X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50759
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

P L A N R O Z W O J U
Z A W O D O W E G O
N A U C Z Y C I E L A K O N T R A K T O W E G O
ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr xxxx
Stanowisko: nauczyciel współorganizujący kształcenie
Nazwa placówki: xxxx
Dyrektor szkoły: xxxx
Opiekun stażu: xxxx
Data rozpoczęcia stażu: xxxx
Data zakończenia stażu: xxxx

§ 7 ust. 2, pkt 1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
ZADANIA DO WYKONANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca z opiekunem stażu
● Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
● Analiza przygotowanego planu rozwoju.
● Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe)
● Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień
2022 r.

Dwa pierwsze tygodnie września 2022

Koniec stażu- maj 2024
2. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i
opiekuńczej.
● Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły, w szczególności dotyczących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
● Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej.
● Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz ich omówienie z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
● Rozmowy indywidualne z opiekunem, wymiana doświadczeń, refleksji.
● Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych edukacji oraz czasopism, poradników metodycznych oraz literatury fachowej.
● Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej ( IPET, WOPFU)
● Rozbudowywanie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy:
a) Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
b) Rozwijanie aktywności twórczej uczniów m.in. poprzez organizację konkursów, udział w projektach edukacyjnych. Dwa razy w ciągu każdego roku trwania stażu. Zgodnie z harmonogramem szkoleń.

Zgodnie z ustaleniami z opiekunem
Cały okres stażu

3. Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły
● Udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej.
● Aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu specjalistów i zespołu wychowawczego.
● Współpraca z rodzicami.
● Aktywne uczestnictwo w pracach podejmowanych przez społeczność szkolną. Angażowanie uczniów w wykonywanie prac plastycznych, w tym dekoracji/ gazetek szkolnych. Zgodnie z harmonogramem przez cały okres trwania stażu
4. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych
● Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i klasowych np. wigilia, walentynki, dzień babci, dzień matki, dzień chłopaka. Przygotowywanie ściennych gazetek okolicznościowych o różnorodnej tematyce. Zgodnie z harmonogramem imprez
§ 7 ust. 2, pkt 2 Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych
uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
1. Poznanie środowiska uczniów oraz ich potrzeb
● Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.
● Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie dokumentów, obserwacji, wywiadu z rodzicami.
● Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, wspólne rozwiązywanie problemów szkolnych.
● Zapoznanie z dokumentacją dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj. WOPFU i IPET. Cały okres stażu
według potrzeb
2. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów
● Gromadzenie literatury specjalistycznej a zwłaszcza dotyczącej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
● Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i specjalistami.
● Opieranie się na opiniach, orzeczeniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
● Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów. Cały okres trwania stażu
3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
● Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
● Opracowywanie WOPFU.
● Dobór odpowiednich metod, form pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
● Stała współpraca z rodzicami uczniów.
● Motywowanie i przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do udziału w szkolnych konkursach i przedsięwzięciach.
● Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Wrzesień 2022

Min. 2 razy w roku szkolnym.

Cały okres trwania stażu
§ 7 ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.
1. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia podczas zajęć, dostosowanych do potrzeb możliwości uczniów
● Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla pedagogów specjalnych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
● Opracowanie pomocy i zabaw dydaktycznych, kart pracy. Cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2, pkt 4 Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej
pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
1. Ewaluacja
● Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez rozmowy z wychowawcą klasy, uczniami i rodzicami.
● Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą.
● Rozmowa z rodzicami i innymi nauczycielami.
● Dokonywanie autorefleksji po każdych przeprowadzonych zajęciach. Przez cały okres trwania stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
● Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych.
● Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji.
● Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
● Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć. Przez cały okres trwania stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
● Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć.
● Przedstawienie opiekunowi stażu konspektu zajęć do konsultacji.
● Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
● Ewaluacja- omówienie przebiegu i efektów przeprowadzonych zajęć. Według ustaleń dyrektora
§ 7 ust. 2, pkt 5 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
● Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i specjalistami.
● Udział w spotkaniach zespół specjalistów.
● Przekazywanie ciekawych scenariuszy, pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.
● Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach.
● Praca zespołowa w gronie specjalistów w celu rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych, wychowawczych, psychologicznych. Przez cały okres trwania stażu
§ 7 ust. 2, pkt 6 Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i
współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.
● Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
● Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
● Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów.
● Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym.

W miarę potrzeb, przez cały okres trwania stażu
2. Współpraca z rodzicami
● Kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów, kontakt przez e – dziennik.
● Indywidualne rozmowy z uczniami. W miarę potrzeb, przez cały okres trwania stażu
§ 7 ust. 2, pkt 7 Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż
1.Analiza przepisów praca oświatowego
● Analiza podstawowych aktów prawnych funkcjonowania szkoły i zadań nauczyciela.
● Analiza dokumentów prawnych (rozporządzeń) dotyczących w szczególności kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów).
● Bieżące śledzenie zmian w prawie oświatowym. W miarę potrzeb, przez cały okres trwania stażu
2. Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę szkoły
● Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami szkolnymi. Cały okres trwania stażu
3. Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany
● Analiza przepisów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
● Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach. Cały okres trwania stażu
4. Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro
● Analiza i przestrzeganie praw dziecka zawartych w Konwencji Praw Dziecka. Cały okres trwania stażu
5. Aktywne uczestniczenie w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
● Udział w zebraniach RP i zespołach opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne. Cały okres trwania stażu
§ 7 ust. 2, pkt 8 Umiejętność korzystania w
pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
1. Korzystanie z narzędzi multimedialnych i
informatycznych
● Wykorzystanie zasobów stron internetowych dotyczących edukacji i zagadnień pedagogiki specjalnej.
● Opracowywanie materiałów dydaktycznych.
● Korzystanie z dziennika elektronicznego.
● Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach i forach internetowych związanych ze szkolnictwem.
● Udział w e-szkoleniach/webinaria.
● Wykorzystanie komputera i tablicy multimedialnej oraz innych dostępnych narzędzi w celu komunikowaniu się z uczniami i nauczycielami. Przez cały okres trwania stażu

W sytuacji zawieszenia zajęć i przejście na tryb zdalny

........................................ .................................
Podpis nauczyciela ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego Podpis dyrektora szkoły

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.