X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49634
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Imię i nazwisko: Maria Skrabska
Miejsce pracy: Samorządowe Przedszkole Nr 38 w Krakowie
Akademia Zielonego Misia
ul. Jabłonkowska 39
30-139 Kraków
Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie
„Dworek na Krzemionkach”
ul. Krzemionki 33
30-525 Kraków
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
studia licencjackie – nauczanie początkowe z wychowaniem
muzycznym
Akademia Ignatianum w Krakowie
studia magisterskie – edukacja wczesnoszkolna

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: mgr Aleksandra Szwagrzyk rok szkolny 2018/2019
mgr Barbara Kotarba rok szkolny 2019/2020, 2020/2021
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018
Data zakończenia stażu: 31.05.2021
Miejsce odbywania stażu: Samorządowe Przedszkole Nr 38 w Krakowie
Akademia Zielonego Misia
ul. Jabłonkowska 39
30-139 Kraków
Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie
„Dworek na Krzemionkach”
ul. Krzemionki 33
30-525 Kraków
Wstęp
Poniższe sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Odbyty przeze mnie staż był czasem intensywnego rozwoju, wzbogacania wiedzy
i zdobywania nowych umiejętności. Przedstawione poniżej sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie Planie rozwoju zawodowego.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania przedszkola oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. W trakcie trwania stażu systematycznie uczestniczyłam
w szkoleniach, kursach i warsztatach oraz zapoznawałam się z prasą i literaturą psychologiczno – pedagogiczną. Stale współpracowałam z pozostałymi nauczycielami przedszkola dzieląc się z nimi swoją wiedzą, pasją oraz korzystając z ich doświadczeń. Wszystkie działania, których się podjęłam starałam się wykonywać skrupulatnie i bardzo dokładnie. Dbałam przy tym o pozytywne postrzeganie wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.
§7 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanwgo
Wraz z rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Po dokonaniu analizy poniższych dokumentów skonstruowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 967 )
Kolejnym krokiem było złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz napisanie Planu Rozwoju Zawodowego. Podczas jego pisania korzystałam z Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia MEN dotyczącego uzyskania awansu zawodowego. Rezultatem tych działań było przedłożenie przeze mnie Dyrekcji Przedszkola Planu Rozwoju Zawodowego dnia 14 września 2018 roku, który później został zatwierdzony.

Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
Po zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją, kolejnym etapem było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, nauczycielem dyplomowanym, panią Aleksandrą Szwagrzyk oraz panią Barbarą Kotarbą. W trakcie trwania pierwszych spotkań wspólnie opracowałyśmy Kontrakt, w którym jasno określiłyśmy zasady współpracy. Ustaliłyśmy również haromonogram spotkań, obserwacji i konsultacji. Dzięki dużej wiedzy i doświadczeniu pani Aleksandry Szwagrzyk i pani Barbary Kotarby wnikliwie przeanalizowałyśmy skonstruowany przeze mnie projekt Planu rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu wielokrotnie kontaktowałam się z opiekunem stażu uzyskując porady dotyczące codziennej pracy, samokształcenia, doskonalenia oraz opracowywania scenariuszy zajęć.
Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej

Systematycznie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej poprzez udział w szkoleniach oraz zebraniach rad pedagogicznych:
Warsztaty szkoleniowe pt. „Sposób prowadzenia dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej”,
Warsztaty szkoleniowe „Rozwój dziecka 3,4,5,6- letniego oraz sytuacji trudnych”,
Warsztaty szkoleniowe w ramach WDN „Laban w pigułce”,
Warsztaty szkoleniowe w ramach WDN „Przedszkolna biblioteka” ,
Warsztaty szkoleniowe w ramach WDN „Logopedyczne zabawy grupowe”.
Warsztaty szkoleniowe w ramach WDN „Metoda E.Gruszczyk – Kolczyńskiej”
1. Warsztaty szkoleniowe w ramach WDN „Negocjacje w sytuacjach trudnych”
Warsztaty szkoleniowe w ramach WDN „Różnicowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu od innych dysfunkcji”

Oprócz szkolenia wewnątrzprzedszkolnego brałam udział w szkoleniach i kursach pozaprzedszkolnych. Takich jak:
„Kurs języka angielskiego” - Szkoła Języków Obcych Lincoln
E- konferencja „Ocena pracy n-ela oraz dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego”
Szkolenie Triangiel „Zimową porą..”
„Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO”
„Tańce i zabawy dla małych dzieci” cz.2
Szkolenie Triangel „Zatańcz z nami wiosną i latem”
„Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”
„Przedszkolne ABC programowania – całościowy rozwój dziecka a nowoczesne rozwiązania”
„Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w przedszkolu – system kar i nagród”
„Bajkoterapia w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”
„Budowanie relacji z rodzicami w przedszkolu”
„Gra w kolory – radość ze zdobywania wiedzy”
„Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne”
„Dlaczego warto wspierać kompetencje społeczno – emocjonalne przedszkolaków? Program Sanford Harmony”
„Czary – mary, hokus – pokus, czyli jak wykorzystać najlepsze przedszkolne pomoce edukacyjne”
„Jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu? Zespół Aspergera, spektrum autyzmu – okiem psychologa i nauczyciela”
„Kompetencje kluczowe – kodowanie z matą”
„Chustki w Ruch idzie zuch – zabawy z kolorowymi chustkami”
„Przedszkolak w świecie kodowania”
„Magiczny świat edukacji przedszkolnej”
„ Wesołe zabawy z angielskim w zerówce”
„Using puppets with really young learners”
„Once upon a story”
„Pedagogika planu daltońskiego – szkolenie podstawowe”
„Rytmiczne pałeczki – zabawy i ćwiczenia rytmiczne z pałeczkami”
„Sensomaluchy i edukacja matematyczna – szkolenie online”
„Metoda dobrego startu – założenie, oddziaływania, warianty i przebieg”
„Pomysły na fajne zabawy wyciszające dla przedszkolaków’
„Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania – Muzykę słyszymy, litery widzimy”
„Kleksodżwięki czyli muzyczno – plastyczne zabawy sensoryczne”
„IPET w praktyce – konstruowanie dokumentacji”

„Szkolenie Teams – pierwszy krok do MS 365”

„Jak wyciszyć grupę? Zabawy i ćwiczenia wyciszające”

„Zabawy chustą animacyjną i tunelem”
„Łatwe i proste ozdoby wielkanocne”
„Afazja – terapia z dziećmi z zaburzeniami mowy”

Podczas pracy zdalnej poszukiwałam wartościowych szkoleń online. Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami i specjalistami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku.
W roku przedszkolnym 2019/2020 prowadziłam zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 3 i 6 lat. W trakcie prowadzenia zajęć, w celu podniesienia swoich kwalifikacji uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
Kurs języka angielskiego na poziomie B2 przygotowujący do egzaminu FCE .
Kurs metodyczny „Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu”
Konferencja „ Wesołe zabawy z angielskim w zerówce”
Konferencja „Using puppets with really young learners”
Konferencja „Once upon a story”
Webinarium „Child's play? The role of play and games in teaching preschool children”
Webinarium „ The tips for storrytelling with young children”
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie rozwijać umiejętności zawodowe. Poza udziałem w warsztatach i szkoleniach swoją wiedzę i kwalifikację podnosiłam poprzez lekturę książek i podręczników dla nauczycieli:
E. Gruszczyk – Kolczyńska, „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”.
M. Bogdanowicz, „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”;
Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”;
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
W trakcie trwania stażu systematycznie i zgodnie z kryteriami przedszkola prowadziłam dokumentację przedszkolną m.in. dziennik zajęć przedszkola, dokumentację grupy: plany pracy, plan współpracy z rodzicami, podsumowania obserwacji, zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze, opinię gotowości szkolnej, zeszyt współpracy z Rodzicain.
Wiedzę zdobytą podczas szkoleń oraz lektury podręczników pedagogicznych wykorzystywałam przy konstruowaniu planów dwutygodniowych („W przedszkolu”, „Jesteśmy bezpieczni”, „Dary jesieni”, „Jesienią w parku i w lesie”, „Zwierzęta domowe”, Grudniowe życzenia”, „Święta za pasem”, „Co można robić zimą?”, „Baśnie, bajki, legendy”, „Bale,bale w karnawale”, „Witaj wiosno”, „W marcu jak w garncu”, „Dbamy o naszą planetę”, „Dzień dziecka”, „Wrażenie i uczucia”, „Lato”, „Letnie zabawy”, „Wakacje”.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:
„Pomi, pomi, pomidorek krasnym okrył się kolorem” - 18.10.2019 – pani Aleksandra Szwagrzyk
„ Andrzejkowe czarowanie” - 30.11.2020 – pani Barbara Kotarba
„Przy wigilijny stole” - 19.12.2019 – pani Barbara Kotarba

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
„Koty, kotki” 13.11.2018 r. - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Pani Aleksandry Szwagrzyk
„Przy wigilijnym stole” 28.12.2019 r. - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Pani Barbary Kotarby
„ Cztery pory roku” 05.01.2021 r. - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Pani Barbary Kotarby
Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora:
„Wiej wietrzyku, wiej” 29.10.2018 r. prowadzenie zajęć w obecności Pani Dyrektor Renaty Książkiewicz
„U nas na podwórku”27.03.2019 r. prowadzenie zajęć w obecności Pani Dyrektor Renaty Książkiewicz
„Pomi, pomi, pomidorek krasnym okrył się kolorem” 28.11.2019 r. - prowadzenie zajęć w obecności Pani Dyrektor Moniki Jurkiewicz
„Zima wokół nas – zabawy matematyczne” 16.12.2020 r. - prowadzenie zajęć w obecności Pani Dyrektor Moniki Jurkiewicz
Dla uatrakcyjniana swoich zajęć wykorzystywałam w nich różne metody m. in
Metoda Dobrego Startu – zajęcia dotyczące wprowadzanie literki w zerówce
Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „ Dziecięca matematyka” - wykorzystywałam elementy tej metody podczas zajęć matematycznych z dziećmi oraz w trakcie prowadzenia kółka matematycznego „Matematyczne łamigłówki”
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone – stosowałam podczas zajęć dydaktycznych, muzyczno – ruchowych, odpoczynku
Metoda Pedagogiki Zabawy – Klanza – posługiwałam się tą metodą w trakcie zajęć dydaktycznych, muzyczno -ruchowych

Aby wzbogacić swój warsztat pracy starałam się tworzyć własne pomoce dydaktyczne, które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Samodzielnie wymyśliłam i wykonałam: zestaw matematyczny dla każdego dziecka, sylwety dinozaurów, kropki do liczenia, choinka z gwiazdką – zestaw do kształtowania orientacji w przestrzeni, bałwanki z guzikami – zestaw matematyczny do kształtowania liczenia, listonosz i znaczki – zestaw matematyczny do segregowania kopert ze znaczkami, jesienne liście, buźki na patyku z różnymi minami (wesoła i smutna), zestaw „Sklep” - przedmioty w zależności od rodzaju sklepu, ceny, literowe bombki, bajkowe puzzle, miski z kośćmi do liczenia, ilustracje różnych zwierząt. Systematycznie gromadziłam ilustracje według tematu tygodniowego. Pomoce dydaktyczne były staranne i dokładnie przeze mnie wykonywane.
Ponadto starałam się na bieżąco śledzić na stronach internetowych artykuły odnoszące się do interesujących metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Korzystałam z portali www.bliżejprzedszkola.pl, www.nauczycieleprzedszkola.pl, www.pracaplastyczna.pl, http://www.publikacja,edu.pl, https://www.literka.pl/, http://www.edukacja.edux.pl/, www.przedszkolankowo.pl. Zapoznawałam się z fachowymi czasopismami takimi jak: „Bliżej Przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Nauczycielka Przedszkola”.
W trakcie trwania stażu współorganizowałam następujące imprezy przedszkolne:
„Spotkanie Bożonarodzeniowe” - impreza dla wszystkich grup przedszkolnych, występy dzieci dla zaproszonych gości, składania życzeń
„Dzień Babci i Dziadka” - występy wnucząt dla gości z okazji ich święta, składanie życzeń, wręczanie przez dzieci prezentów
„Dzień Mamy i Taty” - uroczystość z okazji święta mamy i taty, występy dzieci, składanie życzeń, wręczanie przez dzieci prezentów
„Jasełka” - impreza trzech grup przedszkolnych, odtworzenie przez dzieci historii narodzin Jezusa
„Bal Karnawałowy” - impreza integracyjna dla trzech grup przedszkolnych, przygotowanie strojów przez Rodziców
Święto Niepodległości – impreza dla trzech grup przedszkolnych przygotowana przez dzieci uczęszczające do zerówki
Wszystkie współorganizowane przeze mnie imprezy były staranie przemyślane i zaplanowane. Wspólnie z innym nauczycielami dbałam o odpowiedni wystrój, dekoracje sali, skonstruowanie scenariuszy.
Rodzinne Festyny : „Na sportowo, to jest zdrowo” , „Dzień Pieczonego Ziemniaka”
W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 brałam czynny udział w przygotowaniach i w przebiegu Festynów Rodzinnych. Pełniłam funkcję współorganizatora. Wywiązywałam się
z powierzonych mi zadań, do których należało:
- dekorowanie ogrodu, punktów zabaw i konkursów
- aktywny udział w trakcie trwania festynu : wydawanie kart i upominków
- reprezentowanie przedszkola gronie rodziców i gości
- porządkowanie terenu ogrodu po zakończeniu festynu
W okresie stażu, wielokrotnie organizowałam uroczystości grupowe. Zajmowałam się planowaniem, tworzeniem scenariuszy, ogłoszeń, dekoracji sali, zakupem i przygotowywaniem potrzebnych materiałów do zajęć.
Zorganizowałam następujące imprezy grupowe:
„Dzień Pluszowego Misia” - zajęcia muzyczno - ruchowe
„Dzień Postaci z Bajek” - zajęcia muzyczno - ruchowe
„Dzień Bałwanka” - zajęcia muzyczno - ruchowe
„Walentynkowe słodkości” - zajęcia kulinarne
„Wiosenna Olimpiada – zajęcia sportowe
„Zielono mi – Dzień Zielony” - zajęcia muzyczno - ruchowe
„Dzień Pirata” - zajęcia badawcze
„Dzień Listonosza” - zajęcia muzyczno - ruchowe
„Dzień Kredki” - zajęcia muzyczno - ruchowe
„Dzień Kota” - zajęcia muzyczno - ruchowe
„Dzień Drzewa” -zajęcia przyrodnicze
„Dzień Dinozaura” - zajęcia przyrodnicze
„Dzień Jeża” - zajęcia przyrodnicze
Imprezy grupowe i organizowane przeze mnie dni tematyczne stanowiły ważny czynnik w wychowaniu i procesie edukacji małego dziecka. Dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wypływały bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarzało wiele okazji do wyzwalania różnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przyjemność i radość. Dzięki temu wiele treści programowych dzieci mogły przyswoić sobie w sposób najbardziej odpowiadający ich psychice.
W trakcie trwania stażu podjęłam się realizacji autorskiego projektu, który opracowałam zgodnie z podstawą programową.

„Z mamą i tatą jest wesoło”
Projekt „ Z mamą i tatą jest wesoło” był realizowany przez cały rok szkolny zgodnie z porami roku. Zawarte treści zostały dobrane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci i Rodzice uczestniczyli w cyklu 4 warsztatów plastyczno – muzycznych związanych bezpośrednio z porami roku. Zajęcia dotyczyły następującej tematyki:
„ Jesienne zabawy” - warsztaty muzyczno – plastyczne
„Zimą jest wesoło” - zajęcia otwarte dla Rodziców
„Wiosenne zabawy na łące” - warsztaty muzyczno – plastyczne
„Lato tuż, tuż” - zajęcia otwarte dla Rodziców

Kółko matematyczne „Matematyczne łamigłówki”
Kółko matematyczne było realizowane przez cały rok szkolny. Treści zawarte podczas zajęć posiadały elementy metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Dzieci rozwijały logiczne myślenie i kształtowały pojęcia matematyczne. Zajęcia dotyczyły następującej tematyki:
„Zabawy z przestrzenią”
„Rytmy i rytmiczna organizacja czasu””
„Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 1-10, klasyfikowania
„Kształty i figury - Intuicje geometryczne”
„Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych”
„Waga”
„Mierzenie długości, płynów”

Innowacja pedagogiczna „Kodowanie i programowanie na dywanie”
Realizując tę innowację wykorzystywałam matę dydaktyczną. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu popołudniami. Dzieci mogły rozwijać umiejętności matematyczne poprzez kodowanie używając kartoniki tzw. klocki z różnymi symbolami, znakami, obrazkami, cyframi. Uczyły się logicznego myślenia, ciągów przyczynowo – skutkowych, umiejętności współpracy w zespole.

Zaangażowanie w pracę zespołową nauczycieli
W trakcie stażu prowadziłam dokumentację podjętych przeze mnie działań zawartych w Planie rozwoju zawodowego oraz dokumentacji przedszkola zgodnie z kryteriami przedszkola
certyfikaty i zaświadczenia ukończonych kursów, szkoleń, warsztatów
dyplomy, podziękowania oraz zaświadczenia o udziale w projekcie
dokumentację grupy: plany pracy, plan współpracy z rodzicami, podsumowania obserwacji, zamierzenia
projekty dyplomów, ogłoszeń, podziękowań, zaproszeń
numer gazetki „Echo naszego przedszkola”
dokumentacja związana z pracą zespołów ewaluacyjnych
scenariusze zajęć prowadzonych przed opiekunem stażu
scenariusze zajęć opiekuna stażu
scenariusze zajęć obserwowanych przez Dyrektora
scenariusz zajęć koleżeńskich
scenariusz uroczystości grupowych
scenariusz uroczystości przedszkolnych
scenariusze zajęć w ramach projektu „Z mamą i tatą jest wesoło” wraz z ankietami od rodziców
scenariusze i protokoły zebrań z rodzicami
Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej, gdzie sporządziłam protokół z jej przebiegu. Współtworzyłam zespół do spraw ewaluacji, gdzie wspólnie przygotowałam z innymi nauczycielami narzędzie ewaluacji (ankieta) oraz sprawozdanie.
Każdego roku składałam Dyrekcji sprawozdanie z realizacji „Planu rozwoju”. Zawierał on relacje z dotychczasowych działań. Dokument ten był omawiany, wzbogacony o uwagi, rady i wnioski do dalszej pracy.

Dbanie o estetykę i wyposażenie sali
Tworzyłam dekorację świąteczno – zimową (m.in choinki, łańcuchy, bombki, bałwanki z bristolu, śnieżynki), dekorację letnią (plaża z dziećmi, morze z łódką), dekorację jesienną(listki, inne elementy nawiązujące do jesieni), dekorację zimową (bałwanki, pingwiny z rolek), dekorację jesienną (grzybki muchomorki, jeżyki), dekorację wiosenną (motyle, bocian, żaby, kwiaty). Tworzyłam dekorację na różne uroczystości przedszkolne oraz imprezy grupowe. W trakcie trwania stażu byłam odpowiedzialna za dekorowanie korytarza przedszkolnego w zależności od pór roku.

§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Poznanie środowiska dzieci i współpraca z rodzicami
Pierwszym krokiem realizującym ten obszar była analiza programów wychowawczych przedszkola. Aby móc dobrać prawidłowe metody pracy z dziećmi uwzględniałam ich rozwój psychofizyczny. Organizując sobie pracę z całą grupą za pomocą arkusza diagnostycznego dokonywałam obserwacji wstępnych oraz końcowych. Poznałam mocne i słabe strony dzieci. Prowadziłam z nimi zajęcia mające na celu wyeliminowanie ich słabości jak i rozwijanie ich zdolności. Przeprowadzałam konsultację indywidualne z rodzicami. Podczas takich spotkań przekazywałam rodzicom informacje o problemach edukacyjnych i wychowawczych, z którymi borykają się ich dzieci. Służyłam radą i pomocą jak mogą rozwiązać te problemy. Swoją postawą starałam zachęcać rodziców do współpracy. Starałam się poznać sytuację dziecka poprzez rozmowy z samymi dziećmi a także z ich rodzicami przy okazji indywidualnych spotkań. Współredagowałam gazetkę dla Rodziców „Echo naszego przedszkolaka”.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych.
W ramach współpracy z rodzicami:
- razem z nauczycielką współprowadzącą grupę prowadziłam zebrania grupowe
- prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami (potwierdzenie w Zeszycie Rozmów)
- systematycznie informowałam rodziców o problemach lub postępach ich dzieci
- przesyłałam drogą mailową wszelkie informację odnośnie funkcjonowania grupy: zajęcia dodatkowe, potrzebne materiały na zajęcia oraz zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze,
- przeprowadzałam obserwację dzieci w różnych sytuacjach
- przeprowadzałam obserwację wstępną, końcową za pomocą arkuszy obserwacji
Współpraca ze specjalistami i instytucjami
Wiedzę na temat rozwoju moich wychowanków czerpałam z obserwacji, rozmów z nimi czy też z analizy ich wytworów plastycznych. Ważnym aspektem były także rozmowy z rodzicami. Jednakże nauczyciel nie pozostaje sam w swoich działaniach. Bardzo ważna jest współpraca na wielu poziomach. Jedną z nich jest współpraca ze specjalistami pracującymi w naszym przedszkolu, oraz poza nim. Problemy pojawiające się w grupie, niepokojące zachowania i relacje między dziećmi, konsultowałam z psychologiem przedszkolnym oraz logopedą. Kontakty ze specjalistami umożliwiły mi lepszą diagnozę i poznanie dzieci, a dzięki temu bardziej efektywną pracę i pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dostosowanie metod i form do wieku, poziomu intelektualnego oraz indywidualnych potrzeb dzieci

Dbając o efektowny i harmonijny rozwój dziecka starałam się stwarzać dogodne warunki do zdobywania wiedzy w różnych obszarach edukacji. Pomagałam dzieciom w wyborze odpowiednich środków potrzebnych do pracy oraz starałam się zapewniać warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań.. Tworzyłam plany pracy dydaktyczno – wychowawcze: „Kiedy patrzę w niebo” , „ Żywioły”
Diagnozowałam i rozwijałam zainteresowania dzieci. Poznawanie dziecka odbywało się przez:
dokonywanie diagnozy na podstawie arkuszy i kart pracy
rozmowy indywidualne z dzieckiem i Rodzicami
dostosowanie tematyki i stopnia trudności zajęć oraz pomocy dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dziecka
obserwację aktywności dziecka w zabawie swobodnej
obserwację dziecka podczas zadań i ćwiczeń grupowych, umiejętność współdziałania
obserwację relacji dziecka z rówieśnikami
obserwację rozwoju ruchowego dziecka podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw w ogrodzie przedszkolnym
rozmowy z rodzicami, porównywanie aktywności dziecka w domu i przedszkolu
poprzez pracę indywidualną z dzieckiem
Praca związana z diagnozowaniem i rozwijaniem zainteresowań dzieci była przeze mnie szczegółowo dokumentowana w postaci:
kart indywidualnej pracy z dzieckiem
kart „Informacji o gotowości szkolnej”
zeszytu rozmów z rodzicami
„Informacji nauczyciela o dziecku” wydawanych na prośbę Rodziców
Systematycznie pracowałam z dziećmi zdolnymi, z trudnościami. Zwracałam uwagę na możliwości każdego dziecka i w związku z tym często stosowałam tzw. skalę stopniowania trudności zadania na kilku poziomach, np. łatwy, trudniejszy, najtrudniejszy i jeśli dzieci tego potrzebowały wydłużałam czas pracy. Dostosowywałam formy i metody pracy tak, aby angażować każde dziecko.
Gromadzenie dokumentacji umożliwiło regularną i efektywną pracę z dzieckiem oraz obserwowanie jego postępów na przestrzeni wszystkich lat spędzonych w przedszkolu. W sytuacjach, w których konieczne było wsparcie specjalistów, zebrana dokumentacja, poza wywiadem z nauczycielem i rodzicem, stanowiła także pomoc w rozpoznaniu problemów dziecka.
§7 ust.2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia”

Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecięcej
Świadoma faktu, że uczeń powinien być aktywnym współuczestnikiem procesu edukacyjnego wprowadzam na swoich zajęciach różne metody aktywizujące takie jak:
- Rozmowa dydaktyczna (wprowadzanie nowego materiału, utrwalenie poznanego materiału)
- Gry dydaktyczne
- Burza mózgów
- Bajkoterapia
- Grupy zadaniowe
- Metoda Projektu
§7 ust.2 pkt 4
„Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy u wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy”

Dokonywanie autorefleksji
Dokonywałam systematycznej autorefleksji, która jest elementem niezbędnym do dalszej pracy. Ustałam co robię dobrze, a co wymaga udoskonalenia. Podejmowałam działania samokształceniowe (udział w szkoleniach). Nabywałam wiedzę teoretyczną, którą później mogłam wykorzystać w praktyce i ulepszać stale swój warsztat pracy. Wszystkie notatki, ankiety, ewaluacje posłużyły do podniesienia jakości mojej pracy. Za każdym razem starałam się szczególnie uważnie przyglądnąć konstruktywnej krytyce, bądź wskazówkom, wykorzystując je do doskonalenia własnych umiejętności i warsztatu pracy. Komentarze i spostrzeżenia Dyrektora, opiekuna stażu, nauczycieli, dzieci i rodziców oraz własne refleksje stanowiły dla mnie ogromne wsparcie. Pozwalały dostrzec niedociągnięcia lub błędy i umożliwiały wprowadzenie szybkich zmian w podejmowanych przeze mnie działaniach.

Rozmowy hospitacyjne

Okres trwania stażu była dla mnie czasem ciągłej ewaluacji. Wyciągnięte wnioski pozwalały mi na wyeliminowanie błędów i poprawienie jakość swojej pracy.
Systematycznie spotykałam się z opiekunem stażu na rozmowy doradczo – doskonalące
Wykonywałam notatki z rozmów poobserwacyjnych, uwzględniając w nich uwagi opiekuna stażu i starając się wdrażać je w kolejnych zajęciach.
Odbywałam rozmowy przed zajęciami obserwowanymi przez Dyrektora. Omawiałyśmy na nich przygotowane scenariusze zajęć, a w razie potrzeby wprowadzałam także niezbędne korekty.
Odbywałam rozmowy po zajęciach obserwowanych przez Dyrektora – sporządzałam notatki, dokonywałam autorefleksji i spisywałam wnioski do dalszej pracy.
Analizowałam przygotowane przez Dyrektorka „Arkusze zajęć obserwowanych”.
Składałam Dyrektorowi sprawozdania z realizacji „Planu rozwoju zawodowego”
Dokonywałam z dziećmi ewaluacji zajęć dydaktycznych, w różnorodnych formach graficznych, bądź zabawowych (rysowanie kresek, kolorowanie chmurek i słoneczek, rysowaniem „minek” itp.), w których oceniały one stopień zadowolenia z zajęć, swojego nastroju podczas zajęć.
Dokonywałam ewaluacji zajęć otwartych i warsztatów dla Rodziców poprzez analizę wypełnionych przez nich, anonimowych ankiet.
Podejmowałam szkolenia w celu podniesienia jakości własnej pracy

§7 ust.2 pkt 5
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego”

Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń
Podczas okresu stażu systematycznie dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, dlatego też przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli pt. „Zimową porą”. Szkolenie to dotyczyło tańców na różne okazje i zabaw ruchowych dotyczących zimy.

Udział w zajęciach prowadzonych przez inne osoby
Kolejną form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest uczestnictwo z zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i obserwacja zajęć koleżeńskich:
Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu:
„Pomi, pomi, pomidorek krasnym okrył się kolorem” - 18.10.2019 – pani Aleksandra Szwagrzyk
„Andrzejkowe czarowanie” - 30.11.2020 – pani Barbara Kotarba
„Przy wigilijny stole” - 19.12.2019 – pani Barbara Kotarba
Uczestnictwo w zajęciach koleżeńskich organizowanych przez nauczycielki
* „Jaki jest śnieg?” - prowadząca Ewelina Rosa (09.01.2019)
* „ Rybki” - prowadząca Elżbieta Ścieszka (18.06.2019
* „ Ryby mają głos” - prowadząca Ewa Trojak ( 24.11.2020)

§7 ust.2 pkt 6
„Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki i środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Poznanie środowiska dzieci i współpraca z rodzicami
Starałam się poznać postawy, zachowania i problemy reprezentowane przez daną grupę wiekową dzieci. Poznawałam potrzeby i oczekiwania. Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne. Przeprowadzałam także rozmowy telefoniczne, których inicjatorką byłam ja, bądź rodzice. Podnosiłam poziom wiedzy pedagogicznej rodziców prowadząc krótkie pogadanki.
Byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoje dzieci. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków. Na bieżąco rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami. W ten sposób poznawałam aktualne postawy, potrzeby, możliwości i problemy dzieci. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Współpraca z rodzicami dzieci układała się pomyślnie. Byłam otwarta na ich pytania i propozycje, przez co zdobyłam ich zaufanie i otrzymywałam pomoc zawsze wtedy, gdy tego potrzebowałam. Pozwoliło mi to osiągać lepsze wyniki w mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej, gdyż byłam właściwie zorientowana w sytuacji rodzinnej i środowiskowej dziecka, a co za tym idzie – mogłam odnaleźć najkorzystniejsze formy pomocy i rozwiązania problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci. Współpraca z rodzicami układa się dobrze. Rodzice zazwyczaj aktywnie włączali się w organizację wielu imprez przedszkolnych, m.in. „Spotkanie Bożonarodzeniowe” , „Dzień Babci i Dziadka” , „Jasełka” , „Bal Karnawałowy”

W trakcie trwania stażu zorganizowałam na terenie placówki następujące konkursy wewnątrzprzedszkolne:
„Dyniowe aspiracje” – konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców
„Najciekawsza szopka” – , konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców
„Zwiastuny wiosny wokół nas” - konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców
„Wielkanocna pisanka” - konkurs plastyczny dla dzieci i Rodziców
Organizacja konkursów wewnętrznych polegała na stworzeniu plakatów informacyjnych, opracowaniu regulaminów, pozyskaniu środków finansowych na zakup nagród dla dzieci od Rady Rodziców, zakupieniu nagród, opracowaniu graficznym dyplomów, stworzeniu urny na głosowanie, stworzeniu wystawy pokonkursowej oraz zaprojektowaniu podziękowań dla wszystkich uczestników. Dodatkowo zorganizowałam ogólnopolski plastyczny pt. „Jesienne ludki”. Organizując konkurs ogólnopolski zajęłam się opracowaniem regulaminu, umieszczeniem go na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl, powołaniem jury konkursowego, opracowaniem kart oceniających, zaprojektowaniem dyplomów oraz rozesłaniem nagród i podziękowań.
Okres stażu to czas, w którym uczestniczyłam i zachęcałam Rodziców do udziału w różnych akcjach. Były to akcje czytelnicze i charytatywne m.in.
„Czerwonokrzyska Gwiazdka”
„Gwiazdka dla zwierzaka”
„Książka dla Szpitala”
„Góra Grosza”
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Mały miś w świecie literatury”
„Coroczna zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego chłopca”
„Szlachetna Paczka”
„Fundacja Mam marzenie – Dzień Pluszowego Misia”
Akcja dla chorych pacjentów Hospicjum Św. Łazarza „Nie idę do kosza, idę na pomoc”,

„WOŚP”

Zbiórka żywności PCK

Promowanie przedszkola poprzez przygotowywanie dzieci do konkursów
Udział dzieci w konkursach plastycznych przyczynia się do budzenia estetycznej wrażliwości na piękno świata oraz do rozwijania i pielęgnowania twórczych uzdolnień. Bardzo ważne jest podtrzymywanie i umiejętne kierowanie rozwojem tej twórczości plastycznej. Biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje dzieci starałam się wspierać je i angażować do udziału w różnych konkursach. Pod moją opieką dzieci indywidualnie wzięły udział w następujących konkursach:
Konkurs plastyczny „ Jesienne drzewo” - organizowany przez Przedszkole nr 24 w Krakowie
Konkurs plastyczny "Śnieżynki, bałwanki, zimowe przytulanki" – organizowany przez Centrum Kultury Podgórza
„Najładniejsza ozdoba Świąteczna”. - organizowany przez Przedszkole nr 30 w Bielsku-Białej.
Konkurs plastyczny „Koty” - organizowany przez Centrum Kultury Podgórza
Konkurs plastyczny „Od serca do serca” - organizowany przez Centrum kultury Podgórza
Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:
Biblioteka Podgórska w Krakowie – wystawienie prac plastycznych dzieci
Straż Miejska - Uczestniczyłam w zorganizowanym na terenie przedszkola spotkaniu ze strażą Miejską na temat bezpieczeństwa i poruszania się po drodze
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieciom
Podczas stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną (współtworzyłam opinie o dzieciach na prośbę Rodziców).
Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych
Na początku każdego roku przedszkolnego wprowadzałam kodeks grupy pod którym podpisywały się wszystkie dzieci. Kodeks ten dotyczył zachowania się w grupie zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo. W trakcie spacerów uświadamiałam dzieciom jak należy poruszać się po przejściach dla pieszych oraz w miejscach wyznaczonych do spacerów. Dodatkowo prowadziłam zajęcia o urządzeniach technicznych, podczas których wyjaśniałam dzieciom w jakich sytuacjach należy prosić o pomoc osoby dorosłe.
W swoich działaniach podczas stażu podejmowałam działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia., właściwego odżywiania się. Realizowałam projekt „Czyste powietrze wokół nas” , „Kubusiowi przyjaciele natury” oraz projekt „Drogowe ABC”. Zwracałam również uwagę na zapoznanie dzieci z ich prawami (przynajmniej jeden raz w ciągu dwutygodniowego planu pracy staram się wprowadzać jedno prawo). W trakcie zabaw planowanych jak i dowolnych zwracam szczególną uwagę na bezpieczeństwo.
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw
Poprzez sytuację epidemiologiczną wszelkie wyjścia i wycieczki się nie udały. W trakcie trwania stażu czynnie brałam udział w uroczystościach przedszkolnych. Współorganizowałam następujące imprezy przedszkolne:
„Spotkanie Bożonarodzeniowe”
„Dzień Babci i Dziadka”
„Dzień Mamy i Taty”
„Jasełka”
„Bal Karnawałowy”
„Święto Niepodległości”

§7 ust.2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż”
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. W związku z tym przeanalizowałam następujące dokumenty:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 967 )
W trakcie trwania stażu starałam się przywiązywać szczególną uwagę do zapoznania się dokumentami związanymi z placówką w której odbywałam staż:
Statut przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola
Roczny plan pracy
Plan nadzoru pedagogicznego
Regulaminów:
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin pracy
Regulamin oceny nauczycieli
Regulamin dodatku motywacyjnego
Procedury:
Procedura kontroli spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Procedura organizacji pomocy psychologiczno – podagogicznej
Procedura bezpieczeństwa podczas przebywania dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego oraz korzystania z urządzeń i zabawek na nim się znajdujących
Procedura postępowania nauczycieli i rodziców w stosunku do dzieci z objawami chorobowymi
Procedura dotycząca bezpieczeństwa dziecka oraz postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka podczas pobytu w przedszkolu
Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola
Analiza przepisów prawa oświatowego
Przez cały okres stażu starałam się na bieżąco śledzić bieżące informacje, aktualność i treść aktów prawnych umieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, korzystając z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Zapoznałam się z następującymi dokumentami:
Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
Rozporządzenie w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego
Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzenie w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst ujednolicony (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)
§7 ust.2 pkt 8
„Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć , z narzędzi multimedialnych i informatycznych”
W swojej pracy pedagogicznej często korzystałam z zasobów technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Komputer służył mi do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz wzbogacenia pracy pedagogicznej poprzez:
konstruowanie planów dwutygodniowe oraz wszelkiego rodzaju dokumenty tekstowe, korzystam z programu Microsoft Word,
opracowywanie na komputerze kart pracy dla dzieci
opracowywanie na komputerze: ogłoszenia, dyplomy, życzenia, podziękowania dla rodziców
Internet służy mi do:
- umieszczania na forum internetowym wszelkich informacji dla Rodziców dotyczące funkcjonowania grupy,
- kontaktowania się z rodzicami i innymi nauczycielami drogą mailową,
- publikacji zdjęć i relacji na stronie przedszkola www.przedszkolowo.pl
- publikacji informacji i zamierzeń na forum rodziców,
- gromadzenia materiałów, poszerzenia możliwości dzielenia się własnymi zbiorami i dbania o przetrwanie dokumentacji w razie awarii komputera poprzez wykorzystywanie przenośnych pamięci,
- dzielenia się swoimi propozycjami z innymi nauczycielami poprzez umieszczanie scenariuszy na portalach nauczycielskich
- poszukiwania pomysłów do realizacji zajęć,
- jako baza do szukania różnych propozycji do pracy indywidualnej z dziećmi
- utrzymywania stałego kontaktu z Dyrekcją i nauczycielami,
- poszukiwania informacji o szkoleniach dla nauczycieli,
- poszukiwaniu filmików i prezentacji multimedialnych dla dzieci
- uzyskiwanie i zgłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego przez Internet,
-wykorzystanie for internetowych oraz publikacji nauczycielskich dla wymiany doświadczenia, konsultacji, uzyskiwania porad i wskazówek,
- poznawanie przepisów prawa oświatowego oraz śledzenia zmian w przepisach prawa za pośrednictwem Internetu m.in. www.men.gov.pl,
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
W trakcie trwania stażu na bieżąco publikowałam na stronach internetowych autorskie scenariusze zajęć
Na stronie „Publikacje edukacyjne” www.publikacje.edu.pl i www. Edux.pl zamieściłam:
„Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia mianowanego” - plan rozwoju zawodowego
„Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego” - plan rozwoju zawodowego
„Mój ulubiony miś – zabawy z pluszowym misiem” - scenariusz zajęć z okazji „Dnia Pluszowego Misia”
„Dzień Postaci z Bajek” - scenariusz dotycząc rozwijania aktywności dzieci we wszystkich sferach (plastyczna, muzyczna, ruchowa,)
„Dzień Bałwanka” - scenariusz zajęć o tematyce zimowej
„A wiatr wieje i wieje” - scenariusz dotyczący zgodności sytuacji edukacyjnych
z tematem tygodniowym i Podstawą programową wychowania przedszkolnego - poprawność metodyczna i merytoryczna
„U nas na podwórku” - scenariusz dotyczący umiejętności organizowania sytuacji edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci
„Dzień dinozaura” - scenariusz dotycząc rozwijania aktywności dzieci we wszystkich sferach (plastyczna, muzyczna, ruchowa)
„Dzień Drzewa” - scenariusz zajęć o tematyce przyrodniczej
„Zima wokół nas – zabawy matematyczne” -scenariusz dotyczący rozwijania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem propozycji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
„Głoski i sylaby- wesołe zabawy”- scenariusz dotyczący umiejętności organizowania sytuacji edukacyjnych kształtujących gotowość do nauki czytania i pisania

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnego rozwoju. W trakcie 2 lat i 9 miesięcy rzetelnie wypełniałam obowiązki i założenia określone w Planie rozwoju zawodowego. Podejmowałam się różnorodnych zadań, co umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach - stałam się być bardziej kreatywna i twórcza. Analizując swoją pracę w trakcie trwania stażu stwierdzam, że osiągnęłam założone cele stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W swojej codziennej pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej uwzględniałam cele i zadania określone w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”. Odbyty przeze mnie staż przyczynił się do mojego osobistego rozwoju, a w konsekwencji do podniesienia jakości pracy placówki. Przez cały okres stażu starałam się systematycznie współpracować ze wszystkimi nauczycielami, specjalistami i Dyrekcją, a także z instytucjami i przedstawicielami środowiska lokalnego, zmierzając do stałego podnoszenia jakości pracy placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.