X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51003
Przesłano:

Sprawozdanie na mianowanie

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami (m.in. Ustawą z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzeniem MEN z dn. 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego). Uczestniczyłam w seminarium pt. „Przygotowanie do stażu i postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”. Uczestnictwo w nim przybliżyło mi znajomość zasad, na których oparte są ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Po wnikliwej analizie aktów prawnych oraz dokumentacji szkolnej opracowałam własny plan rozwoju zawodowego na okres stażu 2 lat i 9 miesięcy. We wrześniu 2016 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt, w którym ustaliłyśmy szczegółowe zasady współpracy. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, zwłaszcza na lekcjach w klasach z nauczycielem wspomagającym. Lekcje prowadzone były zgodnie z przygotowanym konspektem skonsultowanym wcześniej z opiekunem. Omawianie lekcji z opiekunem pozwoliło mi doskonalić swój warsztat pracy. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych nauczycieli. W szczególności zwracałam uwagę na metody pracy stosowane na lekcji oraz metody stosowane w indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ważnym elementem obserwowanych zajęć było odwoływanie się do wykorzystania wiedzy w praktyce.
W czasie stażu brałam czynny udział w pracy zespołu samokształceniowego, w którym przez okres 2 lat byłam przewodniczącym i regularnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Doskonaląc swój warsztat pracy co roku ewaluowałam plany wynikowe z plastyki i techniki dla klas IV – VII oraz analizowałam podstawę programową z w/w przedmiotów. Na bieżąco opracowywałam zadania i kartkówki dostosowane do obowiązującej podstawy programowej, przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz gazetki szkolne oraz stworzyłam stronę internetową związaną z egzaminem na kartę rowerową. Oceniałam prace uczniów i analizowałam ich wyniki, które omawiałam z uczniami i wspólnie pracowaliśmy nad poprawą umiejętności, które wymagają doskonalenia.
W czasie stażu uczestniczyłam w pracach komisji konkursowych i organizowałam konkursy plastyczne oraz techniczne m.in.:
„Bezpieczna szkoła”-(2016/2017)
„Jestem smart”-(2016/2017, 2017/2018)
„Klasa ze snów”- (2016/2017, 2017/2018)
„Czas na zdrowie”-(2016/2017)
„Świat oczami młodych”-(2016/2017,2017/2018)
„Uszyj pluszowego misia”-(2016/2017,2017/2018,2018/2019)
„Rowerowy maj”- (2017/2018)
„Jak nie czytam, jak czytam”-(2018/2019)
„Moja wymarzona złota rybka”-(2018/2019)
„Brzegiem Wisły” (2017/2018)

Ponadto byłam współorganizatorem Dni Bezpiecznego Internetu (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) – koordynowałam udział w projekcie i wspólnie z uczniami przeprowadzałam lekcje oraz apele dotyczące tematu cyberprzestrzeni i cyberprzemocy. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wideokonferencjach, quizach oraz kursach e-learningowych dotyczących w/w tematu. W celu doskonalenia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami byłam organizatorem Dnia Nowoczesnych Technologii ( 2016/2017), gdzie uczniowie za pomocą nowoczesnych aplikacji mogli zobaczyć budowę serca czy ciała człowieka w 3D oraz tworzenie niesamowitych kształtów za pomocą długopisu 3D. Organizowałam konkurs plastyczny dla klas IV - VI , pt. „Mój nauczyciel” (2016/2017) z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2016/2017 współorganizowałam szkolny projekt edukacyjny dla klas IV – VI, „Czas na zdrowie”. Projekt składał się z III etapów. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się do projektu, terminowo wykonywali zadania, z ciekawością śledzili ranking wyników konkurencji międzyszkolnych, chętnie uczestniczyli w konkursach oraz dopingowali swoich kolegów. Pomimo zakończenia konkursu w kolejnym roku szkolnym promowanie zdrowego stylu życia pozostawiłam pod nazwą „ Czas na zdrowie z Piątką!”. Nową formą konkursu, którą wprowadziłam w szkole było rozpoczęcie konkursu technicznego „Uszyj pluszowego misia”. Konkurs ten odbył się już w IV edycjach i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci.
Przez cały okres stażu doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez udział
w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz udział w kursach i warsztatach:
E-konferencje - Mac - O plastyce -nowa podstawa programowa w klasie 4,(2016/2017)
E-konferencje – Operon - O technice- nowa podstawa programowa w klasie 4,(2016/2017)
Konferencja dla plastyków w ODN Oświęcim(2016/2017)
Kurs Coaching w edukacji (2017/2018)
Kurs Neuroedukacja I stopień (2017/2018)
Szkolenie z ochrony danych osobowych ( 2017/2018,02018/2019)
Szkolenie Kompetencje kluczowe (2018/2019)
Szkolenie Programowanie dla dzieci – Kodowanie na dywanie (2017/2018)
Warsztaty Programowanie w edukacji (2018/2019)
Warsztaty Szkoła zaprogramowana na TiK (2017/2018)
Kurs e-learningowy Podstawy Scretcha (2017/2018)
Kurs e-learningowy Komiks w internecie (2017/2018)

Uzyskane efekty:
Obserwacja i omawianie lekcji pomogły mi w doskonaleniu własnego warsztatu pracy oraz odpowiednim doborze metod i form pracy na lekcji.
Organizacja konkursów motywowała uczniów do nauki.
Udział w szkoleniach oraz studiowanie fachowej literatury zawodowej wyposażyło mnie w wiedzę i umiejętności, które pomagają mi rozwiązywać wiele problemów
i trudności, z którymi spotykałam się podczas pracy z dziećmi.
Udział w konferencjach metodycznych i warsztatach wzbogaciły mój warsztat pracy
o aktywne metody nauczania.
Organizacja konkursów oraz udział w konkursach poza szkołą promuje szkołę w środowisku lokalnym, a udział w różnych konkursach daje uczniom dodatkową motywację do nauki.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam głównie poprzez pełnienie funkcji wychowawcy oraz będąc opiekunem Samorządu uczniowskiego. Planując i podejmując działania wychowawcze starałam się uwzględnić w nich sytuację rodzinną i materialną podopiecznych. Środowisko lokalne diagnozowałam głównie poprzez rozmowy z rodzicami, uczniami, innymi nauczycielami oraz współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Dokonywałam analizy dokumentacji uczniów, a także zapoznawałam się z zaleceniami i obszarami pracy wyznaczonymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam też do integracji zespołu klasowego i organizacji zajęć. Rozwiązywanie wszelkich problemów wychowawczych konsultowałam z pedagogiem, psychologiem i Dyrekcją szkoły. W planie pracy wychowawczej realizowałam szereg tematów dotyczących zagrożeń i problemów współczesnej młodzieży. Uwzględniałam tematy związane z agresją, tolerancją, bezpieczeństwem, kształtowaniem właściwych postaw, propagowaniem zasad zdrowego stylu życia, higieny, organizacji pracy i czasu wolnego. Aby rzetelnie przygotować się do tych zajęć analizowałam publikacje internetowe oraz literaturę poświęconą współczesnym problemom i zagrożeniom. Korzystałam także z informacji przekazywanych na szkoleniowych radach pedagogicznych, warsztatach i kursach. Uczestniczyłam w realizacji Programu Profilaktycznego Szkoły poprzez udział w organizowanym „Tygodniu Praw i Obowiązków Ucznia”, przygotowując pogadanki i plakaty, kulturalne logo klasy i pokaz mody na „Tydzień Cooltury”. Na spotkaniach z rodzicami przekazywałam informacje dotyczące wyników nauczania, zachowania, frekwencji oraz współdziałania w społeczności klasowej i szkolnej. Wspólnie z rodzicami rozwiązywaliśmy problemy, które pojawiały się w trakcie roku szkolnego. Dla uczniów mających trudności w nauce zorganizowałam zajęcia wyrównawcze, które miały na celu wyrównywanie braków w wiadomościach oraz utrwalenie wiedzy zdobytej podczas lekcji we współpracy z innymi uczniami. Podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowywałam również uczniów do konkursów oraz pracowałam z tymi, którzy chcieli rozwinąć swoje zainteresowania artystyczne. Od roku szkolnego 2017/2018 prowadziłam innowację pedagogiczną „Malowanie na tkaninie”. Obecnie na zajęcia uczęszczają uczniowie z klas IV-VII. Na zajęciach oprócz poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie malowania na tkaninie, dzieci miały możliwość przygotowywania prac do konkursów poza szkolnych.

Bardzo dużo satysfakcji i motywacji do dalszej pracy dawały mi sukcesy moich uczniów:

Ogólnopolski konkurs plastyczny “Najpiękniejsza pocztówka z wakacji” (2016/2017) - 1 laureat
Międzynarodowy konkurs plastyczny „Mieszkam w Beskidach” (2016/2017) – 5 laureatów
Powiatowy konkurs plastyczny „Moje marzenia” (2016/2017) – 3 laureatów
Powiatowy konkurs plastyczny „Lubię smoki” (2016/2017) – 2 laureatów
Wojewódzki konkurs plastyczny „ Folklor na wsi w obrazach Władysława Reymonta(2016/2017) – 1 laureat
Powiatowy konkurs plastyczny „ Tradycje świąt Bożego Narodzenia. Hej kolęda. Kolęda” (2017/2018) – 3 laureatów
Międzynarodowy konkurs plastyczny „Mieszkam w Beskidach” (2017/2018) – 3 laureatów
Wojewódzki konkurs plastyczny „Chronimy rzeki karpackie” (2017/2018) – 3 laureatów
Powiatowy konkurs plastyczny „Moje marzenia” (2017/2018) – 2 laureatów
Powiatowy konkurs plastyczny „Lubię smoki” (2017/2018) – 1 laureatów
Wojewódzki konkurs plastyczny „ Dbajmy o nasze miasto -walczmy ze smogiem” (2018/2019) – 2 laureatów
Powiatowy konkurs plastyczny „ Tradycje świąt Bożego Narodzenia. Hej kolęda. Kolęda” (2018/2019) – 1 laureat
Międzynarodowy konkurs plastyczny „Mieszkam w Beskidach” (2018/2019) – 4 laureatów
Powiatowy konkurs plastyczny „Moje marzenia” (2018/2019) – 1 laureat

Dużym przedsięwzięciem była również organizacja wystawy prac ucznia naszej szkoły w Oświęcimskim Centrum Kultury (2017/2018). Wystawa prezentowana była przy okazji mojej własnej wystawy również w OCK.
W celu budowania przyjaznej atmosfery, poznania zespołu klasowego
oraz współpracy ze środowiskiem szkolnym, organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe oraz szkolne będąc opiekunem Samorządu uczniowskiego:
zabawy karnawałowe,
dyskoteki (andrzejkowe, walentynkowe),
mikołajki klasowe,
spotkania opłatkowe i integracyjne,
wycieczki szkolne
warsztaty (Bezpieczniki Taurona)
akademie i apele okazjonalne (przedstawienia wielkanocne, DEN itp.).

Wraz z innymi wychowawcami podjęliśmy współpracę z kinem Planet Cinema.
Od kilku lat uczestniczymy w projekcie Kino Szkoła polegającym na przeprowadzaniu wychowawczych pogadanek oraz projekcji filmów związanych z tematyką danych zajęć. Współpracowałam z Castoramą gdzie wspólnie z klasą uczestniczyłam w warsztatach „Majsterkowo”, na których uczniowie doskonalili swoje umiejętności manualne przy budowaniu karmnika dla ptaków oraz przy wytwarzaniu prądu z cytryn i ziemniaków. Do tradycji naszej szkoły należy organizacja dni otwartych oraz festynów rodzinnych, które wymagają wcześniejszych przygotowań i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Mój udział w przygotowaniach do tych imprez polegał na wykonaniu wielu zadań.
W tym roku szkolnym bardzo dużym przedsięwzięciem była organizacja wraz z Radą Rodziców, I szkolnego rajdu rowerowego. Od roku szkolnego 2016/2017 pełnię funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego starszej grupy wiekowej klas IV – VIII. W ramach tej pracy organizowałam z uczniami apele porządkowe, kolorowe dni, losowaliśmy szczęśliwe numerki, uczestniczyliśmy w akcjach charytatywnych oraz stworzyliśmy na korytarzu strefę gier podłogowych. Akcje charytatywne pozwoliły mi na stworzenie regulaminu i logo Szkolnego Wolontariatu, który we współpracy z opiekunami organizuje działania na terenie szkoły motywujące uczniów do niesienia pomocy. Prowadząc akcje charytatywne uwrażliwiałam dzieci na potrzeby drugiego człowieka, na problematykę środowiska lokalnego, zwierząt, współczesne problemy cywilizacyjne. Poprzez akcje te uczyłam jedności, rozbudzałam wrażliwość społeczną uczniów, kształtowałam pozytywny stosunek do osób potrzebujących pomocy, a szczególnie dzieci. Działania charytatywne w szkole przełożyły się na zwiększenie świadomości uczniów na temat sytuacji osób potrzebujących w naszym regionie i krajach rozwijających się.
Uzyskane efekty:
Moja praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie konkursów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania uczniów konkursami, a osiągane sukcesy zwiększyły wiarę uczniów w swoje możliwości.
Dzięki zajęciom wyrównawczym uczniowie doskonalili swoje umiejętności i mieli szansę na osiągnięcie sukcesu na miarę swoich możliwości.
Moja dotychczasowa praca wychowawcza nauczyła mnie współpracy ze środowiskiem lokalnym, przedsiębiorczości, rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno- wychowawczych oraz trudnej roli mediatora i arbitra wśród uczniów.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej nieustannie korzystałam w technologii informacyjnej i komputerowej. Przygotowywałam dokumentację szkolną, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, indywidualne programy nauczania, plany wychowawcze, informacje organizacyjne, zgody, opinie i wnioski do PPP. Sporządzałam różnorodne zestawy zadań interaktywne, testy, sprawdziany, kartkówki, scenariusze lekcji, regulaminy konkursów, ogłoszenia, gazetki informacyjne, dyplomy oraz pomoce dydaktyczne. Przygotowałam i w dalszym ciągu poszerzam informacje na stronie, którą utworzyłam Karta rowerowa z oraz Szkolnym Blogu SU. Jestem administratorem szkolnej strony Facebooka oraz przygotowuję materiały z wydarzeń szkolnych na stronę szkoły. Utrzymuję kontakt z mediami. Wszystkie te działania wymagają znajomości technologii informacyjnej. Korzystałam również z dostępnych on – line kompozytorów kart pracy oraz pomocy dydaktycznych umieszczonych w internecie. Technologię informacyjną wykorzystywałam również na lekcjach plastyki oraz techniki, godzinach wychowawczych i dniach otwartych szkoły, przygotowując prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, konkursy klasowe. Zachęcałam uczniów do korzystania z e-podręczników, multibooków, udziału w konkursach on – line, korzystania z portali edukacyjnych itp.. Przygotowywałam liczne zaproszenia, dyplomy, podziękowania, plakaty oraz prezentacje wykorzystywane w pracy oraz w promocji szkoły. Pracowałam z dziennikiem elektronicznym Librus. Na bieżąco uzupełniałam oceny oraz będąc wychowawcą frekwencję uczniów. Wykorzystywałam go także do tworzenia różnych zestawień frekwencji, klasyfikacji, oceniania, przygotowania wydruków na wywiadówki oraz bieżącej korespondencji z rodzicami. Dziennik elektroniczny był też bardzo pomocnym narzędziem do przygotowania świadectw szkolnych dla moich uczniów. Pracę ułatwiał mi też Internet. Był dla mnie źródłem wiedzy, informacji oraz niezastąpionym narzędziem komunikacji. Odwiedzałam strony internetowe, portale edukacyjne, poszukując różnych zadań dla uczniów oraz inspiracji do scenariuszy godzin wychowawczych. Na bieżąco śledziłam informacje zawarte na stronie OKE i stronie kuratoryjnej. Poszerzałam i aktualizowałam swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego. Z Internetu pozyskiwałam również informacje na temat kursów, ofert biur podróży dla szkół, repertuaru kina, bieżących konkursów .Korzystając z Internetu podnosiłam swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w e – konferencjach.
W celu podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie technologii informacyjnej uczestniczyłam w szkoleniach:
„PREZI – prezentacja multimedialna”,
„QR kody – wykorzystanie w pracy nauczyciela”.

Uzyskane efekty:
W swojej pracy dydaktycznej korzystałam z nowoczesnych technologii, co wpłynęło
na uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć.
Poszerzyłam swoje wiadomości poprzez samodoskonalenie oraz kursy i szkolenia, co korzystnie wpłynęło na podniesienie, jakości pracy szkoły.
W celu promocji szkoły w środowisku lokalnym przygotowywałam artykuły
i fotorelacje, plakaty, zaproszenia i prezentacje, które były zamieszczane w Internecie.
Technologia informacyjna znacznie ułatwiła mi pracę wychowawczą.
Uatrakcyjniałam pracę z uczniami poprzez stosowanie ciekawych pomocy multimedialnych.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W celu poszerzenia wiedzy pedagogicznej i psychologicznej korzystałam ze zbiorów biblioteki oraz zasobów Internetu. Zapoznałam się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, metod pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Przydatne okazały się też kursy i warsztaty o tematyce psychologiczno – pedagogicznej, w których uczestniczyłam podczas trwania stażu:
„Jedna lekcja – wiele możliwości.
Scenariusze lekcji wychowawczych kl. IV – VI”,
„Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci „
„Zamiast karania – jak nie karać uczniów, ale świadomie wychowywać „
„Budowanie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel i uczeń-uczeń „

Uczestnictwo w wyżej wymienionych formach doskonalenia wyposażyło mnie
w wiedzę i umiejętności, które pomogły mi rozwiązać wiele problemów i trudności, z którymi borykałam się w trakcie pracy z dziećmi i rodzicami. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam również do rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów. Proponowałam udział w zajęciach wyrównawczych lub korzystanie z pomocy koleżeńskiej. Gdy działania te nie przynosiły zamierzonych efektów, przeprowadzałam rozmowy z rodzicami na temat zasad pracy ucznia na lekcji i w domu oraz konsekwencji płynących z otrzymania ocen niedostatecznych.
Po konsultacjach z rodzicami uczniów, którzy mieli problemy w nauce lub sprawiali trudności wychowawcze sugerowałam badania diagnostyczne dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W praktyce wychowawczej rozwiązywałam problemy związane z konfliktami i sporami. Musiałam radzić sobie z różnymi postawami uczniów takimi jak: arogancja, wycofanie, brak wiary w siebie, nadpobudliwość, agresja. W skrajnych przypadkach kierowałam uczniów na indywidualną rozmowę z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Prowadziłam zebrania ogólne, konsultacje indywidualne, spotkania z uczniem i rodzicem w obecności wychowawcy i pedagoga. W razie nierozwiązanych trudności wychowawczych podpisywaliśmy wspólnie z uczniami i rodzicami kontrakty wychowawcze. Niezwykle ważna była dla mnie współpraca z innymi nauczycielami, doświadczonymi wychowawcami, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Służyli mi oni radą i przykładem w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Nasza współpraca opierała się również na udziale we wspólnych akcjach:
Tydzień „Praw i Obowiązków Ucznia”, Dzień życzliwości (pogadanki wychowawcze, przygotowanie plakatu na Dzień Życzliwości),
Tydzień Cooltury (pogadanki, pokaz mody, kulturalne logo klasy),
Dzień Ziemi ,
Czas na zdrowie (współpraca z wychowawcami, innymi nauczycielami, psychologiem),
akcje charytatywne („Pączek dla Afryki”, zbiórka nakrętek, karma dla schroniska).

W czasie stażu dbałam o umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. W pracy często wykorzystywałam wiedzę wyniesioną z szeregu szkoleń i kursów, urozmaicając lekcje metodami aktywizującymi, grami dydaktycznymi, burzą mózgów czy pracą w grupach. Metody te rozwijały w uczniach kompetencje komunikacyjne, współdziałanie w zespole, umiejętność podejmowania decyzji czy kreatywność. W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał, możliwości i zainteresowania. Na zajęciach indywidualizowałam pracę uczniów. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zainteresowania uczniów zdolnych, jak i tych słabszych, potrzebujących troski i zrozumienia.
Uzyskane efekty:
Diagnozy i wywiady na temat sytuacji rodzinnej moich wychowanków wpłynęły pozytywnie na ich dalszy rozwój.
Współpracując z rodzicami, uczniami oraz gronem pedagogicznym poszukiwałam adekwatnych rozwiązań dotyczących problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
Na bieżąco starałam się i staram informować rodziców o postępach i pojawiających się trudnościach w nauce i zachowaniu.
Współpraca z innymi nauczycielami przekładała się na aktywny udział uczniów
w każdym przedsięwzięciu.
Rozwijałam w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji , poprzez stosowanie metod aktywizujących.
Dostosowywałam metody pracy do indywidualnych potrzeb dzieci mających opinie z Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej.
Wspierałam i indywidualizowałam pracę uczniów zdolnych oraz słabszych, mających trudności w nauce.
Uczyłam uczniów samodzielności w rozwiązywaniu problemów;
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
W trakcie trwania stażu na bieżąco poszerzałam wiedzę z zakresu prawa oświatowego, analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN dotyczące podstawy programowej, Rozporządzenie MEN dotyczące oceniania i promowania uczniów, Konwencja o Prawach Dziecka. Zapoznałam się z zasadami postępowania w sprawach nieletnich. Analizowałam podstawowe dokumenty dotyczące zarządzania i funkcjonowania szkoły: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny. Nauczyłam się rzetelnie prowadzić dokumentację szkolną:dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen, wnioski do PPP, IPET -y, opinie o uczniach, karty wycieczek/wyjść oraz teczkę wychowawcy. Jako członek Rady Pedagogicznej aktywnie uczestniczyłam w pracach na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły. Zawsze z zaangażowaniem brałam udział w pracach Zespołu Samokształceniowego/ Brałam udział w komisji nadzorującej sprawdzian szóstoklasisty, a w 2018/2019 roku szkolnym pełniłam funkcję przewodniczącej komisji Zespołu Nadzorującego przebieg sprawdzianu po klasie ósmej. Starałam się o przyznanie dotacji w ramach Fundacji Kronenberga City Bank Handlowy na zajęcia pozalekcyjne. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu był dla mnie bardzo ważnym dokumentem szkolnego prawa. Znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizacji mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wycieczek szkolnych, imprez, wyjść. W swojej pracy oraz w trakcie trwania stażu poznane przepisy prawa oświatowego wykorzystywałam na bieżąco. Dbałam o bezpieczeństwo podczas zajęć i wycieczek szkolnych. Oceniałam swoich uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadziłam dokumentację szkolną, poznałam zasady jej tworzenia i przestrzegałam rzetelnego jej wypełniania. Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: podczas pisania planu, sprawozdania i przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego za okres stażu.

Uzyskane efekty:
Znajomość przepisów prawa pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.
Szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz gronem pedagogicznym udoskonaliły
moje dotychczasowe umiejętności nauczycielskie dotyczące m. in. rozwiązywania problemów uczniowskich, organizacji imprez i wycieczek szkolnych.
Zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach nieletnich.

Podsumowanie

W trakcie trwania stażu, realizowałam działania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Uważam, że okres stażu wzbogacił mnie o nową wiedzę i doświadczenia zawodowe. Moje działania stały się bardziej efektywne i skuteczne, ponieważ nabyłam umiejętności:
doskonalenia organizacji i warsztatu mojej pracy,
tworzenia nowych dokumentów szkolnych,
poprawnego prowadzenia dokumentacji wychowawczej,
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących i elementów oceniania kształtującego,
motywowania uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne
do podejmowania wysiłku w celu osiągania lepszych wyników w nauce oraz poprawy zachowania,
korzystania z rad i sugestii bardziej doświadczonych nauczycieli w celu rozwiązywania napotykanych trudności wychowawczych,
organizowania wycieczek i imprez szkolnych,
posługiwania się i wykorzystywania przepisów prawnych.

Okres stażu był dla mnie szczególnym sprawdzianem moich umiejętności wychowawczych, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe metody i formy pracy, które wykorzystywałam na zajęciach. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych szkoły wynikających ze statutu szkoły. Skutecznie prowadziłam zajęcia edukacyjne, rozbudzałam zainteresowania poznawcze oraz wspierałam rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, środków dydaktycznych i form organizacyjnych. Promowałam uczniów i szkołę poprzez udział w konkursach miejskich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w których moi uczniowie zdobywali wysokie miejsca. Uwzględniałam w swojej pracy problemy środowiska lokalnego oraz współczesne problemy cywilizacyjne. Zdobyłam nowe doświadczenia w organizowaniu konkursów, akcji charytatywnych. W swojej pracy na co dzień posługiwałam się technologią informacyjną i komunikacyjną, stosowałam ją w sytuacjach edukacyjnych. Poznałam przepisy prawa oświatowego i wykorzystywałam je w zakresie potrzeb szkoły. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Systematyczna ewaluacja własnej pracy pozwoliła mi poprawiać jakość pracy i wyniki uczniów. Dziecko traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy, zaangażowanie, pomysłowość, doceniam indywidualność i staram się zrozumieć jego potrzeby. Jestem otwarta na innowacje dydaktyczne i metodyczne. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniami. Po zakończeniu stażu planuję nadal wspierać i troszczyć się o uczniów mających trudności wychowawcze i dydaktyczne. Ważnym celem dla mnie pozostanie wspieranie uzdolnień uczniów, gdyż daje im to szanse na dalszy rozwój osobowości, a nauczycielowi niebywałą satysfakcję. Większość moich przedsięwzięć zaplanowana jest na dalsze lata. Zamierzam nadal doskonalić warsztat własnej pracy i kwalifikacje zawodowe. Chciałabym, aby moje działania stały się bardziej atrakcyjne i przydatne uczniom szkoły i by jeszcze lepiej móc realizować postawione cele. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Jestem przekonana, że praca nad sobą, dokonaniami dydaktycznymi i wychowawczymi nie dobiegła jeszcze końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.