X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50340
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Lublin, 03.06.2019 r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

dr Kinga Kraczek-Dąbrowska
nauczyciel matematyki
Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Czas trwania stażu: 1 rok i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

WSTĘP

W Zespole Szkół Elektronicznych pracuję od września 2016 roku. Również od tego czasu pełnię funkcję wychowawcy.Od września 2017 roku zaczęłam realizować założenia mojego planu rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas intensywnej pracy nad własnym warsztatem pracy oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Wszystkie założone cele starałam się realizować sumiennie i systematycznie, analizując swoją pracę i wyciągając wnioski.
W trakcie odbywanego stażu podniosłam swoje kwalifikacje. We wrześniu 2018 roku ukończyłam studia doktoranckie z matematyki. Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. nadała mi stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.
Podjęte przeze mnie działania wpłynęły na wzrost jakości mojej pracy i przyczyniły się do jeszcze lepszego funkcjonowania Szkoły.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, które oparłam na wymaganiach zawartych w § 7 ust. 2. Rozporządzenia MEN z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
tych działaniach.

Rozpoczynając staż we wrześniu 2017 r. dokonałam autoanalizy własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych, co pozwoliło mi na doskonalenie warsztatu pracy. Po zapoznaniu się z właściwymi przepisami prawa i dokumentami dotyczącymi procedury awansu zawodowego, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Pomocne mi były także wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, literatura fachowa oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i rad pedagogicznych.
Zgodnie z opracowanym planem, w okresie stażu prowadziłam lekcje
w obecności opiekuna stażu, a także obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu-Panią mgr Jolantę Abramowicz. Wnioski wyciągnięte z omówionych lekcji hospitowanych, które prowadziłam w obecności opiekuna stażu i Dyrektora posłużyły mi do dalszego doskonalenia metod pracy z uczniami. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Przez cały okres stażu Pani mgr Jolanta Abramowicz dzieliła się ze mną swoim długoletnim doświadczeniem pedagogicznym i dydaktycznym, udzielała rad i wskazówek dotyczących mojej pracy. Wielokrotnie rozmawiałyśmy na tematy związane z codzienną pracą z uczniami, jak również te związane z odbywaniem przeze mnie stażu. Dzięki tym spotkaniom i rozmowom dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy oraz moich umiejętności. Starałam się analizować swoje działania i wyciągać właściwe wnioski.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. W ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy odbyłam 25-godzinne szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów z zakresu egzaminu maturalnego z matematyki. Szkolenie ukończyłam z wynikiem pozytywnym i otrzymałam wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Odbyłam również szkolenia internetowe przed kolejną sesją egzaminacyjną Matura 2019. Szkolenia te pozwoliły mi podnieść swoje kompetencje w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.
Kolejnym krokiem w doskonaleniu warsztatu związanego z przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego był kurs pt. Oswoić maturę z matematyki-praktyczny warsztat, gdzie zostały omówione zagadnienia takie jak:
• matematyczne hity, czyli zadania, które najczęściej występują na maturze – jak pomóc uczniom w ich oswojeniu i szybkim rozwiązywaniu;
• jak odzwyczaić uczniów od popełniania błędów, których łatwo można uniknąć;
• sposoby na poskromienie zadań „na dowodzenie”, nielubianych przez uczniów, wskazówki jak eliminować strach uczniów przed takimi zadaniami, jak uczyć ich rozwiązywania;
• jak pomóc uczniom w samodzielnym przygotowaniu się do egzaminów.
Podczas tego szkolenia uzyskałam wiele interesujących wskazówek jak skutecznie przygotować uczniów do matury z matematyki na podstawie zadań i praktycznych przykładów.
Uczestniczyłam także w spotkaniu pt. O czym nauczyciel matematyki powinien wiedzieć przed 1.09.2019 r., czyli podstawa programowa w szkole podstawowej i zmiany w podstawie programowej szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkanie odbyło się w ramach konkursu Matematyka w Technice dla Technika organizowanego w Zespole Szkół Elektronicznych.
W celu doskonalenia umiejętności organizacji własnej pracy odbyłam kurs pt. Panuję nad wszystkim! Efektywna organizacja pracy własnej nauczyciela. Kurs ten:
• pozwolił mi poznać współczesne trendy oraz metody planowania i zarządzania;
• udoskonalił moje umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania swoimi zadaniami, organizacji pracy, zarządzania sobą w czasie;
• rozszerzył moją wiedzę na temat prokrastynacji, narzędzi do planowania;
• pomógł doskonalić umiejętność planowania;
• pokazał jak nie stracić motywacji, przechodząc od planu do realizacji.
Dużo ciekawych rozwiązań zawierały szkolenia z zakresu pracy wychowawczej. W celu podniesienia swoich kompetencji w tym zakresie odbyłam następujące kursy:
1) Połączyć siły – sojusz na rzecz ucznia. Instytucje wspierające działania szkoły. Kurs ten:
• pomógł mi lepiej poznać instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny oraz zakres ich działalności,
• poszerzył moją wiedzę z zakresu aktualnego stanu prawnego dotyczącego współdziałania szkoły z innymi podmiotami,
• pokazał jak nawiązać współpracę z podmiotami działającymi na rzecz dziecka
oraz zorganizować ciekawe projekty dotyczące edukacji i wychowania.
2) Jak działać ręka w rękę z rodzicem? Budowanie koalicji z rodzicami nie tylko podczas zebrań.
Kurs ten pomógł mi:
• jasno i klarownie określić swoje zadania wychowawcze,
• stworzyć konsekwentny system współpracy i komunikacji z rodzicami,
• prowadzić zebrania w sposób interesujący.
W okresie stażu uczestniczyłam również w szkoleniach Rady Pedagogicznej w tym Kształtowanie kompetencji samodzielnego uczenia się oraz szkoleniach na temat ochrony danych osobowych pt. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO oraz Stosowanie RODO w placówce oświatowe. Odbyłam również szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Okres trwania stażu to także czas, w którym aktywnie uczestniczyłam
w pracach Zespołu Matematyków. Spośród realizowanych zadań były:
• analiza podstawy programowej,
• ewaluacja PSO,
• prowadzenie zajęć dodatkowych dla maturzystów z matematyki,
• przeprowadzenie po jednej próbnej maturze w semestrze (listopad, marzec) oraz analiza wyników tych matur,
• przeprowadzanie w szkole konkursów zewnętrznych (Kangur matematyczny),
• praca z uczniami słabymi z matematyki-organizacja i przeprowadzenie konkursu dla klas pierwszych Matematyka da się lubić, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas pierwszych,
• zaktywizowanie maturzystów klas maturalnych SMS (poziom podstawowy) do rozwiązywania arkuszy maturalnych za pośrednictwem konkursu Matura na 100%.
Przez cały okres stażu prowadziłam na bieżąco dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami wychowawcy. Dbałam o prawidłowe prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen. Pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Regularne przeprowadzanie różnorodnych form sprawdzania wiedzy (sprawdziany, kartkówki, testy), dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomoc w odpowiednim doborze metod pracy oraz sposobów wykładania materiału. Bardzo pomocne były metody aktywizujące, stosowane w celu zwiększenia efektywności nauczania. Przez okres odbywanego stażu systematycznie gromadziłam biblioteczkę metodyczno-przedmiotową, przygotowywałam potrzebne pomoce dydaktyczne.
Ponadto prowadziłam dokumentację realizacji planu rozwoju zawodowego, w szczególności zgromadziłam dokumenty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń. Dokonałam analizy zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych celów.

Efekty realizacji:
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, aneksu do planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
• dzięki obserwacjom zajęć lekcyjnych oraz ich omówieniu z opiekunem stażu miałam możliwość uświadomienia sobie własnych słabych stron oraz wprowadzenia zmian do pracy na przyszłość, a tym samym doskonalenia własnej pracy;
• zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy mojej i szkoły;
• dzięki szkoleniom miałam możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Materiały edukacyjne, które otrzymałam na szkoleniach, wykorzystywałam do wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji;
• potrafię organizować i doskonalić swój warsztat pracy oraz oceniać
i dokonywać zmian w tych działaniach;
• pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej;
• systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz analizy
i oceny własnych działań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Pierwszym zadaniem, jakie wyznaczyłam sobie w ramach realizacji powyższego wymagania kwalifikacyjnego, było poznanie potrzeb uczniów, ich zainteresowań, środowiska i sytuacji rodzinnej oraz zagrożeń otoczenia bliskiego i dalszego. Potrzeby rozwojowe uczniów (edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze) poznawałam poprzez rozmowy z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i samymi uczniami oraz analizę opinii z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W swojej pracy starałam się uwzględniać nie tylko potrzeby uczniów, ale także współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Pamiętałam o nich, opracowując tematykę zajęć z wychowawcą.
Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować zespół klasowy. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów. Organizowałam wiele imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Mikołajki, klasową Wigilię. Współorganizowałam również wycieczki oraz sprawowałam w trakcie ich trwania opiekę. W dniach 20-22 września 2017 roku odbyła się trzydniowa wycieczka w Bieszczady, a w dniach 24-26 kwietnia 2019 roku trzydniowa wycieczka do Lwowa. Ponadto 19 marca 2018 roku odbyła się jednodniowa wycieczka do Warszawy. Uczniowie podczas wycieczki wzięli udział w Niewidzialnej wystawie, dzięki czemu mieli okazję doświadczyć świata w jakim żyją niewidomi oraz zrozumieć, że osoba niewidoma jest taka sama jak osoba zdrowa-jedyne czym się różni to sposób odkrywania świata. Ponadto, uczniowie obejrzeli spektakl Okno na parlament w Teatrze Kwadrat, a także zwiedzili Sejm.
Starałam się uwrażliwić młodzież na potrzeby innych poprzez udział w różnych akcjach charytatywnych takich jak:
• Pomocnik Świętego Mikołaja, zorganizowanej dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka;
• Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę;
• akcja krwiodawstwa.
Od września 2016 roku przez dwa lata realizowałam również program Korona Polskiego Wychowania we współpracy z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo.
W ramach programu poszczególne klasy tworzyły firmy młodzieżowe, realizowały ciekawe projekty, uczestniczyły w warsztatach, uczyły się współdziałania w grupie. Istotą tego programu było:
• pomóc młodzieży odnaleźć się w nowym środowisku klasowym,
• zbudowanie silnego i zgranego zespołu klasowego,
• zwiększenie motywacji uczniów do nauki,
• wspieranie uczniów w rozwoju ku dorosłemu życiu,
• rozwijanie indywidualnych predyspozycji,
• zbudowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za kraj oraz pielęgnowanie tradycji historycznych, religijnych i kulturowych,
Starałam się również wspierać uczniów, nie tylko jako wychowawca, ale również jako nauczyciel matematyki. Uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów w swojej pracy. Na lekcjach matematyki indywidualizowałam proces nauczania, dbałam o systematyczność pracy uczniów, rozwijałam uzdolnienia i pomagałam
w przezwyciężaniu trudności. W swojej pracy dydaktycznej stosowałam się do zaleceń poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotyczących konkretnych uczniów.
W celu zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów prowadziłam:
• dodatkowe zajęcia dla maturzystów liceum oraz technikum;
• zajęcia dla słabszych uczniów klas pierwszych technikum;
• dodatkowe zajęcia dla uczniów klasy 3BT, której jestem wychowawcą.
Ponadto od roku szkolnego 2016/2017 wspólnie z koleżanką Anną Gawron organizujemy Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych pod nazwą Matematyka da się lubić. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, dlatego też rok później, po raz pierwszy przeprowadziłyśmy konkurs dla klas maturalnych uczniów liceum pod nazwą Matura na 100%, który pomógł zaktywizować uczniów do rozwiązywania zadań z arkuszy maturalnych. Konkurs ten również cieszył się dużym zainteresowaniem, więc obydwa konkursy są dalej kontynuowane. Ponadto, pomagałam koleżankom przy organizacji konkursu dla uczniów klas drugich pod nazwą Mistrz liczenia, który dodatkowo rozszerzył wprowadzony przez nas Szkolny Konkurs Matematyczny oraz konkursu organizowanego we współpracy z Politechniką Lubelską Matematyka w technice dla technika. Od roku szkolnego 2017/2018 zajmuję się również popularyzacją
i przeprowadzaniem w szkole międzynarodowego konkursu matematycznego pt. Kangur Matematyczny.

Efekty realizacji:
• nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje
o zachowaniach moich uczniów poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy;
• informacje, które zdobyłam rozmawiając z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz pedagogiem pomogły mi w integracji zespołu klasowego oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
• tematy o współczesnych problemach społecznych i cywilizacyjnych poruszane na zajęciach z wychowawcą wywarły pozytywny wpływ na uczniów, poszerzyły ich wiedzę;
• uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych poprzez udział w akcjach charytatywnych;
• uczniowie mający problemy w nauce mieli możliwość korzystania z mojej pomocy na zajęciach dodatkowych;
• dzięki udziałowi w konkursach, uczniowie mieli dodatkową motywację do nauki, co wpłynęło pozytywnie na poziom ich wiedzy z matematyki. Ponadto mieli okazję, aby zaprezentować swoje umiejętności w szerszym gronie;
• poprzez organizowanie w szkole różnego typu konkursów nie tylko zdolni uczniowie, ale także uczniowie mający problem w rozwiązywaniu typowych zadań matematycznych mogli odnieść sukces;
• organizacja wielu imprez klasowych, jak również wycieczek przyczyniła się do integracji zespołu klasowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania niektórych czynności.
Po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i DTP w 2014 roku oraz na kierunku Informatyka w 2016 roku. Ukończyłam także kurs w zakresie projektowania stron internetowych Joomla. W okresie stażu odbyłam wiele kursów e-learningowych i e-konferencji. Działania te udoskonaliły moje umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam do uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez portale internetowe, poznawałam przepisy prawa oświatowego, korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli. Odwiedzałam strony takie jak www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.scholaris.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl.
W pracy na co dzień posługuję się także dziennikiem elektronicznym (wprowadzam oceny cząstkowe, oceny śródroczne i roczne, uzupełniam wpisy o pozytywnych i negatywnych zachowaniach uczniów, sprawdzam frekwencję, wprowadzam roczne rozkłady materiału, drukuję zestawienia z ocenami na zebrania z rodzicami). Dziennik elektroniczny daje możliwość monitorowania realizacji podstawy programowej, indywidualizacji nauczania, dostępu do biblioteki zasobów edukacyjnych, ułatwia komunikację poprzez ogłoszenia, wiadomości oraz osobiste terminarze. Tworzę sprawdziany, testy, dyplomy kartkówki, potrzebne pomoce dydaktyczne oraz wszystkie potrzebne dokumenty szkolne. Na swoich lekcjach wykorzystuję nowoczesną technologię np. program Geogebra z wykorzystaniem projektora. Zauważyłam, że pobudza on uczniów do aktywnej pracy oraz zwiększa motywację do nauki. Potrafię samodzielnie tworzyć potrzebne aplety, którymi dzielę się z innymi nauczycielami. Ponadto obsługiwałam program Korona Polskiego Wychowania poprzez platformę internetową.

Efekty realizacji:
• biegłość w posługiwaniu się komputerem i wykorzystywanie tych umiejętności w codziennej pracy;
• dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie pomogły mi w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu, przyczyniły się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń oraz szkolenia internetowe, pozwoliły na pozyskiwanie materiałów do zajęć;
• wykorzystanie Internetu na zajęciach z wychowawcą zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące;
• aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego, dydaktyki i metodyki przedmiotu przy pomocy portali internetowych;
• aktywizowanie uczniów do wykorzystywania technologii informacyjnej, oprogramowań wspomagających naukę matematyki;
• wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli;
• dobra komunikacja ze środowiskiem szkolnym.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W czasie trwania stażu, jak każdy nauczyciel, borykałam się z wieloma problemami wychowawczymi i dydaktycznymi. Z tego względu czułam się
zobowiązana do nieustannego pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz umiejętnego działania mającego na celu wykorzystanie tej wiedzy. Brałam udział w szkoleniach poświęconych problematyce współczesnej młodzieży oraz zagrożeń XXI w. W tym celu uczestniczyłam w następujących kursach organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę:
1) Diagnoza przemocy rówieśniczej,
2) Standardy bezpieczeństwa szkoły w Internecie,
3) Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka,
4) Symptomy wykorzystywania seksualnego, a zachowania seksualne dzieci
i młodzieży.
Ponadto, w celu podniesienia kompetencji pedagogicznych ukończyłam kurs pt. Nie muszę, ale chcę! - techniki motywowania uczniów do nauki. Kurs ten:
• rozszerzył moją wiedzę na temat źródeł i hamulców motywacji,
• pozwolił zaplanować proces dydaktyczny z wykorzystaniem metod sprzyjających pobudzaniu motywacji wewnętrznej do uczenia się.
Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki doskonaliłam również poprzez czytanie fachowej literatury oraz udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Pogłębianie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczo-profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam uczniów w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez: przyznawanie punktów za aktywność, udział w konkursach oraz zajęciach dodatkowych, a także poprzez ustne pochwały. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności oraz dbałość o powierzone mienie.
Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych pomagało mi nawiązać bliższy kontakt z uczniami naszej szkoły. Dbałam o ich bezpieczeństwo oraz pomagałam rozwiązywać konflikty. Poprzez swobodne rozmowy poznawałam ich zainteresowania oraz problemy.
Analizowałam wyniki w nauce moich uczniów. Tych, którzy mieli trudności zapraszałam na spotkania indywidualne i starałam się pomóc. Uczniów uzdolnionych matematycznie zachęcałam do udziału w konkursach oraz pomocy uczniom słabszym, co sprzyjało ich ciągłemu rozwojowi. Stale starałam się motywować uczniów do nauki. W swojej pracy na bieżąco konsultowałam się z pedagogiem szkolnym. Analizowałam orzeczenia i opinie uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i na ich podstawie indywidualizowałam proces nauczania.
Mając na uwadze, iż dobra współpraca z rodzicami stanowi ważną rolę
w procesie edukacyjnym, starałam się mieć dobry kontakt z rodzicami, zawsze chętnie omawiałam z nimi sukcesy, jak i problemy uczniów. Dzięki ciągłemu poszerzaniu wiedzy oraz coraz lepszemu orientowaniu się w przepisach z zakresu oświaty mogłam wesprzeć rodziców w rozwiązywaniu problemów uczniów.

Efekty realizacji:
• pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, którym nauka sprawia trudności;
• większe doświadczenie, umiejętność diagnozy oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych;
• wzbogacenie warsztatu pracy, zdobycie nowych kompetencji;
• owocna współpraca z rodzicami, skuteczne wspieranie rodziców uczniów;
• dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów;
• lepsza organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej;
• skuteczna pomoc uczniom napotykającym trudności szkolne oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
• zaangażowanie uczniów w sprawy społeczności klasowej jak i szkolnej;
• lepsza integracja klasy.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Pierwszym krokiem do poznania zasad funkcjonowania i organizacji szkoły była analiza: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Podstawy Programowej, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, regulaminu wycieczek oraz innych dokumentów obowiązujących w szkole. Już przed rozpoczęciem stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy i aby dobrze wykonywać swoje obowiązki, stale uzupełniałam wiedzę w tym zakresie.
Na początku i podczas trwania stażu analizowałam obowiązujące mnie akty prawne takie jak:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty,
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
• Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Poznanie procedur awansu zawodowego oraz przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu było mi niezbędne w procesie planowania przebiegu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego, opracowaniu planu rozwoju zawodowego
i samooceny jego realizacji. Często korzystałam też z artykułów dotyczących awansu, zamieszczonych na portalach internetowych.
Przez cały okres stażu brałam udział w pracach organów szkoły, w tym w zebraniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawców i Zespołu Matematyków. Byłam członkiem zespołów nadzorujących egzaminy dojrzałości oraz komisji konkursowych. Prowadziłam dokumentację szkolną.

Efekty realizacji:
• znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań;
• znam zasady funkcjonowania i organizacji pracy szkoły;
• znam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych oraz przy organizacji wycieczek szkolnych;
• świadomość własnych praw i obowiązków;
• odpowiedzialność w przestrzeganiu prawa;
• rzetelna i sumienna praca;
• podniesienie jakości pracy mojej i szkoły.

Podsumowanie
Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Był to dla mnie bardzo aktywny okres w pracy zawodowej, który przyniósł nowe wyzwania i nowe doświadczenia, szczególnie w pracy wychowawczej. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Propaguję naukę matematyki, zachęcając uczniów do udziału
w konkursach. Pomagam uczniom w nadrobieniu materiału na dodatkowych zajęciach. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową
i informacyjną. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń. Zawsze starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Uważam, że w ciągu 1 roku i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego pozwoliła mi spojrzeć na całokształt mojej pracy, skłoniła do wnikliwej i obiektywnej analizy i oceny, dała dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń. Odbyty przeze mnie staż przyczynił się do mojego osobistego rozwoju, a w konsekwencji do podniesienia jakości pracy szkoły.
Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami wychowawczymi i dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć, zmierzyć z wieloma problemami. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem jak sobie z nimi radzić, gdzie szukać pomocy, jak robić to lepiej z korzyścią dla siebie i uczniów. Planuję nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.