X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49603
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko opiekuna stażu miejscowość, data
Opiekun stażu

Pani imię i nazwisko nauczyciela stażysty
nauczyciela stażysty

w Przedszkolu Publicznym

Nr .......
Pani
imię i nazwisko dyrektora przedszkola

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr w ............

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
Działając na podstawie podstawie rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) ze zm. tekst jednolity (Dz. U. z dnia 17 listopada 2020 r. poz. 2200) proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu Pani ................

Uzasadnienie
Pani ............ rozpoczęła ............. pracę w Przedszkolu Publicznym Nr ...... jako nauczyciel, ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb przedszkola. Rzetelnie i z bardzo dużym zaangażowaniem realizowała zadania ujęte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora przedszkola planie rozwoju zawodowego. Wraz z początkiem stażu zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, na bieżąco śledziła zachodzące w nim zmiany.
Poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania Przedszkola Publicznego ................, zapoznała się z zakresem obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela przedszkola. Poznała również sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce (dziennik zajęć przedszkola, karty obserwacji dzieci, dokumentowanie współpracy z rodzicami, zeszyt wyjść i wycieczek). Przeanalizowała Statut Przedszkola Publicznego ................., zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego .............., procedury Przedszkola Publicznego .............., Roczny Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny ............, Koncepcję Przedszkola Publicznego ................., Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego ..................., Program Wychowania Przedszkolnego w oparciu, o który pracuje przedszkole, Kalendarz imprez przedszkola, regulamin wycieczek, przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu, omawiała z prowadzącym obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym. W pełni wykorzystywała nowe doświadczenia zdobyte podczas obserwacji zajęć, wzbogacając swój warsztat pracy i umiejętności. Koleżanka stażystka chętnie dzieliła się interesującymi spostrzeżeniami z obserwowanych zajęć z opiekunem stażu. Swoje umiejętności prezentowała w czasie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz w obecności dyrektora przedszkola w wymiarze jednej godziny w okresie stażu. Z tygodniowym wyprzedzeniem przedstawiała szczegółowe scenariusze zawierające cele główne, cele operacyjne, metody, formy pracy, środki dydaktyczne oraz przebieg zajęć. Nauczycielka bardzo dobrze przygotowywała się do zajęć. W czasie tych zajęć uwagę zwróciła duża kultura pani ................, jej takt i opanowanie. Stażystka posługiwała się prostym językiem, zrozumiałym dla dzieci, formułowała pytania w sposób pozwalający na szybkie i łatwe nawiązanie kontaktu z przedszkolakami. Aktywizowała dzieci nieśmiałe i mało aktywne. Stosowała zadania dodatkowe dla chętnych i służyła pomocą dzieciom mającym trudności. Nauczycielka w swojej pracy umiejętnie stosowała różne metody i formy pracy, trafnie dobierała środki dydaktyczne, najczęściej własnoręcznie wykonane. Zajęcia były przemyślane i atrakcyjne. Tworzyła warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Przed rozpoczęciem zajęć omawiała z opiekunem stażu ich cele i założenia. Każde zajęcia były omawiane również po ich przeprowadzeniu, stażystka dokonywała oceny stopnia realizacji celów zajęć, ich przebiegu, potrafiła prawidłowo formułować wnioski wynikające z analizy przeprowadzonych zajęć, wspólnie z opiekunem stażu ustalała wytyczne do dalszych działań. Wykazywała duży stopień krytycyzmu wobec siebie, potrafiła określić swoje mocne i słabe strony oraz pozytywnie reagowała na propozycje wprowadzenia zmian i udoskonaleń. Koleżanka stażystka dowiodła, iż cechuje się umiejętnością autorefleksji - potrafi wyciągać wnioski z uzyskanych doświadczeń oraz skutecznie je wdrażać.
W swojej pracy dydaktycznej wykazywała się serdecznością i życzliwością. Z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz dzieci. Przygotowywała pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi, wykazywała się dużą pomysłowością. Wiele wysiłku wkładała w integrację grupy, stworzenie przyjaznej atmosfery, wzajemnej akceptacji i klimatu bezpieczeństwa psychicznego dzieci oraz kształtowała właściwe relacje pomiędzy dziećmi, w swoich działaniach dążąc do jak największej poprawy ich emocjonalnego i społecznego funkcjonowania. Utrzymywała właściwą dyscyplinę na zajęciach. Na bieżąco doskonaliła swój warsztat pracy, zwiększyła zasób pomocy dydaktycznych, wzbogaciła własną płytotekę, dbała o wystrój sali, gromadziła rekwizyty do kącików tematycznych.
Na podstawie obserwacji zajęć stwierdzam, że Pani ................. stosuje różnorodne metody i formy pracy, znaczące miejsce przyznając aktywnym metodom, włączając dziecko, jego uczucia, myśli, wiadomości i ciekawość. Do najczęściej stosowanych metod należą: Metoda aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss, Metoda pedagogiki zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza, Metoda gimnastyki twórczej według C. Orffa i R. Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda nauki matematyki prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Metoda dramy, Metoda Knilla, „Edukacja przez ruch” wg Metody Doroty Dziamskiej. Podczas pracy wykorzystuje także elementy bajkoterapii, muzykoterapii, które służyły w wielu przypadkach jako wzmacnianie odporności emocjonalnej u dzieci i wspomaganiu ich w aktualnie przeżywanych trudnościach. Z własnej inicjatywy podejmowała działania w ramach programów i projektów edukacyjnych. Była współautorem programu własnego .............., projektu edukacyjnego .................. Współtworzyła plan kółka ruchowego ................ Uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. W ramach projektu zrealizowała w roku szkolnym ............. następujące moduły: „Czytamy razem z Małym Misiem", „Kodujemy razem z Małym Misiem”, „Opowiem Wam o Polsce”, „Misiowe recepty na pozytywne myślenie”, „Misiowy Bajarz”. Realizowała ogólnopolskie projekty edukacyjne: „Co słonko widziało”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Z darami natury świat nie jest ponury”, realizowała ogólnopolski program edukacyjny „Uczymy dzieci programować”.
Na bieżąco dokonywała ewaluacji osiągnięć dzieci, prowadziła obserwację pedagogiczną, a na zakończenie I semestru wyciągnęła wnioski do dalszej pracy w poszczególnych sferach rozwoju każdego z wychowanków oraz całej grupy. Regularnie współpracowała z logopedą pracującym na terenie przedszkola, korzystała ze wskazówek do pracy z dziećmi posiadającymi wady wymowy. W ramach działań wspierających konsultowała się ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ............ Sporządziła niezbędną dokumentację dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przekazała ją do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ................, w celu przeprowadzenia pogłębionego badania. Planowała i za zgodą rodziców prowadziła pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współopracowała „Indywidualny plan wspomagania i korygowania rozwoju dziecka”, który realizowała podczas pracy bieżącej z dziećmi wykazującymi trudności, indywidualizowała pracę z dziećmi zdolnymi poprzez przydzielanie zadań dodatkowych.
Wykorzystywała w swojej pracy wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, korzystała z Internetu, portali edukacyjnych. Internet stał się dla niej cennym źródłem informacji, a aplikacje i portale internetowe umożliwiły szybki kontakt z dyrektorem przedszkola, opiekunem stażu, koleżankami z pracy oraz rodzicami wychowanków. Doskonaliła swoją wiedzę poprzez samodzielne studiowanie literatury:
tutaj wymienić literaturę, z jakiej stażystka korzystała). Aktywnie uczestniczyła w zebraniach Rady Pedagogicznej współdziałając w zgodny sposób z pozostałymi jej członkami. Przygotowała radę szkoleniową na temat: ............................
Poszerzała swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne doskonalenie zawodowe. Podnosiła swoje kwalifikacje i kompetencje. Podczas stażu ukończyła studia podyplomowe na kierunku ................., a także uczestniczyła w wielu szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach, takich jak: (tutaj wymienić formy doskonalenia, w jakich stażystka brała udział). Korzystała z for internetowych np. pinterest.com., youtube.pl, blizejprzedszkola.pl, przedszkolankowo.pl, boberkowy - world.blogspot.com, panimonia.pl, literkowo.pl, pwn.pl, mac.pl. Została również członkiem grup na portalach społecznościowych: Nauczycielki przedszkola, Kreatywne nauczycielki przedszkola, Portal nauczycieli przedszkola. Na bieżąco przeglądała strony internetowe pod kątem aktualnych wiadomości na temat awansu zawodowego: www.men.gov.pl, www.awans.net, www.awans zawodowynauczyciel.pl, www.portal oswiatowy.pl.
Pani ............... wykorzystywała w pracy narzędzia multimedialne i informatyczne: laptop, odtwarzacz CD, telefon komórkowy, urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, laminator), dzięki którym wykonała wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które wykorzystywała do pracy z dziećmi. Prowadziła systematyczną dokumentację własnych działań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego. Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie, prawidłowo i w terminie konstruowała plany pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej, uwzględniając wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, sprawozdania oraz inne dokumenty. Opracowywała scenariusze zajęć, materiały do dekoracji przedszkolnych, karty pracy, gry obrazkowe, memory itp., nagrywała piosenki i inne materiały potrzebne do zajęć z dziećmi. Opublikowała scenariusz zajęcia ............... na łamach portalu .................. Administruje stronę internetową przedszkola, na której zamieszcza różnego rodzaju informacje dla rodziców oraz publikuje zdjęcia z ważnych wydarzeń jakie miały miejsce w przedszkolu.
W trakcie trwania stażu Pani ................ poznawała środowisko dzieci, ich problemy oraz doskonaliła umiejętność współpracy z dziećmi i rodzicami poprzez: spotkanie organizacyjno – informacyjne, rozmowy indywidualne, konsultacje z rodzicami, wspólny udział w uroczystościach i zabawach przedszkolnych. Nawiązuje bardzo dobre relacje z rodzicami wychowanków, pozyskując ich do współpracy na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. Postrzegana jest jako osoba ciepła i życzliwa, a przedszkole jako miejsce szczególnie przyjazne i bezpieczne. Organizowała święta nietypowe i uroczystości przedszkolne: „Dzień Sportu”, „Światowy Dzień Zwierząt”, „Święto Drzewa”, „Dzień Bezpiecznego Komputera”, „Walentynki”, „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, „Dzień Kobiet”, „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”, „Dzień postaci z bajek”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Wigilia przedszkolna”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Bal karnawałowy”, „Powitanie Wiosny”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Flagi”, „Dzień Rodziny, festyn”, „Urodziny dzieci”. Rodzice byli przychylni tym działaniom i licznie w nich uczestniczyli, a także oferowali swoją pomoc w ich organizacji i przeprowadzaniu. Podczas trwania stażu współpracowała ze środowiskiem lokalnym i promowała przedszkole poprzez udział w akcjach, takich jak: „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, akcji organizowanej przez MEiN „Szkoła do hymnu”, „Europejskim Tygodniu Kodowania”, „Dniu Głośnego Czytania”, w obchodach „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF”, wysyłce kartek urodzinowych dla chorych dzieci, zbiórce karmy dla psów i kotów z Azylu w ............., udział w ogólnopolskiej akcji Rodacy Bohaterom - zbiórka żywności dla Polskiego Kombatanta na Kresach, w akcji „Marzycielska Poczta”, współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w ............
Rozwijała predyspozycje i wrażliwość artystyczną dzieci, umożliwiając im udział w licznych konkursach m.in.: (wymienić konkursy, w jakich brała udział z wychowankami).
Uważam, że całokształt pracy Pani .......... w okresie stażu przyniósł wiele korzyści dzieciom, ich rodzicom, placówce oraz jej samej.
Pozytywnie oceniam przebieg stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez Panią .................. Wskazuję także na wysoki stopień zaangażowania w realizację wymagań, które są niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, otwartość na nowe wyzwania, pomysłowość i wytrwałość w realizacji zamierzonych celów oraz sumienność, co udokumentowałam w przedłożonym projekcie oceny dorobku zawodowego.

......................................
(podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.