X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5029
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Paulina Pawłowska - Kurowska
Imię i nazwisko opiekuna stażu:..............
Miejsce pracy: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkolak ABC” w Olsztynie
Czas trwania stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r.
Staż pracy: 2 lata

Z dniem 01.09.2007 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu, w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Kartą Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.) opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor .
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy, a przez to również jakości pracy szkoły.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola, w której odbywa się staż ( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie ZAŁĄCZNIK NR 1. Wspólnie z opiekunem stażu, panią Jolantą Pawłowską a od 13.03.2009 panią Anną Dyndul pracującą w Miejskim Przedszkolu nr 29 w Olsztynie, uzgodniłyśmy harmonogram spotkań ZAŁĄCZNIK NR 2, zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie zajęć w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania zajęć.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej:
• Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.),
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
• Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 3 i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi.

Rozpoczynając staż jako nauczyciel, wychowawca grupy, we wrześniu zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela, zapoznałam się ze Statutem Niepublicznego Punkty Przedszkolnego „Przedszkolak ABC” i zawartymi w nich regulaminami, poznałam zasady funkcjonowania Punktu Przedszkolnego oraz zapoznałam się z Programem Wychowawczym. Dokumentację pracy edukacyjnej prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego (miesięczne plany pracy, dziennik zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem i współpracy z rodzicami). Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Opracowywałam Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2008/2009 (załączony do teczki), zgodnie podstawą programową i treściami dopuszczonych do użytku programów:
•Program wychowania przedszkolnego „Rośnij z Didasko” Ryty Folejewskiej
•Program Wychowania Przedszkolnego „Co? Po co? I jak?” M. Słodownik-Rycaj
•Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych ”Dziecięca Matematyka” E.Gruszczyk-Kolczńskiej, E.Zielińskiej

Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej pracy w przedszkolu i poza nim, ZAŁĄCZNIK NR 4. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż ( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu wychowania przedszkolnego: przeanalizowałam podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wybrałam jako wiodący Program Wychowania Przedszkolnego „Co? Po co? I jak?” M. Słodownik-Rycaj oraz „Super zajęcia dla grup młodszych” dr Josefa Raabe. Do każdych zajęć przygotowywałam się rzetelnie i starannie, zajęcia starałam się prowadzić w sposób atrakcyjny dla dzieci wykorzystując do tego różnorodne pomoce: zdjęcia, plakaty, plansze, pacynki, podkłady muzyczne, ciekawe wiersze, rymowanki itp. (wybrane scenariusze ZAŁĄCZNIK NR 1)
Przygotowywałam liczne pomoce dydaktyczne ZAŁĄCZNIK NR 2. Utworzyłam własny warsztat pracy: teczki z pracami dzieci dla rodziców, wystawę na których dzieci prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę przedszkolną: kącików tematycznych i szatni ZAŁĄCZNIK NR 3.
Napisałam scenariusze, wykonałam dekoracje i przygotowałam dzieci do następujących uroczystości:
•„Pasowanie na Przedszkolaka” w dniu 25.11.2008 r. ZAŁĄCZNIK NR 4
•„Spotkanie z Mikołajem” w dniu 05.12.2008 ZAŁĄCZNIK NR 5
•“Dzień Babci i Dziadka” w dniu 20.01.2009 r. ZAŁĄCZNIK NR 6
•„Karnawałowy Bal Przebierańców” w dniu 02.02.2009r. ZAŁĄCZNIK NR 7
•„Dzień Czerwony” w dniu 14.02.2009 ZAŁĄCZNIK NR 8
•“Dzień Mamy i Taty” w dniu 05.06.2009 r. ZAŁĄCZNIK NR 9

W celu umożliwienia rodzicom wglądu w zachowanie ich dziecka w przedszkolu i tego jak pracuje w czasie zajęć, przygotowałam Dzień Otwarty dla rodziców dnia 29.05.2009 r. (scenariusz załączony). Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie możliwości do zobaczenia, jak dziecko uczestniczy w zabawach zorganizowanych, swobodnych – dowolnych, jak wyglądają zajęcia, jakie występują relacje między dziećmi w grupie i jak reagują na sytuacje problemowe. Dało to też wgląd mojej osobie w sposób zachowania się dzieci w obecności rodziców.
We współpracy z panią Dyrektor oraz rodzicami organizowałam dla każdego przedszkolaka Urodziny które wspólnie świętowaliśmy, dzieci otrzymywały prezent od całej grupy i życzenia urodzinowe ZAŁĄCZNIK NR 10.

Pomagałam też w organizacji:
ZAŁĄCZNIK NR 11
•Warsztatów Bibliotecznych w Filii nr 6,
•Warsztatów Bożonarodzeniowych w Muzeum na Olsztyńskim Zamku,
•Wycieczki do Muzeum Przyrody,
•Wycieczki do Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie,
•Wycieczce do Straży Pożarnej,
•Wyjściu do Teatru Lalek na spektakl „Tymoteusz i Psiuńcio”,
•Wycieczce do Gietrzwałdu,

W ciągu stażu uczestniczyłam w zewnętrznych formach doskonalenia:
- Podyplomowe Studia z Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim X 2007 – IX 2009 ZAŁĄCZNIK NR 12
- Kurs Gimnastyki Mózgu Paula Dennisona 28-29.03.2009 ZAŁĄCZNIK NR 13

Poprzez uczestnictwo w tych formach doskonalenia zawodowego wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika KLANZA, pedagogikę M. Montessori, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), Metoda Dobrego Startu, różnorodne zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne. Ponadto studia logopedyczne znacznie wzbogaciły moją wiedzę z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci oraz prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, co dla nauczyciela przedszkola jest bardzo ważne.

Na bieżąco pogłębiałam swoją wiedzę studiując także literaturę fachową, dzięki której wzbogacałam warsztat pracy i uatrakcyjniałam prowadzone przez siebie zajęcia:
ZAŁĄCZNIK NR 14
- „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” E.Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
- „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych” J.Andrychowskiej-Biegacz,
- „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”,
M. Bogdanowicz,
- „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat”, Klausa W. Vopel, cz. 1 – 4,
- „Pląsy z długą brodą” M. Tomaszewska, A. Półtorak
- „100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych” E.M. Skorek
- „Jarmark logopedyczny” M. Malkiewicz
- „Języczkowe Przygody i inne bajeczki logopedyczne” A. Tońska-Mrowiec
- „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat” R.Sprawka, J. Graban
- „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola” G. Demel
- „Logopedia. Jak usprawniać mowę dziecka” K. Datkun-Czerniak
- „Pedagogika M. Montessori w przedszkolu” U. Steenberg
- „Gimnastyka Przedszkolaka” S. Owczarek
- „Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela” K. Wlaźnik
Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia - “Kamyczkowe Rady” B. Klumowicz, B. Lauby, B. Papierz, A. Sowińskiej.
- „Encyklopedia Gier i Zabaw dla przedszkolaków” K. Charner, M. Marphy, C. Clark
- „Świetne zabawy dla małych dzieci. Ponad 100 zabaw rozwijających pewność siebie” R. Pica
- „Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu aktywności dialogowo-komunikacyjnej i zabawowej u dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju”
E. M. Minczakiewicz
- „Rysowane wierszyki” E. M. Skorek
- „Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Zabawy relacyjno-relaksacyjne”
M. Bogdanowicz
- „Zabawy rozwijające logiczne myślenie. Nowe propozycje dla przedszkoli” D. Braun, R. Greine
- „Zabawy, które uczą” J. FriedlW ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego ZAŁĄCZNIK NR 15 oraz niniejszego sprawozdania ZAŁĄCZNIK NR 16. Materiały z życia grupy na bieżąco publikowałam na stronie internetowej przedszkola.
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:

- www.eduseek.ids.pl
- www.interklasa.pl
- www.wsip.com.pl
- www.edux.pl
- www.scholaris.pl
- www.profesor.pl
- www.literka.pl
- www.awans.net
- www.men.gov.pl
- www.przed.webd.pl
- www.wsip.pl
- www.przedszkolak.pl
- www.logopedia.net.pl

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Aby dobrze zaplanować pracę z całą grupą oraz pracę indywidualną z dziećmi, potrzebna była diagnoza rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. Pomogła mi w tym Karta obserwacji dziecka, którą opracowałyśmy wspólnie z p. Dyrektor na bazie analizy szeregu wzorów i propozycji ZAŁĄCZNIK NR 1. Wstępna diagnoza pozwoliła mi również na opracowanie priorytetów, na bazie których pracowałam cały rok starając się wyrównać niedociągnięcia, przełamać obawy dzieci i ukierunkować je w swoim rozwoju.
Prowadziłam też pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływania opiekuńczo-terapeutycznego lub rozwijania zdolności i zainteresowań. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności (nieufność, nieśmiałość, lęk)
We wrześniu opracowałam Plan Współpracy z Rodzicami. Pedagogizacja Rodziców Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Przedszkolak ABC” w Olsztynie na rok szkolny 2008/2009 ZAŁĄCZNIK NR 2. Dzięki temu bardzo efektywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków, którzy uczestniczyli w życiu placówki. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas spotkań oraz częstych rozmów indywidualnych. Na zebraniu z rodzicami we wrześniu przekazałam treść referatu pt. „Dojrzałe wychowanie”.
Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej. Prowadziłam ja z dziećmi nieśmiałymi, z objawami nadpobudliwości psychoruchowej i dzieckiem z obniżoną sprawnością fizyczną. Prowadziłam tez działania z zakresu usprawniania i rozwijania narządów mowy.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz dostarczając jak największej ilości informacji, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń pani Dyrektor.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu ZAŁĄCZNIK NR 1. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na rodzaje stosowanych metod w pracy z dziećmi, formy pracy oraz wykorzystane środki dydaktyczne.
Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu lub pani dyrektor ZAŁĄCZNIK NR 2. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć ZAŁĄCZNIK NR 3. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoja wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych.

PODSUMOWANIE

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać kontakt z moimi wychowankami, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie świata bliskiego dziecku. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoliło mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę Punktu Przedszkolnego, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą stroną mojej pracy zawodowej jest prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość dziecka jako człowieka, pracę z nim, nauczanie praktyczne nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie pracy zawodowej. Będę się także starała pracować i poprawić swoje działania na rzecz wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne.

.................................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.