X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50290
Przesłano:

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 3 pkt 3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Awans na nauczyciela dyplomowanego

Opis i analiza realizacji działań:
1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.
2. Organizowanie uroczystości szkolnych:Uroczystość zakończenie klas 8, Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. „Dzień tabliczki mnożenia”, „ Dzień liczby Π”
3.Prowadzenie zajęć ZW dla uczniów z problemami w nauce matematyki.
4. Prowadzenie Kółka Kreatywnego Działania.
5. Organizowanie akcji i zbiórki charytatywnych.
6. Organizacja wycieczek szkolnych jednodniowych oraz wycieczki 3 dniowej.
7. Prowadzenie projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie”.

Ad.1.Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.
Rolą nauczyciela w szkole jest organizowanie odpowiednich warunków zapewniających wszechstronny i harmonijny rozwój, wspieranie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Staram się rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne moich wychowanków oraz je pielęgnować. Mam świadomość tego, że każde dziecko przejawia odmienne talenty oraz zdolności, a praca z nim powinna być nakierowana na ich odkrywanie. Próbując rozwinąć zainteresowanie uczniów matematyką zorganizowałam i przeprowadziłam kilka konkursów szkolnych. W grudniu 2019 roku zorganizowałam szkolny konkurs dla klas IV -VIII na napisanie najciekawszego zadania matematycznego o treści związanej z Bożym Narodzeniem. Wzięło w nim udział wielu uczniów. Wykazali się oni dużą pomysłowością i kreatywnością, niektórzy nawet stosowali rymy. Członkom jury trudno było wyłonić zwycięzcę. Po rozstrzygnięciu konkursu, w celu docenienia pracy uczniów, zadania, które napisali na konkurs były rozwiązywane podczas zajęć matematyki w różnych klasach.
Biegła znajomość tabliczki mnożenia w nauce matematyki w klasach starszych jest niemal tak ważna jak znajomość literek w nauce języka polskiego. W pierwszy piątek października wypada Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W 2019, 2020 i 2021 roku w ramach tego dnia zorganizowałam szkolny konkurs „Mistrz tabliczki mnożenia”. W konkursie każdorazowo brali udział wszyscy uczniowie klas IV- VIII obecni tego dnia w szkole i był on motywacją dla nich do powtórzenia tabliczki mnożenia. Ku mojemu zadowoleniu z roku na rok coraz więcej osób rozwiązywało przykłady bezbłędnie i otrzymywało dyplom „Mistrza tabliczki mnożenia”.
Edukacja zdalna niewątpliwie była bardzo trudnym okresem zarówno w pracy nauczycieli jak i edukacji dzieci. W czerwcu 2021 roku w celu powtórzenia utrwalenia zagadnień poznanych w trakcie lekcji on-line zorganizowałam szkolny konkurs „Wyścig matematyczny” dla klas IV‑VII”. Uczniowie każdej klasy startowali w oddzielnej kategorii. Z każdej klasy wygrywała osoba, której udało się uzyskać najwięcej punktów.
Organizując wymienione wyżej konkursy: opracowywałam ich regulaminy, motywowałam dzieci do wzięcia w nich udziału, zbierałam zgody od rodziców, wybierałam zadania lub przykłady, opracowywałam i wypisywałam dyplomy oraz organizowałam nagrody dla zwycięzców. Na koniec robiłam zdjęcia i pisałam notatkę na stronę szkoły.
Poza konkursami organizowanymi przeze mnie motywowałam najzdolniejszych uczniów do brania udziału w konkursach pozaszkolnych, dzięki temu uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim konkursie „Mega olimpiada wiedzy.”, wojewódzkim konkursie „Liga matematyczna.”, „Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny” oraz w konkursie „Orzeł Matematyczny”. Jeden z moich uczniów w 2019 r. był wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. W tym przypadku moja praca polegała na zgłaszaniu uczniów do konkursu, zbieraniu zgód od rodziców i pieniędzy w przypadku konkursów płatnych, przeprowadzaniu etapu szkolnego, pomoc w organizacji dojazdu uczniów na dalsze etapy. Wyszukiwałam, także zadania z poprzednich lat i przekazywałam uczniom do ćwiczenia w domu. Służyłam także pomocą w rozwiązaniu i wyjaśnieniu zadań, z którymi moi uczniowie mieli problemy. Na koniec przekazywaniu wyników uczniom i ich rodzicom.
Efekty dla szkoły:
Udział w konkursach, imprezach, w których uczestniczyły przygotowane przeze mnie dzieci, umożliwił rozwinięcie ich zainteresowań, zdolności i talentów oraz wpłynął na podniesienie ich samooceny. Dzieci miały okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i wiadomości. Uczyły się zdrowej rywalizacji. Efektywniejsza praca na rzecz dzieci we współpracy z rodzicami, którzy aprobowali tego typu działania wpłynęły na promowanie szkoły w środowisku lokalnym i poszerzyły zakres jej działań.
Efekty dla nauczyciela:
Organizowanie konkursów szkolnych oraz przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych dała mi możliwość pracy z uzdolnioną młodzieżą oraz poszerzyło moją umiejętność właściwego ukierunkowania wiedzy młodego człowieka. Sukcesy moich podopiecznych, możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami dały mi poczucie spełnienia z dobrze wykonanej pracy, poszerzyły moje umiejętności planowania oraz doświadczenia organizacyjne.

Ad.2. Organizowanie uroczystości szkolnych: „Uroczystość zakończenie klas 8”, „Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego”, „Dzień tabliczki mnożenia”, „ Dzień liczby Π”.
W ramach dodatkowych obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły dyrekcja od wielu lat powierza mi współorganizowanie oraz prowadzenie uroczystości szkolnych. Niejednokrotnie przy takich okazjach motywowałam uczniów do wystąpienia przed publicznością oraz przygotowywałam uczniów do występów, ucząc ich między innymi podstaw pracy z mikrofonem oraz odpowiedniej dykcji i autoprezentacji. Najważniejsze uroczystości szkolne, które odbyły się z moim udziałem są następujące:
• W okresie między stażowym współorganizowałam „Jasełka”.
• W roku szkolnym 2021/2022 przygotowywałam razem z moją klasą i we współpracy z innymi wychowawcami „Uroczystość zakończenia klas ósmych”.
• W roku szkolnym 2022/2023 przygotowywałam „Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego”.
Podczas przygotowywania uroczystości szkolnych zachęcałam wszystkich uczniów do aktywnego zaangażowania się w te przedsięwzięcia. Moja praca polegała także na znalezieniu odpowiedniego scenariusza, rozdaniu ról, pomoc w przygotowaniu strojów. Dbałam o poprawną dykcję wypowiedzi w czasie recytacji.
• Przez trzy lata roku pracy w SP w Koźlinach organizowałam w naszej szkole „Dzień Tabliczki Mnożenia”. Odbywał się on w pierwszy piątek października. W tym celu stroiłam korytarze szkolne oraz salę matematyczną różnymi plakatami i materiałami promującymi naukę tabliczki mnożenia. Brali w nim udział uczniowie z kas III-VIII. Na lekcjach matematyki tego dnia dzieci rozwiązywały różne rebusy i zagadki matematyczne związane z tabliczką mnożenia. Organizowałam też konkurs na „ Mistrza Tabliczki Mnożenia”. W roku szkolnym 2022/2023 współorganizowałam go z nauczycielką, której jestem opiekunem stażu. Tym razem zorganizowałyśmy go trochę inaczej. Wybrałyśmy uczniów (ekspertów), którzy podczas przerw chodzili po szkole, rozdawali przykłady. Dzień ten był doskonałym pretekstem do powtórzenia i utrwalenia tabliczki mnożenia przez uczniów naszej szkoły.
• Będąc wychowawcą klasy brałam udział w przygotowaniach „Zabawy Karnawałowej”, „Dnia Babci i Dziadka”, „Pierwszego Dnia Wiosny”, „Dnia Dziecka”, Festynu Rodzinnego”.
Efekty dla szkoły:
Poprzez aktywne uczestnictwo w organizację uroczystości szkolnych, kształtowałam prawidłowe postawy uczniów i ich rozwój kulturalny. Dawałam uczniom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych na forum szkoły co wpłynęło na pozytywne budowanie ich samooceny. Takimi działaniami wniosłam wkład w promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz budowanie wizerunku szkoły opartej na tradycjach i uniwersalnych wartościach.
Efekty dla nauczyciela:
Organizowanie wyżej wymienionych uroczystości szkolnych sprawiło, że lepiej poznałam swoich uczniów. Nauczyłam się dostrzegać ich talenty oraz poznałam ich zainteresowania i twórcze pomysły. Działania te wyrobiły we mnie kreatywność w przygotowywaniu dekoracji, rekwizytów i programów artystycznych.

Ad. 3 Prowadzenie zajęć ZDW dla uczniów z problemami w nauce matematyki.
Po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej oraz analizy poziomu wiedzy uczniów, prowadziłam dla nich zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki. Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki uczęszczali uczniowie mających problemy w nauce tego przedmiotu. Miały one na celu uzupełnianie „braków” edukacyjnych oraz nadrobienie zaległości z poszczególnych działów. Lekcje pomagały uczniom mniej zdolnym w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości, zdobytych na lekcjach matematyki, z którymi mieli największe problemy. Prowadząc ZDW z matematyki starałam się stworzyć bezpieczną oraz przyjazną atmosferę, aby uczniowie nie bali się powiedzieć, z czym sobie nie mogą poradzić lub czego nie zrozumieli na lekcjach. Chcąc uatrakcyjnić nasze spotkania często wykorzystywałam platformę Ededulo, Quizizz, przykłady z gry komputerowej „Matlandia”. Układaliśmy domino matematyczne, w celu powtórki mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Korzystałam także z krótkich filmików edukacyjnych na temat omawiany na zajęciach oraz „Eksperymentalista z plusem”– serii angażujących interaktywnych animacji online do wyświetlania na ekranie komputera i tablicy interaktywnej. Przygotowywałam różne karty pracy. Na zajęciach ZDW z matematyki dzieci mogły także poprawić oceny z prac klasowych. W klasie VIII w ramach tych zajęć prowadziłam lekcje przygotowujące do egzaminu 8 -klasisty. Omawiałam zasady pracy z arkuszem egzaminacyjnym i zasady kodowania. Rozwiązywaliśmy zadania z arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat. Tłumaczyłam zadania, których uczniowie nie potrafili sami rozwiązać.
Efekty dla szkoły:
Prowadzenie przeze mnie zajęcia ZDW z matematyki, przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników w nauce wśród uczniów z trudnościami w uczeniu się. Wpłynęło to na lepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Zajęcia te poszerzyły ofertę szkoły o zajęcia dodatkowe i miały wpływ na podniesienie jakości kształcenia.
Efekty dla nauczyciela:
Prowadząc zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, dzięki którym wielu uczniów nadrabiało swoje zaległości, co wpłynęło na większą satysfakcję z pracy. Zdobyłam większe doświadczenie w wyborze metod pracy z uczniem z trudnościami w nauce. Miałam możliwość wspierania uczniów w procesie uczenia się i w pokonywaniu trudności edukacyjnych.

Ad 4 . Prowadzenie Kółka Kreatywnego Działania
Przez cały okres stażu prowadziłam „Kółko Kreatywnego Działania”. Na kółku tym uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII. Co roku kółko to zmieniało swój charakter. Na początku każdego roku pisałam plan pracy.
W roku szkolnym 2020/2021 w celu zainteresowania dzieci matematyką przeprowadziłam kilka zajęć wykorzystując naukę matematyki w życiu codziennym. Miedzy innymi zmierzyliśmy metrówką wymiary boiska szkolnego i obliczaliśmy jego pole, wybraliśmy się do pobliskiego sklepu w celu sprawdzenia cen artykułów spożywczych a następnie w klasie liczyliśmy koszt przygotowania dania z przepisu przyniesionego przez uczniów z domu. Innym razem używając długich lin dzieci budowały rożne figury geometryczne o jednakowym obwodzie.
W ramach tego kółka graliśmy w edukacyjną grę komputerową „Matlandia” oraz „Kachoot”i rozwiązywaliśmy quizy online.
W kolejnym roku szkolnym na zajęciach dzieci grały w różnego gry planszowe i zręcznościowe. Wybrałam taką formę prowadzenia zajęć Kółka Kreatywnego Działania, ponieważ gry planszowe nie tylko są dla dzieci wspaniałą rozrywką, ale mogą wspomóc je w rozwijaniu wielu umiejętności. Udowodniono, że granie w gry planszowe świetnie ćwiczy pamięć i spostrzegawczość, wspomaga koncentrację uwagi, pobudza wyobraźnię, uczy logicznego myślenia, poszerza zasób słów, rozwija zdolności organizacyjne oraz uczy współpracy i zasad fair play. Wykorzystywałam gry zakupione przez szkołę, przyniesione przez uczniów lub przeze mnie z domu.
W roku szkolnym 2022/2023 na kilku początkowych zajęciach Kółka Kreatywnego Działania również graliśmy w gry planszowe, później zaś nasze zajęcia były skupione na budowaniu przez uczniów różnych poruszających się konstrukcji z klocków lego. Było to możliwe dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości” w ramach którego szkołom mogła zakupić 6 zestawów nowoczesnych klocków LEGO® Education SPIKE™. Po zbudowaniu swoich modeli dzieci mogły się nimi pobawić Do prowadzenia tego typu zajęć wykorzystywałam aplikację Microsoft, LEGO® Education SPIKE™ App v. 3.2.1. Prowadzenie tych lekcji wymagało ode mnie wielu godzin samokształcenia się z obsługi wyżej wymienionej aplikacji. W 3 ostatnich miesiącach roku szkolnego na naszym kółku robiliśmy wspaniałe modele za pomocą długopisów 3 D. Zajęcia Kółka Kreatywnego Działania cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły, którzy bardzo chętnie na nie przychodzili i aktywnie w nich uczestniczyli.
Efekty dla szkoły:
Zajęcia Kółka Kreatywnego Działania niewątpliwie poszerzyły ofertę edukacyjną szkoły. Były szansą na odmienny sposób spędzania przez dzieci czasu, w gronie rówieśników. Rozwijały u uczniów motywację do podejmowania samodzielnych decyzji i działań. Na zajęciach dzieci rozwijały takie umiejętności jak: analiza i synteza, przedsiębiorczość, asertywność, sztuka negocjacji, sprawność liczenia, poszukiwanie właściwych rozwiązań, logiczne myślenie oraz czytanie ze zrozumieniem. Lekcje te przyczyniły się do integracji dzieci z różnych klas.
Efekty dla nauczyciela:
Prowadzenie tego typu zajęć poszerzyło warsztat mojej pracy oraz pozytywnie wpłynęło na moje relacje z uczniami. Widząc jak uczniowie chętnie zostają na dodatkowe zajęcia wzrastała moja motywacja do pracy. Przygotowując się do zajęć Kółka Kreatywnego Działania nauczyłam się nowych rzeczy, które potem wykorzystywałam na lekcjach matematyki, dzięki czemu były one ciekawsze.

Ad. 5. Organizowanie akcji i zbiórki charytatywnych.
W swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej podejmowałam przedsięwzięcia mające na celu poszerzenie zakresu działalności szkoły poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku. Kilkakrotnie organizowałam lub współorganizowałam akcje charytatywne i ekologiczne włączając w nie całą społeczność szkolną.
Przyswajanie nowych zachowań i dbanie o naszą planetę jest bardzo ważne. Jeśli chcemy, aby dzieci wykształciły w sobie taki zwyczaj, powinniśmy dawać im przykład postawy i działania ekologicznego. Mając to na uwadze w pierwszym okresie 2021 roku nadzorowałam w naszej szkole projekt ekologiczny i edukacyjny „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Organizatorem akcji był Green Office Ecologic sp. z o. o. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat zasad postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniu Ziemi tym sprzętem. W ramach tego projektu zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jako osoba koordynująca, przekazywałam informacje o zbiórce elektrośmieci uczniom oraz poprzez liczne rozmowy motywowałam ich do wzięcia w niej udziału. Informację przesłałam także rodzicom uczniów poprzez dziennik elektroniczny. Ku mojemu zadowoleniu wiele uczniów zaangażowało się i przyniosło drobny sprzęt elektroniczny, zaś ich rodzice przywozili zużyte wielkogabarytowe. Na koniec kontaktowałam się z organizatorem w celu ustalenia terminu odbioru zebranych odpadów. W zamian za uzbierane kilogramy szkoła otrzymała nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych, tuszy i tonerów.
Działalność charytatywna rozwija empatię, uczy większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi, zwierząt, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej! Chcąc uwrażliwić serca moich podopiecznych kilkakrotnie starałam się włączać ich w akcje charytatywne. Przed Świętami Bożego Narodzenia w grudniu 2021 r. nasza pani pedagog podzieliła się informacją o potrzebującej 7-osobowej rodzinie, którą utrzymuje tylko matka. Wspólnie z gronem pedagogicznym postanowiliśmy zorganizować zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy użytku codziennego oraz pieniędzy. Pani pedagog skontaktowała się z potrzebującą rodziną i w celu ustalenia listy najpotrzebniejszych rzeczy, których im brakuje. Wspólnie z panią pedagog nagłośniłyśmy informację o zbiórce wśród uczniów i rodziców i zorganizowałyśmy naszą „Szkolną Świąteczną Paczkę”. Dzieci chętnie włączyły się w pomoc dla potrzebującej rodziny, poprzynosiły ubrania, zabawki dla młodszych dzieci oraz część rzeczy z przekazanej listy. Udało nam się też zebrać kilkaset złotych, za które kupiłyśmy brakujące rzeczy z listy oraz prezenty na Święta Bożego Narodzenia dla członków tej rodziny. „Świąteczna paczka” została przekazana rodzinie tuż przed świętami i sprawiła jej członkom wiele radości.
Na wiosnę 2022 roku w naszej szkole postanowiliśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy i rzeczy dla Ukrainy. W celu zebrania większej ilości pieniędzy wspólnie z pozostałymi wychowawcami klas IV-VIII zorganizowaliśmy trwający tydzień : „Kiermasz ciast”. W każdym dniu inna klasa przynosiła upieczone w domu ciasta i sprzedawała je na przerwach. Informacja o planowanej zbiórce była kilkakrotnie ogłaszana przez megafon w szkole oraz przekazana rodzicom przez dziennik elektroniczny. Udało mi się zmobilizować moją klasę tak, że wszyscy jej członkowie przynieśli ciasto na sprzedaż w przydzielony nam dzień. Wybrani przeze mnie reprezentanci klasy pod moim nadzorem zajmowali się sprzedażą na przerwach. Wszystkie kawałki ciasta zostały kupione i dzięki temu zebraliśmy sporo pieniędzy. Dzieci z innych klas także się postarały także cała akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. Zebrane rzeczy i pieniądze zostały przekazane na konto fundacji.
Na początku roku szkolnego 2022/2023 wspólnie z moją klasą postanowiliśmy wesprzeć schronisko w Tczewie. Pamiętając jakim sukcesem zakończyła się nasza poprzednia zbiórka, moi uczniowie zaproponowali, aby tym razem także upiec ciasta. W dniu 14 grudnia 2023 r. przed Świętami Bożego Narodzenia wspólnie z moją klasą oraz nauczycielką fizyki i chemii, której jestem opiekunem stażu na nauczyciela mianowanego zorganizowałyśmy „Świąteczny Kiermasz Ciast”. Tym razem moja klasa także mnie nie zawiodła. Wszyscy jej członkowie bardzo się postarali upiekli pyszne ciasta, które rozeszły się szybciej niż przewidzieliśmy. Dochód ze sprzedaży dzieci osobiście przekazały dla schroniska w Tczewie, podczas zorganizowanej dla nich wycieczki do Tczewa.
Zachęceni sukcesem jaki odnieśliśmy podczas „Świątecznego Kiermaszu Ciast” przed Świętami Bożego Narodzenia na wiosnę postanowiliśmy zorganizować jeszcze jeden przed świętami wielkanocnymi. Tym razem zbieraliśmy na odbudowę budynku „Karitasu”, który spłonął w Krzywym Kole. Kolejny raz moja klasa okazała się pod tym względem niezawodna. Zebraliśmy jeszcze więcej pieniędzy niż poprzednio, które przekazaliśmy na konto „Karitasu”.

Efekty dla szkoły.
Organizując akcje charytatywne i społeczne przyczyniłam się do kształtowania postaw społecznie pożądanych: otwartości, wrażliwości na potrzeby ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego. Moi wychowankowie stali się wrażliwsi na sytuację i potrzeby innych ludzi. Czuli radość, pracując na rzecz innych. Potrafili w odpowiedzialny sposób wywiązać się z powierzonych zadań. Udało się także zaangażować rodziców do niesienie pomocy potrzebującym, co pozytywnie wpłynęło na integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie współdziałając w pomaganiu innym bardziej się zintegrowali.
Efekty dla nauczyciela:
Organizując różne akcje charytatywne, miałam poczucie, że robię coś dobrego, to spowodowało wzrost mojej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wpłynęło to również na większą integrację z gronem pedagogicznym i z klasą, której jestem wychowawcą. Przyczyniło się do zawiązania współpracy i integracji z różnymi instytucjami. Jako organizator niejednokrotnie otrzymywałam podziękowania za niesioną pomoc co poprawiło moją samoocenę jako dobrego człowieka .

Ad. 6. Organizacja wycieczek szkolnych turystyczno- edukacyjnych i integracyjnych.
Wycieczki turystyczno-edukacyjne oraz wycieczki integracyjne to stały i ważny element mojej pracy wychowawczej. Korzyści wypływające z wycieczki są dla moich wychowanek i wychowanków nie do przecenienia, gdyż pomagają im zrozumieć wiele zjawisk i zależności zachodzących w przyrodzie i życiu społecznym. Wyjścia i wycieczki pełnią także funkcje wychowawcze. Pomagają moim podopiecznym w kształtowaniu nawyków właściwego zachowania się w środkach masowej komunikacji, miejscach użyteczności publicznej, w różnych grupach społecznych. Dzieci uczą się kulturalnego sposobu porozumiewania się między sobą, samodzielności i zaradności w nowych sytuacjach społecznych. Wycieczki stanowią także doskonałą okazję do integracji grupy. W przerwie między stażem zorganizowałam przeprowadziłam we współpracy z szkolną polonistką i wycieczkę do Fokatorii w Pruszczu Gdańskim na warsztaty garncarstwa oraz do Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku (03.10.2019). Uczniowie klas III, IV i V wzięli udział w Dniach Otwartych NBP Oddziału Okręgowego w Gdańsku zorganizowanych na 100-lecie polskiego złotego. Dzieci miały okazje uczestniczyć w następujących atrakcjach:
• wystawie tematycznej „Dzieje złotego”, po której oprowadził ekspert z zakresu numizmatyki,
• pokazie numizmatów,
• szybkim kursie rozpoznawania autentyczności banknotów,
• warsztatach z projektowania własnej monety,
• konkursie ekonomicznym z nagrodami - „Familiada”,
Ponadto każdy uczestnik wycieczki mógł podnieść sztabę złota o wadze 12,5 kg oaz sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Dzieci zobaczyły maszyny sortujące i liczące pieniądze jak również sprzęt i wyposażenie Straży Bankowej.
Byliśmy także w Faktorii w Pruszczu Gdańskim na warsztatach z garncarstwa, podczas których uczniowie nauczyli się praktycznej techniki garncarskiej sprzed 2000 lat. Poznali historię wytwarzania naczyń i ozdób oraz ich zastosowanie w okresie wpływów rzymskich. Na zakończenie zajęć można było zabrać ze sobą własnoręcznie wykonane naczynie.
Mając na uwadze chęć obcowania z klasą po zdalnej edukacji gdy przyszliśmy na dwa pierwsze miesiące do szkoły w październiku 2020 roku zorganizowałam we współpracy nauczycielką języka polskiego integracyjny wyjazd do „Fun Arena” na trampoliny oraz do kina w Gdańsku. Podczas tego wyjazdy dzieci miały okazję pospędzać ze sobą wspólnie czas poza szkołą dobrze bawiąc się na trampolinach. Po wyczerpującej aktywności fizycznej ochłonęły w kinie na filmie. Zaś w czerwcu 2021 r.,gdy wróciliśmy do szkoły zorganizowałam wycieczkę o charakterze edukacyjno - integracyjnym do Zielonego Zakątka w Łukocinie. Podczas wycieczki uczniowie poznanie zasady opieki nad zwierzętami, wzbogacenie wiedzy o ziołach i chwastach jadalnych, rozwinęli się artystycznie malując na murach farbami. Wzięli także udział w licznych zabawach integracyjnych na świeżym powietrzu tj. bitwa na proszki holi, zabawy sportowe, łapanie koguta, gra w statki, dogoterapia, pranie ubrań na tarze, wspólnie stworzyły także grę planszową i zagrały w nią, co pozwoliło im dowiedzieć się o sobie wielu ciekawych rzeczy.
W ramach organizacji tych wycieczek kontaktowałam się z różnymi firmami i instytucjami, negocjowałam ceny, przygotowywałam niezbędną dokumentację, zbierałam pieniądze, na koniec zaś rozliczałam owe wycieczki i wysyłałam notatkę ze zdjęciami na stronę internetową szkoły. Ze względu na edukację zdalną dwie zorganizowane przeze mnie wycieczki nie odbyły się.
Do naszej szkoły uczęszczają głównie dzieci z rodzin mało zamożnych, które nie zawsze mogą sobie pozwolić wysłać swoje dzieci na droższe kilkudniowe wycieczki. Mając to na uwadze bardzo zależało mi aby nasze dzieci mogły skorzystać z programu „Poznaj Polskę”, dzięki któremu miały by tą wycieczkę dofinansowaną ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przed zorganizowaniem tej wycieczki musiałam zapoznać się w wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki. Następnie we współpracy z nauczycielką języka polskiego napisałam wniosek, który pan Dyrektor przekazał do Urzędu Gminy. Za trzecim razem udało nam się i przystąpiłam do organizacji trzydniowej wycieczki do Krakowa i Wieliczki. W tym celu wielokrotnie kontaktowałam się telefonicznie i i za pomocą poczty elektronicznej firmą turystyczną Czerwiński Travel Sp. z o.o. w celu ustalenia punktów z listy ministerialnej, do zwiedzania i negocjacji ceny. Zbierałam pieniądze od dzieci i przygotowywałam niezbędną dokumentację oraz sprawowałam trzy dniową opiekę nad dziećmi w trakcie trwania wycieczki. Podczas wycieczki dzieci zwiedziły Kopalnię Soli w Wieliczce, historyczny zespół miasta -Krakowa. Kopiec Kościuszki, Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa Nila. Zbrojownie na Zamku Królewskim na Wawelu oraz zobaczyły dom Długosza. Miały także okazję pospędzać z sobą czas w luźniej atmosferze i bardziej się zintegrować. Niewątpliwie wycieczka bardzo podobała się wszystkim uczestnikom.
Efekty dla szkoły:
Wycieczki pozwalają uczniom poszerzać ich wiedzę o świecie i poznawać nowe miejsca oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym,. Wycieczka to także dobry moment na nawiązanie kontaktu indywidualnego z rówieśnikami poza murami szkoły, co sprzyja integracji zespołu klasowego. Wychowankowie mają możliwość nabywania samodzielności i kreatywności oraz zaradności życiowej. Wycieczki niewątpliwie umożliwiają dzieciom poznanie wartości historycznych i kulturowych własnego kraju. Organizowane przeze mnie wycieczki poprzez zaproponowanie uczniom ciekawych form spędzania czasu i edukacji kulturoznawczej, niewątpliwie poszerzyły także zakres działań szkoły
Efekty dla nauczyciela:
Organizacja wycieczek szkolnych wpłynęła na wzmocnienie moich umiejętności organizatorskich. Jako wychowawca lepiej poznałam grupę, z którą współpracuje na co dzień i nawiązałam z wychowankami bliższe więzi i relacje. Dzięki wycieczkom obserwowałam zachowania uczniów i wychowanków w nieznanych dla nich warunkach. Miałam możliwość współpracy z osobami z różnych środowisk i wymiany doświadczeń. Udoskonaliłam umiejętność wypełnienia dokumentacji związanej z organizacją wycieczek np. karty wycieczki w wersji papierowej oraz elektronicznej. Miałam także możliwość zobaczyć miejsca, w których do tej pory jeszcze nie byłam.

Ad.7. Prowadzenie projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie”.
-Lutym 2022 roku przystąpiłam do projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie”. W ramach projektu wzięłam udział w 80 godzinach szkoleń.
• „Prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie projektu i eksperymentu z wykorzystaniem ICT w edukacji morskiej” (20 godzin)
• „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności w praktycznych zajęciach marynistycznych”(20 godzin)
• „Stosowanie włączających metod pracy, skutecznych technik nauczania i uczenia się z wykorzystaniem ICT w edukacji żeglarskiej” (20 godzin)
• „Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, korzystania z narzędzi TIK w trakcie warsztatów praktycznych”(20 godzin).
Następnie opracowywałam w domu zajęcia do których dostałam narzucone z góry tematy, tak aby były ciekawe dla dzieci biorących udział w projekcie . Prowadziłam zajęcia w trzech grumach w łącznej ilości 27 godzin. W ramach moich zajęć dzieci miały okazję: zaprojektować na komputerze swój ulubiony jacht, poznać historię powstania bursztynu i szlaku bursztynowego, poznać i zaśpiewać wybrane szanty, stworzyć ankietę w wersji elektronicznej na temat podróży drogą morską do krajów bałtyckich oraz zrobić prezentację multimedialną w Canvie na temat kuchni krajów położonych wokół Morza Bałtyckiego. Organizowałam i sprawowałam opiekę nad dziećmi w 2 wycieczkach w ramach tego projektu.
Zorganizowałam wyjazd uczniów z naszej szkoły na kolonie letnie w ramach projektu. W tym celu kilkakrotnie kontaktowałam się gminnym koordynatorem ds. tego projektu. Zbierałam listę chętnych osób. Przekazywałam niezbędne wiadomości dotyczące koloni rodzicom dzieci, które wyraziły chęć wzięcia w nim udziału. Wszystkie informacje przekazałam nauczycielom sprawującym opiekę nad dziećmi w trakcie trwania obozu.
Efekty dla szkoły:
Realizacja w szkole opisanego wyżej projektu wzbogaciła ofertę edukacyjną szkoły i przyczyniła się do promocja szkoły w środowisku lokalnym. Uczniowie tak jak ja, pogłębili swoje poczucie przynależności do miejsca zamieszkania i poszerzyła wiedzę na temat tradycji morskich i żeglarskich. Podczas wycieczek do Błotnika nabyli umiejętność bezpiecznego przebywania nad wodą mieli możliwość popływać na różnych typach łódek. Uczestnicy projektu poszerzyli swoje zainteresowania i byli w wakacje na pięciodniowym bezpłatnym obozie żeglarskim. Dzieci uczestniczyły także w wielu interesujących zajęciach projektowych w szkole.
Efekty dla nauczyciela
Prowadząc projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie” miałam okazję wziąć udział w 80 godzinach szkoleń, które niewątpliwie podniosły moje kompetencje w zakresie technologi informacyjno – komunikacyjnych.
Przygotowują się do zajęć dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy związanych z Morzem Bałtyckim. Podczas wycieczek do Błotnika miałam okazję pływać na różnych typach łódek i poszerzyć swoją wiedzę na temat tradycji morskich i żeglarskich. Nawiązałam także kontakty i współpracę z różnymi instytucjami. Wpłynęło też to na pogłębienie poczucia przynależności do mojego miejsca zamieszkania zwłaszcza, że pochodzę z innego województwa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.