X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50110
Przesłano:

Podsumowanie realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
IM. MACIEJA RATAJA
W OPACZY

KATARZYNA GOZDOŁEK
ROK SZKOLNY 2022/2023

Imię i nazwisko: Katarzyna Gozdołek
Obecny stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Kwalifikacje:Kolegium Nauczycielskie w Warszawie, studia licencjackie (specjalność: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym); Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, studia magisterskie (specjalność: pedagogika ogólna),Wyższa Szkoła nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, studia podyplomowe (oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Mądra
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja, Opacz 9, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.202

Podstawa prawna opracowania:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni  awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)
Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez współpracę z Dyrektorem i opiekunem stażu. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora, opiekuna stażu. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami prowadzenie lekcji otwartych. Współorganizowanie Rady Szkoleniowej. Ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wzbogacenie warsztatu pracy dotyczące metod aktywizujących ucznia oraz umiejętne wykorzystywanie ich w pracy. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty
• Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych.
• Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych. Prowadzenie zajęć dodatkowych.
• Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, logopedii i pedagogiki. Poznanie środowiska uczniów i ich potrzeb oraz możliwości. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów, wykorzystywanie jej w pracy. Rozpoznawanie problemów środowiska ucznia i współczesnych problemów społeczno -cywilizacyjnych. Działania związane z profilaktyką uzależnień, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
• Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów. Poznanie środowiska lokalnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Poniżej przedstawiam szczegółowy opis wykonanych przeze mnie zadań.

Doskonalenie warsztatu pracy poprzez współpracę z Dyrektorem i opiekunem stażu. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora, opiekuna stażu. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami prowadzenie lekcji otwartych. Współorganizowanie Rady Szkoleniowej. Ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej.

We wrześniu 2019 roku odbyłam spotkanie z opiekunem stażu, podczas którego omówiony został sporządzony przeze mnie plan awansu zawodowego. Wraz z opiekunem stworzyliśmy kontrakt współpracy, ustaliliśmy harmonogram spotkań i hospitacji.
Zgodnie z wyżej wspomnianym harmonogramem prowadziłam lekcje w obecności Dyrektora szkoły. Były to zajęcia prowadzone w klasach 1-3, z którymi pracowałam przez większość trwania stażu, jak również zajęcia prowadzone w oddziale przedszkolnym, gdzie obecnie jestem wychowawcą.

21.10.2019- Pasowanie pierwszoklasisty.
28.10.2019- „Kartki z pamiętnika”.
17.01.22 „Do czego potrzebny jest węgiel?”- lekcja w ramach programu LekcjaEnter. Wnioski: właściwe gospodarowanie czasem na lekcji
28.01.22 „Zima”- zmarzluch czyli mors. - lekcja w ramach programu Lekcja Enter.

Przy omówieniu hospitacji zwróciła uwagę na konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na zarządzanie czasem podczas zajęć, wyłapywanie momentów, w których koncentracja uczniów się zmniejsza i potrzebują oni przerwy śródlekcyjnej, a także na konsekwentne stosowanie zasad oceniania kształtującego takich przedstawienie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz udzielanie efektywnej informacji zwrotnej.

Po lekcjach hospitowanych spotykałam się z Dyrektorem szkoły w celu omówienia zajęć i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy.
W pierwszym roku stażu obserwowałam lekcje prowadzone przez innych nauczycieli nauczania początkowego, a także prowadziłam otwarte lekcje koleżeńskie, każdorazowo tworząc notatki własne zawierające wnioski do dalszej pracy.

Systematycznie, kilka razy w roku brałam udział w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych (przedstawień okolicznościowych, akademii, kiermaszów) zarówno sama jak i we współpracy z innymi nauczycieli, co pozwalało na wzajemne dzielenie się warsztatem pracy.
Ze wszystkimi wątpliwościami dotyczącymi uzupełniania dokumentacji szkolnej, rozwiązywania problemów wychowawczych, współpracy z rodzicami, czy z kształceniem uczniów mogłam udać się bezpośrednio do Dyrektora szkoły lub opiekuna stażu, którzy zawsze dzielili się ze mną swoim doświadczeniem i pomagali znaleźć najlepsze rozwiązania.

W I semestrze roku szkolnego 2022/2023 – 30.11.2022- współorganizowałam szkoleniową Radę Pedagogiczną dzieląc się wiedzą zdobytą na licznych szkoleniach takich jak „Systematyczne, długofalowe i kompleksowe wsparcie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin” organizowane przez fundację na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin „Krok po kroku”, cykl spotkań „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” organizowanych przez Fundację Synapsis, szkolenie „Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu” prowadzone przez Instytucję Szkoleniowa Biuro prawne Adam Walas oraz podczas studiów podyplomowych w WSNoZ na kierunku Oligofrenopedagogika. Przygotowałam i przedstawiłam prezentację multimedialną uwzględniającą zagadnienia dotyczące rozpoznawania zaburzeń autystycznych u dzieci, ich diagnozy, pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i pomocy rodzinie dziecka. Przygotowałam również skrypt dla nauczycieli oraz przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną.

Od początku trwania stażu należałam do zespołu nauczycieli nauczania początkowego i zespołu wychowawców świetlicy. Wraz z zespołami prowadziliśmy systematyczne spotkania, na których omawialiśmy bieżące problemy uczniów dotyczące zarówno aspektów wychowawczych jak i edukacyjnych, tworzyliśmy roczne plany pracy zespołów, omawialiśmy plany profilaktyczno-wychowawcze, sporządzaliśmy sprawozdania. Poza terminami spotkań wyznaczonymi na początku roku szkolnego, zespoły spotykały się zawsze, gdy wymagała tego sytuacja. Praca w zespołach pozwoliła mi na wymienianie się spostrzeżeniami i wzajemne dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wzbogacenie warsztatu pracy dotyczące metod aktywizujących ucznia oraz umiejętne wykorzystywanie ich w pracy. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty.

Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłam w Radach Szkoleniowych w naszej placówce. Ukończyłam następujące szkolenia:
• 2. 10. 2019r. - Szkolenie „Odpowiedzialność prawna nauczycieli” przeprowadzone przez Centrum Szkoleniowe AZ
• 20. 11. 2019r. - Szkolenie „Cyfrowa lekcja z pomysłem – praktyczne narzędzia i metody nauczania” przeprowadzone przez Akademię GWO.
- Szkolenie „Pomóc uczniowi, pomóc sobie. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów” przeprowadzone przez Akademię GWO.
• 27. 1 2019r. - Szkolenie „Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie” przeprowadzone przez Akademię GWO
- Szkolenie „Kreatywna edukacja. O twórczym myśleniu i kreatywności na lekcji” przeprowadzone przez Akademię GWO
• 5. 02. 2020r. - Szkolenie „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”
• 28. 08. 2020r. - Szkolenie MS Teams cz. I przeprowadzone przez Microsoft Educator Centre - Competense
• 31. 08. 2020r. - Procedury związane z COVID-19 – Dyrektor
• 1. 09. 2020r. - Szkolenie MS Teams cz. II przeprowadzone przez Microsoft Educator Centre
• 19. 11. 2020r. Szkolenie (zdalne) „Ukierunkowanie i utrzymanie uwagi ucznia” przeprowadzone przez CKN LIBRUS – Lech Stempel
• 23. 11. 2020r. Szkolenie (zdalne) „OneNote, Forms, Whiteboard” przeprowadzone przez trenera Akademii Projektowania Rozwoju „WyEdukowani
• 31. 08. 2021r. - Szkolenie RODO
• 3. 11. 2021r. - Szkolenie "Zgrani i dogadani – o sile jednostki i mocy w grupie” Jak zbudować zespół, który udźwignie każde życiowe wyzwanie? - Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
• 24. 11. 2021r. - Szkolenie "Klasa na medal! Niezawodne sposoby na godzinę wychowawczą i nie tylko" – Salon Edukacyjny EMPIRIA
15. 12. 2021r. - Szkolenie „Praca z uczniem z dysfunkcjami” – Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
• 22. 03. 2022r. - Szkolenie z obsługi drukarki 3D
• 30. 03. 2022r. - Szkolenie BHP
• 27. 04. 2022r. - Szkolenie dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty – Dyrektor
• 18. 05. 2022r. - Szkolenie rady pedagogicznej "Dzieci cierpią po cichu – czy i jak można im pomóc? Nauczyciel w obliczu nowego wyzwania wychowawczego” – Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
• 26. 08. 2022r. - Szkolenie „Zachowania prowokacyjne uczniów. Jak sobie z nimi radzić?" - Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
• Szkolenie „Odpowiedzialność i ochrona prawna nauczycieli” – Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
• 28. 09. 2022r. – Szkolenie RODO
• 11.01. 2023r. – Szkolenie „Jak ocenić umiejętności ucznia i jego zachowanie?” - Centrum Rozwoju Edukacji A-Z
• 08. 03. 2023r. – Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – czyli jak sprostać europejskim wymaganiom” - Centrum Rozwoju Edukacji A-Z

W 2021 roku ukończyłam również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu na kierunku Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością intelektualną, obejmującym zagadnienia takie jak: podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej
• Pedagogika specjalna - zagadnienia podstawowe
• Kształcenie osób niepełnosprawnych intelektualnie
• Podstawy diagnozowania pedagogicznego
• Rodzina dziecka z niepełnosprawnością - rodzaje oraz metody pracy i wsparcia
• Dorosła osoba z niepełnosprawnością intelektualną - warsztat pracy pedagoga
• Metodyka procesu edukacji osób z umiarkowaną i znaczną pełnosprawnością intelektualną
• Metodyka procesu edukacji osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
• Elementy metodyki w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
• Metodyka procesu edukacji z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. Studia te pozwoliły mi na lepsze zrozumienie i dostosowanie form i metod pracy uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami.
W roku szkolnym 202/2022 wzięłam udział w szkoleniu Lekcja Enter przeprowadzonym w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. pogłębiającym moje kompetencje związane ze stosowaniem narzędzi informatycznych i multimedialnych w pracy z uczniami. Szkolenie to zakończone było sporządzeniem konspektu zajęć uwzględniającego zdobytą wiedzę i umiejętności. Zajęcia te przeprowadziłam z uczniami klasy III w obecności Dyrektora Szkoły.
Poza Szkoleniowymi Radami Pedagogicznymi, w sierpniu 2021r. wzięłam udział w szkoleniu „Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu” prowadzonym przez Instytucję Szkoleniowa Biuro prawne Adam Walas, z którego wiedzę wykorzystałam we wspomnianej wyżej prezentacji dla nauczycieli w szkole.

W czasie trwania stażu doskonaliłam swój warsztat pracy czytając literaturę fachową. Zapoznałam się z następującymi pozycjami.

„Zrozumieć Montessori , czyli M. Montessori o wychowaniu dziecka” - M. Miksza
„Ruch rozwijający dla dzieci” - W. Sherborne
„Zaburzenia osobowości z pogranicza”- terapia poznawczo-behawioralna” – Marsha M. Linehan
„Terapia poznawczo behawiorala i zaburzenia odżywiania”- Christopher G. Fairburn
„Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt” - E. Mikler-chwastek
„Dwie diagnozy, jeden uczeń” - M. Foryś

„Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” - Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna Gruszczyńska

W roku 2019 założyłam również Gromadę Zuchową działającą przy naszej szkolę, będąc jej drużynową przez kolejne trzy lata. Aktywne działanie w ZHP przyczyniło się znacznie do zwiększenia moich kompetencji nauczycielskich. Jako członkini Hufca Uroczysko Konstancin uczestniczyłem w wyjazdowych szkoleniach uzupełniających wiedzę dotyczącą harcerskiego systemu wychowawczego, w roku 2020 ukończyłam kurs podharcmistrzowski.
Systematyczne korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji takich jak:
www.profesor.pl, www.literka.pl, www.men.gov.pl również przyczyniło się do zwiększenia moich kompetencji i doskonalenia warsztatu pracy. Inspiracją dla mnie były liczne konspekty zajęć i scenariusze zamieszczone na portalach oraz publikacje dotyczące pracy wychowawczej. Dokumenty dotyczące prawa oświatowego pozwoliły mi na zapoznanie się z Kartą Nauczyciela, zasadami dotyczącymi awansu zawodowego i Ustawą o systemie oświaty. Na portalach internetowych dla nauczycieli odnalazłam również przepisy dotyczące pomocy społecznej postępowania w sprawach nieletnich, rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz. rozporządzenia w sprawie podstawy programowej.
Od 2018 roku prowadzę w szkole koło taneczne, które co roku gromadzi ok 25 uczniów. Taniec i praca artystyczna jest moją ogromna pasją. Staram się przekazywać ją podopiecznym i odkrywać w nich ich talenty i możliwości. W związku z prowadzonymi przez siebie zajęciami tanecznymi rozpoczęłam kurs na instruktora tańca organizowany przez Polską Akademię Kultury i Sportu. W sierpniu 2022 r. ukończyłam część teoretyczną kursu zaliczając. Zakończenie części praktycznej planowane jest na czerwiec bieżącego roku.

Podczas trwania stażu pogłębiałam również swoja wiedzę dotycząca regulaminów i procedur szkolnych. W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 należałam do zespołu do spraw BHP, zapoznałam się wnikliwie z procedurami bezpieczeństwa, z których skrypt umieściłam w pokoju nauczycielskim, dokonałam oględzin terenu wokół szkoły pod kątem bezpieczeństwa, sprawdziłam niezbędne oznaczenia wyjść ewakuacyjnych, drogi ewakuacyjnej, zabezpieczeń przeciwpożarowych, a spisane wnioski przekazałam Dyrektorowi placówki.
W latach 2019-2023 należałam do zespołu do spraw planów pracy szkoły oraz regulaminów szkolnych. Jako członek zespołu corocznie współtworzyłam plan pracy szkoły, co wymagało ode mnie zapoznania się z kierunkami i priorytetami polityki oświatowej państwa, dokonywałam uaktualnień Statutu szkoły, uwzględniając w nich pracę z uczniami z Ukrainy.
Jako wychowawca, każdy rok szkolny rozpoczynałam przedstawieniem uczniom zasad bezpieczeństwa w szkole oraz ich praw i obowiązków, a rodzicom najważniejszych zagadnień zawartych w Statucie placówki. . Od roku szkolnego 2020/2021 systematycznie zapoznawałam uczniów z informacjami dotyczącymi procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19. W roku 2019 wzięłam udział w szkoleniu dotyczącym pierwszej pomocy, uzupełniając wiedzę z poprzednich kursów w tym zakresie.
Przygotowując się do sporządzenia planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego zapoznałam się wnikliwie z zasadami jego tworzenia i sporządzania sprawozdania z jego realizacji, poznałam procedury nadawania stopni awansu i wskazówkami dotyczącymi przygotowania prezentacji przedstawiającej mój dorobek zawodowy.

W latach 2019-2023 dokonywałam analizy śródrocznych, semestralnych i rocznych osiągnięć uczniów. Przeprowadzałam diagnozy, analizowałam ich wyniki, planując pracę w kolejnym roku szkolnym, uwzględniając obszary którym należy poświęcić więcej uwagi. Kończąc semestr oraz rok szkolny przygotowywałam kwestionariusze/krótkie ankiety dla rodziców, , uzyskując informacje zwrotne zarówno dotyczące organizacji życia klasy, prowadzenia klasy pod względem wychowawczym i edukacyjnym. Rodzice proszeni byli o wyrażenie opinii na temat mojej pracy z klasą, wymienienie propozycji zmian i sugestii do dalszej pracy.

Podczas swojej pracy z uczniami stosuję metody oparte na działaniu, przeżywaniu i poznawaniu. Uważam, że dzięki własnym doświadczeniom dzieci przyswajają znacznie więcej wiadomości. Zaangażowanie emocjonalne pomaga im zapamiętywać związki przyczynowo skutkowe, zwiększać poczucie wartości poprzez możliwość planowania i podejmowania decyzji, pozwala na realizacje własnych pomysłów, rozwój indywidualnych zainteresowań.
W latach 2019-2020 przygotowałam i przeprowadziłam własną innowację pedagogiczną opartą o metody aktywizujące- „Wielki świat małych artystów” . Innowacja miała na celu wszechstronny rozwój dzieci poprzez obcowanie ze sztuką. W pierwszej części innowacji uczniowie kolejno zapoznawali się z nurtami malarskimi biorąc udział w poznawaniu ich zarówno przez własne doświadczenia, tworzenie prace różnorodnymi technikami, malowanie w plenerze, udział w wycieczkach tematycznych zakończonych warsztatami, spotkania z artystami. Podsumowaniem pierwszej części było samodzielne stworzenie filmów z udziałem uczniów i umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły, oraz wykonanie wystawy z pracami dzieci. Druga część innowacji oparta była na tańcu. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z teorią dotyczącą tańca a następnie przygotować choreografię taneczną, którą zaprezentowali na szkolnym przedstawieniu oraz występie w KDK Hugonówka. Występy te były wprowadzeniem do części innowacji poświęconej teatrowi i aktorstwu.
Podczas trzech lat pracy w klasach 1-3 prowadziłam zajęcia kreatywne kształtujące umiejętności matematyczne. Uczniowie sami tworzyli plan zajęć odszukując sfery życia, w których ćwiczone są umiejętności matematyczne. Dzieci m.in. odważały odpowiednie ilości składników na masę solną, mierząc następnie długość i szerokość wykonanych prac, porównywały ich wielkości, przeliczały jednostki miary mierząc długość boiska szkolnego podczas meczu piłkarskiego, pracowały na jednostkach objętości podczas doświadczeń z płynami, uczyły się proporcji podczas zabaw kulinarnych.
Bliską mi metodą pracy z dziećmi są: metoda pedagogiki zabawy- KLANZA, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz metoda C. Orffa, oparta na wychowaniu do muzyki przez zabawę. Każda z nich pozwala na twórczą samodzielność dzieci i poszukiwaniu różnych rozwiązań. Przeplatają się w nich elementy dramy, gry dydaktyczne, zabawy nastawione na poznanie uczuć i doświadczeń różnych członków grupy, metody integracyjne. Dokładny ich opis umieściłam w prezentacji dorobku zawodowego.

W 2019 roku w naszej gminie zaczęło odradzać się harcerstwo. Po kilkuletniej przerwie, jako była członkini ZHP postanowiłam zaangażować się w odbudowę hufca i założyłam 124 Konstancińską Gromadę Zuchową „Skrzaty z Leśnej Chaty”. Corocznie tworzony przeze mnie plan pracy gromady opierał się o Harcerski system wychowawczy, bazujący na metodach aktywujących, (obserwacja, eksperymentowanie, wyciąganie wniosków i dokonywanie wyborów) umożliwiający stały rozwój dzieci poprzez tworzenie programu pobudzającego do kształtowania cech i umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i przydatnych w społeczeństwie. Zbiórki zuchów opierały się o aktywne działania uczniów, umożliwiały dzieciom podejmowanie decyzji dotyczących sfer własnego rozwoju poprzez wprowadzenie sprawności indywidualnych, czy gwiazdek zuchowych, pracę w systemie małych grup, udział w projektach i akcjach społecznych.

Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Przez ostatnie trzy i pól roku pracy w szkole codziennie stosowałam narzędzia multimedialne i informatyczne. Obsługiwałam tablicę multimedialną, wykorzystując jej możliwości do prezentacji e-podręczników oraz multi-booków. Przygotowując zajęcia dla uczniów korzystałam z aplikacji i programów takich jak: Wordwall, Padlet, Canva, Kahoot, Quizlet, Pawer Point, czy prezentacje Google, co znacznie uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia, aktywizowało uczniów i pozwalało na lepsze przyswojenie przez nich wiedzy. Wzięłam również udział w licznych szkoleniach z zakresy stosowania technik i narzędzi multimedialnych, które wymieniłam w punkcie pierwszym. Prowadziłam lekcje informatyczne i lekcje programowania dla uczniów klas I-III.
W momencie ogłoszenia pandemii prowadziłam lekcje zdalne z uczniami. Początkowo gromadziłam materiały na Dysku Google, nagrywając filmy i tworząc prezentacje, które przekazywałam uczniom. W raz z rozwojem sytuacji pandemicznej moja umiejętność pracy zdalnej z uczniami znacznie się zwiększała. Komunikowałam się z uczniami przez program Microsoft Teams, poprzez który organizowałam również spotkania z rodzicami. Program Microsoft Teams jest także komunikatorem podczas zdalnych Rad Pedagogicznych. Obsługuję płynnie Microsoft 365, gdzie tworzę i zamieszczam wszelką dokumentację pedagogiczną. Systematycznie korzystam z elektronicznej poczty służbowej oraz dziennika elektronicznego, umieszczam w nim m.in. plany pracy, rozkłady materiału, karty wycieczek. Dużą rolę w pogłębieniu moich umiejętności dotyczących technik i narzędzi multimedialnych oraz informatycznych odegrało szkolenie „Lekcja Enter” organizowane przez Fundację Kuźnia Talentów, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edumaster, które ukończyłam 13.01.2022 roku. Szkolenie to obejmowało 40 godzin dydaktycznych, a jego celem było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w ich pracy edukacyjnej. Kończąc szkolenie sporządziłam scenariusze dwóch lekcji, w których zastosowałam poznane narzędzia cyfrowe m.in. tablica multimedialna z głośnikami, aplikacja lerninapps, aplikacja wordwall, multimedialne plansze demonstracyje WSiP, multibooki.
Przez cały czas trwania stażu byłam współodpowiedzialna za tworzenie profilu szkoły na portalu społecznościowym, gdzie zamieszczałam wpisy i fotorelacje dotyczące życia szkoły, uroczystości, przedsięwzięć, konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Jako drużynowa KGZ „Skrzaty z Leśnej Chaty” działającej przy SP6 prowadziłam jej profil. Obecnie relacjonuje twórczość szkolnego zespołu tanecznego Friki Flow, co pozwala nam na integrację ze środowiskiem lokalnym i aktywny udział w życiu naszej gminy.

Opublikowałam także napisany przeze mnie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym dla nauczycieli. Link

Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych. Prowadzenie zajęć dodatkowych.

W ostatnich trzech latach współtworzyłam roczny plan pracy szkoły i czynnie uczestniczyłam w jego realizacji. W latach 2019-2020 przeprowadziłam autorską innowację „Wielki świat małych artystów”, którą opisałam w poprzednim punkcie. Przez cały okres trwania stażu byłam odpowiedzialna za przygotowanie świątecznych przedstawień, współorganizowałam wszelkiego rodzaju pikniki szkolne, akademie, kiermasze. Przygotowywałam również występy taneczne, teatralne i gitarowe pokazywane zarówno w szkole jak i na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Prowadziłam kółko taneczne, do którego corocznie należy ok 25 uczniów z klas 0-6. Nasz zespół taneczny prezentował swoją pracę podczas uroczystości gminnych takich jak m.in.:

* FINAŁ WOŚP 2019- KDK Hugonówka
* DZIEŃ DZIECKA 2019 - Park Zdrojowy
*JARMARK ŚWIĄTECZNY 2020 - Park Zdrojowy,
*Przedstawienie przygotowane na FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 2020 w KDK Hugonówka (ze względu na pandemie festiwal został odwołany, a przedstawienie zaprezentowaliśmy w szkole.
* Konkurs taneczny on-line z programu „YOU CAN DANCE” 2021
* JARMARK ŚWIĄTECZNY 2021- Park Zdrojowy
* FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA- Park Zdrojowy 2022
* FESTYN INTEGRACYJNY DLA UKRAINY- Park Zdrojowy 2022
*DOŻYNKI GMINNE 2022
* FINAŁ WOŚP 2023
*PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 2023

Przygotowywałam lub współorganizowałam również wiele przedsięwzięć szkolnych np.

*DZIEŃ NAUCZYCIELA 2019, 2020, 2021, 2022
*PRZEDSTAWIENIE BOŻONARODZENIOWE, KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2019, 2020, 2021, 2022
* PASOWANIE NA UCZNIA 2019
* AKADEMIA Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 2021
*AKADEMIA Z OKAZJI DNIA 3 MAJA 2022

Corocznie organizowane przeze mnie przedstawienia miały na celu zaangażowanie jak największej liczby uczniów, prezentacje ich różnorodnych talentów i osiągnięciu przez nie pełnego potencjału zintegrowanie środowiska szkolnego. Samodzielnie opracowałam scenariusze inscenizacji, współpracując następnie innymi z nauczycielami w celu ich przygotowania. Zarówno Dyrektor szkoły jak i inni nauczyciele mieli okazję obserwować moją pracę podczas wielokrotnych prób a także finału przedsięwzięć. Podczas realizacji przedsięwzięć szkolnych współpracowałam z Rodzicami uczniów, którzy chętnie angażowali się i pomagali w ich przygotowaniu.

Jako wychowawca klasy 1-3 pracowałam stosując wcześniej wspomniane metody aktywizujące, dbałam o to by prowadzone przez mnie zajęcia były ciekawe i angażujące uczniów. Zależało mi na tym, by oddziaływały na dzieci wszechstronnie, uaktywniając wszystkie zmysły. Często tematy zajęć były ustalane wspólnie z uczniami. Ważnymi dla mnie elementami w pracy z dziećmi są doświadczanie radości z uczenia się, czerpanie przyjemności z procesu nabywania wiedzy, zapewnianie rozwoju poczucia własnej wartości. W swoją pracę pedagogiczną staram się włączać elementy Pedagogiki Montessori, dostosowując sposoby nauczania i podejście wychowawcze tak, by odpowiednio wykorzystać potencjał dzieci, uczyć ich samodzielności, kształtować inicjatywę społeczną, rozbudzać zainteresowanie otaczającym je światem. Staram się podążać za ich zainteresowaniami i wykorzystywać ich polaryzację uwagi.

Przed pojawieniem się pandemii zorganizowałam cykl zajęć „Nasi pupile”, podczas którego chętne dzieci przyprowadzały do szkoły swoje zwierzęta (pod opieką rodziców), opowiadały o ich pielęgnacji, czy rozwoju. Cykl ten został dokończony w roku 2022. Podczas zajęć nauczania zintegrowanego przeprowadzałam lekcje, podczas których wspólnie z uczniami wykonywaliśmy kiszonki i przetwory jesienne, w 2019 roku założyłam szkolny ogródek w którym corocznie w miesiącach wiosennych sadzę z uczniami kwiaty i krzewy owocowe. Z podopiecznymi należącymi do Gromady Zuchowej przeprowadziłam liczne akcje i zbiórki charytatywne m.in. zbiórka rzeczy dla dzieci z hospicjum „PROMYCZEK” w Otwocku, zbiórka zabawek dla dzieci z Indii.

W roku szkolnym 2021-2022 przygotowywałam uczniów do konkursu matematycznego „Kangurek”, konkursu literackiego im. Wandy Banaszewskiej w Szkole NO BELL oraz konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, w którym uczeń z mojej klasy zająćł pierwsze miejsce w etapie gminnym.
Od 2019 roku corocznie jestem odpowiedzialna za tradycję przekazywania Betlejemskiej Światła Pokoju w naszej szkole. Współpracuję w tym przedsięwzięciu z Hufcem Uroczysko Konstancin.
W 2021 pełniłam również funkcję wychowawcy i komendanta podkolonii podczas Harcerskiej Akcji Letniej w Lginiu.

Współorganizowałam wiele wycieczek szkolnych dla klas 1-3 m.in. do :
- Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie,
- Muzeum Neonów na Pradze,
- Gospodarstwa Agroturystycznego „Cztery Pory Roku” w Powsinie,
- Gospodarstwa agroturystycznego „Farma pod kogutem”.

W roku szkolnym 2021-2022 wzięłam udział w projekcie „Polska folklorem malowana- poznajemy regiony etnograficzne Polski”. Był to program ogólnopolski, w którym szkoły przedstawiały wybrane przez siebie regiony, tworząc prezentację i udostępniając ją dla pozostałych uczestników, by mogli ją wykorzystać do edukacji swoich uczniów. Wraz z klasą trzecią przygotowałam prezentację na temat Urzecza. Odwiedziliśmy miejsca takie jak: Gospodarstwo Sery Cieciszewskie, Tęczowa Pasieka, wystawa „Nad Wisłą, na Urzeczu” w KDK Hugonówka. Nagraliśmy film edukacyjny zawierający wywiady z osobami związanymi z nadwiślańskim terenem, rozmawialiśmy z Sołtysem Cieciszewa, członkinią zespołu teatralnego „Granda na Urzeczu” oraz kuratorem wystaw w Hugonówce. Mięliśmy okazję smakować potrawy charakterystyczne dla tego regionu, poznać kroki ludowego tańca czy tworzyć wilanowską wycinankę. Wszystkie nasze działania zostały zarejestrowane na filmie, który umieściłam na portalu internetowym poświęconym programowi.
W roku szkolnym 2021-2022 zrealizowałam z klasą trzecią program „Dzieci uczą Rodziców” organizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Podczas tej ogólnopolskiej akcji prowadziłam z uczniami comiesięczne lekcje na podstawie przesyłanych scenariuszy i prezentacji multimedialnych. Samodzielnie modyfikowałam karty pracy i zadania, dostosowując je do wieku i możliwości dzieci. Każda z lekcji obejmowała inny temat, współgrający z realizowanym programem, a kończyła się zadaniem do wykonania przez uczniów wraz z rodzicami. Zdjęcia z realizacji lekcji oraz wykonanych zadań comiesięcznie przesyła-am na fb poświęconego akcji. Koordynowałam również uczestnictwo w programie pozostałych nauczycieli naszej szkoły.

Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, logopedii i pedagogiki. Poznanie środowiska uczniów i ich potrzeb oraz możliwości. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów, wykorzystywanie jej w pracy. Rozpoznawanie problemów środowiska ucznia i współczesnych problemów społeczno -cywilizacyjnych. Działania związane z profilaktyką uzależnień, kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Przez cały okres stażu współpracowałam ze szkolnymi specjalistami. Systematycznie omawiałam z nimi trudności rozwojowe dzieci. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam diagnozę, która pozwoliła mi zdefiniować sfery wymagające szczególnej pracy wyrównawczej, jak również wyłonić uczniów wyjątkowo zdolnych. Raz w tygodniu prowadziłam zajęcia wyrównawcze z uczniami z trudnościami w nauce, dostosowywałam również materiał i metody pracy do ich możliwości. Kierowałam uczniów potrzebujących pomocy na zajęcia kompensacyjno-korekcyjne. Dla uczniów wyjątkowo zdolnych przygotowywałam dodatkowe karty pracy lub angażowałam ich w ponadprogramowe działania rozwijające ich potencjał. W każdym roku szkolnym moich wychowanków konsultował logopeda szkolny, z którym współpracowałam w celu wyrównania wad wymowy dzieci. Na bieżąco informowałam rodziców o postępach w pracy uczniów i zalecałam zadania do pracy w domu. Systematyczne spotkania z rodzicami, pozwalały mi poznać sytuacje rodzinne uczniów, co pomagało mi w lepszym zrozumieniu zachowań i ewentualnych trudności dzieci oraz dostosowaniu metod pomocy. Po każdym ze spotkań dokonywałam adnotacji w dzienniku.
Każde trudności wychowawcze omawiałam z pedagogiem i psychologiem szkolny ustalając plan pomocy uczniom. Zapraszałam pedagoga szkolnego na pogadanki i lekcje dotyczące zasad koleżeństwa, sposobów radzenia sobie z emocjami. Korzystając z wiedzy zdobytej na Radach Szkoleniowych oraz innych formach doskonalenia prowadziłam lekcje wychowawcze, podczas których skupiałam się na rozwiązywaniu bieżących trudności emocjonalnych uczniów, tematyce cyber przemocy oraz bezpieczeństwa w sieci, prawidłowych zasad radzenia sobie z agresją i złością.
Rozpoczynając rok szkolny zapoznawałam się z orzeczeniami i opiniami uczniów wystawionymi przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną stosując się do zawartych w nich zaleceniach, a także tworzyłam i realizowałam plany profilaktyczno-wychowawcze.

Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów. Poznanie środowiska lokalnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Przez cały okres trwania stażu brałam intensywny udział w życiu lokalnym gminy Konstancin-Jeziorna. Angażowałam uczniów do udziału we wszelkiego rodzaju festynach i uroczystościach gminnych. Uczniowie naszej szkoły, corocznie, prezentowali swoje zdolności podczas Dni Konstancina, Dnia Dziecka, Otwartych Ogrodów, Finałów WOŚP, czy Kiermaszu Świątecznego.
Przez trzy lata pracy wychowawczej kształtowałam w uczniach postawy prospołeczne i proekologiczne. Jeszcze przed rozpoczęciem stażu zorganizowałam z dziećmi ze świetlicy zbiórkę kasztanów, które przekazaliśmy leśniczemu Chojnowskiego Parku Narodowego. Zorganizowałam spotkanie z leśniczym, który opowiedział nam o chojnowskich lasach, życiu zwierząt, roślinności i sposobach dbania o ich dobrostan.
W roku 2019-2020 przeprowadziłam z uczniami klasy 1 zbiórkę makulatury, w codziennych pracach z dziećmi zwracałam uwagę na konieczność oszczędzania energii, wody, czy papieru. Wraz z dziećmi z Gromady Zuchowej braliśmy udział w Sprzątaniu Świata w 2019 i w 2021 roku. Uprzątnęliśmy teren lasów czarnowskich wynosząc z niego ponad 200 worków z odpadami. W 2019 roku założyłam z gromadą zuchową ogródek na terenie szkoły, który corocznie pielęgnuję z uczniami klasy wychowawczej. Realizując harcerską metodę wychowawczą kładłam również duży nacisk na uwrażliwianie dzieci na akceptację i empatię wobec ludzi. W styczniu 2020 przeprowadziłam cykl zbiórek poświęcony innym narodowościom, zaznajamiający dzieci z kulturami odległych krajów, rozwijający otwartość i tolerancję. Cykl ten został zakończony zbiórka zabawek, które przekazaliśmy dzieciom mieszkającym na ulicach Indii.
W marcu 2020 roku Gromadę Zuchową Odwiedziły członkinie Fundacji Aktywizacji Funkcjonalnej i Społecznej Afis, pracujące z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Zuchy miały m.in. okazję zrozumieć lepiej jak wygląda sposób życia osób niepełnosprawnych, czy nauczyć się odpowiedniego zachowywania wobec nich, rozmawiania i udzielania wsparcia.
W trakcie odbywania stażu organizowałam liczne wycieczki i przedsięwzięcia sprzyjające poznaniu środowiska lokalnego, przekazywaniu dziedzictwa kulturowego oraz kształtowaniu postaw obywatelskich m.in.
- wycieczka na wystawę „Nad Wisłą, na Urzeczu” w KDK Hugonówka (projekt „Polska Folklorem malowana – poznajemy regiony etnograficzne Polski)
- wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego w 2019 roku,
-wycieczki na liczne przedstawienia teatralne do teatru „Hugonówka” w Konstancinie,
- udział w uroczystościach związanych z rocznicą Odzyskania Niepodległości. Udział w festynie, Marszu Niepodległości, składaniu wieńców przy pomnikach pamięci w Konstancinie.
- cykl zbiórek zuchowych „Znawca regionu” w 2021 roku, podczas którego zuchy zapoznały się z historia Konstancina, odwiedziły miejsca takie jak muzeum S. Żeromskiego, Willa Gryff, Willa Zameczek, Willa Biała, Pomnik Pamięci ofiar Katynia.

PODSUMOWANIE:
Podczas ostatnich 3 lat pracy zawodowej skupiałam się na doskonaleniu swoich kwalifikacji, biorąc udział w licznych warsztatach i szkoleniach. Obserwowałam działania innych nauczycieli, uczestnicząc w lekcjach otwartych, by móc pracować nad ulepszeniem stosowanych przeze mnie form i metod pracy.
Zależy mi na podniesieniu jakości pracy w szkole, dlatego też przez czas trwania awansu stosowałam metody aktywizując uczniów, tak by rozbudzić w nich chęć do nauki i własnego rozwoju. Przeprowadziłam autorską innowację pedagogiczną, prowadziłam zajęcia rozwijające kreatywność i dodatkowe kółka zainteresowań. Pozwoliło to na uaktywnienie uczniów, zauważenie przez nich ich mocnych stron i możliwości, rozwój ich pasji oraz umiejętności, a także zaangażowanie w życie szkolne i chęć reprezentowania placówki na terenie Konstancina- Jeziorny. Intensywnie działałam na rzecz promocji szkoły, kształtowałam u uczniów postawy prospołeczne, proekologiczne i patriotyczne.
Skupiłam się również na analizie i ewaluacji własnej pracy dydaktyczno opiekuńczej, omawiając i analizując wraz z opiekunem stażu prowadzone przeze mnie lekcje i zajęcia oraz wyciągając z nich wnioski do dalszej pracy.
Systematycznie prowadziłam lekcje wychowawcze z uczniami, chcąc poznać ich możliwości, trudności, angażując się w rozwiązywanie ich problemów emocjonalnych i koleżeńskich. Zależało mi na zbudowaniu atmosfery zaufania w klasie i wzbudzenie w uczniach poczucia własnej wartości, co przyczyniło się do ich otwartości zarówno w sferze emocjonalnej jak i dotyczącej rozwoju poznawczego i umiejętności szkolnych.
Poprzez uczestnictwo w szkoleniach i pracę własną, doskonaliłam również umiejętności związane z zastosowaniem metod oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, które regularnie wykorzystywałam podczas prowadzonych lekcji, co było nie zwykle istotne w czasie nauki zdalnej.
Chcąc brać aktywnie i efektywnie udział w wychowaniu i opiece nad uczniami, systematycznie uzupełniałam wiedzę dotyczącą przepisów prawa oświatowego oraz przepisów dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły. Współpracowałam ze szkolnymi specjalistami poznając i analizując sytuacje rodzinne i społeczne dzieci.
Zdobywaną przez siebie wiedzą i umiejętnościami chętnie dzieliłam się z pozostałymi nauczycielami, współorganizując szkoleniowa Radę Pedagogiczną, działając w zespole wychowawców i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Prowadziłam lekcje otwarte dla chętnych nauczycieli.
Ostatnie trzy lata pracy zawodowej pozwoliły zdobyć mi bardzo duże doświadczenie w pracy z uczniami. Realizując zadania z planu rozwoju zawodowego, miałam możliwość sprawdzenia swoich możliwości w różnych obszarach działalności w szkole. Największą satysfakcję w pracy z dziećmi, przyniosła mi możliwość indywidualnego podejścia do uczniów, rozwijania ich potencjału i zdolności. Działając w klasach młodszych mam możliwość dzielenia się z nimi swoimi umiejętnościami, wiedzą i zainteresowaniami. Niezwykłe dla mnie jest to, jak bardzo dzieci przyswajają wiadomości, w sytuacji gdy są one przekazywane w sposób interesujący, pozwalający na doświadczanie i przeżywanie. Pracuję tak, by każde działanie, lekcje przedmiotowe, projekty artystyczne, zajęcia pozalekcyjne, czy akcje społeczne były okazją do zdobywania wiedzy i wszechstronnych umiejętności. Ostatnie trzy lata pracy umocniły mnie w przekonaniu, że emocjonalne zaangażowanie w kształtowanie dzieci, traktowanie ich jak współorganizatorów życia szkolnego, odnoszenie się z szacunkiem, godnością i akceptacją, a przede wszystkim docenianie ich możliwości i uwzględnianie potrzeb indywidualnych przynosi ogromne sukcesy i motywuje uczniów do pracy i rozwoju.
Praca na stanowisku nauczyciela niesie z sobą wiele obowiązków nie tylko związanych z bezpośrednim przekazywaniem wiedzy podczas zajęć lekcyjnych. Obejmują ją również liczne zadania związane z dokumentacją, kontakty z rodzicami i środowiskiem lokalnym, działania organizacyjne w placówce, szkolenia, Rady Pedagogiczne. W natłoku obowiązków, pojawia się wiele trudności, chwil zwątpienia, zmęczenie. Nie zawsze możliwe jest stosowanie indywidualnego podejścia do ucznia i pamiętanie o wszelkich zasadach tak ważnej dla mnie pedagogiki Janusza Korczaka i Marii Montessori, dlatego też w dalszym ciągu będę pracować nad pogłębianiem wiedzy dotyczącej metod aktywizacyjnych nauczania, podmiotowego traktowania dzieci przypominając sobie jak bardzo ważna jest moja rola w kształtowaniu ich na osoby odpowiedzialne, dojrzałe emocjonalnie, świadome własnej wartości i zaradne społecznie. Uważam, że praca nauczycielska nie ogranicza się jedynie do działań na terenie placówki. Podchodzę do wychowania dzieci całościowo. Staram się stwarzać jak najwięcej sytuacji w których mam kontakt z dziećmi i młodzieżą. Umożliwia mi to współpraca ze środowiskiem harcerskim, czy z Domem Kultury „Hugonówka”, organizacja zajęć w ramach własnej działalności np. zajęcia z gry na gitarze, zajęcia plastyczne, prowadzenie warsztatów w innych placówkach, czy udział w letnich półkoloniach na terenie gminy. Dołożę wszelkich starań, by kolejne lata mojej pracy nauczycielskiej były jeszcze bardziej efektywne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.