X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50284
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu - awans na nauczyciela mianowanego

WSTĘP
Jestem nauczycielką z sześcioletnim stażem pracy pedagogicznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. 12 wrześniu 2016 roku, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły (30 wrzesień 2016r.), a następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, wyznaczający kierunek moich dalszych działań. Do 31.08.2017r. pracowałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a od 01.09.2017r. jestem wychowawcą świetlicy szkolnej. Aneks do planu rozwoju został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 30.09.2017r. Podejmowałam nowe działania, dzięki którym zdobyłam większe doświadczenie pedagogiczne, co miało wpływ na wzrost jakości mojej pracy.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Na początku stażu przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące zasady uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli, uzupełniając tym samym wiedzę dotyczącą przebiegu stażu zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Korzystałam również z informacji zamieszczanych na portalach internetowych oraz z doświadczeń innych nauczycieli. We wrześniu 2016r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, z którym zawarłam pisemny kontrakt i ustaliłam jasne zasady współpracy. Uczestniczyłam w spotkaniach instruktażowo – konsultacyjnych, odbywających się w zależności od potrzeb. Według opracowanego harmonogramu prowadziłam zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu. Również według harmonogramu obserwowałam lekcje biblioteczne prowadzone przez opiekuna.
-„Pasowanie na czytelnika, klasa 2f„(05.10.2016r.).
-Legenda Polski w obrazkach ,,Wars i Sawa”, klasa 1e (14.11.2018r.)
-Historia Polski w legendzie ,,Twardowski” , klasa 3a (03.12.2018r.)
-Polska historia w legendzie ,,Złota kaczka” , klasa 2a (11.02.2019r.)
-Historia Polski w legendzie ,,Przerwany hejnał”, klasa 2a (25.03.2019r.)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów.
Pogłębiałam także wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach.
W roku szkolnym 2016/2017 brałam udział w następujących szkoleniach:
• ,,Współpraca z rodzicami” cz. 1 (27.10.2016r.)
• ,,Ocenianie kształtujące w szkole” (13.03.2017r.).
• ,,Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej” (14.03.2017r.)

• ,,Współpraca z rodzicami” cz. 2 pt. ,,Asertywna komunikacja” (19.04.2017r.)
W roku szkolnym 2017/2018 brałam udział w następujących szkoleniach:
• ,,Kreatywna świetlica” (01.09.2017r.)
• „Współpraca z rodzicami” cz. 1 i cz. 2 (10.10.2017r.), (05.12.2017r.)
• „Współpraca z rodzicami” cz. 3 (20.02.2018r.)
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (22.02.2018r.)
W roku szkolnym 2018/ 2019 brałam udział w następujących szkoleniach:
• ,,Ocena pracy nauczyciela”(27.08.2018r.)
• „Ochrona danych osobowych”(19.11.2018r.)
• ,, Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo”(29.04.2019r.)
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia, jakości pracy szkoły. Udział w szkoleniach pomógł mi w pełniejszym rozpoznawaniu potrzeb uczniów i rodziców, w udzielaniu pomocy adekwatnej do problemów uczniów i ich rodzin. Szkolenie z zakresu edukacji plastycznej umożliwiło mi uzupełnienie warsztatu pracy w nowe techniki i metody, które wykorzystywałam w pracy z uczniami. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania.
Nieustannie poszukiwałam nowych informacji i ciekawostek dotyczących aktywnych metod nauczania, które testowałam na zajęciach. Przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie, zalewanego potokiem informacji i konsumpcji, jest trudnym zadaniem i wymaga aktywnej postawy zarówno od nauczyciela, jak i od dziecka. Najistotniejsza w procesie nauczania, decydująca o sukcesie stosowanych metod, jest skuteczna komunikacja pomiędzy uczniem i nauczycielem. Metody, które wprowadziłam to: burza mózgów, pogadanka, dyskusja. Przygotowywałam również pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć takie jak: mapy, plansze, ilustracje, fotografie i inne. Wspólnie z dziećmi tworzyłam elementy dekoracyjne sali i gazetki.
Doskonaliłam swój warsztat i metody pracy pedagogicznej poprzez prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym dziennika elektronicznego. Opracowywałam pomoce dydaktyczne ułatwiające naukę uczniom z opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego (np. karty pracy, notatki z zajęć do wklejania do zeszytu). Indywidualizowałam pracę z uczniami mającymi trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych na zajęciach lekcyjnych.
W pracy wykorzystywałam elementy Oceniania Kształtującego:
• określałam cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia,
• ustalałam wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia (punkty nacobezu),
• w pracach pisemnych udzielałam informacji zwrotnej. Uświadamiałam co uczeń wykonał dobrze, co źle i w jaki sposób ma poprawić pracę,
• budowałam atmosferę uczenia się, przez pracę z uczniami i współpracę z rodzicami,
• formułowałam pytania angażujące ucznia w lekcję,
• wprowadzałam samoocenę i ocenę koleżeńską,
• korzystałam z pracy w grupach i parach.
Swój warsztat i metody pracy dydaktycznej doskonaliłam czytając literaturę związaną z pracą w świetlicy szkolnej:
• Pod redakcją: Magdaleny Siwczyńskiej i Marcina Siwczyńskiego ,,Kolorowe zabawy
z chustą animacyjną” Wydawnictwo: Centrum Akson, Rok wydania: 2012
• Roman Trześniowski pt.:”Gry i zabawy ruchowe” wydanego nakładem wydawnictwa WSiP
• Góźdź J. „Cuda z papieru”, Grupa wydawnicza Foksal, Warszawa 2014r.
• Dorota Dziamska ,, Magiczne kółeczka czyli orgiami płaskie z koła” ,Wydawnictwo BIS

Literatura podsuwała mi pomysły na warsztaty plastyczne, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, dekoracje świąteczne, które wspólnie z dziećmi wykonywałam.
Podczas trwania stażu sporządzałam scenariusze zajęć, według których prowadziłam zajęcia świetlicowe. Uwzględniałam w nich nowe, ciekawe formy i metody pracy (praca w zespołach, małych grupach, zabawy ruchowe, zajęcia praktyczno-techniczne) oraz zainteresowania dzieci. Dbałam o to, aby przygotowywane przeze mnie scenariusze i zajęcia w ciekawy sposób przybliżały dzieciom omawiany temat tygodnia oraz zawierały elementy oceniania kształtującego. Starałam się, aby proponowane przeze mnie zajęcia i działania rozwijały różne zainteresowania. Dużo śpiewaliśmy, czytaliśmy, lepiliśmy, kolorowaliśmy.

§ 7. 2. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W związku z powyższym wymaganiem dzięki rozmowom z rodzicami i wychowawcami zapoznałam się ze środowiskiem, sytuacją rodzinną i wychowawczą dzieci. Ponadto współdziałałam z innymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz terapeutą pedagogicznym. Z psychologiem i pedagogiem szkolnym kontaktowałam się w sprawach dzieci stwarzających problemy wychowawcze w celu uzgodnienia zasad skutecznego oddziaływania pedagogicznego. Obcując z wychowankami zwracałam uwagę na ich indywidualne potrzeby poprzez obserwację i rozmowy z nimi. Staram się także umożliwiać dzieciom rozwój własnych zainteresowań, w szczególności dzięki organizowaniu zabaw tematycznych i zajęć rozwijających wybrane zdolności, np. nauka piosenek, wykonywanie prac plastycznych.
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach dodatkowych wewnątrzszkolnych działań, było organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju uroczystości szkolnych.
W roku szkolnym 2016 /2017 zorganizowałam z klasą 2f:
- dla uczniów klas 2 przedstawienie pt. Jasełka. 13.12.2016r.
- klasowe spotkanie Wigilijne dla rodziców (15.12.2016r.)
Zorganizowałam dla klasy 2f:
- Mikołajki oraz warsztaty świąteczne – ozdabianie pierników, wykonanie ozdób choinkowych, ozdabianie sali, wizyta Mikołaja i rozdanie przez niego prezentów (6.09.2016r.)
- Andrzejki (30.12.2016r.)
- z klasą 2f zorganizowałam dla uczniów klas 2 przedstawienie pt. „Warzywa i owoce” z okazji Warszawskiego Dnia Dobrego Jedzenia.(29.11.2016r.) oraz dla rodziców z klasy 2f przedstawienie pt. „Warzywa i owoce” (02.12.2016r.)
Współorganizowałam imprezę z okazji pasowania na ucznia poprzez wzięcie udziału w przedstawieniu pt. „Jeżyk” (wrzesień 2017r)
- aktywnie brałam udział z klasą 2f w konkursach organizowanych w szkole ,,Mam Talent” ,,Rowerowa Szkoła” ,,Rowerowy Maj”. (maj 2017r.)
Brałam udział w uroczystościach szkolnych:
- Dzień Sportu (01.06.2016r.)(z klasą 2 f uczestniczyłam w zawodach sportowych)
- w delegacji klasy w uroczystości szkolnej z okazji 40-lecia nadania imienia Pawła Edmunda Strzeleckiego w naszej szkole (16.05.2017r.)
- w apelu z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja (28.04.2017r.)
- w przedstawieniu " Klaun prawdę ci powie o zdrowym żywieniu" (20.03.2017r.)
- w akcji Lesio i Pola dbają o bezpieczeństwo. Jak poprawić bezpieczeństwo w naszej szkole - burza mózgu. Wykonanie plakatów w grupach.(8.03.2017r.)
W roku szkolnym 2017/2018 współorganizowałam:
- Dzień Papieski (11.10.2017r.) zbiórka pieniędzy z babeczek i ze sprzedaży w kawiarence
ciast, herbat, kawy na cele charytatywne.
- Pasowanie na Świetliczaka (15.11.2017r.)
- Dzień Zdrowego Jedzenia (17.11.2017r.)
- Dzień Pluszowego Misia (24.11.2017r.)
- Andrzejki (30.11.2017r.)
- Mikołajki (06.12.2017r.)
- Bal Karnawałowy (11.01.2018r.)
- Walentynki ( 14.02.2018r.)
- Dzień Kota ( 17.02.2018r.)
- Dzień Książki dla Dzieci ( 5.04.2018r.)
- Dzień Czekolady ( 12.04.2018r.) organizowałam w świetlicy obchody Dnia Czekolady. Dzieci dowiedziały się jak produkuje się czekoladę i skąd ona pochodzi oraz poznały różne jej odmiany i wartości odżywcze. Odbyła się również pyszna degustacja. Spróbowaliśmy różnych rodzajów i smaków czekolady.
- Dzień Słońca (29.05.2018r.)

W roku szkolnym 2018/2019 współorganizowałam:
- Dzień Nauczyciela (14.10.2018r.)
- Dzień Pluszowego Misia (26.11.2018r.)
- Andrzejki (30.11.2018r.)
- Mikołajki (06.12.2018r.)
- Bal Karnawałowy (22.01.2019r.)

Przygotowywałam scenariusze do wyżej wymienionych imprez, czytałam wiersze, opowiadania, przygotowywałam wróżby, oraz dekorowałam salę, wprowadzałam w nastrój. W dniu Mikołajek opowiadałam dzieciom o tradycji dawania innym upominków i prezentów i o tym kim był Św. Mikołaj. Następnie świetlicę odwiedzał Mikołaj i wręczał dzieciom upominki.
Obchody Andrzejek najczęściej poprzedzały prowadzone przeze mnie zajęcia na temat tradycji wróżenia sobie w Andrzejki i Katarzynki oraz wspólnym przygotowywaniem razem z dziećmi dekoracje. Następnie w dniu zabaw andrzejkowych wszystkich zapraszałam do udziału w różnych wróżbach czy zabawach. Były wróżby z butów, kubków odkrywających przyszły los, lanie wosku, wróżby ujawniające imię przyszłej sympatii oraz słodki poczęstunek - ciasteczka z wróżbami.
W roku 2018 i 2019 bal był prowadzony przez wynajęte panie animatorki spoza szkoły, w tych dniach czynnie uczestniczyłam w dekorowaniu sali, opiece nad dziećmi podczas zabaw.
W celu ciekawego zagospodarowania wychowankom czasu oraz w ramach pogłębiania
ich zainteresowań organizowałam wycieczki poza teren szkoły do następujących miejsc:
W roku szkolnym 2016/2017r. zorganizowałam wycieczki do:
- ZOO (12.10. 2016r.),
- kina na film pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych” (27.10.2016r.)
- Muzeum Historycznego w Legionowie (08.11.2016r.)
- Fabryki Bombek (22.11.2016r.)
- BOKU na spektakl pt. „Teoś i Boże Narodzenie” (20.12.2016r.)
- Multicentrum 14.03.2017r.
- Magicznych Ogrodów (05.06.2017r.) - całodniowa wycieczka

W roku szkolnym 2017/2018r. zorganizowałam wycieczki do:
- Muzeum Historycznego w Legionowie (24.10.2017 r.)
- Manufaktury Cukierków 23.02.2018r.
- na Stadion Narodowy 04.06.2018r.
- wyjście do Pizzerii 08.06.2018r.

Współorganizowałam wycieczkę do Teatru Narodowego (kulisy Teatru Narodowego)
(01.02.2017r.) oraz do Sali zabaw ,, Figle” 06.12.2017r.)

W roku szkolnym 2018/2019r. zorganizowałam wycieczki do:
- kina na film pt. ,,Grinch” (05.12.2018r.)
- Parku Trampolin (16.01.2019r.)
- Sali Zabaw (27.03.2019r.)

W roku szkolnym 2016/ 2017 brałam udziału w warsztatach kulinarnych pt. „Wiem co jem:
-Dobre śniadanie w domu i szkole (24.11.2016r)
-Wspólne 2 śniadanie-warsztaty kulinarne (30.11.2016r.)
-Ruch to podstawa zdrowia (07.12.2016r.).
- zorganizowałam warsztaty kulinarne - zrobienie wspólnie soków (29.11.2016r.)

Brałam udziału w programie pt. „Czytajmy razem”

Byłam z klasą 2f na zajęciach w bibliotece: „Pasowanie na czytelnika (5.10.2016r.).

Brałam udział w programie pt. Lesio i Pola (czytałam listy i realizowaliśmy zadania, które były w nich zawarte) , a także w akcji pt. Tydzień życzliwości.

Zaprosiłam na spotkanie do klasy Strażnika Miejskiego, który poprowadził warsztaty pt.
„Uczymy się żyć bez przemocy ( 06.12.2016r.) Zorganizowałam warsztaty o integracji
(09.12.2016r.)

Zaprosiłam na spotkanie policjanta, który przeprowadził warsztaty pt. ,,Bądź bezpieczny na
drodze" (4.10.2016r.) oraz Barbarę Szelągowską (8.11.2016r.) - spotkanie autorskie.

Zorganizowałam warsztaty w szkole znajdującej się przy ulicy Sprawnej 35a dla klasy 2f:
- na temat emocji (zajęcia z psychologiem szkolnym)(15.05.2017r.)
- biblioteczne - na temat katalogów i pracy bibliotekarza (28.03.2017r)
- wielkanocne (31.03.2017r.)
- z okazji ,,Dnia Mamy”- każde dziecko zrobiło masę solną i wykonało z niej świecznik w kształcie serduszka (17.05.2017r.)

W roku szkolnym 2017/ 2018 zorganizowałam warsztaty:
- z origami (wykonanie misia metodą origami) (30.10.2017 r.) i (31.10.2017 r.)
- z masy solnej(wykonanie kotków z masy solnej ( 10.01.2018r.) i (12.01.2018r.)
- warsztaty świąteczne (07.12.2017r.)
- warsztaty wielkanocne (15.03.2018r.) oraz (16.03.2018r.) - wykonanie kartek świątecznych.
- warsztaty kulinarne (25.04.2018r.) oraz (27.04.2018r.) – wykonanie sałatki owocowej.
- warsztaty z metaloplastyki (24.05.2018r.)

W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałam warsztaty:
- warsztaty z Hama Pyssla (21.11.2018r.)
- warsztaty – wykonanie gniotka (29.11.2018r.)
- warsztaty z gliny (12.12.2018r.)
- warsztaty – ozdabianie pierników (21.12.2018r.)
- warsztaty z witraży (23.01.19r.)
- warsztaty z metaloplastyki (22.05.2019r.)

W roku szkolnym 2017/ 2018 brałam udział z klasą 2f w konkursach organizowanych w szkole
,, Mam Talent” „Rowerowa Szkoła” „Rowerowy Maj”

W roku szkolnym 2017/ 2018 zorganizowałam konkursy:
- ,,Jesienny liść” 10.2017r.
- ,,Polska moja ojczyzna” 24.11.2017r- wyniki konkursu 27.11.2017r.
-,,Stroik Bożonarodzeniowy” 13.12.2017r. wyniki konkursu 22.12.2017r.
-,,Portret Babci i Dziadka” 02.01.2018r.- wyniki konkursu 12.01.2018r.
- Walentynkowe serce- 01.02. 2018r.
- Wielkanocna pisanka- 27.03.2018r.
- Rolkowe zwierzątka – 25.04.2018r.
- Wakacje marzeń - 29.05.2018r.

Brałam udział w pracach komisji konkursowych:
- ,,Kartka z wakacji” (02.10.2017r.)
-,,Kasztanowe ludziki” (31.10.2017r.)
-,,Pani Wiosna” 07.03.2018r. – wyniki konkursu 19.03.2018r.
- ,,Kartka na Dzień Mamy i Taty” - wyniki konkursu 30.05.2018r.
- ,,Moja zakładka do książki” - wyniki konkursu 16.05.2018r.

Brałam również udział w akcjach ogólnopolskich, akcjach charytatywnych:
-w kiermaszach bożonarodzeniowych - 18.12.2018r. 19.12.2017r. 20.12.2017r.( część dochodów uzyskanych ze sprzedaży ozdób choinkowych została przekazana na cele charytatywne)-wykonywałam z dziećmi ozdoby bożonarodzeniowe.
- w akcji ,, Pola Nadziei” (09.10.2017r.,18.10.2018r.) (która ma na celu nie tylko wspomóc hospicja i ludzi potrzebujących ale i uwrażliwić dzieci na ich nieszczęście, ból i cierpienie innych promowanie akcji wśród dzieci, zbiórka pieniędzy dla osób przebywających w hospicjum i wspólne sadzenie cebulek żonkili z dziećmi )
-w kiermaszach wielkanocnych ( 26-28.03.2018r.,03-05.04.2019r.)-wykonywałam z dziećmi ozdoby wielkanocne.
- zbiórce na pompę insulinową dla ucznia 15.12.2017r. (zbieranie pieniędzy poprzez sprzedawanie ciast na Kiermaszu )
- w zbiórce darów do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Warszawie (11.12-15.12.2017r.)

W roku szkolnym 2017/2018 utworzyłam w budynku szkolnym przy ulicy Osiedle 2d
galerię ze zdjęciami. Na tablicy umieszczałam zdjęcia z różnych wydarzeń świetlicowych, np.
warsztaty, wycieczki itp.
Prowadziłam dodatkowe zajęcia ruchowe pt.,,Gry i zabawy ruchowe” z wybranymi dziećmi z 0a, 0b,0c w ramach KN.

Brałam czynny udział w akcjach zorganizowanych dla rodzin np.:
-,,Dzień Rodzinki”(chętnym dziewczynkom malowałam i ozdabiałam paznokcie) (08.05.2018r.)
-„Wesoła Polana” (09.06.2018r.). Uczestniczyłam w organizacji gry terenowej. Zadaniem
każdej chętnej rodziny było wspólne zrobienie z rolek papieru i bibuły zwierzątka z Australii.

W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałam konkursy:
-,,Portret mojego pupila” (29.10.2018r.)
-„Cztery pory roku”(29.11.2018r.)
-„Ozdoby choinkowe”(20.12.2018r.)
-,,Portret mojego pupila”(07.03.2019r.)
-,,Stroik wielkanocny”(21.03.2019r.)
- ,,Portret mojej mamy”(13.05.2019r.)

Brałam udział w komisji rozstrzygającej wyniki konkursu:
-,,Moja ulubiona postać książkowa”( 23.01.2019r.)

Przygotowywałam dzieci do konkursów międzyświetlicowych:
- „Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach”(25.09.2018r.)
-,,Festiwal pieśni i piosenki patriotycznej”(13.11.2018r.)
- „Najpiękniejszy anioł bożonarodzeniowy”(04.12.2018r.)

Starałam się zachęcać dzieci do uczestnictwa w konkursach międzyświetlicowych poprzez np.
naukę piosenek, wykonywanie prac plastyczno-technicznych. Często motywowałam pochwałami. Dzięki temu w konkursie pt. ,,Festiwal pieśni i piosenek patriotycznych” otrzymaliśmy gry do korzystania w świetlicy szkolnej i podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursów.

Realizując kolejne wymaganie podczas ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego starałam się zaproponować dzieciom i przeprowadzić wiele konkursów i warsztatów odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom dzieci. Dbałam o to aby czas jaki spędzają w szkole był dla nich atrakcyjny i ciekawie spędzony. Starałam się aby dzięki proponowanym zabawom i zajęciom dzieci lepiej się poznały, polubiły i nauczyły ze sobą bawić i pracować. Współpracując z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami i rodzicami starałam się zapewnić każdemu podopiecznemu potrzebną mu pomoc i opiekę.
§ 7. 2. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Komputer i urządzenia technologii informacyjnej wykorzystywałam w codziennej pracy. Nieustannie tworzyłam własną biblioteczkę interesujących mnie tekstów i artykułów publikowanych na stronach www z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki. Wyszukiwałam aktualnych informacji o prawie oświatowym oraz szukałam nowości i innowacji w zakresie nauk pedagogiczno - psychologicznych (m.in.www.45 minut.pl). Przeprowadzałam zajęcia przy pomocy komputera z dostępem do internetu. Przy pomocy komputera tworzyłam dokumentację: scenariusze zajęć, sprawozdania, a także elementy do dekoracji sali i pomoce dydaktyczne.
Techniką komputerową wykonywałam:
• krzyżówki tematyczne dla dzieci,
• pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z dziećmi (np. karty pracy)
• informacje dla rodziców uczniów, dokumentację świetlicy (Librus)
• regulaminy konkursów, informacje o planowanych warsztatach, samoocenę

Korzystałam ze stron internetowych zawierających pomysły i inspiracje plastyczno-techniczne, materiały do prowadzenia ciekawych zajęć dydaktycznych www.mojedziecikreatywnie.pl, www.ortografika.pl,https://wczesnoszkolni.pl/) Dzieci chętniej uczestniczyły w proponowanych zajęciach, z ciekawością wykonywały dekoracje i ozdoby bożonarodzeniowe i chętnie uczestniczyły we wspólnych zabawach i grach oraz zajęciach edukacyjnych.
Aby uatrakcyjnić prowadzone zajęcia świetlicowe oraz pomóc uczniom w utrwaleniu wiedzy czy umiejętności korzystałam ze sprzętu multimedialnego. Prezentowane filmy edukacyjne np. dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych czy letnich, prezentacje multimedialne np. dotyczące ochrony zagrożonych gatunków, piosenki i utwory muzyczne stanowiły dużą pomoc w codziennej pracy. Nauka piosenek, poznawanie nowych układów tanecznych, organizacja quizów np. z okazji Święta bajek i baśni, stała się dużo łatwiejsza dzięki sprzętowi multimedialnemu.
Dążyłam do efektywnego wykorzystywania nowych programów i technologii co miało na celu głównie wzbudzić większe zainteresowanie wśród uczniów omawianymi zagadnieniami i zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć. Dodatkowo chciałam zachęcić ich do wykorzystywania technologii w celu efektywniejszej nauki.
§ 7. 2. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych uwzględniających stymulowanie słabszych stron dziecka i wzmacnianie mocniejszych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach psychologicznych oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach przy jednoczesnym uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka i umacnianiu wiary we własne siły.
Realizowałam Program Wychowawczy we współpracy z innymi nauczycielami: specjalistami-logopedą, psychologiem, terapeutą SI, pedagogiem szkolnym i wychowawcami. Uczniowie przejawiający trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych, dzięki tej współpracy zostali objęci kompleksową opieką. Umożliwiło to właściwe wspieranie ich rozwoju, umiejętności i zainteresowań. Ciągła wymiana doświadczeń pozwala nam na zwiększanie efektywności oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, a efektem naszej współpracy były zdecydowane postępy w opanowaniu wiedzy i umiejętności.
Rozwijałam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez lekturę m.in. następujących pozycji:
• Edyk Anna ,, Od złości do radości. Wierszyki o uczuciach”, Wydawnictwo: SBM Renata Gmitrzak,
• Kasdebke Grzegorz ,, Wielka księga uczuć”, Wydawnictwo: Nasza Księgarnia,
• B. Blok, Z. Brzeska, M. Marszałek, K. Radtke-Michalewska „Uczę się rozumieć innych. Emocje i gesty”, Wydawnictwo „Harmonia”.
Nowo nabyta wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii, przemyślenia podczas lektury wyżej wymienionych pozycji pozwoliły mi lepiej zaplanować i przygotować się do pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz sprawiającymi problemy wychowawcze. W podanych książkach znalazłam ciekawe rozwiązania problemów wychowawczych, podpowiedzi dotyczące skutecznego motywowania dzieci. Podkreślana w nich potrzeba doceniania wysiłków i sukcesów dzieci zamiast podkreślania, czy nazywania tylko ich pomyłek i błędów była bardzo pomocna w mojej pracy.
Często podczas prowadzonych zajęć rozmawiałam z dziećmi o akceptacji, emocjach czy sposobach na radzenie sobie z trudnymi uczuciami takimi jak złość czy odrzucenie. Odgrywaliśmy scenki, integrowaliśmy się, uczyliśmy współpracy w małych grupach. Dzięki prowadzonym działaniom dzieci zgodniej i chętniej bawiły się i pracowały wspólnie. Łatwiej też było wyjaśniać zaistniałe między nimi problemy i nieporozumienie czy zachęcić dzieci do samodzielnego rozwiązywania sytuacji trudnych. Zawsze na początku roku szkolnego spisywałam z dziećmi zasady panujące w świetlicy, rozmawialiśmy o tym po co one są i komu mają służyć. Pomagałam dzieciom w rozwiązywaniu nieporozumień czy konfliktów, prowadziłam mediacje, pocieszałam, konfrontowałam.
Uwrażliwiałam dzieci na gotowość niesienia pomocy słabszym , uczciwość, przywiązanie do wartości rodzinnych, tolerancji.
Pracując w świetlicy szkolnej współpracowałam z wychowawcami klas i konsekwentnie stosowałam ustalone przez nich założenia systemów motywacyjnych dla dzieci z problemami zachowania. Skutkowało to pozytywnymi efektami w relacjach między uczniami oraz sprzyjało poprawie ich funkcjonowania w szkole.
Wprowadziłam dodatkowo system motywacyjny pt. ,, Słoneczko”. Dzieci dostawały promyczki, a na koniec miesiąca nagrody za wszelkie dobre zachowanie np. posprzątanie sali, pomoc koledze koleżance, życzliwość itp. Uczniowie nie byli oceniani za złe zachowanie, czy za odmowę chęci pomocy. W efekcie dzieci chętnie współpracowały, utrzymywały porządek w sali, uczestniczyły w zajęciach, lepiej się komunikowały i dzieliły się swoimi zainteresowaniami.
§ 7. 2. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Dbałam o posiadanie aktualnych informacji na temat prawa oświatowego. W trakcie odbywania stażu systematycznie zapoznawałam się z aktami prawnymi i śledziłam zmiany w prawie oświatowym:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09. 1991 r.,
• Karta Nauczyciela z dnia 26. 01. 1982 r. z późniejszymi zmianami,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.nr, poz. 393),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13.02.2019r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2019 poz. 323),
• Statut szkoły,
• Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.
Analizowałam dokumenty z zakresu prawa oświatowego oraz wewnątrzszkolnego i stosowałam je w praktyce. Prowadziłam dokumentację według obowiązujących przepisów – dzienniki zajęć świetlicowych, dziennik elektroniczny Librus, dzienniki zajęć dodatkowych. Na bieżąco posługiwałam się regulaminami szkolnymi organizując konkursy, imprezy oraz dbając o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i wycieczek.
W codziennej pracy stosowałam przepisy BHP zarówno podczas zabawy, przebywania na placu zabaw czy prowadzonych zajęć dydaktycznych, troszcząc się o bezpieczeństwo uczniów.
Brałam udział w pracach Zespołu wychowawców świetlicy. Zebrania dotyczyły aktualnych problemów w świetlicy szkolnej i służyły wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, jak również dzieleniu się nowymi metodami i pomysłami w pracy z dziećmi.
Stworzyłam plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji. Znajomość prawa oświatowego wykorzystam również do przygotowania prezentacji dorobku zawodowego oraz do przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Podczas realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego wykonywałam jak najlepiej moje obowiązki zawodowe oraz realizowałam zapisane w planie rozwoju zawodowego działania. Dbałam o to aby świetlica była miejscem przyjaznym i twórczym dla dzieci.
Podczas trwania stażu współpracowałam z kierownikami świetlicy, dyrekcją, wychowawcami klas, nauczycielami i specjalistami w celu jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków i dbania o dzieci. Byłam również w stałym kontakcie z rodzicami dzieci korzystających z opieki świetlicy, dzięki czemu na bieżąco dbałam o rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych.
W mojej ocenie swoją pracę wykonywałam rzetelnie oraz zrealizowałam wymagania na stopień nauczyciela mianowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.