X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49358
Przesłano:

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE ROCZNE (2020/2021) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata Kalużna
Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2020 r. do 31 maja 2023 r.).

& 8 ust.3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Z dniem 1 września 2020 rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. W ramach odbywania stażu w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowałam poniżej wymienione zadania, które wynikają z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Żeby dobrze przygotować się do realizacji awansu zawodowego zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu. Były to: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2019 poz.2215), Rozporządzenie Men z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Z 2018 r. poz.1574) ze zmianami z 23 sierpnia 2019r. ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1650).

Swój staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności
oraz podsumowanie dotychczasowej pracy. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciela mianowanego
na nauczyciela dyplomowanego poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego. Kolejnym zadaniem, które pojęłam było opracowanie planu rozwoju zawodowego. Uwzględniłam: Status Szkoły, Program Profilaktyczno-Wychowawczy, procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w okresie pandemii COVID-19, procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uwzględniłam również potrzeby i oczekiwania uczniów.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego

We wrześniu 2020 roku przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania awansu na nauczyciela dyplomowanego i zgodnie z nim opracowałam plan rozwoju zawodowego, który złożyłam do Dyrektora szkoły wraz z wnioskiem o rozpoczęciu stażu.

3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

W obecnych czasach umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną jest niezbędna
w pracy zawodowej nauczyciela. Umiejętności włączenia komputera w proces dydaktyczny i wychowawczy może stanowić jeden z ważniejszych czynników, który wpływa na uatrakcyjnienie zajęć. Ta umiejętność szczególnie przydała się w momencie, gdy nauka odbywała się zdalnie (COVID-19).
Lekcje z uczniami odbywały się na platformach Discord i Teams.
Podczas mojej codziennej pracy, pisząc plan rozwoju zawodowego, opracowując dokumenty szkolne i sprawozdania, korzystałam z programu OpenOffice Writer oraz WordPad.
Często korzystałam z przeglądarki internetowej do wyszukiwania ciekawych pomysłów na zajęcia. Na bieżąco korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Efekty:
- Wzbogacanie lekcji w dodatkowe materiały, dzięki czemu jest atrakcyjniejsza
dla uczniów.
- Stałam się bardziej otwarta na nowe możliwości.
- Poszerzyłam swoje umiejętności korzystania z możliwości internetu w celu poszukiwania ciekawych pomysłów, scenariuszy i innych materiałów pomocnych
w prowadzeniu zajęć.

4. Udział w różnych formach doskonalenia.

Mając na uwadze potrzeby szkoły, uczniów oraz potrzebę podnoszenia własnych kwalifikacji uczestniczyłam
w różnych formach doskonalenia zawodowego, a zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystałam
w codziennej pracy. Uczestniczyłam online w webinariach i szkoleniach:
- 14.10.2020 Szkolenie aplikacji Teams.
- 14.12.2021 „Prawna odpowiedzialność nauczycieli”
- 13.02.2021 „Innowacje w edukacji, uczeń w roli głównej”
- 18.02 2021 „Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie”.
- 04.03.2021 „Efektywne metody rozwijania umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera”.
- 14.04. 2021 „Czy dyscyplina może być pozytywna”. Wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli.
- 17.04.2021 „Asertywny nauczyciel – jak być stanowczym i uprzejmym w tym samym czasie?”
- 13.05.2021 Szkolenie z Zespołu Interdyscyplinarnego ,, Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w dobie pandemii''.
- 31.05. 2021 „Jak zdiagnozować zapotrzebowanie na treści wychowawcze?”
- 10.06. 2021 „Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej”.
Szkolenia i webinaria w których uczestniczyłam przyczyniły się do:
- Podniesienia moich kompetencji zawodowych.
- Zdobycia niezbędnej wiedzy na temat dokumentów dotyczących awansu zawodowego.
- Wzbogacenia wiedzy.

5. Zastosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela.

Umiejętność obsługi komputera w znaczny sposób ułatwia pracę zarówno moją jak
i uczniów, a dostęp do internetu i sprawne posługiwanie się nim stwarza nam możliwość korzystania z najnowszych informacji. Za pomocą technologii komputerowej opracowałam pomoce dydaktyczne, sprawdziany, karty pracy, scenariusze lekcji, scenariusze uroczystości i konkursów, informacje na gazetki ścienne, dokumentację związaną z awansem.
Podczas lekcji pracowałam z multibookiem, elektroniczną wersją podręcznika wzbogaconą o filmy, zdjęcia 3D, pokazy slajdów.
Multibooki to interaktywne materiały, które uatrakcyjniają lekcje i zachęcają uczniów do nauki. Na lekcjach korzystałam również z programów multimedialnych, Internetu i aplikacji np. YouTube.
Korzystałam z portali edukacyjnych dla uczniów: zdalnelekcje.gov.pl, dyktandaonline, www.wczesnoszkolni.pl, ,www.printoteka.pl, www.matzoo.pl, www.pisu-pisu.pl, www.szaloneliczby.pl.
Na bieżąco udostępniałam zdjęcia i informacje dotyczące wydarzeń klasowych, administratorowi szkolnej strony internetowej. Były to następujące wydarzenia: Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, zajęcia reintegracyjne, projekty edukacyjne, wywiad z Panią bibliotekarką.
Wykonywałam plakaty akcji charytatywnej i konkursów szkolnych, dyplomy i podziękowania.
W roku szkolnym 2020/2021 prowadziłam zdalne nauczanie. Przygotowywałam materiały dla uczniów
i wysyłałam na czacie.
W okresie pracy zdalnej komunikowałam się z rodzicami za pomocą internetu, e-maila oraz messengera. Prowadziłam spotkania z rodzicami w aplikacji Teams.

Efekty:
- Komputer ułatwił mi wykonanie całej dokumentacji szkolnej i pomocy dydaktycznych, które są atrakcyjniejsze, efektem czego jest większe zainteresowanie uczniów.
- Systematycznie dokształcam się poprzez korzystanie ze stron internetowych.
- Potrafię wykorzystać komputer w mojej codziennej pracy przygotowując materiały edukacyjne.
- Opracowane przeze mnie materiały na stronę internetową szkoły służy jej promocji w środowisku.
- Uczeń lepiej rozumie poznane treści udostępnione w interaktywnym materiale.
- Można zaobserwować zaangażowanie i większe zainteresowanie uczniów.
- Nabycie nowych doświadczeń w pracy z uczniami.
- Technologia komputerowa wspomaga nauczanie tradycyjne.

6. Stosowanie technologii informatycznej i komunikacyjnej w celu organizacji pracy.

Opracowywałam dokumentację szkoły np. świadectwa, semestralne oceny opisowe. Czynnie korzystałam
z dziennika elektronicznego,, Vulcan''. Dziennik ten umożliwiał mi na bieżąco kontakt z rodzicami uczniów, zapoznawanie ich z wynikami edukacyjnymi ich dzieci. Komunikowałam się z innymi nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej, celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.

Efekty:
-Dzięki prowadzeniu dziennika elektronicznego usprawniona jest komunikacja między nauczycielami i rodzicami. - Podniesienie jakości pracy szkoły.

7.Wykorzystanie metod aktywizujących i sprzyjających procesowi uczenia się.

Zapoznałam się z artykułem,, Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej'' zamieszczonym na stronie internetowej. Starałam się uatrakcyjniać prowadzone lekcje, wykorzystując różne metody aktywizujące, np. gry dydaktyczne, które rozwijają przede wszystkim sprawność mówienia, komunikacji między rówieśnikami
i rozwijają wyobraźnię. Aktywizują uczniów słabszych i nieśmiałych. Stosowałam ,, Burzę mózgów'', ,, Mapę myślową'', ,, Słoneczko'', ,, Rybi szkielet'', karty z pytaniami, dokańczanie zdania, dyskusję i wiele innych. Dużą pomocą w aktywizowaniu uczniów okazał się rzutnik, ekran i strony internetowe z zabawami dla dzieci.

Efekty:
- Uczeń bardziej zaangażowany w procesie lekcyjnym.
- Dzieci chętniej wykonują powierzone im zadania.
- Rozwijają się różnorodne zainteresowania uczniów.
- Wzbogaca się wiedza nauczyciela na temat indywidualnego rozwoju poszczególnych uczniów.

& 8 ust.3 pkt, 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
dla nauczycieli.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

W dzisiejszym świecie, aby nauczyciel- wychowawca mógł być efektywny musi nie tylko uczestniczyć
w doskonaleniu zawodowym, ale również sam stać się szkoleniowcem. Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno- wychowawczych na terenie szkoły. W okresie stażu dzieliłam się wiedzą, pomysłowością oraz materiałami pomocnymi do realizacji imprez szkolnych. Przygotowałam scenariusze imprez dla oddziału przedszkolnego i klas I-III, które z powodu pandemii wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach.
Były to:
- Dzień Kobiet.
- Dzień Chłopca.
- Święto Wiosny
Dzieliłam się z koleżankami swoimi umiejętnościami przeprowadzając szkolenie dla wychowawcy klasy I
w opracowaniu oceny opisowej ucznia w e-dzienniku.
Współpracowałam z nauczycielami podczas organizacji konkursów i akcji charytatywnych.

Efekty:
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem sprzyja budowaniu zaufania i więzi koleżeńskich.
- Wymiana myśli, spostrzeżeń i doświadczeń między nauczycielami, opracowane i udostępniane materiały dotyczące różnych obszarów działalności dydaktyczno- wychowawczych ( wykorzystywanych przez innych nauczycieli) wpłynęły
na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

Na wszystkich moich lekcjach był obecny nauczyciel wspomagający, który pomagał uczniowi z orzeczeniem
oraz obserwował każdą moją lekcję. Przez prowadzenie zajęć z Multibookiem mogłam się z innymi nauczycielami podzielić swoim doświadczeniem z prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem technologii komputerowej. Udostępniałam innym nauczycielom przygotowane przeze mnie scenariusze zajęć klasowych.
Brałam aktywny udział w pracach zespołów klasowych w klasie III (będąc wychowawcą klasy) i klasy VII (pracując jako nauczyciel wspomagający ucznia w klasie VII). Biorąc udział w tych spotkaniach wymieniałam
się swoimi obserwacjami i doświadczenie. Z pozostałymi nauczycielami wymieniałam się wskazówkami,
jak pomóc uczniom w czasie zdalnego nauczania i jak zintegrować grupę po powrocie do szkoły.
Będąc wychowawczynią klasy III stale obserwuję i wspieram swoich uczniów. Spotkania zespołu klasowego nauczycieli uczących i pracujących w klasie III i rozmowy bieżące pozwoliły mi wyciągnąć stosowne wnioski
i zaproponować metody rozwiązania problemów dydaktyczno- wychowawczych.

Efekty:
- Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
- Wykorzystanie ciekawych pomysłów w pracy.

& 8 ust .3 pkt. 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .

1. Organizowanie konkursów szkolnych.

Rozwijałam zainteresowania i zdolności uczniów poprzez zorganizowanie konkursów szkolnych.
Przygotowałam plakaty z celami i regulaminem konkursów. Były to:
- Konkurs na plakat pt. ,,Dużo czytaj przyjacielu, zachęcaj do tego wielu''
- Konkurs dla chłopców ,,Zgadnij, kto to jest?”
- Konkurs na ,,Najpiękniejszą, Ekologiczną Marzannę”.
- Konkurs na Najciekawszy Wiosenny Kapelusz.
- Konkurs z okazji Dnia Ziemi ,,Ziemia jest tylko jedna''
- Konkurs techniczny na wykonanie zabawki z materiałów z recyklingu „Ze starego coś nowego''.
- Konkursy z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- ,,Moja miłość do Ojczyzny''
- ,,Polska flaga państwowa, a moja mała Ojczyzna''
- ,,Wiwat Król, wiwat Sejm, wiwat wszystkie Stany''.

Efekty:
- Zainteresowanie uczniów twórczością plastyczną.
- Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

2. Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji imprez szkolnych.

W tym roku szkolnym przygotowałam scenariusze, rekwizyty, pomoce i dekoracje imprez dla oddziału przedszkolnego i klas I-III. Z racji zaostrzeń epidemiologicznych, te wydarzenia wychowawcy przeprowadzili
w swoich klasach. Były to: Dzień Kobiet, Dzień Chłopca i Dzień Wiosny.
Z okazji Dnia Matki dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne przygotowując montaż słowno-muzyczny. Ze względu na pandemię i ograniczenie bezpośredniego uczestnictwa rodziców
w uroczystości, jego nagranie zostało umieszczone w e-dzienniku.

Współuczestniczyłam w imprezach i uroczystościach, które odbywały się na terenie szkoły:
- Bal karnawałowy
- Tydzień Bibliotek
- Dzień Dziecka
- Życzenia dla uczniów z okazji Dnia Dziecka
- Pikniki reintegracyjne
- Przedstawienie teatralne pt. ,, Dbajmy o zdrowie''.

Motywowałam uczniów do brania udziału w akcjach:
- ,,Kolorowy Świat Emocji'',
- ,,Dzień Kota''
- ,,Jak uchronić się przed depresją''
- Skarpetkowe wyzwanie - Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.
- Piramida zdrowia.

Efekty:
- Rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły.
- Wzbudzanie empatii u uczniów.
- Propagowanie zdrowego stylu życia.

3. Udział w konkursach szkolnych, gminnych i ogólnopolskich.

Wspierałam uczniów w przygotowaniu prac na konkursy. Zachęcałam ich do rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych. Dzięki tym działaniom moi uczniowie wzięli udział w konkursach:
- ,,Kolorowy Świat Emocji'',
- ,,Razem na Święta''
- ,,Najciekawsza Kartka Walentynowa'',
- ,,Najpiękniejsza palma i stroik'',
- Konkurs gminny ,,Moja Baranowska Ziemia'',
- XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS,, Bezpiecznie na wsi u mamy -
od 30 lat z KRUSEM wypadkom zapobiegamy'',
- ,,Laurka dla Mamy''.
- ,,Moja rodzina''.

Efekty:
- Rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych.
- Zainteresowanie uczniów twórczością plastyczną.

4. Współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami.

Będąc wychowawcą w klasie w której uczy się chłopiec z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym i pracując jako nauczyciel wspomagający współpracowałam z pedagogiem, psychologiem, logopedą i nauczycielem zajęć rewalidacyjnych. Współpraca dotyczyła również innych uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczna i tych, którzy potrzebowali pomocy doraźnie. Aktywna współpraca polegała również na wymianie informacji
na temat sytuacji uczniów, ich trudności wychowawczych i innych sytuacji wartych zainteresowania. Omawiane były postępy uczniów oraz zauważane trudności. Starałam się wykorzystywać wszystkie wskazówki otrzymane od nauczycieli specjalistów dotyczące pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki. Uczestniczyłam
w spotkaniach z pedagogiem, psychologiem i rodzicami dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Moi uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych przez pedagoga i psychologa. Były to:
- ,,Kolorowy Świat Emocji''
- ,,Jak uchronić się przed depresją''
- Zabawy z chustą animacyjną
- Pedagogika zabawy- integracja grupy rówieśniczej, ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
- Wykonanie mandalii i zajęcia reintegracyjne.

Efekty:
- Lepsze interpretowanie różnych zachowań uczniów.
- Poszerzenie zakresu informacji na temat uczniów i ich rodzin oraz specyficznych sytuacji w jakich się znajdują.

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

Systematycznie współpracuję z instytucją wspomagającą działania szkoły, czyli z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Współpraca polegała na wymianie informacji na temat sytuacji uczniów, ich trudności w nauce oraz innych problemów. Ustalano metody postępowania wobec tych dzieci. Systematycznie sporządzałam opinie o uczniach na potrzeby PPP. Na zajęciach dostosowywałam formy i metody pracy z dziećmi według zaleceń orzeczenia i opinii z PPP.

Efekty:
- Wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Zindywidualizowanie procesu nauczania.
- Niesienie właściwej pomocy dzieciom.

7. Doskonalenia warsztatu pracy.

Chcąc prawidłowo opracowywać dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, studiowałam literaturę fachową, podejmując problematykę opieki i wychowania, śledziłam nowości wydawnicze oraz wymieniałam się doświadczeniem
z innymi nauczycielami. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy wychowawczo- dydaktycznej jest nadrzędnym celem mojej pracy jako nauczyciela. Organizacja, wychowanie, podnoszenie efektów kształcenia, promowanie placówki w środowisku, podnoszenie kompetencji i systematyczny rozwój zawodowy, to działania, które mają
za zadanie doskonalenie zawodowe, które wykorzystałam w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Uczestnicząc
w licznych szkoleniach i kursach, szczególnie w tych, które dotyczyły kreatywności i innowacji pedagogicznych poznawałam nowe metody oddziaływania na uczniów. Webinaria dotyczące rozpoznawani oraz rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych znacznie ułatwiły mi pracę.
Na stronach internetowych, poświęconych edukacji szukałam artykułów, które pogłębiały moją wiedzę
i umiejętności.

W ramach doskonalenia warsztatu pracy koncentrowałam się na takich obszarach kierunkowych:
Tworzenie materiałów dydaktycznych:
- karty pracy,
- notatki,
- gry edukacyjne, planszowe,
- prezentacje multimedialne,
- kartkówki i sprawdziany,
Wdrażanie ciekawych i aktywizujących metod i form nauczania:
- metody integracyjne,
- metoda hierarchizacji (promyczkowe uszeregowanie),
- metody twórczego rozwiązywania problemów (mapy mentalne),
- metody pracy we współpracy z dziećmi,
- metody ewaluacyjne (kosz i walizeczka),
- metoda aktywizująca (dyktando w biegu),
- metoda projektu edukacyjnego.

Efekty:
- Poszerzałam swój warsztat pracy.
- Dzieliłam się pomysłami, wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które zyskałam podczas kursów i szkoleń.
- Uczniowie mogli brać udział w atrakcyjnych zajęciach.

8. Współpraca z GOPS w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy
w Rodzinie.

Od kilku lat jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy GOPS w Baranowie. Uczestniczyłam
w spotkanie Zespołu z Panią Wójt. Uczestniczyłam w wyborach nowego przewodniczącego. Brałam udział
w omawianiu założenia Błękitnej Karty osobom, które dopuszczają się przemocy w rodzinie. Brałam udział
w szkoleniu pt. ,,Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w dobie pandemii''.
Efekty:
- Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

9. Udział w projektach edukacyjnych

Wraz z moją klasie braliśmy udział w dwóch projektach edukacyjnych. Prze kilka miesięcy uczniowie realizowali projekt edukacyjny pt. ,,Moja miejscowość - moja mała Ojczyzna''. Celem było rozwijanie u uczniów wiedzy
o kulturze własnego regionu i związku z kulturą narodową. Przygotowując albumy o Kaskach, prezentując pokaz multimedialny, wykonując prace plastyczne, wirtualnie poruszając się po miejscach zamieszkania dzieci
i wykonując makiety swojej miejscowości uczniowie mieli możność rozbudzić w sobie poczucie przynależności do środowiska lokalnego i regionalnego. Mieli okazję wzmocnić więzy międzypokoleniowe przy wykonywaniu prac. Drugi projekt polegał na kilkumiesięcznej obserwacji roślin i odpowiedzi na postawione pytania badawcze.

Efekty:
- Wspólne, rodzinne spędzanie czasu.
- Rozwijanie wiedzy o kulturze, historii Kask i okolic.
- Rozbudzanie postaw badawczych.
- Szukanie odpowiedzi na pytania badawcze.

& 8 ust 3 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych z oświatą , powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1.Opracowanie i wdrożenie programu działań dydaktycznych.

Przez cały czas stażu prowadziłam koło czytelnicze pt.,, Książka jest dobra na wszystko'' dla uczniów klasy III. Uczniowie zapoznawali się z różnymi gatunkami literackimi. Przedstawiali inscenizację znanych wierszy, ilustrowali poznane utwory, poznawali twórczość autorów książek dla dzieci. Jedna uczennica prezentowała
i czytała napisaną przez siebie książkę pt. ,,Leśna stajnia''. Dzieci wykonały plakaty promujące czytanie książek
,, Dużo czytaj przyjacielu, zachęcaj do tego wielu''.
W Tygodniu Bibliotek wykonali i wręczyli laurki Pani bibliotekarce. W maju Miesiącu Książek, Bibliotek
i Czytelnika przeprowadzili wywiad z bibliotekarką szkolną.

Efekty:
- Kształtowanie postawy wrażliwości na teksty literatury.
- Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
- Podnoszenie poziomu czytelnictwa.
- Poznanie sposobów właściwego korzystania z książek.

2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przez cały czas stażu pracowałam jako nauczyciel wspomagający ucznia z niepełnosprawnością ruchową. Wspieranie mocnych stron chłopca, dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć zbudowało jego pozytywną samoocenę i motywacją do nauki. Podkreślanie jego osiągnięć na forum klasy, pozytywnie wpłynęło na wiarę we własne możliwości. Motywowanie do pracy poprzez stałe stosowanie wzmocnień i dostrzeganie dobrych elementów pracy zwiększyło jego aktywność na zajęciach. Dyskretne zachęcanie do zwiększenia relacji z rówieśnikami poprawiło relacje w grupie rówieśniczej. Aranżowałam współpracę z innymi uczniami poprzez zespołowe wykonania zadania w czasie zdalnego nauczania. Starałam się wpływać na właściwe zachowania rówieśników
w stosunku do chłopca.
Uczestniczyłam w spotkaniach specjalistów pomocy psychologiczno- pedagogicznej z mamą chłopca, byłam
w stałym kontakcie telefonicznym i SMS. Na bieżąco rodzice byli informowani o osiągnięciach dydaktycznych
i wychowawczych syna. Wspólnie rozwiązywaliśmy pojawiające się problemy.
Włączając ucznia w pracę szkoły moi uczniowie przeprowadzili z chłopcem wywiad. Uczeń bardzo pewnie
i wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania przez młodszych kolegów. Takie działanie wzmocniło funkcjonowanie społeczno-emocjonalne ucznia.
Efekty:
- Wzmacnianie samooceny ucznia.
- Pozytywne motywowanie chłopca wpłynęło na sprawne pokonywanie trudności.
- Rozwijanie mocnych stron ucznia przyczyniło się do osiągania sukcesów edukacyjnych.

3.Udział w tworzeniu dokumentacji wewnętrznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Będąc także wychowawczynią ucznia posiadającego orzeczenie PPP, we współpracy z nauczycielami
i specjalistami pracującymi z uczniem opracowałam Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
oraz Wielospecjalistyczną Ocenę Funkcjonowania Ucznia. Współtworzyłam również IPET dla ucznia
z niepełnosprawnością ruchową, gdyż pracuję z nim jako nauczyciel wspomagający. Brałam udział w spotkaniach zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej z rodzicami. Te spotkania służyły wymianie spostrzeżeń dotyczących pracy z uczniem i ustaleniu sposobów dalszej pomocy dziecku.

Efekty:
- Skuteczna praca wychowawcza szkoły.
- Wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Wdrożenie rodziców do współpracy ze szkołą i wychowawcą.

& 8 ust. 3 pkt.4 b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Praca w zespole nauczycieli.

W trakcie stażu uczestniczyłam w kilku spotkaniach zespołu nauczycieli uczących i pracujących z uczniami mojej klasy. Rozmowy dotyczyły zespołu klasowego, trudności wychowawczych uczniów i sposobach ich zapobieganiom. Omawiałyśmy trudny dla dzieci powrót do szkoły ze zdalnego nauczania. Przypomniane zostały zasady zachowania się w czasie reżimu sanitarnego. Dyskutowałyśmy na temat zajęć reintegracyjnych, które miały zapobiegać stresowi u uczniów po powrocie do stacjonarnego nauczania. Przeprowadzone rozmowy pozwoliły mi poznać postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów.
Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogiczne, które w tym roku w większości odbywały się zdalnie. Stacjonarnie uczestniczyłam w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej, która dotyczyła egzaminu ósmoklasisty.
Wykonywałam wszystkie przydzielone mi zadania. Przygotowałam wymaganą dokumentację szkolną. Systematycznie uzupełniałam napisanymi przeze mnie sprawozdaniami teczkę wychowawcy klasy. Dzieliłam się z koleżankami wiedzą i materiałami ze szkoleń w których uczestniczyłam.

Efekty:
- Nabrałam doświadczenia w sprawnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji.
- Wzbogacenie procesu kształcenia.
- Nabyłam nowe doświadczenia i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym.

2. Pełnienie funkcji lidera WDN.

Na początku roku napisałam plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.. Prowadziłam rozmowy
z nauczycielami odbywającymi staż, informowałam o ciekawych szkoleniach i webinariach, które ułatwiały jego realizowanie.
Efekty:
- Dzieliłam się pomysłami, wszelkimi nowościami i informacjami, które zdobyłam uczestnicząc w szkoleniach.

3. Pełnienie funkcji koordynatora akcji charytatywnych.

Przygotowałam plakaty i przeprowadziłam akcję zbiórki karmy dla zwierzaka pt. ,,Wspomóż psiaka lub kociaka ze schroniska''. Przez cały rok stażu wspólnie z dziećmi brałam udział w akcji zbierania nakrętek. W kwietniu razem z uczniami braliśmy udział w akcji ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci''.

Efekty:
- Udział w różnych akcjach charytatywnych uczy dzieci dzielenia się z innymi, niesienie pomocy potrzebującym, empatii.
- Udział w akcjach przynosi duże efekty wychowawcze.

3. Pełnienie roli opiekuna stażu i i opiekuna praktyk pedagogicznych.

Od września 2020 byłam opiekunem stażu dla nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień awansu
na nauczyciela kontraktowego. Byłam również opiekunem praktyk pedagogicznych nauczyciela studiującego edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Pomagałam stażystce w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego. Opracowałam kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta pracując jako nauczyciel wspomagający obserwował prowadzone przeze mnie zajęcia, na których starałam się przedstawić różne metody pracy.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczyciela odbywającego staż Omawiałam zajęcia prowadzone przeze mnie jak i obserwowane. Na bieżąco pomagałam w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych. Prowadziłam konsultacje z nauczycielem stażystą , udzielałam pomocy w doborze metod
oraz opracowaniu dokumentacji. Pomagałam w opracowaniu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Opracowałam projekt dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Efekty:
- Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela stażysty.
- Wspomaganie pracy nauczyciela stażysty.

Jaktorów, dnia 25.06.2021 Małgorzata Kalużna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.