X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49361
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - rewalidacja

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Emilia Parasiak
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie
83-110 Tczew ul. Gdańska 2
STANOWISKO – nauczyciel rewalidacji
OPIEKUN STAŻU – mgr X
CZAS TRWANIA STAŻU – 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
Data ukończenia stażu: 31 maja 2022 r.

KWALIFIKACJE:
1. Studia pierwszego stopnia: Uniwersytet Gdański, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i logopedia; tytuł zawodowy: licencjat
Gdańska Wyższa szkoła Humanistyczna, kierunek: Zarządzanie i Marketing; tytuł zawodowy: licencjat
2. Studia drugiego stopnia: Uniwersytet Gdański, kierunek: Pedagogika; tytuł zawodowy: magister
3. Studia Podyplomowe:
Uniwersytet Gdański, kierunek: Podyplomowe Uzupełniające Studium Terapii Logopedycznej
Uniwersytet Gdański, kierunek: Podyplomowe Studium Neurologopedyczne
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Z wykształcenia jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem, neurologopedą oraz oligofrenopedagogiem. W Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Tczewie zatrudniona jestem na stanowisku nauczyciela rewalidacji.
Od początku pracy w szkole biorę czynny udział w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz wydarzeniach szkolnych. Staram się systematycznie wzbogacać warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów pracy szkoły. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.
We wrześniu 2019 roku dyrektor szkoły pan X wyraził zgodę na umożliwienie mi odbycia stażu na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.
Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo - Profilaktycznego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Planując swoje działania miałam na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Plan rozwoju zawodowego uwzględnia także mój czynny udział w życiu szkoły oraz jej promowanie poprzez organizację uroczystości szkolnych, doskonalenie zawodowe, wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich.
W trakcie trwania stażu dokonywałam bieżącej analizy własnych działań i oceniałam skuteczność realizowanych zadań.
Przystępując do realizacji zamierzeń, szczegółowo przeanalizowałam zapisy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego:
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574) z późniejszymi zmianami,
Przez cały okres trwania stażu śledziłam informacje dotyczące awansu zawodowego oraz zmian dokonywanych w tym obszarze. Korzystając ze stron internetowych Ministerstwa Edukacji
i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych systemu awansu zawodowego. Poszukiwałam również informacji dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Współpraca z opiekunem stażu.
Bardzo ważnym elementem w czasie odbywania stażu była współpraca z opiekunem stażu panią mgr X. Zawarłyśmy ze sobą pisemny kontrakt i ustaliłyśmy zasady współpracy, które obejmowały:
- pomoc w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego,
- obserwowanie zajęć opiekuna stażu,
- prezentację własnych zajęć,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
- pomoc w doskonaleniu zawodowym,
- pomoc w interpretowaniu prawa oświatowego,
- pomoc przy opracowaniu sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
W czasie trwania stażu prowadziłam zajęcia rewalidacji indywidualnej w obecności opiekuna stażu i wicedyrektor szkoły paniX. Zajęcia prowadzone pod okiem opiekuna stażu odbywały się cyklicznie, 2 razy w ciągu każdego semestru, natomiast zajęcia w obecności pani dyrektor, odbyły się dwukrotnie w czasie trwania stażu. Po odbytej wizytacji omawiałam z opiekunem scenariusze zajęć i wyjaśniałam celowość zastosowanych działań, metod oraz stopień realizacji założonych celów. Pani X dzieliła się swoimi spostrzeżeniami, wiedzą oraz doświadczeniem. Zgodnie z ustalonym harmonogramem planu rozwoju zawodowego brałam również udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Analizowałam wraz z Panią X prowadzone przez nią lekcje oraz zajęcia rewalidacyjne. Dzięki podejmowanym przeze mnie licznym zastępstwom, jako nauczyciel wspomagający, miałam również możliwość obserwowania pracy innych nauczycieli.
Efekty:
Dzięki analizowaniu zajęć wyciągałam wnioski do dalszej pracy, jak również udoskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu dało mi pewność, że wykonywana przeze mnie praca jest poprawna pod względem metodycznym
i merytorycznym. Doświadczenie to pozwoliło mi przyjrzeć się nowym rozwiązaniom
i pomysłom bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu zawodowego. Analizowałam przepisy ze szczególnym uwzględnieniem awansu na nauczyciela mianowanego. Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów: wniosku o rozpoczęcie stażu i projektu planu rozwoju zawodowego oraz przygotować sprawozdanie. Sporządzając projekt planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych umiejętności oraz kompetencji koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie
z potrzebami szkoły. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
Wdrażając zaplanowane przedsięwzięcia zauważyłam ścisły związek między doskonaleniem się a podwyższaniem jakości pracy. Jestem przekonana, że działania te wpłynęły na mój rozwój na wielu płaszczyznach pracy zawodowej.
W trakcie stażu uczestniczyłam w wielu szkoleniach i kursach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, jak również brałam czynny udział w szkoleniach, które odbywały się w ramach Wewnątrzszkolnego Dokształcania Nauczycieli.
W ramach Wewnątrzszkolnego Dokształcania Nauczycieli wzięłam udział w szkoleniu:
- Arkusz kalkulacyjny- prowadzący pan X (6h)
- Narzędzia TIK w pracy nauczyciela- prowadząca pani X (6h)
Szkolenia prowadzone przez Platformę e-learningowa dla logopedów „Teczka Logopedy”:
- Ankyloglosja (2h)
- Wertykalno - horyzontalna pozycja języka (2h)
- Programowanie języka – propozycje praktyczne (2h)
- Ortodoncja- diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego (2h)
- Terapia jąkania – warsztaty (2h)
- Profilaktyczne zajęcia grupowe w przedszkolu. Stymulowanie mowy i myślenia (2h)
- Mowa bezdźwięczna od teorii do praktyki, etapy korekcji (2h)
- Terapia logopedyczna dziecka ze spectrum autyzmu (2h)
- Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka (2h)
- Terapia karmienia- znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy (2h)
- Diagnoza i terapia dyzartrii w ujęciu praktycznym (2h)
- Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne (2h)
- Terapia logopedyczna dziecka z implantem ślimakowym (2h)
- Afazja – terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego (3-6r.ż) (2h)
- Parafunkcje- diagnoza i terapia logopedyczna (2h)
- Podstawy anatomii dla logopedów cz. 1. Mięśnie głowy i szyi (2h)
- Anatomia Mięśnie języka, podniebienia i gardła (2h)
- Programowanie języka cz. 1 – propozycje praktyczne (2h)
- Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Aspergera (2h)
- Ocena funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka ze spektrum (2h)
- Programowa języka cz. 2 – propozycje praktyczne (2h)
- Afazja - terapia dziecka w wieku szkolnym (2h)
Pozostałe szkolenia odbyte w formie on-line:
- Znaczenie diagnozy odruchowych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt (2h)
- VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii (17h)
Szkolenia i kursy stacjonarne:
- Trening Umiejętności Społecznych, Gdańsk (14h)
- Terapia sygmatyzmu międzyzębowego oraz bocznego, Bydgoszcz (7h)
- Czym są przetrwałe odruchy wczesnodziecięce?, Tczew (3h)
- Trzeci wakacyjny cykl szkoleń- Metoda Krakowska, Kraków (50 h)
- Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia - podejście autorskie, Gdynia (14h)
- Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, Gdynia (14h)
- Terapia zaburzeń czynności systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego, Sierosław
k. Poznania (28h)
Zdobyte podczas tych szkoleń wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi terapeutami, wymiany doświadczeń, aktualizowania swojej wiedzy i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia
i urozmaicenia własnych zajęć.
Ponadto studiowałam literaturę z zakresu terapii, pedagogiki i psychologii co pozwoliło mi pogłębiać swoją wiedzę z tych dyscyplin. Dużo wskazówek i ciekawych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych odnajdywałam w naszej szkolnej bibliotece. Spośród najbardziej polecanych przeze mnie pozycji są:
- Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz
- Terapia ręki, Bartkiewicz Wioletta, Giczewska Aneta
- Arteterapia dla dzieci. Propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi
z najmłodszymi, Ewa Baranowska-Jojko
- Arteterapie dla dzieci i młodzieży. Muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką, Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel
- Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka, Małgorzata Chojak
- Psychologia poznawcza Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura, Szymon Wichary
- Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce matematyki, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
- Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady, Sawiński Julian Piotr
- Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz
Ważnym elementem mojej pracy jest nieustanne uzupełnianie i poszerzanie własnych kwalifikacji zawodowych. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli, posiedzeniach Rady Pedagogicznej dał mi możliwość zaznajomienia się z bieżącymi problemami wychowawczymi, personalnymi w placówce, a także planowanymi działaniami. Dało mi to również możliwość spotkania się w gronie pedagogicznym i wymianę cennych doświadczeń. Spostrzegłam zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w placówce.
Efekty:
Podjęte przeze mnie powyższe działania zdecydowanie miały wpływ na podniesienie jakości mojej pracy zawodowej. Niewątpliwie podjęte liczne szkolenia przyczyniły się do zgłębienia wiedzy w zakresie dydaktyki zajęć, w tym metod komunikacji, metodyki, terapii i rehabilitacji w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy, z którymi pracowałam. Wybierając kursy, szkolenia, werbinaria czy warsztaty metodyczne, kierowałam się przydatnością w pracy własnej, z których czerpałam wiedzę i umiejętności nt. metod pracy z uczniami, biorąc pod uwagę ich dysfunkcje. Udział w spotkaniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i opracowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia dał mi szansę na wymianę doświadczeń oraz własny rozwój. Doskonaliłam umiejętność prowadzenia dialogu, który ułatwił współdziałanie i otwartą komunikację, a także wzmocnił więzi pomiędzy członkami zespołu.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Przez cały okres stażu doskonaliłam swój warsztat pracy pedagoga specjalnego i logopedy.
W celu samodzielnie studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną oraz dostępne w Internecie prace lub artykuły innych nauczycieli. W szerokim zakresie korzystałam z publikacji zamieszczonych na portalach i w serwisach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, np. www.edux.pl, www.profesor.pl, www.educarium.pl. Podczas trwania stażu gromadziłam pomoce naukowe nabywając je na różnych szkoleniach, korzystając ze stron internetowych czy księgarni. W pracy nauczyciela rewalidacji posługiwałam się książkami, programami, kartami pracy przydatnymi w działaniach dydaktycznych i terapeutycznych.
Efekty:
Jednym z wielu efektów mojej pracy stało się wzbogacenie wyposażenia gabinetu w nowe pomoce dydaktyczne i plastyczne. Dzięki mojemu zaangażowaniu udało się kupić pomoce dydaktyczne, które służą prowadzeniu terapii Metodą Krakowską. Współpracując z biblioteką szkolną udało mi się również zdobyć środki oraz zakupić wiele cennych książek związanych
z tematyką dotyczącą autyzmu, dydaktyki, psychologii i pedagogiki.
Wiedza zdobyta w trakcie doskonalenia zawodowego oraz zgłębianie literatury przedmiotu zachęciła mnie do samodzielnego tworzenia bazy pomocy dydaktycznych, które dostosowywałam do indywidualnych możliwości uczniów niepełnosprawnych. Sukcesywnie tworzyłam materiały w postaci kart pracy, plansz wspomagających rozwój motoryki małej,
a także bazy interaktywnej. Zastosowanie różnorodnych wprowadzały ożywienie podczas zajęć oraz skutecznie podnosiły jakość prowadzonych przeze mnie zajęć.
5. Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej
Przez cały okres trwania stażu sumiennie prowadziłam dokumentację szkolną. W oparciu
o dokładną analizę orzeczeń uczniów, tworzyłam indywidualne programy rewalidacyjne,
na bieżąco uzupełniałam dzienniki zajęć rewalidacyjnych, systematycznie sporządzałam oceny śródroczne i na koniec roku szkolnego. Brałam też czynny udział w spotkaniach zespołów
do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i opracowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia.
Efekty:
Dzięki rzetelności i zaangażowaniu w tworzenie dokumentacji szkolnej poszerzyłam moją dotychczasową wiedzę i doświadczenie zawodowe, mogłam brać czynny udział w życiu szkoły i realizować zamierzone cele. Praca w zespole pedagogicznym podniosła efektywność moich działań oraz nabyłam umiejętności w planowaniu i organizacji nauczania.
6. Realizacja projektów oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych
W okresie trwania stażu brałam udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” czytając uczniom z klasy 2 c swoje ulubione książki z dzieciństwa. Podczas prowadzenia zajęć rewalidacji, cyklicznie sięgałam po literaturę dziecięcą, która służyła nam jako wprowadzenie do zagadnień omawianych podczas danej lekcji. Współorganizowałam imprezy wewnątrzszkolne takie jak Dzień Otwarty szkoły oraz Dzień Integracji, w którym byłam odpowiedzialna za dekoracje oraz koordynację międzyszkolnego konkursu plastycznego. Podczas trwania stażu organizowałam lub współorganizowałam:
- Szkolny konkurs „Najpiękniejszy zeszyt”- współorganizator,
- Szkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka wielkanocna” - organizator,
- Wyłonienie laureatów w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Na niebiesko
dla autyzmu"- koordynator na szczeblu szkolnym,
- Szkolny konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” - organizator,
- Międzyszkolny Konkurs plastyczny „Być dla kogoś” ”- współorganizator,
- Szkolny konkurs plastyczny „Moje wakacyjne marzenia” ”- współorganizator.
Od trzech lat sprawuję opiekę nad szkolną gazetką, która pełni funkcję reprezentatywną
w naszej szkole. Z dużym zaangażowaniem projektuję oraz samodzielnie wykonuję dekoracje. Systematycznie dokonuję zmian wystroju gazetki uwzględniając cykliczność pór roku, uroczystości szkolne i oraz okolicznościowe wynikające z kalendarza.
Stawiając sobie za cel promocję szkoły w lokalnej społeczności, podjęłam działania polegające na koordynowaniu działań związanych wykonaniem oraz dostarczeniem kartek bożonarodzeniowych, oraz wielkanocnych, które trafiały do lokalnych instytucji oraz przedstawicieli organów administracji państwowych.
Podczas trwania matur, brałam czynny udział w komisji egzaminacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym „Nauka” oraz byłam członkiem komisji egzaminacyjnej testów klas ósmych.

Efekty:
Realizacja projektów oraz organizacja konkursów oraz uroczystości szkolnych przyczyniły się do tworzenia wizerunku szkoły oraz jej promocji. Dzięki podjętym przeze mnie działaniom moja podopieczna X z klasy 3 c zajęła 3 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Na niebiesko dla autyzmu".
7. Wdrażanie uczniów do aktywnego korzystania z różnych form kultury
Jednym z moich celów podczas trwania stażu było wdrażanie uczniów do aktywnego korzystania z różnych form kultury. Chcąc pokazać uczniom jak wygląda świat z perspektywy czytelnika, systematycznie uczęszczałam z dziećmi do szkolnej biblioteki. Pomagałam im dobrać literaturę, która będzie odpowiednia do ich umiejętności czytelniczych, jak również rozbudzi ich ciekawość. Po pewnym czasie zauważyłam, że dzieci same zaczęły dopytywać się o wizytę w bibliotece, a ich technika czytania zdecydowanie się polepszyła.
Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć chętnie korzystałam ze strony internetowej https://vod.tvp.pl/, na której znajdują się krótkie produkcje teatralne przedstawiające polskie tradycyjne oraz zupełnie nowe baśnie z ciekawymi postaciami i morałem.
Efekty:
Wdrażając dzieci do aktywnego korzystania ze źródeł kultury, udało mi się rozbudzić w nich ciekawość czytelniczą, zmotywować do częstszego sięgania po książki, a to w konsekwencji wpłynęło to na rozwój umiejętności lingwistycznych. Działania te wpłynęły na budowanie wśród dzieci prawidłowego nawyku sięgania po książkę, na rzecz rezygnacji korzystania multimediów.

§ 7 ust 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Chcąc skutecznie rozpoznać potrzeby rozwojowe uczniów, prowadziłam rzetelną diagnozę każdego z nich. Systematyczne rozmowy z dzieckiem oraz dokładna obserwacja pedagogiczna wzbogaciły dodatkowo moją wiedzę na temat poziomu funkcjonowania, jego zainteresowań oraz zdolności. Chcąc mieć pełen obraz ucznia, konsultowałam się również z wychowawcami oraz zapraszałam na spotkania rodziców. Zależało mi na poznaniu oczekiwań opiekunów wobec prowadzonych przeze mnie zajęć. Określałam również zasady i podkreślałam konieczność współpracy. W oparciu o zebraną dokumentację tworzyłam program rewalidacyjny, który uwzględniał w pierwszej kolejności zalecenia wynikające z orzeczenia, zalecenia i obserwacje nauczyciela, jak również pracę nad jego mocnymi stronami dziecka.
Efekty:
Dzięki holistycznemu podejściu do diagnozy, uczniowie chętnie wykonywali powierzone im zadania, które dostosowane były do poziomu umiejętności bazowych, a następnie podnosząc stopień trudności omawianych treści, budowałam jego poczucie wartości, równolegle
z narastającymi umiejętnościami.

§ 7 ust 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia

W mojej pracy starałam się rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci poprzez własną obserwację, jak również analizę orzeczeń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Z tego względu na bieżąco zmieniałam i modyfikowałam swój warsztat pracy. Starałam się także wzbogacić go dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod aktywizujących.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią zróżnicowaną grupę.
W codziennej pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej dobierałam i stosowałam odpowiednie metody oraz formy pracy stosownie do ich możliwości i potrzeb. Podczas zajęć stosowałam następujące metody i techniki:
- drama;
- arteterapia;
- elementy Pedagogiki Zabawy;
- elementy „Metody Dobrego Startu” wg M. Bogdanowicz;
- metoda praktycznego działania;
- metoda stawianych zadań;
- oparte na słowie: pogadanka, dyskusja, opowiadanie, opis, praca z książką;
- technika składania papieru – Origami;
- „Edukacja przez Ruch” Doroty Dziamskiej.
- "Burza mózgów.
Efekty:
Wdrożenie metod aktywizujących podczas zajęć dydaktycznych, zwiększyły ich atrakcyjność. Wprowadzanie niestandardowych metod pracy np. arteterapii, dramy podczas treningu umiejętności społecznych zaowocowało umiejętnością rozpoznawania
i nazywania przez uczniów własnych uczuć, a dzięki zastosowaniu muzykoterapii dzieci nauczyły się, jak skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak się relaksować. Z kolei wprowadzone elementy terapii ręki, rozwijały motorykę małą, czyli zdolności manualne uczniów, poprawiły ruchy precyzyjne rąk, kształtowały nawyk poprawnej postawy stolikowej, chwyt pisarski, a także rozwijały autonomiczność poprzez zabawę. Natomiast dzięki technikom plastycznym, po które sięgałam na zajęciach, przyczyniły się do wzmacniania mięśni dłoni i były pomocne w kształtowaniu się poczucia sprawstwa.

§ 7 ust 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Rozpoczynając staż dokonałam autorefleksji dotyczącej moich umiejętności i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań.
Na podstawie informacji od opiekuna stażu oraz obserwacji postępów uczniów oceniłam skuteczność działań własnych oraz dokonywałam korekt w tym działaniu. W swojej pracy uwzględniałam problemy środowiska, wykorzystując przy tym możliwości technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty.
Na podstawie autoanalizy własnych działań, poznałam swoje mocne i słabe strony oraz formułowałam wnioski do dalszej pracy. Na koniec każdego roku szkolnego na własne potrzeby, podsumowywałam własne działania jako nauczyciela rewalidacji, analizowałam osiągnięcia dzieci, z którymi prowadziłam zajęcia oraz wyznaczałam sobie kolejne cele.
Efekty:
Umiejętność przeprowadzania autorefleksji oraz ewaluacji własnej pracy przyczyniła się
w znacznym stopniu do podniesienia jakości mojej pracy i wpłynęła na to efektywność prowadzonych przeze mnie zajęć.

§ 7 ust 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

W okresie trwania stażu zostały przeze mnie przeprowadzone zajęcia otwarte dla nauczycieli naszej szkoły. Udział w nich wzięła pani X oraz pani wicedyrektor X, a tematem spotkania była „Diagnoza miofunkcjonalna”. W spotkaniu również wziął udział uczeń naszej szkoły, X z klasy 7, jako diagnozowany przypadek. Na zajęciach udało się dokonać obszernego rozpoznania oraz przygotować zalecenia dla rodziców i terapeuty do dalszej terapii.
W okresie stażu opracowałam wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które wzbogacały oraz urozmaicały mój warsztat pracy. W czasie trwania pandemii stworzyłam ćwiczenia na platformie www.wordwall.net/pl oraz korzystałam ze stron internetowych: www.edux.pl, www.profesor.pl, www.educarium.pl. Na międzynarodowym portalu społecznościowym Facebook w grupie „Inspiracje na rewalidację” wymieniam się doświadczeniami z innymi terapeutami.
Efekty:
Wymieniając informację i dzieląc się swoją wiedzą zdobyłam cenne doświadczenie, które pozytywnie wpłynęło zarówno na jakość mojej pracy, ale przede wszystkim atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. W atmosferze sprzyjającej wymianie spostrzeżeń, poglądów i wniosków lepiej się współpracuje, a w konsekwencji wpływa to na poziom funkcjonowania szkoły.

§ 7 ust 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Rodzina i szkoła to dwa najważniejsze środowiska wychowawcze dziecka, mające decydujący wpływ na jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników procesu wychowawczego. Podczas indywidualnych spotkań z rodzicami poruszałam tematykę związaną z zagrożeniem, jakim jest w dzisiejszych czasach brak odpowiedniej ilości poświęcanego czasu dzieciom oraz nieumiejętne korzystanie przez dzieci z Internetu. Uświadamiałam rodziców, że brak kontroli może prowadzić do silnego uzależnienia, trudności z selekcją nieprawdziwych informacji, cyberprzemocy oraz zaburzenia w relacjach bezpośrednich. Rozmowy te często pokazywały mi, że rodzice nie są świadomi ile czasu ich dziecko spędza przed ekranem telefonu, tabletu i komputera. Na potrzeby zajęć rewalidacyjnych stworzyłam program profilaktyki zaburzeń emocjonalnych o nazwie:
„O emocjach słów kilka”. Uwzględnia on tematykę dotyczącą emocji, ale również zagrożeń XXI wieku. Celem tych zajęć było kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, nauka skutecznych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami, trening umiejętności społecznych jak również umiejętne rozpoznawanie i świadome podejmowanie decyzji. Prowadzenie tego typu zajęć pokazało mi ogrom deficytów oraz nieumiejętności dzieci, które wynikają z braku zaopiekowania się tą sferą przez dom.

Efekty:
Dzięki prowadzeniu spotkań z rodzicami i podejmowaniu trudnych tematów związanych ze świadomym wychowaniem dzieci, udało mi się uzyskać zamierzone cele. Otrzymując informację od mam dwóch uczniów o wprowadzonych zmianach metodą „małych kroków”, udało się polepszyć funkcjonowanie społeczne oraz wyeliminować zachowania trudne dziecka, które były skutkiem nadużywania telefonu.

§ 7 ust 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację mojego stażu.
Mając na celu poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, zapoznałam się z regulaminami i procedurami obowiązującymi w w/w placówce. Dokonałam analizy następujących dokumentów:
- Statutu Szkoły,
- Programu Profilaktyczno-Wychowawczego,
- Wewnętrznego Szkolnego Systemu Oceniania
Do powyższych dokumentów wracałam systematycznie przez cały okres stażu, postępując zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi. Byłam w ciągłym kontakcie z psychologiem
i pedagogiem szkolnym. Współpracowałam z Radą Rodziców, dzięki czemu mogłam organizować konkursy dla uczniów naszej szkoły. Czynnie uczestniczyłam w spotkaniach
i pracach zespołu nauczycieli uczących w klasach I-III, IV-VIII. Na spotkaniach na bieżąco rozwiązywaliśmy problemy dotyczące sytuacji dydaktyczno-wychowawczej wychowanków oraz dzieliliśmy się wiedzą pedagogiczną potrzebną w pracy.
Bardzo ważne w naszej szkole są dzieci niepełnosprawne. Moja praca polega na wspieraniu ich rozwoju, dlatego na bieżąco analizowałam rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi:
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie ustawy z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07) Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2019 r. (Dz.U.2013.532 z dnia 2013.05.07) Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)
z późniejszymi zmianami.
Efekty:
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na zrozumienie procedur awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego realizację. Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz organizowania procesu nauczania czy prowadzenia dokumentacji.

§ 7 ust 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Początkowo na lekcjach rewalidacji korzystałam z Internetu, gdy chciałam, przedstawić dzieciom fragmenty przedstawienia teatralnego lub posłuchać muzyki. Bez wątpienia epidemia koronawirusa wprowadziła rewolucję w dziedzinie edukacji . W praktyce okazuje się, że lekcje online mają dużo zalet. Okazało się, że wiele ćwiczeń można przenieść na strefę gier, interaktywnych krzyżówek i rebusów. Z obserwacji zauważyłam, że jest to zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla uczniów niż praca z wykorzystaniem kart pracy.
Współczesna szkoła nie może obyć się bez korzystania z nowoczesnej technologii informacyjnej i komputerowej, a tym samym bez nauczycieli znających podstawy obsługi komputera i korzystających z programów komputerowych. Również i w moim życiu technologia komputerowa odgrywa bardzo ważną rolę. Komputer stał się narzędziem pracy,
z którego systematycznie korzystam. Często korzystam ze stron internetowych o tematyce oświatowej. Śledzę nowości i zmiany w przepisach prawa oświatowego umieszczonych na stronach kuratoryjnych oraz ministerialnych.
W swojej pracy bardzo często korzystałam z komputera, który służył mi do:
- opracowywania pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych,
- opracowywania regulaminów konkursów,
- projektowania dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
- przygotowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym,
- poszukiwania publikacji na portalach edukacyjnych,
- korzystanie portali edukacyjnych: www.printoteka.pl, www.wordwall.net/pl, www.superkid.pl, www.literka.pl
- opracowywania dokumentacji szkolnej,
- przygotowywania prezentacji za pomocą programu Power Point w celu wykorzystania ich na zajęciach edukacyjnych,
- wykorzystywania komputera do pracy z dzieckiem korzystając z komputerowych programów edukacyjnych oraz stron internetowych,
- opracowania karty pracy dla ucznia,
- korzystania z Internetu przy wyszukiwaniu informacji o kursach oraz branie udziału w szkoleniach on-line,
- komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, przesyłania dokumentów oraz prac drogą e-mailową.
W czasie trwania stażu ukończyłam szkolenia dla nauczycieli na temat stosowania dziennika elektronicznego wykorzystywanego w codziennej pracy. Potrafię pracować z wybranym systemem operacyjnym, obsługiwać edytor tekstów typu MS WORD, pracować z arkuszem kalkulacyjnym typu MS EXCEL, tworzyć prezentacje multimedialne oraz sprawnie prowadzić dziennik elektroniczny nauczyciela. Podczas prowadzenia zajęć korzystałam z programów edukacyjnych oraz encyklopedii multimedialnych, gier i zabaw dydaktycznych. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej uczniowie lepiej zapamiętują przekazywane informacje, przez co osiągają lepsze wyniki.
Efekty:
Dzięki technikom informacyjnym przygotowane przeze mnie zajęcia stały się bardziej atrakcyjne, a dzieci chętniej brały w nich udział. Posługując się dziennikiem elektronicznym posiadam stały kontakt z rodzicami oraz innymi nauczycielami, co podnosi jakość pracy szkoły poprzez dobrze działający system informacyjny. Wykorzystując w swojej pracy technologię informacyjną wzbogaciłam warsztat pracy.

PODSUMOWANIE
Przedstawione sprawozdanie obejmuje tylko niespełna trzyletni okres z mojej pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb szkoły. W pracy z dziećmi ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły. Praca z dziećmi, dla dzieci oraz ich rodzin daje mi dużo satysfakcji
i zadowolenia, a jej efekty dały się zauważyć w małych i dużych sukcesach moich wychowanków. Analizując moją pracę w okresie stażu mogę stwierdzić, że zadania, które sobie wytyczyłam w planie rozwoju zawodowego zostały zrealizowane. Myślę, że udało mi się przepracować owocnie ten czas.
Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Wiele z nich zamierzam kontynuować. W przyszłości nadal chcę podnosić kwalifikacje zawodowe i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Mam nadzieję, że każdy następny rok szkolny będzie równie owocny i przyniesie mi równie wiele zadowolenia i satysfakcji, a każdy sukces mojego ucznia będzie moim udziałem.
Opracowała Emilia Parasiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.