X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50906
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOEWGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko

Rodzaj prowadzonych zajęć: religia

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Nazwa szkoły:

Opiekun stażu:

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2019r.

Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpocząłem 01. 09. 2016r. w ............................na stanowisku nauczyciela religii, a kontynuowałem........................................ W trakcie odbywania stażu starałem się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.

I.
UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO (§ 7 ust. 1 pkt 1)

Podczas stażu w Szkole podstawowej w ......................oraz w Szkole Podstawowej , w której uczę religii, systematycznie uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zarówno szkoleniowych jak i zwyczajnych.
Brałem udział w pracach zespołu edukacyjno – wychowawczego kl. I-III, oraz IV –VI, w ramach, którego opracowywałem harmonogram pracy zespołu.
Po przeprowadzonych imprezach i uroczystościach szkolnych pisałem informacje na ich temat, które następnie były publikowane na stronie internetowej naszej szkoły.
Współpracowałem z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym w organizowaniu imprez szkolnych tj. festynów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Jako opiekun Szkolnego Kola Wolontariatu współpracowałem z Samorządem Uczniowskim w Bożonarodzeniowej akcji składania życzeń oraz przygotowania i wręczania kart świątecznych przyjaciołom naszej szkoły.
Kontakty z rodzicami uczniów naszej szkoły oraz analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i realizacja ich zaleceń pozwoliły mi dotrzeć do uczniów mających problemy nie tylko edukacyjne, ale także wychowawcze.
W ramach współpracy z biblioteką szkolną uczestniczyłem w pracach komisji konkursu czytelniczego. Często korzystałem z zasobów bibliotecznych zarówno w pracy dydaktyczno –wychowawczej, jak i na użytek własny.

II.
POGŁĘBIANIE SWOJEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚĆI ZAWODOWYCH SAMODZIELNE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (§ 7 ust. 1 pkt 2)

W ramach różnorodnych form doskonalenia nauczycieli uczestniczyłem w:
- konferencjach przedmiotowo- metodycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Archidiecezjalnej
-rekolekcjach dla katechetów
- szkoleniu nt. Procedur postepowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczniów i pracowników szkoły
- szkoleniu z zakresu kontaktów interpersonalnych pt. Trudny rodzic
- szkoleniu z zakresu BHP nt. mobbingu w miejscu pracy
- szkoleniu nt. rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
- kursie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Powyższe szkolenia, kursy i konferencje przyczyniły się do poszerzenia zakresu wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy katechetycznej, oraz zwiększenia bezpieczeństwa podczas przeprowadzanych zajęć. Moje doświadczenie wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi dzieliłem się swoimi spostrzeżeniami nt. pracy. Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy, korzystałem z następujących czasopism: „ Katecheta”- miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu, „ Gość Niedzielny”- tygodnik katolicki, „Charaktery”- magazyn psychologiczny, oraz publikacji zamieszczonych na stronach internetowych.
Pogłębiałem również swoją wiedzę korzystając z publikacji dotyczących wychowania, psychologii i pedagogiki:
- Vademecum katechety – red. Zbigniew Barciński;
- Psychologia dla teologów – red. ks. Józef Makselon;
- Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych – Andrzej Zwoliński;
- Jak wychowywać? – J. Tarnowski
- Psychologia komunikacji – E. Sujak

III.
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH (§ 7 ust. 2 pkt 1)
Wraz z opiekunem stażu opracowaliśmy zadania współpracy, co zostało sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie, w skład, którego wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu. Następnie uzgodniliśmy harmonogram spotkań, w którym zostały ustalone terminy i tematyka zajęć obserwowanych jak i prowadzonych.
Zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego. W trakcie stażu samodzielnie i systematycznie pogłębiałem wiedzę na temat awansu. Korzystałem ze zbiorów biblioteki szkolnej, z własnej biblioteki systematycznie aktualizowanej oraz materiałów dostarczonych przez mego opiekuna stażu.
Rozpoczynając staż sporządziłem plan rozwoju, który został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora szkoły. Plan opracowałem zgodnie z obszarami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 01.03. 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Karcie Nauczyciela.
Przeprowadziłem zajęcia w obecności opiekuna stażu, oraz dyrektora szkoły, które omawiałem je z nimi po ich zakończeniu. Hospitacje moich lekcji przyczyniły się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia zajęć. Były to cenne doświadczenia, które pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej.
W zakresie nauczania stosowałem aktywizujące metody kształcenia tj. metoda muzyczna, inscenizacja biblijna, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, gwiazda skojarzeń, metoda audio- wizualna, wycieczka edukacyjno-rekreacyjna (w terenie), metoda plastyczna. Uważam, że stosowanie powyższych metod jest atutem w mojej pracy dydaktycznej i przyczynia się do zwiększenia efektywności prowadzonych przeze mnie zajęć. W dalszej pracy katechetycznej chciałbym poświęcić więcej uwagi na organizowanie konkursów z wiedzy religijnej, które w znaczący sposób mogą podnieść poziom zainteresowania nauczanym przedmiotem, oraz wpłynąć na jego atrakcyjność.
Analizowałem obowiązujący Program Nauczania Religii zatwierdzony przez władze Kościoła Katolickiego i przedstawiony MEN. Na podstawie programu katechizacji, oraz zestawów podręczników opracowałem plany wynikowe do kl. I-VI szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych.
Na podstawie analizy Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania opracowałem przedmiotowe zasady oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny. Z zasadami tymi zapoznałem uczniów.
W okresie stażu wdrażałem różne metody nauczania, oparte na doświadczeniu znanych metodyków oraz nauczycieli dyplomowanych.
Dzięki kontaktom międzyszkolnym wymieniałem doświadczenia z innymi nauczycielami, co miało duży wpływ na doskonalenie mojego warsztatu pracy.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałem udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej ( obsługa aktywnych tablic multimedialnych z rzutnikiem długoogniskowym oraz w szkoleniu nt. rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ponadto uczestniczyłem w kilku szkoleniach zarówno w szkole jak i poza nią.
Prowadziłem dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, dokumentację informacyjno- sprawozdawczą, dokumentację potrzebną do organizacji wycieczek.

IV.
UMIEJĘTNOŚCI UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (§ 7 ust. 2 pkt 2)

Zapoznawałem się z potrzebami, zainteresowaniami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów. Moimi głównymi działaniami były: obserwacja własna, rozmowy z uczniami i rodzicami. Byłem w stałym kontakcie z wychowawcami, z którymi planowaliśmy działania mające na celu rozwiązania pojawiających się problemów edukacyjnych i wychowawczych naszych uczniów.
W zakresie dostosowania warsztatu pracy do potrzeb każdego ucznia indywidualizowałem proces nauczania. W stosunku do ucznia słabego realizowałem to poprzez modyfikowanie treści nauczania, wyznaczanie uczniom większej ilości czasu na opanowanie trudnych zagadnień. W pracy z uczniem dyslektycznym odwoływałem się w treściach programowych do przykładów z życia ucznia. Natomiast w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu stosowałem pochwały nawet za drobne sukcesy, co przynosiło efekty w postaci większej odwagi dziecka i pewności siebie.

Brałem udział w różnych wydarzeniach związanych z życiem naszej szkoły:
- organizowałem Dzień Papieski, przybliżając postać św. Jana Pawła II i jego nauczanie
- przygotowywałem uczniów do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego z okazji Dnia Papieskiego
- współorganizowałem wyjazd do Mniejszości Niemieckiej, gdzie dzieci zapoznały się ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w kulturze niemieckiej i wykonywały ozdoby świąteczne
- przygotowywałem Jasełka, które pomogły uczniom w rozumieniu tajemnicy Bożego Narodzenia
- współorganizowałem wigilię szkolną
- współorganizowałem ze Starostwem Powiatowym konkurs plastyczny pt. Rodzina mikołajowa
- przygotowywałem dzieci do pełniejszego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej przez ich udział w czytaniach liturgicznych
- przygotowywałem dzieci do czytania rozważań podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej
- współorganizowałem uroczystość Pierwszej Komunii Świętej uczniów kl. III
- organizowałem program słowno- muzyczny z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza
- prowadziłem koło muzyczne przygotowując dzieci do oprawy wokalnej Dnia Papieskiego i Jasełek
- w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w ..................... pozyskałem kamizelki odblaskowe dla najmłodszych uczniów, piłki do siatkówki, drewno na opał
- opiekowałem się Szkolnym Kołem Wolontariatu
- brałem udział wraz z uczniami w Świątecznej Zbiórce Żywności

V.
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ (§ 7 ust. 2 pkt 3)
W ramach wykorzystania w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej, tworzyłem dokumenty szkolne tj. plan rozwoju zawodowego, sprawozdania: z realizacji planu rozwoju zawodowego, działalności Koła Muzycznego, działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, przedmiotowe zasady oceniania, plany wynikowe, pomoce dydaktyczne, sprawdziany, testy, kartkówki.
Doskonaląc swoje umiejętności w zakresie obsługi multimedialnych urządzeń informatycznych przygotowywałem prezentacje multimedialne z okazji Dnia Papieskiego, przedstawiające sylwetkę św. Jana Pawła II.
Posługiwałem się również pocztą mailową, w celu wymiany informacji z nauczycielami naszej szkoły, a także w kontaktach z organizacjami i stowarzyszeniami.
Wykorzystywałem zasoby Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej przeprowadzając „ lekcje z Internetem”, wyszukując z uczniami dodatkowe informacje dotyczące treści programowych.
Wyszukiwałem w Internecie wiadomości nt. nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. Korzystałem z następujących stron internetowych:
www.natan.pl, www.wiara.pl, www. eduforum.pl, www. edukacja.edux.pl, www.katecheza.pl
Opublikowałem na stronie internetowej edux. pl Scenariusz z okazji Dnia Papieskiego oraz Cząstkową diagnozę funkcjonowania ucznia z Zespołem Aspergera.

VI.
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ (§ 7 ust. 2 pkt 4)

Swoją wiedzę w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki podnosiłem poprzez stałe śledzenie literatury fachowej, czasopism, artykułów. Najbardziej przydatne w mojej pracy okazały się następujące publikacje:
„ Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej” - Barbara Harwas-Napierała;
„ Stosowanie aktywizujących metod nauczania” - Ewa Grela;
„ Młodzież wobec wartości”- Mirosław J. Szymański;
„ Psychologia dziecka”- Schaeffer Rudolph H.
Zdobytą wiedzę wykorzystywałem do:
-omawiania i rozwiązywania z wychowawcami problemów edukacyjnych i wychowawczych
- modyfikowania warsztatu pracy w stosunku do ucznia słabego oraz zdolnego, tworząc materiały programowe dostosowane do możliwości ucznia
- wdrażania metod aktywizujących podczas zajęć lekcyjnych.
Realizowałem zadania opiekuńczo- wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły. Sprawowałem opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu w ramach, którego uczniowie kształtowali swoje charaktery przez bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.
Prowadziłem zajęcia Koła muzycznego, podczas których uczniowie rozwijali nie tylko talent muzyczny, ale uczyli się dyscypliny, organizacji i umiejętności pracy w grupie.
Podczas pełnionych przeze mnie dyżurów w trakcie przerw międzylekcyjnych zwracałem uwagę na bezpieczeństwo uczniów, oraz utrzymanie porządku na terenie szkoły.
VII.
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ (§ 7 ust. 2 pkt 5)
W trakcie roku szkolnego na bieżąco korzystałem z treści podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole, a więc ze Statutu Szkoły Podstawowej , Programu profilaktyczno – wychowawczego, Planu dydaktyczno-wychowawczego, Planu rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Regulaminu Rady Pedagogicznej i innych regulaminów wewnątrzszkolnych
Na bieżąco śledzę wszelkie zmiany w zakresie ustaw oraz rozporządzeń MEN w sprawach kluczowych dotyczących oświaty.
Znajomość aktów prawnych jest mi niezbędna w pracy zawodowej, między innymi w celu uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego, jak również w obszarze właściwie sprawowanej opieki nad Uczniami.
W trakcie roku szkolnego brałem udział w zebraniach plenarnych oraz klasyfikacyjnych Rad Pedagogicznych.
Przez miniony okres stażu, co starałem się ukazać w powyższym sprawozdaniu, podejmowałem próby pogłębienia swojej wiedzy i rozwoju umiejętności oraz talentów. Szkoła postawiła przede mną, jako katechetą różnego rodzaju wyzwania, mobilizujące do poszukiwania i odkrywania nowych form procesu kształcenia zarówno ucznia jak i siebie samego. Odbywając staż na nauczyciela mianowanego coraz bardziej uświadamiam sobie, iż ten etap mojego doskonalenia zawodowego jest tylko początkiem, że nieustannie będę potrzebował pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, rozwoju talentów, które pomogą w przekazywaniu młodemu pokoleniu tego, czym sam żyję, co poznałem i w co głęboko wierzę.

Opracował:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.