X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50903
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji aneksu do Planu Rozwoju Zawodowego
mgr .......................
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Opiekun stażu: mgr ...........................
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data rozpoczęcia stażu w Przedszkolu Niepublicznym „Puchatek”: 01.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.

WSTĘP
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem założeniom postawionym sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to okres nieustannego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności dydaktyczno-wychowawczych.
Od 2007 roku pracuję jako nauczyciel. W 2011 roku ukończyłam studia magisterskie o specjalności filologia angielska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W roku 2012 rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W dniu 01.09.2011r., rozpoczęłam realizację stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4. We wrześniu 2013 roku, z racji zmiany miejsca pracy, sporządziłam Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez Panią dyrektor .................. Z dniem 1.09.2013r. rozpoczęłam staż w Przedszkolu Niepublicznym „Puchatek” pod opieką Pani ....................
W okresie stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego zadania. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w aneksie do planu rozwoju zawodowego oraz opis uzyskanych efektów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Dnia 1 września 2013 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Niepublicznym „Puchatek”. Przed złożeniem wniosku o kontynuację stażu awansu na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. W związku ze zmianą miejsca pracy opracowałam aneks do planu rozwoju zawodowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu panią mgr Violettą Kurian, na którym omówiłyśmy zasady naszej współpracy poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania ujętych w tzw. kontrakcie, który obopólnie został zaakceptowany. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu była istotnym elementem doskonalenia mego warsztatu pracy. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Moje zajęcia były również hospitowane przez opiekuna stażu. Przed rozpoczęciem zajęć sporządzałam konspekt. Po zakończeniu zajęć omawiałyśmy zrealizowane sytuacje edukacyjne, dokonywałam ich oceny i wyciągałam wnioski. Podczas całego stażu spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy napotykane przeze mnie trudności, ale i także sukcesy.
W trakcie trwania stażu nieustannie poszerzałam swoją wiedzę i podnosiłam kwalifikacje. W grudniu 2013 roku ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem. Brałam udział w warsztatach bydgoskiego Klubu Toastmasters „Jak zarządzać wewnętrznym krytykiem” oraz w konferencji dla nauczycieli edukacji przedszkolnej „Szkoła wspierająca – edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych.” zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz wydawnictwo Didasko. Brałam udział w szkoleniu metodycznym dotyczącym wykorzystania narzędzi TOC w pracy z dziećmi. Uczestniczyłam również w I Wołomińskiej Konferencji Pedagogiki M. Montessori organizowanej przez Burmistrza Gminy Wołomin i Przedszkola Tumirai. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami oraz wymiany doświadczeń, a także uaktualnienia wiadomości dotyczących nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Wiedzę zdobytą podczas warsztatów i szkoleń systematycznie wykorzystywałam w trakcie realizacji zadań w przedszkolu „Puchatek”.
Byłam opiekunką praktyki nauczycielskiej odbywanej przez studentkę I roku pedagogiki o specjalności edukacja przedszkolna i wszesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną w terminie od 07.04. do 18.04.2014 r. W trakcie trwania praktyki prowadziłam zajęcia w obecności studentki, omawiałam stosowane metody pracy, a także zapoznawałam ją z strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania placówki, sposobami realizowania zadań pedagogicznych placówki i obowiązującą dokumentacją.
We wrześniu 2013 opracowałam autorski program nauczania języka angielskiego w przedszkolu. W oparciu o ten program oraz program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” w Przedszkolu Niepublicznym „Puchatek” została utworzona grupa anglojęzyczna. W ramach pracy z grupą anglojęzyczną realizowałam autorski program nauczania, a także promowałam kulturę krajów anglojęzycznych poprzez prezentowanie świąt obchodzonych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych tj. Halloween, Święto Dziękczynienia oraz Dzień Świętego Patryka. Z okazji Dnia Świętego Patryka – patrona Irlandii, w przedszkolu odbył się konkurs plastyczny na symbol Irlandii. Przeprowadzona przeze mnie ewaluacja realizacji wyżej wymienionego programu potwierdza efektywność łączenia treści programu wychowania przedszkolnego z treściami nauczania języka angielskiego. Prowadzenie codziennych zabaw w języku angielskim i wprowadzenie języka obcego do czynności porządkowych również pomogło dzieciom w szybszym i bezstresowym opanowaniu treści programowych.

Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i aneksu do planu rozwoju zawodowego. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Współpraca ta była bardzo pomocna w doskonaleniu mojego warsztatu pracy. Uzyskałam umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron, obserwacji zajęć oraz oceniania skuteczności wybranych działań edukacyjnych. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, pozwoliły mi poszerzyć wiedzę teoretyczną jak również pomogły w radzeniu sobie z problemami napotykanymi w codziennej pracy.
Opracowanie i wprowadzenie autorskiego programu nauczania języka angielskiego pomogły mi wzbogacić mój warsztat pracy, a także połączyć doświadczenia zdobyte w nauczaniu języka angielskiego z pracą nauczyciela wychowania przedszkolnego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W swojej pracy nieustannie współpracowałam z rodzicami. Przez cały okres stażu starałam się poznawać środowisko lokalne dzieci. W poznaniu środowiska, potrzeb i możliwości dzieci pomagały mi rozmowy z dziećmi i rodzicami, konsultacje z innymi nauczycielami oraz psychologiem i logopedą. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach, podczas zabawy, a także przy okazji wszelkiego rodzaju imprez. W trakcie trwania roku szkolnego dokonywałam diagnozy pedagogicznej i sporządzałam arkusze obserwacyjne cech rozwojowych dzieci w grupie dzieci trzyletnich, oraz informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w grupie dzieci pięcio- i sześcioletnich. Na bieżąco rozwiązywałam konflikty pomiędzy dziećmi. Zauważone przeze mnie problemy związane zarówno z adaptacją dzieci w przedszkolu jak i również ich zachowaniu w grupie i w stosunku do rówieśników rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz z rodzicami. Swoje spostrzeżenia i uwagi konsultowałam z psychologiem przedszkolnym podczas cotygodniowych obserwacji w grupie. Pojawiające się problemy wspólnie poddawałyśmy analizie i dodatkowym obserwacjom w grupie jak i na zajęciach indywidualnych. Pełniłam rolę łącznika pomiędzy rodzicami a psychologiem. Odbywałam regularnie indywidualne konsultacje z rodzicami, a także spotykałam się z nimi na „Drzwiach otwartych” i zebraniach. W październiku zorganizowałam Pasowanie na Przedszkolaka w grupie Maleństw (dzieci trzyletnie), a także pomagałam w organizacji Pasowania na Starszaka w grupie Kubusiów(dzieci pięcioletnie). W grudniu zorganizowałam zajęcia otwarte w grupie Maleństw. W styczniu zorganizowałam występ z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie Maleństw. Na bieżąco informowałam rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych. Dbałam, aby dzieci czuły się dobrze wśród kolegów i koleżanek, oraz aby szanowali siebie nawzajem.

Efekty realizacji:
Zbudowałam a następnie zacieśniłam relacje, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy nimi a mną. Bardziej poznałam ich problemy i radości, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Pozyskałam informacje na temat zachowania dzieci poza środowiskiem przedszkolnym, co pozwoliło mi lepiej je poznać. Współpraca z rodzicami pomogła mi w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystuję technologię informacyjną i komunikacyjną do wspierania procesów oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. Wyszukiwałam w Internecie informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz prawa oświatowego. Prowadziłam dokumentację dotycząca awansu zawodowego. Wyszukiwałam ciekawe propozycje do zajęć. Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Korzystałam z technologii komputerowej i informacyjnej przy opracowywaniu scenariuszy zajęć oraz uroczystości, miesięcznych planów pracy, protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych,elementów gazetek, a także przy opracowywaniu materiałów i pomocy dydaktycznych. Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli oraz konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali. Korzystałam ze stron i portali edukacyjnych, m.in. www.edukacja.edux.pl, www.macmillan.pl, www.nowaera.pl. Podczas zajęć wykorzystywałam programy edukacyjne, prezentacje multimedialne i korzystałam z tablicy interaktywnej. Ponadto publikowałam zdjęcia z zajęć i działań przedszkola na profilu Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” na portalu społecznościowym www.facebook.pl.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cały czas korzystam z dobrobytu technologii informatycznej, wzbogacać swoją wiedzę, uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukać ciekawych pomysłów na udział w różnych konkursach i akcjach edukacyjnych.

Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. Wykorzystanie Internetu do zajęć podniosło ich atrakcyjność i pomogło zainteresować i zaciekawić dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki aktualizowałam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach i kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie i korzystając z czasopism, np. „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola”, „The Teacher”, „The English Teacher”, „Wychowanie na co dzień”. Studiowałam literaturę dotyczącą rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i adaptacji do przedszkola. Oglądałam wykłady związane z problematyką nauczania na portalach: www.macmillan.pl, www.ted.com, www.youtube.com. W sytuacjach problematycznych radziłam się opiekuna stażu, innych nauczycieli oraz psychologa. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
W 2013r. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwoliła mi uatrakcyjnić realizowane procesy edukacyjne w przedszkolu „Puchatek”. Ponadto podczas swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowałam programy i korzystałam z narzędzi pomocnych w pracy z dziećmi. Korzystałam z elementów planu daltońskiego pomagających w śledzeniu kolejnych etapów dnia przedszkolnego, przeprowadzaniu codziennych czynności takich jak sprawdzanie obecności dzieci, obchodzenie urodzin czy ustalanie dyżurów pełnionych w danym dniu. Dzięki elementom planu daltońskiego dzieci mogły uczyć się nazw dni tygodnia, dozwolonych sposobów komunikacji, zasad współpracy obowiązujących w danym dniu, a także, dzięki zegarowi daltońskiemu, mogły kontrolować czas wyznaczony na realizację zadania. Codziennym sytuacjom dydaktyczno-wychowawczym w grupie dzieci trzyletnich towarzyszył opracowany i stosowany przeze mnie system wzmocnień pozytywnych „Tropiciele”. System ten nagradzał konkretne pozytywne zachowania wśród dzieci poprzez przyznawanie „tropów” i wyróżnianie najlepszego „Tropiciela” pod koniec każdego tygodnia i miesiąca. W rezultacie pozytywne zachowania były utrwalane a dzieci były motywowane do ich powtarzania.
Poza wspomnianym wcześniej autorskim programem nauczania języka angielskiego, realizowałam także program wspomagający naukę czytania i pisania „ Odkrywamy świat liter- nauka czytania i pisania bez stresowania”. Program ten zakłada, że zabawa, jako podstawowy rodzaj działalności dziecka, powinna towarzyszyć nauce pisania i czytania. W trakcie licznych zabaw i ćwiczeń dzieci ćwiczyły rozpoznawanie swoich imion, nazw przedmiotów z najbliższego otoczenia oraz poszczególnych liter alfabetu. Kolejnym programem realizowanym przeze mnie w trakcie stażu były „Zabawy badawcze z 'Puchatku'”. Za pomocą różnych eksperymentów, doświadczeń i obserwacji, które proponowałam dzieciom, zaspokajałam ich naturalną ciekawość świata i chęć odkrywania nowych zjawisk.
Po odbytym szkoleniu metodycznym, przeprowadzałam w grupie dzieci sześcioletnich zajęcia oparte o stosowanie narzędzi TOC. Zajęcia te wspomagały myślenie przyczynowo-skutkowe u dzieci, a także wspierały ich umiejętności komunikacyjne.

Efekty realizacji:
Czytanie fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej poszerzyłam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznawanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych. Realizacja poszczególnych programów nauczania i korzystanie z poznanych narzędzi wzbogaciło mój warsztat pracy co pozwoliło mi podnieść jakość moich działań dydaktyczno-wychowawczych.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Przez cały okres trwania stażu niezbędne było poznawanie prawa oświatowego. Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego wymagało ode mnie przeanalizowania najważniejszych aktów prawnych takich jak: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na ich podstawie złożyłam wniosek o rozpoczęcie i kontynuowanie stażu, opracowałam aneks do planu rozwoju zawodowego, a także nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
W trakcie stażu aktualizowałam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Częste korzystanie z tekstów oświatowych aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych, dzięki czemu zapewniłam sobie szybki dostęp do potrzebnych aktów prawnych jak i również publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
Zapoznałam się z treścią podstawy programowej wychowania przedszkolnego i obowiązującego w Przedszkolu Niepublicznym „Puchatek” programu wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole”. Na szkoleniach poznałam przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej właściwe dla placówki. Zapoznałam się również z dokumentacją związaną z zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola: Statut Przedszkola, regulaminy placówki i procedury. Analizowałam również Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także Konwencję Praw Dziecka.

Efekty realizacji:
Opracowałam aneks do realizacji planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. Opracowałam autorski program nauczania języka angielskiego. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji przedszkola.

PODSUMOWANIE
Uważam, że zadania zawarte w aneksie do planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam działania mające na celu wzbogacenie moich metod i warsztatu pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować swoje działania. Potrafię ocenić ich skuteczność, a w razie potrzeby dokonać niezbędnych zmian. Uwzględniam w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam w swojej pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania naszego przedszkola.
Praca nauczyciela w przedszkolu sprawia mi dużą satysfakcję. Mam okazję połączyć doświadczenia zdobyte w pracy nauczyciela języka angielskiego z nową wiedzą i kompetencjami zawodowymi pozyskanymi w pracy wychowawcy edukacji przedszkolnej. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone mi zadania. Zadowolenia dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikające z potrzeb przedszkola. Będę kontynuować swoją aktywną działalność w codziennej pracy, zamierzam podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, oraz jakość swojej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.