X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50996
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

.................,.................
mgr Ewa Szewczyk
nauczyciel języka angielskiego

Pani .......................
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w ...................

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w .................
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
- Anna .............
- Marlena ..........
- Magdalena ..............
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.

WSTĘP

Jestem nauczycielką języka angielskiego z sześcioletnim stażem pracy pedagogicznej. Odbywanie stażu było dla mnie czasem pełnym nowych, niezwykłych, a nawet czasem frapujących wyzwań. Jednakże, były one dla mnie cennym doświadczeniem w realizowaniu zadań jako nauczyciel i wychowawca. Okres ten okazał się także owocny w podejmowanie kontaktów interpersonalnych i naukę trudnej sztuki bycia asertywnym. Żaden dzień w zawodzie nauczyciela nie jest identyczny, dlatego owa nauka pomagała mi podejrzeć się swoim predyspozycjom oraz wypunktować słabości, których pokonywanie ułatwi dążenie do perfekcji. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam studia wyższe – licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania języka angielskiego. W trakcie odbywania stażu uzyskałam tytuł magistra filologii angielskiej, specjalizacji język biznesu i stosunki europejskie. Moim celem nadrzędnym stało się podwyższenie jakości swojej pracy oraz poprawa funkcjonowania w szkole.
Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań i celów założonych w planie rozwoju zawodowego. Mój plan zaaranżowałam we wrześniu 2010 roku na podstawie Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami), a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na wychowanków. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ
KWALIFIKACYJNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Kolejnym krokiem podjętym w celu organizacji pracy w okresie stażu było we wrześniu 2010 nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Anną Lachowicz. W trakcie trwania stażu, tj. we wrześniu 2012 r. moim opiekunem została pani mgr Marlena Winiarska. Jednakże ze względu na mało owocną współpracę poprosiłam o zmianę opiekuna. A na tę funkcję została wyznaczona pani mgr Magdalena Waszko.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań. W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

W okresie stażu jako nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłam w radach plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.
Od roku szkolnym 2012/2013 systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach oraz pracy ze-społu wychowawców, poświęconych rozwiązywaniu problemów wychowawczych i wymia-nie doświadczeń nauczycieli będących opiekunami klas. Ponadto brałam aktywny udział w zebraniach zespołu nauczycieli klas 4-6, zajmującego się tematyką w zakresie dydaktyki nauczanych przedmiotów w szkole podstawowej. Byłam również koordynatorem zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem oraz członkiem tych, że zespołów w klasach I, II, IV, VI. Co więcej Należałam do zespołu ds. Statutu, na bieżąco dokonującego aktualizacji Statutu Szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 byłam członkiem zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznej, w ramach którego dokonałam analizy dokumentów i ankiet badających poziom funkcjonowania szkoły. Realizowałam zadania opiekuńczo– wychowawcze uwzględniane w programach Profilaktycznym i Wychowawczym. W roku szkolnym 2010/2011 szkoła wzięła udział a akcji proponowanej przez Sanepid w Radomiu, w ramach tej aktywności byłam koordynatorem Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Zgodnie z zaplanowanym wewnątrzszkolnym programem przeprowadzałam uwzględnione w nim działania, między innymi stworzenie i przeprowadzenie ankiety, przeprowadzenie konkursu plastycznego, zajęcia warsztatowe na lekcjach wychowawczych, ewaluacja programu.
Od września 2010 do czerwca 2011 roku pełniłam funkcję Opiekuna Samorządu Uczniow-skiego. W tym jeszcze miesiącu pomogłam uczniom wyłonić przedstawicieli Samorządu Szkolnego. W ramach pełnienia tej funkcji przeprowadziłam z dziećmi akcje charytatywne: - przeprowadza sprzedaży cegiełek dla Fundacji "Pomóż i Ty" na rzecz niewidomych i nie-pełnosprawnych,
-zbiórka makulatury,
-zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorej Gosi z Kacprowic.
Ze względu na owocna współprace z uczniami nad wpieraniem akcji charytatywnych oraz proponowane działania przez GOPS w Kowali kontynuowałam aktywność w następnym la-tach odbywanego stażu.
Co więcej w roku 2012 byłam szkolnym koordynatorem kampanii „Postaw na Rodzinę” pro-wadzona w gminie Kowala przez GOPS.
Ponad to w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 byłam liderem WDN.
Moje zaangażowanie w realizację zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo — wychowawczych objawiało się uczestnictwem w organizowanych na terenie placówki różnorodnych akcjach, balach, czy imprezach okolicznościowych, a także udziałem w szkolnych wycieczkach.

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Konsekwentnie i stale starałam się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmie-rzały do nabycia umiejętności pozwalających na wydajną i efektywną pracę na rzecz uczniów i placówki. Nieustannie staram się doskonalić umiejętności właściwego przygotowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez aktywną realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych zawartych w rocznych planach pracy nauczyciela, które samodzielnie konstruowałam.
Aby wzbogacić swój warsztat pracy obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunów stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w ich obecności lub Dyrekcji Szkoły, a także analizę, omówienie tychże zajęć i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć.
Ciągle poszukiwałam ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli, jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami pracującymi w placówce.

W czasie trwania stażu brałam udział w wielu formach doskonalenia zawodowego. Przedsta-wiam je poniżej:

• Szkolenie z zakresu praktycznych aspektów prowadzenia interwencji i motywowania do zmian- w ramach prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” (20.05.2013r)
• Szkolenie – „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich” (16.04.2013r)
• Seminarium – „Nowy System Informacji Oświatowej – rola i zadania szkoły, placów-ki oświatowej – praktyczne aspekty funkcjonowania znowelizowanego SIO” (08.03.2013r)
• Seminarium – „Efektywna ewaluacja – jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną zgodnie z obecnym i projektowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym” (19.02.2013r)
• Warsztaty – „Planowanie testów językowych – kryteria poprawności” (07.01.2013)
• Szkolenie – „Przemoc wobec dziecka” (29.10.2012)
• Warsztaty – „Praca z określona grupą wolontariatu” (10.10.2012r)
• Warsztaty – „Umiejętności skutecznego wychowawcy w pracy z klasą, grupą.” (20.09.2012-05.10.2012r)
• Konferencja – „Dziecięcy świat wartości – bezpieczeństwo emocjonalne i społeczne małego dziecka.”(03.10.2012r.)
• Warsztaty – „Praca z określoną grupą przez wolontariat” podczas seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem pod nazwą: „Osiągnij sukces w OPS przez OSL w działaniu. Zmiana podejścia do ubóstwa.” (10.10.2012)
• Szkolenie- „Umiejętności skutecznego wychowawcy w pracy z klasą, grupą” (05.10.2012)
• Konferencja- „Dziecięcy świat wartości – bezpieczeństwo emocjonalne i społeczne małego dziecka” (03.10.2012)
• Szkolenie- „Profilaktyka narkomanii” (15.06.2012)
• Szkolenie- „Bezpieczeństwo dzieci w świecie Internetu” (25.04.2012)
• Szkolenie – „Wykorzystanie oceniania kształtującego do podniesienia efektów kształcenia” (18.04.2012)
• Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego (10-13.05.2011r)
• Kurs- „Ewaluacja Wewnętrzna” (listopad 2011)
• Kurs – „Jak pracować z uczniem metodą projektu edukacyjnego – rozwijanie krea-tywności ucznia i nauczyciela” (wrzesień 2011)
• Szkolenie – „Świat dzieci i ich rodzin” szkolenie w zakresie rozwijania umiejętności pomagania dzieciom i ich rodzinom, zrealizowane w ramach programu „Szansa dla wolontariusza, wolontariusz dla innych” (wrzesień-październik 2011)
• Kurs- „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (22 października 2010)
• Udział w licznych konferencjach metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych
W trakcie odbywanego stażu aktywnie uczestniczyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonale-niu Nauczycieli. Brałam czynny udział w radach szkoleniowych macierzystej szkoły, jak również w pozostałych szkołach.
Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 przeprowadziłam przygotowaną przeze mnie radę szkoleniową oraz prelekcję dla uczniów PSP w Kończycach-Kolonii oraz rodziców na temat „Charakterystyki rynku narkotykowego w Polsce oraz charakterystyki dopalaczy”.
Udział w tej formie doskonalenia przyczynił się w dużej mierze do lepszego rozpoznanie potrzeb naszych uczniów i ich rodziców i dostosowania zajęć do możliwości uczniów tak aby praca z nimi przynosiła lepsze efekty.
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach dodatkowych wewnątrzszkolnych działań, było organizowanie lub współorganizowanie różnych imprez szkolnych (akademii, konkursów, przedstawień, itp.).
Organizacja własnego warsztatu pracy to, także dbałość o salę i jej estetyczny wygląd. Dlatego też starałam się na miarę moich możliwości, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd, aby uczniowie tam uczęszczający czuli się swobodnie. Istotne jest dla mnie, aby sala lekcyjna, a której uczniowie uczą się mojego przedmiotu zaopatrzona była w gazetki ścienne, rekwizyty, książki, itd. ściśle związane z nauczanym przedmiotem oraz wy-chodziła poza sztywne ramy programu nauczania.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, opinii, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej. Dokonywałam stopniowego opisu realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dzia-łań opiekuńczo-wychowawczych podejmowanych w ramach planu.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku n-li, o których mowa
w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadaniem kluczowym był analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami) na podstawie, którego rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego: złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam mój projekt plany rozwoju zawodowego.
Rozpoczynając staż, a zarazem podejmując nowe obowiązki zawodowe, byłam zobligo-wana do zapoznania się z podstawowymi dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, umożli-wiającego poznanie zasad funkcjonowania, organizacji i zadań placówki, w której zostałam zatrudniona (Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, kompetencji Rady Pedagogicznej, wreszcie dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli-wychowawców) co pozwoliło mi na poprawne wykonywanie obowiązków nauczyciela-wychowawcy. Uzyskaną w związku z tym wiedzę, miałam szanse wykorzystać w praktyce prowadząc dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac szkolnych zespołów zadaniowych.
Będąc osoba pracująca z dziećmi oraz wychowawcą moim priorytetem było przeanalizo-wanie Praw Ucznia i Karty Praw dziecka- stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wy-chowawczej.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
Realizując założone w planie rozwoju cele uczestniczyłam w spotkaniach z przedsta-wicielami różnych wydawnictw, by móc wybrać taki komplet książek do nauki języka angielskiego, który spełniałby zarówno moje, jaki i uczniów oczekiwania. Co więcej, wiadomości, które wyniosłam z tych konferencji były dla mnie źródłem pomysłów i inspiracji do zaplanowania ciekawych lekcji.
Mój zawód wymaga, aby na bieżąco śledzić literaturę fachową oraz mieć stały kontakt z no-winkami. Chcąc, chociaż częściowo nadążyć za informacjami czytam głównie czasopismo "The Teacher", a także śledzę je przez Internet. Oprócz tego, nieustannie szukam nowych i ciekawych publikacji, które posłużą mi w budowaniu lekcji i zainteresują moich uczniów. Zdobywanie materiałów jest nieodłącznym elementem przygotowywania się do pracy i sta-ram się zdobywać je z różnych źródeł jak księgarnie, antykwariaty, zakup przez Internet, podróże krajowe i zagraniczne. Systematycznie gromadzę biblioteczkę przedmiotową z zakresu nauczania języka angielskiego i na temat Unii Europejskiej.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania,
Swój warsztat pracy staram się wzbogacać szukając inspiracji i pomysłów na atrakcyjną lekcję. Staram się wprowadzać jak najwięcej metod i technik aktywizujących. Nieodłącznym elementami moich lekcji w klasach I-III są angielskie piosenki i rymowanki, gry i zabawy językowe, a także elementy dramy, a jedną z najczęściej wykorzystywanych metod aktywizujących na moich lekcjach jest metoda reagowania całym ciałem (TPR), polegająca na wykonywaniu ruchem poleceń nauczyciela. Oczywiście w pracy ze starszymi uczniami również stosuję wspomniane metody i techniki, ale przede wszystkim wprowadzam metodę projektu, oraz metodę tekstu przewodniego, którą głównie stosuje na kole europejskim.

• Opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, poste-ry, testy, flashcards, itp.
Wszystkie informacje wymagają ciągłego uzupełniania wiedzy i powtórzeń. Aby zainteresować i zmotywować uczniów do nauki przygotowuję pomoce dydaktyczne w formie tradycyjne np. kart obrazkowych (flashcards), plansz dydaktycznych, ale także w postaci prezentacji multimedialnych, gdzie oprócz obrazu, mam do dyspozycji dźwięk i animacje. Ponadto uczniowie pod moją opieką również wykonują gazetki ścienne, projekty i pomoce dydaktyczne, które służą nam na lekcjach utrwalających i powtórzeniowych. Barwne i fantazyjne rozwiązanie tych projektów jest dla nich później bodźcem do chętnego korzystania z nich. A ekspozycje na korytarzu szkolnym są możliwością do zaprezentowania swoich prac kolegom szkolnym. Zgromadzone materiały miały za zadanie uatrakcyjnić lekcje i pomóc uczniom efektywniej przyswoić dany materiał dydaktyczny.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
Ocena skuteczności własnej pracy to także bieżące i okresowe sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów. Postępy swoich uczniów staram się sprawdzać w wieloraki sposób. W tym celu systematycznie sprawdzałam wszelkie prace uczniów, ich zeszyty przedmiotowe oraz zeszyty ćwiczeń. Ze względu na zróżnicowanie wiekowe i wymogi podstawy programowej młodsi uczniowie, maja możliwość zaprezentowania swoich umiejętności językowych śpie-wając piosenki i rymowanki w języku angielskim, co stanowi dla mnie świetną okazję do zaobserwowania postępów językowych uczniów. Uczniowie z nauczania wczesnoszkolnego często wykonują prace plastyczne z opisem w języku angielskim. Ten sposób sprawdzenia umiejętności uczniów, umożliwiają realizację zadania dydaktycznego jakby mimochodem, „przy okazji” wykonywania działań o charakterze zabawowym. Co więcej, uczy planowania, samodzielnego wykonywania i kontrolowania wykonywanych prac.
Co więcej, każde ćwiczenie angażujące uczniów do aktywności jest dla mnie sposob-nością do sprawdzenia ich umiejętności. Staram się bacznie obserwować pracę, sprawdzając w ten sposób zaangażowanie i postępy swoich podopiecznych. Na koniec każdego rozdziału w książce konstruuję test badający osiągnięcia uczniów. Niemal każdy test powstaje indywi-dualnie dla poszczególnych klas. Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdza-nia wiadomości uczniów. Do tego celu stosowałam sprawdziany, testy, karty pracy. Zebrana dzięki temu wiedza pozwoliła mi na obiektywną ocenę możliwości moich uczniów i pomogła w doborze odpowiednich metod i form pracy. W klasach starszych oprócz pisemnych form sprawdzania umiejętności, tj testów, prac domowych, stosuję ocenianie prac projektowych.
Systematyczne dokonywanie analizy wyników ocenianych prac, pozwoliło mi ocenić poziomu wiedzy i nabyte umiejętności uczniów, ale wskazywało braki i niedociągnięcia także moich działań dydaktycznych. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań. Na początku każdego roku szkolnego opracowałam plany dydatyczne dla poszczególnych przedmiotów biorąc pod uwagęw szczególności podstawęprogramową, program nauczania oraz standardy egzaminacyjne.
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Praca nauczyciela wymaga ustawicznego doskonalenia warsztatu i metod pracy. W związku z tym starałam się na bieżąco zapoznawać się nie tylko z literaturą metodyczną, ale i pedagogiczną. Uzyskaną wiedzę wykorzystywałem w praktyce. Lektura publikacji dotyczących wychowania, zagrożeń i niedostosowania społecznego uczniów, pomogła mi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Często korzystałem z zasobów wirtualnej biblioteki. Poszerzałam wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Godne polecenia są publikacje:
• Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- praca zbiorowa wydana przez MENiS
• Gail King: „Umiejętności terapeutyczne nauczyciela”
Dzięki systematycznemu studiowaniu fachowej literatury, specjalistycznych czasopism oraz korzystaniu ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli pogłębiłem moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania języku obcego.
Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć. Interesu-jące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom. Poza tym, wyżej wymie-nione źródła pozwalają mi na możliwość wymiany informacji z innymi nauczycielami oraz dzielenie się zdobytymi wiadomościami. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać tak by znaleźć w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć oraz rozwiązywanie problemów wychowawczych.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego byłam już wychowawcą klasy V. Co wię-cej, było to moje pierwsze doświadczeni wychowawcze. Uczniowie Ci ukończyli szkołę w czerwcu 2012 roku. Od września 2012 roku jestem opiekunem klasy IV. W ciągu stażu stara-łam się poznać środowisko lokalne uczniów. Obserwowałam moich wychowanków na zaję-ciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych i szkolnych. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami, co pozwoliło mi na poznanie ich potrzeb i możliwości. Starałam się poznać sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w środowisku, co miało służyć zrozumieniu ich funkcjonowania. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na godzinach wychowawczych. Starałem się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Zwracałem uwagę uczniom na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy tez alkoholu bądź uzależnienie od komputera.
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu zintegrować zespół klasowy. Starałam się, aby każda lekcja wychowawcza była czasem na zacieśnianie więzi międzyosobowej pomiędzy dziećmi oraz na budowanie pozytywnych inte-rakcji pomiędzy uczniami, a wychowawcą. Staram się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Dzięki wprowadzeniu na lekcji wychowawczej autoprezentacji uczniów, poznałem ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Razem z moimi uczniami organizowałam wiele imprez klasowych; Dzień Chłopaka, An-drzejki, Mikołajki, klasową Wigilię, Dzień Kobiet, Wielkanocne jajko, Walentynki. W bieżącym roku szkolnym zapraszam również rodziców do wzięcia udziału w tych klasowych przedsięwzięciach.
W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach klasowych, spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie. W związku ze współpracą z rodzicami mogłem szybciej rozwiązać problemy wychowawcze. Uzyskałam informacje o zachowaniu moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter.
W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałam wycieczki klasowe:
Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013
Współorganizator wyjścia do teatru na spektakl: „Tajemni-czy Ogród”
Współorganizator kuligu (klasa IV-V) 16XII2010 Akademia Filmowa
Współorganizacja wyjścia kl. 4 i 6 do biblioteki Pedagogicznej i do Publicznego Gimnazjum nr 13 w Radomiu
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję.

Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013
Organizacja Dnia Europej-skiego

Przygotowanie uczniów kl. V do przedstawienia z okazji święta Halloween obchodzo-nego w krajach anglojęzycz-nych dla uczniów kl. I-III
Przygotowanie uczniów kl. VI do przedstawienia z oka-zji święta Halloween obcho-dzonego w krajach angloję-zycznych 28 IX2011
Przygotowanie uczniów kl. VI do przedstawienia z oka-zji święta Halloween obcho-dzonego w krajach angloję-zycznych 31 IX2011

Występ na „Zakończenie roku szkolnego” 25 kwietnia Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 31 IX2011 Noc sw szkole
Organizowanie Dnia Samo-rządności 21III Dzień Europy maj 2012 Szkolny konkurs jezyka an-gielskiego 9 stycznia 2013r
Szkolny Konkurs języka ang. Występ, klas 2 z piosenką angielska,sketch – szkolny festyn rodzinny

Występy profilaktyczne z udziałem ucz. z klas 2 i 4 na Festynie Gminnym DZIEŃ Sw. Ptryka i wspó-lorganizacja I dnia Wiosny
Szkolny Konkurs wiedzy o UE

Gminny Konkurs Języka Angielskiego- udział wzięło 3 uczniów klasy VI, jeden z nich zajął II miejsce w tym konkursie.
Występ na „Zakończenie roku szkolnego” Szkol konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 08VI2013

Dzień Europejski w naszej szkole – projekt edukacyjny Zjednoczeni w różnorodno-ści09VI

Współorganizator realizacji programu profilaktyki pale-nia tytoniu dla uczniów klas starszych szkoły podstawo-wej
zorganizowanie konkursu rodzinnego na najładniejszy album wiadomości o Wielkiej Brytanii

zorganizowanie konkursu rodzinnego na najładniejszy album fotograficzny o Kończycach i okolicy

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
Zespół ds. profilaktyki...
Współorganizator realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej.
Przeprowadzenie prelekcji dla rady rodziców na temat „Charakterystyki rynku narkotykowe-go w Polsce oraz charakterystyki dopalaczy”
Za istotny punkt swojej pracy wychowawczej obrałam sobie udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, gminę lub organizacje charytatywne. W roku szkolnym 2010/2011 ramach pełnionej przeze mnie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego włączyłam się ze swoimi podopiecznymi w działalność charytatywną. Zaangażowanie uczniów nie tylko należących do Samorządu Uczniowskiego było ogromne, co pozwoliło na rozszerzenie mojej działalności również poza klasę i szkołę. W roku szkolnym 2011/2012 przyłączyłam się do akcji gminy Kowala. Wzięłam udział w konkursie na najlepszy projekt wolontaryjny realizowany w ramach programu „Szansa dla wolontariusza, wolontariusz dla innych”, którego zastałam laureatką. Wolontariusze należący do klubu systematycznie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przynajmniej raz w miesiącu i wywiązywali się ze swoich zobowiązań sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Za kolejne osiągnięcie mogę uznać nagrodzenie mojej uczennicy Pauliny Śledź anielska statuetką, podczas gali kończącej projekt, do którego wprowadziłam naszą szkołę „ Na konu będą Anioły – integracja pokoleniowa poprzez wolontariat”, realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala we współpracy z GOPS, Urzędem Gminy oraz SCM Arka. W ramach projektu praca plastyczna mojego ucznia Kacpra Śledzia został wyróżniona spośród 107 prac plastycznych przedstawiających anioły. Ponad to akcje Szkolnego Klubu Wolontariatu zaadresowane były nie tylko do środowiska szkolnego i lokalnego, ale również skupiały się one na pomocy lub współpracy z zewnętrznymi instytucjami charytatywnymi. Przede wszystkim miały one służyć rozwijaniu u uczniów postaw prospołecznych, oraz umiejętności współdziałania w grupie. W roku 2012.2013 dołączył do nas drugi opiekun Pani Aldona Kowalczyk-Zagożdżon. Dzięki jej zaangażowaniu i dobrej współpracy udało się nam rozszerzyć działal-ność Naszego Klubu Wolontariatu poszerzyć o pomoc dla Domu dla Bezdomnych.
Posiadanie swojego opiekuna podczas stażu dało mi poczucie większego komfortu podczas pełnienia swoich obowiązków, bowiem miałam świadomość, iż wszelkie mogące się pojawić trudności zostaną wspólnie rozwiązane. Dobry kontakt z panią Waszko pozwolił mi na po-dejmowanie bez skrępowania dyskusji o wszelkich niejasnościach zawsze wtedy, gdy miały one miejsce, a nie tylko w założonych wcześniej sztywnych terminach. Taka sytuacja oprócz tego, że dała mi możliwość systematycznego pogłębiania swojej wiedzy wpłynęła także na to, że wraz z każdym kolejnym spotkaniem ze swoim opiekunem byłam bogatsza o nowe informacje i wskazówki, które wpływały znacząco na jakość mojej pracy, która zapewne była też odczuwalna ze strony uczniów. Biorąc pod uwagę współpracę z innymi wychowawcami, mogę uważać zharmonizowanie z Panią Aldoną Kowalczyk-Zagożdzon. Ze względu na jej duże zaangażowanie w prace dydaktyczno-wychowawczą z łatwością przeprowadzałyśmy wspólne przedsięwzięcia, wspierając i motywując się do dalszego działania.

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków śro-dowiskowych.
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną.

Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013
koła dla klasy III oraz euro-pejskie realizowane w ra-mach art.42, ust.2, pkt 2 Kar-ty Nauczyciela. zespół dydaktyczno-wyrównawczy z języka an-gielskiego dla uczniów klasy IV oraz koło europejski. w ramach art.42 KN zespół dydaktyczno-wyrównawczy z języka an-gielskiego dla uczniów klasy IV oraz koło europejski. w ramach art.42 KN
Na bieżąco dokumentowałem pracę tych zajęć przygotowując roczny plan pracy, a także se-mestralne i roczne sprawozdania. Przygotowywałem uczniów do udziału w konkursach oraz uroczystościach.
Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mnie daje możli-wość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.
Prowadzenie dla zainteresowanych uczniów klas III zajęć pozalekcyjne z języka angielskiego miało na celu rozwijać w nich poczucia wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, budować postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, a także utrwalać i poszerzać materiał edukacyjny poznany w czasie lekcji. Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka angielskiego. Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcenie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.
Oczywiste, że uczniowie równią się między sobą zdolnościami, umiejętnościami i potrzeba-mi. Dlatego też, priorytetem było dla mnie dostrzeganie indywidualnych równic między uczniami i każdemu z nich zapewnie warunków wszechstronnego rozwoju. uwzględniania łam w procesie nauczania – uczenia się indywidualnych możliwości uczniów, a co za tym idzie wymusza konieczność stymulowania rozwoju każdego ucznia w kierunku zwiększania jego kompetencji. Ze względu na wymaganie funkcjonowania zespołów organizujących po-moc psychologiczno-pedagogiczną w szkole, uczestniczyłam w pracach tych, że zespołów do których byłam powołana: opracowanie diagnozy, zaplanowanie wsparcia i realizacji indywi-dualizacji nauczania. z konieczności specjalistycznej pomocy w opracowaniu diagnozy i
zaplanowaniu zajęć.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Dynamiczne przemiany kulturowe, ekonomiczne i naukowo-techniczne wymuszają nieja-ko postęp w dziedzinie edukacji, a co za tym idzie nowe standardy w pracy nauczyciela. W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji. Dobra znajo-mość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie uła-twia mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu procesu dydaktycznego wychowaw-czego (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych).
Co więcej umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjne przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materia-łów lekcyjnych. Wykorzystuję zasoby portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej. Do najczęściej odwiedzanych przeze mnie stron należą, między innymi: www.literka.pl, www.profesor.pl,www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami.
Przede wszystkim w dobie rozwijającej się technologii, którą pochłonięte są dzieci wskazy-wałam Internet nie tylko jako przedmiot do zabawy, ale również narzędzie do pracy i źródło wiedzy. Nadrzędną sprawą było pokazywanie, iż portale społecznościowe czy serwisy inter-netowe jak YouTube mogą służyć w poznaniu świata, ciekawych ludzi i doskonalić umiejęt-ności językowe. Zachęcałam uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycz-nych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek. Jak najczęściej próbowałam wzbogacać swoje lekcje prezentacjami tworzonymi przeze mnie, filmikami, piosenkami pozyskanymi dzięki możliwościom jakie daje nam komputer i Internet.
Od lutego pogłębiam swoja wiedzę z w zakresie technologii komputerowych w kursie .....

Efekty realizacji:
Wykorzystanie Internetu na lekcjach języka angielskiego zdecydowanie podniosło atrakcyj-ność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przy-niosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogól-nych zagadnień z zakresu oświaty

1.Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
Praca z dziećmi niemal codziennie stawia przed nauczycielem problemy, do których rozwią-zania potrzebna jest wiedza z psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Każdy uczeń jest inny, ma inne zainteresowania, inny sposób uczenia się, dlatego tak ważna jest indywidualizacja zadań i wymagań stawianych mu. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć starałam się, aby były one zrozumiałe i interesujące dla wszystkich uczniów. Aby to osiągnąć wykorzystywałam różnorodne metody i techniki aktywizujące. Często stosowałam podział uczniów na pary pod względem różnych możliwości intelektualnych. W ten sposób uczniowie zdolniejsi mogli pomagać uczniom słabszym, którzy zawsze mogli liczyć na moją pomoc. Dla dzieci zdolnych przygotowywałam dodatkowe ćwiczenia językowe i gramatyczne, które mogły wykonać w czasie lekcji lub w domu. Tacy uczniowie często pełnili rolę liderów.
Wszelkie problemy wychowawcze i dydaktyczne na bieżąco rozwiązywałam z wychowaw-cami klas, które uczyłam. Natomiast, rodzice moich uczniów mogli regularnie kontaktować się ze mną podczas comiesięcznych konsultacji lub w razie potrzeby częściej.
W trakcie odbywania stażu starałem się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Jako wychowawca opracowywałem co roku plan wychowawczy. Podczas lekcji wspomaga-łem uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałem problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Motywowałem ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji. Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie realizowaliśmy wyniki w nauce, ich zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe konflikty między nimi. Realizowałem na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałem świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie Świata”, dbałość o powierzone mienie.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Współpraca z innym nauczycielami oraz rodzicami do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów, praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Przez cały okres stażu starałem się kształtować wśród uczniów właściwe postawy wobec środowiska a także drugiego człowieka.
Efekty realizacji:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę.
Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej, pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną.
Udział w szkoleniach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teore-tyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.
Pomagałam uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cen-nych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami uczniów. Indywidual-ne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na wywiadówkach oprócz bie-żących spraw dydaktyczno-wychowawczych znajduję jeszcze czas na krótką pogadankę z rodzicami. Chcę w ten sposób im ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Decyzja o rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego była dla mnie jednocześnie chwilą, w której zaczęłam dokładniej poznawać prawo oświatowe. Po analizie najważniej-szych aktów prawnych dotyczących oświaty: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. W trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
Ze względu na pełnione funkcje zobowiązana byłam do zapoznania się z konkretnymi aktami prawnymi, przez co aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:

Pełnione zadanie Akt prawny:
Szkolny koordy-nator w sprawie zakładanie i pro-wadzenie proce-dury „Niebieskie Karty” • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005r. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.2011r. Nr 209, poz. 1245)
Lider ds. Ewalu-acjii Wewnetrz-nej • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Koordynator ; członek zespołu udzielania pomo-cy psychologicz-no-pedagogicznej • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zespół ds. Statutu • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wy-chowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-wania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i eg-zaminów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ocenia-nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowa-dzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu ocenia-nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przepro-wadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
wychowawca • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nie-letnich
nauczyciel • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Co więcej analizowałam pozostałą dokumentację placówki, poznałam przepisy i zasady bez-pieczeństwa i higieny pracy dla placówki, a także ochrony przeciwpożarowej właściwe dla placówki.
Częste korzystanie z tekstów oświatowych aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych (www.bip.men.gov.pl lub www.isap.sejm.gov.pl) i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedial-nej. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych.
Brałem czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfika-cyjnych czy podsumowujących. Uczestniczyłem w organizacji i przeprowadzaniu spraw-dzianu szóstoklasisty, jako członek komisji nadzorującej sprawdzian klasy szóstej (rok 2010/2011), a przewodnicząca zespołu nadzorującego próbny i właściwy sprawdzian (rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013).
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałem źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałem zasady funkcjo-nowania i organizacji szkoły.
W ramach bezpośredniej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, opracowałam na prośbę instytucji opinie o uczniu. Systematycznie dokonywałam analizy trudności edukacyjnych i zachowań, prowadziłam dyskusje na spotkaniach zespołu wychowawców i nauczycieli na temat zaobserwowanych faktów. W związku z zaobserwowanymi uwarunkowaniami poszukiwałam rozwiązań, zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

Okres stażu był dla mnie wysoce aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach
poprzedzających staż również czynnie uczestniczyłam w życiu placówki, rzetelnie wykony-wałam powierzone obowiązki. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela
mianowanego była dla mnie wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a nad czym muszę jesz-cze popracować.
Na podstawie autodiagnozy stwierdziłam, iż jestem nauczycielem sumiennie realizującym zadania związane z powierzonym mi funkcjami, chętnie uczestniczę w doskonaleniu zawodowym, stale doskonalę i wzbogacam swój warsztat pracy. Za priorytet w doskonaleniu uznałam między innymi umiejętności wychowawcze. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym. Zdobyta wiedza i umiejętności korzystnie wpłynęły na ulepszanie jakości mojej pracy jak. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły, nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Olbrzymią satysfakcję sprawia mi fakt, że moje poczynienia zostały zauważane przez dyrektorów, czego dowodem jest otrzymanie nagrody dyrektora w październiku 2011 r i październiku 2012 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły. Jednak największą zadowolenie z pracy przyniosła mi wdzięczność podopiecznych.
Zakończenie staż, będące jednym z etapów uzyskania stopni awansu zawodowego, nie jest zakończeniem mojej aktywności zawodowej. Nadal przewiduję podnosić swoje kwalifi-kację, doskonalić swój warsztat pracy, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.