X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49004
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego

................................. ..............................
(pieczęć szkoły) (miejscowość, data)

Projekt oceny dorobku zawodowego
Pani ........... zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu
w ...............na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Za okres stażu na nauczyciela mianowanego, odbytego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

Na podstawie art.9c ust.5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116)
proponuję
pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu
Uzasadnienie
Pani ............. w okresie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 maja 2022 roku odbywała staż na stopień nauczyciela mianowanego. Dnia 2 września 2019 roku złożyła do Dyrektora plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Następnie 1 czerwca 2022 roku złożyła sprawozdanie z jego realizacji.
Nauczycielka zapoznała się z procedurami obowiązującymi w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, szczególnie w awansie na stopień nauczyciela mianowanego, nawiązała współpracę z opiekunem stażu. Po dokonaniu analizy swoich mocnych i słabych stron, potrzeb przedszkola, które wynikały z obserwacji nauczycielki, z wniosków z ewaluacji oraz z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora placówki i realizowaną przez przedszkole wizję rozwoju edukacji opracowała plan rozwoju zawodowego. Nauczycielka
z opiekunem stażu oraz dyrektorem przedszkola ustalała tematykę obserwowanych zajęć. Przedstawiała opiekunowi stażu scenariusz zajęć, który był omawiany. Odbywała się rozmowa przed obserwacyjną z dyrektorem. Pani .......prowadziła zajęcia we wszystkich grupach wiekowych oraz z wszystkich rodzajów edukacji. Zajęcia rozwijały kompetencje kluczowe dzieci. Zawierały metody aktywizujące. Były podczas zajęć wykorzystywane przez nauczycielkę narzędzia multimedialne. Zawsze po obserwowanych zajęciach odbywała się rozmowa poobserwacyjna, która dawała nauczycielce informację na temat prowadzonych przez nią zajęć. Pani ......... brała również udział w obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Poprawnie prowadziła zapisy przebiegu zajęć
w dzienniku przedszkolnym z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia w różnych grupach wiekowych. Tworzyła miesięczne plany pracy oraz prowadziła karty obserwacji dzieci, opracowywała ich wyniki i wyciągała wnioski na użytek planowania indywidualnych kierunków pracy z dzieckiem oraz oddziaływania dydaktycznego i wychowawczego dla całej grupy. Prowadziła również zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych logopedycznym oraz
z WWRD. Pani ..... ukończyła studia podyplomowe na kierunku logopedia. Prowadziła zajęcia logopedyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w ...... oraz
z dziećmi wytypowanymi w trakcie obserwacji wychowawców. Brała udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: e konferencjach, szkoleniach, wykładach, webinarach, warsztatach, radach szkoleniowych. Pełniła dodatkowe funkcje w przedszkolu: Podczas stażu pełniła funkcję koordynatora uroczystości przedszkolnych, była koordynatorem
i pomysłodawcą przedstawień teatralnych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii multimedialnej, a także prowadziła większość uroczystości przedszkolnych. Nauczycielka brała udział wraz z swoimi wychowankami w licznych akcjach, programach, konkursach
i zawodach. Zawsze aktywnie promowała przedszkole w środowisku lokalnym W okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu pandemii COVID-19 nauczycielka poznała przepisy prawa tymczasowego. Przeanalizowała procedury bezpieczeństwa i akty prawne. Poszerzyła swoją wiedzę jak postępować, aby zapobiegać i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz w przypadku pojawienia się zachorowania dziecka lub pracownika chorobą wywołaną wirusem COVID-19. Zdobyła wiedzę na temat wirusa COVID-19. Podczas pracy w przedszkolu przestrzegała zasad bezpieczeństwa i procedur bezpieczeństwa zapobiegających przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników .........w ....... Podczas kształcenia na odległość realizowała podstawę programową wychowania przedszkolnego korzystając z BIP, aplikacji Whatsapp, Messenger, portalu społecznościowego Facebook. Umieszczała tam nagrania, instrukcję, opisy zabaw dla dzieci. Przez cały czas była w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z rodzicami.
Nauczycielka stosowała wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. Studiowała literaturę z zakresu psychologii oraz pedagogiki co wpłynęło na uatrakcyjnienie zajęć, profesjonalne rozwiązywanie napotkanych trudności oraz podniesienie jakości pracy przedszkola. W ramach wsparcia rozwoju dzieci wspólnie
z opiekunem stażu panią ....... opracowała Innowację Pedagogiczną pt. „......” na rok szkolny ...... Stworzyła również jako współautor innowację pedagogiczną „.......” – wykorzystywanie zabaw logopedycznych do rozwijania aktywności słownych u dzieci w wieku przedszkolnym na rok szkolny ...... Zdobytą wiedzą dzieliła się z innymi nauczycielami. Nauczycielka zwracała uwagę na indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci takich jak: tempo pracy, wytrwałość, czas skupienia uwagi na zadaniu oraz uwzględniałam zainteresowania i dziecięce upodobania. Podczas swojej pracy stopniowała poziomy trudności dla dzieci. Dostosowywała pracę dla dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozszerzała wiedzę i umiejętności dzieci, które w danej dziedzinie wykazywała predyspozycje i zainteresowania. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym pani ....... nawiązała współpracę z następującymi instytucjami:.......... Dzięki tej współpracy wzmacniała wizerunek przedszkola w oczach dzieci, rodziców oraz lokalnej społeczności. Współpracowała z przedszkolnym zespołem specjalistów oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w ...... Współpraca przebiegała pomyślnie i służyła poznaniu środowiska rodzinnego wychowanków, a także wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieci. Prowadziła działania profilaktyczne wpierające potrzeby rozwojowe dzieci: innowacje, program „Mały miś w świecie wielkiej literatury”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, „Covidowe love”, „Czyściochowe przedszkole”, „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy”, „Orieenteringtime”. Była współorganizatorką uroczystości o charakterze patriotycznym
i ekologicznym: „Piękna Nasza Polska Cała – przegląd pieśni patriotycznej”, „Przyjaciel przyrody” – XX międzyprzedszkolny konkurs ekologiczny, „Polska moja mała Ojczyzna” przegląd pieśni i piosenki patriotycznej, „Polska na ludowo z wykorzystaniem TIK” przegląd tańca ludowego.

Nauczycielka prowadziła zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zastosowanie tych metod stwarzało warunki ułatwiające dzieciom zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez zabawę, uatrakcyjniło zajęcia, uwzględniało potrzeby i możliwości wychowanków.

Pani ........ podczas odbywania stażu dokonywała analizy własnej pracy. Skłaniało ją to do refleksji nad efektami pracy zawodowej, prowadzącej do samodoskonalenia zawodowego. uświadamiało warunki jakie należy spełniać, aby osiągnąć zamierzone cele. Dzięki autoanalizie poznała swoje mocne i słabe strony.

Nauczycielka dzieliła się zasobami wiedzy, doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego. Oprócz zajęć pokazowych przeprowadziła również warsztaty i szkolenia podczas Rady Pedagogicznej dla nauczycieli: warsztaty logopedyczne pt. „Zabawy logopedyczne usprawniające narządy mowy”, szkolenie „Praca zdalna w edukacji przedszkolnej – narzędzia informatyczne wykorzystywane w kształceniu na odległość” oraz „Od zabawy do nauki – zajęcia
z wykorzystaniem TIK dla nauczycieli”.
Dodatkowe zadania jakie zostały nauczycielce powierzane były sumiennie przez nią wykonywane. Brała udział w pracach zespołów: komisji rekrutacyjnej, komisji ds. świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, komisji ds. Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN).

Umiejętnie uwzględniała w pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Współpracowała z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku. Dzięki takiej postawie wzmocniła wizerunek przedszkola w oczach dziecka, rodziców, społeczności lokalnej. Otrzymywała aprobatę
i wsparcie władz lokalnych oraz zakładów pracy w podejmowanych działaniach.
Przez cały okres stażu nauczycielka współpracowała z rodzicami. Służyła pomocą i poradą. Dzieliła się z rodzicami wiedzą teoretyczną i praktyczną. Prowadziła zebrania, zajęcia otwarte, rozmowy i konsultacje. Brała udział w organizacji uroczystości przedszkolnych: „Stokrotkowe zwyczaje” – pasowanie na przedszkolaka, „Andrzejki”, „Mikołajki”, „Powitanie zimy” – kiermasz różności, „Bajkowy bal karnawałowy”, „Dzień Babci
i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka”, „Pożegnanie przedszkola” dla 6-latków, „Festyn Rodzinny”. Podczas trwania stażu systematycznie organizowała i współorganizowała akcje , które miały charakter charytatywny: „Świąteczny kiermasz dla Gabrysia”, „Góra Grosza”, „Świąteczna paka dla zwierzaka”, „Świąteczna zbiórka dla Bohatera”, „Wielkanocna kartka dla Bohatera”, „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”. Była pomysłodawcą przedstawień teatralnych dla dzieci: „Witaj wiosno”, „Śmieszka i strażnicy przyrody”.

Nauczycielka zapoznała się i analizowała akty prawne i rozporządzenia na potrzeby pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz śledziła zachodzące zmiany w prawie oświatowym. Stworzyła własną podręczną elektroniczną biblioteczkę aktów prawnych. Właściwie stosowała przepisy prawa oświatowego. W czasie trwania stażu poznała zasady funkcjonowania przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów przedszkolnych oraz organizację zadań placówki. Realizując to zagadnienie zapoznała się z wewnątrz przedszkolnymi aktami prawnymi, procedurami, regulaminami i zarządzeniami dyrektora przedszkola. Wykazała się umiejętnością posługiwania w pracy poznanymi zagadnieniami.

Pani ...... wykorzystywała technologię informacyjną i komunikacyjną
w swojej pracy. Sporządzała dokumenty przedszkolne, sprawozdania, plany miesięczne, scenariusze zajęć, ankiety w programie Microsoft Office Word 2007, prezentacje multimedialne w Power Point, łączyła kilka filmików w jedną całość przy użyciu aplikacji InShot. Podczas zajęć korzystała z przedszkolnej tablicy multimedialnej i podłogi interaktywnej. Systematycznie korzystała z komputera i rzutnika w celu wyświetlenia przygotowanych prezentacji multimedialnych, filmów, kart z ćwiczeniami logopedycznymi . Wykorzystywała internetowe kreatory i generatory do sporządzania dyplomów, podziękowań i zaproszeń. Tworzyła foldery, w których kompletowała różnorodne pliki potrzebne w pracy zawodowej, archiwizując je tak, aby można z nich było łatwo korzystać. Korzystała z zasobów Internetu, poszukując inspiracji do zajęć, prac plastycznych, dekoracji, utworów muzycznych, tańców oraz ćwiczeń logopedycznych.

Podsumowując Pani ....... cieszy się autorytetem wśród rodziców, dzieci oraz nauczycieli . Postrzegana jest jako osoba kompetentna, odpowiedzialna, obowiązkowa. Chętnie podejmuje inicjatywy służące podniesieniu jakości pracy przedszkola. Jest otwarta na nowości, wciąż gotowa do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobistego.
Stwierdzam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy odbywania stażu, Pani ....... w pełni realizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego.
Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.