X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50801
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Kumor

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020
Data zakończenia stażu: 31.05.2023
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Cele szczegółowe: doskonalenie warsztatu pracy, rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości pracy szkoły

§ 8 UST. 3 PKT 1
„UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ;”

ZADANIA DO REALIZACJI

FORMY REALIZACJI
TERMIN
UWAGI

Doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia ze szczególnym uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej
- Udział w szkoleniach, warsztatach, webinariach, szkoleniowych radach pedagogicznych doskonalących własny warsztat pracy w szczególności w zakresie pracy metodami aktywizującymi oraz wykorzystania narzędzi multimedialnych i informacyjnych.

- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w swojej pracy.

- Studiowanie fachowej literatury, śledzenie nowości. Lektura stron internetowych.

Cały okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej

- Wykorzystanie komputera, tabletu, rzutnika multimedialnego do prowadzenia zajęć.

- Przygotowywanie i opracowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy do zajęć przy wykorzystaniu komputera.

- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, prezentacji, internetu, padletu.
Cały okres stażu

Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących
- Prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących jak burza mózgów, drama, metoda projektu, gry dydaktyczne.

- Obserwacja zajęć otwartych u innych nauczycieli prowadzonych metodami aktywizującymi.

- Przygotowywanie pomocy i akcesoriów potrzebnych do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi.
Cały okres stażu

Współpraca przy tworzeniu strony internetowej szkoły
- Opracowywanie artykułów dotyczących życia klasy, ważnych wydarzeń z życia szkoły, uaktualnianie galerii klasowej.
Cały okres stażu

§ 8 UST. 3 PKT 2
„UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ”

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz pozostałych zainteresowanych nauczycieli.

- Opublikowanie na portalu edux.pl zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

- Udział w spotkaniach Zespołu Samokształceniowego – dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń, kursów i doświadczeniem własnym z innymi nauczycielami.

- Poprowadzenie spotkania zespołu samokształceniowego, przekazanie wiedzy, podzielenie się doświadczeniami, spostrzeżeniami związanymi z udziałem w projekcie „Gniew – ludzie z charakterem” realizowanym przez Gminę Gniew, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew (rewitalizacja społeczna).

Cały okres stażu

Październik 2020

Cały okres stażu

I semestr 2022/2023

Współpraca z wychowawcą klasy, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Współpraca z wychowawcą klasy w zakresie diagnozowania uczniów, tworzenia opinii do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w opracowywaniu planu profilaktyczno-wychowawczego klasy.

- Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu podejmowania skutecznych działań mających na celu poprawę pracy wychowawczej. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Cały okres stażu

Pomoc nauczycielom stażystom, kontraktowym i innym zainteresowanym nauczycielom
- Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w tworzeniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, przekazywanie informacji dotyczących ciekawych wydawnictw, stron internetowych.

- Udostępnianie opracowanych przez siebie materiałów, pomocy dydaktycznych, kart pracy innym nauczycielom.

Cały okres stażu

§ 8 UST. 3 PKT 3
„POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH”

Współorganizowanie konkursów szkolnych
Współorganizowanie konkursów i turniejów na terenie szkoły, opracowywanie zagadnień konkursowych, przygotowywanie dyplomów, prowadzenie turniejów, praca w komisjach konkursowych.
Cały okres stażu

Prowadzenie zajęć dodatkowych
Organizacja i prowadzenie okolicznościowych warsztatów plastycznych.

Cały okres stażu,
przynajmniej dwa razy w ciągu roku

Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych
- Opracowywanie programu wycieczki, regulaminu wycieczki, pełnienie funkcji kierownika wycieczki, opiekuna wycieczki.

- Organizacja cyklu rajdów turystyczno-krajoznawczych po okolicy Tczewa. Opracowanie scenariusza wydarzenia, wyznaczenie trasy, przygotowanie zadań.
Cały okres stażu

maj 2021, październik 2021,
październik 2022

Poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej

- Organizacja zajęć dodatkowych dotyczących tematyki funkcjonowania organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. Zorganizowanie zajęć z animatorem lokalnym ekonomii społecznej.
II semestr 2020/2021,
II semestr 2021/2022

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
Przygotowywanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do uczestnictwa w przygotowanych dla nich konkursach. Pomoc w opracowywaniu zagadnień konkursowych. Cały okres stażu

Współprowadzenie gazetki szkolnej.
Pomoc w przygotowywaniu okolicznościowej gazetki szkolnej, opracowanie zagadnień tematycznych, oprawa plastyczna gazetki, praca w szkolnym zespole do spraw dekoracji.
Cały okres stażu

§ 8 UST. 3 PKT 4 a
„OPRACWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI DZIAŁAŃ EDUKAYJNYCH, WYCOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI„

Opracowanie autorskiego programu zajęć.
- Opracowanie autorskiego programu zajęć logopedycznych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

I semestr 2021/2022

Opracowanie terenowej gry dydaktycznej.
- Przygotowanie merytoryczne po konsultacjach przeprowadzonych z uczniami, opracowanie trasy i zadań, testowanie gry we współpracy z nauczycielami, przeprowadzenie gry.

Rok szkolny 2021/2022

§ 8 UST. 3 PKT 4b
„WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWDNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATRA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH -TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ”

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu ewaluacji
- Opracowanie założeń projektu ewaluacyjnego, przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań, zgromadzenie i przetworzenie danych oraz ich wstępna interpretacja, sporządzenie raportu i wniosków z ewaluacji wraz z nauczycielami z zespołu.
Przedstawienie wyników i wniosków na radzie pedagogicznej
Rok szkolny 2020/2021

Plan ma charakter otwarty i może podlegać modyfikacji w trakcie jego realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.