X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49917
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: xxxxxx
Nauczany przedmiot: język angielski, przysposobienie do pracy, rewalidacja indywidualna
Wykształcenie: wyższe mgr z pp
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Nazwa szkoły: xxxxxxxx
Opiekun stażu: mgr xxxxxxxx
Termin i wymiar odbywania stażu: 01.09.2016-31.05.2019 r.

Wstęp

W roku 2009 ukończyłam studia licencjackie z filologii angielskiej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w xxxxxx. Następnie w 2011 roku otrzymałam tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie xxxxxxx w xxxxxx. W roku 2015 ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli "xxxxx" przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w xxxxxx.
Doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka angielskiego zdobyłam nie tylko w czasie studiów – podczas praktyk studenckich – ale również prowadząc – jako wolontariusz – zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku 7-14 lat w Młodzieżowym Klubie - Świetlica Środowiskowa xxxxxx, realizując projekt socjalny „Pokażmy, że warto...”. Po ukończeniu studiów, rozpoczęłam pracę w Szkole Językowej „xxxxx” w xxxxxxx, jako lektor języka angielskiego oraz w Szkole Językowej „The Challenge” Warszawa, prowadząc kurs języka angielskiego dla pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w xxxxxxx. Jednocześnie pracowałam w Przedszkolu Miejskim nr 27 w Jaworznie ucząc języka angielskiego grupy dzieci w różnym wieku.
W szkole, jako nauczyciel języka angielskiego, pracuję od 2011 roku. Najpierw w Szkole Podstawowej nr 5 im. KEN w xxxxxx, następnie pracowałam w Szkole Podstawowej nr x z Oddziałami Integracyjnymi w xxxxxx. W xxxxxxx jestem zatrudniona od 2013 roku. Początkowo tylko jako nauczyciel języka angielskiego, a od roku 2017 prowadzę również zajęcia rewalidacyjne. W międzyczasie pracowałam w Centrum Edukacyjnym „xxx” w xxxxx, jako korepetytor języka angielskiego oraz w xxxxxx w xxxxxx, jako nauczyciel języka angielskiego. W roku szkolnym 2017/2018 miałam możliwość nauczania plastyki w Zespole Edukacyjno-Terapeutycznym, a w tym roku szkolnym również przysposobienia do pracy w klasie Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w xxxxxx. Od września 2018 roku prowadzę też nauczanie indywidualne z uczennicą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Jestem nauczycielem z prawie 8-letnim stażem pracy w szkole. W tym czasie poznałam specyfikę zawodu oraz szereg metod komunikacji i współpracy z uczniem o różnym stopniu rozwoju psychofizycznego.
Ponadto doskonaliłam znajomość prawa oświatowego. Aktywnie uczestniczyłam w pracach organów mojej placówki realizując zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze wynikające z potrzeb szkoły oraz lokalnej społeczności.
W związku z zakończeniem stażu składam sprawozdanie z jego realizacji na podstawie przedstawionego i zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Jako nauczyciel języka angielskiego i oligofrenopedagog prowadzę zajęcia z uczniami według ustalonego planu pracy i rozkładu materiału. Do każdych zajęć przygotowuję i opracowuję pomoce dydaktyczne. Na bieżąco prowadzę dokumentację szkolną (dziennik zajęć lekcyjnych, dokumentację uczniów – Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, dziennik zajęć dodatkowych, dziennik z nauczania indywidualnego, dziennik rewalidacji). Dokonałam również analizy dokumentacji uczniów (IPET, orzeczenie z PPP).
Od 2013 roku jestem członkiem Zespołu Przedmiotowego – Zespołu Przedmiotów Humanistycznych. Regularnie uczestniczyłam w zebraniach w/w Zespołu. Brałam czynny udział w jego pracach. Wraz z koleżankami starszymi stażem wymieniałam uwagi i doświadczenia związane z pracą nauczyciela języka polskiego i angielskiego. Zasadnicze cele, nad którymi pracowałyśmy to: wyznaczenie kierunków współpracy, planowanie działań na nowy rok szkolny, wzbogacanie własnej wiedzy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń oraz pomocy dydaktycznych. Poruszałyśmy kwestie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi, kwestie dydaktyczne, wymieniałyśmy się poglądami na temat nowoczesnych metod nauczania, czy też sposobami promowania szkoły w środowisku lokalnym.
Jako członek Zespołu Przedmiotowego zajmowałam się organizacją próbnych egzaminów oraz analizowaniem wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu szóstoklasisty i ósmoklasisty z języka angielskiego, egzaminu zawodowego w klasie 1 Szkoły Branżowej i 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ewaluacją planów wynikowych z języka angielskiego (uwzględnienie wniosków po analizie wyników egzaminów zewnętrznych), ewaluacją IPET i pracą nad ich poprawą. Opracowywałam i przeprowadzałam testy diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności z języka angielskiego oraz dokonywałam ich analizy.
Systematycznie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej oraz w zebraniach i konsultacjach z rodzicami. Zgodnie z harmonogramem pełniłam dyżury w czasie przerw.
Od początku mojej pracy w SOSW prowadzę również koło z języka angielskiego, które m.in. miało na celu przygotowanie uczniów do egzaminów: gimnazjalnego, szóstoklasisty i ósmoklasisty z języka angielskiego.
Promowałam szkołę poprzez:
 udział w wycieczce do Częstochowy na XV i XVI Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II;
 udział w wycieczce na Jasną Górę z okazji Rekolekcji Wielkopostnych;
 udział w wycieczce do Czernej;
 udział w wycieczce do Katowic, do Muzeum Scenografii na warsztaty projektowania ubioru w ramach II Integracyjnego Pokazu Mody dla Osób Niepełnosprawnych;
 udział w II Integracyjnym Pokazie Mody dla Osób Niepełnosprawnych w Katowicach;
 współorganizację wyjazdu z uczniami na warsztaty bębniarskie i warsztaty filcowania do SOSW w Dąbrowie Górniczej;
 udział w rozstrzygnięciu XIV i XV konkursu plastycznego „Piękna nasza ziemia cała, wody, pola, łąki, lasy” w ZSS nr 7 w Katowicach;
 udział w obchodach DGON;
 współorganizację kiermaszy bożonarodzeniowego i wielkanocnego (od roku 2016) – przygotowanie ozdób świątecznych oraz udział w Jarmarku;
 zorganizowanie wyjazdu dla uczniów klasy IV-VI SP i VII SP do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl, pt. „Wróg-instrukcja obsługi”, jako nagroda za udział w konkursie plastycznym „Narysuj wroga”;
 udział w wyjściu do Sanktuarium MBNP w xxxxx w ramach rekolekcji wielkopostnych;
 współorganizację wyjazdu do Kina „Helios” w Sosnowcu, w ramach rekolekcji w kinie na film, pt. „Cudowny chłopak”;
 udział w uroczystości wręczenia nagród i wernisażu konkursu plastycznego „Pocztówka na sto lat – moja niepodległa” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach;
 udział w uroczystości wręczenia nagród i wernisażu konkursu plastycznego „Anioł na...” w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie;
 przygotowanie uczniów do konkursów plastycznych;
 pracę w zespole do spraw organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Szkół Specjalnych, pt. „Jan Paweł II – postać niezapomniana” - od II edycji konkursu - (m. in. współpraca z Kurią Diecezjalną w Sosnowcu i z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, pozyskiwanie sponsorów, przygotowanie obrad jury, zaproszenie lokalnej prasy i telewizji, współpraca z tygodnikiem katolickim „Niedziela”, przygotowanie uczennicy klasy I ZSZ do wykonania piosenki Leonarda Cohen’a, pt. „Hallelujah” w języku angielskim w dniu rozstrzygnięcia konkursu (V edycja), przygotowanie uczniów klas VI SP, VII SP i II ZSZ do wykonania piosenki Marco Frisina, pt. „Jesus Christ you are my life” w języku polski, angielskim i włoskim w dniu rozstrzygnięcia konkursu (VI edycja), przygotowanie oprawy konkursu, przygotowanie harmonogramu i scenariusza imprezy, koordynacja uroczystej Gali wręczenia nagród w xxxxx);
 przygotowanie wystawy pokonkursowej V edycji konkursu „Jan Paweł II – postać niezapomniana” w xxxxxx oraz VI edycji konkursu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w xxxxxxx;
 współopracowanie nowej VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod zmienionym tytułem „Oligoimpresje – wizja nieba i piekła”;
 współorganizację VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Szkół i Placówek Specjalnych, pt. „Oligoimpresje – wizja nieba i piekła” (opracowanie nowego regulaminu konkursu, pozyskiwanie sponsorów, współpraca z Kurią Diecezjalną w Sosnowcu i Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, współpraca z prasą: PULSEM Jaworzna, tygodnikiem katolickim „Niedziela”, „Gościem Niedzielnym”, oraz radiem i telewizją: Polskim Radiem Katowice, dlaCiebie.tv, TVP 3 Katowice, przygotowanie obrad jury, przygotowanie oprawy konkursu, przygotowanie uczennicy klasy VIII SP do wykonania piosenki Eric’a Clapton’a, pt. „Tears in Heaven” w języku angielskim w dniu rozstrzygnięcia konkursu, koordynacja uroczystej Gali wręczenia nagród);
 przygotowanie dwóch wystaw pokonkursowych: pierwszej w Domu Kultury xxxxxxx, a drugiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w xxxxxx.
Ponadto przez sześć lat mojej pracy w SOSW realizowałam następujące zadania wynikające z Planu Pracy Ośrodka:
 współorganizowałam Apel na zakończenie roku szkolnego 2013/2014;
 trzykrotnie współorganizowałam Wybory Miss i Mistera;
 współorganizowałam Zabawę Karnawałową;
 współorganizowałam Powitanie Wiosny z projekcją filmów;
 zorganizowałam szkolny konkurs plastyczny, pt. „My w Europie”;
 byłam członkiem komisji do układania tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów nauczycieli na przerwach;
 współorganizowałam Jasełka (wykonałam dekorację, stroje, skrzydła);
 współorganizowałam apel Bezpieczne ferie;
 współprzygotowałam dekorację sali z okazji 15-lecia nadania Ośrodkowi imienia Jana Pawła II;
 współorganizowałam zajęcia warsztatowe z okazji Święta Ośrodka;
 współtworzyłam główną dekorację na korytarzu szkolnym;
 dbałam o gazetkę szkolną na holu – tablica nr 11 „Kącik językowy” (święta, uroczystości, kultura, ciekawostki dot. j. angielskiego, prace plastyczne uczniów).
Dodatkowe zadania, które podjęłam z własnej inicjatywy to:
 współuczestniczenie w przygotowaniu dekoracji do uroczystości szkolnych: Święto Ośrodka, Jubileusze, Wigilia szkolna, Jasełka i inne imprezy wewnątrzszkolne;
 przygotowanie uczennic klasy II ZSZ do konkursu recytatorskiego „Cykl poezji: Jesień”, podczas którego uczennice zaprezentowały wiersze w języku angielskim;
 przygotowanie uczennic klasy I ZSZ do wykonania piosenki świątecznej w języku angielskim;
 trzykrotna współorganizacja szkolnego konkursu – „Dekoracja Świąteczna Klasy”;
 tłumaczenie z języka angielskiego na język polski instrukcji ekologicznych gier planszowych w związku z otwarciem pracowni ekologicznej;
 napisanie listu w języku niemieckim do darczyńców z Niemiec z podziękowaniem za pomoc materialną i okazane serce;
 wykonanie prezentów dla darczyńców z Danii;
 współorganizacja akcji Sprzątanie Świata;
 dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły na profilu Facebook’owym placówki;
 współorganizacja Dnia Dziecka w ośrodku;
 praca w zespole do spraw regulaminu oceny pracy nauczycieli;
 współprzygotowanie wystawy prac plastycznych w szkole;
 zakup materiałów plastycznych do pracy.

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Bardzo ważnym aspektem pracy w szkole jest nieustanne podnoszenie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych poprzez poszerzanie swoich kwalifikacji. W tym celu brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach metodycznych z zakresu nauczanego przedmiotu:
 06.09.2013r. – Matura 2015 – część pisemna: co się zmieni i co to znaczy – dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – Macmillan,
 17.10.2013r. – Sprawdzam! Co kryje sprawdzian? – dla nauczycieli szkół podstawowych – Macmillan,
 9.01.2014r. – Carol Read: Ten great ideas for using flashcards – dla nauczycieli szkół podstawowych – Macmillan,
 24.01.2014r. – From Little Things, Big Things Grow... – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych – Pearson,
 06.02.2014r. – Jak mózg uczy się języków obcych? – dla nauczycieli uczących w gimnazjach – Macmillan,
 10.05.2014r. – Language-rich, rich in language. Use of English in Matura 2015 – dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – Macmillan,
 15.05.2014r. – Teach, Play and Hide – dla nauczycieli języka angielskiego uczących w klasach 4-6 szkoły podstawowej – Macmillan,
 30.08.2014r. – Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym – Pearson,
 30.08.2014r. – The Right Tools for the Job. Positive and Purposeful Preparation for the Sprawdzian Szóstoklasisty – Pearson,
 13.03.2015r. – Sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół podstawowych – Pearson,
 12.05.2015r. – What can we learn from Macmillan mock matura? Conclusions, insights and tips – Macmillan,
 30.05.2015r. – Praca z uczniami dyslektycznymi – Pearson,
 17.11.2015r. – Efektywne lekcje dla gimnazjalistów? – To możliwe! – Pearson,
 19.11.2015r. – From chunks to structure: on the importance of „środki językowe” – Macmillan,
 2.03.2016r. – Focus on memory – Pearson,
 9.03.2016r. – Focus on meaning – Pearson,
 9.03.2016r. – Przepisać czy nie przepisać – oto jest pytanie. – Czyli jak pracować z podręcznikiem wieloletnim w gimnazjum – Oxford University Press,
 19.03.2016r. – Supporting mixed-ability students in the liceum classroom – challenging the „Pygmalion effect” – Oxford University Press,
 23.03.2016r. – Focus on teaching tricks – Pearson,
 23.03.2016r. – Online risk and safety for language learners and teachers – Oxford University Press,
 29.03.2016r. – How we think as (language) teachers – Oxford University Press,
 25.04.2016r. – Read your way to better English! – Oxford University Press,
 25.04.2016r. – Ocenianie kształtujące. Utopia, czy nowy standard w nauczaniu języków obcych? – Oxford University Press,
 14.05.2016r. – Myślenie wizualne jako metoda wspierająca naukę i nauczanie – Pearson,
 14.05.2016r. – E=mc2, a czy... VIP + OK + 5C = skuteczny nauczyciel? – Pearson,
 17.09.2016r. – A Vocabulary Framework to Align Learning, Teaching and Assessment – Pearson,
 17.09.2016r. – Do We Really Want Our Students to Think Critically? – Pearson,
 17.09.2016r. – New Ways of Teaching and Learning: a Role for Technology – Pearson,
 2.10.2016r. – Using the right password: Comparing and contrasting English with Polish – Macmillan,
 23.10.2016 r. – Five Frameworks for Developing Listening Skills – Pearson,
 26.10.2016r. – Supporting ELL Transition to Communicating at the University Level – Pearson,
 12.12.2016r. – Jak sprawić by uczniowie w klasie czuli się bezpiecznie? – Macmillan,
 12.01.2017r. – Szkoła na nowej podstawie?! – Macmillan,
 17.02.2017r. – Jak uczyć i wspierać współpracę w klasie? – Macmillan,
 13.03.2017r. – Open Your Mind to Texts – Macmillan,
 24.03.2017r. – Jak zainteresować uczniów? – Macmillan,
 20.04.2017r. – Giving children more agency in English classes – Oxford University Press,
 21.04.2017r. – Jak sprawić by uczniowie w klasie czuli się dobrze? – Macmillan,
 11.05.2017r. – Egzamin ósmoklasisty – Macmillan,
 12.05.2017r. – Language and Far Beyond – Macmillan,
 17.05.2017r. – Getting off to a good start with speaking – Macmillan,
 3.06.2017r. - The Die is Cast, Let’s Cross the Rubicon of the New Core Curriculum! – Pearson,
 9.06.2017r. – Wesołe zabawy z angielskim w zerówce – Macmillan,
 17.08.2017r. – Using Video in the ELT Classroom – Oxford University Press,
 28.08.2017r. – „Znać swoje prawa, to podstawa” - webinarium poświęcone zmianom dokonanym i planowanym w ustawach i rozporządzeniach regulujących funkcjonowanie systemu edukacji – Pearson,
 29.08.2017r. – „Zamiast dywagować, czas się przygotować..." – podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych – Pearson,
 2.09.2017r. – „Wiem, rozumiem, podstawę realizuję, ucznia do egzaminu przygotuję... czyli egzamin ósmoklasisty w pigułce” – Pearson,
 6.09.2017r. – Egzamin ósmoklasisty: mamy informator – i co dalej?! – Macmillan,
 21.09.2017r. – Everything is better with music – Oxford University Press,
 14.10.2017r. – Głos – moje narzędzie pracy – Pearson,
 16.11.2017r. – Egzamin ósmoklasisty – jak go oswoić? – Oxford University Press,
 16.11.2017r. - Learning in the Rush: Everyday development activities for busy teachers – Oxford University Press,
 21.11.2017r. – Jak pomóc młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i spectrum autyzmu pokonać drogę do dorosłości? – PWN,
 13.12.2017r. – Bezpieczeństwo i asertywność osób z niepełnosprawnościami - PWN
 14.12.2017r. – Teaching Grammar: Classroom choices – Oxford University Press,
 20.12.2017r. – Egzamin ósmoklasisty. Mamy arkusz próbny... Czy i jakie niespodzianki? – Macmillan,
 24.01.2018r. – Extensive Reading in the Classroom – Oxford University Press,
 30.01.2018r. – Zasady oceniania i rozwiązywania zadań na egzaminie ósmoklasisty – Pearson,
 7.02.2018r. – Słuchać, słyszeć i usłyszeć (!) – Pearson,
 14.02.2018r. – Słuchać, słyszeć... i reagować! czyli słuchania ciąg dalszy – Pearson,
 21.02.2018r. – 1-2-3 dzisiaj z „Gramą” wygramy My! – Pearson,
 28.02.2018r. – In English pleaseeee... czyli o funkcjach funkcyjnie – Pearson,
 3.03.2018r. – Grammar Day Webinar : 12 tips for Grammar Teachers – Pearson,
 7.03.2018r. – Jak czytać żeby wyczytać...to co istotne? – Pearson,
 14.03.2018r. – Reading is fun! – Pearson,
 21.03.2018r. – #focus#plan#writing – Pearson,
 28.03.2018r. – Asy z Ósmej klasy to świetni tłumacze i nie tylko! – Pearson,
 25.04.2018r. – Jak praktycznie podejść do zmian w edukacji – Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Jaworznie,
 9.05.2018r. – Pokaż Asom, jak pracować z gramatyką – Pearson,
 15.05.2018r. – „Poczytajmy, pogadajmy” o wykorzystaniu materiałów autentycznych z Newsweek Learning English – Edunation, Newsweek Learning English,
 16.05.2018r. – Pokaż Asom, jak pracować ze słownictwem – Pearson,
 21-27.05.2018r. – Obsługa Moodle’a bez tajemnic – ambasador programu eTwinning,
 29.05.2018r. – 5 najlepszych programów do tworzenia ćwiczeń na zajęciach – Edunation.
 18.09.2018r. – Practice Makes Perfect – egzamin ósmoklasisty niekonwencjonalnie – Oxford University Press,
 20.09.2018r. – Dojrzewanie. Współpraca z rodzicami – podstawa dobrej edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu - PWN,
 25.09.2018r. – Ręka w prawo, noga w lewo: pomysły na językowe rozgrzewki dla dorosłych - Edunation,
 9.10.2018r. – Nie gramatyzuję! W gramatace rozkochuję! – Edunation,
 11.10.2018r. – Managing Language Education: Insight, Input and Ideas – Oxford University Press,
 12.10.2018r. – Egzamin ósmoklasity: mini-szkolenia wideo (5 odcinków) – Macmillan,
 18.10.2018r. – Problem? I co dalej? Case studies i strategie wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w okresie dojrzewania – PWN,
 24.10.2018r. –Excuse me, teacher, I need your help”: Pragmatic competence and language learning – Oxford University Press,
 6.11.2018r. – Researching the classroom – Oxford University Press,
 20.11.2018r. – Pozytywna dyscyplina – jak rozpędzić ten pociąg, żeby sie nie wykoleił? – Edunation,
 13.12.2018r. – Fun with phonics – Oxford University Press,
 8.01.2019r. – Powrót do przyszłości, czyli nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych – Oxford University Press,
 15.01.2019r. – Testuj inaczej! Jak sprawdzić wiedzę bez niepotrzebnego stresu? – Edunation,
 5.02.2019r. – Czy „szkoła przygotowuje do życia, które nie istnieje”? – Oxford University Press,
 20.02.2019r. – Słownictwo i gramatyka na100 dni przed egzaminem – Edunation,
 6.03.2019r. – Arkusze egzaminacyjne na 100 dni przed egzaminem – Edunation,
 12.03.2019r. – Why do we need EAP word lists and what can we do with them? – Oxford University Press,
 13.03.2019r. – The use of the first language in EMI - how to tell parents – Oxford University Press,
 20.03.2019r. – Bring Stories Alive - The Role of Storytelling in the ELT Classroom – Oxford University Press,
 17.04.2019r. – Does Technology Work? – Oxford University Press,
 18.04.2019r. – Say the right thing at the right time: teaching pragmatic competence – Oxford University Press,
 21.05.2019r. – How Vocabulary is learned – Oxford University Press.
Ponadto ukończyłam następujące kursy:
 Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów w wymiarze 60 godzin dydaktycznych, który trwał od 23 stycznia 2017r. do 03 kwietnia 2017r. i zakończył się pozytywnie zdanym egzaminem. Kurs organizowany był przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH w formie e-learningu,
 Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga w wymiarze 60 godzin dydaktycznych, który trwał od 27 listopada 2017r. do 05 lutego 2018r. i zakończył się pozytywnie zdanym egzaminem. Kurs organizowany był przez Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH w formie e-learningu,
 Kierownik wycieczek szkolnych w wymiarze 6 godzin dydaktycznych, który odbył się 18 maja 2019 r. w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA” w Katowicach.
Co więcej, 24 listopada 2018 r. rozpoczęłam studia podyplomowe Nauczanie muzyki, plastyki i techniki, które będą trwały do 30 czerwca 2019 r. i zakończą się egzaminem. Studia organizowane są przez Collegium Da Vinci w Poznaniu, oddział w Sosnowcu.
W nawiązaniu do w/w kierunku studiów wzięłam udział w warsztatach metodycznych:
 6 kwietnia 2019 r. Dekoracje wiosenne – na wiosennej grzędzie
 6 kwietnia 2019 r. Kartka wielkanocna w nietypowym kształcie zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 17 maja 2019 r. Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie prostych układów elektronicznych zorganizowanych przez CDN w Sosnowcu.
W ramach szkolenia Rady Pedagogicznej wzięłam udział w szkoleniach zgodnie z harmonogramem zaplanowanych Rad Pedagogicznych.
W trakcie stażu stale pogłębiałam wiedzę poprzez poszukiwanie artykułów związanych z pracą anglisty i pedagoga specjalnego. Przeglądałam portale poświęcone nauce języka angielskiego w szkole specjalnej i zajęciom rewalidacyjnym, jak również pracy z dziećmi niewidomymi. Tworzyłam własny warsztat pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, czasopism, pomocy multimedialnych, gier edukacyjnych, flashcards itp.
Stale wyszukiwałam nowości wydawnicze na stronach internetowych wydawnictw przez co pozyskałam bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń z wydawnictw anglojęzycznych. Ponadto z pozyskanych nowych pozycji książkowych utworzyłam małą biblioteczkę, z której uczniowie chętnie korzystają podczas zajęć.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia warsztatu pracy dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość modyfikowania i ulepszania metod oraz form pracy. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

W trakcie stażu zapoznałam się z podstawowymi przepisami prawa oświatowego, które regulują funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych: Ustawą - Karta Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty, rozporządzeniami do tych ustaw. Analizowałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły specjalnej (statut szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy i WSO). Uzyskaną w związku z tym wiedzę, wykorzystałam w praktyce prowadząc dokumentację szkolną.
Podejmując starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego, dokonałam analizy dokumentacji – ustaw i aktów wykonawczych oraz wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego. Zapoznałam się z następującymi przepisami dotyczącymi systemu oświaty:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z 26 maja 2017 r. z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2018, poz. 1679),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2017, poz. 481),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019, poz. 502),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019, poz. 639),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, (Dz. U. 2019, poz. 625),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznym przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2019, poz. 323),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2019, poz. 402),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 372),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2018, poz. 1485),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017, poz. 1743),
 Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2019, poz. 626),
 Rozporządzenie MEN z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, (Dz.U. 2017, poz. 2356),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018, poz. 1574).
Korzystałam również z publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego. Bardzo pomocne okazały się: Internetowa Witryna MEN (men.gov.pl) oraz baza Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie sejm.gov.pl.
Analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy. Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków, organizowania procesu nauczania czy prowadzenia dokumentacji. Uzyskaną w związku z tym wiedzę, wykorzystałam w praktyce prowadząc dokumentację szkolną.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

Realizację tego wymagania rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu mgr xxxxx we wrześniu 2016 roku. Wspólnie zawarłyśmy kontrakt uwzględniający cele, zadania oraz zakres obowiązków stażysty i opiekuna stażu. Po konsultacjach z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393) –obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.
Zgodnie z harmonogramem hospitacji prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Lekcje były omawiane pod względem analizy scenariuszy zajęć oraz sposobu ich prowadzenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na realizację celów, metod i doboru środków dydaktycznych. Dzięki ocenie moich konspektów nauczyłam się efektywniej wykorzystywać czas lekcji i wprowadzałam nowe, atrakcyjne ćwiczenia dla uczniów. W celu zaangażowania wszystkich uczniów w czasie zajęć stosowałam czynnościowe metody nauczania uwzględniając jednocześnie zasadę indywidualizacji.
Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczyłam jako obserwator w lekcjach i zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli ośrodka. Po zakończonych zajęciach omawiałam ich przebieg z poszczególnymi nauczycielami.
W czasie konsultacji z opiekunem stażu diagnozowałam własne potrzeby w zakresie doskonalenia warsztatu pracy.
Prezentując warsztat pracy prowadziłam zajęcia hospitowane przez dyrektora szkoły. Po zajęciach zostały przeprowadzone rozmowy oraz instruktarz pohospitacyjny.
Określałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez analizę osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji. Analiza pracy ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogły mi w rozwoju osobowym i zawodowym. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami. Dzięki ocenie nauczyłam się efektywniej wykorzystywać czas lekcji.
Rozbudowywałam swój warsztat pracy:
 Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
 Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
 Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych, tj. testy, sprawdziany, gry językowe, gazetki, plakaty, flashcards, podręczniki, bank ćwiczeń, własnoręczne wykonanie tablic sensorycznych, pomocy naukowych dla niewidomych, itp.
 Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania.
 Studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.
Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie jej w nauczaniu. Stosowałam indywidualizację pracy z uczniem. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam wzmożone zainteresowanie uczniów językiem angielskim. Dzieci i młodzież chętniej brały udział w moich lekcjach, prosząc o kolejne zajęcia prowadzone w ten sam sposób.
W pracy z uczniami niepełnosprawnymi starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia, która jest dla niego motywacją do dalszej pracy. Oceniałam aktywność na lekcji, sposób komunikowania się, umiejętność współpracy w grupie, przestrzeganie reguł wymiany poglądów i innych norm obowiązujących na zajęciach. Biorąc pod uwagę poziom rozwoju intelektualnego moich uczniów, ich możliwości poznawcze, stosowałam metody nauczania oparte na działalności praktycznej. Do zajęć przygotowywałam się pod względem metodycznym i rzeczowym. W celu uatrakcyjnienia lekcji opracowywałam ciekawe pomoce dydaktyczne.
Prowadząc zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne doskonaliłam warsztat pracy pedagoga specjalnego oraz metody pracy pedagogicznej. Zbudowałam bazę materiałów dydaktycznych dotyczących rozwijania wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, jak również korygowania funkcji zaburzonych i uszkodzonych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Gromadziłam literaturę fachową z obszaru pedagogiki specjalnej, płyty CD, stworzyłam bazę łączy do stron internetowych z materiałami dydaktycznymi. Tworzyłam własne materiały i pomoce dydaktyczne, m.in. do rozwijania percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej, do nauki czytania, czy do nabywania umiejętności matematycznych.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach. Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe i sytuację rodzinną uczniów poprzez:
 Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 Kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi (indywidualne, kontakty telefoniczne).
 Rozmowy z pedagogiem szkolnym i psychologiem.
 Konsultacje z wychowawcami i innymi nauczycielami.
 Obserwację uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 Indywidualne rozmowy z uczniem.
Dzięki tym działaniom znam problemy dotyczące uczniów i mogę pomagać w ich rozwiązywaniu.
Przeprowadzając diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustną kontrolę wiedzy uczniów zbierałam informacje i na bieżąco dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej pracy. Analizując potrzeby uczniów prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce z zakresu języka angielskiego oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, szóstoklasisty i ósmoklasisty w formie koła z języka angielskiego.
Dowiedziałam się/Warto podkreślić, iż przyswajanie wiedzy przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest dla nich ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza z języka obcego, gdzie potrzebna jest zdolność zapamiętywania słownictwa, reagowania i rozumienia wypowiedzi w danym języku. Osoby niepełnosprawne intelektualnie podejmują działania pod wpływem aktualnego nastroju, emocji, nie przewidując skutków swoich decyzji. Bardzo łatwo się zniechęcają, gdy napotykają jakiekolwiek niepowodzenia. Trudności w nauce spowodowane są ograniczonymi możliwościami uczniów. Oprócz niepełnosprawności są to zaburzenia psychiczne, choroby somatyczne, problemy wychowawcze podczas lekcji przedmiotowych. Kolejnymi przeszkodami wpływającymi negatywnie na proces edukacyjny są zaburzenia koncentracji uwagi podczas dłuższej pracy, zaburzenia zachowania, reakcje agresywne, stany lękowe oraz zaburzenia spowodowane przyjmowaniem leków i częstą ich zmianą. To wszystko ma ogromny wpływ na przyswajanie wiedzy przez uczniów, a końcowo/docelowo na poziom ich wiedzy. Jednak pomimo tych wszystkich przeszkód uczniowie chętnie uczestniczą w moich zajęciach, wykazują zainteresowanie językiem angielskim i wspólnie pokonujemy pojawiające się trudności.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią zróżnicowaną grupę. W codziennej pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej dobierałam i stosowałam odpowiednie metody oraz formy pracy stosownie do ich możliwości i potrzeb.
Wspomagałam rozwój dzieci stosując m.in. elementy takich metod i technik jak:
 Elementy Metody Knill’ów,
 Elementy Metody 18 Struktur Wyrazowych,
 Elementy Metody Ośrodków Pracy,
 techniki relaksacyjne (m. in. Schultza),
 elementy biblioterapii (bajki i opowiadania relaksacyjne, terapeutyczne, psychoedukacyjne),
 elementy muzykoterapii poprzez słuchanie różnych rodzajów muzyki, zabawy muzyczno-ruchowe, relaksacja przy muzyce, interpretacje plastyczne muzyki, improwizacje instrumentalne, ruchowe,
 elementy arteterapii,
 elementy pedagogiki zabawy,
 technologie komputerowe.
Podczas zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego podejmowałam działania służące dziecku niepełnosprawnemu w osiągnięciu najwyższego z możliwych dla niego poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z dzieckiem doskonaliłam funkcje niezaburzone oraz usprawniałam te, w których występują dysfunkcje. W zależności od potrzeb ucznia, usprawniałam, stymulowałam: umiejętności komunikacyjne, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, percepcję dotykową, percepcję smakową, percepcję węchową, koncentrację uwagi, pamięć. Kształtowałam i doskonaliłam podstawowe techniki szkolne: czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne. Rozwijałam kompetencje społeczne uczniów wspomagając ich samodzielność społeczną oraz umiejętności przydatne w życiu codziennym.
Jako nauczyciel chcący rozwinąć zainteresowania uczniów, szczególny nacisk kładłam na zajęcia plastyczne, które realizowałam w ramach rewalidacji indywidualnej, plastyki i przysposobienia do pracy. Odgrywają one bowiem ważną rolę w wychowaniu estetycznym ucznia, rozwijają wyobraźnię, ekspresję twórczą, kształtują umiejętności manualne, pozwalają na wyrażanie swoich emocji, dają poczucie satysfakcji i wiary we własne możliwości. Mając na celu budowanie poczucia wartości oraz rozwijanie zainteresowań uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, motywowałam i przygotowałam ich do udziału w konkursach plastycznych.
Były to m.in.:
 Konkurs Wojewódzki „Drzewa” – organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu,
 Konkurs Międzyszkolny „Ptaki Cudaki” – organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu ,
 VI Parafiada Regionalna w Bukownie – organizowana przez Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasanjusza,
 IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ”Wiosna budzi nas do życia” – organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej,
 Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych na Śląsku i Zagłębiu „Narysuj wroga” – organizowany przez Sosnowiecki Teatr Zagłębia,
 Konkurs Regionalny „Anioł na...” – organizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Bukownie,
 Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Kolorowe święta” – organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach ,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zimowe inspiracje” – organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ,
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Ptaki fruwaki” – organizowany przez Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu,
 Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza „KREDKI” – organizowany przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie,
 XIX Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży JAWOR 2019 „Co nam w duszy gra – paleta uczuć i emocji” – organizowany przez MCKiS w Jaworznie i Młodzieżowy Dom Kultury im. xxxxxx w xxxx,
 VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oligoimpresje – wizja nieba i piekła” – organizowany przez SOSW xxxx w xxxxxx.
W wyżej wymienionych konkursach moi uczniowie zdobywali czołowe miejsca, wyróżnienia i nagrody.
W swojej pracy staram się umiejętnie dobierać materiały do poziomu rozwoju intelektualnego i możliwości poznawczych moich uczniów. Oprócz nauczania zapewniałam dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. W czasie zajęć i przerw śródlekcyjnych podejmowałam działania służące pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając potrzeby rozwojowe
swoich uczniów polegające na:
 rozwijaniu aktywności na zajęciach lekcyjnych, inicjatywy i przedsiębiorczości,
 poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym świecie,
 organizowaniu warunków i pomocy w nauce własnej uczniów,
 rozwijaniu zainteresowań językiem angielskim oraz kulturą i historią anglojęzyczną,
 upowszechnianiu i kształtowaniu zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości osobistej,
 nabywaniu umiejętności współżycia w zespole,
 pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości, zdobywaniu poczucia uznania i przydatności,
 kształtowaniu nawyku racjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.
W zespole współorganizowałam konkursy wewnątrzszkolne: My w Europie czy Dekoracja Świąteczna Klasy.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji.

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły.
Swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób (przy użyciu pakietu MS Office i programu graficznego Paint oraz IrfanView):
 Opracowanie analiz wyników egzaminów oraz analiz wyników testu wiedzy i umiejętności.
 Opracowywanie testów, pomocy dydaktycznych, kart pracy dla dzieci, scenariuszy zajęć i imprez.
 Projektowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
 Przygotowanie całej dokumentacji związanej z awansem zawodowym (plan rozwoju, sprawozdanie, konspekty zajęć).
 Poszukiwanie ciekawych publikacji na portalach edukacyjnych.
 Opracowywanie dokumentacji szkolnej: Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, planów zajęć rewalidacji indywidualnej, planów pracy, opinii o uczniach, programów edukacyjnych, sprawozdań.
 Przygotowywanie prezentacji programem Power Point wykorzystywanych na zajęciach edukacyjnych.
 Praca nad organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, pt. „Jan Paweł II – postać niezapomniana” oraz „Oligoimpresje – wizja nieba i piekła” (napisanie regulaminu konkursu, protokołu obrad jury, obrysówek do prac plastycznych laureatów, harmonogramu imprezy, wysyłanie maili, pisanie pism o patronaty, tworzenie dokumentów w programie Word i Adobe Reader oraz prezentacji multimedialnej programem Power Point).
 Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz stron internetowych: www.funenglish.pl, www.yummy.pl, www.britishcouncil.pl, www.zosiaikevin.pl, www.elt.oup.com, www.macmillan.pl, www.superkid.pl/jezyk-angielski, i wiele innych.
 Korzystanie z Internetu do wyszukiwania informacji o kursach i szkoleniach odwiedzając strony wydawnictw językowych i nie tylko.
 Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie dokumentów, prac drogą mailową.
 Komunikowanie się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych przeznaczonych dla nauczycieli : www.eduseek.pl, www.eduinfo.pl, www.profesor.pl, strona MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.ore.edu.pl, i wiele innych.
Większość materiałów potrzebnych w pracy z dziećmi wykonywałam przy wykorzystaniu technologii komputerowej ze względu na szybkość i dostępność narzędzia. Podczas codziennych zajęć edukacyjnych często korzystałam z dostępnych pomocy audio - video: magnetofonu czy osobistego laptopa. Udało mi się zgromadzić dość duży zbiór płyt CD z piosenkami, zabawami ruchowymi, płyty DVD z bajkami, filmami oraz grami. Użycie komputera jako pomoc dydaktyczna wzbogaca proces nauczania i uczenia się, dzięki czemu zajęcia są bardziej atrakcyjne dla uczniów.
Korzystając z Internetu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami przepisów i ustaw dotyczących oświaty i szkolnictwa, awansu zawodowego nauczycieli oraz z nowymi pozycjami literatury dotyczącej tematyki opiekuńczo – wychowawczej i innej. Wzięłam również udział w szkoleniach online oferowanych przez wydawnictwa oraz kursach w postaci e-learningu.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.

Systematycznie pogłębiałam wiedzę z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, czy szkoleniach zewnętrznych. Dużo wskazówek i ciekawych sugestii na temat prowadzenia zajęć zdobyłam zagłębiając się w publikacje nauczycieli w Internecie. Wiele cennych rad uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczo-profilaktyczny. Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Motywowałam ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów. Starałam się stworzyć przyjazną, budującą atmosferę i integrację zespołów klasowych, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Jako nauczyciel języka angielskiego i pedagog specjalny mogłam przekonać się o trudnościach z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była obserwacja. Mogłam bliżej zaobserwować zachowania uczniów w środowisku szkolnym. W codziennej praktyce stawałam, więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, ekspansywnymi lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością. W rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć na pomoc ze strony opiekuna stażu, wychowawców i nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego czy dyrekcji.
W czasie dyżurów śródlekcyjnych obserwowałam zachowanie uczniów pilnując aby przestrzegali zasad i reguł obowiązujących w ośrodku. Zwracałam uwagę na kulturę języka oraz przypominałam zasady kulturalnego prowadzenia dialogów. Ponadto pomagałam uczniom z rodzin źle sytuowanych przeprowadzając zbiórkę odzieży używanej wśród znajomych. Odzież przekazywałam najbardziej potrzebującym.
Brałam również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas spotkań z innymi nauczycielami. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nabyłam nowe umiejętności w tym zakresie. Poszukując rozwiązań problemów wychowawczych analizowałam i aktualizowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przeglądając rozmaite publikacje naukowe.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

W ramach tego wymagania zapoznałam się z Aktami Prawnymi dotyczącymi Prawa Oświatowego oraz dokumentacją wewnętrzną szkoły. Zapoznałam się również z zasadami BHP. Pozyskaną wiedzę na temat obowiązującego prawa aktualizowałam poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych.
Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. xxxxx w xxxxx stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom - prawach, ale także o obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny w różnych sytuacjach (jak np.: prawo ucznia do przedłużenia etapu edukacyjnego). W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników nauczania indywidualnego, dzienników rewalidacyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, zeszytu wyjść pozaszkolnych, ksiąg zarządzeń i ksiąg zastępstw. Analiza dokumentów szkolnych uświadomiła mi, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.

Zakończenie

Podczas stażu udało mi się zrealizować założone cele, a niektóre moje działania wykroczyły poza plan rozwoju zawodowego. Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej, który przysporzył mi wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów w zakresie budowania relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Pozwolił mi na rozwój cech osobowości. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem.
Myślę, że moje dokonania przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. Tym bardziej, że oprócz zadań stażowych podejmowałam inne, które wypływały podczas realizacji procesu dydaktycznego. Zależy mi, by stać się jeszcze lepszym nauczycielem, więc będę rozwijać moje mocne strony i pracować nad słabymi elementami mojej pracy. Bycie nauczycielem stale dostarcza mi niezapomnianych wrażeń, pozwala na samorealizację i zapewnia poczucie bycia potrzebnym. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca działań. Większość moich przedsięwzięć planuje na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.