X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51043
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego


I. Wstęp
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w 2004 roku. W 2005 roku ukończyłam studia na kierunku filologia angielska, ze specjalnością nauczanie języka angielskiego. Od 1 września 2004 roku do chwili obecnej jestem nauczycielem języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Parcicach. W 2016 roku uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego.
Chęć dalszego rozwoju zawodowego oraz podniesienia jakości pracy szkoły, zmotywowały mnie do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego i posiadając wymagane nimi kwalifikacje, w dniu 1 września 2020 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku o rozpoczęcie stażu dołączyłam plan rozwoju zawodowego, który wyznaczył mi cele i kierunki mojej dalszej aktywności zawodowej.
Plan rozwoju zawodowego napisałam po wcześniejszej analizie własnych umiejętności i kompetencji, biorąc pod uwagę specyfikę i potrzeby szkoły, zwłaszcza w sytuacji, w której znaleźliśmy się nieoczekiwanie w marcu 2020 roku. W wyżej wspomnianym planie uwzględniłam przedsięwzięcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane przeze mnie już wcześniej oraz zupełnie nowe zadania zawodowe zaplanowane do realizacji. Przy tworzeniu planu wzięłam pod uwagę założenia najważniejszych dokumentów szkolnych, m. in. Statutu Szkoły Podstawowej w Parcicach, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki oraz Planu Pracy Szkoły.
Okres stażu był dla mnie czasem wzbogacania warsztatu pracy, nabywania nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy. Był to również okres mojego czynnego udziału w życiu szkoły, współpracy z pozostałymi nauczycielami, spełniania potrzeb oczekiwań uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego.
Przez cały okres stażu starałam się, by zaplanowane przeze mnie zadania realizowane były zgodnie z planem. Pomimo trudności z realizacją niektórych zadań, trudności związanych z pandemią i obostrzeniami nakładanymi na instytucje, wysiłek włożony w moje działania przyniósł mi ogromną satysfakcję. Dodam również jak duże znaczenie przy realizacji opisanych przeze mnie działań miała współpraca z innymi nauczycielami. Dzięki niej mogłam zrealizować zaplanowane zadania, ale również podjąć się nowych, nieujętych w planie rozwoju zawodowego, a mających wpływ na dobro i rozwój uczniów oraz podniesienie jakości pracy szkoły.
Opisane zadania zamierzam kontynuować w mojej dalszej pracy. Poniżej przedstawiam opis realizacji przeprowadzonych przeze mnie działań, w odniesieniu do poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

II. § 8 ust. 3 pkt. 1 – umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Realizując staż na nauczyciela dyplomowanego brałam udział w wielu kursach i szkoleniach. Większość z nich z powodu pandemii była prowadzona online. Jeszcze w sierpniu 2020 roku, przed rozpoczęciem stażu, zaczęłam przygotowywać się do kolejnego roku szkolnego i zadań, z którymi miałam się zmierzyć. Wiedząc, że od września 2020 roku zostanie w mojej szkole wprowadzony dziennik elektroniczny, a w przypadku nauki zdalnej platforma MS Teams, zdecydowałam odpowiednio się do tego przygotować. Wzięłam udział w serii szkoleń online z zakresu obsługi i pracy z dziennikiem elektronicznym VULCAN w obszarach „Nauczyciel”, „Sekretarz” oraz „Administrator”. Kolejnym obszarem w zakresie którego zaczęłam się przygotowywać już w sierpniu była praca z platformą do nauki zdalnej MS Teams. W tym temacie zdobywanie wiedzy i umiejętności oparłam na filmach instruktażowych umieszczanych w serwisie YouTube przez Waldemara Grabowskiego - nauczyciela informatyki w.....
Oprócz wspomnianych wyżej serii szkoleń, w okresie trwania stażu pogłębiam swoją wiedzę z zakresu pracy dydaktycznej poprzez udział w następujących szkoleniach:
 „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego”
 „Jak oswoić smoka czyli przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w podręcznikach Oxford University Press”
 „Nowe algorytmy nauki słownictwa”
 „Wykorzystanie piosenki i filmu na lekcjach języka angielskiego”
 „Don’t worry – there is an app for that! - Aplikacje pomocne w pracy nauczyciela języka angielskiego”
 “Are you ready? Yes! Yes! Yes! – o rozwijaniu umiejętności mówienia”
 „Jak pracować z uczniem dyslektycznym”
 „Don’t gramatise - Czyli jak uczyć gramatyki? - pomysły na aktywności wprowadzające i utrwalające materiał gramatyczny”
 „Wszystkie zmysły na angielskim”
 „Konstruowanie programu nauczania kształcenia ogólnego”
 „Metody aktywizujące – praktyczne strategie pracy z uczniami”
 „Laboratoria przyszłości – od pomysłu do publikacji szkolnego wideo”
Kolejnym obszarem, w zakresie którego poszerzałam swoją wiedzę, była praca wychowawcza i współpraca z rodzicami. Wzięłam udział w następujących szkoleniach:
 „Filmowa lekcja wychowawcza o depresji”
 „Co jest ważne z edukacji zdalnej i po powrocie”
 „Zachowania trudne - co robić gdy uczeń i rodzic są przeciwko tobie”
 „Komunikacja nauczyciel – uczeń w duchu porozumienia bez przemocy”
 „Przemoc w szkole – przyczyny, diagnozowanie, działanie”
2. Wykorzystanie metod aktywizujących sprzyjających procesom uczenia się.
Podążając za słowami Alberta einsteina, który stwierdził że, „nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”, staram się w codziennej pracy stosować jak najwięcej metod aktywizujących. W dzisiejszych czasach większość uczniów przejawia cechy kinestetyków, a co za tym idzie najwięcej zapamiętują z tego co robią. Wykonywanie przez uczniów czynności związanych z językiem o wiele skuteczniej wpływa na przyswajanie przez nich nowych wiadomości. Dodatkowym uatrakcyjnieniem zajęć są różnego rodzaju materiały wizualne, plansze edukacyjne, rekwizyty czy filmy, dostosowane odpowiednio do wieku i poziomu nauczania.
Planując każdą lekcję biorę pod uwagę to, czy jej celem jest wprowadzenie nowego materiału czy też utrwalenie już poznanego. Staram się tak dobierać metody pracy z uczniami, By mogli zaangażować jak najwięcej zmysłów. Metody aktywizujące stosuje w miarę możliwości w ciągu całej jednostki lekcyjnej lub w wybranej fazie. Do najczęściej wykorzystywanych przeze mnie metod należą:
 Drama lub jej elementy - metoda pozwalająca uczniom w atrakcyjny sposób doskonalić umiejętność mówienia. Odgrywanie scenek z życia codziennego, na przykład w kinie, restauracji, sklepie czy u lekarza, nie tylko kształci umiejętności komunikacyjne, ale również rozwija wyobraźnię i umiejętności twórcze. Uczniowie wchodząc w rolę, uczą się współpracy w grupie oraz negocjacji. Dużą rolę w metodzie dramy odgrywają różnego rodzaju rekwizyty, ponieważ motywacja uczniów do pracy jest tym większa im symulacja jest bardziej wiarygodna.
 Wywiad - metoda stosowana zarówno w pracy w klasie oraz jako zadanie domowe. Może służyć do rozwijania umiejętności mówienia oraz doskonalenia właściwego użycia struktur gramatycznych. W starszych grupach wiekowych Wywiad bywał przekształcany w projekt. Dzięki temu uczniowie mogli doskonalić umiejętność selektywnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł.
 Mapa pojęciowa - metoda pomocna przy wprowadzaniu lub utrwalaniu słownictwa. Wspomaga ona proces zapamiętywania poprzez wizualizację i budowanie skojarzeń.
 Burza mózgów - często stosowana przeze mnie jako tak zwana rozgrzewka językowa, pomaga zaangażować każdego ucznia oraz daje obraz tego jaką wiedzą uczniowie dysponują.
 Różnego rodzaju gry językowe - gry leksykalne takie jak: „Bingo”, „Drabina”, „Wisielec”, pozwalają w ciekawy sposób powtórzyć i utrwalić poznane słownictwo. Gry interaktywne utrwalające słownictwo lub materiał gramatyczny, stosowane przeze mnie jako ćwiczenia wśród lekcyjne w celu uniknięcia efektu znużenia oraz podniesienia efektywności zajęć. Gry interaktywne których używam w czasie zajęć są tworzone wcześniej przeze mnie za pomocą witryny Wordwall, lub korzystam z gier dostępnych w e podręczniku. Kolejną grą są historyjki układane z pomocą „Story Cubes”, czyli tak zwany kości opowieści. Wymagają nieco więcej czasu, ale stanowią bardzo interesującą formę rozwijania umiejętności komunikacyjnych w mowie i w piśmie. Pobudzają również wyobraźnię oraz kształcą umiejętność współpracy w grupie.
3. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
W dzisiejszych czasach komputer jest nieodzownym narzędziem pracy nauczyciela, nie tylko w przypadku pracy zdalnej. Przez cały okres trwania stażu wykorzystywałam programy komputerowe pakietu MS Office do tworzenia dokumentów szkolnych, pomocy dydaktycznych, kart pracy, sprawdzianów dyplomów, zaproszeń czy materiałów na gazetki ścienne.
Szkoła w której pracuje jest doskonale wyposażona w monitor i tablice interaktywne, więc na każdej lekcji korzystam z zasobów e-podręczników, filmów, nagrań audio i gier multimedialnych.
Korzystam również z witryn internetowych i aplikacji takich jak: Wordwall, Liveworksheets oraz Testportal, do tworzenia własnych interaktywnych ćwiczeń i gier dydaktycznych przy użyciu gotowych szablonów. Przygotowane w ten sposób materiały udostępniam uczniom w formie linku lub wyświetlam bezpośrednio w klasie na tablicy interaktywnej.
Ja oraz moi uczniowie korzystamy z technologii komputerowej podczas pracy z innowacyjnym programem do nauki słownictwa InstaLing.
W okresach pracy zdalnej komputer służył mi jako narzędzie niezbędne do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem platformy MS Teams i wszystkich jej elementów. W tym czasie organizowałam również zdalne spotkania z rodzicami. Pełniąc w okresie pandemii rolę wychowawcy klasy VIII organizowałam dla moich uczniów zdalne spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych z terenu naszego i sąsiedniego powiatu. Korzystam również z dziennika elektronicznego do dokumentowania przebiegu nauczania oraz do kontaktu z rodzicami i uczniami.
4. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy informacji i promocji szkoły.
W swojej pracy systematycznie korzystałam z portali i platform edukacyjnych jako ze źródeł wiedzy i inspiracji w temacie nauczania języka angielskiego oraz wychowania. Śledziłam również strony internetowe poświęcone kwestii prawa, zwłaszcza prawa oświatowego. Do regularnie odwiedzanych przeze mnie witryny należą:
 portaloswiatowy.pl - Portal poświęcony przepisom prawa oświatowego, poradom prawnym oraz bazą wzorów dokumentów niezbędnych dla szkoły i nauczyciela.
 www.gov.pl - serwis rządowy Rzeczypospolitej Polskiej
 vulcan.edu.pl - baza wiedzy na temat pracy z dziennikiem elektronicznym VULCAN
 instaling.pl/blog - serwis z artykułami oraz szkoleniami online poświęcony nauczaniu języka angielskiego
 universe.earlystage.pl - strona szkoły języka angielskiego dla dzieci i młodzieży Early Stage
 iodn.pl - internetowy ośrodek doskonalenia nauczycieli
Ponadto poszukuję informacji na wielu innych stronach w zależności od aktualnych potrzeb moich i moich uczniów. Mam konto w serwisie Facebook gdzie jestem członkiem kilku grup dla nauczycieli i wymieniam się wiedzą i doświadczeniami z innymi anglistami i wychowawcami w kraju.
Wykorzystuję komputer i technologie informacyjne także jako medium służące do informowania o pracy mojej szkoły oraz do jej promocji. Jestem pomysłodawcą i twórcą profili szkoły w serwisach Facebook oraz YouTube. Regularnie rejestruję najważniejsze uroczystości szkolne na zdjęciach i filmach, poddaję je obróbce technicznej w programie BeeCut i umieszczam w wyżej wspomnianych serwisach. Za pomocą programu BeeCut stworzyłam również pamiątkowy film dla moich wychowanków kończących w 2021 roku szkołę podstawową, dokumentujący ich ośmioletni pobyt w szkole.
Efekty działań wymienionych w punktach 1 – 4
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
- rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, wnioskowania, analizowania
- zwiększenie motywacji do nauki poprzez zainteresowanie lekcją
- doskonalenia umiejętności współpracy w grupie
- budowanie właściwych relacji w zespole klasowym
- zwiększenie aktywności w czasie lekcji
- podniesienie jakości kształcenia poprzez uatrakcyjnienie zajęć
- wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o stworzone materiały, trwałe i estetyczne pomoce dydaktyczne
- podniesienie bezpieczeństwa uczniów w sieci
- sprawny i szybki przepływ informacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami
- trwałe dokumentowanie działań szkoły
- promocja szkoły w środowisku lokalnym - nabycie i poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowywania i prowadzenia ciekawych, wartościowych lekcji oraz zajęć dodatkowych
- poszerzenie umiejętności wychowawczych, służących efektywnej pracy z oddziałem klasowym oraz współpracy z rodzicami
- możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z innymi
- zwiększenie efektywności pracy dydaktycznej
- wzbogacenie warsztatu pracy
- pogłębienie wiedzy na temat technologii informacyjno- komunikacyjnych
- samodoskonalenie pogłębianie wiedzy w zakresie prawa, nauczania i wychowania

III. §8 ust. 3 pkt. 2 - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
1. Szkolenia wewnątrzszkolne.
Nieodłącznym elementem mojej pracy jest dzielenie się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem z innymi nauczycielami. W pierwszych dniach trwania stażu przeprowadziłam szkolenia dla nauczycieli w zakresie pracy z programem MS Teams - platformą do prowadzenia zdalnego nauczania. Przeprowadziłam również szkolenie rady pedagogicznej z zakresu obsługi dziennika elektronicznego VULCAN. W trakcie odbywania stażu pomagałam koleżankom i kolegom w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą wyżej wymienionych narzędzi. Jako szkolny administrator dziennika elektronicznego na bieżąco przekazywałam swoją wiedzę w kwestii dokumentowania pracy nauczycieli w wersji elektronicznej.
W trakcie trwania stażu przeprowadziłam trzy lekcje otwarte dla nauczycieli. Miałam możliwość zaprezentowania różnych metod aktywizujących oraz sposobów wykorzystania w czasie zajęć opracowanych przeze mnie interaktywnych materiałów dydaktycznych. Prowadzone przeze mnie zajęcia wzbudziły zainteresowanie wśród moich współpracowników, to zaowocowało kolejnym przeprowadzonym przeze mnie szkoleniem w zakresie tworzenia własnych interaktywnych ćwiczeń i kart pracy dla uczniów.
Praca nauczyciela wymaga nieustannego pogłębiania swojej wiedzy. Jednym z lepszych sposobów samodoskonalenia jest wymiana doświadczeń, korzystna dla obu stron. Mając to na uwadze przeprowadziłam dwa szkolenia rady pedagogicznej związane z pracą wychowawczą i współpracą z rodzicami. Miałam możliwość przekazać szerszemu gronu swoją wiedzę zdobytą w czasie wcześniejszych szkoleń, w których brałam udział („Filmowa lekcja wychowawcza o depresji” oraz „ Zachowania trudne - co robić gdy uczeń i rodzic są przeciwko Tobie”). Mogłem również poznać doświadczenia swoich współpracowników.
2. Upowszechnianie i promocja własnych materiałów dydaktycznych poza szkołą.
Chcąc podzielić się swoją wiedzą nie ograniczałam się jedynie do moich współpracowników. Będąc aktywnym członkiem kilku grup dla nauczycieli, udostępniałam za pomocą mediów społecznościowych opracowane przez siebie materiały: dokumenty związane z awansem zawodowym, scenariusze zajęć oraz uroczystości szkolnych. Zamieszczałam również swoje pomoce dydaktyczne w serwisach Wordwall oraz Liveworksheets.
Pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego z terenu powiatu wieruszowskiego. Wspólnie planujemy i organizujemy konkursy przedmiotowe. Wymiana doświadczeń pozwala nam lepiej dopasować poziom ich trudności oraz tematykę możliwości uczniów, co przekłada się na zwiększenie zainteresowania nimi naszych podopiecznych.
3. Praca w zespołach zadaniowych.
Jestem członkiem 2 stałych zespołów zadaniowych funkcjonujących w mojej placówce. Pierwszym z nich jest zespół do spraw analizy wyników egzaminu zewnętrznego. W ramach prac zespołu planowałam pracę, dokonywałam analizy wyników egzaminów próbnych przeprowadzanych w klasie VII i VIII, oraz wyników Egzaminu Ósmoklasisty. Przygotowywałam wnioski i zalecenia do dalszej pracy. We współpracy z pozostałymi członkami zespołu prowadziłam na początku każdego roku szkolnego spotkania z rodzicami ósmoklasistów, mające na celu zapoznanie ich z formułą egzaminu i związanymi z nim procedurami.
Drugi stały zespół zadaniowy, którego jestem członkiem, to zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wspólnie dokonywaliśmy oceny poziomu funkcjonowania uczniów, w miarę potrzeb modyfikowaliśmy programy IPET. Prowadziliśmy konsultacje dla rodziców oraz współpracowaliśmy z instytucjami specjalistycznymi (Poradnie PPP, PCPR).
W okresie stażu byłam inicjatorem zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zachowania. Wspólnie z pozostałymi wychowawcami przeanalizowaliśmy dotychczasowe zasady oceniania i dokonaliśmy ich modyfikacji tak, by uczniowie i rodzice lepiej rozumieli obowiązujące normy, oraz aby ocena zachowania wzmacniała pozytywną postawę ucznia w stosunku do siebie i innych.
4. Współpraca wewnątrzszkolna.
Dzieląc ją doświadczeniem nie ograniczałem się do udostępniania swojego warsztatu pracy innym nauczycielom. Bardzo istotne jest dla mnie aktywne działanie na rzecz uczniów i społeczności lokalnej. W trakcie trwania stażu zachęcałam koleżankę i kolegów do czynnego udziału w organizowanych przeze mnie szkolnych uroczystościach. Wspólnie tworzyliśmy scenariusze, dekoracje i kostiumy. We współpracy z pozostałymi wychowawcami organizowałam wycieczki szkolne oraz zajęcia integrujące młodzież („Dzień Sportu”, „Noc w szkole”). Starałam się również zaangażować moich współpracowników do udziału w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu.
Efekty działań wymienionych w punktach 1- 4
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciele
- wzbudzenie zainteresowania przedmiotem
- otwartość na kontakty poza oddziałem klasowym
- możliwość nauki poprzez zabawę
- atrakcyjne zajęcia edukacyjne
- ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego - pogłębianie relacji interpersonalnych między nauczycielami
- podniesienie efektywności pracy poprzez wzbogacenie metod i form prowadzenia zajęć przez nauczycieli
- posiadanie kadry otwartej na innowacje - zacieśnianie relacje z innymi nauczycielami
- mobilizowanie do rozwijania własnych horyzontów i warsztatu pracy
- możliwość autoprezentacji
- zdobycie nowych doświadczeń

IV. §8 ust. 3 pkt. 3 - poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.
W okresie stażu, dla uczniów zdolnych przygotowujących się do udziału w licznych konkursach międzyszkolnych, tworzyłam materiały ćwiczeniowe i zestawy zadań. Spotykałam się z uczniami w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Podczas tych spotkań uczniowie zaznajamiali się z materiałem wykraczającym poza podstawę programową z języka obcego. Omawiałam z uczniami zagadnienia dotyczące struktur gramatycznych leksykalnych. Wiedza i umiejętności nabyte przez uczniów podczas naszych spotkań mają odzwierciedlenie w wynikach nauczania oraz wysokich miejscach zajmowanych w konkursach przedmiotowych organizowanych na terenie powiatu.
Promując naukę języka angielskiego i chcąc podnieść motywację i wiarę we własne możliwości u wszystkich uczniów, organizowałam szkolne konkursy języka angielskiego, takie jak: „ Klasowy i szkolny Mistrz InstaLing”, „English Lapbook” czy „Picture Dictionary”. Konkursy te, choć w głównej mierze związane z nauką języka angielskiego, łączyły w sobie różne dziedziny. Poprzez udział w nich uczniowie mogli zaprezentować swoje uzdolnienia artystyczne oraz umiejętności związane z techniką komputerową. Część prac konkursowych wykonanych przez starszych uczniów stanowi teraz pomoce dydaktyczne dla uczniów klas I – III.
Rozwijając umiejętności i zainteresowania uczniów nie skupiałam się jedynie na przedmiocie, którego nauczam. Jako osoba odpowiedzialna za dokumentowanie wydarzeń szkolnych prowadziłam dla zainteresowanych uczniów zajęcia instruktażowe, związane z obróbką cyfrową plików audio i wideo.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wynikających z potrzeb uczniów.
Prowadziłam zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, przeznaczone dla różnych grup wiekowych i wynikające z różnych ich potrzeb. Dla uczniów klas I – III przeznaczone były zajęcia kółka językowego „Gry i zabawy językowe”. Celem tych zajęć było opanowanie przez uczniów podstaw komunikacyjnych języka w oparciu o ćwiczenia w postaci gier edukacyjnych, ruchowych, planszowych oraz interaktywnych.
W klasach V i VI prowadziłam zajęcia kółka zainteresowań „Podróże językowe”. Zajęcia realizowane były w oparciu o mój autorski program, a ich celem było lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego mieszkańców krajów anglojęzycznych. Poprzez pracę z materiałami autentycznymi uczniowie mieli możliwość poznać zwyczaje i tradycje krajów takich jak: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Irlandia, Kanada czy Australia. Zajęcia wspomagały rozwój kompetencji językowych uczniów oraz rozwijały ciekawość na inne kultury.
Prowadziłam zajęcia dodatkowe dla ósmoklasistów przygotowujących się do egzaminu zewnętrznego. Program zajęć uwzględniał wymagania egzaminacyjne, a ich celem było poszerzenie znajomości języka angielskiego dla zapewnienia sprawnej komunikacji oraz poznanie strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
3. Opieka nad samorządem uczniowskim.
Pełniąc rolę opiekuna samorządu uczniowskiego starałam się stworzyć uczniom warunki do wyzwolenia u nich aktywności społecznej, kształtowania umiejętności grupowego działania oraz tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole. Inspirowałam ich do podejmowania zmian i szukania pomysłów na organizowanie czasu wolnego rówieśnikom. Dbałam o rozwijanie szkolnej demokracji, byłam łącznikiem pomiędzy uczniami a dyrekcją i nauczycielami.
Samorząd uczniowski w naszej szkole podejmuje corocznie szereg działań. Część z nich na stałe wpisana jest do kalendarza uroczystości i imprez szkolnych, decyzje o pozostałych podejmowane są na bieżąco w trakcie trwania roku szkolnego, w zależności od aktualnych potrzeb lub sytuacji (jak na przykład zawieszenie zajęć edukacyjnych).
Jako opiekun służyłam radą i pomocą w organizowaniu uroczystości i konkursów szkolnych, choć moja rola nie ograniczała się jedynie do tego. W szkole podstawowej dzieci są na początku swojej przygody z samorządnością i część zadań związanych z pracą samorządu uczniowskiego pozostało w mojej gestii. Było to między innymi przygotowanie scenariuszy imprez takich jak dzień edukacji narodowej czy pożegnanie absolwentów, stworzenie regulaminów konkursów organizowanych w szkole, odpowiedzialność za sprawy techniczne, takie jak nagłośnienie czy dekoracje oraz przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przygotowań.
4. Integracja uczniów i współpraca z rodzicami.
W pierwszym roku odbywania stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy VIII. Był to dla moich wychowanków ostatni rok nauki w szkole podstawowej - ważny ze względu na czekające ich egzaminy, oraz trudne z powodu wcześniejszej, czteromiesięcznej nauki zdalnej. Dodatkowo niepewność związana z rozwojem pandemii i możliwością powrotu izolacji sprawiła, że uczniowie stracili poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. W kolejnym roku szkolnym powierzono mi wychowawstwo w klasie IV. Dla dzieci przejść jest pierwszego do drugiego etapu edukacyjnego samo w sobie stresujące. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na niepewność uczniów był rok spędzony w pełnej lub czasami częściowej izolacji. Dlatego istotną kwestią mojej pracy wychowawczej, w obydwu przypadkach było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa moich wychowanków oraz integracja zespołów klasowych.
Mając na uwadze dobro moich uczniów starałam się, w miarę możliwości, zapewniać im warunki do wspólnego spędzania czasu, wolnego od stresu i obowiązków związanych z nauką, w szkole lub poza nią. We wrześniu 2020 roku udało mi się zorganizować trzydniową wycieczkę w Pieniny i na Słowację. Organizowałam również, we współpracy z rodzicami, imprezy klasowe takie jak: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Mikołajki czy klasowa Wigilia. W tym roku szkolnym kontynuowałam swoje działania, dodając do nich wyjazd do kina czy parku rozrywki Mandoria. We współpracy z pozostałymi wychowawcami zorganizowałam „Noc w szkole” i trzydniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej i Czech.
Będąc wychowawcą oddziału klasowego starał się by moi uczniowie czuli się dobrze i bezpiecznie wśród rówieśników. Dbam również o to, b ich rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Przez cały okres trwania stażu, a w szczególności w okresach nauki zdalnej, byłam stałym kontakcie z rodzicami. Na bieżąco wymienialiśmy informacje na temat postępów uczniów w nauce oraz ich stanu emocjonalnego, prowadząc rozmowy telefoniczne, wymieniając korespondencję elektroniczną lub organizując grupowe spotkania online. Spotykamy się też bezpośrednio i wspieramy się nawzajem. Staramy się wspólnie rozwiązywać problemy wychowawcze. Włączam rodziców do przygotowań uroczystości klasowych, a ja dołączam do działań podejmowanych przez Radę Rodziców.
Efekty działań wymienionych w punktach 1 – 4
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
- wszechstronny rozwój zainteresowań
- wzrost aktywności twórczej
- rozwijanie talentów
- możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć
- możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów
- rozwój postaw prospołecznych
- integracja w grupie rówieśniczej
-rozwijanie samodzielności, kreatywności, tolerancji i wrażliwości
- poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły
- promocja szkoły
- pogłębianie relacji nauczyciele – uczniowie
- integracja społeczności szkolnej
- utrzymywanie pozytywnych relacji z rodzicami - satysfakcja z własnej pracy
- popularyzacja języka obcego
- rozwój umiejętności liderskich
- budowanie zaufania
- pozytywne relacje z uczniami i rodzicami

V. §8 ust. 3 pkt 4a - opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w nauczaniu języka angielskiego z wykorzystaniem programu InstaLing.
Jako nauczyciel języka obcego zaobserwowałam u moich uczniów niski poziom motywacji do systematycznej nauki i utrwalania nowego słownictwa zwłaszcza w momencie wprowadzenia nauki zdalnej uczniowie mieli problem z systematycznym powtarzaniem poznanych słów. Często nie potrafili zapamiętać wymowy lub pisowni wyrazów, a rodzice, którzy nie znają języka angielskiego nie byli w stanie pomóc dzieciom. W czasie pandemii utrudniona była również możliwość weryfikacji znajomości słownictwa u uczniów.
Aby ułatwić uczniom naukę słownictwa oraz podnieść poziom motywacji do systematycznej pracy wprowadziłam w klasach IV – VIII innowacyjny program do nauki słownictwa InstaLing. Nauka z tą aplikacją odbywa się w ciekawej i nienużącej formie quizu, a poziom trudności jest dobierany indywidualnie do aktualnych umiejętności ucznia. Zadaniem ucznia jest wpisanie słowa lub frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. W przypadku błędnej odpowiedzi aplikacja wyświetla tą poprawną, pozwala też na odsłuchanie wymowy każdego słowa.
Zadaniem nauczyciela jest przydzielanie uczniom słów do nauki. Do dyspozycji jest szeroka baza gotowych list słownictwa opartych na większości dostępnych na rynku podręczników do nauki języków obcych. Nauczyciel może również samodzielnie tworzyć listy słów. Pojedyncza sesja ucznia trwa około 5 minut dziennie, a zarówno nauczyciel jak i rodzice mają wgląd w raporty z postępów dzieci.
Aplikacja InstaLing pozwala uczniom systematycznie i z minimalnym wysiłkiem zdobywać nową wiedzę. Uczniowie są w stanie przyswoić dużą liczbę nowych słów nie zdając sobie sprawy z ich rzeczywistej ilości. Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy niewielkim nakładzie pracy i czasu, a nauka staje się przyjemniejsza dzięki wykonywaniu zadań w formie quizu z wykorzystaniem telefonu lub tabletu.
Efekty
Dla ucznia dla szkoły dla nauczyciela
- wzbogacenie słownictwa
- podniesienie motywacji do systematycznej pracy
- rozwój umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku angielskim
- satysfakcja z pogłębiania znajomości języka angielskiego
- nauka będąca przyjemnością
- podniesienie jakości kształcenia
- lepsze wyniki egzaminów zewnętrznych - weryfikacja systematyczności pracy uczniów
- śledzenie postępów uczniów
- wzrost motywacji do nauki wśród uczniów
- podnoszenie wyników nauczania

2. Opracowanie i realizacja autorskiego programu kółka zainteresowań językowych „Podróże językowe”.
Jednym z wymagań określonych w podstawie programowej z języka obcego nowożytnego dla drugiego etapu edukacyjnego jest posiadanie przez ucznia podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym. W czasie obowiązkowych zajęć z języka angielskiego, uczniowie nabywają wiedzę na ten temat, jednak dość często zdarzali się uczniowie bardziej dociekliwi i zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi zwyczajów panujących krajach, w których na co dzień używa się języka angielskiego.
Pragnąc zaspokoić potrzeby tych uczniów opracowałam i wdrożyłam do realizacji program zajęć dodatkowych, zatytułowany „Podróże językowe”. Program przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI, a jego głównym założeniem jest poszerzenie wiedzy uczniów w zakresu kultury, z geografii i historii krajów anglojęzycznych. Celem pobocznym programu jest utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu leksyki i gramatyki języka angielskiego.
W trakcie zajęć kółka językowego uczniowie mieli możliwość prace z materiałami autentycznymi prezentującymi w obszerny i ciekawy sposób zagadnienia zawarte w programie. Dodatkowo uczniowie rozwijali wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
W czasie pandemii wiele instytucji kultury z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych umożliwiło tak zwane wirtualne zwiedzanie, co okazało się być pomocne przy prowadzeniu zajęć w systemie zdalnym uczniowie mogli zapoznać się ze zbiorami najpopularniejszych muzeów brytyjskich, jednocześnie doskonaląc umiejętności językowe. Wiedzę zdobytą w czasie zajęć uczniowie wykorzystują przygotowując się do organizowanego corocznie przez sąsiednią szkołę konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Efekty
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
- pogłębianie wiedzy
- rozwijanie swoich zainteresowań
- poszerzanie horyzontów
- rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji
- rozbudzenie ciekawości świata - promowanie postaw takich jak akceptacja, szacunek tolerancja wobec innych kultur
- podniesienie jakości pracy szkoły
- reprezentowanie i promowanie szkoły na zewnątrz - zainteresowanie nie uczniów nauką języka angielskiego
-uzupełnienie poszerzenie treści podstawy programowej
- propagowanie kultury krajów anglojęzycznych

VI. §8 ust. 3 pkt. 4b - wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora Okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy ds. podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
1. Wykonywanie zadań koordynatora wolontariatu.
Szkolne koło wolontariatu działa w naszej szkole szósty rok. Od samego początku pełnię funkcję jego koordynatora. Każdego roku uczestniczą w nim aktywnie uczniowie klas V – VIII. Koło wolontariatu wspomaga wychowanie uczniów, motywuje ich do aktywnego działania.
Jako opiekun i koordynator podejmowałam wiele działań, włączając młodzież w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Moim celem było kształtowanie postaw prospołecznych. Koło wolontariatu realizowało zadania stałe oraz inne, wynikające z bieżących potrzeb szkoły i środowiska lokalnego oraz zakrojone na szerszą skalę.
Do zadań cyklicznych, organizowanych co roku należały:
 koleżeńska pomoc w nauce organizowana w świetlicy szkolnej,
 zbiórka nakrętek, surowców wtórnych i zużytych baterii,
 udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,
 opieka nad opuszczonymi mogiłami na cmentarzu parafialnym,
 udział w akcjach organizowanych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 współpraca z ochotniczą strażą pożarną - członkostwo w młodzieżowej drużynie pożarniczej.
W zależności od potrzeb środowiska oraz od sytuacji w regionie, kraju i na świecie, nasi wolontariusze organizowali zbiórki pieniędzy i darów dla potrzebujących. W ciągu ostatnich trzech lat były to:
 kiermasz własnych wypieków i zbiórka pieniędzy dla chłopca z terenu gminy, urodzonego z wadą serca,
 kiermasz stroików świątecznych i zbiórka pieniędzy dla chłopca z terenu powiatu, urodzonego z SMA,
 kiermasz własnoręcznie przygotowanych słodyczy i zbiórka pieniędzy dla dziewczynki z terenu powiatu, urodzonej z zespołem Downa,
 zbiórka darów dla kombatantów na kresach wschodnich,
 zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci ze szkół polskich na kresach wschodnich,
 zbiórka darów dla domu dziecka,
 zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt,
 zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy.
Podczas pandemii starsi wolontariusze realizowali działania na rzecz mieszkańców swoich miejscowości. Uczniowie zaangażowali się w pomoc sąsiedzką, robili zakupy starszym osobom, pomagali młodszym kolegom w obsłudze narzędzi służących do nauki zdalnej. Wolontariusze współpracują również z miejscową parafią, porządkując teren wokół kościoła.
Efekty
Dla ucznia Dla szkoły Dla nauczyciela
- pożyteczne spędzanie czasu
- zaangażowanie społeczne
- rozwijanie postawy otwartości na drugiego człowieka
- kształtowanie charakteru (nauka cierpliwości, pracowitości, odpowiedzialności)
- współpraca ze środowiskiem lokalnym
- współpraca z instytucjami
- prospołeczna młodzież
- rozwijanie różnych form aktywności - uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych
- doskonalenie umiejętności związanych z organizacją i przedsiębiorczością
- nawiązanie nowych kontaktów
- skłonienie uczniów do refleksji nad własnym stylem życia

VII. Podsumowanie.
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, ukierunkowanej na realizację działań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Czas ten poświęciłam na doskonalenie się, poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności zdobywanie nowych doświadczeń. Wiedza nabyta w ciągu trwania stażu przyniosła korzyści moim uczniom, szkole w której pracuję oraz mnie samej. Podejmowane działania dostosowywałam do potrzeb szkoły oraz do możliwości i zainteresowań moich uczniów, co przyczyniło się do ich wszechstronnego rozwoju.
Realizując zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego dzieliłam się zdobytą wiedzą, jak również korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Podczas trwania stażu udało mi się zrealizować większość zadań założonych w planie rozwoju, podjęłam także działania dodatkowe.
Zakończenie stażu nie oznacza końca mojej aktywności. Zamierzam w dalszym ciągu wzbogacać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności, korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, rozwijać się i podejmować nowe wyzwania zawodowe, aby nadal podnosić jakość pracy swojej i szkoły.
Realizacja zadań zaplanowanych przed rozpoczęciem stażu stanowiła wyzwanie, ale również dała mi wiele satysfakcji. Jestem przekonana, że w swojej dalszej pracy nieraz przyjdzie zmierzyć mi się z nieoczekiwaną sytuacją, dzięki umiejętnościom nabytym podczas odbywania stażu będę wiedzieć jak to zrobić dobrze, z korzyścią dla moich uczniów i szkoły oraz dla siebie.

........................................ ........................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły) (data i podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.