X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49754
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie nauczyciela realizującego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Cząstkowe sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Szczegółowe informacje z działań dotyczących realizacji stażu, zaplanowanych przez nauczyciela w planie rozwoju zawodowego na I semestr rok szkolny 2021/2022.

§ 8 ust. 3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1.Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.

W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 dokonywałam ewaluacji i samooceny zajęć, poznając swoje mocne i słabe strony oraz wyciągając wnioski do dalszej pracy. Dokumentowałam na bieżąco realizację planu rozwoju zawodowego.
Doskonaliłam pracę zawodową i pogłębiałam wiedzę wykorzystując ją w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, e-learningowych, webinariach:

14.09.2021 – Plan naprawczy efektywności kształcenia
16.09.2021 - XVII edycja programu InstLing
19.09.2021 – In 6 Schritten zur akzentfreien Aussprache
13.10.2021 – Mindfullnes ( trening uważności) jako wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli w zakresie zwiększania koncentracji i redukowania stresu
10.11.2021 – Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022
18.12.2021 – Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
12.01.2022 - Tutoring
28.01.2022 – Co dalej, siódma klaso? Optymalne rozwiązania i materiały na ostatni rok przed egzaminem ósmoklasisty
28.01.2022- Jak uczyć online siódmo - i ósmoklasistów
02.02.2022 – Praca z uczniem doświadczającym trudności
Systematycznie śledziłam literaturę metodyczną i dydaktyczną, korzystałam z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych wzbogacając własną wiedzę.
Efekty podjętych działań:
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów;
- umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa oświatowego;
- przygotowanie dokumentacji szkolnej.
- udział w szkoleniach wzbogacił moją bazę dydaktyczną w nowe materiały.

2.Wykorzystanie metod aktywizujących , sprzyjających procesowi uczenia się.
Starałam się uatrakcyjniać prowadzone lekcje wykorzystując różne metody aktywizujące, np. gry dydaktyczne, które rozwijają przede wszystkim sprawność mówienia, ułatwiają kontakt miedzy uczniami, rozwijają wyobraźnię, aktywizują uczniów słabszych i nieśmiałych. Wprowadzałam także takie metody t.j. burza mózgów, metoda projektu, dialogi.
Efekty: Uczeń bardziej zaangażowany w proces lekcyjny. Chętniej wykonuje powierzone mu zadania.

3. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Umiejętność obsługi komputera w znaczny sposób ułatwia pracę zarówno moją jak i też uczniów, a dostęp do Internetu i sprawne posługiwanie się nim stwarza nam możliwość korzystania z najnowszych informacji, testów. Za pomocą technologii komputerowej opracowałam pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne, sprawdziany, testy, karty pracy, scenariusze lekcji, diagnozy, dokumentację związaną z awansie zawodowym. Za pomocą komputera umieszczam sprawozdania z wydarzeń na stronie internetowej szkoły.
Efekty podejmowanych działań:
- tworząc testy i kartkówki techniką komputerową oszczędzam czas uczniów podczas sprawdzianów, gdyż nie muszą oni przepisywać zadań z tablicy,
- materiały dydaktyczne przygotowane techniką komputerową są czytelne i przejrzyste,
- rozwijam swoje umiejętności w zakresie wykorzystania technik komputerowych,
- posiadam stały dostęp do aktualnych informacji,
- dzięki programom, prezentacjom multimedialnym i własnym materiałom, lekcje są dla uczniów bardziej interesujące.

4. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.
W dzienniku elektronicznym Librus prowadzę dokumentację swojej pracy, tj. zapisywanie tematów lekcyjnych czy sprawdzanie listy obecności uczniów, ale także: ustalam terminy sprawdzianów i kartkówek oraz na bieżąco monitoruję oceny ucznia z języka niemieckiego.
W I semestrze po wprowadzeniu zdalnego nauczania, lekcję prowadziłam na platformie Microsoft Teams oraz poprzez dziennik. Microsoft Teams, to program służący zarówno do prowadzenia wideokonferencji, jak i realizowaniu wielu zadań, które mogą pojawić się w ramach e-learningu. Podczas spotkania na Teamsach, tworzyłam zespoły, dzieliłam uczniów na tzw. pokoje w celu pracy w parach lub małych grupach, udostępniałam pliki, tworzyłam i oceniałam zadania.

Efekty podejmowanych działań:
- wzbogacenie lekcji w dodatkowe materiały, dzięki czemu jest atrakcyjniejsza dla ucznia.
-stałam się bardziej otwarta na nowe możliwości.
-poszerzyłam swoje umiejętności z zakresu korzystania z Internetu w celu poszukiwania ciekawych pomysłów, scenariuszy i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć.

§ 8 ust.3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami , w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

W I semestrze wymieniałam się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami, brałam aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych klas VII, VIII w których działania zostałam włączona.
Na początku roku szkolnego przeanalizowałam dokumenty szkolne, t.j. Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Regulamin Rady Pedagogicznej oraz Plan Nadzoru Pedagogicznego. Opracowałam również rozkład materiału z języka niemieckiego oraz przedmiotowe zasady oceniania na rok szkolny 2021/2022.
28.01.2022 r. została umieszczona publikacja mojego planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na portalu edukacyjnym Edux.pl.
Efekty podejmowanych działań:
- możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
- dokonane analizy dokumentów,
-
§8 ust.3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.
Na początku roku szkolnego 2021/2022 przeprowadziłam test diagnostyczny w klasie VIII . Na bieżąco monitorowałam wyniki poszczególnych uczniów z testów i sprawdzianów. Na podstawie własnych obserwacji pracy uczniów na lekcji , rozmów i pogadanek z nimi wyciągałam wnioski i starałam się wdrażać je w dalszej pracy.
W tym roku szkolnym opracowałam zadania do konkursu organizowanego przez Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Uczniowie, których przygotowywałam do konkursu otrzymywali dodatkowe karty pracy, które następnie były omawiane, mogli korzystać z mojego banku materiałów dodatkowych, osobistych książek i prezentacji.
W grudniu uczniowie wzięli udział w międzyszkolnym wymianie kartek bożonarodzeniowych w języku niemieckim, której celem była popularyzacja języka niemieckiego, zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów, kultywowanie zwyczaju wysyłania kartek świątecznych, doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku niemieckim.
Kolejny konkurs dotyczył bajek i baśni pisarzy niemieckojęzycznych. Na przełomie stycznia i lutego chętni uczniowie wzięli udział w konkursie DACHL-Märchen pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej dotyczącej wybranej bajki lub baśni, a jego celem było propagowanie języka niemieckiego poprzez czytanie, zainteresowanie uczniów literaturą i kulturą państw niemieckiego obszaru językowego.
W miarę możliwości pomagałam w przygotowaniu dekoracji z okazji Dnia Patrona Szkoły oraz byłam współautorem scenek przedstawiających sytuację, w której wybieramy numer 112.
Efekty podejmowanych działań:
- dzieci poszerzyły wiadomości na temat: obyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia, poznali znanych pisarzy niemieckojęzycznych;
- uwrażliwianie uczniów na pomoc innym ludziom.

2.Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Na bieżąco i systematyczne diagnozowałam potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz zdolności dzieci. Stosowałam różnorodne metody i formy pracy z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia. Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w szczególności z zaleceniami do pracy z poszczególnymi uczniami. Indywidualizowałam proces edukacyjny na podstawie tych zaleceń.
Efekty podejmowanych działań:
- wspomaganie psychicznego i społecznego rozwoju uczniów;

§8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Akcje i zbiórki charytatywne
W I semestrze uczestniczyłam w akcjach charytatywnych takich jak: „Góra grosza”. Sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas XXX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Efekty podejmowanych działań:
- uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.