X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5025
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Natalia Paraszczyn
Opiekun stażysty :

1. Informacje ogólne :

Staż w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego odbyłam w Przedszkolu nr1 w Rawiczu.
Trwał on 9 miesięcy, od 1września 2008r. do 31 maja 2009r..

Pracowałam w oddziałach :

- Koguciki – pięciolatki – Rawicz,
- Wiewiórki – czterolatki- Rawicz,
- Oddział w Ugodzie- 3-4-5-latki,
- Oddział w Słupi Kapitulnej 3-4-5-latki,
- Oddział w Zielonej wsi 3-4-5-latki,
- Oddział w Zielonej Wsi – 6- latki.

Pani Cecylia Wędzonka – nauczycielka oddziału w Ugodzie była opiekunem mojego stażu.
Jestem bardzo zadowolona ze swojego stażu i mam nadzieję, iż sprostałam wymaganiom placówki oraz mojego opiekuna stażu.
Uważam, iż praca w tej samej grupie dzieci razem z opiekunem bardzo ułatwiła zdobycie pewnego doświadczenia w pracy. Patrząc z perspektywy początku roku przypominam sobie małe, niezaradne dzieci przekraczające próg przedszkola, które malutkimi krokami stawały się ,, prawdziwymi przedszkolakami ”.
Wspólnie przyglądałyśmy się sukcesom i małym porażkom naszych wychowanków, z uwagą obserwowałyśmy postępy w nauce. Rysowanie, malowanie farbami, korzystanie z nożyczek, linijki, odwzorowywania prostych znaków graficznych budziło zaciekawienie, a następnie wielką radość oraz dumę z wykonanego zadania. Dzieci również bez żadnych problemów radzą sobie w samoobsłudze w toalecie, łazience, przy stole i w szatni.
Współpraca z opiekunem układała się bez zarzutu, pani Cecylia w każdej chwili służyła radą i pomocą, na początku prosiłam o nie dość często, z czasem zdecydowanie rzadziej.
Pani Cecylia jest wspaniałą nauczycielką i z wielką pasją pracuje ze
,, swoimi ”dziećmi.

Bardzo pomogła mi wspólna praca z moim opiekunem , czułam się pewnie , podpatrywałam wspaniałe i oryginalne pomysły, oglądałam interesujące zajęcia.
Myślę, że ja również wniosłam do naszej wspólnej pracy wiele dobrego, nowe pomysły, wymyślone zabawy , informacje i ciekawostki zdobyte na szkoleniach i kursach jakie odbyłam podczas stażu, a także propozycje z literatury jaką studiowałam w ramach czasu wolnego od pracy.

2. Zadania związane z realizacją stażu.

1. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
ZGODNIE Z § 6 ust. 2 pkt. 1.

Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy a przez to pracy przedszkola.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych zadań:

1/1 )Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Po przeanalizowaniu przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela stażysty zawartych w:

-Karcie Nauczyciela- ustawie z dnia 26.01.1982r.(Dz. U. z 2003r.Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami), Rozdz. 3a.
oraz ,, Znowelizowana Karta nauczyciela po zmianach z 19 marca 2009 r.
-Rozporządzeniu MENiS z dn.1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)
-Rozporządzeniu MEN z dnia 14.11.2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16.11.2007 r. Nr 214, poz.1580)
- Ustawa z dnia 27 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z pomocą opiekuna stażu ( ZAŁĄCZNIK NR1 ) opracowałam i napisałam poprawnie sformułowany wniosek ( ZAŁĄCZNIK NR2) oraz „Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty”
( ZAŁĄCZNIK NR3 ), który przedłożyłam w wymaganym terminie do zatwierdzenia dyrektorowi placówki. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony do realizacji przez dyrektorkę p. Małgorzatę Marcol
w dniu 27. 09. 2008 r.

1/2) Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu

Od dnia 01.09.2008r
podjęłam owocną współpracę z opiekunem stażu
p. Cecylią Wędzonką. Zasady naszej współpracy zostały zawarte w kontrakcie ( ZAŁĄCZNIK NR4 ) trwającym od 01.09.2008
do 31.05. 2009r.A zawartym 5 września 2008r.

Kontrakt określał zakres zadań dla opiekuna i nauczyciela stażysty, współpraca dotyczyła kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych, psychospołecznych oraz możliwości ich doskonalenia. W trakcie swojej pracy zawodowej rzetelnie wywiązywałam się z powierzonych mi przez opiekuna zadań i obowiązków.

1/3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza. Przed zajęciami analizowaliśmy wspólnie z opiekunem stażu i omawialiśmy scenariusze zajęć. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania przeze mnie wiedzy i umiejętności do pracy w przedszkolu.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.

Podczas spotkań z opiekunem stażu zostały ustalone terminy i tematyka zajęć na okres stażu.

HOSPITACJE :

1. 19.09.2008 r.
Temat cykliczny : Moja droga do zerówki
Temat dnia : Drogowy znak wie, ci i jak

2. 21.10.2008r.
Temat cykliczny : Chodzi listonosz tu i tam
Temat dnia : Prawie wszystko o listach

3. 04.11.2008r.
Temat cykliczny : Jak ubieramy się jesienią
Temat dnia : Poznajemy przybory krawieckie

4. 08.12.2008r.
Temat cykliczny : Urządzenia elektryczne
Temat dnia : Dzień z zagadkami

5. 06.01.2009r.
Temat cykliczny : Dokarmiamy zwierzęta
Temat dnia : Wróbelki zimą

6. 10.02.2009r.
Temat cykliczny : Dbam o zdrowie
Temat dnia : Sport to zdrowie

7. 05.02.2009r.
Temat cykliczny : Marcowa pogoda
Temat dnia : Chmury, chmurki, chmureczki

8. 08.04.2009r.
Temat cykliczny : Bawimy się w teatr
Temat dnia : Cebulka, cebulka .... Okrągła jak kulka

9. 05.05.2009r.
Temat cykliczny : Muzyka jest wszędzie
Temat dnia : Wiosenna muzyka

OBSERWACJE :

1. 12.09.2008R.
Temat cykliczny : Moja grupa
Temat dnia : Znamy się

2. 10.10.2008r.
Temat cykliczny : Przygotowanie zwierząt do zimy
Temat dnia : Co wiemy o zwierzętach

3. 06.11.2008r.
Temat cykliczny : Jak ubieramy się jesienią
Temat dnia : Nitko, nitko, niteczko...

4. 10.12.2008r.
Temat cykliczny : Urządzenia elektryczne
Temat dnia : Dawniej i dziś

5. 16.01.2009r.
Temat cykliczny : Wybieramy się na bal
Temat dnia: Tydzień to 7 dni

6. 05.02.2009r.
Temat cykliczny : Egzotyczne zwierzęta
Temat dnia: Zabawy z figurami

7. 06.03.2009r.
Temat cykliczny : Marcowa pogoda
Temat dnia : O marcowej pogodzie raz jeszcze

8. 28.04.2009r.
Temat cykliczny : Wiosna na łące
Temat dnia : Zabawy z kolorami


9. 12.05.2009r.
Temat cykliczny : Zawody rodziców
Temat dnia Nazywamy zawody

1/4) Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola oraz obowiązującą dokumentacją : statut przedszkola, programy wychowawcze, dzienniki zajęć, rozkłady zajęć

Zgodnie z § 3 ust.2pkt.1- Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań przedszkola.

-Rady Pedagogicznej- jej zadań i kompetencji
-Rady Rodziców- jej zadań i kompetencji

Zapoznałam się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie przedszkola:

- Statut Przedszkola ( na podst. Rozporządzenia MEN z dn.21.05.2001r. w sprawie -Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół)

zapoznałam się ze składem Rady Pedagogicznej, jej podstawowymi zadaniami związanymi planowaniem i organizowaniem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej , jej analizowania, oceniania i wnioskowania.

- Regulamin Rady Rodziców
Zapoznałam się z trybem wyboru Rady Rodziców, jej składem, a także z jej celami i zadaniami .
- Przeanalizowałam i znam zasady postępowania rekrutacyjnego, zasady ogłaszania wyników rekrutacji, niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji oraz zadania dyrektora podczas rekrutacji.
- Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Po przeanalizowaniu regulaminu, wiem jakie są obowiązki rodzica przyprowadzającego dziecko do przedszkola, jaka jest jego odpowiedzialność, wiem jak ważne są upoważnienia do odbioru dziecka przez inne osoby, jaki jest wymagany wiek dziecka, które może odebrać młodsze rodzeństwo z przedszkola. Znam również procedurę postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola.

- Regulamin spacerów i wycieczek ( Na podst. Rozporządzenia MEN z 21 stycznia 1997 § 3 ust.3, Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1991 r. nr 95,poz.425 z późn. Zm.).
- Zapoznałam się ze sposobem organizowania wycieczek, sposobami ich finansowania, ilością dzieci przypadającą na jednego opiekuna, zapewnieniem wyżywienia podczas wycieczki, wiem co stanowi dokumentację wycieczki, znam obowiązki kierownika wycieczki, opiekuna wycieczki i dyrektora przedszkola
- Zapoznałam się z programami wychowawczymi oraz rozkładami zajęć

1/5 Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Regulamin BHP( na podst. Rozporządzenia MENiS z dn.31. 12.2002 w sprawie BHP w publicznych i niepublicznych placówkach., na podst. Art.95a ust. z dn.07.09 1991r.o Systemie Oświaty)
Zapoznałam się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wychowanków i nauczycieli. ( ZAŁĄCZNIK NR5 )

1/6 Uczestnictwo w działaniach.

Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka). Uczestniczyłam w szkoleniu bhp i posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołów Rady Pedagogicznej, co pozwoli mi wykorzystać tą wiedzę w praktyce. Wraz na nauczycielami przedszkola uczestniczyłam w analizie materiałów opracowaniu procedur postępowania w przedszkola w zakresie poszczególnych obszarów. Brałam również udział w gromadzeniu informacji do ankiety na temat: “Sześciolatek idzie do szkoły.

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘC W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PRZEDSZKOLA

2. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ ORAZ ROZWIJANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW
ZGODNIE Z : § 6 ust. 2 pkt. 2

2/1 Wstępna ocena swoich umiejętności.

Na początku września 2008r. dokonałam wstępnej oceny własnej wiedzy i umiejętności zawodowych. Doszłam do wniosku, że moje teoretyczne przygotowanie jest dobre, ale muszę dołożyć wielu starań, aby zdobyć większe doświadczenie zawodowe w pracy przede wszystkim z sześciolatkami.
Dzięki rozmowom z opiekunem stażu oraz p. dyrektor postanowiłam zrobić analizę własnej pracy, co pomogło mi na określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej
( ZAŁĄCZNIK NR6 )

2/2 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną. Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł.

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.. Duża pomocą są wzajemne rozmowy między nauczycielami tej samej placówki. Wymiana poglądów dotyczących bieżących spraw, daje mi inne spojrzenie na niektóre sprawy. Udostępniłam plan rozwoju zawodowego dla pozostałych nauczycielek naszej placówki, oraz przez cały okres stażu doskonaliłam umiejętności interpersonalne. Myślę, że w tej chwili panuje naprawdę serdeczna i miła atmosfera między koleżankami, a doświadczenia oraz pełna współpraca sprawiają, iż nasi wychowankowie i my same czujemy się jak jedna wielka rodzina.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie. Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Także w miarę swoich umiejętności i możliwości służyłam pomocą i radą koleżankom z pracy. Na bieżąco studiuję literaturę dziecięcą oraz publikacje edukacyjne. Na bieżąco staram się zapoznawać z literaturą pedagogiczną (ZAŁĄCZNIK NR7) Prenumeruję również ,,Nauczycielkę przedszkola ” , wykorzystując na bieżąco do zajęć ciekawe artykuły i karty pracy

2/3 Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl)

- Mojego Planu rozwoju zawodowego ( ZAŁĄCZNIK NR8 )
- Niniejszego sprawozdania ( ZAŁĄCZNIK NR9)
jak również :
- Recenzje artykułu ,, Twoje niepowodzenia mnie interesują
( ZAŁĄCZNIK NR10 )
- Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej
( ZAŁĄCZNIK NR11 )
- Sówka – mądra główka – konkurs przyrodniczy
( ZAŁĄCZNIK NR12 ),
- Pożegnanie sześciolatków – konspekt zajęć
( ZAŁĄCZNIK NR 13 )

Przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:

•www.eduseek.ids.pl
•www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl,
•www.wsip.com.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.scholaris.pl
•www.szkolnictwo.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl
•www.awans.net
•www.men.waw.pl

Przygotowując zajęcia korzystałam też z programów multimedialnych.
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, pomocy do zajęć oraz w wielu innych dziedzinach.

2/3 Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, wewnątrzprzedszkolnym, pozaprzedszkolnym i samokształceniu.

Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka.
Od początku pracy w szkole systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnego typu szkoleniach i kursach, m.in.:

- ,, Ruch, rym, rytm i melodia czyli efektywna edukacja małego dziecka ” ;
Data : 6 wrzesień 2008r. ( 6 h ),
( ZAŁĄCZNIK NR14 )

- Pierwsza pomoc - ( resuscytacja krążeniowo – oddechowa, postępowanie z zakresu ratownictwa przedmedycznego w przypadku krwawień i krwotoków, postępowanie z zakresu ratownictwa przedmedycznego w przypadku złamań otwartych i zamkniętych )
Data : 19 listopad 2008r. ( 4 h),
( ZAŁĄCZNIK NR15)

- ,, Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole ”
Data : 20-21-22 listopad 2008r.
( ZAŁĄCZNIK NR16 )

- ,, Papierowe czary – zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru ”
Data : 26 listopad 2008r. ( 2h )
( ZAŁĄCZNIK NR17 )

- „ Szkolenie podstawowe i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ” ( istota bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych, odpowiedzialność za naruszenie przepisów oraz zasad BHP, nowe przepisy dotyczące wypadków przy pracy, ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zasady ochrony przed zagrożeniami, wycieczki szkolne nowe uwarunkowania prawne, choroby zawodowe – sposób dokumentowania )
Data : 11 marzec 2009r. ( 4h ),
( ZAŁĄCZNIK NR18 )

- „ Zabawy aktywizujące i łańcuchy zabaw w edukacji elementarnej ”
Data : 20 marzec 2009r. ( 6h )
( ZAŁĄCZNIK NR19 )

- ,, Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, metody i formy edukacji przedszkolnej ( 4 h ),
Data : 13 maj 2009r.
( ZAŁĄCZNIK NR20)

3. UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘC
ZGODNIE Z :§ 6 ust. 2 pkt. 4

3/1 Obserwowanie zajęć przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.

Jako obserwator uczestniczyłam w dziewięciu zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym oraz sporządzałam arkusz obserwacji zawierający najistotniejsze wnioski dotyczące zajęć. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod pracy z dziećmi oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem dzieci słabszych i dzieci zdolniejszych. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu p. Cecylię Wędzonkę ( ZAŁĄCZNIK 21)

3/2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza. Przed zajęciami analizowaliśmy wspólnie z opiekunem stażu i omawialiśmy scenariusze zajęć. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania przeze mnie wiedzy i umiejętności do pracy w szkole.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu p. Cecylii Wędzonki wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć ( ZAŁĄCZNIK 22)

3/3 Dokumentacja własnych działań pedagogicznych

Na bieżąco gromadziłam dokumentację. Wspólnie z moim opiekunem stażu starałyśmy się wyciągać wnioski oraz robiłyśmy podsumowanie dotychczasowej wspólnej pracy. Analiza każdych obserwowanych ( ZAŁĄCZNIK NR 23 ) i prowadzonych zajęć
( ZAŁĄCZNIK NR 24 )pozwoliła mi lepiej przyjrzeć się potrzebom moich małych wychowanków . Bardzo cenne okazały się również wskazówki pani dyrektor M. Marcol, która obserwowała zajęcia przeprowadzone przeze mnie w grupie dzieci pięcioletnich
( ZAŁĄCZNIK NR 25 ).

4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy.
ZGODNIE Z : § 6 ust. 2 pkt. 3

4/1 Zapoznanie się planem wychowawczo – dydaktycznym przedszkola.

W tym roku szkolnym pracuję na Programie ,, Moje przedszkole ” – w którym wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Pozwala mi to dostosować treści do różnic indywidualnych i potrzeb wynikających z warunków środowiskowych dzieci oraz ułatwia mi to planowanie i organizację pracy wychowawczo – dydaktycznej. Stworzenie poziomów pozwala również na swobodne poruszanie się w ich obrębie, co daje mi możliwości wyboru materiału i dostosowanie go do możliwości grupy z jaką pracuję. Moja praca w okresie stażu przebiegała w zróżnicowanych przedziałach wiekowych od 3 – do 6 – latków. Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym, przyrodniczym.

Zapoznałam się szczegółowo z planem wychowawczo – dydaktycznym przedszkola. Moja praca opierała się w poszczególnych grupach wiekowych na następujących programach :

• Czterolatki – wiewiórki :

Realizowany program :

Tytuł : Moje przedszkole – Czesław Cyriański, Małgorzata Waśniewska.
Zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Numer dopuszczenia : DKW 4013 – 3/01
Pracowałam w oparciu o program Małgorzaty Marty Skrobacz
,, Czterolatek ” wyd. MAC EDUKACJA S. A.

Książki z których korzystałam w swojej pracy to :

- Czterolatek ,, Bawię się i uczę ”
- Karty pracy ,, Bawię się i uczę ”
- pomoce własne

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007r. Nr. 157, poz 1100 ) Załącznik nr 1 :

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,
- nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- odnajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
- budowanie systemu wartości

• Pięciolatki – koguciki

Realizowany program :

Tytuł : Moje przedszkole – Czesław Cyriański, Małgorzata Waśniewska.
Zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Numer dopuszczenia : DKW 4013 – 3/01
Pracowałam w oparciu o program Małgorzaty Marty Skrobacz
,, Czterolatek ” wyd. MAC EDUKACJA S. A.

Książki z których korzystałam w swojej pracy to :

- Pięciolatek ,, Bawię się i uczę ”
- Karty pracy ,, Bawię się i uczę ”
- pomoce własne

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007r. Nr. 157, poz 1100 ) Załącznik nr 1 :

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,
- nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- odnajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
- budowanie systemu wartości

• Oddział w Ugodzie

Realizowany program :

Tytuł : Moje przedszkole – Czesław Cyriański, Małgorzata Waśniewska.
Zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Numer dopuszczenia : DKW 4013 – 3/01
Pracowałam w oparciu o program Małgorzaty Marty Skrobacz
,, Czterolatek ” wyd. MAC EDUKACJA S. A.

Książki z których korzystałam w swojej pracy to :

- Sześciolatek - ,, Bawię się i uczę ”
- Wycinanka ,, Bawię się i uczę ”
- pomoce własne

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007r. Nr. 157, poz 1100 ) Załącznik nr 1 :

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,
- nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- odnajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
- budowanie systemu wartości

• Oddział ,, 0 ” w Zielonej Wsi

Realizowany program :

Tytuł : Moje przedszkole – Czesław Cyriański, Małgorzata Waśniewska.
Zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Numer dopuszczenia : DKW 4013 – 3/01
Pracowałam w oparciu o program Małgorzaty Marty Skrobacz
,, Czterolatek ” wyd. MAC EDUKACJA S. A.

Książki z których korzystałam w swojej pracy to :

- Sześciolatek - ,, Bawię się i uczę ”
- Wycinanka ,, Bawię się i uczę ”
- pomoce własne

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007r. Nr. 157, poz 1100 ) Załącznik nr 1 :

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,
- nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- odnajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
- budowanie systemu wartości

• Oddział przedszkolny w Zielonej Wsi

Realizowany program :

Tytuł : Moje przedszkole – Czesław Cyriański, Małgorzata Waśniewska.
Zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Numer dopuszczenia : DKW 4013 – 3/01
Pracowałam w oparciu o program Małgorzaty Marty Skrobacz
,, Czterolatek ” wyd. MAC EDUKACJA S. A.

Książki z których korzystałam w swojej pracy to :

- Pięciolatek ,, Bawię się i uczę ”
- Karty pracy ,, Bawię się i uczę ”
- pomoce własne

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007r. Nr. 157, poz 1100 ) Załącznik nr 1 :

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,
- nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- odnajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
- budowanie systemu wartości

• Oddział przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Realizowany program :

Tytuł : Moje przedszkole – Czesław Cyriański, Małgorzata Waśniewska.
Zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Numer dopuszczenia : DKW 4013 – 3/01
Pracowałam w oparciu o program Małgorzaty Marty Skrobacz
,, Czterolatek ” wyd. MAC EDUKACJA S. A.

Książki z których korzystałam w swojej pracy to :

- Sześciolatek - ,, Bawię się i uczę ”
- Wycinanka ,, Bawię się i uczę ”
- Pięciolatek - ,, Bawię się i uczę ”
- Karty Pracy – ,, Bawię się i uczę ”
- pomoce własne

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007r. Nr. 157, poz 1100 ) Załącznik nr 1 :

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,
- nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- odnajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
- budowanie systemu wartości

We wszystkich oddziałach odbywały się święta okolicznościowe oraz wspólnie z rodzicami przygotowywane są ,,Urodzinki dziecka w przedszkolu ”. Chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie każdego dziecka w grupie. Pomagałam w realizacji wszystkich uroczystości odbywających się w naszym przedszkolu. W miarę możliwości starałam się uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia przedszkola mianowicie :

- Święto pieczonego ziemniaka – zabawy w ogrodzie , pieczenie ziemniaków, smażenie kiełbasek,
- Obchody w przedszkolu ,, Dnia Chłopaka ”, wspólna zabawa – skromne prezenciki dla naszych małych mężczyzn,
- Pasowanie na przedszkolaka – uroczyste pasowanie nowych kolegów i koleżanek, złożenie przysięgi, śpiewanie piosenek, recytowanie wierszy, otrzymanie dyplomów,
- Zabawa andrzejkowa – tańce, zabawy, wróżby, wspólny poczęstunek,
- Wizyta Świętego mikołaja – wspólne zabawy
- Gwiazdor w przedszkolu – obejrzenie jasełek przez dzieci młodsze w wykonaniu pięciolatków i sześciolatków, śpiewanie piosenek,
recytowanie wierszy,
- Spotkanie z babcią i dziadkiem – zaprezentowanie wierszy i piosenek oraz wspólnych zabaw ze śpiewem – wspólny poczęstunek,
- Balik karnawałowy – zabawy tańce, pląsy przy muzyce – wybranie najlepszego kostiumu, słodki poczęstunek,
- Balik świąteczny z udziałem klaunów, wspólna zabawa i poczęstunek,
- Konkurs matematyczno – przyrodniczy ,, Sówka – mądra główka ”
- Dzień mamy – wspólne zabawy z mamą , wykonanie drobnych upominków z okazji jej święta, wspólny poczęstunek.
Kadra pedagogiczna Przedszkola nr 1 w Rawiczu wychodząc naprzeciw wymaganiom i potrzebom współczesnego świata realizuje koncepcję pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, która uwzględni warunki środowiska, zainteresowania i potrzeby wychowanków oraz nowoczesne tendencje w edukacji przedszkolnej, podkreślając znaczenie aktywnego i twórczego udziału dziecka w procesie uczenia się – nauczania. Jednym z ważniejszych czynników pozytywnie wpływających na rozwój dziecka jest atmosfera wychowawcza i warunki społeczno – materialne, oparta na życzliwości i akceptacji dziecięcych umiejętności. Dziecko nabiera wiary we własne siły, oraz podnosi swoją samoocenę. Wszystko to wpływa na pozytywną atmosferę oraz lepsze kontakty nauczyciel – dziecko, oraz lepsze wyniki dydaktyczne. Próbowałam dostrzec zainteresowania dziecka i w miarę możliwości je rozwijać.
Zdobycie przez dziecko wyrażania swoich emocji, przeżyć czy zaobserwowanych zjawisk dla siebie, czy poprzez ekspresję plastyczną. Starałam się symulować zdolności i zaspokaja ciekawość poznawczą poprzez zabawy z wyobraźnią. Efektem tutaj jest wyższa sprawność dziecięcego myślenia abstrakcyjnego, przyczynowo- skutkowego, rozbudzona wyobraźnia, fantazja oraz ciekawość poznawcza. Systematyczne obcowanie z technikami twórczego myślenia i technikami aktywizującymi sprawia, że dzieci uczą się sprawniej czytać i pisać – tworzyć. Techniki skojarzeniowe i przekształcenia graficzne zastosowane w pracy z dziećmi sprzyjają osiągnięciu płynności i giętkości myślenia, co owocuje niepowtarzalnością prac i projektów, wspiera indywidualny charakter dziecka. Dlatego też staram się symulować moje dzieci wszechstronnie.
Pracując z dziećmi starałam się prowadzić zajęcia, aby każde dziecko mogło w pełni wykazać swoją inwencje twórczą i pomysłowość.
Poprzez korzystanie z różnorodnych twórczych metod pracy, takich jak :

- elementy met. Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona
- met. R. Labana
- mat. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
- pedagogikę zabawy,
- met. W. Sherborne
- met. Wygotskiego ( pomóż mi tak, abym mógł to zrobić sam ),
- met. Dobrego startu
- met. M. Bogdanowicz

Ilustracje symulujące twórcze myślenie, ekspresja plastyczna, muzyczna, ćwiczenia relaksacyjne, usprawnienie małej motoryki i grafomotoryki, wzbogacanie wiedzy ogólnej oraz słownika czynnego i biernego dzieci.

4/2 Motywacja dziecka do nauki i rozwoju. Poznanie sytuacji i potrzeb dzieci w grupie, oraz przyczyn występowania trudności. Nawiązanie współpracy z innymi wychowawcami.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy oraz zainteresowania. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym wychowanków, nawiązywałam dobre kontakty z dziećmi oraz współpracę z rodzicami. Od wychowawców również zebrałam wszystkie potrzebne informacje dotyczące wychowanków, co pomogło mi w podniesieniu efektywności pracy z nimi.
Przez cały okres trwania mojego stażu niezwykle ważna okazała się dla mnie współpraca z wychowawcami poszczególnych oddziałów w których pracowałam. Były dla mnie dużym wsparciem, z cierpliwością i zaangażowaniem wdrażałam się w pracę w placówce oświatowej. Wspólne rozmowy, zalecenia, sugestie na temat życia wychowanków oraz ich problemów psycho-socjalnych znacznie wzbogaciły moje działania dydaktyczno-wychowawcze.
Jako nauczyciel stażysta chętnie służyłam pomocą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy z przedszkolem oraz ich udziału w różnych uroczystościach i przedszkolnych wydarzeniach. Pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, składając podziękowania za wniesioną do grupy pomoc oraz dostarczając jak największej ilości informacji, jakimi dysponowałam.
W celu lepszego zrozumienia dzieci z dysfunkcjami określonymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami wydawanymi przez Poradnię, zachęcałam rodziców do konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w poszczególnych oddziałach.

4/3 Określenie dalszej drogi rozwoju – samoocena

Podczas tych kilku miesięcy stażu starałam się, aby moja praca spełniała wymagania i potrzeby placówki.
Bardzo szybko upłynęło mi tych kilka miesięcy . Na początku września, znalazła się grupka dzieci, które po raz pierwszy oderwały się od ,, spódnicy mamy ”
( nie tylko trzylatki ). Przyprowadzono je do nas, aby się uspołeczniły, usamodzielniły i przyswoiły niektóre wiadomości. Dzieci te muszą wiedzieć, że trafiły w przyjazną, ciepłą atmosferę i zarazem zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Pragnę stworzy im warunki sprzyjające odkrywaniu siebie, aktywności społecznej i umysłowej. Kiedy już po kilku tygodniach odkryły, że mamy po nich zawsze przychodzą, że jest nam razem fajnie i wesoło pojawiły się następny problem dotyczący dzieci starszych ( nawet sześciolatków ). Ogólnie mówiąc bardzo odstawały od naszych wychowanków pod wszelkimi względami. Rysunki niektórych pięciolatków przedstawiały typowe dla trzylatka bazgroły. Nie potrafiły słucha bajek, opowiadań czy podporządkować się regułom panującym w grupie. Smutna to refleksja – jednakże zaraz było można dostrzec jak mało rodzice troszczyli się o intelektualny rozwój swoich dzieci. Po kilku miesiącach pracy – wspólnych wycieczek, zabaw oraz zajęć integracyjnych te we wrześniu ,, nowe dzieci ”osiągnęły pełne poczucie przynależności do grupy . Starałam się każdą wolną chwilę wykorzystywać na indywidualne rozmowy z wychowankami sprawiającymi trudności wychowawcze, oraz pomagać dzieciom mającym jakieś zaległości . Bardzo wiele zawdzięczam opiekunowi stażu – pani Cecylii Wędzonce jak również koleżankom z placówki. Zawsze mogłam liczyć na dobrą radę oraz fachowe uwagi. W tym czasie poszerzyłam swoją wiedzę oraz umiejętności, poszerzył się również warsztat mojej pracy o nowe pomoce dydaktyczne, pomysły. Ten czas był dla mnie sprawdzianem wiedzy, a przede wszystkim nowym wyzwaniem, które podjęłam i nadal będę realizować w miarę moich możliwości. Myślę, że wybór zawodu ,, był trafny ” ponieważ lubię pracę z dziećmi, ich małe i większe sukcesy są moimi sukcesami. Chociaż wiem, że budowanie autorytetu nauczyciela to proces długi, żmudny i trudny. Wymaga on systematyczności, solidności i wielu, wielu lat starań oraz tej szczególnej postawy nauczyciela, która ma wyraz w jego : punktualności, konsekwencji. Ważne są cechy charakteru nauczyciela takie jak : serdeczność, życzliwość, ciepły stosunek do dziecka, troska o jego postępy w rozwoju oraz ich dalsze życie.

Podsumowując realizację planu rozwoju zawodowego mogę powiedzieć, że zrealizowałam go niemal w stu procentach. Z czego jestem bardzo zadowolona. Bardzo dobrze zrealizowałam zadania z zakresu współpracy z rodzicami, na bieżąco wyjaśniane były wszystkie problemy oraz pytania. Bardzo jestem zadowolona z realizacji zadań w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej, szczególnie w przypadku rozwijania zainteresowań książką, teatrem oraz znajomości przez dzieci zasad bezpieczeństwa.
Cały czas poszukiwałam ciekawych metod i form pracy. Często też zadawałam sobie pytanie ,, Czy te zajęcia były ciekawe ? ” .
Co musiałabym zmienić. Starałam się budzić żywe zainteresowanie dzieci, zajęcia na których aktywnie myślą i pracują, po których dzieci są ożywione i dyskutują po zajęciach na dany temat. Wciąż szukają odpowiedzi na pytania rodzące się w ich małych główkach. Specyfika mojego rozkładu godzin pozwoliła mi poznać środowisko przedszkola wiejskie jak i miejskie. Każda grupa jest inna, specyficzna no i w tej chwili po całym prawie roku pracy stanowią one małe przedszkolne rodzinki, akceptujące swych członków nawzajem. Brałam czynny udział prawie we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i społecznych przedszkolaków. Razem z innymi nauczycielami do każdego zadania starałyśmy się przygotować profesjonalnie i tym samym sprawić radość i dumę wychowanków. Nieustannie też znajduję motywację do zawodowego rozwijania się, poszukiwania ,, czegoś lepszego ”, mam nadzieję, iż wyjście w życie nowej podstawy programowej od wrześni 2009r. da nam – nauczycielom – odkrycia nowych możliwości oraz spełnienia oczekiwań społeczeństwa. Przeanalizowanie moich mocnych i słabych stron we wrześniu dało mi dużo do myślenia. Kłopoty z dyscypliną w grupie stały się ich głównym zagadnieniem. Starałam się aby w pracy panowała twórcza atmosfera, często też stosowałam ćwiczenia relaksacyjne oraz wyciszające. Zdałam sobie sprawę, że muszę szukać metod dyscyplinowych. Wiem już że najważniejsza z nich to moja własna postawa. Uczę się nie bac dzieci, którzy potrafią doskonale obserwować i dezorganizować pracę nauczyciela. W przyszłości mam nadzieję podjąć studia podyplomowe oraz większą uwagą obdarzyć dzieci potrzebujące pracy wyrównawczej. Dołączam kilka zdjęć, aby lepiej zobrazować przebieg mojego stażu ( Załącznik 26 ).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.