X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50213
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie okresowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za rok szkolny 2020/2021

Imię i nazwisko nauczyciela:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2020r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r
Opiekun stażu: mgr
Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe

WSTĘP
Pierwszy rok stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nauczycielskiej, ze względu
na wymagania jakie postawiłam przed sobą w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam roczne sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Organizując i doskonaląc warsztat pracy nauczyciela, staż rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu mgr ....., sporządzeniem kontraktu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrekcję.
W minionym okresie stażu na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące m.in. awansu zawodowego. Cennym źródłem pozyskiwania wspomnianych informacji były dla mnie zasoby internetowe oraz inne publikacje dotyczące prawa oświatowego.
W roku szkolnym 2020/2021 obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna stażu:
• Projekt edukacyjny „ Jabłko – smaczny owoc”; 03.11.20r.
• „ Kolorowe klocki – ćwiczenia w rozpoznawaniu kolorów” ; 01.12.2020r.
• „ Pasowanie na przedszkolaka” – zajęcia otwarte; 26.04.21r.
• „ Piosenka wesołych bocianów” ; 07.05.2021r.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu:
• „ Moja rodzina – zabawy i zagadki utrwalające wiadomości o rodzinie w oparciu
o wystawę zdjęć”; 06.11.2020r.
• „ Renifer Rudolf - tworzymy obrazek na podstawie słownej instrukcji”; 09.12.20r.
• „ W krainie Bałwanków - zajęcia otwarte z okazji Białego Dnia; 05.02.21r.
• „ Polska – Moja Ojczyzna”; 14.05.21r

Każde z tych zajęć były omawiane. Mogłam się wówczas dowiedzieć o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach mojej pracy. Informacje te pomogły mi weryfikować własne działania , unikać błędów i zmierzać we właściwym kierunku.
- Poznanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych, sposobu ich dobierania do celów zajęcia, potrzeb i możliwości dzieci,
- Uzmysłowienie sobie jak ważna jest indywidualizacja pracy z dziećmi, doskonalenie
umiejętności konstruowania ciekawych zajęć.

Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego biorąc udział
w Wewnątrzprzedszkolnym i Zewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, szkoleniach stacjonarnych oraz on – line, webinarach:
• „ Kodowanie na dywanie jako innowacja pedagogiczna” – Webinar Premium; 23.08.20r.
Program webinaru:
1. Jak krok po kroku przygotować się do stworzenia i wprowadzenia innowacji,
2. Jakie przygotować dokumenty,
3. Jak zrealizować innowację uwzględniając zarówno nauczanie w trybie stacjonarnym, jak i nauczanie zdalne,
4. Jak stworzyć innowację łączącą kodowanie i...(np.: czytelnictwo, matematykę, ochronę środowiska...),
5. Jak przeprowadzić ewaluację innowacji.

• „ Rozwój zawodowy nauczyciela” – SODMiDN w Kielcach; 02.09.20r.
Program szkolenia:
1. Poznanie procedury zakończenia stażu dla nauczycieli stażystów, którzy rozpoczęli awans 1 września 2018r.,
2. Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli wg aktualnych przepisów prawa,
3. Poznanie różnic pomiędzy powinnościami a wymaganiami niezbędnymi do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
4. Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.

• „ Zabawy w czytanie – jak kreatywnie wprowadzić dzieci w świat liter i czytania” – SODMiDN w Kielcach; 21.10.20r.
Program warsztatów:
1. P rzegląd metod nauczania czytania w przedszkolu,
2. Organizacja kącika czytelniczego w przedszkolu,
3. Zabawy utrwalające kształt liter oraz rozwijające u dzieci umiejętność czytania,
4. Zabawki dydaktyczne stworzone z ogólnie dostępnych materiałów,
5. Narzędzia cyfrowe, które możemy wykorzystać w czasie zabaw w czytanie.

• Innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania
w pracy nauczycieli ” – SODMiDN w Kielcach; 09.11.20r.
Program szkolenia:
1. Innowacje pedagogiczne w świetle przepisów prawa,
2. Rodzaje innowacji,
3. Etapy realizacji innowacji,
4. Propozycje dokumentowania działań,
5. Przykłady zrealizowanych innowacji dla różnych poziomów edukacji,
6. Projekt edukacyjny jako przykład metody realizacji innowacji w szkole i placówce.

• „ Metody aktywizujące w przedszkolu” - SODMiDN w Kielcach; 02.12.20r.
Program warsztatów:
1. Przegląd metod aktywizujących stosowanych stosowanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
2. Zasady dostosowania metod aktywizujących stosowanych w szkole do warunków przedszkolnych,
3. Metody aktywizujące, a współpraca z rodzicami i srodowiskiem.

• „ Nowości w Microsoft Teams – część 2” – webinarium; 15.02.2021r.
Program webinarium:
1. Testportal – zintegrowana z Microsoft Teams platforma partnerska do przeprowadzania prac klasowych.
2. Microsoft Insights.
3. Kalendarze kanałów w zespołach.
4. Ankiety w trakcie spotkań.

• „ Niby tylko przeglądarka, a tyle może. Microsoft Edge w edukacji”- webinarium; 22.02.21r.
Program webinarium:
1. Profile w Edge,
2. Czytnik immersyjny - tryb czytania
3. Obsługa plików typu pdf
a) Immersive reader
b) Komentowanie plików
c) Zapisywanie z komentarzami
4. Generator kodów QR
5. Przechwytywanie całych stron i wycinków stron,
6. Kolekcje
7. Strona jako aplikacja.

• „ Nieśmiałe dziecko – przyczyny, integracja i aktywizacja – webinar; 22.02.21r.
Program webinaru:
1. Wstyd a nieśmiałość – wprowadzenie, różnicowanie pojęć,
2. Przyczyny nieśmiałości – wychowanie, uwarunkowania biologiczne, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna i inne,
3. Integracja i aktywizacja – sposoby pracy z dzieckiem nieśmiałym.

• „ Kodowanie z klockami – podstawy programowania w przedszkolu”- SODMiDN
w Kielcach; 23.02.21r.
Program warsztatów:
1. Wyjaśnienia terminologiczne dotyczące kodowania w przedszkolu,
2. Przykłady zabaw w kodowanie,
3. Przegląd ciekawych materiałów dostępnych on – line.

• „ Dlaczego warto korzystać z zainstalowanych wersji aplikacji pakietu Microsoft Office”- webinarium; 01.03.21r.
Program webinarium:
1. Pobieranie, instalacja i logowanie do Office 365
2. Word jakiego znacie
a) Wstawianie obiektów 3D, obrazów on – line,
b) Wstawianie mapy,
c) Pisanie wzorów matematycznych odręcznie,
d) Redaktor,
e) Czytanie na głos,
f) Dyktowanie,
3. Exel, czy to możliwe.

• „ Mała motoryka – ćwiczenia. Naturalne pomoce i masy plastyczne. - webinar; 01.03.21r.
Program webinaru:
1. Masy bazujące na składnikach spożywczych,
2. Naturalne pomoce a terapia ręki,
3. Rekwizyty do ćwiczeń małej motoryki.

• „ Zdalne wydarzenia szkolne”- webinarium; 08.03.21r.
Program webinarium:
1. Szkolne i międzyszkolne konkursy, festiwale,
2. Dni otwarte,
3. Szkolne imprezy powyżej 300 osób.

• „ Kwietna, wierzbna i pachnąca...”- tradycje wiosenne i wielkanocne w procesie edukacyjnym i wychowawczym z palmą w tle – SODMiDN w Kielcach – warsztaty on-line; 11.03.21r.
Program warsztatów:
1. O rękodziele bibułkarstwa w sztuce i tradycji ludowej,
2. Kwietna, wierzbna i pachnąca – polska historia wielkanocnej palmy,
3. Warsztaty twórcze: wykonywanie form kwiatowych z bibuły jako elementów tradycyjnej palmy wielkanocnej.

• „ Gry i zabawy matematyczne dla przedszkolaków ”- SODMiDN w Kielcach – 17.03.21r.

• „ Terapia ręki” – gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci.
SODMi DN w Kielcach – warsztaty on -line; 23,24,25.04.21r.

Program warsztatów:
1. Teoretyczne podstawy Terapii ręki,
2. Prowadzenie zajęć z Terapii ręki w formie indywidualnej i grupowej w tym:
- ćwiczenia usprawniające grafomotorykę ręki i całą rękę, przygotowujące do pisania
w liniaturze i kratkach, stymulujące proprioceptywnie oraz przedsionkowo, uczenie myślenia abstrakcyjnego, rozwijanie kreatywności poprzez słuchanie muzyki,
- tworzenie scenariuszy zajęć grupowych/ indywidualnych i ich ewaluacja na grupie treningowej,
- zajęcia grupowe jako narzędzie wstępnej diagnozy,
3. Planowanie zajęć indywidualnych i grupowych,
4. Prowadzenie diagnozy oraz obserwacji,
5. Roczne plany pracy z grupą/ jednostką w obszarze Terapii ręki.

Systematycznie śledziłam liczne publikacje literatury pedagogicznej oraz psychologicznej. Analizując literaturę z zakresu metodyki nauczania przedszkolnego przyczyniłam się do ulepszenia prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych o nowe ciekawsze metody nauczania oraz sposoby rozwiązywania problemów edukacyjnych. Korzystałam również z literatury polecanej przez innych nauczycieli jak również z wielu zasobów internetowych zamieszczonych na stronach wydawnictw szkolnych.

Jako członek Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w ich spotkaniach oraz współuczestniczyłam w przygotowaniu dokumentów organizujących pracę przedszkola m. in. Rocznego Planu Przedszkola pt. „ Odtwórczy i kreatywny przedszkolak” na rok
szkolny 2020/2021.
Ponadto opracowałam Program zajęć korekcyjno – kompensacyjny usprawniający pracę motoryki małej do prowadzonych przeze mnie zajęć.

Brałam udział w pracach zespołów powołanych w celu realizacji różnych przedsięwzięć podnoszących jakość pracy placówki:
• Komisja ds zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli
• Komisja rekrutacyjna
• Komisja ds kontroli magazynów intendenta
• Zespół powypadkowy
• Zespół ds obserwacji dzieci 3-4-5 letnich
• Zespół ds planów pracy przedszkola
• Społeczny Inspektor Pracy
• Koordynator programu profilaktycznego „ Bezpieczne Kielce ze Strażą Miejską”
na rok 2020/21; organizator Straż Miejska w Kielcach
• Koordynator Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”; przygotowanego  przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną.
• Koordynator programu edukacyjnego „ Skąd się biorą produkty ekologiczne” opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Organizowałam imprezy przedszkolne, samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami :
• Dzień Przedszkolaka
• Dnia Chłopaka,
• Dzień Pomarańczowy,
• Dzień Pluszowego Misia,
• Zabawa Andrzejkowa,
• Mikołaj
• Występ świąteczny dla rodziców z okazji Bożego Narodzenia – on-line
• Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka – on-line
• Bal Karnawałowy
• Biały Dzień
• Walentynki
• Dzień Kobiet
• Zielony Dzień
• Dzień Ziemi
• Dzień Kota
• Występ z okazji dnia Mamy i Taty – on-line
• Dzień Dziecka

W minionym roku szkolnym przeprowadziłam innowację
• „ Kodowanie na dywanie”,
oraz brałam udział w ogólnopolskich programach:
• Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”; przygotowanego  przez Państwową Stację Epidemiologiczno -Sanitarną
• Programu edukacyjny „ Skąd się biorą produkty ekologiczne” opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Organizując i doskonaląc warsztat pracy:
• gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (książki, czasopisma, pomoce multimedialne), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć. Wzbogaciłam swoją biblioteczkę o książki, płyty cd oraz gry i klocki edukacyjne.
• dbałam o salę przedszkolną, jej estetyczny wygląd. Starłam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualną dekorację tematyczną. Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Bliżej Przedszkola”, „Mały artysta” oraz mediach społecznościowych pozwoliło mi na ustawiczne poszerzenie warsztatu pracy. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną pora roku.
• przygotowywałam dzieci do konkursów wewnątrzprzedszkolnych i miedzyprzedszkolnych.
• prowadziłam i tworzyłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, karty pracy, arkusze obserwacji. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Poznawałam środowisko dzieci poprzez obserwacje własne oraz indywidualne
i telefoniczne rozmowy z rodzicami. W razie potrzeby spotykałam się indywidualnie
z rodzicami poszczególnych dzieci, co pozwalało na bieżąco wdrażać działania zmierzające w celu likwidacji zauważonych u nich problemów, zarówno wychowawczych jak
i edukacyjnych. Ponadto obserwowałam dzieci w różnych sytuacjach przedszkolnych. Systematycznie rozwiązywałam indywidualnie problemy z dzieckiem oraz starałam się wspierać w różnorodny sposób ich rozwój zarówno emocjonalny jak i poznawczy.
Pełniąc rolę wychowawcy grupy zawsze prowadziłam pracę wychowawczą
w powiązaniu z programem profilaktyczno – wychowawczym przedszkola. Organizowałam środowisko wychowawcze, dbałam o dobre wzajemne relacje między dziećmi, rozwiązywałam grupowe konflikty oraz kształciłam właściwy stosunek do nauki i innych obowiązków przedszkolaka. Na bieżąco współpracowałam z innymi nauczycielami uczącymi oraz współorganizowałam wraz z innymi nauczycielami imprezy przedszkolne oraz zajęcia o tematyce profilaktycznej i proekologicznej. W roku szkolnym 2020/2021 były to: Zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt w Dyminach, udział w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
W swojej pracy zawsze mam na uwadze potrzeby rozwojowe dzieci. Planując zajęcia stosuję metody, formy czy środki dostosowane do potrzeb wynikających z rozwoju dziecka.
Ponadto w ramach rozwoju indywidualnego dziecka zachęcałam i przygotowywałam ich do udziału w różnych konkursach.
Współorganizowałam i brałam udział w wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursach:
• Współorganizowanie konkursu plastycznego z okazji Dnia Pluszowego Misia
pt.„ Pluszowy Miś”
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Mój przyjaciel pies”,
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Zaproś mnie do świata swojej ulubionej baśni”,
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Portret Babci i Dziadka”
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Mój przyjaciel kot”
• Ogólnopolski konkurs Froeblowski „ Kartka na Dzień Kobiet”
• Ogólnopolski konkurs fotograficzny „ Zima oczami dziecka”
• Ogólnopolski konkurs fotograficzny „ Emocje w obiektywie”
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Świąteczne czary- mary, czyli wielkanocna ozdoba”
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Wielkanocna kartka świąteczna”
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „ Kartka Wielkanocna”
• Konkurs plastyczny „ Wesoły las” – organizator Galeria Echo
• Konkurs plastyczny „ Poszukiwacze wiosny”
• Konkurs muzyczny „ Wielkie marzenia małych dzieci”.

W minionym roku szkolnym prowadziłam indywidualne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej „Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne usprawniające pracę motoryki małej” w celu wyrównania braków rozwojowych. ( sprawności motoryki małej).

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

W ramach samodoskonalenia wzięłam udział w szkoleniu „Metody aktywizujące
w przedszkolu” – zorganizowanym przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 02.12.20r.
Obserwowałam zajęcia opiekuna stażu pod kątem stosowania metod aktywizujących. Analizowałam treści postów/artykułów na stronach internetowych dotyczących metod aktywizujących w edukacji przedszkolnej.
W pracy z dziećmi wykorzystywałam metody aktywizujące dostosowując je do potrzeb
i możliwości dzieci. Wykorzystywałam w pracy z dziećmi takie metody jak: metodę projektu, muzykoterapię, bajkoterapię, dramę, zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty, pedagogikę zabawy, edukację przez ruch, burzę mózgów, gry dydaktyczne.
Na zajęciach wykorzystuje również materiały dydaktyczne takie jak prezentacje multimedialne, nagrania audio i video.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Dokonywałam systematycznej autorefleksji, która jest elementem niezbędnym do dalszej pracy. Ustalam co robię dobrze, a co wymaga udoskonalenia. Podejmowałam działania samokształceniowe (udział w szkoleniach). Nabywałam wiedzę teoretyczną, którą później mogłam wykorzystać w praktyce i ulepszać stale swój warsztat pracy.
Przeprowadzałam na bieżąco rozmowy z dziećmi dotyczące ich stosunku do zajęć, oczekiwań, prosiłam dzieci o ocenę zajęć. Dobierałam odpowiednie metody w zależności od specyfiki danego zajęcia, podejmowałam działania motywujące i angażujące do pracy na zajęciach (gry dydaktyczne, filmiki o ciekawej tematyce).
Analizowałam własną osobę jako wychowawcę grupy. Starałam się zbudować trwałą więź
z wychowankami, opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W swoje pracy opiekuńczo – wychowawczej stale poszukuje skutecznych metod oddziaływania na grupę
i poszczególne dzieci.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Rozmawiałam z opiekunem stażu o stosowanych przeze mnie metodach i formach pracy. Dowiedziałem się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu, dyrektora oraz doświadczonych koleżanek.
Podsumowując efektywność mojej pracy pod koniec każdego semestru sporządzałam sprawozdania z pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Współpraca pomiędzy nauczycielami sprzyja wymianie osobistych doświadczeń i pozwala wzbogacić warsztat metodyczny każdego nauczyciela. W ten sposób można uzyskać wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć. W trakcie tego roku szkolnego, w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, przeprowadziłam kilka zajęć otwartych :
• „ Zakodowana choinka – dyktando graficzne”; 16.12.2020r.
• „ W krainie Bałwanków – zajęcia otwarte z okazji Białego Dnia” ; 05.02.2021r.
• „ Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”; 19.04.2021r.
• „ Skąd się biorą produkty ekologiczne”; 31.05.2021r.

Prowadziłam również zajęcia obserwowane przez dyrektora placówki. W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami, prowadziłam zajęcia z przeprowadzonej przeze mnie innowacji pedagogicznej pt. „ Zimowe aktywności – zajęcia z elementami kodowania”, 02.02.2021r. Zajęcia te otrzymały pozytywną ocenę, która okazała się być bardzo przydatna w pracy, jednocześnie stanowiła
ogromną motywację do dalszego rozwoju.

Jednym ze sposobów na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami jest obserwacja zajęć przez nich przeprowadzanych. W celu doskonalenia swojego warsztatu pracy oraz pogłębienie swojej wiedzy obserwowałam zajęcia u innych nauczycieli:
• „ Bajka o Czerwonym Kapturku” – z okazji Dnia Postaci z Bajek – teatrzyk kukiełkowy; 05.11.20r.
• „ Whats in the box” – występ artystyczny 6 – latków z okazji Dnia Pluszowego Misia; 25.11.20r.
• „ Nie jesteśmy sami w kosmosie” ; 22.02.2021r.
• „ Budzenie Wiosny”- zajęcia otwarte z okazji Zielonego Dnia; 22.03.2021r.
• „ Dbam o naturę, czyli jestem eko”; 28.04.2021r.
• „ Olimpiada sportowa” – zajęcia z okazji Dnia Dziecka; 01.06.2021r.

Wszystkie przeprowadzane przeze mnie uroczystości, imprezy przedszkolne oraz zajęcia
z realizacji innowacji i programów zostały opisywane i wraz z wykonanymi zdjęciami zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Moje umiejętności i wiedza, które mogłam przekazać innym, są skutkiem samokształcenia
i udziału w warsztatach metodycznych, szkoleniach, konferencjach. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji. Najczęściej doradzałam nauczycielom na temat stosowanych przez mnie metod pracy oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.
Współpracowałam z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentów przedszkola ( Roczny Plan Przedszkola, IPET) oraz przy okazji różnych przedsięwzięć (organizacja
i przeprowadzenie imprez i uroczystości przedszkolnych, konkursów).

Często korzystałam ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych. Oraz korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna, a obserwacja prowadzonych przez niego zajęć była istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy.

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Starałam się poznać postawy, zachowania i problemy reprezentowane przez moją grupę. Poznawałam potrzeby i oczekiwania przedszkolaków. Prowadziłam kartę obserwacji każdego dziecka i analizę możliwości dzieci.
Na potrzeby badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wystawiałam w tym celu informację o dziecku. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (zalecenia wprowadzałam na bieżąco).
Prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne.
Byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich podopiecznych. Diagnozowałam sytuację rodzinną i materialną swoich wychowanków. W ten sposób poznawałam aktualne postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich przedszkolaków. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Także współpraca z rodzicami dzieci układała się pomyślnie. Byłam otwarta na ich pytania i propozycje, przez co zdobyłam ich zaufanie
i otrzymywałam pomoc zawsze wtedy, gdy tego potrzebowałam.
W tym roku szkolnym uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego było niemożliwe z powodu pandemii COVID – 19.

Organizowałam i brałam udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w przedszkolu (lokalnych, jak i ogólnopolskich):
• Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”
• Udział w akcji MEN „Szkoła do Hymnu”
• Udział w akcji „ Razem na święta”
• Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”
• Udział w akcji „ Zielony rekord”
• Udział w ogólnopolskiej kampanii „ Cała Polska czyta dzieciom”
• Zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt w Dyminach.
Swą pracę na rzecz środowiska lokalnego uważam za efektywną. Dzięki udziałom w tych akcjach, dzieci dostrzegły potrzeby innych, stawali się wrażliwi na cierpienie ludzi
i zwierząt, uczyli się zachowań altruistycznych oraz uświadamiali sobie, że pozornie mały gest może okazać się bardzo pomocny.

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż

• Korzystałam ze stron Internetowego Systemu Aktów Prawnych, Biuletynu Informacji Publicznej MEN, Kuratorium Oświaty oraz różnych portali oświatowych.
• Sporządziłam wykaz aktualnych ustaw i rozporządzeń oświatowych, regulujących pracę szkoły oraz na bieżąco go aktualizowałam ( notatki własne).
• Przestrzegałam i stosowałam obowiązujące przepisy, regulujące moją codzienną pracę zawodową (podstawa programowa, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bezpieczeństwo i higiena pracy).
• Stosowałam przepisy wewnętrzne (postanowienia Statutu przedszkola, regulaminów, procedur i zarządzeń).
• Zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020, poz. 410,
- Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 493).
• Prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
• W okresie obejmującym staż uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych – zgodnie
z ustalonym harmonogramem (Rady Plenarna, Rada Szkoleniowa, Rada podsumowująca I
i II semestr).
• Pracowałam w komisjach powoływanych w przedszkolu (Komisja ds zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, Komisja rekrutacyjna, Komisja ds kontroli magazynów intendenta, Zespół powypadkowy, Zespół ds obserwacji dzieci 3-4-5 letnich, Zespół ds planów pracy przedszkola).
• Pomagałam w organizacji imprez przedszkolnych – zgodnie z kalendarzem imprez.

Dogłębna analiza dokumentów przedszkolnych oraz śledzenie zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego pozwoliły mi w pełni realizować zalecenia i spełniać wszelkie wymagania prawne.

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Korzystając na bieżąco z technologii informatycznej i komunikacyjnej nabywałam
i doskonaliłam umiejętność obsługi komputera.
• Systematycznie poszukiwałam w zasobach internetowych wielu ciekawych scenariuszy zajęć oraz publikacji z zakresu literatury pedagogicznej co wzbogaciło mój warsztat pracy.
• Za pomocą technologii informatycznej i komunikacyjnej analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz istotne informacje z zakresu prowadzonych szkoleń przez ośrodki szkoleniowe czy wydawnictwa.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne (scenariusze, testy, dyplomy, prezentacje) .
• Opracowywałam dokumentację przedszkolną ( opinie o dziecku, plan pracy przedszkola, zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, sprawozdania z pracy wychowawczo - dydaktycznej, sprawozdania z zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego).
• Korzystałam w pracy z dziećmi z programów internetowych m.in. YouTube.
• Wykorzystywałam strony i platformy edukacyjne jako źródła pomysłów i dobrych praktyk pedagogicznych tj. "Kapelusz z kwiatami", "Przedszkolankowo", "Pani Monia", strona MEN (men.gov.pl), e-podręczniki, strona wydawnictwa MAC, zwłaszcza w czasie trwania pracy zdalnej w celu wzbogacenia scenariusza zajęć.
• Kontaktowałam się z nauczycielami, rodzicami za pomocą poczty elektronicznej, aplikacji Messenger.

Miniony okres stażu to czas różnych działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy, zdobywanie nowych doświadczeń w pracy z dziećmi. To czas intensywnej pracy w celu sprostania zawartych w planie rozwoju zawodowego wymaganiom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.