X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50841
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego Marty Jędrzejczyk nauczycielki muzyki i rytmiki ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Marty Jędrzejczyk
Nauczycielki muzyki i rytmiki
w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72
W Piasecznie
ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: od 1 września 2020 r. do 31 maja 2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
( DZ. U. 2018 poz.967 z późn.zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r. (Dz. U. 2019 poz.1650).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

§8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się
Udział w formach doskonalenia i stosowania wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy
Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji

Udział w szkoleniach, radach szkoleniowych Cały okres stażu
Wykorzystanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się Wykorzystywanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniem ( metoda projektu, gry i zabawy muzyczne, mapa mentalna, praca w grupach) Cały okres stażu

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej Przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera. Komunikowanie się z nauczycielami, uczniami poprzez e-dziennik, e- mail, telefonicznie.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, e- booków, internetu, aplikacji. Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, smartfonów Cały okres stażu

Wzbogacanie i wykorzystanie wideoteki, płyt CD, DVD, na zajęciach lekcyjnych Korzystanie z autorskich prezentacji multimedialnych, filmów o tematyce muzycznej, teledysków na YT, wyszukiwanie, przetwarzanie informacji z internetu na potrzeby lekcji i zajęć muzycznych
Na bieżąco

Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej i muzycznej, gromadzenie informacji tematycznych. Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie informatycznej szkoły. Na bieżąco

§8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Prowadzenie trzech godzin zajęć dla nauczycieli Opracowanie scenariusza zajęć . Ustalenie terminu zajęć otwartych.
Prowadzenie zajęć.
Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
1 godzina w każdym roku stażu.

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy Prowadzenie lekcji otwartych dla stażystów i nauczycieli kontraktowych. Okres stażu

Współpraca wewnątrzszkolna Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych. Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy Okres stażu
Zgodnie z planem pracy

Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej z zakresu higieny, emisji głosu oraz praktyk relaksacyjnych Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu znajomości swojego głosu, zasad właściwej emisji głosu, odpowiedniej pracy oddechem ( praca warsztatowa) oraz wdrażania technik relaksacyjnych do swojego życia. Wrzesień 2022r.

§8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych

Organizacja konkursów i warsztatów muzycznych dla dzieci Ogłoszenie, przeprowadzenie, rozstrzygnięcie konkursów muzycznych. Opracowanie regulaminów konkursowych. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci.
Zgodnie z planem pracy

Organizacja i współorganizacja uroczystości szkolnych Przygotowanie oprawy muzycznej uroczystości szkolnych.
Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły.

Poprawa bazy pomocy dydaktycznych szkoły
Wnioskowanie o doposażenie sekcji muzycznej
Według potrzeb

Promowanie placówki na zewnątrz Opieka nad kanałem YouTube szkoły, redagowanie treści na stronę internetową szkoły
Okres stażu

§8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu , innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej w klasach 0-3 szkoły podstawowej. Opracowanie i wdrożenie metodycznej innowacja pedagogicznej
„ Bądź muzyką.
Audiacja -podstawa uzdolnień muzycznych”. Rok szkolny 2022/23

§8 ust. 3 pkt 4d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub formie innej zwartej publikacji.

Opracowanie artykułów z zakresu edukacji muzycznej dzieci, technik redukcji stresu oraz terapii narządu głosu nauczycieli na portalach internetowych Opracowanie artykułów z zakresu edukacji muzycznej w tym:
• Terapeutycznego wpływu śpiewania, ruchu i tańca na dzieci w warunkach szkolnych
• Technik redukcji stresu u uczniów i nauczycieli
• Przeciwdziałaniu zaburzeń głosu u nauczycieli
Okres stażu

Marta Jędrzejczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.