X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50357
Przesłano:
Dział: Języki obce

Revision 4 - Fabulous food. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4 - Wspaniałe jedzenie. Scenariusz lekcji otwartej

Scenariusz zajęć
dla klasy III Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego
w Woli Rafałowskiej
Nauczyciel: Anna Wołkowicz
Przedmiot: język angielski (lekcja otwarta)
Klasa: III
Data: 13.02.2023r.
Temat: Revision 4- Fabulous food. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4- Wspaniałe jedzenie.

Cel ogólny:
• utrwalenie materiału leksykalno- gramatycznego z rozdziału 4 -Fabulous food (podręcznik Shine on! 3, wyd. Oxford University Press)
Language and structures: carrots, onions, potatoes, cabbages, tomatoes, peppers, cucumbers, mushrooms, sandwich, pizza, hamburger, milkshake, menu; Can I have (two peppers), please? Yes, of course, Here you are, Thank you.
• rozwijanie umiejętności aktywnej postawy i zaangażowania w pracy w grupie.
Cele operacyjne:
Po lekcji uczeń potrafi:
• poprawnie wymówić i zapisać nazwy warzyw i produktów żywnościowych poznanych w rozdziale 4,
• spontanicznie i poprawnie odegrać prosty dialog w sklepie lub restauracji- zakupy w warzywniaku, składanie zamówienia w restauracji,
Everyday English! Role play
Can I have a (pizza), please?
Can I have (two) (milkshakes), please?
• śpiewać piosenkę „Let’s chop some carrots”.
Cele lekcji wg zasad oceniania kształtującego
Cele uczenia się w języku ucznia:
• potrafię wymówić i zapisać nazwy warzyw i produktów żywnościowych poznanych w rozdziale 4,
• potrafię złożyć zamówienie w restauracji i zrobić zakupy w warzywniaku,
• potrafię zaśpiewać piosenkę „Let’s chop some carrots”.

Nacobezu:
• prawidłowo wymawiasz i zapisujesz nazwy warzyw i produktów żywnościowych poznanych w rozdziale 4,
• robisz zakupy w warzywniaku,
• składasz zamówienie w restauracji,
• śpiewasz piosenkę „Let’s chop some carrots”.

Realizacja treści i podstawy programowej (umiejętności językowe zgodne z NPP):
Środki językowe
Słownictwo i struktury czynne: carrot, onion, potato, cabbage, tomato, pepper, cucumber, mushroom, ladybird; Is it (a carrot)? Yes, it is. No, it isn’t. I (don’t) like (carrots). Can I have a pizza, please?
Słownictwo bierne: food, market, vegetables; Do you like (carrots)?
Słownictwo dodatkowe: garlic, leek
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Język obcy: posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (jedzenie), reagowanie werbalne i niewerbalne na polecenia, rozumienie sensu krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek, znajdowanie w wypowiedzi określonych informacji, powtarzanie wyrazów i prostych zdań, opisywanie przedmiotów, używanie poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy, przepisywanie wyrazów, pisanie pojedynczych wyrazów, pisanie bardzo krótkich i prostych zdań według wzoru i samodzielnie, nazywanie przedmiotów przedstawionych w materiałach wizualnych, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki
Język obcy/ edukacja polonistyczna: recytowanie rymowanki
1.6, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7, 10

Rozwijanie kompetencji kluczowych:
• porozumiewanie się w języku ojczystym:
 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
 podanie polskiego odpowiednika znaczeniowego danego słowa,
 zainteresowanie kontaktami z innymi ludźmi.
• Porozumiewanie się w językach obcych:
 prawidłowe i skuteczne komunikowanie się w języku angielskim,
 doskonalenie umiejętności słuchania i pisania,
 prawidłowe reagowanie na polecenia i instrukcje,
 doskonalenie umiejętności mówienia w języku angielskim.
• Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne:
 zdolność i chęć wykorzystania matematycznych sposobów myślenia (dodawanie, odejmowanie).
• Kompetencje informatyczne:
 nauka języka z wykorzystaniem aplikacji Wordwall, Baamboozle,
 pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się,
 komfort cyfrowy i nabywanie kompetencji związanych z cyberbezpieczeństwem.
• Umiejętność uczenia się:
 poznanie technik wspomagających proces uczenia się,
 zarządzanie własnym uczeniem się,
 praca na lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego,
 powiązanie tematu z wcześniejszą wiedzą uczniów,
 świadomość uczenia się i branie odpowiedzialności za swój proces uczenia się.
• Kompetencje społeczne i obywatelskie:
 współpraca, odpowiedzialność za powierzone zadanie,
 uświadomienie sobie, że proces nauczania jest procesem społecznym.
• Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości:
 zdolność wykorzystania szans i pomysłów,
 kreatywność,
 podejmowanie inicjatywy,
 wytrwałość,
 współpraca.
• Świadomość i ekspresja kulturalna:
 mówienie i pisanie w odpowiednim kontekście społecznym i kulturowym.

Techniki i metody pracy:
• słowna (rozmowa kierowana)
• praktyczna (realizacja zadań, ćwiczenia)
• poszukująca (samodzielna praca uczniów)
Formy pracy:
• praca w parach
• praca w grupach
• indywidualna
Środki dydaktyczne:
• cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika, platforma
www.oxfordlearnersbookshelf.com
• podręcznik
• klepki na muchy
• karty obrazkowe
• papierowe talerzyki, koperty z kartami obrazkowymi
• wykorzystanie zasobów cyfrowych:
a) piosenka:
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
źródło: YouTube, The Singing Walrus, English songs for kids

b) aplikacja Wordwall:
https://wordwall.net/pl/resource/36346398
c) aplikacja Baamboozle:
https://www.baamboozle.com/game/573377

PRZEBIEG LEKCJI

1. Moment organizacyjno- porządkowy:
Czynności wstępne
a) Powitanie, sprawdzenie listy obecności.
b) Podanie celu lekcji:

N: Na dzisiejszej lekcji utrwalimy materiał poznany w czwartym rozdziale, tj. nazwy warzyw, robienie zakupów w warzywniaku, składanie zamówienia w restauracji.

Kryteria sukcesu:

• potrafię wymówić i zapisać nazwy warzyw i produktów żywnościowych poznanych
w rozdziale 4,
• potrafię złożyć zamówienie w restauracji i zrobić zakupy w warzywniaku,
• potrafię zaśpiewać piosenkę „Let’s chop some carrots”.
2. Rozgrzewka językowa -odśpiewanie piosenki “Let’s chop some carrots”:
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
źródło: YouTube, The Singing Walrus, English songs for kids
3. Faza właściwa:
a) Praca z kartami obrazkowymi- flashcards:
• nauczyciel pokazuje uczniom karty obrazkowe, a uczniowie podają nazwę warzywa lub pożywienia, które się na nich znajduje.
(Opcjonalnie -strona internetowa z kartami obrazkowymi):
https://elt.oup.com/student/shineonpoland/level03/picturedictionary/picturedictionary-u4?cc=pl&selLanguage=pl
źródło: strona internetowa wydawnictwa Oxford University Press z materiałami dla ucznia
• zabawa Swat a fly! - uczniowie siadają w kole na podłodze, a w środku koła rozkładam karty obrazkowe lub wyrazowe. Rozdaję dzieciom packi na muchy. Na sygnał nauczyciela uczniowie uderzają packą właściwą kartę. Ja zwykle mówię: Swat a fly! Carrots! (Pacnij muchę!Carrots!). Punkt zdobywa osoba, która jest pierwsza.
• utrwalenie pisowni poznanych słów za pomocą zadania w aplikacji Wordwall:
https://wordwall.net/pl/resource/36346398
źródło: Wordwall
b) Utrwalenie struktury Can I have a pizza, please?/ Can I have two mushrooms, please? Here you are. Thank you.
• nauczyciel przypomina strukturę, którą składamy zamówienie w warzywniaku posiłkując się zadaniem z podręcznika (cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika):
ćw. 2/str. 34 podręcznik Shine on ! 3 (opcjonalnie zadanie 3/ str. 37)
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/main.html?state=ibsVH2qP3vigzDeTdYL1676205159779
źródło: aplikacja Oxford Learner’s Bookshelf
• gra w aplikacji Baamboozle. Nauczyciel dzieli klasę na dwa zespoły, uczniowie grają w grę, w której muszą złożyć poprawnie zamówienie w restauracji. Wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej punktów:
https://www.baamboozle.com/game/573377
źródło: aplikacja Baamboozle
• zabawa językowa z wykorzystaniem papierowych talerzyków i wyciętych obrazków z warzywami, uczniowie komponują swoją ulubioną pizzę i składają na nią zamówienie u nauczyciela, który jest kelnerem:
U: Can I have a pizza with................, please?
4. Podsumowanie lekcji.
1. Podsumowanie zajęć (Czego dotyczyła dzisiejsza lekcja?, Czego się dzisiaj nauczyliśmy?). Samoocena uczniów.
2. Ocenienie pracy uczniów (plusy, oceny za aktywność na lekcji).
3. Zadanie pracy domowej.
Zeszyt ćwiczeń ex. 1,2/str. 31
4. Pożegnanie. Goodbye children/Goodbye teacher. See you on Monday.

KARTA SAMOOCENY UCZNIA
Wpisz znak „+” przy każdym z punktów oceniając stopień opanowania przez siebie wiadomości i umiejętności.
Lp. Umiem, potrafię, wiem..... Bardzo dobrze Średnio Słabo
1. Potrafię wymówić i zapisać nazwy warzyw i produktów żywnościowych poznanych w rozdziale 4.
2. Potrafię złożyć zamówienie w restauracji i zrobić zakupy w warzywniaku.
3. Umiem zaśpiewać piosenkę „Let’s chop some carrots”.
4. Potrafię współpracować w grupie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.