X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49578
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA II PÓŁROCZE 2020/21

Imię i nazwisko nauczyciela: Marzena Lorkowska
Stanowisko: nauczyciel świetlicy szkolnej
Data nadania stopnia nauczyciela mianowanego: 01.08.2013r.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022r.

Wymagania niezbędne do
uzyskania stopnia
nauczyciela dyplomowanego

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

§ 8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

• Stosowanie aktywizujących metod pracy

• Prowadzenie strony internetowej szkoły
w obszarze działań świetlicy

• Wykorzystywanie komputerowych programów i stron edukacyjnych

• Stosowanie narzędzi multimedialnych

• Wykorzystanie podczas zajęć następujących metod: burza mózgów, mapy pojęciowe, gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczne i techniczne, głośne czytanie, zabawy ruchowe, prezentowanie umiejętności aktorskich

• Redagowanie sprawozdań, ogłoszeń i publikowanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku Librus

• Korzystanie z chmury, programu zdobywcy wiedzy.pl
stron Krokotak.com, e - kolorowanki.eu, printerest.com , Microsoft Office 365, Teams, e-konferencje, scenariuszelekcji ud.edu.pl, uniwersytet dzieci w klasie.pl, działaj z imPETem.pl

• Prowadzenie zajęć z użyciem komputerów i tablicy interaktywnej na bieżąco zgodnie z potrzebami.

Na bieżąco zgodnie z planem pracy świetlicy oraz propozycje zdalne na Office 365 Teams
w miarę podejmowanych działań 2020/21

Na bieżąco
w miarę zapotrzebowania 2020/21

Stacjonarnie i zdalnie 2020/21

Na bieżąco 2020/21

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

• Dzielenie się własnymi materiałami i pomocami dydaktycznymi oraz wiedzą i doświadczeniem

• Dzielenie się wiedzą i materiałami dydaktycznymi uzyskanymi w ramach zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

• Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych. Współpraca z nauczycielami.
• Prowadzenie zajęć otwartych – Warsztatów kulinarnych „ Smacznie, zdrowo, kolorowo” dla uczniów kl. I – III.

• Uczestniczenie w zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą i materiałami z zainteresowanymi nauczycielami:
Samodzielny uczeń – jak kształtować i wzmacniać jedną z najważniejszych rozwojowo kompetencji?Nowa Era,
Zadania inne niż te, które znamy od dawna. Nowa Era,
Asertywność w pracy nauczyciela – trudna droga między agresją a uległością. Nowa Era
Magia pytań zadawanych dzieciom i przez dzieci. Nowa Era
Dlaczego rodzice nie współpracują, kiedy pojawiają się trudności w pracy z dzieckiem?
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy ?
Jak nie wypalać się zawodowo i życiowo ? Uniwersytet Dzieci

II półrocze 2020/21

13.05.21

16.02.21

18.02.21

13.04.21

13.05.21

16.03.21

8.06.21

10.06.21

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

• Integracja uczniów, ich rodziców oraz środowiska szkolnego

• Integracja dzieci uczęszczających do świetlicy

• Promowanie aktywności twórczej dzieci, ich kreatywności, rozwijanie talentów

• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

• Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID – 19 oraz bieżących sprawozdań z życia świetlicy wraz z foto relacją. Założenie zespołu – Świetlica na Office 365 Teams do kontaktu z uczniami i rodzicami w czasie zdalnego nauczania. Ogłaszanie konkursów świetlicowych i ich wyników w dzienniku Librus..

• Zorganizowanie Walentynek świetlicowych.
Na bieżąco organizowanie zajęć ruchowych, gier i zabaw integrujących grupę świetlicową, zwłaszcza po powrocie do zajęć stacjonarnych.

• Zorganizowanie konkursu plastyczno – technicznego „Wielkanocne symbole”.
Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego „Wiosna w poezji dziecięcej”.
Zorganizowanie turnieju sportowego „Gramy w Boule”.
Zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla uczniów kl. I – III.
Promowanie umiejętności artystycznych uczniów na zajęciach teatralnych.
Na bieżąco organizowanie wystaw twórczości uczniów na parterze szkoły.

• Zamieszczanie na stronie szkoły( co miesiąc ) sprawozdań oraz zdjęć z działalności świetlicy szkolnej.

II półrocze 2020/21

II półrocze 2020/21

marzec 2021

maj 2021

czerwiec 2021

maj 2021
II półrocze 2020/21

II półrocze 2020/21

§ 8 ust. 3 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły,
w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

• Wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Ekologiczno-Edukacyjnego dla Szkół „Działaj z imPETem!”

• Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Świetlicowy teatr cieni”na okres II półrocza 2020/21 oraz I półrocza 2021/22, dla uczniów kl. I – III.

• Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu społeczno – ekologicznego dotyczącego segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET i ich recyklingu. Założenie kącika ekologicznego w świetlicy i realizacja comiesięcznych zadań projektowych.

• Prowadzenie zajęć teatralnych „Świetlicowy teatr cieni” z dziećmi z kl. II i III w ramach innowacji pedagogicznej. Przygotowanie uczniów oraz opracowanie i wykonanie dekoracji i kukiełek do przedstawienia „ Czerwony kapturek”.

II półrocze 2020/21

II półrocze 2020/21

§ 8 ust. 3 pkt 4 b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej.

• Koordynator ogólnopolskiego projektu ekologiczno – edukacyjnego „Działaj z im PETem”

• Realizowanie zadań koordynatora ogólnopolskiego projektu ekologiczno – edukacyjnego „Działaj z imPETem”. Propagowanie segregacji odpadów oraz recyklingu butelek PET w środowisku szkolnym.

II półrocze 2020/21

Marzena Lorkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.