X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49368
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego

imię i nazwisko: mgr inż. Magdalena Jermacz

nauczany przedmiot: język angielski

wykształcenie: wyższe magisterskie (filologia angielska, Uniwersytet Gdański)

stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu
ul. Sikorskiego 15, 12-200 Pisz

opiekun stażu: mgr Anna Laudańska-Zając

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZA OKRES 01.09.2009 – 31.05.2010

Celem podstawowym podjętego stażu jest uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Działania podejmowane przeze mnie w okresie stażu oraz ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593)

(§ 7 ust. 2 pkt 1)

Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonania zmian w tych działaniach;

1. Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz związanej z własnym awansem zawodowym
Prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z obowiązującymi procedurami. Systematycznie uzupełniałam dzienniki lekcyjne odpowiednimi wpisami rejestrującymi oceny, frekwencję, tematy lekcji i uwagi. Zwracałam szczególną uwagę na cykliczność i rytmiczność oceniania oraz skrupulatne zapisy dotyczące frekwencji uczniów. Gromadziłam również dokumentację potwierdzającą realizację planu rozwoju zawodowego w postaci scenariuszy lekcyjnych, które przygotowywałam na bieżąco, zgodnie z potrzebami, podczas całego roku szkolnego. Stanowiły one podstawę prawidłowo przeprowadzonych jednostek lekcyjnych. Jako potwierdzenie realizacji tego zadania może posłużyć także opracowany przez mnie plan rozwoju zawodowego złożony przeze mnie do dyrekcji i zatwierdzony do realizacji dn.07.09.2009 r.

2.Tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych
Podejmowałam działania mające na celu przygotowanie testów dydaktycznych sprawdzających wiedzę uczniów oraz dokonywałam ich analizy i ewaluacji. Posiadam zgromadzone archiwum sprawdzianów i kartkówek przygotowanych samodzielnie z zastosowaniem dołączonych do kursu płyt CD, pozwalających na modyfikację standardowych testów. Opracowywałam również autorskie karty pracy i ćwiczenia zgodnie z potrzebami wynikającymi podczas pracy dydaktycznej. Materiały te stanowiły niezbędne uzupełnienie i suplementację podręcznika. Wykorzystywałam metodę projektu w celu wzbogacenia zasobów dydaktycznych. Część pomocy stanowią plansze, albumy, prospekty i fiszki wykonywane przez uczniów z zastosowaniem moich wskazówek.

3.Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
Nawiązałam współpracę z przydzielonym mi zgodnie z KN art. 9c, ust. 1 opiekunem stażu, mgr Anną Laudańską - Zając. Opiekun stażu zadeklarował pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu oraz pomoc w doborze zadań uwzględnionych w planie rozwoju zawodowego. Podpisany został przez nas kontrakt ustalający zasady wzajemnej współpracy. Ustalony został grafik hospitacji i spotkań mających na celu wymianę doświadczeń, analizę obserwowanych zajęć i rozwiązywanie bieżących problemów. Jako potwierdzenie realizacji tego zadania może służyć kopia kontraktu oraz grafik odbytych zajęć obserwowanych.
Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami zespołu przedmiotowego. W ramach naszej współpracy zapraszałam na moje lekcje opiekuna stażu oraz uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez mgr Annę Laudańską-Zając. Wzbogaciło to zarówno moją wiedzę dotyczącą praktycznego nauczania języka obcego, jak również doświadczenie pedagogiczne. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy.

4. Realizowanie projektów i ich ewaluacja
Założony przeze mnie w planie rozwoju zawodowego udział w projekcie typu e-twinning, polegającym na wirtualnej współpracy między szkołami znajduje się w początkowym etapie realizacji. Dotychczas udało mi się zgłosić swój udział w pilotażowym projekcie wydawnictwa Nowa Era i National Geographic. Działanie to, pod nazwą e-Pals, ma na celu nawiązanie przez uczniów ze społeczności internetowej relacji i znajomości, które zaowocują w przyszłości wspólnym wykonaniem projektu. Moi uczniowie, którym założyłam monitorowane, bezpieczne konta w ramach projektu, nawiązali współpracę z grupą z Nowego Jorku oraz z Korei Południowej. Praca, którą postanowiliśmy wykonać miała polegać na badaniu społeczności międzynarodowej pod kątem uczciwości i ściągania na egzaminach. W związku z ustaniem mojej umowy o pracę, działania w ramach e-Pals musiałam przerwać. Intencją moją jednak jest kontynuacja wymiany mailowej w przyszłym roku, prawdopodobnie z inną grupą partnerską,w ramach tego samego bądź innego projektu badawczego.

5.Udział w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym
W okresie odbywania stażu uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach organizowanych poprzez różne podmioty, m.in.

- 28.08.2010 r. - konferencja metodyczna w Białymstoku składająca się z trzech sesji:
• Real Teenagers, Real Challenges, Real Answers
• The Worth of Words
• Interactive WhiteBoard - Interactive Classroom
zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman

- 29.08.2010 r. w Białymstoku - konferencja metodyczna prowadzona przez G. Śpiewaka składająca się z :
• seminarium Big carrot, little stick. Fundamentals of success when teaching fourth graders
• warsztatu The year after... New inspiration for the new exam
• sesji The language instinct - a skill-based approach
zorganizowana prze wydawnictwo Macmillam

- 29.08.2009 r. - Dni języka angielskiego - spotkanie dla n-li zorganizowane przez wydawnictwo Pearson Longman

- 05.09.2009 r. - warsztat dla n-li szkół ponadgimnazjalnych pt. Egzamin z życia, czyli jak tworzyć ciekawe lekcje powtórzeniowe dla maturzystów (wydawnictwo OUP)

-14.11.2009 r. - III Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Języków Obcych organizowana przez Homeschool Dział Szkoleń, Białystok

- 03.12.2009 r. - szkolenie rady pedagogicznej na temat: Szkolny system badania osiągnięć - przygotowanie do pomiaru dydaktycznego zorganizowany przez W-M ODN w Olsztynie, Filia w Ełku

- 20.02.2010 r. w Białymstoku - konferencja metodyczna pt. Creativity with younger learners - storytelling, songs, word plays and more (wydawnictwo Cambridge University Press)

- 20.02.2010 r. w Białymstoku - seminarium metodyczne nt. Effective Work in Multilevel Groups (wydawnictwo Cambridge University Press)

- 19 .03.2010 r. w Białymstoku - warsztat metodyczny pod tytułem Exploring Matura, Exploring the World (wydawnictwo Nowa Era)

- 19.03.2010 r. w Białymstoku warsztat metodyczny pod tytułem My Place in the World (wydawnictwo Nowa Era)

- 20.03.2010 r. w Białymstoku - wykład metodyczny dla n-li pt. Metody prezentacji słownictwa w klasach 4 -6 szkoły podstawowej (wydawnictwo Oxford University Press)

- 20.02.2010 r. w Białymstoku - wykład metodyczny pt. Praca z grupą o zróżnicowanym poziomie w klasach 1 -3 szkoły podstawowej (wydawnictwo Oxford Unversity Press)

W ramach doskonalenia swojego warsztatu zawodowego podejmowałam również działania mające na celu współpracę z wydawnictwem Macmillan. Uczestniczyłam w ogólnopolskim e-projekcie Macmillan Teaching Best Practices, który polegał na publikowaniu materiałów dydaktycznych z zakresu nauczania słownictwa i sprawności językowych w formie e-booka. Brałam udział w konkursach organizowanych przez portal www.anglisci.pl - zdobyłam 2 miejsce w konkursie "Food Flashcards - pomysły na zajęcia" wydawnictwa LangDom. Wygrałam konkurs miesięcznika The Teacher's na ćwiczenia językowe pomagające przełamać bariery oraz konkurs wydawnictwa Kenigbooks "Jak zjednać sobie grupę"- dotyczący przeprowadzenia pierwszych zajęć językowych z nową klasą. Ukończyłam także 40-godzinny e-learningowy kurs na temat "Nauczyciel przedmiotu wychowawcą. Współpraca z rodzicami" prowadzony przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

(§ 7 ust.2 pkt 2)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W swojej pracy starałam się umiejętnie dobierać materiały do obowiązujących treści nauczania, szukając ich również poza podręcznikiem zalecanym do nauki na danym poziomie. Podczas moich lekcji przekazywałam uczniom informacje dotyczące zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacji. Oprócz nauczania starałam się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. Ważne też było dla mnie stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi. Starałam się zatem w swojej pracy podejmować działania służące:

- pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wiek i potrzeby rozwojowe swoich
uczniów,

- rozwijaniu aktywności twórczej, inicjatywy i przedsiębiorczości,

- poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym świecie, pobudzając aktywność intelektualną,

- organizowaniu warunków i pomocy w nauce własnej uczniów,

- pobudzaniu zamiłowań czytelniczych,

- kształtowaniu moralnej postawy uczniów,

- upowszechnianiu i kształtowaniu zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości,

- przysposabianiu do umiejętności współżycia w zespole,

- pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości, zdobywaniu poczucia uznania i
przydatności,

- kształtowaniu nawyku racjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.

Jako, że nie zostało mi powierzone wychowawstwo w żadnej klasie, powyższe zadanie stażowe realizowałam przez następujące działania:

- w przemyślany sposób planowałam zajęcia opiekuńcze i dydaktyczno-wychowawcze,
uwzględniając wymagania zapisane w ścieżkach międzyprzedmiotowych
- dbałam o ładny wygląd klasy, poprzez tworzenie dekoracji okolicznościowych, gazetek
ściennych tematycznych, aby uwrażliwić dzieci na estetykę pomieszczeń, w których
przebywają.
- przy każdej okazji, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i prowadząc zajęcia tematyczne
szerzyłam zasady kulturalnego zachowania, kultury zdrowotnej, nawyków higieny, czystości i
bezpieczeństwa.
- rozwijając zainteresowania uczniów szczególny nacisk kładłam na zajęcia plastyczne,
odgrywają one bowiem ważną rolę w wychowaniu estetycznym młodzieży, rozwijają
wyobraźnię, ekspresję twórczą, kształtują umiejętności manualne, pozwalają na wyrażanie
swoich emocji, dają poczucie satysfakcji i wiary we własne możliwości.
- w swojej pracy zachęcałam dzieci nie tylko do działań plastycznych, ale również rozwoju
innych talentów i zainteresowań przygotowując uczniów do konkursów przedmiotowych
- prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami i wychowankami mające na celu bliższe
poznanie ich warunków życiowych i środowiska
- podjęłam współpracę z pedagogiem szkolnym, szczególnie w celu jak najlepszej opieki nad
uczniami dysfunkcyjnymi, co jest udokumentowane w postaci zapisów na kartach postępów
w/w uczniów.
- konsultowałam się z psychologiem w sprawie sposobu pracy z uczniami dysleksją i dysgrafią.
- realizowałam szkolny program wychowawczy, co udokumentowane jest z zapisach w
dziennikach lekcyjnych
- zachęcałam uczniów do udziału w konkursach mających na celu wzbudzenie ich
zainteresowania językiem angielskim oraz zwiększenie motywacji do nauki
- uczestniczyłam jako opiekun w rejsie szkoleniowym po Jez. Roś w ramach szkolnego klubu
turystycznego Tramp w dn. 11-12.09.2009
- sprawowałam opiekę nad młodzieżą podczas szkolnej wycieczki do Warszawy w
dn. 7-8.10.2009 r.

W okresie odbywania stażu byłam szkolnym koordynatorem konkursu Oxford Plus, w którym wzięło udział ok. 20 uczniów z różnych klas i na różnych poziomach. Przygotowywałam i konsultowałam udział 2 uczennic w ogólnopolskim konkursie Know America 2010, zorganizowanym przez Ambasadę USA. Prowadzona przeze mnie uczennica klasy 1-szej b wzięła również udział w konkursie literackim Day by Day na najciekawszy wpis do pamiętnika w języku angielskim. Uczniowie moi byli także zachęcani do udziału w konkursach organizowanych przez innych nauczycieli. Pomagałam im przygotować się do szkolnego konkursu językowego.

(§ 7 ust.2 pkt 3)
Umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Komputer jest stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.W okresie stażu, jak i wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystywać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomagała mi w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu jakości pracy szkoły. Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową: karty pracy dla uczniów, pomoce dydaktyczne do zajęć i zabaw z młodzieżą oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz słabszym, plany pracy, plany wynikowe i dokumenty, raporty itp. a także scenariusze zajęć lekcyjnych oraz ankiety ewaluacyjne i sprawozdania. Jestem regularnym gościem stron British Council oraz BBC Learning English. Korzystam z edytora tekstu Microsoft Word, programu graficznego Paint oraz Power Point. Poznawanie nowych programów komputerowych umożliwił mi udział w szkoleniu przeprowadzonym w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" przez DC Edukacja w wymiarze 24 godzin (w 2006r) oraz ukończenie kursu doskonalącego pt. Metodyka tworzenia testów multimedialnych w roku 2007 zorganizowanego przez OEIiZK w Warszawie. Większość materiałów potrzebnych w pracy z dziećmi wykonywałam przy wykorzystaniu technologii komputerowej. Wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej przez :

• korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej, pobieranie informacji , grafiki

• wyszukując nowości wydawnicze oraz recenzje na stronach internetowych wydawnictw i w
portalach internetowych

• śledząc zmiany w prawie oświatowym

• korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy, a także
prezentowałam swoje propozycje i ćwiczenia dotyczące pracy z młodzieżą

• korzystanie ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.menis.pl,
www.1iterka.pl, www.interklasa.pl, www.eduforum.pl , www.profesor.pl itp.

• kontaktowanie się z niektórymi uczniami poprzez pocztę elektroniczną: dostarczanie prac
domowych w formie graficznej , przesyłanie zdjęć z uroczystości i wydarzeń w szkole,
przesyłanie aktualnych informacji dotyczących konkursów, sprawdzianów itp.

• komunikowanie się z innymi nauczycielami poprzez uczestnictwo w forach dyskusyjnych
przeznaczonych dla nauczycieli: www.edusek.pl, www.eduinfo.pl,www.profesor.pl,www.ore.pl

• prezentowanie własnego dorobku zawodowego koleżankom po fachu.

Umiejętność posługiwania się komputerem ułatwiła i przyspieszyła tempo mojej pracy oraz wzbogaciła warsztat. Moje prace konkursowe są opublikowane na portalu www.anglisci.pl. Posiadam archiwum plików z materiałami diagnostycznymi. Pomogło mi to w lepszym poznaniu zainteresowań młodzieży i komunikację z nimi, a także pozwoliło promować szkołę w szerszym środowisku.

(§ 7 ust. 2 pkt 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresu realizowanych przez n-la zadań

Podczas pracy z młodzieżą mogłam przekonać się o trudnościach z jakimi przyszło mi się zmierzyć w codziennym obcowaniu z młodymi ludźmi. Najczęstszym sposobem diagnozowania tych trudności była zwyczajna obserwacja uczniów w czasie zajęć. Mogłam bliżej poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z kolegami, reagowania na prośby i polecenia wychowawcy, zachowania wobec kolegów, przestrzegania zasad gier, reagowania na przegraną, stosunek do pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz utrzymywania porządku, jak również przez stwarzanie okazji do rozmówi indywidualnych lub zajęć grupowych.W codziennej praktyce stawałam, więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Począwszy od pomocy w nauce, rozwiązywaniu konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi, ekspansywnymi lub odwrotnie z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, braku aktywności, odizolowania, czy też brakiem posłuszeństwa, ucieczkami, nadpobudliwością, starałam się radzić najlepiej jak umiałam. Na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów mogłam zawsze liczyć ze strony opiekuna stażu, pedagoga szkolnego czy dyrekcji. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami, podejmując wspólne działania względem uczniów sprawiających trudności. Odbywałam spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek. Wymieniałam spostrzeżenia na temat postępów w nauce i zachowania uczniów.
Chcąc lepiej zrozumieć postępowanie moich uczniów brałam udział w szkoleniu „Nauczyciel przedmiotu wychowawcą", które zostało przeprowadzone w formie e-learningowej na platformie eMoodle. Kurs ten pozwolił mi bliżej poznać metody współpracy z rodzicami. Dowiedziałam się także jak postępować w sytuacjach różnych zachowań, a w szczególności jak postępować wobec dzieci z nadpobudliwością. Brałam również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli nabywałam nowych umiejętności w tym zakresie.

(§ 7 ust. 2 pkt 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

W ramach stażu zapoznałam się z dokumentacją wewnątrzszkolną, jak np. regulaminem i statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym, regulaminem przeprowadzania egzaminów maturalnych. Statut ZSO w Piszu stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom - prawach, ale także o obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych (jak np: prawo ucznia do poprawiania oceny czy możliwość odwołania od wystawionego stopnia).W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników nauczania indywidualnego, dzienników kół pozalekcyjnych, zeszytu wyjść pozaszkolnych, ksiąg zarządzeń i ksiąg zastępstw. Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.

Przeanalizowałam również następujące przepisy prawa oświatowego:
- ustawa o systemie oświaty,
- rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
- rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania, planów wynikowych,
- rozporządzenie o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach
oświatowych;

Podsumowanie
Podsumowując dotychczasowy przebieg stażu pragnę podkreślić, ze postawione sobie w planie rozwoju zawodowego cele udało mi się w większości zrealizować. Okres ten, tj. od 01.09.2009 do 31.05.2010 r. wykorzystałam na doskonalenie własnego warsztatu pracy, jak też na zdobywanie i wymianę doświadczeń zawodowych. Chętnie korzystałam z pomocy opiekuna stażu. Jedną z efektów realizacji planu rozwoju zawodowego było to, że nauczyłam się gromadzić dokumentację, śledzić zmiany w przepisach prawnych. Starałam się systematycznie pracować nad rozwojem cech takich jak: otwartość, szacunek do wykonywanego zawodu oraz poszukiwanie nowych źródeł informacji. Jestem świadoma, ze nie wszystkie zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie doprowadzone do finału. Projekt, który rozpoczęłam, związany z wirtualną społecznością osób uczących się języka angielskiego znajduje się w początkowej fazie realizacji. Niestety, z powodu zakończenia umowy o pracę, moje działania zostały przerwane. Niemniej jednak w przyszłości chciałabym kontynuować ten zamiar. Mam nadzieję, że będzie to możliwe w przyszłym miejscu zatrudnienia. Jestem także pewna, że sukcesy, które osiągnęłam zawdzięczam pomocy koleżanek i kolegów wspierających mnie wsparciem i życzliwą radą. Przede wszystkim jednak powodzenie moich zamierzeń zależało w znacznej mierze od uczniów, których zapał i zaangażowanie przyniosły mi wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.