X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50198
Przesłano:

Projekty oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
Nazwa placówki:
Dyrektor :
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Okres stażu: .

W związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego przez panią ..........., przedstawiam poniżej projekt oceny dorobku zawodowego.
Pani ........ we wrześniu 2021r. po raz pierwszy rozpoczęła pracę w przedszkolu jako wychowawca grupy 4-latków. Jako opiekun stażu, starałam się wspierać ją i pomagać w prowadzeniu grupy, na bieżąco służyłam radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.
Nauczycielka od początku roku szkolnego, po zatwierdzeniu przez panią dyrektor przedszkola planu rozwoju zawodowego, rozpoczęła jego realizację. Zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki- sposób prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ciągu całego stażu każdego miesiąca stażystka obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna, a także sama prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wszystkie zajęcia zostały omówione z nauczycielką. Wykazuje się ona umiejętnością autorefleksji - potrafi wyciągać wnioski ze swojej pracy oraz skutecznie je wdrażać. W trakcie trwania stażu współpracowała z nauczycielkami placówki oraz prowadziła zajęcia w obecności dyrektora przedszkola.
Nauczycielka angażowała się w organizowanie imprez przedszkolnych, takich jak Dzień Przedszkolaka, Dzień Misia, Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki, Koncert Bożonarodzeniowy, Dzień Rodziny. Wraz z grupą .......... zorganizowała inscenizację pt. „ Tłusty czwartek”. Przeprowadziła w grupie dzień bez zabawek oraz projekt edukacyjny „Morze”. Pani ..........wraz z dziećmi wzięła udział w programie przedszkolnym organizowanym przez Sanepid w ............ „Zdrowe zęby mamy- marchewkę zajadamy”. Nauczycielka wykazała się wysokim stopniem zaangażowania w realizację poszczególnych wymagań dotyczących rozwoju nauczyciela stażysty. Brała udział w akcjach charytatywnych, wielu konkursach gdzie była potrzebna współpraca z rodzicami. Z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz dzieci. Wykazywała się dużą pomysłowością, bardzo poważnie i z uwagą podchodziła do swoich obowiązków. Pani Paulina uczestniczyła w ciągu roku szkolnego w różnych formach doskonalenia zawodowego, co z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu pracy. W codziennej pracy stażystka korzystała z narzędzi multimedialnych i informatycznych. Do kontaktów z rodzicami wykorzystywała platformę iprzedszkole.
Pani ........... jest osobą komunikatywną, otwartą na sugestie i propozycje z mojej strony. Rzetelnie spełniała wymagania i sumiennie wykonywała swoje zadania. Myślę, że doświadczenie, jakie zdobyła w czasie trwania stażu, zainspirują ją do wnikliwej analizy swoich dokonań, wyzwolą chęci wzbogacania swej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.
Uważam, że pani .......... zrealizowała zamierzone zadania. Planowo wywiązała się również z zaplanowanych przedsięwzięć. Na podstawie moich obserwacji, proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:

Nazwa placówki:
Okres stażu:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

W związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego przez panią ............ przedstawiam poniżej projekt oceny dorobku zawodowego.
Pani ......... we wrześniu rozpoczęła staż jako nauczyciel i wychowawca grupy 5-latków. Jako opiekun stażu, starałam się wspierać ją i pomagać do warunków pracy w przedszkolu. Wskazywałam źródła wiedzy merytorycznej w celu wzbogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych. Na bieżąco służyłam radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.
Pani ......... od początku roku szkolnego, po zatwierdzeniu przez dyrektora przedszkola planu rozwoju zawodowego, rozpoczęła jego realizację. Zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, zapoznała się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania placówki- sposobami prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ciągu całego stażu każdego miesiąca obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna, a także sama prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz pani dyrektor. Brała udział w zajęciach prowadzonych przez inne koleżanki, miedzy innymi przez Iwonkę P. Dało to jej możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy. Zajęcia były omawiane. Pani .......... formułowała wnioski, wymieniała się spostrzeżeniami z opiekunem. Zajęcia prowadziła różnymi metodami, wykorzystywała bogate pomoce dydaktyczne własnoręcznie wykonane. Zajęcia były zaplanowane, przemyślane, atrakcyjne. Jako początkujący nauczyciel radziła sobie w pracy wychowawczej z pięciolatkami. W tej dziedzinie nastąpił znaczący rozwój zawodowy nauczyciela. W trakcie trwania stażu współpracowała z nauczycielkami przedszkola. Angażowała się w organizowanie imprez grupowych i przedszkolnych, co przyniosło korzyści dzieciom. Potrafiła zintegrować się ze środowiskiem lokalnym przez współpracę z rodzicami przy organizowaniu uroczystości grupowych ( Andrzejki, Dzień Misia, „Lepienie pierogów”, „Tłusty czwartek”, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Poranek patriotyczny, Jasełka, Dzień Uśmiechu, Dzień Przedszkolaka, Mikołajki, Bal w koronie, Święto czekolady, Dzień kobiet, Dzień chłopaka, warsztaty z barwienia kwiatów, Dzień optymizmu). Z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz dzieci. Wykazywała się dużą pomysłowością , ambicjonalnie podchodziła do swoich obowiązków. Nauczycielka uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz indywidualnych spotkaniach z opiekunem w ramach potrzeb.
Pani ............. uczestniczyła w ciągu roku szkolnego w różnych formach doskonalenia zawodowego, co z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu pracy, podniosło umiejętności dydaktyczne. Stara się na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy wychowawcze. Szybko nawiązuje kontakt z dziećmi, inspiruje ich do podejmowania różnych działań.
Nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Stażystka konsultowała się z opiekunem w sprawach dotyczących realizacji zadań planu rozwoju zawodowego oraz wychowawczo- dydaktycznych w pracy z dziećmi. Jest osobą komunikatywną, otwartą na sugestie i propozycje z mojej strony. Rzetelnie spełniała wymagania i sumiennie wykonywała swoje zadania. Myślę, że doświadczenia dydaktyczne i wychowawcze, jakie zdobyła Pani .............. w pierwszym roku pracy w przedszkolu, zainspirują ją do wnikliwej analizy swych dokonań, wyzwolą chęci wzbogacenia swej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.
Uważam, iż Pani ............... zrealizowała zamierzone zadania. Planowo wywiązała się również z zaplanowanych przedsięwzięć. Na podstawie moich obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją prowadzoną przez nauczycielkę, proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.