X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5102
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁEBIENIU

§6 ust.2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Przez 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne i edukacyjne.

Awans zawodowy ma służyć doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Aby udoskonalić ten warsztat, trzeba wiedzieć jak odbyć staż. Dlatego punktem wyjścia do sprostania temu wymaganiu powinno być poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Była to pierwsza czynność, jaką podjęłam, by zrealizować to wymaganie. Poznanie procedury awansu zawodowego rozpoczęłam od zaznajomienia się z przepisami prawa oświatowego tj. Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz rozdział 3 artykuł 9 Karty Nauczyciela. Korzystałam ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne. Kolejnym zadaniem było podjęcie współpracy z opiekunem stażu mgr Gabrielą Bowgierd. Jasno sformułowane zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie. Wraz z opiekunem opracowałam plan rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie stażu oraz przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna. Na początku stażu zapoznałam się także ze statutem szkoły i regulaminami wewnętrznymi.

Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, program rozwoju szkoły, podstawy programowe i inne potrzebne dokumenty. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, konspekty. Starałam się na bieżąco prowadzić dokumentację szkolną w formie dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen. Uporządkowałam również swój warsztat pracy przygotowując rozkłady materiałów i plany wynikowe do podręczników, dzięki którym realizowałam szkolne programy do nauki języka angielskiego.

Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam regularnie udział w jej posiedzeniach.


§6 ust. 2 pkt 2
WYKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY

Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej było prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu i dyrektora szkoły czego dowodem są załączone konspekty i arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych. Po przeprowadzeniu lekcji zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu itp. Uwagi osób obserwujących zajęcia okazały się dla mnie niezwykle cenne, gdyż wyznaczały te obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty. Zajęcia prowadziłam zarówno z grupami słabymi, jak i mocnymi, więc dostarczały wielu elementów do autoanalizy, porównania jakości pracy nauczyciela i stopnia motywacji u uczniów. Niejednokrotnie, dopiero po długotrwałym kontakcie z grupą, nawiązywaliśmy wspólny język i "docieraliśmy" się w relacji nauczyciel – uczeń.
Równie wartościowe okazały się dla mnie lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów.
W ramach poszerzania własnej wiedzy i umiejętności zawodowych korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych i zewnętrznych. W listopadzie roku szkolnego 2008/2009 uczestniczyłam w szkoleniu „trudności wieku dojrzewania- jak postępować w trudnych sytuacjach”. Zajęcia prowadziła pani psycholog, która uświadomiła mi jak trudny jest wiek dojrzewania i jakie problemy mogą z tego wynikać. Niezwykle cenne okazało się także uczestnictwo w szkoleniu z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. Dowiedziałam się jak powinnam zadbać o bezpieczeństwo uczniów, co zrobić w kryzysowej sytuacji. Szkolenie to odbyło się w miesiącu marcu. W kwietniu uczestniczyłam w szkoleniu odnośnie narkotyków i jak postąpić w sytuacji kiedy nauczyciel zauważy fakt posiadania narkotyków przez ucznia.
W sferze osobistej ogromny nacisk położyłam na zdobycie wyższych kwalifikacji, tj. przez cały okres stażu kształciłam się na zaocznych studiach magisterskich, na kierunku Filologia angielska.
Aby poznać nowe metody pracy, nowe podręczniki i materiały dydaktyczne, w maju, uczestniczyłam w spotkaniu z konsultantem metodycznym dotyczącym nowej podstawy programowej, wyboru podręczników, zapoznanie się z oprogramowaniem multimedialnym do tablic interaktywnych.
W kwestii poszerzania wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego studiowałam literaturę fachową:
The Practice of English Language Teaching-Jeremy Harmer
Techniques in teaching vocabulary- Allen, V.F.
W ramach organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy opiekowałam się także pracownią języka angielskiego. Dbając o estetykę sali lekcyjnej samodzielnie wykonałam różne pomoce naukowe: plansze i tablice, które wykorzystywałam w czasie zajęć. Wspólnie z uczniami wykonywałam także gazetki ścienne dotyczące historii i kultury krajów anglojęzycznych. W celu rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim i krajami anglojęzycznymi zorganizowałam następujące konkursy:
- Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Walentynkową z Życzeniami w Języku Angielskim (styczeń 2009 r.)

- Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych ( maj 2009 r.)

Wszystkie konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Myślę, że konkursy odrywają uczniów od monotonii nauki, rozwijają aktywną postawę dzieci i młodzieży oraz uświadamiają im, że można się uczyć poprzez zabawę. Poza tym przyczyniają się do wzrostu zainteresowania przedmiotem, wzbudzają chęć samodzielnej pracy i zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
Moi uczniowie brali udział w gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Traveller” zajmując drugie miejsce oraz wyróżnienie, zdobywając cenne nagrody (kwiecień 2009r.).
Podczas stażu na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej - książki, podręczniki, plakaty, konspekty zajęć, testy, zestawy ćwiczeń itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, pozwoliło uatrakcyjnić lekcję, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl

Na bieżąco śledziłam pojawiające się artykuły i scenariusze zajęć, a także zapowiedzi nowości wydawniczych stronach internetowych o profilu edukacyjnym:
www.interklasa.pl
www.publikacje.edux.pl
www.scholaris.pl
www.szkolnictwo.pl
www.profesor.pl
www.literka.pl
www.awans.net

Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji i pomocy dydaktycznych. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęcia.

§6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW

Chcąc poznać środowisko uczniów i ich problemów konsultowałam się z Panią pedagog pracującą w naszej szkole. Starałam się jak najwięcej dowiedzieć o uczniu aby jak najlepiej rozwiązać zaistniały problem. Rozmawiałam z rodzicami uczniów, którzy mieli problemy z uzyskaniem pozytywnych ocen. Zawsze chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.

§6 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez mojego opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu w trakcie lekcji, rodzaju stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu semestru jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pana Dyrektora. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć (zał. ). Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

PODSUMOWANIE
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. To co zrobiłam z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Stoję dopiero na początku zawodowej drogi. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły.

Izabela Białoskórska-Ławniczak nauczyciel w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.