu zajęć edukacyjnych, oraz konkretnie organizować tok działań w stosunku do zamierzonych treści planu rozwoju zawodowego, jak i tych wynikających z inicjatywy własnej.
Wszystko, czego nauczyłam się podczas stażu tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej efektywne i atrakcyjne. Praca w tym zawodzie jest dla mnie jednocześnie wyzwaniem i realizacją marzeń.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dydaktycznymi dokonaniami nie dobiegła końca wraz z zakończeniem okresu stażu i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć, zmierzyć z wieloma problemami, jednak teraz wiem jak sobie z nimi radzić, gdzie szukać pomocy, jak je dobrze wykorzystać dla siebie i swoich wychowanków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.