X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50930
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Małgorzata Próchniewska-Żach
PODSTAWOWE INFORMACJE:
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – Małgorzata Próchniewska-Żach
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie, ul. Warszawska 17, 14-105 Łukta
STANOWISKO PRACY – Nauczyciel wychowania przedszkolnego
POSIADANE KWALIFIKACJE:
Ukończone studia wyższe:
• licencjackie: specjalność – Pedagogika Wczesnoszkolna i Pedagogika Przedszkolna z Logopedią, WSP TWP w Warszawie, wydział w Olsztynie
• magisterskie: specjalność – Pedagogika Opiekuńcza, UWM w Olsztynie
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Irena Buczwiło
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2016 – 31.05.2019
DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ – mgr Sławomir Urbaszek
DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE:
• wychowawca oddziału przedszkolnego,
• koordynator zespołu wychowania przedszkolnego.
• członek zespołu opracowującego Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU:
1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z ponad 6 letnim stażem pracy. W Zespole Szkolno-Przedszkolny w Łukcie, w przedszkolu pracuję czwarty rok. Od początku swojej pracy zawodowej staram się systematycznie wzbogacać swój warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów, biorę czynny udział w wydarzeniach szkoły i przedszkola. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie i dla dobra dzieci, z którymi pracuję oraz ich rodziców. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńcze. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz pogłębiałam swoją wiedzę w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych, a także wychowawczych. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych w pracy z dziećmi był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dydaktycznymi jest niekończącym się zadaniem nauczyciela i człowieka w ogóle, więc jestem zobowiązana stale się rozwijać i dążyć do uzyskiwania jak najlepszych efektów swojej pracy. W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnęłam zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z dziećmi i ich rodzicami.

I. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNE Z WYMAGANIEM
§ 7 ust. 2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach

1. Działania przygotowujące do odbycia stażu.
We wrześniu 2016 r złożyłam wniosek do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie o rozpoczęcie stażu. Dokonałam analizy potrzeb przedszkola i na jej podstawie zaplanowałam ogólny kierunek własnego rozwoju zawodowego i osobistego, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe jako nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Ireną Buczwiło. Ustaliłyśmy stałe punkty naszej współpracy: harmonogram spotkań, sposoby omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Ustaliłyśmy zasady współdziałania oraz zadania do wykonania ujęte w kontrakcie, omawianie przebiegu zajęć, jak doskonalić warsztat metodyczny, wyciągać wnioski do własnej pracy oraz jak korygować błędy. Pani Irena przekazywała mi wskazówki dotyczące stosowania metod aktywizujących oraz rozwiązywania problemów wychowawczych.
W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in.:
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami z dnia 17 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574),
• Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, 27 października 2017 r. (Dz. U. poz. 2203),
• Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczyciela (Dz. U. poz. 1133).
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę w zakresie zmian zachodzących w prawie oświatowym.
Efekty dla szkoły:
• uwzględnienie potrzeb placówki oraz dzieci i rodziców w zakresie zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego,
• doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.
Efekty dla mnie:
• określenie potrzeby, warunków i przebiegu dalszego rozwoju zawodowego, sporządzenie planu rozwoju zawodowego i złożenie go dla Dyrektora placówki do akceptacji,
• rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela,
• po zakończeniu stażu przygotowanie sprawozdania z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.

2. Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy:
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz innych nauczycieli:
Zgodnie z opracowanym harmonogramem na cały okres stażu obserwowałam zajęcia otwarte prowadzone przez Irenę Buczwiło. Było to istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Szczególną uwagę zwracałam na formułowanie poleceń do dzieci na zajęciach, rodzaj zastosowanych metod pracy z dziećmi oraz indywidualną pracę z dziećmi słabszymi oraz zdolniejszymi. Zwracałam uwagę na czas poświęcony na zajęciach, a także stosunek nauczyciela do dzieci. Omawiałam obserwowane zajęcia i robiłam notatki. Rozwijałam umiejętności analizowania i oceniania własnych i cudzych działań. Dokonane obserwacje sprawiły, iż zajęcia, które teraz przeprowadzam w grupie najmłodszej stają się coraz bardziej interesujące i zachęcające dzieci do działania. Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez inne nauczycielki młodsze i starsze stażem pracy na terenie przedszkola.
Obserwowane zajęcia, uroczystości były dla mnie cennym źródłem inspiracji i nowych pomysłów do zrealizowania w przedszkolu. Przekonałam się też, że moją pracę z dziećmi wykonuję prawidłowo. Kontakty z innymi nauczycielami oraz współpraca z opiekunem stażu dały mi możliwość pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora przedszkola:
Realizując założone cele w planie rozwoju zawodowego zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam (w roku 2016/2017 raz w miesiącu, w roku 2017/2018 oraz 2018/2019 dwa razy w semestrze) zajęcia otwarte w obecności opiekuna stażu, koleżanek nauczycielek oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie.
Prowadzone przeze mnie zajęcia przygotowywałam zgodnie ze scenariuszem i określeniem celów zajęć. Starałam się stosować takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Wspólnie z opiekunem stażu omawiałyśmy przebieg zajęć, zastosowane metody i środki dydaktyczne, tempo pracy i aktywność dzieci w czasie prowadzonych różnego rodzaju zajęć w ciągu 3 lat. Przeprowadzone zajęcia poddawane były ewaluacji, analizie mocnych i słabych stron. W czasie całego stażu kontaktowałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy tematy, które przysparzały mi wiele trudności, ale także i sukcesów. Mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu, która pokazywała i motywowała mnie do dalszych działań. Dzieliła się własnymi umiejętnościami i doświadczeniami, pomagała w przezwyciężaniu trudności.
• Organizowanie własnego warsztatu pracy.
Miesięczne plany pracy przygotowywałam w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego.
W trakcie odbywania stażu starałam się realizować :
o Program Wychowawczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie,
o Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” I. Grygorowicz, I. Lewkowicz, wyd. Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia,
o Program wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki” wyd. Nowa Era,
o Program wychowania przedszkolnego: „Rozwój-Wychowanie-Edukacja”, wyd. Nowa Era,
o Programy proekologiczne: „Czyste powietrze”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
o Programy profilaktyczny: „Bezpieczne przedszkole”, „Drogowe ABC”, „Akademia Aquafresh”
o Program wspierający edukację czytelniczą „Magiczny Świat Bajek i Baśni”.
o Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Samodzielnie przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem techniki komputerowej, takie jak: karty pracy, karty do ćwiczeń grafomotorycznych, wiersze, obrazki. Wzbogaciłam również własną bazę muzyczną o płyty CD i teksty piosenek a także płyty z różnymi rodzajami muzyki dziecięcej. Prenumerowałam czasopismo „Nauczycielka Przedszkola” oraz kilka numerów „Nauczycielki Szkoły Podstawowej”, aby zdobyć wiele inspiracji do prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla dzieci oraz zgromadzenia potrzebnych materiałów i pomocy dydaktycznych.
Dokonywałam ewaluacji własnych działań i przedsięwzięć. W procesie dydaktycznym stosowałam miedzy innymi aktywne metody nauczania: pedagogikę zabawy „Klanza”, metoda „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne, metodę „Kinezjologii edukacyjnej” P. Dennisona, „Odimienną metodę nauki czytania” I. Majchrzak, „ Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk –Kolczyńskiej. Gromadziłam materiały, zdjęcia dotyczące realizacji przeprowadzonych zajęć.
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5-6 – letnich oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Prowadząc najstarszą grupę z opiekunem stażu diagnozę wstępną przeprowadzałam na przestrzeni października i listopada a końcową w kwietniu i maju. Następnie pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2018/2019 opracowywałam „Wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka” dla dziewczynki ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową w stopniu lekkim oraz upośledzeniem w stopniu lekkim. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań z rodzicami. Rozbudowywałam bibliotekę przedmiotową i zaplecze środków dydaktycznych. Studiowałam literaturę fachową pod kątem wychowania przedszkolnego i rozwoju zawodowego. Zbierałam i gromadziłam scenariusze zajęć do pracy z dziećmi, między innymi z wykorzystaniem metody do naturalnej nauki języka „Słoneczna biblioteka”. Uczyłam się dostosowywać metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W ten sposób poznawałam przyczyny ich trudności na zajęciach. Przydatne okazywały się opinie opiekuna stażu.
Efekty dla szkoły:
• wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy,
• wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczenie koleżanek i kolegów,
• poszerzanie wiedzy na temat psychologii dziecka w okresie przedszkolnym,
• wskazywanie na ciekawe i skuteczne rozwiązania metodyczne,
• doskonalenie metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• szerzenie dobrych praktyk.
Efekty dla mnie:
• zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielkami wychowania przedszkolnego,
• ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na dzieci,
• motywowanie do własnego rozwoju,
• doskonalenie metod prac z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy.

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności:
W okresie całego stażu doskonaliłam swój warsztat pracy. Podnosiłam swoje kompetencje, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych. Protokołowałam spotkania Rady Pedagogicznej. Byłam przez dwa lata koordynatorem zespołu Wychowania Przedszkolnego oraz członkiem zespołu tworzącego IPET dla dziewczynki o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na bieżąco starałam się dokumentować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego gromadząc dyplomy, zaświadczenia, świadectwa oraz inną dokumentację poczynionych działań (scenariusze zajęć). Stosowałam aktywizujące metody do pracy z dziećmi. Wspólnie z koleżanką przeprowadziłyśmy ankietę dla rodziców i nauczycieli oraz wywiad z dziećmi dotyczący ustalenia czy dzieci w przedszkolu wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządziłyśmy raport końcowy ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu.
Na przestrzeni ostatnich lat poszukiwałam i poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.
Szkolenia:
o „Strażnicy uśmiechu” – Centrum Pozytywnej Edukacji,
o „Wiatrak Matematyczny- narzędzie i metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.” – EXPO MAZURY,
Kursy:
o „Bajkoterapia z elementami wizualizacji” – Niepubliczna Placówka Szkolna24.pl
o „Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z Autyzmem” – Niepubliczna Placówka Szkolna24.pl
o „Dobre relacje i owocna współpraca z rodzicami uczniów” – Niepubliczna Placówka Szkolna24.pl
Rady szkoleniowe:
o „Szkolenie BHP” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie,
o „Najnowsze tendencje w używaniu środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie,
o „Neurodydaktyka” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie,
o RODO – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie,
o „Elementarny kurs pierwszej pomocy” – Polski Czerwony Krzyż,
o „Postępowanie na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym w szkole” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie.
Efekty dla szkoły:
• poszerzenie oferty szkolnej w zakresie wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem „Wiatraka matematycznego”,
• realizacja potrzeb i oczekiwań dzieci w zakresie regulacji emocjami,
• zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli.
Efekty dla mnie:
• poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem słabym, zdolnym oraz dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• utrwalenie wiedzy na temat pierwszej pomocy oraz procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych,
• zdobycie kolejnych kwalifikacji zawodowych.

4. Napisanie własnego programu wspierający edukację czytelniczą w przedszkolu „Magiczny świat Bajek i Baśni”.
Pomimo, iż współczesny świat efektywnie odsuwa czytanie na plan dalszy, serwując dzieciom telewizję i komputer - pełen nie zawsze wartościowych informacji - tak książka, będzie zawsze dla nas przyjacielem, który nie krzywdzi, ale pozwala zrozumieć świat i siebie. Książka czytana przez rodziców małemu dziecku, wzmacnia więzi, kształtuje zainteresowania czytelnicze. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia, nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak: uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, odwaga i sprawiedliwość, staje się sprawą „ być albo nie być” dla społeczeństwa i państwa.
Założeniem opracowanego programu jest umożliwienie dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem. Spełnienie założeń programu wpisuje się w zadania przedszkola, postawione w nowej podstawie programowej, zwłaszcza w obszarach dotyczących rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka. Czytanie dzieciom jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela w przedszkolu i dlatego też chciałam włączyć do realizacji tego programu rodziców.
Efekty dla szkoły:
• kształtowanie zainteresowań czytelniczych,
• ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych,
• współpraca z rodzicami,
• realizacja zadań przedszkola, postawione w nowej podstawie programowej, zwłaszcza w obszarach dotyczących rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka.
Efekty dla mnie:
• wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,
• budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem,
• nawiązanie pozytywnej współpracy z rodzicami,
• kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania,
• zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów,
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do sporządzenia przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz dokonania oceny podejmowanych przeze mnie działań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi realizować założenia funkcjonowania szkoły, a tym samym wpływ na podnoszenie jakości pracy placówki. W trakcie stażu zgromadziłam i uporządkowałam dokumenty, materiały i pomoce dydaktyczne. Podsumowałam całość pracy w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokonałam również samooceny za okres stażu.

II. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNE Z WYMAGANIEM
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z dziećmi i ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Na początku każdego roku szkolnego odbywało się zebranie z rodzicami, które miały charakter informacyjno-organizacyjny. Wybierano Radę Rodziców działającą przy przedszkolu. W wyniku częstych rozmów z samymi dziećmi oraz ich rodzicami poznałam ich sytuację socjalną i problemy, jakie istnieją w środowisku domowym. Współpraca z rodzicami polegała na spotkaniach indywidualnych, zebraniach, uroczystościach przedszkolnych. Będąc wychowawcą w grupie 5-6 latków odbyło się zebranie dotyczące diagnozy przedszkolnej, na którym rodzice zostali poinformowani o wynikach przeprowadzonych badań. Wśród form współpracy z rodzicami dominowały codzienne rozmowy podczas, których przekazywane były informacje o postępach i problemach wychowanków. Z uwagi na specyfikę przedszkola kontakty te były łatwe. Rodzice włączali się do różnorodnych działań na rzecz przedszkola: pomoc w organizacji imprez, wycieczek, zakupie prezentów dla dzieci, konkursach, akcjach, dostarczają gadżety, pomoce do zajęć czy uroczystości. Częstą formą kontaktu były również wiadomości przesyłane za pomocą SMSów, wiadomości do udostępnienia na grupę utworzoną dla rodziców MESSENGER, kartki informacyjne na drzwiach naszej sali.
Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
Efekty dla szkoły:
• wzmacnianie pozytywnego obrazu szkoły poprzez pokazywanie różnych płaszczyzn jej działania,
• wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą w sprawach dziecka jest ważne dla sukcesu dziecka,
• współdziałanie organów szkoły,
• urozmaicenie form pracy, integracja zespołu,
• ustalenie jednakowych oddziaływań na dziecko.
Efekty dla mnie:
• dostarczenie przez rodziców informacji o dziecku,
• zwiększenie motywacji rodziców do współpracy ze mną,
• podniesienie mojej efektywności pracy jako wychowawcy,
• troska o jakość pracy wychowawczej szkoły.

2. Organizowanie uroczystości i imprezy okolicznościowe.
Jako nauczyciel w grupie stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować dzieci. Dążyłam do tego, aby dzieci darzyły się szacunkiem, by między nimi panowała przyjazna atmosfera. Opracowywałam scenariusze uroczystości przedszkolnych. W przedszkolu z udziałem rodziców zostały zorganizowane takie uroczystości jak: Mikołajki, „Spotkanie Wigilijne”, „Bal Karnawałowy”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dmuchańce – Dzień Dziecka”, „Festyn Rodzinny”, „Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego”. Poza tym w ciągu trzech lat miały miejsce także:
• Koncerty Filharmonii Olsztyńskiej – realizowane raz w miesiącu,
• Spotkania z policjantem, leśniczym – pogadanki na temat profilaktyki, bezpieczeństwa na drodze,
• Spotkanie z aktorką Olsztyńskiego Teatru Lalek – warsztaty dla dzieci,
• Przedstawienia teatralne: „O rycerzu, co ratował księżniczkę”, „Foszek czyścioszek”, „Akademia Pana Kleksa”, „Igraszki czarodziejki Honoraty”, „Elementarz młodego patrioty” ,
• „Dzień Pluszowego Misia” – organizowany co roku,
• Obchody „Pierwszego Dnia Wiosny” – kolorowe pochody z Marzanną,
• Apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3.Organizowanie wycieczek dla dzieci w miejscowości i poza nią.
Organizowałam wycieczki autokarowe i piesze o charakterze edukacyjno – kulturowym oraz rozrywkowym. Rodzice wyrażali zgody na wyjścia poza teren przedszkola. Na każdej wycieczce robiłam zdjęcia, które umieszczane były na stronie przedszkola.
Przez te trzy lata zorganizowałam wycieczki do:
• „Na skrzyżowaniu” – wycieczka, obserwacja ruchu na ulicach oraz poznanie znaków drogowych,
• „Wycieczka na pocztę” – zwiedzenie poczty, poznanie zawodu listonosza,
• „Wycieczka do Straży Pożarnej” – odwiedzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukcie, zwiedzanie jednostki,
• „Dbamy o zdrowie” – wycieczka do przychodni,
• „Wycieczka do biblioteki szkolnej” – poznanie miejsca jakim jest biblioteka, zachęcenie do korzystania z jej zasobów,
• „W wiejskiej zagrodzie” – wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego SAMSARA, obserwacja zwierząt i ich środowiska życia,
• „Smerfy” – wycieczka do kina w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie na seans,
• „Kupujemy owoce” – wyprawa do sklepu na stragan w celu zakupu owoców, zajęcia matematyczne w praktyce,
• „Jesienne liście” – wycieczka do parku, rozpoznawanie różnych gatunków drzew,
• „Wycieczka do lecznicy zwierząt” – zapoznanie z pracą weterynarza i sposoby pielęgnacji zwierząt,
• „Zimowa wycieczka” – wyjście do parku w poszukiwaniu oznak zimy,
• „Zwiedzamy kuchnię” – wizyta w stołówce szkolnej, poznanie czynności i narzędzi pracy osób tam pracujących,
• „Spotkanie wigilijne” – wycieczka do schroniska „Przytulisko” w Łukcie, akcja wolontariatu dzieci na rzecz bezdomnych zwierząt,
• „Karolcia” – wycieczka do Ostródy na musical w wykonaniu Teatru Współczesnego z Krakowa,
• „Wycieczka do SAMSARY” – z wizytą u zwierząt,
• „STRUSIOLANDIA” - wycieczka do mini ZOO w Bukwałdzie, przejażdżka wozem cygańskim oraz na kucyku, integracja grupy,
• „Ziemia, księżyc, Słońce” – wycieczka do Planetarium w Olsztynie na seans oraz zwiedzanie obiektu,
• Wycieczka do Zamku w Ostródzie na spektakl profilaktyczny „Chatka Puchatka”,
• Wyjście do Gminnego Ośrodka Kultury na przedstawienie „O mądrej królewnie i smoku ze Złotej Góry”,
• „Polaris” – wycieczka do Planetarium w Olsztynie na seans,
• „Bajka o kolorach” – wycieczka do Miejskiego Domu Kultury w Morągu na przedstawienie interaktywne,
• Wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie.
Efekty dla szkoły:
• realizacja podstawy programowej (uatrakcyjnienie zajęć),
• realizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego,
• obserwacja środowiska przyrodniczego, uwrażliwianie na piękno przyrody i konieczność działań proekologicznych,
• rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, wychowanie patriotyczne,
• promocja turystyki i rekreacji,
• wspieranie działań profilaktycznych szkoły przez instytucje i osoby do tego powołane,
• realizacja zadań z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz dotyczących profilaktyki zagrożeń,
• troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
Efekty dla mnie:
• działania integrujące grupę oraz współpraca z rodzicami,
• realizacja zadań programowych,
• realizacja zadań z planu wychowawczego,
• współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami użytku publicznego,
• realizacja treści podstawy programowej,
• skuteczne wypełnianie zadań wychowawcy,
• pomoc instytucjom w realizacji ich zadań.

4. Organizowanie konkursów, przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach oraz branie udziału w akcjach na rzecz innych.
Kreowałam wizerunek przedszkola poprzez współorganizowanie konkursów, nawiązanie współpracy z portalami edukacyjnymi oraz aktywny udział w akcjach społecznych i konkursach celem prezentowania umiejętności i wrażliwości wychowanków na potrzeby innych.
W roku przedszkolnym 2018/2019 zorganizowałam i przeprowadziłam między przedszkolny konkurs plastyczny „Choinka – magiczne drzewko” (zajęli II i III miejsce oraz wyróżnienie) oraz konkurs „Moja ulubiona bajka”, który był podsumowaniem programu wspierającego edukację czytelniczą „Magiczny Świat Bajek i Baśni”. W tym roku moi wychowankowie wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym z języka angielskiego „My Teddy Bear” i zajęli I i III miejsce.
Pozyskałam środki pieniężne na zakup nagród i upominków w konkursach plastycznych przeze mnie organizowanych od zaprzyjaźnionych sponsorów: lokalnych przedsiębiorców i instytucji, m.in..: hluiSHCIUHSUIHCXiuachiu .Wystąpiłam z prośbą do Rady Rodziców o sfinansowanie zabawek i sprzętów do zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz na boisku. Rada Rodziców przychyliła się do mojej prośby, a dzieci mogły cieszyć się z nowych: zestawów do zabawy w piasku, piłek, skakanek oraz ringo.
Podczas stażu wraz z dziećmi brałam czynny udział w akcjach: „Cała Polska Czyta dzieciom” – włączenie się do ogólnopolskiej akcji i obchodów światowego tygodnia książki, „Góra grosza” – zbiórka funduszy na pomoc dzieciom osieroconym, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych, przekazanie maskotek, gier i książek w szkolnej zbiórce dla dzieci z Domu Dziecka, zorganizowanie zbiórki żywności dla psów i kotów ze schroniska "Przytulisko" połączone z wycieczką do "Przytuliska" w Łukcie, zachęcanie dzieci i ich rodziców do udziału w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (udział w „Balu współorganizowanym praz wolontariuszy WOŚP”).
Efekty dla szkoły:
• kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym, promocja szkoły,
• możliwość zaprezentowania przez uczniów artystycznego odbioru świata,
• wzbudzanie motywacji do pracy, gdyż dziecko widzi własne efekty na tle innych dzieci,
• współpraca między placówkami,
• rozwijanie kreatywności i kompetencji językowych,
• wyrobienie postawy wrażliwości na potrzeby i problemy innych,
• efektywna współpraca środowiska lokalnego i szkoły,
• zakup wyposażenia – zabawek, sprzętów do zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz na boisku.
Efekty dla mnie:
• podwyższenie jakości własnej pracy,
• satysfakcja z osiągniętego sukcesu organizacyjnego,
• satysfakcja z osiągnięć wychowanków,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dzieciach,
• satysfakcja z działań dzieci, ich postawy i zaangażowania na rzecz innych osób i zwierząt,
• zakup nagród i upominków w konkursach,
• dofinansowanie zasobów zabawek i sprzętów przedszkolnych.

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Morągu, szkolnym logopedą oraz pedagogiem.
Praca przedszkola opiera się m.in. na współpracy z wieloma instytucjami. Należy do nich również poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Morągu wspiera nasze działania poprzez: wspomaganie właściwego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci, pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron dzieci, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola i rodziny, opracowywanie wspólnie ze specjalistami z poradni programów indywidualnych dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozę, konsultację, terapię. Dzięki wskazówkom z poradni, my nauczyciele, możemy lepiej zaplanować pracę z dziećmi oraz dostosować zajęcia do ich indywidualnych potrzeb.
Przez okres stażu do poradni skierowałam 5 dzieci w celu zdiagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych, zasięgnięcia opinii o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspomaganie dzieci z trudnościami adaptacyjnymi.
Współpracę z logopedą nawiązałam już w pierwszym roku pracy w tej placówce. Bardzo ważne jest, aby w odpowiednim momencie dziecko z zaburzeniami mowy trafiło na terapię logopedyczną. Na takie zajęcia kierowałam dzieci wykazujące zaburzenia w rozwoju mowy. Logopeda poprzez badania przesiewowe zakwalifikowała dużą część dzieci z mojej grupy na takie zajęcia. Przez cały okres stażu współpracowałam i konsultowałam się w sprawach wychowanków objętych terapią logopedyczną, znaczna większość poczyniła ogromne postępy. Jednak sama praca specjalisty i wychowawcy nie wystarcza, niezbędna jest także praca z dzieckiem w domu.
Doskonaliłam umiejętność rozpoznawania i diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w ramach zespołu tworzącego wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie prowadzonych zajęć z grupą zwracałam uwagę na indywidualne możliwości psychofizyczne dziecka dostosowując tempo pracy, wytrwałość, czas skupienia na zadaniu oraz motywację do wykonywania powierzonych dziecku zadań.
Rola pedagoga w pracy z dziećmi w przedszkolu jest ważna. Pedagog jest doradcą, konsultantem, mediatorem w różnorodnych sytuacjach, a często też organizatorem podejmowanych przedsięwzięć. Udziela wsparcia emocjonalnego, służy pomocą, doradztwem pedagogicznym, pośredniczy w kontaktach z instytucjami. Powierza mu się niejednokrotnie pełnienie funkcji inspirującej i koordynującej realizowane projekty wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, zawodoznawcze czy też inne wynikające z harmonogramu pracy szkoły. Nawiązaną współpracę oceniam bardzo dobrze, zawsze mogłam liczyć na wsparcie i nowy punkt widzenia na sprawy wychowawcze i opiekuńcze w mojej pracy.
Efekty dla szkoły:
• rozpoznanie potrzeb rozwojowych każdego dziecka,
• objęcie wspomaganiem, dostosowanie metod pracy z dzieckiem,
• zapewnienie warunków, aby każde dziecko, potrzebujące wsparcia, mogło skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów,
• podnoszenie efektywności i jakości pracy pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówki,
• stworzenie możliwości skutecznej diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• właściwa współpraca wszystkich organów szkoły,
• zorganizowanie efektywnej pracy zespołowej nauczycieli szkoły,
• efektywna realizacja zadań, wynikająca z obowiązków i zamierzeń szkoły,
• tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych.
Efekty dla mnie:
• zdobycie informacji o dzieciach i ich potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
• możliwość konsultacji u specjalistów w przypadkach nieradzenia sobie z problemami dot. rozwoju i zachowania dziecka,
• wspieranie wniosku rodziców o badanie w poradni, uzasadnienie konsultacji i terapii,
• zwiększenie efektywności działań w mojej pracy wychowawczo – opiekuńczej,
• wzajemna pomoc i koordynacja działań specjalistów pedagogicznych,
• możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie w pracy.

III. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNE Z WYMAGANIEM
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Nowe technologie nieustannie i nieodwracalnie wkraczają do wszystkich aspektów naszego życia a szczególnie technologia informacyjna i komunikacyjna. Przed nauczycielami stoi ważne zadanie, polegające na integrowaniu zaawansowanej technologii z zadaniami szkoły. Komputer stał się więc nieodzownym narzędziem w pracy każdego nauczyciela, w tym także mojej. W swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych oraz życiu codziennym bardzo często korzystam z umiejętności komputerowych. Komputer jest niezbędnym narzędziem w mojej pracy. Pomaga mi w przygotowywaniu kart pracy, pomocy dydaktycznych, dyplomów, prezentacji multimedialnych, opracowywaniu dokumentacji szkolnej, tworzeniu sprawozdań, planów miesięcznych, ankiet, scenariuszy zajęć i imprez przedszkolnych, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej, opracowanie diagnozy gotowości szkolnej, cenzurki dla rodziców, tworzenie arkuszy obserwacji. Za pomocą komputera redagowałam ogłoszenia, zaproszenia, wpisy do książek, podziękowania dla rodziców, programy własne.
Internet służy mi jako źródło niezbędnych informacji oraz środkiem komunikacji z otoczeniem. Zamieszczam publikacje z ważnych wydarzeń i imprez okolicznościowych na stronie internetowej bądź Facebooku szkoły. W swej pracy regularnie korzystam z zasobów sieci internetowej: odwiedzam portale edukacyjne i oświatowe, m.in.: anetaszostak.pl, szkolna24.pl, literka.pl, nowaera.pl, portaloswiatowy.pl, oswiata.org, scholaris.pl, gwo.pl, men.gov.pl, edukacja.pl, profesor.pl, aktualizuję wiedzę na temat prawa oświatowego, korzystam z poczty elektronicznej (kontakt z organizatorami konkursów i akcji, wymiana ciekawych pomysłów i doświadczeń z innymi nauczycielami ).
W pracy zawodowej korzystałam i korzystam także na bieżąco z tradycyjnych narzędzi takich jak: smartphone, drukarka, skaner, rzutnik multimedialny, płyty CD i DVD, kasety VHS, radio, atlasy, mapy, słowniki, instrumenty muzyczne, plansze, tablica suchościeralna oraz długopis.
Efekty dla szkoły:
• atrakcyjność zajęć dla dziecka to większa skuteczność edukacji,
• nowoczesny nauczyciel to wyższa jakość pracy,
Amonitorowanie postępów dziecka w nabywaniu umiejętności,
• ułatwienie kontaktu placówki z rodzicami,
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji ze wszystkimi stronami procesu kształcenia.

Efekty dla mnie:
• wspomaganie stosowania skutecznych metod oddziaływania na dziecko (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych),
• korzystanie z „banku dobrych praktyk” nauczycielki przedszkola,
• ułatwianie i przyspieszanie codziennej pracy, przygotowania się do zajęć,
• pomoc w urozmaiceniu zajęć,
• podnoszenie efektywności w pracy nauczyciela, optymalizacja procesu kształcenia,
• wzbogacanie technicznego warsztatu pracy,
• ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją oraz innymi nauczycielami.

IV. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNE Z WYMAGANIEM
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach, Radach szkoleniowych, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałam z czasopism i innych publikacji:
• „Opieka – wychowanie – terapia” – kwartalnik metodyczno – teoretyczny,
• „Nauczycielka przedszkola” – miesięcznik,
• „Nauczycielka szkoły podstawowej” – miesięcznik,
• „Dzieci wolnego chowu: jak wychować bezpieczne i samodzielne dzieci (i nie zwariować ze zmartwienia)” Lenore Skenazy,
• „Myśleć jak pedagog” Bogusław Śliwerski,
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish,
• „Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii” Maria Molicka,
• „Bajkoterapia czyli Bajki – pomagajki dla małych i dużych” Artur Barciś,
• „Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” Maria Bystrzanowska.
Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców przedszkola, ale nie tylko i pedagoga szkolnego z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały i różnorodny kontakt z rodzicami/opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych znajduję czas na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez podsuwanie ciekawych artykułów lub książek, np.: kjhjchshcuahc „Dojrzałość Szkolna”, „Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów”. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci.
Efekty dla szkoły:
• wprowadzenie nowych metod pracy z dziećmi z problemami społecznymi, adaptacyjnymi, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• organizacja nowych ciekawych zajęć w oparciu o nowatorskie programy.
Efekty dla mnie:
• realizacja własnych pasji,
• poszerzenie zakresu swojej wiedzy i umiejętności,
• korzystanie z własnych uzdolnień i zainteresowań pozazawodowych.

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie ciekawych dla dzieci motywatorów – tablicy motywacyjnej na drzwiach, naklejek, stawiania pieczątek za pracę na zajęciach, drobne upominki, np.: zakładka lub kolorowanka, gadżety, odblaski, breloki. W czasie pogadanek z dziećmi realizowałem tematykę profilaktyki prozdrowotnej oraz bezpieczeństwa. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.
Jako wychowawca grupy przedszkolnej systematycznie prowadziłam i uzupełniałam dziennik zajęć oraz dokumenty związane z funkcją wychowawcy grupy przedszkolnej, plany miesięczne, protokoły ze spotkań z rodzicami, opinie związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, opracowywałam co roku plan wycieczek i imprez przedszkolnych oraz planowałam koncerty Filharmonii Olsztyńskiej, a także występy teatralne na terenie przedszkola.
Stosując zdobytą wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki mogłam w większym zakresie wspomóc codzienną pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opierając się na tej wiedzy dokonywałam wspólnie z zespołem Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania dziecka – dwa razy wciągu roku szkolnego. Jako wychowawca i jako specjalista pracujący z dzieckiem mogłam w należyty sposób zaplanować pracę całego zespołu specjalistów przy tworzeniu oraz ewaluacji IPET-u. Kierowałam dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aby zdiagnozować potrzeby emocjonalne, rozwojowe i edukacyjne dzieci.
Od dwóch lat jestem koordynatorem Zespołu Wychowania Przedszkolnego. Wyznaczanie kierunków współpracy nauczycielek ze wszystkich grup przedszkolnych, omawianie sposobu prowadzenia dokumentacji nauczyciela, planowanie koncertów, wycieczek i imprez przedszkolnych w porozumieniu z całym zespołem, omawianie organizacji pracy podczas przerwy świątecznej i w okresie ferii, wakacji, itp. Ustalanie terminów spotkań z rodzicami, Dyrektorem, rodzaju i zakresu współpracy z instytucjami użyteczności publicznej. Dwa razy w roku składałam sprawozdanie dyrekcji z pracy naszego zespołu.
Wraz z koleżanką przeprowadziłam ewaluację wewnętrzną w przedszkolu, jej celem było zgromadzenie informacji o tym: czy dzieci w przedszkolu wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Przygotowałyśmy kwestionariusze ankiet dla nauczycielek przedszkola oraz rodziców, a także kwestionariusz wywiadu z dziećmi. Moją rolą było rozdanie ankiet i zebranie wyników naszych badań. Koleżanka zebrała uzyskane w ten sposób informacje. Następnie przestawiłyśmy analizę badań oraz wnioski do dalszej pracy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach grupowych, najczęściej jako kierownik i organizator wycieczki, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne.
Efekty dla szkoły:
• poszerzenie wiedzy dot. form pracy z rodzicami,
• ustalenie wspólnych oddziaływań wychowawczych,
• dostarczenie wiedzy o osiągnięciach dzieci,
• przedstawienie propozycji projektów, akcji, obchodów,
• kształtowanie dyscypliny, umiejętności opanowania emocji, prawidłowej wymowy, zachowań prospołecznych, troski o zdrowie własne i innych,
• realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego placówki,
• wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu (różnych form rekreacji, dbałości o formę fizyczną i zdrowie),
• tworzenie atmosfery przyjaznej dziecku,
• analiza i tworzenie dokumentów szkolnych.
Efekty dla mnie:
• udział w realizacji różnych form pracy szkoły,
• udział w budowaniu wysokiej jakości pracy szkoły na płaszczyźnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom,
• uświadomienie sobie błędów, jakie można popełnić oraz jakich unikać w pracy z dzieckiem,
• doskonalenie procesu diagnostycznego niezbędnego w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• wzajemna pomoc i koordynacja działań, możliwość wymiany doświadczeń wspomaganie i współdziałanie w pracy,
• wzbogacenie kompetencji zawodowych,
• zdobycie nowych umiejętności kierowania zespołem.

V. REALIZOWAŁAM ZADANIA ZGODNE Z WYMAGANIEM
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wiązało się z podjęciem czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. W oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego prowadziłam dokumentację szkolną, a także dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W związku z tymi działaniami zapoznałam się między innymi z:
o Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późniejszymi zmianami),
o Rozporządzeniem MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658),
o Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591),
o Rozporządzeniem MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649, z późniejszymi zmianami),
o Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646).
Koncentrowałam się na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym na ciekawych stronach edukacyjnych i portalach między innymi: www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.portaloswiatowy.pl. Dokonywałam analizy stron edukacyjnych zamieszczanych w internecie w celu zbierania informacji dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek Dyrektora, nauczycielek i opiekuna stażu.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu: Statut Przedszkola, Statut Szkoły, Program wychowawczy, Program Profilaktyczny, regulaminy obowiązujące w placówce. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu przedszkola. W trakcie odbywania stażu zgłębiałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych i podsumowujących. Sporządzałam protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych. Przygotowywałam dekoracje do sal i na uroczystości przedszkolne. Wzbogacałam swoje zaplecze środków dydaktycznych i pomocy do zajęć. Uczestniczyłam i pracowałam w zespole ewaluacyjnym. Opracowałam program wspierający edukację czytelniczą „Magiczny Świat Bajek i Baśni” i realizowanym go w mojej grupie przedszkolnej.
Podjęłam się próby napisania artykułu na temat „Mutyzm wybiórczy – to dziecko nie mówi”, zredagowałam go i dołączę do zbiorów naszej Biblioteki Szkolnej w Łukcie. Może z czasem zdecyduję się wysłać go do czasopisma pedagogicznego.
Podsumowanie:
Z odbytego stażu jestem zadowolona, ponieważ udało mi się zrealizować założone cele zawarte w planie rozwoju zawodowego. Podejmowałam wiele nowatorskich działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie mojego warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własną pracę oraz udokumentować prowadzone przez mnie działania. W swojej pracy pedagogicznej ujmowałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Planowałam i organizowałam pracę zgodnie z potrzebami dzieci zapewniając im wszechstronny rozwój oraz swobodną, twórczą aktywność. Zawsze służyłam im pomocą, zabiegałam o to by zawsze czuły się dobrze i bezpiecznie podczas pobytu w przedszkolu.
W dalszym ciągu będę podwyższać swoje kompetencje zawodowe, starać się korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty). Korzystać z technologii komputerowej i informacyjnej, gdyż jest nieodzownym elementem mojej pracy.
Na bieżąco będę pogłębiać wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu pedagogiki, stosować przepisy prawa oświatowego. Aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań wewnątrz przedszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu przedszkola. Zamierzam nadal rozwijać się i udoskonalać swoje umiejętności oraz dzielić się nowymi doświadczeniami z innymi nauczycielami. Starłam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w 2017 roku.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Rola nauczyciela pracującego w grupie przedszkolnej wymaga nie tylko wiedzy z zakresu metod i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne i efektywne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.