X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50802
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Stanowisko i miejsce zatrudnienia:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015r. - 31.05.2018r.)
Opiekun stażu:

WSTĘP

Jestem nauczycielem kontraktowym. We wrześniu 2015r. rozpoczęłam staż ubiegając się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Od początku swojej pracy zawodowej staram się poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów aktywności, wzbogacać swój warsztat pracy, brać czynny udział w wydarzeniach przedszkola. Ponadto, realizując się w swoim zawodzie cały czas podejmuję różne działania, które nie tylko wpływają na mój rozwój osobisty i zawodowy, ale również staram się, aby jak najwięcej korzyści wpłynęło z tych działań dla moich wychowanków.
Decyzja o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego wynikała z mojej wewnętrznej potrzeby doskonalenia zawodowego i podwyższania jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej. W związku z zamiarem ubiegania się o kolejny stopień zawodowy nauczyciela mianowanego realizowałam zadania zgodnie z planem rozwoju zawodowego, wynikające z roli i wizji przedszkola, a uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego.
Plan rozwoju zawodowego został sporządzony po wnikliwej analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także potrzeb przedszkola, w którym jestem zatrudniona. Sporządzony plan rozwoju zawodowego zawiera różne formy mojej aktywności zawodowej, a niniejsze sprawozdanie ma być potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie działań i osiągniętych korzyści.

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Na początku stażu dokonałam wstępnej oceny własnych możliwości, swojej wiedzy (zdobyte doświadczenie, wykształcenie, osiągnięcia)
i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela, jak również określenia potrzeb w tym zakresie. Po rozpoznaniu swoich słabych i mocnych stron, zainteresowań oraz predyspozycji zaplanowałam przebieg własnego rozwoju zawodowego. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393) oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.).
W pierwszym roku stażu organizacje i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu. W sposób jasny i czytelny określiłyśmy zasady współpracy, co znalazło wyraz we wspólnie opracowanym i podpisanym kontrakcie. Następnie ustaliłyśmy harmonogram spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych przeze mnie zadań. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola do realizacji. Dokonałam analizy dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania związanej z funkcjonowaniem przedszkola jako zakładu pracy: Statutu Przedszkola oraz regulaminów. Pozwoliło mi to na przygotowanie się do jak najlepszej pracy podczas odbywania stażu z uwzględnieniem przepisów prawa oraz wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w analizowanych dokumentach, a przez to osiągnięcie większej efektywności pracy dydaktyczno - wychowawczej.
W okresie stażu prowadziłam zajęcia edukacyjne w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora Przedszkola i Wicedyrektora. Prowadząc zajęcia starałam się wykorzystywać metody aktywne dzieci, co jak wynika z moich spostrzeżeń znacząco wpływa u podopiecznych na lepsze przyswajanie omawianych na zajęciach treści. Przez cały czas pracowałam nad poziomem swojej obowiązkowości, dyscypliny pracy, odpowiedzialności i polepszenia jakości komunikacji interpersonalnej.
W ramach współpracy z WDN przedstawiłam wiadomości z kursu doskonalącego pt.: „Budowanie poczucia wartości u dziecka” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Eduacyjny Metis w Katowicach.
W drugim roku stażu byłam współodpowiedzialna za opracowanie raportu ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu nr 32, która obejmowała:
- wymaganie: 6–Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

W trzecim roku stażu w Przedszkolu 32 prowadziłam zajęcia rytmiczne we własnej grupie i asystowałam przy zajęciach rytmicznych w grupie młodszej, na które chętnie przychodziły dzieci, aby działać twórczo i bogacić doświadczenia muzyczne.
Efektami pracy na takich zajęciach dla dziecka jest: - rozwijanie zdolności muzyczno- rytmicznych, odkrywanie „ukrytych talentów”, rozwijanie dużej motoryki, umiejętne spędzanie czasu wolnego z rówieśnikami
Dla nauczyciela: - rozwijanie, doskonalenie i poszerzanie warsztatu pracy nauczyciela,
Dla przedszkola: - poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o nowe zajęcia, promocja przedszkola.

Wspólnie z koleżankami brałam udział w przedsięwzięciu z okazji Dnia Dziecka, które dotyczyło przygotowań do występu teatralnego, gdzie w roku szkolnym 2015/2016 wystawione zostało przedstawienie do wiersza „Lokomotywa” J. Tuwima (Obszar Nauczyciele – Dzieciom), do którego przygotowywałam dekorację. Bajkę mogły obejrzeć wszystkie dzieci z naszego przedszkola.
Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola poprzez udział w różnych imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie placówki, ma na celu zintegrowanie się z rodzicami, lepsze poznanie środowiska dziecka, pogłębienie własnego doświadczenia, promowanie naszej placówki, wytwarzania radosnej atmosfery wśród wychowanków podczas takich imprez. Dlatego wraz z całym gronem pedagogicznym organizujemy rok rocznie „Piknik Rodzinny”, podczas którego byłam odpowiedzialna za wykonanie dekoracji na tarasie przedszkolnym oraz brałam udział wraz z koleżankami przy organizacji słodkiego poczęstunku.
W czasie odbywania stażu dokumentowałam podejmowane wszelakie działania w naszym przedszkolu do kroniki przedszkolnej. Zatem uczestniczyłam w różnych uroczystościach, wyjściach i wycieczkach, imprezach okolicznościowych i utrwalałam je na aparacie cyfrowym. Wszelkie podejmowane działania w przedszkolu zostały zapisane w formie elektronicznej i tworzą historię naszej placówki, do której zawsze można się odwołać
i wspomnieć minione czasy.
W czasie odbywania stażu byłam odpowiedzialna za redagowanie Gazetki przedszkolnej „Skrzacik”.
W pierwszym roku stażu współprowadziłam kółko plastyczne dla dzieci młodszych w naszym przedszkolu.
W drugim roku stażu współorganizowałam wewnątrzprzedszkolny konkurs ekologiczny „Mały Przyjaciel Przyrody”, na który przygotowywałam rekwizyty oraz zaprojektowałam i wydrukowałam dyplomy.
W drugim i trzecim roku stażu zorganizowałam w sali przedszkolnej kącik przyrodniczy tzn. sadzenie pomidorów i fasoli oraz sadzenie kwiatów. Chciałam aby dzieci poznawały podstawowe zasady dotyczące hodowli roślin, a także warunki konieczne do wzrostu i rozwoju roślin.
Uczyły się odpowiedzialności i konieczności dbania o przyrodę, dbały o odpowiednią wilgotność gleby tj. pamiętały o podlewaniu.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, kursach, warsztatach i szkoleniach. Poszukiwałam również ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli.
Organizując i doskonaląc warsztat pracy:
- Gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (książki, nagrania), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze
przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
- Dbałam o salę przedszkolną, jej estetyczny wygląd. Starałam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne.
- Prowadziłam i tworzyłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, miesięczne plany pracy dydaktyczno -wychowawczej, arkusze obserwacji
cech rozwojowych dziecka.
Brałam udział w następujących warsztatach, kursach i szkoleniach:
1. Szkolenie „Nauczyciel na starcie” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
2. Szkolenie „ Nadpobudliwość psychoruchowa w praktyce” przeprowadzone w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej.
3. Szkolenie „ Światy na Boże Narodzenie- czyli opłatkowa technika zdobnicza” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
4. Warsztaty: „ Książka obrazkowa elementem twórczego myślenia” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach.
5. Szkolenie: Ludoterapia - „Ale wkoło jest wesoło” zorganizowane przez Fundację „Świadome Społeczeństwo”.
6. Szkolenie: Droga do samodzielności „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od 3 roku życia” zorganizowane przez Fundację „Świadome Społeczeństwo”.
7. Szkolenie: „Awans zawodowy nauczyciela” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąbrowie Górniczej.
8. Warsztaty „ Wspaniałe prezenty na różne okazje- papierowa wyklina” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach.
9. Szkolenie: „Rozwijanie dziecięcej aktywności i kreatywności” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach.
10. Konferencja „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
11. Konferencja „Integracja dla edukacji – Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej” organizator moje bambino, St. Majewski pod patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach.
12. Studia podyplomowe: Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
13. Kurs doskonalący: „Budowanie poczucia wartości u dziecka” organizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny Metis w Katowicach.
14. Warsztaty plastyczne pt. „Ozdoby choinkowe z gazety” zorganizowane przez Otwartą Pracownię Artystyczną i Bibliotekę Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej.
15. „Zabawy wyciszające na każdą porę roku” zorganizowane przez ROM-E „Metis” w Katowicach i Bibliotekę Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej.
16. Szkolenie „ Przygotowanie do nauki czytania- metody i techniki dydaktyczno- wychowawcze wspierające dziecko w osiągnięciu gotowości do czytania” zorganizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus.
17. Szkolenie: „Dziecko z zaburzeniami zachowań w grupie przedszkolnej- propozycje wspierające rodzica i nauczyciela” zorganizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus.
18. Warsztaty artystyczne w ramach 12 Festiwalu Nauki: „Filcowanie krok po kroku elementów bezszwowych” w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej
w Dąbrowie Górniczej.
19. Szkolenie: „Wspomaganie rozwoju przedszkolaków. Cykl Kraina przedszkolaka” zorganizowane przez Grupa Edukacyjna S.A., MAC Edukacja,
Wydawnictwo JUKA.

Uczestniczenie w tych szkoleniach pozwoliło mi posiąść wiedzę, która w znacznym stopniu poprawi jakość mojej pracy oraz sprawi, że będzie przybierać dla dzieci bardziej atrakcyjne formy. Każda z form kształcenia dała mi możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i przyczyniła się w dużej mierze do podniesienia poziomu moich umiejętności zawodowych. Dzięki szkoleniom znacznie wzrosła nie tylko atrakcyjność, ale także jakość mojej pracy.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy zajęć, zdjęć, notatek własnych.
Zawsze mogłam liczyć na pomoc i cenne wskazówki Dyrektora i Wicedyrektora przedszkola w inicjowaniu własnych przedsięwzięć.
W swojej pracy wykorzystywałam różnorodne metody pracy w przedszkolu: metodę Weroniki Sherborne, metodę pedagogiki zabawy – Klanza, metodę gimnastyki twórczej Labana, Orffa, metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, które przynoszą wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym,
jak i fizycznym dzieci.

§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Wiedzę na temat środowiska dzieci czerpię z różnych źródeł. Podstawowym są kontakty indywidualne z rodzicami. Miałam okazje współpracować z nimi
nie tylko jako nauczyciel, ale również wychowawca. Z rodzicami lub opiekunami moich wychowanków spotykałam się na zebraniach grupowych
oraz spotkaniach indywidualnych. To stąd czerpałam wiedzę o podopiecznych, którym starałam się pomóc.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania
za współpracę, ponieważ dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić niektóre imprezy przedszkolne. Pozwoliło to nawiązać pozytywne relacje nauczyciel – rodzic.
Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców lub warsztaty, których celem było zaprezentowanie poziomu opanowanych umiejętności przez dzieci:
- Warsztaty plastyczne: „Światy na Boże Narodzenie”- czyli opłatkowa technika zdobnicza oraz kolędowanie.- zajęcia otwarte grudzień 2015r.
- Andrzejki- listopad 2017r.
- Przedstawienie dzieci-rodzicom „Czary Pani Jesieni”- listopad 2017r.
- Przedstawienie rodzice-dzieciom „Wiosna u Smerfów”- maj 2018r.
W okresie stażu systematycznie i aktywnie współpracowałam ze strukturami kulturalnymi, oświatowymi i samorządowymi:
•Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
•Państwowa Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej.
•Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej.
•Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie – cykliczne uczestniczenie w spektaklach teatralnych.
•Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.
•Miejską Bibliotekę Publiczną Filia Nr 5 w Dąbrowie Górniczej – organizowanie spotkań o różnorodnej tematyce, a także uczestniczenie
w konkursach recytatorskich oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Cele:
- zapoznanie dzieci z wartościami przekazywanymi przez książki, prezentacje multimedialne, rozbudzanie dziecięcej ciekawości, rozwijanie zainteresowań o otaczającej rzeczywistości.

Współpracując ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami udzielałam się w imprezach i konkursach na terenie miasta, a także konkursach ogólnopolskich, przygotowywałam zatem dzieci do udziału w konkursach:
•W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 5 w Dąbrowie Górniczej brałam udział w konkursie recytatorskim „Dzień Pluszowego Misia”, gdzie moja wychowanka Łucja N. zdobyła I miejsce - listopad 2017r.
•Konkurs orgiami płaskie pt: „Opowiedz mi bajkę”- marzec 2018r.
•Udział w eliminacjach do XI konkursu recytatorskiego „Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie” zorganizowanego przez Przedszkole nr 32 i Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej - maj 2018r.
•Udział w V Konkursie Wiedzy Astronomicznej dla Przedszkolaków „Kosmiczne dzieciaki” który był zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Planetarium Śląskie w Chorzowie– maj 2018r.

Zorganizowałam w Przedszkolu 32 w Dąbrowie Górniczej:
•„Zbiórka żołędzi” dla Chorzowskiego Parku Zoologicznego-październik 2017
•„Dzień Pluszowego Misia” dla wszystkich grup przedszkolnych- listopad 2017
•„Czary pani Jesieni” przedstawienie dzieci z grupy 8 dla wszystkich dzieci z Przedszkola nr 32- listopad 2017
•„Góra grosza” której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną -grudzień2017/styczeń2018
•„Zbiórka dla Schroniska” w Sosnowcu- marzec 2018
•Projekt z Bliżej Przedszkola pt: „Bliżej pieska” - maj 2018
•Nawiązałam współpracę z Polskim Centrum Dogoterapii w Czechowicach Dziedzicach, co zaowocowało udziałem dzieci w programie profilaktycznym „Bezpieczny pies –Bezpieczne Dziecko” - maj 2018

Organizowałam również różnego rodzaju uroczystości przedszkolne:
- Andrzejki
- Wigilia grupowa, Jasełka
- Bal karnawałowy
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Mamy i Taty
- Grupowy Piknik Rodzinny
Cele:
- prezentowanie na forum grupy, integrowanie dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, doskonalenie umiejętności właściwego
zachowania się podczas uroczystości, przezwyciężania nieśmiałości i tremy.
Efektem wspólnie spędzonego czasu było nawiązanie pozytywnych relacji. Dzieci w stosunku do siebie i innych stały się otwarte, pozbyły się uprzedzeń
i wykazywały silną potrzebę współdziałania. Uczyły się przezwyciężać trudności i unikać negatywnych zachowań. Wspólne przeżywanie i współdziałanie
w trakcie zabaw korzystnie wpłynęło na ich rozwój społeczno – emocjonalny.
Organizowałam również wiele wycieczek, zarówno te po najbliższej okolicy jak i wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Organizując wycieczki realizowałam zadania wychowawcze mające na celu integrowanie się zespołu przedszkolnego oraz zadania dydaktyczne poprzez atrakcyjną dla dziecka formę zdobywania wiedzy.

W okresie stażu zorganizowałam następujące wycieczki do:
• Teatru „Dzieci Zagłębia” w Będzinie
• Kina „Helios” w Dąbrowie Górniczej
• Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
• Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dziecka, daje szanse ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców, jako wychowawców odpowiedzialnych
za wszechstronny rozwój dzieci.
Dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym przynosi placówce wymierne efekty. Współpraca ta oparta jest na zaangażowaniu wszystkich pracowników. Dzięki temu nasze dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem mamy możliwość zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka, stwarzania atmosfery radości, warunków do zabawy i innych form aktywności, kierowania rozwojem psychofizycznym i poznawania dzieci, sprawowania opieki nad ich zdrowiem, bezpieczeństwem, wprowadzenia w życie społeczne, rozwijania procesów poznawczych, sprawności umysłowych oraz manualnych i wreszcie przygotowania dziecka w pełni do podjęcia nauki w szkole.

§7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologię komputerową oraz Internet w swojej pracy wykorzystywałam do:
- napisania Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,
- przygotowania dokumentacji przedszkolnej – miesięczne plany pracy dydaktyczno - wychowawczej, listy dzieci na wycieczkę, zgody rodziców, arkusze obserwacji cech rozwojowych dziecka 3-letniego, 4-letniego, 5-letniego, harmonogramy zebrań z rodzicami,
- przygotowania materiałów do pracy z wychowankami przy pomocy komputera i Internetu (wiersze, teksty bajek i opowiadań, piosenki, informacje na dany temat, ilustracje do zajęć),
- opracowania i przygotowania scenariuszy, konspektów, ogłoszeń, informacji, ankiet dla rodziców, dyplomów dla dzieci, zaproszeń i podziękowań, kart obserwacji rozwoju dziecka, notatek własnych z poznawania przepisów prawa oświatowego
- poszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki,
- uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe poświęcone awansowi). Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego
i ich aktualizowanie poprzez Internet,
- przygotowania dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
- napisania sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres stażu.
W swojej pracy wykorzystywałam komputer do zajęć i zabaw z dziećmi. Przedszkolaki miały okazję doskonalić umiejętność obsługi komputera
oraz grać w różne gry edukacyjne.
Znajomość obsługi programów komputerowych (pakietu Office, Word, Power Point) pozwoliła mi na wykonanie szeregu prac oraz dokumentowanie własnych działań.
Korzystałam z Internetu jako źródła cennych informacji. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki pomogły mi w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych oraz dostarczały nowych pomysłów metodycznych.
W swojej pracy wykorzystywałam materiały, opracowania i scenariusze dostępne na portalach edukacyjnych. Na bieżąco śledziłam strony internetowe o profilu edukacyjnym:
www.edux.pl , www.profesor.pl , www.literka.pl , www.portaloswiatowy.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.wychowanieprzedszkolne.pl , www.publikacje.edu.pl
Przygotowując się do awansu zawodowego korzystałam również z portali nauczycielskich wymienionych wyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie temu zagadnieniu takich, jak:
www.awans.net, www.men.pl

Dzięki studiom podyplomowym poznałam programy takie jak MuseScore i Audacity, które umożliwiły mi przygotowanie odpowiedniej oprawy muzycznej podczas uroczystości przedszkolnych.
Dzięki możliwościom stwarzanym przez Internet gromadziłam własną biblioteczkę wybranych aktów prawa oświatowego oraz na bieżąco śledziłam wiadomości dotyczące awansu, zmian w przepisach.

§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki przeprowadzałam na początku w połowie i na koniec roku szkolnego obserwację dzieci na podstawie arkuszy obserwacji cech rozwojowych dziecka, adekwatnych do danej grupy wiekowej, w którym odnotowywałam aktualne zachowania
i postępy dzieci w sferze fizycznej, umysłowej i społeczno-emocjonalnej. Informacje zdobyte na temat dzieci wykorzystałam w pracy
dydaktyczno -wychowawczej. Pozwoliło mi to na lepsze poznanie moich wychowanków i dało możliwości do wnikliwszej oceny, poznania grupy,
a co za tym idzie podniesienia jakości pracy na rzecz przedszkola.
Doradzałam rodzicom w kontaktach z przedstawicielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej (psychologiem, logopedą)
co rozwiałoby ich wątpliwości związane z rozwojem dziecka oraz pozwoliło właściwie ocenić sytuację.
Redagowałam opinie o dziecku Norbert G., Mateusz M., Joanna B., Piotr P. dla potrzeb psychologa w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej oraz na prośbę rodzica.
W celu udoskonalenia swojego warsztatu pracy i polepszenia jakości prowadzonych zajęć z dziećmi oraz podjętym staraniom bycia dobrym nauczycielem i wychowawcą, starałam się rozwijać własne kompetencje pedagogiczne poprzez samodzielne studiowanie literatury psychologicznej
i pedagogicznej, aby sprostać oczekiwaniom wynikającym z podjętego zawodu nauczyciela i lepiej móc pracować z dziećmi:
- „Jak wychować szczęśliwe dzieci” - W. Eichelberger
- „Psychologia i życie” - Philip Zimbardo
- „Sposób na trudne dziecko” - A. Kołakowski, A. Pisula
- „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” - Adele Faber, Elaine Mazlish

Było to bardzo pomocne w poznawaniu problemów dzieci oraz szukaniu najlepszych możliwych rozwiązań. Naturalnym środowiskiem wychowawczym
dla dziecka jest rodzina. W niej kształtuje się osobowość młodego człowieka, nabywa określone nawyki i otrzymuje podstawowe wzorce zachowań. Rodzina przekazuje dziecku system norm i wartości przyjętych w społeczeństwie, którego jest członkiem. Obok rodziny ogromny wpływ na rozwój dziecka
ma przedszkole, które w osobie nauczyciela ma bezpośredni kontakt z dzieckiem i staje się bogatym źródłem informacji o dziecku.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Rozpoczynając staż w przedszkolu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Na początku stażu poprzez samokształcenie poznałam przepisy prawa oświatowego, a w ciągu kolejnych trzech lat systematycznie zapoznawałam się z wszelkimi zmianami.
Podczas realizacji planu rozwoju zawodowego analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty takie, jak Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN dotyczące awansu i działalności danej placówki oświatowej, ustawa o systemie oświaty. Pozyskane informacje pozwoliły mi na rzetelne wykonywanie zadań nauczyciela.
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola:
Statut Przedszkola, regulaminy, procedury dotyczące działania placówki i wdrażałam w życie zawarte w nich przepisy.
Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, w procesie pisania planu, sprawozdania.

Podsumowanie
Realizując zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego i planu pracy w Przedszkolu nr 32 w Dąbrowie Górniczej, korzystałam
z doświadczenia i pomocy Pani Dyrektor, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co wpłynęło na podniesienie poziomu jakości mojej pracy pedagogicznej. Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy grupy przedszkolnej. Zrozumiałam iż do każdego dziecka należy podejść w sposób indywidualny, dlatego starałam się poznać psychikę i motywy postępowania każdego z nich, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, aby w razie potrzeby wpłynąć na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania. Wszystko czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań.
Wnioski :
- Podejmowanie w przyszłości działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez różne kursy, szkolenia i warsztaty.
- Studiowanie nowości psychologiczno - pedagogicznych, książek, czasopism, przeglądanie stron internetowych.

Sprawozdanie sporządziła

....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.