X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5104
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegajacego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Grażyna Bock
Stanowisko pracy: nauczyciel przedszkola
Placówka oświatowa: Przedszkole Nr 66 Bajkolandia Ul. Łączna 1-5, 54-004 Wrocław
Wymiar stażu: 01.09.2008r. – 31.05.2009r.
Opiekun stażu: Irena Gębka
Data sporządzenia sprawozdania: 02.06.2009 r.

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań, określonych w planie rozwoju zawodowego, w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Staż rozpoczęłam w dniu 01.09.2008 r. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 66 Bajkolandia we Wrocławiu. W czasie trwania stażu (01.09.2008 – 31.05.2009) realizowałam zadania zgodnie z wymaganiami niezbędnymi
do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 6 ust. 2 Rozporządzenie MENiS z dn. 1 grudnia 2004 r., z uwzględnieniem Rozporządzenia MEN z dn. 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli).

§ 6 ust.1, pkt.1 – Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

1. Rozpoczynając staż zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, dokonałam analizy prawa oświatowego: Rozporządzenia MENiS z dn. 1 grudnia 2004 r.
oraz Rozporządzenia z dn. 14 listopada 2007 r., zmieniającego zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozdz. 3a Karty Nauczyciela. Przeczytałam również dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Na podstawie tych dokumentów zawarłam kontrakt z opiekunem stażu,
w którym określone zostały zasady współpracy i harmonogram spotkań. Wspólnie z opiekunem stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego w oparciu o rozporządzenia oraz zgodnie z planem rozwoju przedszkola.

2. Poznałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola. Przeanalizowałam Statut placówki, plan nadzoru pedagogicznego, Roczny Plan Pracy, regulaminy wewnętrzne, Wielką Księgę Mierzenia Jakości Pracy. Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela po zmianach z dn. 25 lipca 2008 r., Konwencją Praw Dziecka i przepisami BHP. Dzięki lekturze dokumentów zrozumiałam, jak działa placówka i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola i jakie są moje prawa i obowiązki.

3. Zapoznałam się z rodzajem i sposobem prowadzenia dokumentacji (dziennik zajęć i arkusze obserwacji) oraz zakresem czynności nauczyciela. Przeanalizowałam przepisy BHP, co uświadomiło mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposoby postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

§ 6 ust.1, pkt.2, 3 – Umiejętność obserwowania, prowadzenia i omawiania zajęć.

1. Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, zwracając szczególną uwagę na rodzaje środków dydaktycznych, dobór metod i form pracy z dziećmi, technik wspierających rozwój dziecka, sposób prowadzenia zajęć, język – komunikację
z dziećmi. Sporządzałam protokoły z obserwowanych zajęć (por. Teczka Stażysty).

2. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawiałam działania po zakończonych zajęciach z osobą w obecności, której zajęcia zostały przeprowadzone.
Do zajęć przygotowywałam się sumiennie opracowując scenariusz i przygotowując potrzebne pomoce.

3. Obserwowałam zajęcia logopedyczne w ramach Profilaktyki Logopedycznej.

Po każdym działaniu wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w pracy, dokonywałam analizy i samooceny zajęć własnych oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu. Nabyłam umiejętności
z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Wspólnie ze swoją zmienniczką grupy, Martą Kondracką, zorganizowałam, opracowałam i przeprowadziłam:
• spotkanie integracyjne z rodzicami – Wycieczka na górę Ślężę;
• „Wigilia z rodzicami” – dzieci przedstawiły Jasełka;
• spotkanie z Babcią i Dziadkiem – Przedstawienie Czerwony Kapturek;
• Święto Bajkolandii – Dzień Mamy i Taty;
Przygotowałyśmy dzieci do udziału w:
• uroczystości z okazji Święta Niepodległości;
• spotkaniu z Mikołajem;
• Balu Karnawałowym;
• Turnieju Tańca;
• Turnieju Wiersza;
• Powitaniu Wiosny.
Wspólnie z opiekunem stażu zorganizowałam i prowadziłam zajęcia w ramach Kolorowego Tygodnia.
W celu umożliwienia rodzicom wglądu w zachowanie ich dziecka w przedszkolu i tego jak pracuje ono podczas zajęć, zorganizowałam i przeprowadziłam zajęcia otwarte, w ramach których rodzice mieli możliwość czynnego uczestniczenia w działaniu edukacyjnym.

§ 6 ust.1, pkt.4 – Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnych i pozaprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

1. Uczestniczyłam, w wewnątrzprzedszkolnych i pozaprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, tzn.: Radach Szkoleniowych, Konferencjach, Kursach Doskonalenia Zawodowego, Warsztatach (por. Teczka Stażysty). W czerwcu planuję uczestniczyć w kolejnym kursie doskonalącym Edukacja przez ruch, organizowanym
przez WCDN.

2. Zbierałam informacje, mogące pomóc mi w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez:
• lekturę czasopism i literatury fachowej;
• korzystanie z publikacji w Internecie;
• wymianę doświadczeń z innymi koleżankami w przedszkolu;
• spotkania i rozmowy ze specjalistami w dziedzinie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

3. Doskonaliłam własne działania pedagogiczne wykorzystując w pracy zdobyte umiejętności podczas studiów.

4. Wykorzystywałam w pracy technologię komputerową i informatyczną poprzez:
• publikację w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego i niniejszego sprawozdania;
• korzystanie z poczty Internetowej w celu realizacji zadań konkursów,
w których brałam udział ( bajka logopedyczna i bajka terapeutyczna).
• przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych na zajęcia;
• opracowywanie i pisanie planów pracy oraz scenariuszów zajęć;
• redagowanie zaproszeń i innych informacji dla rodziców;
• pisanie sprawozdań i opinii;
• opracowywanie arkuszy obserwacji;
• dokumentowanie zadań wynikających z rozwoju zawodowego;
• przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

5. Wzbogaciłam swoją bazę pomocy dydaktycznych, z których większość wykonałam własnoręcznie. Zwiększyłam zasoby swojej biblioteki o nowe pozycje książkowe i płyty CD.
Regularnie kupowałam czasopisma pedagogiczne.

§ 6 ust.2, pkt.2 – Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której prowadzi się staż.

1. Zgodnie z obowiązującym w przedszkolu programem organizowałam środowisko stymulujące proces uczenia się w atmosferze partnerstwa, życzliwości i przyjaźni. Opracowane zgodnie z zatwierdzonym programem miesięczne plany pracy udostępniałam rodzicom, wywieszając je na tablicy informacyjnej grupy.

2. Prowadziłam zajęcia w sposób zapewniający właściwa realizację zadań przedszkola. Wykorzystywałam w pracy elementy różnorodnych metod tj. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, M. Bogdanowicz, W. Sherborne, P. Dennisona, C.Orffa, R. Labana, Logorytmiki, Pedagogiki Zabawy, Dramy.

3. Wspomagałam aktywność twórczą wszystkich dzieci. Pracowałam z dzieckiem uzdolnionym, gł. z zakresu zdolności plastycznych, matematycznych i teatralnych. Prowadziłam pracę wspomagająca rozwój dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych
(w oparciu o opracowane programy).
4. Aktywnie uczestniczyłam w życiu placówki realizując dodatkowe zadania w oparciu o plan roczny:
• dokumentowanie ważnych momentów z życia przedszkola w Kronice Przedszkolnej;
• wspieranie i współorganizowanie imprez okolicznościowych (por. Teczka Stażysty);
• organizowanie zajęć otwartych i integracyjnych dla rodziców;
• podejmowanie współpracy z rodzicami (konsultacje, uczestnictwo w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, prezentowanie ciekawych zawodów, organizowanie uroczystości grupowych, pomoc w uzupełnianiu potrzebnych do pracy materiałów biurowych);
• dbanie o estetyczny, ciekawy i barwny wystrój sali i holu przedszkola (galeria prac dzieci, dekoracja holu – Wiosna, Wielkanoc, Dzień Mamy i Taty, scenografia do przedstawień okolicznościowych, oprawa plastyczna Święta Bajkolandii);
• zredagowanie planu pracy Koła Plastycznego i prowadzenie zajęć zgodnie z tym planem (por. Teczka Stażysty).


§ 6 ust.2, pkt.3 – Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Zapoznałam się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku dzieci z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych, korzystając ze wskazówek opiekuna stażu i rozmów z innymi nauczycielkami.

2. Poznawałam sytuację rodzinną i wychowawczą dzieci w czasie rozmów indywidualnych z rodzicami (ustaliłam harmonogram i zasady konsultacji indywidualnych). Zgodnie z zainteresowaniem rodziców przekazywałam na bieżąco informacje o postępach i zachowaniu się dziecka.

3. Opracowałam i przedstawiłam rodzicom referat dotyczący prawidłowości rozwojowych dziecka pięcioletniego oraz ankietę ewaluacyjną po zajęciach otwartych.

4. Dbając o prawidłowy rozwój dziecka podejmowałam współpracę ze specjalistami pracującymi w przedszkolu (logopeda, rytmik, nauczyciel korygujący wady postawy, lektor jęz. angielskiego). Umożliwiłam zainteresowanym rodzicom uzyskanie porady specjalistycznej podczas spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zorganizowanego w związku z wdrażaniem Nowej Reformy Edukacji.

5. Wnikliwie analizowałam możliwości dziecka, dokumentując jego umiejętności w arkuszach obserwacji i sporządzając bieżące notatki. Podejmowałam pracę wyrównawczo-kompensacyjną z dzieckiem o wolniejszym rozwoju. Wspierałam zdolności i umiejętności dziecka zdolnego.

Autorefleksja

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
Starając się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki, weryfikowałam wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów i wieloletniej pracy, jako pomoc nauczyciela. Okres stażu był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się nawiązać pozytywne relacje z dziećmi, zrozumieć ich świat. Myślę też, że podejmowane przeze mnie działania i zaangażowanie pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii u rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków i wzmocnieniu wiary we własne możliwości oraz w to, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi pozytywne efekty.
Zdaję sobie sprawę z konieczności ustawicznej pracy nad doskonaleniem się i ciągłej refleksji pedagogicznej, aby być dobrym nauczycielem i wychowawcą. Mam poczucie, że okres stażu wzbogacił mnie o nowe cenne doświadczenia, poszerzył moją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną i metodyczną.
Dzięki pomocy opiekuna stażu, Pani Dyrektor i grona pedagogicznego udało mi się zrealizować założenia planu rozwoju zawodowego. Spotykałam się z życzliwością i gotowością do współpracy, co pozwoliło na sprawny i efektywny przebieg stażu.
Za pomoc w realizacji zadań planu rozwoju zawodowego pragnę szczególnie podziękować mojemu opiekunowi stażu – Irenie Gębka, która zawsze służyła mi pomocą i radą, weryfikowała moje działania i czuwała nad prawidłowym przebiegiem mojego stażu. Dziękuję również Marcie Kondrackiej, która pracowała ze mną w grupie, dzieliła się wiedzą teoretyczną i pomagała mi w różnych przedsięwzięciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.